Document 1016-2007-п, valid, current version — Adoption on August 8, 2007

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 серпня 2007 р. N 1016
Київ
Про затвердження Державної
цільової програми роботи з обдарованою
молоддю на 2007-2010 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову програму роботи з обдарованою
молоддю на 2007-2010 роки (далі - Програма), що додається.
2. Міністерству економіки включати щороку визначені Програмою
заходи та показники до розділів проекту Державної програми
економічного і соціального розвитку України на відповідний рік.
3. Міністерству освіти і науки та Міністерству фінансів
передбачати під час складання проекту Державного бюджету України
на відповідний рік кошти для виконання Програми.
4. Міністерству освіти і науки подавати щороку до 1 січня
Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання
Програми.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2007 р. N 1016
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки

Ця Програма спрямована на забезпечення формування
інтелектуального потенціалу нації шляхом створення оптимальних
умов для виявлення обдарованої молоді і надання їй підтримки в
розвитку творчого потенціалу, самореалізації такої молоді та її
постійного духовного самовдосконалення.
Програма є основою для розроблення регіональних програм
роботи з обдарованою молоддю.
Мета та основні завдання Програми
Мета цієї Програми полягає у вихованні громадянина в дусі
патріотизму та демократичних цінностей, у створенні умов для
надання системної підтримки обдарованій молоді, її творчого,
інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.
Основними завданнями Програми є:
удосконалення нормативно-правової бази, підвищення рівня
науково-методичного забезпечення роботи з обдарованою молоддю;
визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю,
впровадження інноваційних методів роботи;
підвищення соціального статусу обдарованої молоді та її
наставників;
забезпечення скоординованої діяльності центральних і місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
навчальних закладів і громадських організацій з розвитку
обдарованої молоді;
поглиблення міжнародного співробітництва з питань сучасних
педагогічних технологій виявлення, навчання і виховання
обдарованої молоді.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Виконання Програми здійснюється на державному та
регіональному рівні.
На державному рівні передбачається:
організація роботи з громадськістю із створення сприятливого
середовища для розвитку та самореалізації обдарованої молоді;
формування системи виявлення, навчання, виховання обдарованої
молоді і надання їй соціально-педагогічної підтримки;
створення на основі інформації про обдаровану молодь, що
надходить від регіональних банків даних, та систематичне
поповнення Всеукраїнського банку даних "Обдарованість";
удосконалення нормативно-правової бази з питання підтримки
обдарованої молоді;
проведення наукових досліджень Академією педагогічних наук,
зокрема науково-методичного супроводження виявлення, відбору і
підтримки обдарованої молоді в межах коштів, виділених Академії на
відповідні цілі;
розроблення індивідуальних програм психолого-педагогічного
супроводження обдарованої молоді;
визначення альтернативних шляхів ефективної реалізації
творчих здібностей обдарованої молоді;
опрацювання питання щодо утворення та розміщення державної
спеціалізованої школи-інтернату для інтелектуально обдарованих
дітей як навчального закладу та центру координації
науково-методичної роботи обласних навчальних закладів для
обдарованої молоді;
проведення загальнонаціональних олімпіад, конкурсів,
конкурсів-захистів, турнірів і фестивалів та забезпечення участі
обдарованої молоді у міжнародних інтелектуальних і творчих
змаганнях;
впровадження кращого міжнародного досвіду роботи з
обдарованою молоддю;
підвищення рівня професійної підготовки (перепідготовки)
педагогічних працівників та вдосконалення методологічних основ
роботи з обдарованою молоддю;
забезпечення наступності в роботі з обдарованою молоддю у
загальноосвітніх, позашкільних, зокрема початкових спеціалізованих
мистецьких (школах естетичного виховання), професійно-технічних і
вищих навчальних закладах;
розроблення навчальних програм та технічних засобів навчання,
видання сучасних підручників і посібників, упровадження спецкурсів
та факультативів, спрямованих на розвиток здібностей обдарованої
молоді;
формування та впровадження системи соціальної підтримки і
заохочення обдарованої молоді;
поширення відомостей про результати здійснення передбачених
Програмою заходів через засоби масової інформації та Інтернет.
На регіональному рівні Програма виконується шляхом прийняття
республіканської в Автономній Республіці Крим, відповідних
обласних, Київської та Севастопольської міських програм,
розроблених на основі цієї Програми, які передбачають:
створення регіонального банку даних про обдаровану молодь;
вивчення питання щодо утворення обласних спеціалізованих
шкіл-інтернатів для інтелектуально обдарованих дітей;
збільшення кількості ліцеїв, гімназій, колегіумів і
навчальних закладів з поглибленим та профільним вивченням окремих
предметів;
випробування і запровадження сучасних методик виявлення,
навчання та виховання обдарованої молоді та надання їй
соціально-педагогічної підтримки;
забезпечення ефективної діяльності загальноосвітніх і
позашкільних навчальних закладів з метою створення умов для
розвитку особистості та вироблення самобутніх професійних якостей;
проведення підготовки (перепідготовки) і підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою
молоддю;
активне залучення обдарованої молоді до
науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності в
гуртках, філіях Малої академії наук учнівської молоді тощо;
популяризація здобутків обдарованої молоді, кращого
педагогічного досвіду роботи з нею;
розроблення дієвого механізму стимулювання обдарованої молоді
та її наставників.
Завдання і заходи
Завдання і заходи з виконання Програми, спрямовані на
досягнення мети, визначені у додатку.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:
сформувати систему виявлення і відбору обдарованої молоді та
надання їй соціально-педагогічної підтримки;
консолідувати зусилля центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних
закладів, установ та організацій у роботі з обдарованою молоддю;
удосконалити нормативно-правову базу з питань навчання і
виховання обдарованої молоді;
підвищити рівень професійної компетентності педагогічних
працівників у визначенні методів, форм, засобів та технологій
навчання і виховання обдарованої молоді;
розробити дієвий механізм стимулювання обдарованої молоді,
педагогічних і науково-педагогічних працівників, які проводять
роботу з нею.
Обсяги та джерела фінансування
Фінансування Програми здійснюється за рахунок:
коштів державного бюджету в межах бюджетних призначень,
передбачених центральним органам виконавчої влади на відповідні
роки;
коштів місцевих бюджетів;
інших передбачених законом джерел.
Прогнозний обсяг фінансування Програми становить
154,4673 млн. гривень, у тому числі 60 млн. гривень - з державного
бюджету. Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку.

Додаток
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової програми
роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Найме-| Значення показника | Найменування заходу | Головний розпорядник |Джерела |Прогно- | У тому числі за роками | | завдання |нування|--------------------------| | бюджетних коштів |фінансу- | зний |-----------------------------------| | | показ-|усього| за роками | | | вання | обсяг | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | | ника | |-------------------| | |(держав- | фінан- | | | | | | | | |2007|2008|2009|2010| | | ний, | сових | | | | | | | | | | | | | | |місцевий | ресур- | | | | | | | | | | | | | | | бюджет, |сів для | | | | | | | | | | | | | | | інші) |викона- | | | | | | | | | | | | | | | | ння | | | | | | | | | | | | | | | |завдань,| | | | | | | | | | | | | | | | млн. | | | | | | | | | | | | | | | |гривень | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |1. Удосконале- |розроб-| 7 | 1 | 2 | 4 | |1) розроблення положень: |МОН | | | | | | | |ння |лення | | | | | | |Національна академія наук | | | | | | | |нормативно- |норма- | | | | | |про всеукраїнські учнівські |Академія педагогічних наук| | | | | | | |правової бази |тивно- | | | | | |олімпіади з базових | | | | | | | | | |право- | | | | | |дисциплін, турніри, | | | | | | | | | |вих | | | | | |конкурси-захисти науково- | | | | | | | | | |актів | | | | | |дослідних робіт та конкурси | | | | | | | | | | | | | | | |з фахової майстерності | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |про очно-заочну олімпіаду з | | | | | | | | | | | | | | | |базових дисциплін | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |про регіональні | | | | | | | | | | | | | | | |консультаційні пункти роботи| | | | | | | | | | | | | | | |з обдарованою молоддю | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |2) перегляд структури і |МОН | | | | | | | | | | | | | | |штатного розпису |Академія педагогічних наук| | | | | | | | | | | | | | |загальноосвітніх, | | | | | | | | | | | | | | | |професійно-технічних та | | | | | | | | | | | | | | | |позашкільних навчальних | | | | | | | | | | | | | | | |закладів з метою поліпшення | | | | | | | | | | | | | | | |їх кадрового забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |3) розроблення нормативно- |МОН | | | | | | | | | | | | | | |правової бази з питання | | | | | | | | | | | | | | | |формування системи | | | | | | | | | | | | | | | |матеріального заохочення | | | | | | | | | | | | | | | |учнів і студентів, які стали| | | | | | | | | | | | | | | |переможцями всеукраїнських | | | | | | | | | | | | | | | |або (та) міжнародних | | | | | | | | | | | | | | | |учнівських олімпіад, | | | | | | | | | | | | | | | |конкурсів, турнірів, а | | | | | | | | | | | | | | | |також педагогічних, науково-| | | | | | | | | | | | | | | |педагогічних працівників, | | | | | | | | | | | | | | | |які їх підготували | | | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |2. Підвищення |розроб-| 10 | | 2 | 3 | 5 |1) створення банку даних про|МОН | | | | | | | |рівня науково- |лення | | | | | |діагностичні методики, |Академія педагогічних | | | | | | | |методичного |відпо- | | | | | |спрямовані на виявлення |наук Міністерство освіти | | | | | | | |забезпечення |відних | | | | | |обдарованої молоді за |і науки | | | | | | | |педагогічних |методик| | | | | |віковими категоріями |Автономної Республіки Крим| | | | | | | |працівників |і прог-| | | | | | |обласні, Київська та | | | | | | | | |рам | | | | | | |Севастопольська міські | | | | | | | | | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |2) розроблення єдиного |МОН | | | | | | | | | | | | | | |науково-методичного підходу |Академія педагогічних наук| | | | | | | | | | | | | | |до визначення критеріїв | | | | | | | | | | | | | | | |відбору обдарованих дітей | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |3) підготовка програми |МОН | | | | | | | | | | | | | | |психолого-педагогічного |Академія педагогічних наук| | | | | | | | | | | | | | |супроводження обдарованої | | | | | | | | | | | | | | | |молоді | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |4) розроблення методик і |МОН | | | | | | | | | | | | | | |програм, спрямованих на |Академія педагогічних наук| | | | | | | | | | | | | | |виявлення та розвиток | | | | | | | | | | | | | | | |здібностей обдарованої | | | | | | | | | | | | | | | |молоді | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |5) організація науково- |МОН |державний| 0,3 | | 0,1| 0,1| 0,1| | | | | | | | |практичних конференцій з | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |питань роботи з обдарованою | | | | | | | | | | | | | | | |молоддю | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 0,3| | 0,1| 0,1| 0,1| | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |6) проведення конкурсів |МОН |державний| 0,648| | 0,216| 0,216| 0,216| | | | | | | | |авторських методичних і | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |навчальних матеріалів з | | | | | | | | | | | | | | | |питань роботи з обдарованою | | | | | | | | | | | | | | | |молоддю, забезпечення їх | | | | | | | | | | | | | | | |впровадження в різні форми | | | | | | | | | | | | | | | |навчання (очна, очно-заочна,| | | | | | | | | | | | | | | |дистанційна) | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 0,648| | 0,216| 0,216| 0,216| | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |7) створення анотованих |МОН |державний| 0,1| 0,025| 0,025| 0,025| 0,025| | | | | | | | |каталогів літератури з | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |питань роботи з обдарованою | | | | | | | | | | | | | | | |молоддю | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 0,1| 0,025| 0,025| 0,025| 0,025| | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |8) підготовка навчальних |МОН | | | | | | | | | | | | | | |програм для наукових секцій |Національна академія наук | | | | | | | | | | | | | | |Малої академії наук |Академія педагогічних наук| | | | | | | | | | | | | | |учнівської молоді | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |9) видання збірників |МОН | | | | | | | | | | | | | | |олімпіадних завдань з | | | | | | | | | | | | | | | |базових навчальних дисциплін| | | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом за | | | | | | | | | | 1,048| 0,025| 0,341| 0,341| 0,341| |завданням 2 | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі | | | | | | | | |державний| 1,048| 0,025| 0,341| 0,341| 0,341| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |3. Виявлення |ство- | 28 | | 10 | 17 | 1 |1) створення Всеукраїнського|МОН | | | | | | | |обдарованої |рення | | | | | |та регіональних банків даних|Міністерство освіти | | | | | | | |молоді і |банків | | | | | |"Обдарованість" |і науки | | | | | | | |створення умов |даних | | | | | | |Автономної Республіки Крим| | | | | | | |для її |про | | | | | | |обласні, Київська та | | | | | | | |розвитку. |обдаро-| | | | | | |Севастопольська міські | | | | | | | |Забезпечення |вану | | | | | | |держадміністрації | | | | | | | |доступності |молодь | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |позашкільної | | | | | | |2) розроблення системи |МОН | | | | | | | |освіти | | | | | | |поетапного виявлення | | | | | | | | | | | | | | | |обдарованих дітей у | | | | | | | | | | | | | | | |дошкільних, загальноосвітніх| | | | | | | | | | | | | | | |і позашкільних навчальних | | | | | | | | | | | | | | | |закладах | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |3) проведення щорічного |МОН |державний| 0,3| | 0,1| 0,1| 0,1| | | | | | | | |свята "Творча молодь" за | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |участю призерів олімпіад, | | | | | | | | | | | | | | | |конкурсів-захистів, | | | | | | | | | | | | | | | |турнірів, спартакіад, | | | | | | | | | | | | | | | |змагань | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 0,3| | 0,1| 0,1| 0,1| | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |4) забезпечення проведення |МОН |державний| 11,94| 3,98| 3,98| 3,98| | | | | | | | | |всеукраїнських олімпіад (у | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |тому числі Інтернет- | | | | | | | | | | | | | | | |олімпіад, очно-заочних |Міністерство освіти |місцеві | 6,9466| 1,70815| 1,73115| 1,74615| 1,76115| | | | | | | | |олімпіад), конкурсів, |і науки |бюджети | | | | | | | | | | | | | |конкурсів-захистів, |Автономної Республіки Крим| | | | | | | | | | | | | | |турнірів і фестивалів |обласні, Київська та | | | | | | | | | | | | | | |змагань |Севастопольська міські | | | | | | | | | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 18,8866| 1,70815| 5,71115| 5,72615| 5,74115| | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | у тому числі | |державний| 11,94| 3,98| 3,98| 3,98| | | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |місцеві | 6,9466| 1,70815| 1,73115| 1,74615| 1,76115| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |5) розширення мережі ліцеїв,|Міністерство освіти |місцеві | 4,865| 1,05375| 1,15375| 1,30375| 1,35375| | | | | | | | |гімназій, колегіумів, |і науки Автономної |бюджети | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів з |Республіки | | | | | | | | | | | | | | |поглибленим і профільним |Крим обласні, Київська та | | | | | | | | | | | | | | |вивченням окремих предметів.|Севастопольська міські | | | | | | | | | | | | | | |Утворення класів та груп з |держадміністрації | | | | | | | | | | | | | | |поглибленим вивченням | | | | | | | | | | | | | | | |навчальних предметів для | | | | | | | | | | | | | | | |обдарованої молоді у | | | | | | | | | | | | | | | |загальноосвітніх навчальних | | | | | | | | | | | | | | | |закладах, що розташовані в | | | | | | | | | | | | | | | |сільській місцевості | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 4,865| 1,05375| 1,15375| 1,30375| 1,35375| | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |6) утворення та розміщення |МОН |державний| 26,331| | 17,5| 8,831| | | | | | | | | |державної спеціалізованої | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |школи-інтернату для | | | | | | | | | | | | | | | |інтелектуально обдарованої | | | | | | | | | | | | | | | |молоді, в тому числі із | | | | | | | | | | | | | | | |сільської місцевості | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 26,331| | 17,5| 8,831| | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |7) утворення регіональних |Міністерство освіти і |місцеві | 0,6993| 0,1954| 0,1649| 0,168| 0,171| | | | | | | | |консультаційних пунктів для |науки Автономної |бюджети | | | | | | | | | | | | | |роботи з обдарованою молоддю|Республіки | | | | | | | | | | | | | | | |Крим обласні, Київська та | | | | | | | | | | | | | | | |Севастопольська міські | | | | | | | | | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 0,6993| 0,1954| 0,1649| 0,168| 0,171| | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |8) організація відпочинку в |МОН |державний| 3,36| 0,84| 0,84| 0,84| 0,84| | | | | | | | |літніх таборах, проведення | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |зборів за участю обдарованої| | | | | | | | | | | | | | | |молоді |--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | |Міністерство освіти і нау-|місцеві | 1,446| 0,338| 0,355| 0,37| 0,383| | | | | | | | | |ки Автономної Республіки |бюджети | | | | | | | | | | | | | | |Крим обласні, Київська та | | | | | | | | | | | | | | | |Севастопольська міські | | | | | | | | | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 4,806| 1,178| 1,195| 1,21| 1,223| | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | у тому числі | |державний| 3,36| 0,84| 0,84| 0,84| 0,84| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |місцеві | 1,446| 0,338| 0,355| 0,37| 0,383| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |9) збільшення кількості |Міністерство освіти і |місцеві | 6,76| 1,6595| 1,6865| 1,6965| 1,7175| | | | | | | | |гуртків та інших творчих |науки Автономної |бюджети | | | | | | | | | | | | | |об'єднань у |Республіки Крим | | | | | | | | | | | | | | |загальноосвітніх, |обласні, Київська та | | | | | | | | | | | | | | |професійно-технічних і |Севастопольська міські | | | | | | | | | | | | | | |позашкільних навчальних |держадміністрації | | | | | | | | | | | | | | |закладах | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 6,76| 1,6595| 1,6865| 1,6965| 1,7175| | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |10) забезпечення |Міністерство освіти і |місцеві | 19,4098| 4,13245| 4,99245| 4,99245| 5,29245| | | | | | | | |функціонування обласних |науки |бюджети | | | | | | | | | | | | | |позашкільних навчальних |Автономної Республіки Крим| | | | | | | | | | | | | | |закладів, що входять до |обласні, Київська та | | | | | | | | | | | | | | |складу Малої академії наук |Севастопольська міські | | | | | | | | | | | | | | |учнівської молоді |держадміністрації | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 19,4098| 4,13245| 4,99245| 4,99245| 5,29245| |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом за | | | | | | | | | | 82,0577| 9,92725|32,50375|24,02785|15,59885| |завданням 3 | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі | | | | | | | | |державний| 41,931| 0,84| 22,42| 13,751| 4,92| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |місцеві | 40,1267| 9,08725|10,08375|10,27685|10,67885| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |4. Організація | | | | | | |1) формування мережі |МОН | | | | | | | |роботи з | | | | | | |студентських |інші центральні органи | | | | | | | |обдарованою | | | | | | |наукових товариств |виконавчої влади, | | | | | | | |молоддю у вищих| | | | | | | |у підпорядкуванні яких | | | | | | | |навчальних | | | | | | | |перебувають вищі навчальні| | | | | | | |закладах | | | | | | | |заклади Національна | | | | | | | | | | | | | | | |академія наук | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |2) проведення Всеукраїнської|МОН |державний| 0,075| | 0,075| | | | | | | | | | |молодіжної виставки науково-| |бюджет | | | | | | | | | | | | | |технічної творчості | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 0,075| | 0,075| | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |3) організація щорічного |МОН |державний| 0,15| 0,03| 0,04| 0,04| 0,04| | | | | | | | |свята студентів за участю |інші центральні органи |бюджет | | | | | | | | | | | | | |переможців міжнародних і |виконавчої влади, у | | | | | | | | | | | | | | |всеукраїнських олімпіад, |підпорядкуванні яких | | | | | | | | | | | | | | |конкурсів тощо |перебувають вищі | | | | | | | | | | | | | | | |навчальні заклади | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 0,15| 0,03| 0,04| 0,04| 0,04| |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом за | | | | | | | | | | 0,225| 0,03| 0,115| 0,04| 0,04| |завданням 4 | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі | | | | | | | | |державний| 0,225| 0,03| 0,115| 0,04| 0,04| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |5. Модернізація| | | | | | |1) забезпечення |Міністерство освіти |місцеві | 5,776| 1,444| 1,444| 1,444| 1,444| |матеріально- | | | | | | |загальноосвітніх навчальних |і науки |бюджети | | | | | | |технічної бази | | | | | | |закладів навчально- |Автономної Республіки Крим| | | | | | | |навчальних | | | | | | |методичними матеріалами, |обласні, Київська та | | | | | | | |закладів | | | | | | |необхідними для роботи з |Севастопольська міські | | | | | | | | | | | | | | |обдарованою молоддю |держадміністрації | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 5,776| 1,444| 1,444| 1,444| 1,444| | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |2) модернізація обладнання |Міністерство освіти |місцеві | 17,447| 4,371| 4,366| 4,345| 4,365| | | | | | | | |загальноосвітніх |і науки Автономної |бюджети | | | | | | | | | | | | | |і позашкільних навчальних |Республіки | | | | | | | | | | | | | | |закладів з метою створення |Крим обласні, Київська та | | | | | | | | | | | | | | |умов для роботи з |Севастопольська міські | | | | | | | | | | | | | | |обдарованою молоддю |держадміністрації | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 17,447| 4,371| 4,366| 4,345| 4,365| | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |3) зміцнення спортивної бази|Міністерство освіти |місцеві | 19,09| 4,04| 4,83| 5,06 | 5,16| | | | | | | | |загальноосвітніх навчальних |і науки Автономної |бюджети | | | | | | | | | | | | | |закладів |Республіки | | | | | | | | | | | | | | | |Крим обласні, Київська та | | | | | | | | | | | | | | | |Севастопольська міські | | | | | | | | | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 19,09| 4,04| 4,83| 5,06| 5,16| | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |4) зміцнення матеріально- |МКТ |державний| 0,405| | 0,135| 0,135| 0,135| | | | | | | | |технічної бази (програмне | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |забезпечення, комп'ютерна | | | | | | | | | | | | | | | |техніка, друковані видання | | | | | | | | | | | | | | | |тощо) інформаційного центру | | | | | | | | | | | | | | | |з підтримки обдарованої | | | | | | | | | | | | | | | |молоді Державної бібліотеки | | | | | | | | | | | | | | | |України для юнацтва | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 0,405| | 0,135| 0,135| 0,135| |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом за | | | | | | | | | | 42,718| 9,855| 10,775| 10,984| 11,104| |завданням 5 | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі | | | | | | | | |державний| 0,405| | 0,135| 0,135| 0,135| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |місцеві | 42,313| 9,855| 10,64| 10,849| 10,969| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |6. Кадрове | | | | | | |1) підвищення кваліфікації |МОН |державний| 0,624| | 0,208| 0,208| 0,208| |забезпечення | | | | | | |педагогічних і наукових |Академія педагогічних наук|бюджет | | | | | | | | | | | | | |працівників, вивчення, |--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |узагальнення та |Міністерство освіти |місцеві | 0,0904| 0,01| 0,0267| 0,0268| 0,0269| | | | | | | | |впровадження передового |і науки |бюджети | | | | | | | | | | | | | |досвіду з питання розвитку |Автономної Республіки Крим| | | | | | | | | | | | | | |обдарованої особистості |обласні, Київська та | | | | | | | | | | | | | | | |Севастопольська міські | | | | | | | | | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 1,528| 0,01| 0,2347| 0,2348| 0,2349| |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом за | | | | | | | | | | 0,7144| | 0,2347| 0,2348| 0,2349| |завданням 6 | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі | | | | | | | | |державний| 0,624| | 0,208| 0,208| 0,208| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |місцеві | 0,0904| 0,01| 0,0267| 0,0268| 0,0269| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |7. Міжнародне | | | | | | |1) забезпечення участі |МОН |державний| 6,3| 1,2| 1,7| 1,7| 1,7| |співробітництво| | | | | | |обдарованої молоді в |Національна академія наук |бюджет | | | | | | | | | | | | | |міжнародних проектах, | | | | | | | | | | | | | | | |програмах, науково- | | | | | | | | | | | | | | | |практичних конференціях, | | | | | | | | | | | | | | | |олімпіадах, змаганнях і | | | | | | | | | | | | | | | |конкурсах | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 6,3| 1,2| 1,7| 1,7| 1,7| | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |2) поглиблення |МОН | | | | | | | | | | | | | | |співробітництва | | | | | | | | | | | | | | | |з міжнародними освітніми | | | | | | | | | | | | | | | |установами, фондами та | | | | | | | | | | | | | | | |організаціями | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |3) сприяння участі наукових |МОН | | | | | | | | | | | | | | |і педагогічних працівників, |Національна академія наук | | | | | | | | | | | | | | |обдарованої молоді у |інші центральні органи | | | | | | | | | | | | | | |міжнародних програмах, |виконавчої влади, у | | | | | | | | | | | | | | |науково-практичних |підпорядкуванні яких | | | | | | | | | | | | | | |конференціях, змаганнях і |перебувають | | | | | | | | | | | | | | |конкурсах |вищі навчальні заклади | | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом за | | | | | | | | |державний| 6,3| 1,2| 1,7| 1,7| 1,7| |завданням 7 | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |8. Посилення | | | | | | |1) впровадження механізму |МОН |державний| 9,467| 2,216| 2,417| 2,417| 2,417| |соціального | | | | | | |адресної підтримки |Національна академія наук |бюджет | | | | | | |захисту | | | | | | |обдарованої молоді, зокрема | | | | | | | | |обдарованої | | | | | | |шляхом призначення і виплати|--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |молоді | | | | | | |відповідних стипендій |Міністерство освіти |місцеві | 4,3892| 1,0138| 1,0338| 1,1558| 1,1858| | | | | | | | | |і науки Автономної |бюджети | | | | | | | | | | | | | | |Республіки Крим | | | | | | | | | | | | | | | |обласні, Київська та | | | | | | | | | | | | | | | |Севастопольська міські | | | | | | | | | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 13,8562| 3,2298| 3,4508| 3,5728| 3,6028| | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |державний| 9,467| 2,216| 2,417| 2,417| 2,417| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |місцеві | 4,3892| 1,0138| 1,0338| 1,1558| 1,1858| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | |2) організація оздоровлення |Міністерство освіти |місцеві | 7,548| 1,522| 1,872| 2,052| 2,102| | | | | | | | |обдарованої молоді під час |і науки Автономної |бюджети | | | | | | | | | | | | | |канікул |Республіки Крим | | | | | | | | | | | | | | | |обласні, Київська та | | | | | | | | | | | | | | | |Севастопольська міські | | | | | | | | | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | Разом | | | 7,548| 1,522| 1,872| 2,052| 2,102| |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |Разом за | | | | | | | | | | 21,4042| 4,7518| 5,3228| 5,6248| 5,7048| |завданням 8 | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі | | | | | | | | |державний| 9,467| 2,216| 2,417| 2,417| 2,417| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |місцеві | 11,9372| 2,5358| 2,9058| 3,2078| 3,2878| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |9. Співпраця з | | | | | | |1) координація діяльності |МОН | | | | | | | |громадськими | | | | | | |центральних і місцевих |інші органи виконавчої | | | | | | | |організаціями | | | | | | |органів виконавчої влади та |влади, до компетенції яких| | | | | | | | | | | | | | |органів місцевого |належить питання роботи | | | | | | | | | | | | | | |самоврядування, а також |з обдарованою молоддю | | | | | | | | | | | | | | |навчальних закладів у їх | | | | | | | | | | | | | | | |співпраці з громадськими | | | | | | | | | | | | | | | |організаціями у сфері | | | | | | | | | | | | | | | |розвитку та підтримки | | | | | | | | | | | | | | | |обдарованої молоді | | | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |РАЗОМ ЗА | | | | | | | | | |154,4673|25,79905|50,99225|42,95245|34,72355| |ПРОГРАМОЮ | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |державний| 60| 4,311| 27,336| 18,592| 9,761| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | |місцеві | 94,4673|21,48805|23,65625|24,36045|25,49955| | | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |у тому числі | | | | | | | | | | | | | | | |---------------+-------+------+----+----+----+----+----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | |МОН |державний| 59,595| 4,311| 27,201| 18,457| 9,626| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | |МКТ |державний| 0,405| | 0,135| 0,135| 0,135| | | | | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | |----------------------------+--------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | |Міністерство освіти і нау-|місцеві | 94,4673|21,48805|23,65625|24,36045|25,49955| | | | | | | | | |ки Автономної Республіки |бюджети | | | | | | | | | | | | | | |Крим обласні, Київська та | | | | | | | | | | | | | | | |Севастопольська міські | | | | | | | | | | | | | | | |держадміністрації | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------on top