Document 100_082, valid, current version — Ratification on September 3, 2008, on the basis - 361-VI

               Угода 
про економічне співробітництво
між Кабінетом Міністрів України
та Урядом Республіки Болгарія
{ Угоду ратифіковано Законом
N 361-VI ( 361-17 ) від 03.09.2008 }

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Болгарія (далі-
"Договірні Сторони"),
Підтверджуючи твердий намір розвивати позитивні сторони своїх
традиційних економічних взаємовідносин,
Висловлюючи свою готовність до пошуку засобів і способів
зміцнення та розвитку взаємовигідного співробітництва,
Беручи до уваги права та зобов'язання, що випливають з
членства Республіки Болгарія в Європейському Союзі з
1 січня 2007 р.,
Висловлюючи переконання, що приєднання Республіки Болгарія до
Європейського Союзу надасть нові можливості для розширення
двостороннього економічного співробітництва,
Переконані, що ця Угода сприятиме розвитку економічних
зв'язків між ними у нових умовах та, зокрема, активізації
взаємовигідного економічного співробітництва,
домовилися про наступне:
Стаття 1
Договірні Сторони сприятимуть розвитку та збільшенню
взаємовигідного економічного співробітництва на принципах рівності
і взаємної вигоди та відповідно до законодавства держав Договірних
Сторін.
Стаття 2
Договірні Сторони розвиватимуть, розширюватимуть та
інтенсифікуватимуть економічне співробітництво шляхом:
а) зміцнення співробітництва в економічній галузі між
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та
суб'єктами господарської діяльності, включаючи обмін економічною
інформацією, що становить взаємний інтерес, а також взаємні візити
представників інституцій та бізнесу з обох Договірних Сторін;
b) стимулювання створення нових і розширення існуючих
бізнесових контактів, сприяння взаємним контактам і візитам
приватних осіб і підприємців;
c) обміну бізнесовою інформацією, участі у міжнародних
ярмарках і виставках, сприяння організації заходів для
представників бізнесу, семінарів, конференцій та симпозіумів;
d) сприяння підвищенню ролі малого та середнього бізнесу;
e) сприяння розвитку зв'язків і співробітництва між
фінансовими інституціями та банківськими структурами;
f) сприяння розвитку двосторонньої інвестиційної діяльності;
g) сприяння відкриттю представництв і філіалів підприємств
обох Сторін;
h) сприяння міжнародному співробітництву;
i) розширення співробітництва на ринках третіх країн;
j) обміну інформацією про програми та проекти і сприяння
участі підприємців у їх реалізації.
Стаття 3
З метою виконання завдань, визначених цією Угодою, Договірні
Сторони погодились створити спільну Міжурядову Комісію з
економічного співробітництва (далі - "Комісія").
Комісія складається з представників відповідних органів
державної влади.
Комісія може запрошувати представників ділових структур для
участі в її роботі.
Комісія проводитиме свої засідання при необхідності, як
правило один раз на рік, по черзі в Україні та в Болгарській
Республіці.
Комісія узгодить свій регламент роботи.
Стаття 4
1. Ця Угода не порушує прав та зобов'язань Договірних Сторін,
що випливають з міжнародних договорів, сторонами яких є Україна,
або Республіка Болгарія, а також їхньої участі в міжнародних
організаціях.
2. Жодне з положень цієї Угоди не може тлумачитись як таке,
яке порушує права і зобов'язання Республіки Болгарія, що виливають
з її членства в Європейському Союзі.
3. По відношенню до питань, які охоплені даною Угодою та які
регулюються також Угодою про партнерство та співробітництво між
Україною і Європейськими Співтовариствами та їхніми
країнами-членами від 14 червня 1994 року ( 998_012 { Угода про
асоціацію ( 984_011 )} ), перевагу мають положення останньої.
Стаття 5
Спори, що стосуються тлумачення і застосування цієї Угоди,
будуть вирішуватися шляхом консультацій та переговорів між
Договірними Сторонами.
Стаття 6
За взаємною згодою між Договірними Сторонами можуть вноситися
доповнення до даної Угоди, які оформлюються окремими протоколами
та становлять невід'ємну частину даної Угоди.
Стаття 7
Після набуття чинності цією Угодою Угода між Урядом України
та Урядом Республіки Болгарія про створення Міжурядової
українсько - болгарської комісії з питань торговельно-економічного
співробітництва ( 100_007 ) від 11 березня 1993 року припинить
чинність.
Стаття 8
1. Ця Угода набуває чинності в день отримання другого
повідомлення, яке підтверджує, що внутрішньодержавні процедури,
необхідні для набуття чинності Угодою, виконані.
2. Ця Угода укладається на невизначений термін.
3. Дія цієї Угоди може бути припинена кожною із Договірних
Сторін шляхом письмового повідомлення до іншої Договірної Сторони.
Дія Угоди припиняється з першого дня шостого місяця, який слідує
за датою отримання повідомлення від іншої Договірної Сторони.
Вчинено в м.Софія "27"листопада 2007 року в двох оригінальних
примірниках, кожний українською, болгарською та англійською
мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення
розбіжностей щодо тлумачення положень цієї Угоди переважну силу
матиме текст англійською мовою.
За Кабінет Міністрів За Уряд
України Республіки Болгарія
(підпис) (підпис)on top