Про внесення змін до Положення про Міністерство культури України
Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine on November 28, 20181000
Document 1000-2018-п, valid, current version — Adoption on November 28, 2018
( Last event — Entry into force, gone December 5, 2018. Take a look at the history? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 28 листопада 2018 р. № 1000
Київ

Про внесення змін до Положення про Міністерство культури України

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про Міністерство культури України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 495 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 81, ст. 2285; 2015 р., № 50, ст. 1619; 2017 р., № 53, ст. 1604), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд.73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 листопада 2018 р. № 1000

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Міністерство культури України

1. Абзац другий пункту 1 та підпункт 1 пункту 3 після слів “охорони культурної спадщини” доповнити словами “, музейної справи”.

2. У пункті 4:

1) доповнити пункт підпунктом 5-1 такого змісту:

“5-1) здійснює координацію діяльності Українського культурного фонду, організовує підготовку та проведення рейтингового інтернет-голосування з обрання до складу Наглядової ради Українського культурного фонду представників закладів культури та громадських об’єднань;”;

2) підпункти 8 та 11 викласти в такій редакції:

“8) розробляє і здійснює заходи щодо створення умов для відродження та розвитку культури української нації, культурної самобутності корінного народу і національних меншин, всіх видів мистецтв, мистецького аматорства, осередків традиційної культури, народних художніх промислів, нематеріальної культурної спадщини та креативних індустрій;”;

“11) формує Єдиний банк даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні, затверджує порядок накладення штрафів за порушення вимог статей 3 і 3-1 Закону України “Про гастрольні заходи в Україні”;”;

3) доповнити пункт підпунктом 11-1 такого змісту:

“11-1) складає на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони, Служби безпеки, Національної ради з питань телебачення і радіомовлення перелік осіб, що створюють загрозу національній безпеці, який оприлюднює на власному офіційному веб-сайті, та забезпечує його своєчасне оновлення;”;

4) підпункти 20 та 50 викласти в такій редакції:

“20) організовує роботу з:

надання грантів Президента України молодим діячам культури і мистецтв для створення і реалізації творчих проектів та ініціює заснування нових грантів для реалізації творчих проектів;

присудження премій та галузевих відзнак за видатні досягнення у галузі культури;

надання стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва;”;

“50) приймає рішення щодо:

вилучення музейних предметів, що належать до державної частини Музейного фонду України, з фондово-облікової документації у разі їх втрати або руйнування;

передачі музейних предметів державної частини Музейного фонду України з музеїв на постійне зберігання іншим музеям у межах України;

передачі музейних предметів і музейних колекцій державної частини Музейного фонду України з музеїв, що належать до сфери управління Мінкультури, на тимчасове зберігання іншим музеям, юридичним і фізичним особам у межах України;

передачі музейних предметів державної частини Музейного фонду України на тимчасове зберігання за межами України з метою їх експонування на виставках, проведення реставрації або наукової експертизи;”;

5) абзац десятий підпункту 68 виключити;

6) у підпункті 83 слова “з українською діаспорою” замінити словами “із закордонними українцями”;

7) підпункт 88 викласти в такій редакції:

“88) залучає закордонних українців до участі в культурно-мистецьких заходах в Україні та за її межами;”;

8) підпункт 99 викласти в такій редакції:

“99) сприяє зміцненню міжнаціонального порозуміння та злагоди в українському суспільстві та вживає заходів до запобігання проявам розпалювання міжнаціональних конфліктів;”;

9) доповнити пункт підпунктом 103-1 такого змісту:

“103-1) здійснює заходи щодо заохочення міжкультурного діалогу, культурних обмінів для усвідомлення цінності культурного розмаїття, поваги до різних форм культурного самовираження;”;

10) підпункт 105 викласти в такій редакції:

“105) визначає перспективи і напрями розвитку спеціалізованої мистецької освіти;”;

11) доповнити пункт підпунктами 105-1-105-3 такого змісту:

“105-1) затверджує:

положення про заклади спеціалізованої мистецької освіти;

положення про атестацію педагогічних працівників закладів спеціалізованої мистецької освіти;

стандарти спеціалізованої мистецької освіти (крім стандартів вищої освіти), типові освітні програми та зразки службової і навчальної документації для мистецьких шкіл;

105-2) подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо затвердження положення про сертифікацію педагогічних працівників закладів спеціалізованої мистецької освіти;

105-3) створює наглядові ради закладів вищої освіти мистецького спрямування, засновником яких є Мінкультури;”;

12) у підпункті 106 слова “та перепідготовку кадрів” виключити.

3. У підпункті 2 пункту 6 слова “, зокрема від органів статистики - статистичні дані” виключити.on top