Документ 999_001-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 23.07.2018
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 26.07.2018, підстава - v2330321-18. Подивитися в історії? )

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності щодо створення Центрів підтримки технологій та інновацій в Україні


Дата вчинення:

23.07.2018
26.07.2018


Дата набрання чинності для України:

26.07.2018

1. ВСТУПНА ЧАСТИНА

Цей Меморандум про взаєморозуміння укладається між Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (Україна, 01008, Київ, вул. Михайла Грушевського, 12/2) та Всесвітньою організацією інтелектуальної власності (ВОІВ) (Швейцарська Конфедерація, 1211, Женева 20, вул. Коломбет, 34),

які надалі іменуються «Сторонами»,

щодо створення та розвитку Центрів підтримки технологій та інновацій в Україні.

2. МЕТА

Цей Меморандум про взаєморозуміння, зокрема, роз’яснює та визначає ролі та зобов’язання Сторін щодо створення та розвитку Центрів підтримки технологій та інновацій в Україні.

3. ПРОЕКТНИЙ ДОКУМЕНТ

Проектний документ, який додається до цього Меморандуму про взаєморозуміння, містить наступне:

- стислий огляд інформації щодо проекту;

- зазначення завдань та очікуваних довгострокових результатів, безпосередніх результатів за проектом та внесків до проекту;

- графік реалізації заходів;

- графік звітування щодо досягнутого прогресу.

У разі доцільності, щонайменше по одному покажчику зазначається для кожного завдання та кожного очікуваного довгострокового результату, а також для кожного очікуваного безпосереднього результату.

Проектний документ є невід’ємною частиною цього Меморандуму про взаєморозуміння.

4. ІНСТИТУЦІЙНА УГОДА

З метою реалізації цього Меморандуму про взаєморозуміння та створення і подальшого розширення національної мережі Центрів підтримки технологій та інновацій в Україні Міністерство економічного розвитку і торгівлі України підпише Інституційну угоду із зацікавленими національними інституціями (вищими навчальними закладами, школами, науково-дослідними установами, технічними, навчальними та сервісними центрами тощо), які бажають створити Центри підтримки технологій та інновацій,

Інституційна угода визначатиме порядок створення національної мережі Центрів підтримки технологій та інновацій, її завдання та склад, а також умови її управління.

5. ВНЕСКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ

Сторони виділятимуть ресурси та реалізовуватимуть заходи у відповідності до Проектного документу в залежності від наявності людських та фінансових ресурсів.

6. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України на постійній основі здійснюватиме моніторинг процесу розвитку Центрів підтримки технологій та інновацій в Україні та повідомлятиме результати моніторингу до Всесвітньої організації інтелектуальної власності відповідно до графіку звітування щодо досягнутого прогресу, який міститься у Проектному документі.

7. КОНТАКТНІ ОСОБИ

Сторони визначають контактних осіб для полегшення комунікації з питань реалізації цього Меморандуму про взаєморозуміння та повідомляють одна одну про зміни визначених контактних даних.

Контактні дані у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України:

Департамент інтелектуальної власності

Україна, 01008, Київ, вул. Грушевського, 12/2

Тел.: + 38 044 596 67 52

Факс: + 38 044 285 62 89

Електронна пошта: vzhaldak@me.gov.ua

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України також діятиме як координатор / контактний центр національної мережі Центрів підтримки технологій та інновацій.

Контактні дані у Всесвітній організації інтелектуальної власності:

Сектор підтримки інновацій та технологій

Всесвітня організація інтелектуальної власності

Швейцарська Конфедерація

1211 Женева 20, вул. Коломбет, 34

Тел.: +41 22 338 70 74

Факс: +41 22 338 81 30

Електронна пошта: tisc@wipo.int

8. ТЕРМІН ДІЇ, ПРИПИНЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН

Цей Меморандум про взаєморозуміння діятиме протягом двох років, якщо одна із Сторін не повідомить у письмовій формі про дострокове припинення дії Меморандуму. В інших випадках, Меморандум про взаєморозуміння буде автоматично продовжуватися на наступні 1-річні періоди, доки одна із Сторін не припинить дію Меморандуму. У цьому контексті особливо враховуватимуться результати моніторингу та оцінки.

Будь-яка Сторона може в будь-який час припинити дію цього Меморандуму про взаєморозуміння шляхом письмового повідомлення іншої Сторони за два місяця. У такому випадку, якщо немає іншої домовленості, це не вплине на попередньо взяті зобов’язання Сторін.

Цей Меморандум про взаєморозуміння, включаючи Проектний документ, може бути змінений у будь-який час за взаємною згодою Сторін, висловленою у письмовій формі.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Сторони погоджуються докладати всіх можливих зусиль для вирішення будь-якого спору, що може виникнути в рамках або у зв’язку з цим Меморандумом про взаєморозуміння та Додатків до нього, на дружній основі та шляхом переговорів.

10. ПРИВІЛЕЇ ТА ІМУНІТЕТИ

Ніщо у цьому Меморандумі про взаєморозуміння та ніщо, що має відношення до нього, не розглядається як відмова від будь-яких привілеїв та імунітетів ВОІВ відповідно до Конвенції ООН про привілеї та імунітети спеціалізованих установ, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 21 листопада 1947 року, та відповідно до положень Угоди між Федеральною Радою Швейцарської Конфедерації та ВОІВ від 9 грудня 1970 року, що визначає юридичний статус ВОІВ у Швейцарській Конфедерації, та Угоди про її імплементацію від 9 грудня 1970 року.

11. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ

Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами.

Вчинено у м. Женева 23.07.2018 та м. Київ 26.07.2018 у двох примірниках, кожний українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти є автентичними. У разі виникнення будь-яких розбіжностей при тлумаченні положень цього Меморандуму, переважну силу має текст англійською мовою.


За Міністерство економічного розвитку
і торгівлі України

За Всесвітню організацію
інтелектуальної власності (ВОІВ)


(підпис)

(підпис)


Степан КУБІВ

Френсіс ГАРРІ


Перший віце-прем’єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Генеральний директор


Додаток

СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ ПІДТРИМКИ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА ІННОВАЦІЙ В УКРАЇНІ

ПРОЕКТНИЙ ДОКУМЕНТ

1. СТИСЛИЙ ОГЛЯД

Назва:

Центри підтримки технологій та інновацій в Україні

Тривалість проекту:

липень 2018 року - грудень 2020 року

Короткий опис проекту:

Метою проекту є стимулювання розвитку інновацій та економічного зростання шляхом полегшення доступу до технологічної інформації та підвищення можливостей щодо ефективного використання такої інформації. В рамках цього проекту, Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) надає підтримку щодо створення та розвитку Центрів підтримки технологій та інновацій, а також відповідних мереж на національному, регіональному та міжнародному рівнях. Головним завданням проекту є забезпечення довготривалого самодостатнього розвитку і функціонування Центрів підтримки технологій та інновацій (ЦПТІ), а також їхньої здатності надавати належні та високоякісні послуги щодо підтримки технологій та інновацій.

2. РАМКИ ПРОЕКТУ

2.1. Введення

Відповідно до цілей та пріоритетів, визначених Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», схваленою Указом Президента України від 12.05.2015 № 5/2015, Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, схваленою постановою Верховної Ради України від 14.04.2016 № 1099-VIII, а також Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розробило низку заходів щодо удосконалення сфери правової охорони інтелектуальної власності, які переважно сфокусовані на необхідних інституційних змінах. Детальні цілі визначені Концепцією реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні, затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.06.2016 № 406. Департамент інтелектуальної власності, який діятиме як координатор в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ), дотримується вимог щодо правової охорони інтелектуальної власності та здійснює заходи щодо її удосконалення, та досягне зазначених нижче цілей у співпраці з ВОІВ.

2.2 Завдання

Метою проекту є стимулювання розвитку інновацій і, таким чином, стимулювання економічного зростання в Україні.

Показник: кількість заявок на винаходи, поданих резидентами за рік (джерело: статистична база даних МЕРТ).
Початкові дані: 2279 заявок на винаходи було подано резидентами у 2017 році.
Ціль: 2290 заявок на винаходи буде подано резидентами за рік до кінця 2020 року.

Показник: кількість заявок на корисні моделі, зразки та торговельні марки, поданих резидентами за рік (джерело: статистична база даних МЕРТ).
Початкові дані: 8973 заявок на корисні моделі, 2249 заявок на зразки та 26276 заявок на торговельні марки було подано резидентами у 2017 році.
Ціль: 9100 заявок на корисні моделі, 2400 заявок на зразки та 26500 заявок на торговельні марки буде подано резидентами за рік до кінця 2020 року.

2.3. Довгострокові результати за проектом

Для досягнення своїх завдань проект:

1. Збільшить наявність та використання належних, високоякісних послуг щодо надання технологічної інформації.

Показник: кількість візитів користувачів до регіональних ЦПТІ у місяць (джерело: установи, в яких створені ЦПТІ).
Початкові дані: 0 візитів у місяць у 2017 році.
Ціль: 10 візитів у місяць у грудні 2018 року; 20 візитів у місяць у грудні 2019 року; 50 візитів у місяць у грудні 2020 року.

Показник: відсоток відвідувачів ЦПТІ, які оцінюють надані послуги як задовільні або краще (незадовільно, задовільно, добре) (джерело: запитальники клієнтів).
Початкові дані: відсутні.
Ціль: 50 відсотків до кінця 2019 року; 75 відсотків до кінця 2020 року.

2. Збільшить використання патентної та не патентної літератури у академічних та дослідницьких установах.

Показник: кількість пошуків, здійснених українськими установами, які приймають участь у проекті Research4Life (джерело: статистика використання бази даних).
Початкові дані: невідомі.
Ціль: збільшення на 2 % кількості пошуків, здійснених до кінця 2019 року, у порівнянні з 2018 роком; збільшення на 3 % кількості пошуків, здійснених до кінця 2020 року, у порівнянні з 2019 роком.

2.4 Короткострокові результати за проектом

Проект:

1. Збільшить кількість ЦПТІ, які матимуть можливість надавати допомогу місцевим користувачам.

Показник: кількість ЦПТІ, створених в Україні (джерело: інституційні угоди, підписані із закладами, де розміщені ЦПТІ).
Початкові дані: у 2017 році не створено жодного ЦПТІ.
Ціль: 10 ЦПТІ буде створено до кінця 2020 року.

2. Підвищить обізнаність та рівень знань персоналу ЦПТІ у сфері інтелектуальної власності.

Показник: відсоток персоналу ЦПТІ, який успішно пройшов дистанційні курси ВОІВ DL-101, DL-301 та DL-318.
Початкові дані: 0 відсотків у 2017 році.
Ціль: 50 відсотків персоналу ЦПТІ, який успішно пройшов дистанційні курси DL-101, 30 відсотків персоналу ЦПТІ, який успішно пройшов дистанційні курси DL-301 та 20 відсотків персоналу ЦПТІ, який успішно пройшов дистанційні курси DL-318 до 2020 року.

3. Активізує участь українських установ у проекті Research4Life.

Показник: кількість закладів з активними реєстраціями у програмах проекту Research4Life (джерело: статистика реєстрації у програмах проекту Research4Life - ВОІВ).
Початкові дані: 220 закладів з активними реєстраціями у програмах проекту Research4Life у 2017 році.
Ціль: збільшення на 2 % кількості закладів з активними передплатами до грудня 2018 року у порівнянні з 2017 роком; збільшення на 3 % кількості закладів з активними передплатами до грудня 2019 року у порівнянні з 2018 роком; збільшення на 3 % кількості закладів з активними передплатами до грудня 2020 року у порівнянні з 2019 роком.

3. ПЛАН ДІЙ ЗА ПРОЕКТОМ

3.1 Заходи

Наступні заходи були або будуть проведенні з метою досягнення очікуваних результатів за проектом:
- Міжнародний форум з питань інтелектуальної власності IPF-2017: погляд професіоналів (7 червня 2017 року);
- Тренінг з питань використання баз даних у сфері хімії, фармакології та медицини (20 червня 2017 року);
- Регіональний семінар ВОІВ «Політика інтелектуальної власності для університетів та науково-дослідних установ» (5-6 липня 2017 року);
- Регіональний семінар ВОІВ з питань популяризації міжнародної патентної системи (РСТ) (Київ, 7 листопада 2017 року);
- Регіональний семінар ВОІВ з питань популяризації міжнародної патентної системи (РСТ) (Львів, 9 листопада 2017 року);
- Навчальний семінар ВОІВ з питань використання пошукових баз даних патентної інформації та створення в Україні мережі Центрів підтримки технологій та інновацій (24-25 квітня 2018 року);
- Регіональний семінар з питань складання патентних заявок (4-8 червня 2018 року);
- Літня школа з питань інтелектуальної власності Україна - ВОІВ (16-27 липня 2018 року);
- Регіональні семінари ВОІВ з питань популяризації міжнародної патентної системи РСТ (Харків, Одеса, листопад 2018 року)

3.2 Графік проведення заходів


Захід

Запланована дата завершення

1.

Укладання угод, що містять положення про виділення інфраструктури та людських ресурсів

Заклади, де створені ЦПТІ

4 квартал 2018 року

2.

Визначення людських ресурсів в якості персоналу ЦПТІ та тренерів

Заклади, де створені ЦПТІ, за консультацією з МЕРТ

4 квартал 2018 року

3.

Тренінг на робочих місцях для всього персоналу ЦПТІ
Тематика: Проведення пошуку у патентних базах даних

ВОІВ

4 квартал 2018 року

4.

Розробка плану підвищення обізнаності та комунікації

МЕРТ та заклади, де створені ЦПТІ

4 квартал 2018 року

5.

Запит до ВОІВ щодо надання публікацій англійською мовою

МЕРТ та заклади, де створені ЦПТІ

4 квартал 2018 року

6.

Курс дистанційного навчання для членів ЦПТІ та тренерів
Тематика: потребує погодження

ВОІВ

4 квартал 2018 року

7.

Тренінг на робочих місцях для членів ЦПТІ та тренерів
Тематика: потребує погодження

МЕРТ та заклади, де створені ЦПТІ

4 квартал 2018 року

8.

Захід щодо підвищення обізнаності за підтримки МЕРТ та із використанням публікацій ВОІВ

МЕРТта заклади, де створені ЦПТІ

1 квартал 2019 року

9.

Курс дистанційного навчання для членів ЦПТІ та тренерів
Тематика: потребує погодження

ВОІВ

1 квартал 2019 року

10.

Захід щодо підвищення обізнаності за підтримки МЕРТ та із використанням публікацій ВОІВ
Тематика: Всесвітній день інтелектуальної власності


МЕРТ та заклади, де створені ЦПТІ

2 квартал 2019 року

11.

Тренінг на робочих місцях для членів ЦПТІ та тренерів
Тематика: потребує погодження

МЕРТ та заклади, де створені ЦПТІ

3 квартал 2019 року

12.

Курс дистанційного навчання для членів ЦПТІ та тренерів
Тематика: потребує погодження

ВОІВ

3 квартал 2019 року

13.

Тренінг на робочих місцях для всього персоналу ЦПТІ
Тематика: потребує погодження

ВОІВ

4 квартал 2019 року

14.

Тренінг на робочих місцях для членів ЦПТІ та тренерів
Тематика: потребує погодження

ВОІВ

1 квартал 2020 року

15.

Курс дистанційного навчання для членів ЦПТІ та тренерів
Тематика: потребує погодження

ВОІВ

1 квартал 2020 року

16.

Тренінг на робочих місцях для всього персоналу ЦПТІ
Тематика: потребує погодження

ВОІВ

3 квартал 2020 року

3.3 Графік проведення оцінки та звітування


Захід

Запланована дата

1.

Збір статистичних даних щодо кількості відвідувачів ЦПТІ


Щокварталу, починаючи з 3 кварталу 2018 року

2.

Опитування відвідувачів ЦПТІ щодо задоволення наданими послугами (незадовільно - задовільно - добре)

Щокварталу, починаючи з 3 кварталу 2018 року

3.

Збір статистичних даних щодо кількості заявок на винаходи, зразки, корисні моделі та торговельні марки, поданих резидентами у 2017 році

1 квартал 2019 року

4.

Збір статистичних даних щодо кількості ЦПТІ, створених у 2018 році

1 квартал 2019 року

5.

Запит до ВОІВ щодо надання статистичних даних стосовно загальної кількості персоналу ЦПТІ, які взяли участь у успішно пройшли курси дистанційного навчання ВОІВ у 2018 році

1 квартал 2019 року

6.

Запит до ВОІВ щодо надання статистичних даних стосовно українських закладів з активними реєстраціями у програмах проекту Research4Life у 2018 році

1 квартал 2019 року

7.

Запит до провайдерів баз даних щодо надання статистичних даних стосовно кількості пошуків, здійснених українськими закладами у 2018 році, які приймають участь у проекті Research4Life

1 квартал 2019 року

8.

Збір статистичних даних щодо кількості заявок на винаходи, зразки, корисні моделі та торговельні марки, поданих резидентами у 2019 році

1 квартал 2020 року

9.

Збір статистичних даних щодо кількості ЦПТІ, створених у 2019 році

1 квартал 2020 року

10.

Запит до ВОІВ щодо надання статистичних даних стосовно загальної кількості персоналу ЦПТІ, які взяли участь у успішно пройшли курси дистанційного навчання ВОІВ у 2019 році

1 квартал 2020 року

11.

Запит до ВОІВ щодо надання статистичних даних стосовно українських закладів з активними реєстраціями у програмах проекту Research4Life у 2019 році

1 квартал 2020 року

4. АБРЕВІАТУРИ

ЦПТІ
ВОІВ
МЕРТ

Центр підтримки технологій та інновацій
Всесвітня організація інтелектуальної власності
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
вгору