Документ 998_803, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 22.12.2016, підстава - 1803-VIII

Офіційний переклад

ПРОТОКОЛ
про внесення доповнень до Основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа-Кавказ-Азія

{Протокол ратифіковано Законом № 1803-VIII від 22.12.2016}

Відповідно до статті 10 (Технічні додатки) та статті 11 (Внесення змін та доповнень) Основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа-Кавказ-Азія приймається новий Технічний додаток до Основної угоди про основні принципи експлуатації залізнично-поромних комплексів на Чорному та Каспійському морях. (Додаток: Технічний додаток до Основної угоди про основні принципи експлуатації залізнично-поромних комплексів на Чорному і Каспійському морях).

Цей Протокол відкритий для підписання Сторонами до 31 грудня 2015 року.

Цей Протокол набирає чинності в порядку, визначеному статтею 11 (Внесення змін та доповнень) та статтею 13 (Набрання чинності) Основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа-Кавказ-Азія.

Вчинено 29 січня 2015 року, на Одинадцятому щорічному засіданні Міжурядової комісії ТРАСЕКА в місті Стамбулі, Турецька Республіка в одному оригінальному примірнику англійською та російською мовами, при цьому обидва тексти є рівно автентичними.

На посвідчення чого, уповноважені представники Сторін Основної багатосторонньої угоди про міжнародний транспорт щодо розвитку коридору Європа-Кавказ-Азія підписали цей Протокол.


За Грузію


За Республіку Таджикистан


За Турецьку Республіку


За Україну

Офіційний переклад

Технічний додаток
до Основної угоди про основні принципи експлуатації залізнично-поромних комплексів на Чорному та Каспійському морях

Стаття 1
Загальні положення

Положення цього Технічного додатка регулюють перевезення вантажів у прямому міжнародному залізнично-поромному сполученні за участю адміністрацій портів, портових операторів, національних залізничних перевізників/операторів та судноплавних компаній Сторін Основної угоди, які здійснюють свою діяльність на Чорному й Каспійському морях:

a) двосторонніх, між Сторонами;

b) транзитних, територіями Сторін.

Стаття 2
Визначення

Для цілей цього Технічного додатка нижченаведені терміни мають такі значення:

1. «морський перевізник», «залізничний перевізник/оператор» - створені та зареєстровані відповідно до національного законодавства держави відповідної Сторони будь-які юридичні або фізичні особи, які мають право здійснювати перевезення морським або залізничним транспортом і які беруть участь у прямому міжнародному залізнично-поромному сполученні.

2. «залізничний пором» - спеціалізоване судно, що має залізничні колії та призначене для перевезення залізничного рухомого складу, автотранспортних засобів.

3. «оператори залізничних поромів та поромних комплексів» - створені й зареєстровані відповідно до законодавства відповідної Сторони будь-які юридичні та/або фізичні особи, які здійснюють експлуатацію залізничного порома(ів) або поромного(них) причалу(ів)/терміналу(лів) на правах власності, оренди або на іншій законній підставі.

4. «портові збори» - сукупність платежів (зборів), що стягуються в портах із суден та вантажів, які затвердженні відповідно до чинного національного законодавства та офіційно опублікованих тарифів.

5. «відповідальні органи» - призначені Стороною Основної угоди юридичні особи, які є учасниками перевізного процесу у прямому міжнародному вантажному залізнично-поромному сполученні, відповідальні за виконання положень цього Технічного додатка.

6. «компетентні органи» - органи Сторони Основної угоди, уповноважені державою здійснювати контроль і регулювання діяльності на її території щодо перевезення вантажів у прямому міжнародному вантажному залізнично-поромному сполученні.

7. «нормативні документи, технічні регламенти, правила та угоди» - будь-які міжнародні договори, правила, технічні регламенти, що діють на момент здійснення перевезення та які відносяться до перевезення у прямому міжнародному вантажному залізнично-поромному сполученні.

8. «пряме міжнародне залізнично-поромне вантажне сполучення» - перевезення вантажів, багажу різними видами транспорту за єдиним транспортним документом на весь шлях прямування вантажу.

Стаття 3
Реалізація Технічного додатка

1. Відповідальні органи Сторін (далі - Відповідальні органи) з реалізації цього Технічного додатка, зазначені в Примітці 1 цього Технічного додатка.

2. Сторони співробітничають та надають одна одній необхідну допомогу з метою подальшого розвитку прямого міжнародного вантажного залізнично-поромного сполучення між Сторонами.

3. Сторони дотримуються діючого порядку здійснення перевезень вантажів відповідно до Основної угоди та інших міжнародних договорів в галузі транспорту, учасниками яких вони є.

4. Кожна зі Сторін, що бере участь в даному виді перевезень, забезпечує в межах свого національного законодавства та чинних міжнародних правил необхідні умови для безперешкодного транспортування вантажів, пропуску рухомого складу Сторін як у прямому міжнародному вантажному залізнично-поромному сполученні, так і транзитом до третіх країн.

5. Відповідальні органи мають право відкривати свої представництва на поромних комплексах інших Сторін та призначати своїх представників на території іншої Сторони відповідно до їх національного законодавства.

6. Залізничні перевізники, морські перевізники, оператори поромних комплексів Сторін мають право створювати філії і призначати своїх представників на території держави іншої Сторони відповідно до її національного законодавства.

7. Сторони обмінюються інформацією та статистичними даними в галузі прямих міжнародних вантажних залізнично-поромних перевезень.

8. Сторони впроваджують сучасні методи попереднього обміну інформацією про вантажі та транспортні засоби з метою спрощення торгівлі при здійсненні прямих міжнародних вантажних залізнично-поромних перевезень. Зміст, обсяг, форма та інші аспекти обміну інформацією узгоджується Координаційною Радою.

9. Тарифи за послуги, портові збори та інші платежі для забезпечення транзитних перевезень встановлюються на пільгових умовах за взаємним погодженням Сторін на підставі статті 6 Основної угоди і Технічних додатків до неї.

10. Сторони, відповідно до національного законодавства, вживають відповідних заходів для сприяння роботі залізнично-поромних комплексів, що сприяють скороченню непродуктивних простоїв суден, вагонів і максимального прискорення та спрощення митних, прикордонних й інших процедур.

Стаття 4
Права та обов'язки Відповідальних органів

1. Сторони уповноважують Відповідальні органи для укладання договорів (двосторонніх, багатосторонніх), що регулюють технічні, технологічні, експлуатаційні та інші питання, які випливають з цього Технічного додатку, відповідно до міжнародних норм та національного законодавства Сторін.

2. Відповідальні органи Сторін забезпечують невідкладне інформування один одного щодо виникнення перешкод при здійсненні перевезень територією своїх держав у прямому міжнародному вантажному залізнично-поромному сполученні, а також про заходи вжиті для усунення цих перешкод та, за потреби, вживають спільних дій з метою їх усунення.

3. Відповідальні органи, за погодженням, мають право направляти на територію держави кожної зі Сторін службовий персонал для виконання завдань, що випливають з цього Технічного додатка. Службовий персонал Відповідальних та Компетентних органів Сторін виконує свої обов'язки на територіях інших Сторін відповідно до міжнародних норм, з дотриманням національного законодавства Сторони перебування.

Стаття 5
Координаційна Рада

1. З метою забезпечення ефективного управління, експлуатації та організації перевезень у прямому міжнародному вантажному залізнично-поромному сполученні на Чорному й Каспійському морях створюється Координаційна Рада з представників відповідальних органів Сторін.

2. Порядок реалізації діяльності Координаційної Ради визначається Положенням про Координаційну Раду, що затверджується Міжурядовою комісією.

Стаття 6
Морські перевізники і порти

1. Для здійснення регулярного залізнично-поромного сполучення через порти Сторін використовуються відповідно обладнані поромні судна, оснащені залізничними коліями шириною колії 1520 мм та/або 1435 мм.

2. Накат/викат залізничних вагонів на/з залізничних поромів здійснюється на поромних причалах/комплексах в портах Сторін у відповідності із Технічними умовами експлуатації поромних комплексів.

3. Морські перевізники та оператори поромних комплексів Сторін самостійно здійснюють експлуатацію своїх суден, берегових причальних споруд, і несуть всі пов'язані з цим витрати та відповідальність за претензіями та позовами.

4. Рух поромних суден здійснюється за узгодженим Відповідальними органами Сторін розкладом. Розробка, публікація й виконання розкладу здійснюється морськими перевізниками.

5. Плата за перевезення вантажів у вагонах на морській ділянці прямого міжнародного залізнично-поромного сполучення нараховується за тарифом, що визначається морськими перевізниками Сторін. В рамках Координаційної Ради проводиться узгоджена тарифна політика.

6. Перевезення вантажів залізничними поромами здійснюється згідно з Правилами перевезень вантажів у міжнародному прямому вантажному залізнично-поромному сполученні, та/або іншими нормативними документами, які регулюють такі перевезення.

7. Залежно від маршруту та учасників перевізного процесу, перевезення вантажів у прямому міжнародному вантажному залізнично-поромному сполученні здійснюються з використанням накладної СМГС або ЦІМ, або ЦІМ/СМГС.

8. Оплата послуг, пов'язаних з обслуговуванням залізничних поромів у портах, портових зборів здійснюється морськими перевізниками Сторін відповідно до правил та тарифів, що діють в порту, згідно з положеннями статті 6 Основної угоди та положень її Технічних додатків.

9. Плата за накат/викат залізничних вагонів на/з залізничні пороми з використанням поромного моста, у портах завантаження/розвантаження сплачується вантажовідправниками/вантажоодержувачами або експедиторами, що мають договір з національними залізничними компаніями, залізничними перевізниками та/або портовими операторами відповідно до затверджених тарифів Сторін.

10. Узгодження обсягів і переліку вантажів, що перевозяться у прямому міжнародному вантажному залізнично-поромному сполученні та які вимагають дотримання особливих умов перевезення, здійснюється Компетентними органами.

11. Перевезення небезпечних вантажів здійснюється згідно з Міжнародним кодексом морського перевезення небезпечних вантажів (MKMПHB=IMDG CODE), Правилами міжнародного перевезення небезпечних вантажів залізницями (MПHB=RID) та Додатком 2 до УМВС, а також іншими міжнародними нормативними документами та правилами, виходячи з маршруту і учасників перевезень за попереднім погодженням з морськими перевізниками (судновласниками поромних суден). Небезпечні вантажі, перевезення яких не передбачене або заборонене Додатком 2 до УМВС, RID, IMDG CODE можуть бути прийняті до перевезення після погодження з Компетентними органами в сфері перевезень небезпечних вантажів.

Стаття 7
Залізничні перевізники

1. Для забезпечення перевезень вантажів у прямому міжнародному вантажному залізнично-поромному сполученні через порти Сторін залізничні перевізники використовують придатні для формування з'єднання вантажні залізничні вагони шириною колії 1520 та/або 1435 мм, що відповідають технічним вимогам, діючим у державі-учасниці Основної угоди.

2. Умови експлуатації, технічного обслуговування, надання і користування вантажними вагонами регулюються відповідними угодами та правилами про організацію експлуатації вантажних вагонів, контейнерів у прямому міжнародному вантажному залізнично-поромному сполученні через порти Сторін, що діють між Відповідальними органами.

3. Перевезення вантажів залізницями Сторін-учасниць Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС) від 1 листопада 1951 року (зі змінами та доповненнями) або Сторін, що використовують УМВС, у прямому міжнародному вантажному залізнично-поромному сполученні до припортової станції та в зворотному напрямку здійснюються за накладною УМВС відповідно до зазначеної Угоди.

Перевезення вантажів між країнами-учасницями УМВС або між країнами, які використовують УМВС у прямому міжнародному вантажному залізнично-поромному сполученні, здійснюються за єдиною накладною УМВС, включаючи морську ділянку.

4. Перевезення вантажів у прямому міжнародному вантажному залізнично-поромному сполученні, які здійснюються транзитом до портів і в зворотному напрямку територіями країн-учасниць Міжурядової організації міжнародних залізничних перевезень (ОТІФ), в яких не діє транспортне право УМВС, здійснюються відповідно до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) від 9 травня 1980 року в редакції Протоколу про зміни від 3 червня 1999 року за накладною ЦІМ. При перевезенні вантажів із/до країни-учасниці УМВС до/з країни-учасниці КОТІФ у прямому міжнародному вантажному залізнично-поромному сполученні на морській ділянці використовується накладна ЦІМ за умови включення морської ділянки до переліку морських ліній ЦІМ.

5. Перевезення вантажів у прямому міжнародному вантажному залізнично-поромному сполученні між Сторонами, перевізники яких приєдналися до Керівництва ЦІМ/УМВС, здійснюються за єдиною уніфікованою накладною ЦІМ/УМВС, включаючи морську ділянку.

6. Накладні УМВС, ЦІМ та ЦІМ/УМВС можуть використовуватися в якості митного документа згідно з національним законодавством Сторін.

7. Порядок передачі залізничних вантажних вагонів та контейнерів від залізничного перевізника морському перевізнику та від морського перевізника залізничному регулюється положеннями відповідних правил і угод, що застосовуються Сторонами.

8. Вантажовідправники та/або вантажоодержувачі або експедитори Сторін, у відповідності з чинними міжнародними угодами та правилами, сплачують послуги за перестановку вагонних візків, перевантаження вантажів з вагонів однієї ширини колії у вагони іншої ширини колії, кріплення перевантажених вантажів та інші послуги залізничним перевізникам/операторам Сторін, згідно з діючими тарифами.

9. Витрати, пов'язані з транспортними операціями з моменту подачі вагонів у залізничному передпоромному парку припортової станції й до моменту установки вагонів на борт залізничного порома, а також у зворотному напрямку, оплачують вантажовідправники та/або вантажоодержувачі чи експедитори відповідно до чинних міжнародних угод та правил за тарифами, встановленими згідно з національним законодавством Сторін, що здійснюють такі транспортні операції.

10. Перевезення небезпечних вантажів та спеціалізованого обладнання, яке застосовується для перевезень небезпечних вантажів залізницями Сторін, здійснюється відповідно до Додатка 2 до УМВС (для країн-учасниць УМВС) та/або RID (для країн-учасниць КОТІФ), та інших міжнародних правил, що застосовуються Сторонами.

Стаття 8
Вирішення спорів

1. Будь-які спори, розбіжності або претензії між Відповідальними органами Сторін, що виникли при застосуванні цього Технічного додатка або у зв'язку з ним, підлягають розгляду на засіданні Координаційної Ради.

2. За неможливості досягнення шляхом переговорів узгодженого рішення на засіданні Координаційної Ради, всі спори, розбіжності та претензії передаються на розгляд Міжурядової комісії відповідно до статті 12 Основної угоди.Примітка 1

До Технічного додатка до Основної угоди про основні принципи експлуатації залізнично-поромних комплексів на Чорному та Каспійському морях

1. Відповідальними органами Сторін відповідно до статті 3 цього Технічного додатку є:

a) Морський порт Поті;

b) TOB «Батумський морський порт»;

c) AT «Грузинська залізниця»;

d) Державне унітарне підприємство «Рохі охані Таджікістон»;

e) Турецька державна залізниця;

f) Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця».вгору