Документ 998_366, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 28.04.2010, підстава - v-195321-10

               Протокол 
про збереження і стале використання
біологічного та ландшафтного різноманіття
до Рамкової конвенції про охорону та сталий
розвиток Карпат, підписаної в м. Київ
22 травня 2003 р.
{ Протокол ратифіковано Законом
N 1621-VI ( 1621-17 ) від 04.09.2009 }
{ Щодо набрання чинності Протоколу для України та інших країн
додатково див.Лист МЗС ( v-195321-10 ) від 03.02.2010 }

Офіційний переклад
Сторони цього Протоколу
відповідно до завдань, визначених у Рамковій конвенції про
охорону та сталий розвиток Карпат ( 998_164 ) (далі - Карпатська
Конвенція) (м. Київ, 2003 р.) стосовно проведення всеосяжної
політики та співробітництва з метою охорони й сталого розвитку
Карпат;
визнаючи те, що протягом останнього десятиріччя виникли й
стрімко розвиваються певні види людської діяльності, які призвели
до значних змін у біологічному й ландшафтному різноманітті Карпат,
що є природним середовищем існування багатьох різних видів флори
та фауни;
маючи на меті зменшити загрози для біологічного й
ландшафтного різноманіття Карпат і сприяти сталому використанню
їхніх природних ресурсів;
відповідно до своїх зобов'язань, зазначених у статті 4
Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат
( 998_164 );
беручи до уваги, що всі Сторони цього Протоколу є сторонами
Конвенції про біологічне різноманіття ( 995_030 )
(м. Ріо-де-Жанейро, 1992 р.); Конвенції про охорону дикої флори і
фауни та природних середовищ існування в Європі ( 995_032 )
(м. Берн, 1979 р.); Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої
фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення ( 995_129 )
(м. Вашингтон, 1973 р.); Конвенції про водно-болотні угіддя, що
мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування
водоплавних птахів ( 995_031 ) (м. Рамсар, 1971 р.); Конвенції про
охорону всесвітньої культурної і природної спадщини ( 995_089 )
(м. Париж, 1972 р.);
беручи до уваги інші важливі конвенції та угоди, зокрема
Конвенцію про збереження мігруючих видів диких тварин ( 995_136 )
(м. Бонн, 1979 р.), Європейську ландшафтну конвенцію ( 994_154 )
(м. Флоренція, 2000 р.), Конвенцію про оцінку впливу на навколишнє
середовище у транскордонному контексті ( 995_272 ) (м. Еспоо,
1991 р.), Конвенцію про доступ до інформації, участь громадськості
в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що
стосуються довкілля ( 994_015 ) (м. Оргус, 1998 р.);
ураховуючи правову основу захисту навколишнього природного
середовища та збереження біорізноманіття Європейського
Співтовариства;
визнаючи зусилля та досягнення Ради Європи, що мають на меті
збереження екосистем, середовищ існування, видів, їхнього
генетичного різноманіття й ландшафти в Європі;
маючи на меті забезпечити ефективніше впровадження існуючих
правових інструментів і створити інші міжнародні програми;
будучи переконаними, що зусилля, спрямовані на охорону,
підтримку й стале управління природними ресурсами Карпат, не
можуть бути досягнуті лише однією країною, а вимагають
регіонального співробітництва;
визнаючи те, що екосистеми виходять за межі національних
кордонів, і те, що зростає важливість транскордонного
співробітництва в досягненні екологічної цілісності,
а також вирішивши співробітничати з метою збереження,
відновлення й сталого використання біологічного та ландшафтного
різноманіття Карпат,
домовилися про таке:
Глава I
Цілі, сфера застосування та визначення
Стаття 1
Загальні цілі та принципи
1. Мета Протоколу про збереження і стале використання
біологічного та ландшафтного різноманіття (далі - Протокол) -
посилити збереження, відтворення й стале використання біологічного
та ландшафтного різноманіття Карпат в інтересах теперішніх і
прийдешніх поколінь.
2. Для досягнення зазначених вище цілей Сторони погоджують,
координують свої зусилля і співробітничають задля збереження,
відтворення й сталого використання природних і напівприродних
середовищ існування, забезпечуючи їхню цілісність і взаємозв'язок,
відтворення деградованих середовищ існування, збереження й стале
використання видів флори та фауни, характерних для Карпат, зокрема
збереження зникаючих або ендемічних видів і великих хижаків.
3. Сторони, отже, повинні співробітничати особливо для:
a) розвитку, гармонізації та впровадження відповідних планів
управління з метою досягнення загальних стандартів для охорони й
сталого використання середовищ існування та видів;
b) запобігання ввезенню чужорідних інвазивних видів, які
становлять загрозу екосистемам, середовищам існування чи місцевим
видам Карпат, контролю над ними або їхнього знищення;
c) запобігання вивільненню генетично модифікованих
організмів, які становлять загрозу екосистемам, середовищам
існування та місцевим видам Карпат, а також контролю над ними;
d) розвитку та (або) сприяння використанню сумісних
індикаторів біорізноманіття й систем моніторингу;
e) розвитку та (або) сприяння координованим регіональним
інвентаризаціям видів та середовищ існування;
f) розвитку та (або) сприяння координованим науково-дослідним
програмам і проектам;
g) формування екологічної мережі в Карпатах і посилення
збереження й сталого управління біологічним і ландшафтним
різноманіттям на територіях, розташованих за межами
природоохоронних територій;
h) інтеграції цілей для збереження й сталого використання
біологічного та ландшафтного різноманіття до інших секторальних
політик.
Стаття 2
Сфера застосування
1. Цей Протокол застосовується до Карпатського регіону
(далі - Карпати), визначеного Конференцією Сторін.
2. Кожна Сторона може поширити застосування Протоколу на
додаткові частини своєї національної території, зробивши
відповідну заяву Депозитарієві.
Стаття 3
Визначення
Для цілей цього Протоколу:
a) "біологічне різноманіття" означає різноманітність серед
живих організмів, що включає різноманіття в межах видів, між
видами та екосистемами;
b) "прикордонна територія" означає територію під юрисдикцією
відповідної Сторони, близьку до державного кордону з іншою
Стороною, де розпочато діяльність з одного боку державного
кордону, залежно від характеру специфічної діяльності, може мати
прямий або непрямий та шкідливий або позитивний вплив на довкілля
з іншого боку державного кордону;
c) "карпатська мережа природоохоронних територій" означає
тематичну мережу для співробітництва між природоохоронними
територіями в Карпатах;
d) "збереження" означає ряд заходів, що необхідні для
підтримання природних середовищ існування й популяцій видів дикої
фауни та флори у сприятливому для збереження статусі;
e) "Конференція Сторін" означає конференцію Сторін
Карпатської Конвенції ( 998_164 );
f) "деградоване середовище існування" означає середовище
існування, якість і цінність екологічних функцій якого погіршені
такими впливами, як забруднення, виснажливе використання ресурсів,
інвазивні чужорідні види тощо;
g) "екологічна мережа" означає систему територій, які
екологічно й територіально пов'язані, складаються з ключових
територій, коридорів та буферних зон;
h) "види, що знаходяться під загрозою" означає види, які
знаходяться під загрозою зникнення взагалі або в значному
співвідношенні стосовно їхнього ряду;
i) "ендемічні види" означає місцеві та унікальні види
визначеної місцевості або регіону;
j) "інвазивні чужорідні види" означає немісцеві види,
інтродуковані навмисно або ненавмисно за межами їхніх природних
середовищ існування, де вони осіли, розмножуються й поширюються в
способи, що завдають шкоди середовищу, до якого їх було ввезено;
k) "ландшафт" означає територію, як її розуміють люди,
характер якої є результатом дії та взаємодії природних та (або)
людських факторів;
l) "ландшафтне різноманіття" означає різноманітність
ландшафтів;
m) "місцеві види" означає корінні види у відповідному регіоні
або екосистемі;
n) "природне середовище існування" означає територію суходолу
або акваторію, які вирізняються своїми географічними, абіотичними
та біотичними факторами, де організм або популяція виникли
природно;
o) "спостерігач" означає спостерігача, визначеного пунктом 5
статті 14 Карпатської Конвенції ( 998_164 );
p) "Сторони" означає Сторони цього Протоколу;
q) "природоохоронна територія" означає географічно визначену
територію, що призначена й організована для досягнення специфічних
цілей збереження;
r) "відтворення" означає повернення екосистеми або середовища
існування до їхньої первісної структури, природного складу видів і
природних функцій;
s) "напівприродне середовище існування" означає середовище
існування, яке зазнало й зазнає змін у результаті людської
діяльності, але ще містить види, які природно виникли на цій
території;
t) "стале використання" означає використання компонентів
біорізноманіття таким чином і такими темпами, які не призводять у
довгостроковій перспективі до вичерпання біорізноманіття, тим
самим зберігаючи його потенціал задовольнити потреби теперішнього
і прийдешніх поколінь і відповідати їхнім сподіванням;
u) "транскордонна природоохоронна територія" означає
територію, яка складається з двох чи більше природоохоронних
територій, розташованих у межах територій двох чи більше Сторін,
що є сусідніми за державним кордоном, кожна з яких залишається під
юрисдикцією відповідної Сторони.
Глава II
Загальні зобов'язання
Стаття 4
Політики, спрямовані на збереження,
відтворення і стале використання біологічного
та ландшафтного різноманіття Карпат
Кожна Сторона розробляє та проводить політики й стратегії на
своїй національній території з метою збереження, відтворення й
сталого використання біологічного та ландшафтного різноманіття
Карпат, беручи до уваги політики й стратегії, розроблені й
упроваджені іншими Сторонами.
Стаття 5
Інтеграція цілей збереження й сталого
використання біологічного та ландшафтного
різноманіття Карпат до секторальних політик
1. Сторони враховують цілі цього Протоколу в інших політиках,
особливо в територіальному плануванні та управлінні земельними
ресурсами, водними й річковими басейнами, сільським і лісовим
господарствами, транспортом й інфраструктурою, туризмом,
промисловістю й енергетикою.
2. Сторони співробітничають для інтеграції цілей збереження й
сталого використання біологічного та ландшафтного різноманіття до
регіональних або глобальних секторальних політик і стратегій, що
можуть мати вплив на збереження й стале використання біологічного
та ландшафтного різноманіття Карпат.
Стаття 6
Участь регіональних, місцевих
органів влади та інших заінтересованих сторін
1. Кожна Сторона вживає заходів для сприяння, в існуючих
інституційних межах, координуванню та співробітництву між
установами та регіональними, місцевими органами влади з метою
заохочення спільної відповідальності, особливо для розвитку й
поліпшення взаємодії для впровадження політики збереження,
відтворення й сталого використання біологічного та ландшафтного
різноманіття Карпат і відповідних заходів.
2. Кожна Сторона вживає заходів для залучення регіональних і
місцевих органів влади та інших заінтересованих сторін до
розроблення та впровадження цих політик і заходів.
Стаття 7
Міжнародне співробітництво
1. Сторони заохочують активне співробітництво між
компетентними установами й організаціями на міжнародному рівні
стосовно збереження, відтворення й сталого використання
біологічного та ландшафтного різноманіття Карпат.
2. Сторони сприяють співробітництву між регіональними й
місцевими органами влади Карпат на міжнародному рівні та шукають
шляхи вирішення спільних проблем на найбільш прийнятному рівні.
Глава III
Особливі заходи
Стаття 8
Збереження, підтримання,
відтворення й стале використання природних
і напівприродних середовищ існування
1. Конференція Сторін затверджує список природних і
напівприродних середовищ існування, які знаходяться під загрозою і
які є характерними для Карпат (Карпатський червоний список
середовищ існування).
2. Кожна Сторона вживає заходів на своїй національній
території з метою забезпечення довготривалого збереження,
відтворення й сталого використання природних середовищ існування в
Карпатах, звертаючи особливу увагу на визначені в пункті 1
статті 8 середовища існування, що знаходяться під загрозою.
3. Кожна Сторона на своїй національній території вживає
заходів з метою підтримання або відтворення й сталого використання
напівприродних середовищ існування Карпат, звертаючи особливу
увагу на визначені в пункті 1 статті 8 середовища існування, що
знаходяться під загрозою.
Стаття 9
Неперервність і зв'язок природних
і напівприродних середовищ існування,
екомережа Карпат
1. Кожна Сторона на своїй національній території вживає
заходів з метою поліпшення та забезпечення неперервності й зв'язку
природних і напівприродних середовищ існування в Карпатах,
підтримуючи таким чином поширення та міграцію популяцій диких
видів, особливо великих хижаків, та обмін генетичним матеріалом
між такими популяціями.
2. Кожна Сторона повинна підтримувати, управляти і, якщо
потрібно, розширювати існуючі природоохоронні території в межах
своєї національної території в Карпатах і сприяти визначенню нових
природоохоронних територій у Карпатах та управлінню ними.
3. Сторони співробітничають стосовно формування екомережі в
Карпатах, що складається з природоохоронних територій та інших
територій, важливих для біологічного й ландшафтного різноманіття
Карпат та для цілісності мережі.
Стаття 10
Відтворення деградованих середовищ існування
Кожна Сторона на своїй національній території вживає заходів
для відтворення деградованих середовищ існування в Карпатах.
Стаття 11
Збереження й стале використання
видів флори та фауни Карпат
Кожна Сторона вживає заходів на своїй національній території
для забезпечення та довготривалого збереження й сталого
використання видів флори та фауни, природних для Карпат.
Стаття 12
Збереження видів, що знаходяться
під загрозою, зокрема ендемічних видів
і великих хижаків Карпат
1. Конференція Сторін затверджує список видів флори та фауни,
природних для Карпат, що знаходяться під загрозою (Карпатський
червоний список видів), ґрунтуючись на принципах і критеріях,
визнаних на міжнародному рівні.
2. Кожна Сторона вживає заходів на своїй національній
території з метою забезпечення довготривалого збереження й сталого
використання та відновлення видів, які знаходяться під загрозою,
зокрема ендемічних видів флори та фауни, природних для Карпат, і
великих хижаків, які можуть потребувати планів управління.
3. Сторони співробітничають стосовно діяльності, спрямованої
на реінтродукцію природних видів флори та фауни.
Стаття 13
Запобігання інтродукції
інвазивних чужорідних та (або) генетично
модифікованих організмів, які становлять загрозу
екосистемам, середовищам існування або видам,
а також їхній контроль або знищення
1. Кожна Сторона проводить політики, спрямовані на
запобігання інтродукції або вивільненню інвазивних чужорідних
видів та (або) генетично модифікованих організмів, які можуть мати
негативний вплив на навколишнє природне середовище й можуть
впливати на біорізноманіття, екосистеми, середовища існування або
види Карпат, зокрема раннє попередження про появу нових інвазивних
чужорідних видів на своїй території.
2. Кожна Сторона вживає заходів на своїй національній
території з метою запобігання інтродукції або вивільненню видів,
зазначених у пункті 1, та, якщо буде потрібно, контролювання або
знищення таких видів.
Стаття 14
Карпатська мережа природоохоронних територій
1. Сторони підтримують і сприяють співробітництву в рамках
Карпатської мережі природоохоронних територій, створеної
Конференцією Сторін, та заохочують адміністрації природоохоронних
територій брати участь у співробітництві в межах цієї мережі.
2. Конференція Сторін визначає території, які є частиною
Карпатської мережі природоохоронних територій, та схвалює
положення про них.
Стаття 15
Посилення збереження та сталого
управління на територіях, розташованих
за межами природоохоронних територій
1. Кожна Сторона вживає заходів на своїй національній
території стосовно посилення збереження та сталого управління на
територіях, розташованих за межами природоохоронних територій
Карпат.
2. Кожна Сторона сприяє погодженню та співробітництву між
усіма відповідними заінтересованими сторонами з метою поліпшення
збереження й сталого управління на територіях, розташованих за
межами природоохоронних територій Карпат, особливо з метою
вдосконалення та забезпечення постійного зв'язку між існуючими
природоохоронними територіями та іншими територіями й середовищами
існування, що є важливими для біологічного та ландшафтного
різноманіття Карпат.
Стаття 16
Обговорення, погодження
та координування заходів, які здійснюються
на прикордонних територіях
1. Кожна Сторона погоджує та координує заходи, що
здійснюються на прикордонних територіях у Карпатах, для досягнення
цілей, які перераховані в пунктах 2 й 3 статті 1, із сусідньою
Стороною, особливо на транскордонних природоохоронних територіях.
2. Сторони співробітничають у межах існуючих транскордонних
природоохоронних територій у Карпатах, погоджують управління
цілями та прикладними заходами і, якщо необхідно, розширюють
існуючі або створюють нові транскордонні природоохоронні території
в Карпатах.
3. Якщо природне середовище існування видів, що знаходяться
під загрозою, розташоване по обидва боки державного кордону між
Сторонами, ці заінтересовані Сторони співробітничають для
забезпечення збереження та, якщо необхідно, відновлення цих видів
і їхніх природних середовищ існування.
Стаття 17
Розроблення та впровадження планів управління
1. Кожна Сторона розробляє та впроваджує плани управління з
метою забезпечення довготривалого збереження, підтримання або
відтворення, неперервності й зв'язку та сталого використання
природних і напівприродних середовищ існування, відтворення
деградованих середовищ існування, а також довготривалого
збереження й сталого використання видів флори та фауни, природних
для Карпат.
2. Кожна Сторона сприяє координації та співробітництву між
установами, регіональними й місцевими органами влади та іншими
заінтересованими сторонами, які безпосередньо залучені до
впровадження планів управління, згаданих у пункті 1, для
забезпечення спільної відповідальності.
Стаття 18
Спільний моніторинг та інформаційні системи
1. Сторони співробітничають стосовно погодження своїх систем
моніторингу навколишнього природного середовища в Карпатах, які є
необхідними для досягнення цілей цього Протоколу.
2. Сторони співробітничають стосовно розвитку спільної
інформаційної системи стосовно біологічного та ландшафтного
різноманіття в Карпатах.
3. Кожна Сторона співробітничає для забезпечення інтеграції
національних результатів досліджень до спільної інформаційної
системи.
Стаття 19
Скоординовані наукові дослідження
та обмін інформацією
1. Кожна Сторона сприяє координації наукових досліджень на
своїй території або науковим установам Сторони стосовно
збереження, відтворення й сталого використання біологічного та
ландшафтного різноманіття Карпат.
2. Сторони співробітничають стосовно сприяння розвитку й
погодження дослідницьких програм та проектів, які є необхідними
для досягнення цілей цього Протоколу.
3. Сторони сприяють міжнародному співробітництву між
науковими установами стосовно збереження, відтворення й сталого
використанням біологічного та ландшафтного різноманіття Карпат,
особливо стосовно погодження систем моніторингу, забезпечення та
погодження баз даних і здійснення спільних дослідницьких програм
та проектів у Карпатах.
4. Сторони співробітничають з метою поширення результатів
наукових досліджень, які стосуються цілей цього Протоколу.
5. Сторони підтримують погоджені регіональні інвентаризації
видів і середовищ існування Карпат.
6. Кожна Сторона обмінюється інформацією та досвідом стосовно
методів, пов'язаних з різновидами діяльності, переліченими в
пунктах 2 й 3 статті 1, з іншими Сторонами.
7. Кожна Сторона обмінюється інформацією про стратегії та
політики, спрямовані на збереження, відтворення й стале
використання біологічного та ландшафтного різноманіття в Карпатах,
з іншими Сторонами.
Стаття 20
Спільні програми та проекти
Кожна Сторона бере участь відповідно до своїх потреб та
можливостей у спільних програмах та проектах стосовно різновидів
діяльності, які згадувались у пунктах 2 й 3 статті 1, що спільно
здійснюються в Карпатах Сторонами.
Глава IV
Упровадження, моніторинг та оцінка
Стаття 21
Упровадження
1. Кожна Сторона вживає відповідних правових та
адміністративних заходів для забезпечення впровадження положень
цього Протоколу, стежить за ефективністю заходів.
2. Кожна Сторона шукає можливості для підтримання завдяки
фінансовим заходам упровадження положень цього Протоколу.
3. Конференція Сторін розробляє та приймає Стратегічний план
дій з метою впровадження цього Протоколу.
Стаття 22
Запобігання негативним впливам
на біологічне та ландшафтне різноманіття
1. Сторони застосовуватимуть принципи застереження та
запобігання, оцінюючи та беручи до уваги можливий прямий та
опосередкований, коротко- й довготривалий вплив, зокрема сукупний
вплив проектів і діяльності, їхній можливий негативний вплив на
біологічне та ландшафтне різноманіття Карпат. У цьому сенсі
Сторони діють з відповідною оцінкою стосовно негативного впливу
проектів, планів та діяльності на середовища існування та види,
зокрема транскордонного впливу.
2. Кожна Сторона встановлює умови та критерії, зокрема
відповідні відновлювальні й компенсаційні заходи, стосовно
відповідних політик, проектів і діяльності з потенційно шкідливими
впливами на біологічне та ландшафтне різноманіття, які можуть бути
офіційно затверджені.
Стаття 23
Традиційні знання та діяльність
Під час упровадження цього Протоколу Сторони вживають заходів
для збереження та розвитку традиційних знань, особливо для сталого
землекористування, управління земельно-ресурсною діяльністю,
місцевих порід свійських тварин і різноманіття культивованих
рослин і сталого використання диких рослин.
Стаття 24
Освіта, інформування та громадська обізнаність
1. Сторони сприяють освіті, інформуванню та підвищенню
громадської обізнаності стосовно цілей, заходів та впровадження
цього Протоколу.
2. Сторони забезпечують доступ громадськості до інформації
про впровадження цього Протоколу.
Стаття 25
Нарада Сторін
1. Конференція Сторін Карпатської Конвенції ( 998_164 )
виступає як нарада Сторін цього Протоколу.
2. Сторони Карпатської Конвенції ( 998_164 ), які не є
Сторонами цього Протоколу, можуть брати участь як спостерігачі в
Конференції Сторін, яка виступає як нарада Сторін цього Протоколу.
Коли Конференція Сторін виступає як нарада Сторін цього Протоколу,
рішення в рамках цього Протоколу приймається лише тими, хто є його
Сторонами.
3. Коли Конференція Сторін виступає як нарада Сторін цього
Протоколу, будь-який член бюро Конференції Сторін, що представляє
Сторону Конвенції, але водночас не є Стороною цього Протоколу,
замінюється членом, який обирається Сторонами Протоколу з-поміж
Сторін Протоколу.
4. Правила процедури Конференції Сторін використовуються
mutatis mutandis для наради Сторін, якщо інше консенсусом не
визначене Конференцією Сторін, яка виступає як нарада Сторін цього
Протоколу.
5. Перше засідання Конференції Сторін, яка виступає як нарада
Сторін цього Протоколу, скликається Секретаріатом разом з першим
засіданням Конференції Сторін, проведення якого заплановано після
набрання чинності цим Протоколом. Подальші чергові засідання
Конференції Сторін, яка виступає як нарада Сторін цього Протоколу,
проводяться разом з черговими засіданнями Конференції Сторін, якщо
Конференція Сторін, яка виступає як нарада Сторін цього Протоколу,
не прийме іншого рішення.
6. Конференція Сторін, яка виступає як нарада Сторін цього
Протоколу, у межах свого мандату приймає рішення, необхідні для
сприяння його ефективному виконанню. Вона виконує функції,
покладені на неї відповідно до цього Протоколу, та:
a) робить рекомендації з будь-яких питань, необхідних для
виконання цього Протоколу;
b) створює такі допоміжні органи, які вважаються необхідними
для виконання положень цього Протоколу;
c) розглядає та приймає в разі необхідності зміни та
доповнення до цього Протоколу, які вважаються необхідними для
впровадження цього Протоколу, а також
d) Виконує такі інші функції, які можуть бути необхідними для
виконання цього Протоколу.
Стаття 26
Секретаріат
1. Секретаріат, заснований статтею 15 Карпатської Конвенції
( 998_164 ), слугує як Секретаріат цього Протоколу.
2. Пункт 2 статті 15 Карпатської Конвенції ( 998_164 )
стосовно функцій Секретаріату Конвенції застосовується mutatis
mutandis до цього Протоколу.
Стаття 27
Допоміжні органи
1. Будь-який допоміжний орган, заснований Карпатською
Конвенцією ( 998_164 ) або в її рамках, відповідно до рішення
Конференції Сторін, яка виступає як нарада Сторін цього Протоколу,
може слугувати меті Протоколу, у такому разі нарада Сторін
визначає функції, які повинен виконувати цей орган.
2. Сторони Карпатської Конвенції ( 998_164 ), які не є
Сторонами цього Протоколу, можуть брати участь як спостерігачі в
роботі будь-якого засідання таких допоміжних органів. Коли
допоміжний орган Карпатської Конвенції виступає як допоміжний
орган цього Протоколу, рішення в рамках Протоколу приймаються лише
Сторонами Протоколу.
3. Коли допоміжний орган Карпатської Конвенції ( 998_164 )
виконує свої функції у зв'язку з питаннями, що стосуються цього
Протоколу, будь-який член бюро такого допоміжного органу, що
представляє Сторону Карпатської Конвенції, яка в цей час, однак,
не є Стороною Протоколу, замінюється членом, що обирається
Сторонами Протоколу з-поміж Сторін Протоколу.
Стаття 28
Моніторинг виконання зобов'язань
1. Сторони регулярно звітують Конференції Сторін про вжиті
заходи, спрямовані на виконання Протоколу, та їхні результати.
Конференція Сторін установлює строки та формат, згідно з якими
подаються звіти до розгляду.
2. Спостерігачі можуть надавати інформацію або звіт про
впровадження та дотримання положень цього Протоколу Конференції
Сторін та (або) Виконавчому Комітетові Карпатської Конвенції
( 998_164 ) (далі - Виконавчий Комітет).
3. Виконавчий Комітет збирає, оцінює та аналізує інформацію
про впровадження цього Протоколу та здійснює моніторинг дотримання
положень цього Протоколу Сторонами.
4. Виконавчий Комітет дає Конференції Сторін рекомендації
стосовно подальшого впровадження та необхідних заходів відповідно
до цього Протоколу.
5. Конференція Сторін приймає або рекомендує необхідні
заходи.
Стаття 29
Оцінка ефективності впровадження
1. Сторони регулярно перевіряють й оцінюють ефективність
виконання положень цього Протоколу. Конференція Сторін розглядає
відповідні зміни та доповнення до цього Протоколу, якщо це
необхідно для досягнення його цілей.
2. Сторони сприяють залученню місцевих органів влади та інших
заінтересованих сторін до процесів, викладених у пункті 1.
Глава V
Прикінцеві положення
Стаття 30
Зв'язок між Карпатською Конвенцією ( 998_164 )
та Протоколом
1. Цей Протокол є Протоколом до Карпатської Конвенції
( 998_164 ) відповідно до пункту 3 статті 2 та інших відповідних
статей Карпатської Конвенції.
2. Цей Протокол відкритий для підписання в Депозитарія з
19 червня 2008 р. до 19 червня 2009 р.
3. Положення статей 19, 20, пунктів 2-4 статті 21 й статті 22
Карпатської Конвенції ( 998_164 ) стосовно набрання чинності,
унесення змін, доповнень, виходу із цього Протоколу та вирішення
спорів застосовуються mutatis mutandis до цього Протоколу.
Стороною цього Протоколу може стати лише Сторона Карпатської
Конвенції.
Стаття 31
Застереження
Жодні застереження до цього Протоколу не допускаються.
Стаття 32
Депозитарій
Депозитарієм Протоколу є Уряд України.
Учинено в м. Бухарест 19 червня 2008 р. в одному
оригінальному примірнику англійською мовою.
Оригінал Протоколу зберігається в Депозитарія, який надішле
засвідчені копії всім Сторонам.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином
на те вповноважені, підписали цей Протокол.
За Уряд Чеської Республіки (Підпис)
За Уряд Угорської Республіки
За Уряд Республіки Польща (Підпис)
За Уряд Румунії (Підпис із доданою заявою)
За Уряд Республіки Сербія (Підпис)
За Уряд Словацької Республіки
За Уряд України (Підпис)

Уряд Румунії підписує Протокол про збереження і стале
використання біологічного та ландшафтного різноманіття до Рамкової
конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат ( 998_164 ) з
такою заявою:
"Уряд Румунії заявляє, що він тлумачить пункт 1 статті 2
Протоколу тільки згідно з положеннями Конвенції про охорону та
сталий розвиток Карпат ( 998_164 ), підписаної в м. Київ
22 травня 2003 р.".вгору