Рамкова угода між Україною та Північним інвестиційним банком
Північний інвестиційний банк, Естонія, Фінляндія [...]; Угода, Міжнародний документ від 23.12.2005
Документ 998_259, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 14.09.2006, підстава - 134-V
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.12.2006. Подивитися в історії? )

             Рамкова угода 
між Україною та Північним інвестиційним
банком
23 грудня 2005 року
{ Угоду ратифіковано Законом
N 134-V ( 134-16 ) від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.415 }

Дата підписання: 23.12.2005 Дата ратифікації: 14.09.2006 Дата набуття чинності: 14.12.2006
Укладена між:
Україною, представленою Кабінетом Міністрів України, 12/2, вул. Грушевського, м. Київ, 01008, Україна, в особі п. Віктора Пинзеника, Міністра фінансів України, (далі - "Україна"),
з одного боку, та
Північним інвестиційним банком, Головний офіс якого
знаходиться за такою адресою: Fabianinkatu 34, FI-00100 Helsinki, Finland, в особі п. Джоні Акерхольма, Президента (далі - "Банк"),
з іншого боку,
беручи до уваги, що Банк було засновано як міжнародну
фінансову організацію й що він діє відповідно до Угоди між Данією,
Естонією, Фінляндією, Ісландією, Латвією, Литвою, Норвегією та
Швецією від 11 лютого 2004 року про Північний інвестиційний банк;
зважаючи на те, що метою діяльності Банку є кредитування та
надання гарантій відповідно до загальноприйнятих банківських
принципів та з урахуванням соціально-економічних міркувань, для
здійснення інвестиційних проектів, які становлять інтерес як для
країн - членів Банку, так і для інших країн, які отримують такі
кредити й гарантії;
відзначаючи економічні реформи, що здійснюються Україною з
метою досягнення статусу країни з ринковою економікою;
бажаючи створити основу довгострокового співробітництва для
забезпечення фінансування Банком проектів, в яких заінтересована
Україна й країни - члени Банку,
домовилися про таке:
Стаття 1
Визначення
Для цілей цієї Угоди:
"Бенефіціар" (або разом "бенефіціари") означає будь-яку
особу, незалежно від того, чи є цією особою держава Україна,
будь-яку особу, незалежно від того, чи є вона фізичною або
юридичною особою, яку засновано згідно із чинним законодавством
(наприклад, позичальника Банку, співборжника, гаранта або власника
проекту) і яка отримує вигоди від фінансування, що надається
Банком для будь-якого проекту;
"проект" означає будь-який інвестиційний проект, який Банк
фінансує безпосередньо або через посередника та який відповідає
таким критеріям:
i) він розташований на території України, або його
фінансування Банк здійснює на території України, або він
пов'язаний з бенефіціаром в Україні;
ii) Уряд України звертається з проханням надати фінансування
для нього або визнає, що його фінансування належить до сфери
застосування цієї Угоди у випадках,
коли Банк погоджується на фінансування в день після дати
набуття цією Угодою чинності або з огляду на чіткі очікування її
виконання або набуття нею чинності;
"податок" означає будь-який податок, мито, збір, утримання чи
податкові платежі національні, регіональні або місцеві.
Стаття 2
Діяльність Банку
Банк може відповідно до цієї Угоди вільно здійснювати на
території України діяльність, передбачену Статутом Банку, зокрема
позичати кошти, згідно із законами та нормативно-правовими актами
України, використовуючи всі дозволені ними інструменти, а також
володіти такими коштами, використовувати їх та розпоряджатися
ними, а також вести рахунки у будь-якій валюті. Банк, зокрема,
може на основі своєї оцінки проекту вирішити, чи надавати, і на
яких умовах, кошти на підтримку проекту.
Стаття 3
Оподаткування Банку
Відсотки та всі інші платежі, які належать Банку й виникають
унаслідок діяльності, передбаченої цією Угодою, а також активи та
доходи Банку, пов'язані з такою діяльністю, звільняються від
оподаткування.
Стаття 4
Конвертування валют і переказування коштів
Протягом будь-якої фінансової операції, що здійснюється
відповідно до статті 2 цієї Угоди, Україна забезпечує таке
становище, при якому:
a) бенефіціари можуть конвертувати у будь-яку вільно
конвертовану валюту, за діючим ринковим обмінним курсом у день
платежу, суми у національній валюті України, необхідні для
своєчасної виплати належних Банку усіх сум стосовно кредитів,
гарантій та будь-яких часток у капіталі підприємств у зв'язку з
будь-яким проектом;
b) такі кошти можуть бути вільно, безпосередньо та ефективно
конвертовані за межі території України;
c) Банк може конвертувати у будь-яку вільно конвертовану
валюту, за діючим ринковим обмінним курсом, суми у національній
валюті України, отримані Банком у вигляді платежів, що виникають
стосовно кредитів, гарантій та часток або внаслідок будь-якої
іншої діяльності, а також при якій Банк може вільно, безпосередньо
та ефективно переказувати конвертовані таким чином суми за межі
території України; або на розсуд Банку,
d) Банк може вільно розпоряджатися такими сумами в межах
території України;
e) Банк може конвертувати у національну валюту України за
діючим ринковим обмінним курсом будь-які суми у будь-якій вільно
конвертованій валюті.
Стаття 5
Режим стосовно проектів
Україна забезпечує таке становище, при якому проекти,
фінансовані Банком відповідно до цієї Угоди, а також контракти,
укладені для їхнього виконання, користуються стосовно фіскальних,
митних та інших питань режимом, не менш сприятливим, ніж той, який
надається проектам або контрактам, що фінансуються будь-якими
іншими міжнародними фінансовими організаціями, або ніж той, що
надається резидентам України, залежно від того, який режим є
найбільш сприятливим.
Україна поширює на кожний проект повний і постійний захист й
охорону від експропріації та громадської непокори.
Стаття 6
Публічні тендери
Банк може ставити фінансування проектів у залежність від
організації участі в тендерах та інших конкурентних процедурах для
укладення контрактів на роботи, товари та послуги відповідно до
чинних правил і процедур Банку.
Стаття 7
Статус і режим діяльності Банку
Банк користується повною правосуб'єктністю на території
України, зокрема можливістю укладання контрактів, придбання
рухомого й нерухомого майна та розпорядження ним, а також бути
стороною в судових процесах.
Банк користується стосовно своєї діяльності на території
України режимом, який надається міжнародним фінансовим
організаціям і є найбільш сприятливим для будь-якої такої
діяльності.
Зокрема, Банк має вільний доступ до національного фінансового
ринку України відповідно до законодавства України, а до його
зобов'язань та цінних паперів застосовуються умови, зокрема умови
стосовно податкового режиму, ринкових правил, порядку ухвалення,
розголошення зобов'язань, принаймні не менш сприятливі, ніж ті,
які надано найбільш привілейованим міжнародним фінансовим
організаціям.
Стаття 8
Привілеї та імунітети Банку
1. Активи Банку не підлягають:
a) обшуку та всім формам експропріації;
b) стягненню чи застосуванню будь-яких виконавчих заходів,
або накладенню арешту до винесення проти Банку остаточного рішення
суду компетентної юрисдикції, яке не підлягає оскарженню в
будь-якій юрисдикції.
2. Представники Банку під час здійснення діяльності, яка
пов'язана із цією Угодою або спрямована на її виконання,
користуються, принаймні, такими імунітетами та привілеями:
a) імунітетом від судових та адміністративних проваджень
стосовно їхніх дій під час виконання службових обов'язків, за
винятком випадків шкоди, заподіяної внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди, спричиненої його представниками,
або у випадках, коли Банк знімає такий імунітет зі своїх
представників;
b) дипломатичними привілеями та засобами, які надаються
Україною для офіційного зв'язку, для передачі документів та для
відряджень.
Стаття 9
Урегулювання спорів стосовно фінансування з боку Банку
Будь-який спір, який виникає між Україною та Банком стосовно
фінансування проекту, врегульовується остаточним та обов'язковим
арбітражним рішенням відповідно до Арбітражного регламенту
UNCITRAL ( 995_059 ), і Україна забезпечує виконання будь-якого
такого рішення на її території.
Стосовно будь-якого спору, який виникає між Банком та
бенефіціаром (яким не є Україна) стосовно фінансування проекту,
Україна зобов'язується:
i) забезпечити таке становище, при якому українські суди
мають повноваження визнавати остаточне рішення, прийняте в ході
належного процесу судом або арбітражем компетентної юрисдикції,
зокрема національним судом держави - члена Банку чи будь-яким
арбітражним судом; та
ii) забезпечити виконання будь-якого такого рішення згідно із
чинними національними правилами та процедурами.
Стаття 10
Суброгація
Права, надані Банку цією Угодою, можуть використовуватися й
здійснюватися:
i) Банком як від власного імені, так і у межах, в яких країна
- член Банку зробила виплату на користь Банку стосовно будь-якої
гарантії чи страхової виплати, стосовно будь-якого кредиту
відповідно до цієї Угоди, як представник країни-члена; або
ii) залежно від випадку самою країною-членом на підставі
права суброгації.
Стаття 11
Співробітництво
Уряд України та Банк регулярно обговорюють основні цілі та
критерії надання кредитів, а також діяльність Банку в Україні.
Уряд України письмово відповідає протягом 60 днів після
отримання на запити Банку для підтвердження, що пропозиція
стосовно фінансування проекту належить до сфери застосування цієї
Угоди.
Як Уряд України, так і Банк зобов'язуються вчасно інформувати
один одного про будь-який захід або запропонований захід зі свого
боку або про будь-яку іншу обставину, які, як слід очікувати,
можуть суттєво вплинути на права та інтереси іншої сторони цієї
Угоди.
Стаття 12
Урегулювання спорів
1. Будь-який спір, непогодженість, розбіжність або претензія
(разом далі - "спір"), що виникає у зв'язку з існуванням,
чинністю, тлумаченням, реалізацією або припиненням дії цієї Угоди,
наскільки це можливо, вирішується дружнім шляхом за домовленістю
між Україною та Банком.
2. Якщо спір не може бути врегульовано шляхом дружньої
домовленості між Україною та Банком протягом 60 (шістдесяти) днів
від дати повідомлення про наявність спору будь-якою зі сторін,
спір вирішується винесенням остаточного та обов'язкового для
виконання арбітражного рішення відповідно до Правил Постійної
палати арбітражного суду стосовно добровільного судового розгляду
справ про спори між державами та міжнародними фінансовими
організаціями, чинними в день укладання цієї Угоди.
3. Кількість арбітрів становить три. Мовою арбітражних
процедур є англійська. Арбітражний процес відбувається в Гаазі,
Нідерланди. Уповноваженим на призначення є Генеральний секретар
Постійної палати арбітражного суду.
4. Якщо інше не погоджено, подання всіх документів
здійснюється та всі слухання завершуються протягом шести місяців
від дати створення арбітражного суду. Суд ухвалює остаточне
рішення протягом 60 (шістдесяти) днів від дати вручення заключних
заяв.
Стаття 13
Набуття чинності
Ця Угода набуває чинності в день, наступний після дати
підтвердження Банком Уряду України того, що він одержав засвідчену
копію ратифікаційної грамоти або іншого взаємного погодженого
Україною та Банком документа, а також прийнятного для Банку
юридичного висновку про набуття чинності цією Угодою.
Стаття 14
Припинення чинності
Ця Угода укладається на невизначений строк.
Банк може письмовим повідомленням, адресованим Україні,
припинити чинність цієї Угоди або звільнити Україну від усіх або
частини її зобов'язань за цією Угодою. Якщо інше не заявлено, то
надіслання будь-якого такого повідомлення не впливає на права та
пільги, отримані Банком стосовно проектів і фінансових операцій,
які тривають у день надіслання повідомлення.
Україна може припинити чинність цієї Угоди, письмово
попередивши Банк про це за 6 місяців. Надіслання такого
повідомлення не впливає на права та пільги, отримані Банком
стосовно проектів та фінансових операцій, які тривають у день
набуття чинності повідомленням на території України.
Стаття 15
Розголошення
Після набуття чинності цією Угодою Україна забезпечує її
оприлюднення відповідно до законодавства України. Україна
погоджується, що після цього оприлюднення розголошення цієї Угоди
бенефіціарам стосовно надання кредитів на проекти за цією Угодою
дозволяється та не буде порушувати жодної чинної постанови чи
рішення будь-якого компетентного керівного органу.
Стаття 16
Адреси для підтримання зв'язку
Сторони погоджуються, що будь-яке повідомлення, що виникає в
ході застосування цієї Угоди, може бути надіслане на такі
відповідні адреси:
Для України: 12/2, вул. Грушевського, 01008 Київ, Україна
Для Банку: Fabianinkatu 34, FI - 00100 Helsinki, Finland, (поштова адреса: P.O. Box 249, FI - 00171 Helsinki, Finland)
На посвідчення цього ті, що підписалися нижче, будучи
відповідно вповноваженими, підписали цю Угоду у двох автентичних
примірниках англійською мовою та двох примірниках українською
мовою. У разі суперечностей переважну силу має текст англійською
мовою.
Учинено 23 грудня 2005 р.
Підписано за та від імені:
України Північного інвестиційного банку
(підпис) (підпис)
В. Пинзеником Д. Акерхольмомвгору