Резолюція V Міжнародного конгресу ЕТЕВК - 2005
Україна, Данія, Німеччина [...]; Резолюція, Міжнародний документ від 27.05.2005
Документ 998_224, поточна редакція — Прийняття від 27.05.2005

              Резолюція 
V Міжнародного конгресу ЕТЕВК - 2005

Заслухавши та обговоривши доповіді і повідомлення,
ознайомившись з експозицією Виставки та іншими представленими
матеріалами, учасники Конгресу відзначають, що за останні два
роки:
- у водопровідно-каналізаційному господарстві проводиться
значна робота з реформування підгалузі;
- набули чинності Закони України "Про Загальнодержавну
програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2004 - 2010 роки" ( 1869-15 ) та "Про Загальнодержавну програму
"Питна вода України" на 2006 - 2020 роки" ( 2455-15 );
- прийнято Закон України "Про внесення змін до Закону України
"Про питну воду та питне водопостачання" ( 2196-15 );
- на виконання прикінцевих положень Закону України "Про питну
воду та питне водопостачання" ( 2918-14 ) щодо забезпечення
вільного доступу споживачів до інформації про якість питної води,
джерел та систем питного водопостачання прийнято постанову
Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 N 576 ( 576-2004-п )
"Про затвердження Порядку підготовки і оприлюднення Національної
доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в
Україні" і підготовлено "Національну доповідь про якість питної
води та стан питного водопостачання в Україні у 2003 році", яку
розміщено на сайті Комітету для ознайомлення громадських
організацій, центральних органів виконавчої влади, об'єднань тощо;
- удосконалюється нормативно-правова база діяльності
суб'єктів господарювання у сфері виробництва і надання послуг;
- розроблено та затверджено постанову Кабінету Міністрів
України від 25.08.2004 N 1107 ( 1107-2004-п ) "Порядок розроблення
та затвердження нормативів питного водопостачання";
- затверджено наказом Держжитлокомунгоспу від 15.11.2004 N
205 ( z1556-04 ) та зареєстровано в Мін'юсті за N 1556/10155 від
07.12.2004 Порядок розроблення та затвердження технологічних
нормативів використання питної води;
- затверджено наказом Держжитлокомунгоспу від 17.02.2004 N 33
( z1557-04 ) та зареєстровано в Мін'юсті за N 1557/10156 Галузеві
технологічні нормативи використання питної води на підприємствах
водопровідно-каналізаційного господарств;
- на виконання постанови Кабінету Міністрів України від
25.08.2004 N 1107 ( 1107-2004-п ) "Про Порядок розроблення та
затвердження технологічних нормативів використання питної води" з
метою встановлення необхідних обсягів постачання питної води у
разі відсутності або тимчасової несправності засобів обліку
споживання питної води розроблено проект Методики визначення
нормативів питного водопостачання населення;
- затверджені наказом Держжитлокомунгоспу від 04.01.2005 N 1
( z0076-05 ) та зареєстровані в Мін'юсті за N 76/10356 від
24.01.2005 Зміни та доповнення до Правил користування системами
комунального водопостачання та водовідведення у містах і селищах
України;
- затверджені наказом Держжитлокомунгоспу від 04.01.2005 N 2
( z0077-05 ) та зареєстровані в Мін'юсті за N 77/10357 від
24.01.2005 Зміни та доповнення до Правил технічної експлуатації
систем комунального водопостачання та каналізації населених
пунктів України;
- на виконання прикінцевих положень Закону України "Про
Загальнодержавну програму реформування і розвитку
житлово-комунального господарства на 2004 - 2010 роки" ( 1869-15 )
з метою удосконалення механізмів державного регулювання діяльності
суб'єктів природних монополій розроблено проект Концепції
державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій у
сфері житлово-комунального господарства;
- затверджений спільним наказом Держжитлокомунгоспу і
Держпідприємництва від 20.04.2005 N 33/59 ( z0526-05 ) та
зареєстрований в Мін'юсті 17.05.2005 за N 526/10806 Порядок
контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;
- підготовлено проект Методики визначення питомих норм
матеріальних і енергетичних витрат на підприємствах
водопровідно-каналізаційного господарства, який схвалено
науково-технічною радою Комітету та направлено на розгляд
зацікавленим підприємствам та установам;
- за ініціативою та безпосередньою участю Комітету прийнято
постанову Кабінету Міністрів України від 15.01.2005 N 44
( 44-2005-п ) "Про внесення змін до постанови КМУ від 18 травня
1999 р. N 836" щодо затвердження нормативів збору за спеціальне
використання водних ресурсів та збору за користування водами для
потреб гідроенергетики і водного транспорту на рівні 30%;
- проводиться робота щодо впровадження енергозберігаючих
технологій, зменшення втрат води та її нераціонального
використання, підвищення надійності запірної арматури;
- розроблені та апробовані прогресивні технології підготовки
води, нові зразки насосного обладнання, реагентів, фільтруючих
матеріалів і дренажних систем на водопровідних станціях;
- впроваджуються новітні технології й обладнання для
відновлення водопровідно-каналізаційних мереж, очищення побутових
стічних вод, обробки та утилізації осадів;
- відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
19.04.2004 N 510 ( 510-2004-п ) "Деякі питання надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів із
запобігання аваріям та техногенним катастрофам у
житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах
комунальної власності у 2004 році" (із наступними змінами),
розпоряджень Кабінету Міністрів України від 19.02.2004 N 95-р
( 95-2004-р ) "Про виділення коштів на розв'язання
соціально-економічних проблем у м. Керчі", від 26.03.2004 N 177-р
( 177-2004-р ) "Про виділення коштів для розв'язання
соціально-економічних проблем у м. Мукачевому" на реконструкцію та
ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства було
виділено понад 243 млн. грн.;
- відповідно до Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших
законодавчих актів" ( 2505-15 ) Комітетом формується перелік
об'єктів, які фінансуватимуться у 2005 році за програмою КПКВК
5311800 "Розвиток та реконструкція централізованих систем
водопостачання та водовідведення" ( vr006508-05 ) згідно з
пропозиціями обласних державних адміністрацій:
- реалізуються інвестиційні проекти: "Програма інвестицій та
розвитку системи водопостачання та очищення води м. Запоріжжя" із
залученням позики Європейського банку реконструкції та розвитку
( 985_003 ), "Водопостачання та каналізація міста Львова",
фінансування якого здійснюється за рахунок позики Світового Банку
( 996_037 ), гранту Уряду Швеції ( 752_009 ), місцевих коштів.
Проте є проблеми, які негативно впливають та стримують процес
реформування водопровідно-каналізаційного господарства, а саме:
- діюча система управління підгалуззю не повністю відповідає
вимогам сьогодення;
- повільно вирішується головне питання - створення
організаційно самостійних, фінансово спроможних та інвестиційно
привабливих підприємств водопровідно-каналізаційного господарства;
- технічний стан мереж і споруд залишається незадовільним;
- через неоптимальний режим роботи насосних станцій
втрачається близько чверті спожитої електроенергії;
- втрати води у зовнішніх мережах перевищують 30 - 60
відсотків;
- у багатьох регіонах України питна вода подається за
графіком і за своєю якістю не відповідає вимогам чинного
стандарту, а заплановані заходи щодо покращання якості води не
виконуються;
- суттєвим чинником забруднення грунтових вод та джерел
питного водопостачання в Україні є неналежне поводження з твердими
побутовими відходами (ТПВ);
- існує необхідність покращання нормативно-правового та
методичного забезпечення реформування водопровідно-каналізаційного
господарства.
У результаті обговорення доповідей учасники конференції
вважають за доцільне:
- продовжити роботу з реформування
водопровідно-каналізаційного господарства і санітарного очищення
відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму
реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004
- 2010 роки" ( 1869-15 ) та Закону України "Про Загальнодержавну
програму "Питна вода України" на 2006 - 2020 роки" ( 2455-15 );
- завершити розроблення державного стандарту України "Вода
питна. Вимоги та контроль за якістю";
- завершити розроблення державного стандарту України "Джерела
централізованого питного водопостачання";
- з метою підвищення надійності функціонування систем
централізованого водопостачання та водовідведення протягом 1 - 1,5
років завершити роботу з коригування будівельних норм і правил;
- Держжитлокомунгоспу під час розроблення проекту
нормативно-правового акта щодо розподілу повноважень з регулювання
діяльності суб'єктів природних монополій у сфері централізованого
водопостачання та водовідведення і на суміжних ринках виробництва
теплової енергії створити державний орган з регулювання тарифів;
- відповідно до вимог Загальнодержавної програми поводження з
побутовими відходами ( 265-2004-п ) прискорити розроблення
місцевих та регіональних програм поводження з побутовими відходами
та схем санітарного очищення населених пунктів, у яких передбачити
впровадження сучасних технологій поводження з ТПВ, які базуються
на комплексних підходах та гармонійному поєднанні різних методів
(роздільне збирання та сміттєпереробка з вилученням сировинно
цінних компонентів, сортування та комплексна переробка валового
складу ТПВ з використанням біодинамічної переробки органічної
фракції на біогумус, рідкі органічні добрива тощо);
- рекомендувати Мінприроди, Держводгоспу, Держжитлокомунгоспу
для забезпечення екологічно безпечного водокористування,
поліпшення якості поверхневих вод провести
водогосподарсько-екологічне районування території України,
здійснити екологічну оцінку якості поверхневих вод в Україні в
розрізі адміністративних областей з підготовкою відповідних
картографічних матеріалів і конкретних рекомендацій щодо її
поліпшення, розробити і внести на розгляд Уряду обгрунтування щодо
реформування водогосподарського комплексу держави відповідно до
вимог ринкової економіки та екологічно безпечного
водокористування;
- сприяти поліпшенню системи охорони і відтворення
поверхневих і підземних водних джерел та пріоритетному
використанню захищених високоякісних підземних вод для питного
водопостачання за рахунок впровадження новітніх технологій та
обладнання;
- сприяти забезпеченню безпеки питного водоспоживання в
населених пунктах обласного і районного підпорядкування за рахунок
масового впровадження групових і індивідуальних водоочисних
пристроїв і будівництва водоочисних установок малої
продуктивності;
- продовжити роботу з наближення показників якості питної
води та використання енергетичних та матеріальних ресурсів на
виробництво житлово-комунальних послуг до вимог Європейського
Союзу;
- продовжити реалізацію інноваційних проектів у сфері
організації ефективної системи збору, транспортування та переробки
ТПВ у регіонах України з наданням переваги приватному капіталу;
- впроваджувати заходи з енергозбереження, технічного
переоснащення житлово-комунального господарства, зменшення витрат
і втрат енергоносіїв, зниження енергоємності продукції та послуг,
оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання
споживання води і теплової енергії;
- прискорити створення вітчизняного виробництва і широке
впровадження у практику очищення питної та стічних вод і обробки
осадів високоефективних коагулянтів, флокулянтів;
- сприяти широкому впровадженню у практику очищення стічних
вод нових високотехнологічних синтетичних завантажувальних
матеріалів;
- порушити перед Кабінетом Міністрів України питання щодо
сприяння створенню умов для налагодження випуску поліетиленових
труб діаметром 500 мм і більше, що викликано аварійним станом
мереж водовідведення в Україні і необхідністю проведення
ремонтно-відновних робіт, а також високою вартістю труб, що
закуповуються за кордоном;
- провести на базі Євпаторійського водоканалу практичний
семінар з питань застосування гіпохлориту натрію для знезараження
питної та стічних вод;
- Держжитлокомунгоспу України вжити заходів щодо забезпечення
підприємств підгалузі методологічним супроводженням у сфері
обліку, оподаткування та звітності;
- вжити заходів щодо широкого впровадження в практику Порядку
формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та
водовідведення ( z0748-01 );
- державним органам та їх представникам на місцях,
відповідальним за вирішення питань санітарної очистки та
поводження з ТПВ, надавати інформаційну та організаційну підтримку
приватним підприємствам, що пропонують відповідні технології
переробки ТПВ;
- створити сприятливі умови накопичення інвестиційних
ресурсів для технічного переоснащення підприємств;
- розширити зв'язки з міжнародними фінансовими організаціями
щодо поліпшення ефективності роботи підприємств підгалузі,
залучення приватного сектору у процес експлуатації систем
водопостачання та водовідведення на правах оренди, концесії тощо;
- залучити Центральне правління Науково-технічного товариства
комунального господарства та побутового обслуговування України,
науково-технічну громадськість до виконання основних завдань
підвищення ефективності роботи водопровідно-каналізаційного
господарства;
- вважати за доцільне поширення ініціативи АК "Київводоканал"
щодо створення Водно-інформаційного центру на регіони з
просвітницько-пропагандистською метою широкого залучення
громадськості до участі у вирішенні проблем
водопровідно-каналізаційного господарства;
- постійно організовувати та проводити громадські слухання
щодо актуальних проблем у регіонах;
- рекомендувати засновникам журналу "Водозабезпечення та
водне господарство" налагодити його регулярний випуск та
надходження до замовника.
Учасники Конгресу підтримують основні завдання та
організаційно-технічні заходи Державного комітету України з питань
житлово-комунального господарства, що випливають з Програми
діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям"
( n001120-05 ) та виконання Законів України "Про Загальнодержавну
програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства
на 2004 - 2010 роки" ( 1869-15 ) та "Про Загальнодержавну програму
"Питна вода України" на 2006 - 2020 роки" ( 2455-15 ) та вважають
за доцільне провести наступний Міжнародний конгрес та Технічну
виставку у 2007 році у місті Ялті.
"Інформаційний бюлетень Держжитлокомунгоспу України",
N 5 - 6, травень - червень, 2005 р.вгору