Документ 998_175, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 22.02.2007, підстава - 685-V
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 20.06.2011, підстава - v2482321-11. Подивитися в історії? )

               Протокол 
про збереження біорізноманіття та
ландшафтів Чорного моря до Конвенції про
захист Чорного моря від забруднення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 50 )
{ Протокол ратифіковано Законом
N 685-V ( 685-16 ) від 22.02.2007 }

Офіційний переклад
Договірні Сторони цього Протоколу,
будучи Договірними Сторонами Конвенції про захист Чорного
моря від забруднення ( 995_065 ) (Бухарестська конвенція, 21
квітня 1992 р.);
визнаючи, що протягом останніх десятиліть відбулися значні
зміни в біоті й фізико-хімічних властивостях Чорного моря,
викликані людською діяльністю;
будучи занепокоєні тим, що загрози біорізноманіттю, наприклад
евтрофікація, надмірний вилов риби, забруднення та привнесення
чужорідних видів, продовжуються;
визнаючи важливість контролю за забрудненням Чорного моря для
збереження біорізноманіття й підтримки та відновлення функцій
екосистеми;
нагадуючи, що згідно зі статтею 13 Бухарестської конвенції
( 995_065 ), Договірні Сторони, упроваджуючи заходи стосовно
недопущення, зменшення та контролю забруднення морського
середовища Чорного моря, повинні приділяти особливу увагу
уникненню завдання шкоди морському життю й живим ресурсам моря,
зокрема під час змін їхнього природного середовища існування,
спричинених рибальством й іншими законними шляхами використання
моря;
нагадуючи далі, що Протокол про захист морського середовища
Чорного моря від забруднення з наземних джерел, Протокол про
співробітництво в боротьбі із забрудненням морського середовища
Чорного моря нафтою й іншими шкідливими речовинами у надзвичайних
ситуаціях, Протокол про захист морського середовища Чорного моря
від забруднень, викликаних похованням, набули чинності згідно з
Конвенцією про захист Чорного моря від забруднення ( 995_065 );
нагадуючи, що у квітні 1993 року Міністри охорони
навколишнього природного середовища всіх шести країн Чорного моря
підписали загальну політичну декларацію (Міністерську декларацію
про захист Чорного моря від забруднення, Одеса, 1993 р.), в якій
вони домовилися:
заохочувати розробку всеосяжних та координованих планів
відновлення та збереження біорізноманіття Чорного моря в дусі
Конвенції про біологічне різноманіття ( 995_030 ) (Бразилія,
Ріо-де-Жанейро, 5 червня 1992 р.);
упроваджувати відповідні заходи для відновлення та збереження
біорізноманіття Чорного моря в дусі Конвенції про біологічне
різноманіття ( 995_030 ) (Бразилія, Ріо-де-Жанейро, 5 червня
1992 р.);
створити й поліпшити природні заповідні зони в прибережній
зоні кожної прибережної держави до 1996 року;
беручи до уваги, що всі країни Чорного моря підписали та
ратифікували Конвенцію про біологічне різноманіття ( 995_030 )
(Бразилія, Ріо-де-Жанейро, 5 червня 1992 р.);
беручи до уваги далі, що деякі Договірні Сторони також
підписали та ратифікували інші відповідні конвенції та угоди,
зокрема Конвенцію про водно-болотні угіддя міжнародного значення,
головним чином як середовища існування водоплавних птахів
( 995_031 ) (2 лютого 1971 р., Рамсар, Іран), Конвенцію про
міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під
загрозою зникнення ( 995_129 ) (3 березня 1973 р., Вашингтон,
США), Конвенцію про охорону дикої флори і фауни і природних
середовищ існування в Європі ( 995_032 ) (19 вересня 1979 р.,
Берн, Швейцарія), Конвенцію про збереження мігруючих видів диких
тварин ( 995_136 ) (23 червня 1979 р., Бонн, Німеччина), Угоду про
збереження малих китоподібних Чорного моря, Середземного моря та
прилеглої акваторії Атлантичного океану ( 995_422 ) (24 листопада
1996 р., Монако), Європейську ландшафтну конвенцію ( 994_154 ) (20
жовтня 2000 р., Флоренція, Італія) та Конвенцію про боротьбу з
опустелюванням ( 995_120 ) (14 жовтня 1994 р., Париж);
відзначаючи, що Уряди країн Чорного моря активно впроваджують
Панєвропейську стратегію збереження біорізноманіття й ландшафтів з
останніми змінами від 9 липня 1998 р.;
підтверджуючи свої зобов'язання стосовно Стратегічного плану
дій для захисту й відновлення Чорного моря (Глава B, 31 жовтня
1996 р.);
визнаючи, що погоджені дії всіх прибережних держав Чорного
моря та держав басейну Чорного моря, з якими вони
співробітничають, повинні бути спрямовані на запобігання чисельним
загрозам біологічному та ландшафтному різноманіттю;
будучи сповнені рішучості докласти всіх зусиль для постійного
збереження біологічного та ландшафтного різноманіття Чорного моря
та його компонентів, а також для підтримки і, де можливо,
поліпшення та відтворення його екологічного стану, історичної,
культурної та естетичної цінності;
домовилося про таке:
Стаття 1
1. Мета цього Протоколу - підтримувати екосистему Чорного
моря в доброму екологічному стані, а його ландшафти - у
сприятливих умовах, захищати, зберігати й стало управляти
біологічним та ландшафтним різноманіттям Чорного моря для
збагачення біоресурсів.
2. Разом з положеннями Конвенції про захист Чорного моря від
забруднення ( 995_065 ) та інших протоколів до цієї Конвенції,
Протокол є правовим інструментом для розвитку, гармонізації та
посилення необхідних кроків в екологічній політиці, стратегії та
заходах стосовно збереження, захисту й сталого управління
природними, історичними, культурними та естетичними ресурсами та
спадщиною чорноморських держав для нинішнього та майбутніх
поколінь.
Стаття 2
Для цілей цього Протоколу:
a) термін "Конвенція" означає Конвенцію про захист Чорного
моря від забруднення ( 995_065 ) (21 квітня 1992 р., Бухарест,
Румунія);
b) термін "Договірні Сторони" означає Договірні Сторони цього
Протоколу;
c) термін "Комісія" означає Комісію із захисту Чорного моря
від забруднення;
d) термін "біорізноманіття" означає різноманітність серед
живих організмів з усіх джерел, зокрема, inter alia, наземних,
морських та інших водних екосистем та екологічних комплексів,
частиною яких вони є; це включає різноманіття в межах видів, між
видами та екосистемами, як це визначено в статті 2 Конвенції з
біорізноманіття ( 995_030 );
e) термін "ландшафт" означає територію, як це розуміється
людьми, характер якої є результатом дії та взаємодії природних та
(або) людських факторів, як це визначено в статті 1 глави 1
Європейської конвенції про ландшафти ( 994_154 ) (20 жовтня
2000 р., Флоренція, Італія);
f) термін "ландшафтне різноманіття" означає формальне
визначення існуючих в певний час чисельних зв'язків між
індивідуумом або суспільством і топографічно визначеною
територією, наявність яких є результатом дій природних і людських
факторів та їхніх комбінацій протягом певного часу.
Стаття 3
Територією, на яку поширюється дія цього Протоколу, є район
Чорного моря на північ від мисів Келагра та Дал'ян, води, морське
дно, підґрунтя до лінії прісних вод. Вона також уключає:
- Азовське море як частину Чорноморського басейну, що має
надзвичайно важливе значення для збереження біорізноманіття й
ландшафтів;
- прибережні зони, визначені кожною Договірною Стороною,
зокрема водно-болотні угіддя.
Стаття 4
1. Кожна Договірна Сторона вживає всіх необхідних заходів
для:
a) охорони, збереження, поліпшення та управління в сталий та
екологічно безпечний спосіб районами особливої біологічної або
ландшафтної цінності, перш за все шляхом створення заповідних
територій відповідно до процедури, описаної в додатку 1;
b) забезпечення підтримки сприятливого природоохоронного
статусу й стану середовища існування, наближеного до
недоторканого, для видів, що трапляються на території, до якої
застосовується цей Протокол;
c) забезпечення сталого використання економічно важливих
видів, особливо живих морських ресурсів;
d) відродження та відновлення порушених територій, що мали
раніше високу цінність з погляду біорізноманіття й ландшафтів;
e) відродження та підтримання в доброму стані ландшафтів
високої природної, історичної, культурної та естетичної цінності.
2. Протягом трьох років після набуття чинності цим
Протоколом, Договірні Сторони здійснять визначення та
інвентаризацію компонентів біологічного та ландшафтного
різноманіття на території, до якої застосовується цей Протокол, та
визначать компоненти, важливі для їхнього збереження та сталого
використання.
3. Бажано, щоб протягом трьох років після набуття чинності
цим Протоколом, Договірні Сторони ухвалили Перелік видів, важливих
для Чорного моря, які можуть опинитися під загрозою, або важливих
завдяки своїй ролі у функціонуванні екосистем або мають інше
значення для регіону. Такий перелік складає додаток II до цього
Протоколу та є предметом спеціальних заходів, описаних у додатку
III.
4. Бажано, щоб протягом трьох років після набуття чинності
цим Протоколом, Договірні Сторони ухвалили перелік ландшафтів і
середовищ існування, що мають значення для Чорного моря й можуть
бути зруйновані, або важливі з природного, культурного або
історичного погляду, і складають природну, історичну та культурну
спадщину або мають інше значення для чорноморського регіону.
5. У галузі збереження й сталого використання біологічного й
ландшафтного різноманіття Договірні Сторони діють безпосередньо
або в співробітництві з компетентними міжнародними організаціями
та відповідно до інших протоколів до цієї Конвенції ( 995_065 ).
6. Протягом трьох років після набуття чинності цим
Протоколом, Договірні Сторони розроблять і спільно погодять
Стратегічний план дій до Протоколу про збереження біорізноманіття
й ландшафтів Чорного моря, який буде переглядатися кожні п'ять
років.
7. На основі Стратегічного плану дій до Протоколу про
збереження біорізноманіття і ландшафтів Чорного моря Договірні
Сторони ухвалять стратегії, національні плани та (або) програми
збереження біологічного та ландшафтного різноманіття й сталого
використання морських і прибережних біологічних і ландшафтних
ресурсів, та інтегрують їх у свої національні секторальні та
міжсекторальні політики.
Стаття 5
1. Договірні Сторони вживають усіх необхідних заходів для
регулювання навмисного введення та запобігання випадковому
введенню немісцевих видів або генетично модифікованих організмів у
дику флору та фауну та забороняють дії, які можуть мати шкідливий
вплив на екосистеми, середовища існування або види на території,
до якої застосовується цей Протокол.
2. Договірні Сторони намагаються вживати всіх відповідних
заходів для викорінення або зменшення до можливого рівня
чисельності видів, які вже введені, якщо видається, що такі види
завдають шкоди або можуть потенційно завдати шкоди екосистемам,
ландшафтам, середовищам існування або видам на території, до якої
застосовується цей Протокол.
Стаття 6
Під час планування, що зумовлює рішення про проекти й
діяльність, які можуть значно вплинути на види або середовища
їхнього існування, заповідні території, зокрема на чутливі морські
райони, та ландшафти, Договірні Сторони оцінюють і беруть до уваги
можливий прямий або непрямий, негайний або довготерміновий вплив,
зокрема кумулятивний ефект проектів і діяльності, які плануються
відповідно до критеріїв і цілей, що розробляються регіонально та
узгоджуються з Конвенцією ( 995_065 ) та міжнародним досвідом у
цій галузі, наприклад Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє
середовище в транскордонному контексті ( 995_272 ) (25 лютого 1991
р., Еспо, Фінляндія).
Стаття 7
Договірні Сторони заохочують упровадження міжсекторальної
взаємодії на регіональному та національному рівнях шляхом
застосування принципів та розробки правових інструментів з питань
інтегрованого управління прибережною смугою, шукаючи шляхів
сталого використання природних ресурсів і сприяючи екологічно
безпечній діяльності людини в прибережній зоні.
Стаття 8
1. Під час застосування цього Протоколу Договірні Сторони
зважають на традиційний спосіб життя й культурну діяльність
місцевих громад. Вони можуть робити винятки із заходів стосовно
охорони та збереження природи в разі потреби й там, де це
доцільно, для задоволення таких потреб. Будь-які винятки, що
зроблені з цієї причини, не повинні:
a) загрожувати збереженню ландшафтів високої естетичної
цінності або екосистем, що охороняються цим Протоколом, або
біологічних процесів, які сприяють збереженню цих екосистем;
b) спричиняти суттєве зменшення кількості особин, що
складають популяції видів флори й фауни, особливо тих, що
перебувають під загрозою зникнення, мігруючих або ендемічних
видів, руйнування середовищ їхнього перебування або ландшафтів,
особливо регіонального значення;
c) завдавати незворотних збитків ландшафтам, що складають
природну, культурну, історичну або естетичну спадщину.
2. Договірна Сторона, яка зробила винятки із заходів охорони,
інформує відповідним чином інші Договірні Сторони протягом одного
місяця.
Стаття 9
1. Договірні Сторони докладають зусиль для інформування
громадськості про цінність заповідних територій, видів і
ландшафтів та забезпечують належну гласність під час створення
таких територій і правил, що їх стосуються.
2. Договірні Сторони також сприяють участі всіх
заінтересованих сторін, зокрема громадськості у виконанні заходів,
що необхідні для охорони відповідних територій, видів і
ландшафтів, зокрема в оцінці впливу на довкілля.
3. Договірні Сторони докладають зусиль для інформування про
цей Протокол та суміжні питання за допомогою відповідних програм
освіти й інформування громадськості.
Стаття 10
1. Договірні Сторони співробітничають у проведенні наукових
досліджень для захисту й збереження біологічного та ландшафтного
різноманіття Чорного моря та здійснюють, де це доцільно, спільні
програми й проекти наукових досліджень та обмінюються відповідними
науковими даними та інформацією, як це передбачено в статті XV
Конвенції ( 995_065 ).
2. Допоміжні органи Комісії (Консультативна група з питань
збереження біорізноманіття й Консультативна група стосовно
розвитку спільної методології інтегрованого управління прибережною
зоною) у співробітництві з компетентними національними органами
влади Чорного моря відповідають за наукову діяльність і моніторинг
та оцінку в галузі біологічного й ландшафтного різноманіття,
надаючи повноваження в координації своєї роботи відповідним
центрам активності (Батумі, Грузія, і Краснодар, Російська
Федерація).
3. Договірні Сторони запрошуватимуть міжурядові організації
до співробітництва з Договірними Сторонами та (або) Комісією
шляхом підготовки та виконання конкретних програм і проектів з
огляду на досягнення цілей Протоколу.
Стаття 11
1. Договірні Сторони несуть відповідальність за виконання
своїх міжнародних зобов'язань стосовно охорони й збереження
біологічного та ландшафтного різноманіття Чорного моря.
2. Кожна Договірна Сторона затверджує правила й положення
стосовно відповідальності за шкоду, завдану фізичними та
юридичними особами біологічному та ландшафтному різноманіттю
Чорного моря в районах, в яких вона відповідно до міжнародного
права здійснює свій суверенітет, суверенні права чи юрисдикцію.
3. Договірні Сторони сприяють будь-якому судовому процесу або
процедурі відповідно до своїх правових систем, для швидкої та
адекватної компенсації або іншої допомоги в разі шкоди, завданої
внаслідок забруднення або людської діяльності, біологічному та
ландшафтному різноманіттю Чорного моря фізичними або юридичними
особами в рамках їхньої юрисдикції.
4. Договірні Сторони співробітничають у галузі розробки та
гармонізації своїх законів, правил і процедур, що стосуються
відповідальності, оцінки та компенсації за шкоду, завдану людською
діяльністю та (або) забрудненням морського середовища Чорного моря
для забезпечення найвищого ступеню стримування та охорони
біологічного та ландшафтного різноманіття Чорного моря в цілому.
Стаття 12
Кожна Договірна Сторона забезпечує відповідно до своїх
можливостей фінансову підтримку та стимулювання національної
(регіональної) діяльності, метою якої є досягнення цілей цього
Протоколу, відповідно до своїх національних планів, пріоритетів і
програм.
Стаття 13
1. Комісія та її Постійний Секретаріат сприяють виконанню
цього Протоколу, інформують Договірні Сторони про свою роботу й
надають рекомендації стосовно заходів, необхідних для досягнення
цілей цього Протоколу відповідно до процедур, установлених
статтями XVII, XVIII, XIX Конвенції ( 995_065 ).
2. Комісія звітує про стан біологічного та ландшафтного
різноманіття й ефективність ужитих заходів, спрямованих на
збереження та управління різноманіттям, перед Нарадою Договірних
Сторін з періодичністю раз на п'ять років відповідно до спільно
погодженого формату звіту.
Стаття 14
Будь-які зміни до статей і зміни до додатків Протоколу
приймаються відповідно до процедур, установлених статтями XX і XXI
Конвенції ( 995_065 ).
Стаття 15
1. Ніщо в цьому Протоколі чи будь-якому акті, прийнятому на
підставі цього Протоколу, не впливає на права та інтереси
будь-якої держави в повній відповідності до міжнародного права,
зокрема стосовно природи та межі морських територій, делімітації
морських акваторій між державами з протилежними або суміжними
берегами, свободи навігації у відкритому морі, прав і умов
проходження проток, що використовуються для міжнародної навігації,
а також характеру та обсягу юрисдикції прибережної держави,
держави прапора та портової держави.
2. Жодний акт чи діяльність, здійснені на підставі цього
Протоколу, не є підставою для вимог, спорів або обговорення
будь-яких претензій стосовно національного суверенітету,
суверенних прав чи юрисдикції.
3. Кожна Договірна Сторона застосовує заходи, передбачені цим
Протоколом, без впливу на суверенітет, суверенні права або
юрисдикцію інших Договірних Сторін або інших держав. Будь-які дії
з боку Договірної Сторони для впровадження цих заходів повинні
відповідати міжнародному праву.
Стаття 16
Затвердження, підписання, ратифікація, прийняття, ухвалення,
приєднання, набуття чинності й денонсація Протоколу здійснюються
відповідно до процедури, установленої відповідно в статтях XXVI,
XXVIII, XXIX, XXX Конвенції ( 995_065 ).
Стаття 17
Жодні застереження до цього Протоколу не допускаються.
Стаття 18
Депозитарієм цього Протоколу є Уряд Румунії.
Учинено 14 червня 2002 р. в Софії, Болгарія, в одному
примірнику, англійською мовою, який буде переданий на зберігання
Депозитарію. Депозитарій розішле засвідчені копії всім Договірним
Сторонам.
За Республіку Болгарія За Румунію
За Грузію За Республіку Туреччина
За Російську Федерацію За Україну
Додаток 1
Території, що охороняються
Стаття 1
1. Метою територій, що охороняються, є збереження:
a) репрезентативних типів берегових та морських екосистем,
водно-болотних угідь та ландшафтів в розмірах, адекватних для
забезпечення довготривалої життєздатності й підтримання їхньої
унікальної біологічної та ландшафтної різноманітності;
b) середовищ існування, біоценозів, екосистем чи ландшафтів,
які перебувають під загрозою зникнення на їхніх природних
територіях чи в районах поширення в Чорному морі або які
характеризуються зменшенням природної території поширення чи
естетичної цінності;
c) середовищ існування, критичних для виживання, репродукції
та відновлення видів флори й фауни, що перебувають під загрозою
зникнення;
d) місць, які мають важливе наукове, естетичне, ландшафтне,
культурне чи освітнє значення.
Стаття 2
1. Протягом двох років з моменту набуття чинності цим
Протоколом Договірні Сторони розроблять критерії (керівні
принципи) для визначення територій, що відповідають цілям,
зазначеним у статті 1 додатку I.
2. Протягом трьох років з моменту набуття чинності цим
Протоколом Договірні Сторони розроблять перелік територій, що
відповідають їхнім критеріям (керівним принципам).
3. Кожна Договірна Сторона докладатиме зусиль для створення
територій, що охороняються, на основі оцінки ризику, вразливості й
пріоритетності, використовуючи перелік, передбачений додатком 1,
2.2.
4. У випадку, коли запропоновані для охорони території
виходять за кордони однієї Сторони, компетентні органи двох чи
більше Сторін співробітничають для здійснення необхідних заходів.
Стаття 3
Відповідно до свого національного законодавства Договірні
Сторони вживають усіх необхідних заходів для забезпечення
цілісності, стійкості й розвитку територій, що охороняються, а
саме:
a) посилення застосування інших Протоколів до Конвенції
( 995_065 ) та інших відповідних договорів, Договірними Сторонами
яких вони є;
b) заборони скидання чи зливу відходів або інших речовин, які
прямо чи опосередковано можуть негативно впливати на цілісність
територій чи видів, що охороняються;
c) регулювання проходження кораблів, будь-яких зупинок чи
постановок на якір;
d) регулювання або заборони введення чужорідних або генетично
змінених видів;
e) регулювання або заборони будь-якої діяльності, що включає
використання чи модифікацію ґрунтів або використання підґрунтів
прибережних земель, морського дна або його підґрунту;
f) регулювання будь-якої науково-дослідної діяльності;
g) регулювання або заборони рибальства, мисливства, ловлі
тварин і збору врожаю рослин або знищення їх, а також торгівлі
тваринами (або їхніми частинами) і рослинами (або їхніми
частинами), які походять з територій, що охороняються;
h) регулювання, а в разі необхідності заборона, будь-якої
іншої діяльності або акту, що може пошкодити або порушити види або
саму екосистему, або може пошкодити природні або культурні
характеристики територій, що охороняються;
i) будь-якої іншої діяльності, що спрямована на збереження
екологічних і біологічних процесів і ландшафтів;
j) для цього Договірні Сторони запровадять відповідне
законодавство для охорони та забезпечення охорони заповідних
територій.
Стаття 4
1. У рамках національного природоохоронного законодавства та
політики Договірні Сторони вживають всіх необхідних заходів для
гармонізації природоохоронних заходів на територіях, що
охороняються, зокрема управління транскордонними територіями, що
охороняються, скоординовані дослідні та моніторингові програми в
басейні Чорного моря.
2. Для кожної території, що охороняється, такі заходи
включають:
a) розробку та ухвалення плану управління в стандартному
форматі;
b) повну інтегровану регіональну програму моніторингу;
c) активне залучення місцевих громад до планування та
імплементації, зокрема допомогу місцевим жителям, на яких може
вплинути створення таких територій;
d) запровадження відповідних фінансових механізмів;
e) регулювання діяльності, зокрема надання дозволів;
f) навчання персоналу, а також розвиток відповідної
інфраструктури.
3. Договірні Сторони забезпечать уключення заходів реагування
на інциденти, які можуть завдати шкоди чи створити загрозу
територіям, що охороняються, до національних планів дій у
надзвичайних ситуаціях.
4. Після створення територій або ландшафтів, які включають
ділянки землі й моря, що охороняються, Договірні Сторони докладуть
усіх зусиль для забезпечення координації адміністрування та
управління такими спеціальними територіями в цілому.
Додаток 2
Тимчасовий перелік видів,
що мають важливе значення для Чорного моря
Водорості
1. Cystoseira barbata ** 2. Cystoseira crinita ** 3. Dictyota dichotoma * 4. Phyllophora brodiae ** 5. Phyllophora nervosa, ключові види Phyllophora biocoenosis,
комерційні види ** 6. Phyllophora pseudoceranoides **
Рослини
7. Salvinia natans ** 8. Trapa natans ** 9. Zostera marina * 10. Zostera noltii *
Тварини
Spongia
11. Lissodendoryx variisclera * 12. Suberites prototipus *
Polychaeta
13. Eteone siphonodonta * 14. Hesionides arenarius ** 15. Nainereis laevigata * 16. Ophelia bicornis ** 17. Phyllodoce nana *
Crustacea
18. Anomalocera patersoni ** 19. Apseudopsis ostroumovi * 20. Biancolina cuniculus ** 21. Branchinecta orientalis * 22. Branchinectella spinosa ** 23. Branchmectella media * 24. Callianassa pontica ** 25. Callianassa truncata ** 26. Caprella acantifera * 27. Carcinus mediterraneus * 28. Eriphia verrucosa ** 29. Hemimysis anomala ** 30. Hemimysis serrata ** 31. Homarus vulgaris * 32. Iphigenella acanthopoda * 33. Iphigenella andrussovi * 34. Iphigenella shablensis * 35. Katamysis warpachowskyi * 36. Labidocera brunescens ** 37. Macropipus arcuatus ** 38. Pilumnus hirtellus ** 39. Pontella mediterranea ** 40. Potamon tauricum * 41. Processa pontica * 42. Smirnoviella reducta * 43. Tanymastix stagnalis * 44. Upogebia pusilla ** 45. Xantho poressa **
Insecta
46. Calopteryx splendens balcanica ** 47. Calopteryx splendens taurica ** 48. Calopteryx virgo meridionalis **
Halacaridae
49. Halacarellus procerus **
Mollusca
50. Bela nebula * 51. Cyclope donovani * 52. Donacilla cornea ** 53. Halichondria panicea * 54. Melaraphe neritoides ** 55. Ostrea edulis ** 56. Pachygrapsus marmoratus * 57. Patella tarentina ** 58. Solen vagina **
Echinodermata
59. Echinocyamus pusillus * 60. Marthasterias glacialis *
Acrania
61. Amphioxus lanceolatum *
Pisces
62. Acipenser guldenstaedti ** 63. Acipenser guldenstaedti colchicus V. Marti ** 64. Acipenser nudiventris ** 65. Acipenser ruthenus ** 66. Acipenser stellatus ** 67. Acipenser sturio * 68. Aidablennius sphinx ** 69. Aphia minuta ** 70. Balistes carolinensis * 71. Belone belone euxini ** 72. Callionymus belenus ** 73. Dicentrarchus labrax ** 74. Diplodus annularis * 75. Hippocampus guttulatus microstephanus ** 76. Hucho hucho hucho * 77. Huso huso ** 78. Knipowitschia longicaudata ** 79. Lipophrys pavo ** 80. Liza ramada * 81. Lophius piscatorius * 82. Mesogobius batrachocephalus * 83. Mullus barbatus ponticus * 84. Nerophis ophidion * 85. Pomatomus saltator ** 86. Pomatoschistus caucasicus ** 87. Salmo trutta labrax ** 88. Sarda sarda ** 89. Scomber scombrus ** 90. Scorpena porcus 91. Serranus cabrilla ** 92. Serranus scriba * 93. Sphyraena sphyraena * 94. Spicara smaris * 95. Syngnatus tenuirostris * 96. Syngnatus typhle * 97. Thunnus thynnus ** 98. Trigla lucerna * 99. Xiphias gladius *
Aves
100. Asio flammeus * 101. Calonectris diomedea ** 102. Ciconia nigra ** 103. Gelochelidon nilotica * 104. Haliaeetus albicilla ** 105. Himantopus himantopus * 106. Numenius tenuirostris * 107. Pandion haliaetus ** 108. Panurus biarmicus * 109. Pelecanus crispus ** 110. Pelecanus onocrotalus ** 111. Phalacrocorax aristotells ** 112. Halietor (Phalacrocorax) pygmaeus * 113. Phenicopterus roseus * 114. Platalea leucorodia ** 115. Plegadis falcinellus ** 116. Puffinus puffinus yelkouan * 117. Recurvirostra avosetta * 118. Rufibrenta ruficollis ** 119. Somateria mollissima * 120. Sturnus roseus * 121. Tadoma ferruginea **
Mammalia
122. Delphinus delphis ** 123. Lutra lutra * 124. Monachus monachus ** 125. Phocoena phocoena ** 126. Tursiops truncatus **.
Примітки:
* Рідкісні види.
** Види, що перебувають під загрозою зникнення.
Додаток 3
Збереження видів
та управління їхніми середовищами існування
Стаття 1
1. Договірні Сторони управляють видами флори й фауни для
їхнього підтримання в сприятливому для збереження стані.
2. Протягом трьох років з моменту набуття чинності цим
Протоколом Договірні Сторони складуть перелік видів флори й фауни,
яким загрожує знищення, а також видів, які є критичними для
функціонування екосистем, і нададуть таким видам охоронний статус.
3. Договірні Сторони регулюють, а в разі необхідності
заборонять, діяльність, шкідливу для таких видів чи їхніх
середовищ існування, і здійснюють управління, планування та інші
заходи для забезпечення відповідного охоронного режиму для таких
видів.
4. Стосовно видів фауни, які підлягають охороні, Договірні
Сторони будуть регулювати, а в разі необхідності заборонять:
a) ловлю, утримання чи знищення, комерційну торгівлю,
транспортування та представлення на виставках для комерційних
цілей таких видів, їхніх яєць, частин чи продуктів;
b) порушення спокою дикої фауни, особливо під час
розмноження, сплячки чи міграції, а також у період інших
біологічних стресів.
5. Договірні Сторони координують свої зусилля за допомогою
двосторонніх чи багатосторонніх заходів, зокрема в разі
необхідності за допомогою угод про захист і відновлення мігруючих
видів, ареал яких поширюється на територію, до якої застосовується
цей Протокол.
6. Стосовно видів флори, які підлягають охороні, їхніх частин
та продуктів, Договірні Сторони регулюють, а в разі необхідності
забороняють, усі форми порушення та знищення, зокрема збирання,
зрізання, викорінення, володіння, комерційну торгівлю,
транспортування та представлення таких видів на виставках для
комерційних цілей.
7. Договірні Сторони докладуть усіх зусиль безпосередньо або
через Консультативну групу з питань збереження біорізноманіття
Чорного моря для консультування з країнами ареалу, що не є
Договірними Сторонами Протоколу, для координації зусиль для
управління та охорони видів, які зазначено в додатку 2.
Стаття 2
1. Договірні Сторони ухвалять спільні заходи стосовно
збереження, охорони та поліпшення видів флори та фауни, яким
загрожує знищення та які зазначено в додатку 2 до цього Протоколу.
Перелік буде складений протягом трьох років з моменту набуття
чинності цим Протоколом та буде переглядатися кожні п'ять років.
2. Договірні Сторони забезпечать максимально можливий захист
і відновлення видів флори й фауни, які внесено до додатка 2,
шляхом ухвалення на національному рівні заходів, що зазначено в
додатку 3, статті 4 та 6 цього Протоколу.
3. Сторони забороняють знищення або пошкодження ареалів
видів, унесених до додатку 2, та розроблять і впровадять плани дій
для їхнього збереження або відновлення.
4. Якщо середовище існування зникаючих видів розташовано з
обох сторін національного кордону або межи, що розділяє території
або райони, які знаходяться під суверенітетом або національною
юрисдикцією Договірних Сторін Протоколу, такі Договірні Сторони
співробітничають для забезпечення захисту, збереження та, у разі
необхідності, відновлення таких видів.
5. За умови, що немає інших задовільних рішень і що виняток
не зашкодить виживанню популяції чи будь-яких інших видів,
Договірні Сторони можуть робити винятки із заборон, передбачених
для захисту видів, які зазначено в додатку 2 до цього Протоколу,
для наукових, освітніх чи управлінських цілей, які необхідні для
забезпечення виживання видів або для запобігання значній шкоді.
Про такі винятки повідомляють Договірним Сторонам.
Стаття 3
1. Договірні Сторони ухвалять Перелік видів, використання
яких повинно регулюватися, для забезпечення сталого використання
цих компонентів біорізноманіття. Цей перелік складатиме додаток 4
до цього Протоколу, який буде розроблено протягом трьох років з
моменту набуття чинності цим Протоколом і який переглядатиметься
кожні п'ять років.
2. Договірні Сторони в співробітництві з компетентними
міжнародними організаціями вживають усіх необхідних заходів для
збереження видів, занесених до додатку 4 відповідно до Переліку
видів, використання яких повинно регулюватися, водночас регулюючи
та дозволяючи використання цих видів так, щоб забезпечити й
підтримувати сприятливий статус збереження.
3. Для тих видів, стан збереження яких не є сприятливим,
Договірні Сторони погодять та запровадять плани відновлення.
Додаток 4
Список видів,
використання яких підлягає регулюванню
Протоколом про збереження біорізноманіття
та ландшафтів Чорного моря
ВИДИ
Alosa caspia *** tanaica Grimm Alosa pontica kessleri (Eichwald) Atherina boyeri Risso Belone belone euxini Guenther Dasyatis pastinaca L. Engraulis encrasicolus ponticus Engraulis encrasicolus maeobiens Azov Sea race Gobidae Liza aurata (Risso) Merlangius merlangus euxinus (Nordmann) Mugil cephalus L. Mugil so-iuy Basilewsky Mullus barbatus ponticus Essipov Pomatomus saltatrix Psetta (maxima) maeotica (Pallas) Raja clavata Rapana thomasiana Mytilus galloprovincialis Sarda sarda (Block) Scomber colias (japonicus) Gmelin Scomber scombrus L. Sprattus sprattus phalericus. L Squalus acanthias L. Trachurus mediterraneus ponticus Aleev
Acipenser guldenstaedti Brand (Acipenser guldenstaedti colchicus) Acipenser guldenstaedti colchicus V. Marti, Acipenser ruthenus Huso husoвгору