Документ 998_080, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 12.07.2001, підстава - 2667-III

               Угода 
між урядами держав-учасниць Чорноморського Економічного
Співробітництва (ЧЕС) про співробітництво у наданні
надзвичайної допомоги і ліквідації надзвичайних
ситуацій, що виникли внаслідок лих природного і
техногенного характеру
( Угоду ратифіковано Законом
N 2667-III ( 2667-14 ) від 12.07.2001 )

Офіційний переклад
Уряди - учасники цієї Угоди, далі - Сторони, беручи до уваги можливість виникнення надзвичайних ситуацій,
які не можуть бути ліквідовані силами і засобами однієї із Сторін,
а також викликану цим необхідність в координації дій Сторін з
метою попередження надзвичайних ситуацій та надання допомоги в
ліквідації наслідків таких ситуацій; бажаючи поширити існуючі форми розвинутого регіонального
співробітництва на допомогу, в разі виникнення надзвичайних
ситуацій, та, докладаючи спільних зусиль для забезпечення
скоординованої допомоги постраждалому населенню; підтримуючи зусилля ООН в галузі надання міжнародної
надзвичайної допомоги, поважаючи і підтверджуючи загальновизнані
норми і правила, які існують в рамках різних міжнародних,
регіональних та субрегіональних організацій, відповідних
міжнародних конвенцій та угод, а також прагнучи сприяти розвитку
національних законодавств в цій галузі; заохочуючи подальше співробітництво в галузі надання
міжнародної допомоги у разі надзвичайних ситуацій на базі
ініціатив, прийнятих на I Чорноморській конференції товариств
Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (1997); висловивши свою підтримку ідеї створення міжнародного
Чорноморського рятувального центру з використанням досвіду,
накопиченого країнами ЧЕС та іншими подібними міжнародними
центрами, домовились про таке:
Стаття 1
Сфера застосування
1. Ця Угода встановлює принципи і рамки скоординованої
допомоги Сторін у разі надзвичайних ситуацій природного і
техногенного характеру. 2. Ця Угода застосовується в разі надзвичайних ситуацій
природного і техногенного характеру, які Сторони не можуть
подолати власними силами.
Стаття 2
Визначення
Для цілей цієї Угоди наступні поняття мають такі значення: "допомога" - предмети, матеріали, персонал та послуги Сторін,
що надають допомогу на прохання Сторін, що звертаються за
допомогою; "Сторона, що надає" - Сторона, яка надає допомогу; "група з надання допомоги" - група фахівців Сторони, яка
надає допомогу, призначена для надання допомоги і забезпечена всім
необхідним оснащенням; "компетентний орган" - орган, що призначається кожною із
Сторін для керівництва і координації робіт, пов'язаних з
реалізацією цієї Угоди; "лихо" - обстановка на певній території, яка склалася
внаслідок аварії, небезпечного природного явища, природної або
техногенної катастрофи, які можуть завдати або завдали значної
шкоди довкіллю та населенню в фізичному, соціальному, економічному
та культурному аспектах; "надзвичайна ситуація" - ситуація, часто небезпечна, яка
виникає раптово і потребує негайної дії; "зона надзвичайної ситуації" - територія, на якій склалася
надзвичайна ситуація; "ліквідація надзвичайних ситуацій" - аварійно-рятувальні та
інші невідкладні відновлювальні роботи, що проводяться при
виникненні надзвичайних ситуацій і спрямовані на рятування життя і
збереження здоров'я людей, зниження розмірів шкоди, завданої
довкіллю, матеріальних втрат, а також їх вторинного впливу в зоні
надзвичайної ситуації; "оснащення" - матеріали, технічні та транспортні засоби,
спорядження групи з надання допомоги і особисте спорядження членів
групи; "вантаж допомоги" - матеріальні засоби, призначені для
безкоштовного та звільненого від мита розподілу серед населення,
яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації; "персональні дані" - всі види інформації щодо осіб,
пов'язаних з певною надзвичайною ситуацією, відповідно до цієї
Угоди; "Сторона, що запитує" - Сторона, яка просить надати допомогу; "аварійно-рятувальні роботи" - дії, спрямовані на рятування
людей, матеріальних і культурних цінностей, захист довкілля в зоні
надзвичайної ситуації відповідно до визначень, прийнятих
компетентними міжнародними органами; "держава транзиту" - держава, уряд якої є Стороною цієї
Угоди, але не є Стороною, що запитує або надає, через територію
якої, включаючи повітряний простір і територіальні води,
перевозяться групи з надання допомоги, оснащення і вантаж
допомоги.
Стаття 3
Принципи
1. Сторони співробітничають відповідно до умов цієї Угоди, а
також до загальновизнаних міжнародних норм і принципів з метою
негайного надання відповідної інформації та допомоги в разі
природної або техногенної аварії та/або можливості її виникнення. 2. У разі надзвичайної ситуації природного або техногенного
характеру, яка виникла на території держави Сторони-учасниці, ця
Сторона може звернутися з проханням про допомогу до іншої
Сторони/Сторін шляхом подання національного запиту.
Сторона/Сторони, що надає/надають, допомагає Стороні, що запитує,
засобами та заходами, призначеними для попередження та/або
зменшення наслідків лиха. 3. Сторони надають одна одній допомогу згідно із своїми
можливостями. Допомога надається безкоштовно, крім тих випадків,
коли Сторони погодилися діяти інакше. 4. Сторона, що запитує, забезпечує умови безперешкодного
отримання і розподілу вантажів допомоги виключно серед населення,
яке постраждало внаслідок надзвичайної ситуації. Вантажі допомоги
розподіляються без будь-якої дискримінації за расовою, релігійною,
мовною, політичною або іншою ознакою.
Стаття 4
Запити про допомогу та обмін інформацією
1. Сторони є органами, що здійснюють запити про надання
допомоги в надзвичайних ситуаціях. 2. Допомога надається на основі запиту, в якому Сторона, що
запитує, зазначає: - місце, час, характер, масштаби та стан надзвичайної
ситуації у даний момент на ураженій території; - заходи, що вже вжиті, характер необхідної допомоги та
пріоритети при наданні допомоги. 3. Сторона, що надає, негайно приймає рішення про надання
допомоги та інформує Сторону, що запитує, про можливість, обсяги
та умови її надання. 4. Інформація, зазначена в пункті 2 цієї статті, повинна
постійно оновлюватись відповідно до розвитку ситуації.
Стаття 5
Транзит
На прохання Сторони, що запитує, уряд держави транзиту
гарантує необхідну підтримку щодо забезпечення безперешкодного
пропуску через територію своєї держави допомоги, відповідно до її
національного законодавства, норм міжнародного права та існуючої
практики.
Стаття 6
Компетентні органи і пункти зв'язку
1. Кожна Сторона призначає (або створює) один або декілька
компетентних органів, далі - Компетентні Органи, для координації
робіт, пов'язаних з реалізацією цієї Угоди. 2. Не зашкоджуючи іншим угодам, укладеним на двосторонньому
чи багатосторонньому рівні, кожна Сторона призначає або створює
один або декілька пунктів зв'язку з метою повідомлення і надання
допомоги у разі надзвичайних ситуацій. 3. Сторони письмово по дипломатичних каналах повідомляють
одна одну про призначення та будь-яку зміну Компетентного
Органу(ів), а також пункту(ів) зв'язку. 4. Кожна Сторона забезпечує безперервне функціонування свого
Компетентного Органу(ів) і пункту(ів) зв'язку.
Стаття 7
Робоча група (Комітет) з надзвичайних ситуацій
Для реалізації цієї Угоди компетентні органи Сторін на
національному рівні призначають своїх представників у відповідний
загальний орган (Робочу групу (Комітет) з надзвичайних ситуацій),
який створюється в рамках ЧЕС.
Стаття 8
Координація та управління наданням допомоги
у разі надзвичайних ситуацій
1. Компетентний Орган Сторони, що запитує, здійснює
координацію, управління та загальне керівництво групами з надання
допомоги через керівників цих груп. 2. Сторона, що запитує, інформує керівників груп з надання
допомоги Сторони, що надає, про розвиток обстановки в зоні
надзвичайної ситуації та на конкретних ділянках робіт, і, в разі
необхідності, забезпечує ці групи усними перекладачами та засобами
зв'язку із Штабом, який здійснює загальне керівництво
аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами. 3. Оснащення груп з надання допомоги повинно бути достатнім
для ведення дій в зоні надзвичайної ситуації принаймні протягом 72
годин з моменту їх прибуття. Сторона, що запитує, поновлює
забезпечення цих груп всім необхідним для їхнього функціонування
на їх прохання після того, як минає згаданий термін. 4. Сторона, що запитує, гарантує групам з надання допомоги
безпеку, безкоштовне медичне обслуговування, харчування та житло,
а також забезпечує членів груп предметами особистого користування
в разі вичерпання їхніх власних запасів.
Стаття 9
Порядок перетину державного кордону та правила
перебування груп з надання допомоги
1. Порядок перетину державного кордону держави Сторони, що
запитує, або держави транзиту членами груп з надання допомоги
встановлюється відповідно до національного законодавства, норм
міжнародного права і двосторонніх угод Сторони, що запитує, та/або
держави транзиту. 2. Порядок пропуску через кордон та перебування на території
держави Сторони, що запитує, кінологічних груп визначається в
кожному випадку відповідно до карантинних правил, що діють на
території держави Сторони, що запитує. 3. Члени груп з надання допомоги повинні дотримуватись
законодавства Сторони, що запитує, та/або держави транзиту. В той
же час, вони знаходяться під юрисдикцією держави Сторони, що
надає, в частині, що стосується законодавства про працю та іншого
пов'язаного з цим законодавства. Якщо до складу груп з надання допомоги входять члени
воєнізованих формувань цивільної оборони/захисту, то їх
перебування, яке обговорюється завчасно, та дії визначаються
законодавством держави Сторони, що надає, яким регулюється статус
такого персоналу. 4. Для транспортування груп з надання допомоги, їхнього
оснащення і вантажу допомоги може бути використаний будь-який
придатний вид транспорту з метою їх скорішого прибуття до місця
призначення. Порядок використання зазначених видів транспорту для надання
допомоги визначається компетентними органами Сторін.
Стаття 10
Ввезення, вивезення і транзит оснащення та
вантажів допомоги
1. Оснащення та вантаж допомоги, що ввозяться і вивозяться
при наданні допомоги відповідно до положень цієї Угоди,
звільняються від мита, податків та зборів. 2. Митне оформлення оснащення та вантажу допомоги проводиться
за спрощеною процедурою та у пріоритетному порядку на основі
повідомлень, що видаються Компетентними Органами Сторін, в яких
зазначаються склад груп з надання допомоги, перелік оснащення та
вантажу допомоги, що ввозяться або вивозяться. 3. Наркотичні засоби та психотропні речовини можуть ввозитись
тільки в кількості, необхідній для надання медичної допомоги і для
використання тільки кваліфікованим медичним персоналом. У цьому
випадку керівник групи з надання допомоги подає митним органам
декларацію про наявність наркотичних засобів і психотропних
речовин із зазначенням їх номенклатури та кількості. Відповідні органи Сторони, що запитує, мають право
здійснювати контроль за використанням та зберіганням
вищезазначених засобів і речовин. Наркотичні засоби і психотропні речовини, невикористані під
час місії, мають бути вивезені з території держави Сторони, що
запитує. Після закінчення місії має бути поданий акт про
використання наркотичних засобів та психотропних речовин,
підписаний керівником та лікарем групи з надання допомоги і
завірений представником Компетентного Органу та представником
митного органу Сторони, що запитує.
Стаття 11
Повітряні судна
1. Перевезення груп з надання допомоги, оснащення і вантажу
допомоги може бути здійснене з використанням повітряних суден. 2. Компетентний Орган Сторони, що надає, повідомляє
Компетентний Орган Сторони, що запитує, про рішення
використовувати повітряні судна для надання допомоги із
зазначенням місця скидання вантажу, маршруту польоту, що
передбачається, типу і пізнавальних знаків повітряного судна,
кількості членів екіпажу, характеру вантажу, розкладу польотів та
списку пасажирів (персоналу, технічного складу, журналістів та
ін.). 3. Польоти повітряних суден, цивільних або державних, повинні
здійснюватись відповідно до правил, встановлених Міжнародною
організацією цивільної авіації (ICAO) та правил кожної із Сторін.
Для державних повітряних суден також необхідно мати дозвіл,
отриманий дипломатичними каналами. 4. Сторона, що надає, звільняється від оплати за проліт,
посадку, стоянку на аеродромі та зліт з нього повітряних суден, а
також за навігаційні послуги при виконанні завдань, пов'язаних з
реалізацією цієї Угоди. 5. Питання про відшкодування витрат, понесених при наданні
надзвичайної допомоги за пальне і технічне обслуговування
повітряних суден, мають вирішуватися окремо у кожному конкретному
випадку органами влади відповідних Сторін цієї Угоди.
Стаття 12
Допомога
Надання допомоги здійснюється на основі принципів, викладених
у статті 3 цієї Угоди.
Стаття 13
Відшкодування витрат з надання надзвичайної допомоги,
яка здійснюється на компенсаційній основі
1. Сторона, що запитує, може в будь-який момент скасувати
своє прохання про надання їй допомоги. Сторона, що запитує,
негайно інформує про це рішення Сторону, що надає, в цьому випадку
Сторона, що надає, має право отримати відшкодування за витрати,
яких вона зазнала на цей момент. 2. Сторона, що надає, має забезпечити страхування членів груп
з надання допомоги. Витрати на страхування будуть включатись у
загальні витрати з надання допомоги. 3. Після закінчення робіт Компетентний Орган Сторони, що
надає, негайно інформує письмово Компетентний Орган Сторони, що
запитує, про обсяг наданої допомоги. 4. Компетентний Орган Сторони, що запитує, подає до
Компетентного Органу Сторони, що надає, підсумкову інформацію про
характер та причини надзвичайної ситуації, форму та обсяг
отриманої допомоги і результати виконаних робіт.
Стаття 14
Відшкодування збитків
1. Сторона, що запитує, бере на себе всі витрати по
відшкодуванню збитків, пов'язаних із пошкодженням здоров'я або
смертю членів групи з надання допомоги під час виконання робіт по
реалізації цієї Угоди. Сума компенсації підлягає узгодженню
Сторін. 2. Якщо член групи з надання допомоги у зв'язку з виконанням
робіт по реалізації цієї Угоди на території держави Сторони, що
запитує, завдасть збитків юридичній або фізичній особі, то
Сторона, що запитує, має відшкодувати їх відповідно до положень
законодавства, які застосовуються в разі завдання таких збитків її
громадянами, під час надання допомоги. 3. Якщо збитки були завдані членом групи з надання допомоги
навмисно або через грубу необережність, то Сторона, що надає,
відшкодовує всі відповідні витрати за умови, що цей факт доведений
судом держави Сторони, що запитує.
Стаття 15
Передача персональних даних
Передача персональних даних іншим Сторонам в рамках цієї
Угоди здійснюється згідно з Додатком I до цієї Угоди, який є її
складовою частиною.
Стаття 16
Співробітництво з міжнародними та національними
організаціями/інститутами
На основі взаємної домовленості відповідні Сторони можуть
залучати заінтересовані міжнародні та національні організації,
інститути до заходів, пов'язаних з реалізацією цієї Угоди.
Стаття 17
Підписання
Ця Угода відкрита для підписання будь-якою державою-учасницею
ЧЕС.
Стаття 18
Ратифікація, прийняття, затвердження, схвалення
або приєднання
1. Ця Угода підлягає ратифікації, прийняттю, затвердженню,
схваленню або приєднанню. Ратифікаційні грамоти та документи про
прийняття, затвердження, схвалення або приєднання здаються на
зберігання депозитарію цієї Угоди. 2. Депозитарієм цієї Угоди є Уряд Російської Федерації, який
направить всім Сторонам її завірені копії.
Стаття 19
Набуття чинності і термін дії
1. Ця Угода набуває чинності з дня здачі на зберігання
щонайменше шести ратифікаційних грамот або документів про
прийняття, затвердження, схвалення або приєднання та укладається
на невизначений термін. 2. Для кожної держави, яка ратифікує, приймає або
приєднується до цієї Угоди після здачі на зберігання шостої
ратифікаційної грамоти або документа про прийняття, затвердження,
схвалення або приєднання, Угода набуває чинності в день здачі на
зберігання такою державою ратифікаційної грамоти або документа про
прийняття, затвердження, схвалення або приєднання.
Стаття 20
Вихід з Угоди
1. Кожна Сторона може вийти з цієї Угоди шляхом направлення
письмового повідомлення депозитарію, який інформує про це інші
Сторони. 2. Дія Угоди припиняється на дев'яностий день після дати
отримання депозитарієм такого повідомлення. 3. Будь-яка Сторона, яка бажає відкликати раніше подану заяву
про вихід із цієї Угоди, письмово повідомляє про це депозитарію.
Це повідомлення має бути подане не пізніше тридцяти діб після
подачі заяви про вихід.
Стаття 21
Поправки до Угоди
1. Будь-яка Сторона може пропонувати поправки до цієї Угоди. 2. Текст поправки до цієї Угоди подається письмово до Робочої
групи (Комітету) з надзвичайних ситуацій, зазначеної в статті 7,
яка передає його всім Сторонам. Робоча група (Комітет) з
надзвичайних ситуацій визначає подальші дії згідно з її
повноваженнями, що мають бути визначені Сторонами.
Стаття 22
Відношення до інших міжнародних угод
Ця Угода не впливає на права та обов'язки Сторін, що
визначені іншими міжнародними угодами.
Стаття 23
Врегулювання розбіжностей
У разі виникнення розбіжностей між двома або декількома
Сторонами відносно тлумачення або застосування цієї Угоди вони
мають вирішуватись шляхом переговорів, а в разі необхідності -
дипломатичними каналами.
Стаття 24
Мова Угоди
Оригінальний примірник цієї Угоди вчинено англійською мовою.
Вчинено в м. Сочі 15 квітня 1998 року.
На посвідчення чого, ті, що вказані нижче, належним чином на
те уповноважені, підписали цю Угоду.
За Уряд Республіки Азербайджан За Уряд Республіки Албанія За Уряд Республіки Вірменія За Уряд Республіки Болгарія За Уряд Республіки Греція За Уряд Грузії За Уряд Республіки Молдова За Уряд Російської Федерації За Уряд Румунії За Уряд України
Додаток I
Обмін персональними даними
Правила обміну персональними даними в рамках цієї Угоди
здійснюється відповідно до законодавства держав Сторін і полягають
у наступному: 1. Використання даних Стороною, що їх отримує, допускається
тільки за умов, визначених Стороною, що передає. 2. Сторона, що отримує запит інформує Сторону, що передає,
про використання переданих даних та досягнуті завдяки цьому
результати. 3. Отримувачем персональних даних може бути тільки
Компетентний Орган. Подальша передача даних в інші інстанції
дозволяється тільки з письмового дозволу Сторони, що передає. 4. Сторона, що передає, зобов'язана передавати достовірні
дані, які відповідають цілям передачі, враховуючи національні
правила. Сторона, що отримує, після повідомлення про
неправильність або таємність переданих даних, виправляє або
повністю їх знищує. 5. Особа, яка потерпіла внаслідок передання персональних
даних, які мають відношення до неї, має право звернутися за
довідкою про це, після подання інформації про їх використання.
Якщо інтереси суспільства перебільшують інтереси потерпілої особи,
остання втрачає вищезгадане право. В інших випадках ця особа має
право отримати довідку відповідно до національного законодавства
держави, на території якої запитується довідка. 6. Якщо в результаті передачі інформації в рамках цієї Угоди
завдано фізичної або моральної шкоди, відповідальність за це несе
Сторона, що отримує, відповідно до свого національного
законодавства. По відношенню до потерпілої особи/осіб Сторона, що
отримує, не має право зняти з себе або перекласти свою
відповідальність на Сторону, що передає. 7. Сторона, що передає, зазначає терміни дії персональних
даних відповідно до її національного законодавства. 8. Сторони зобов'язані реєструвати передачу та отримання
персональних даних як офіційні документи. 9. Сторони зобов'язані захищати персональні дані, відповідно
до національних правил поводження з конфіденційною інформацією,
від несанкціонованого доступу, змін та розголошення.вгору