Документ 998-2006-п, попередня редакція — Редакція від 19.06.2015, підстава - 379-2015-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 19 липня 2006 р. N 998
Київ
Про затвердження Порядку збирання,
використання, поширення інформації
про опустелювання та деградацію земель
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012
N 379 ( 379-2015-п ) від 27.05.2015 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок збирання, використання, поширення
інформації про опустелювання та деградацію земель, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ
Інд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 липня 2006 р. N 998
ПОРЯДОК
збирання, використання, поширення інформації
про опустелювання та деградацію земель
{ У тексті Порядку слова "Держкомзем", "Держкомлісгосп",
"Державна геологічна служба", "Держводгосп" і "Мінбуд"
замінено відповідно словами "Держземагентство",
"Держлісагентство", "Держгеонадра", "Держводагентство"
і "Мінрегіон" згідно з Постановою КМ N 930 ( 930-2012-п )
від 10.10.2012 }

1. Цей Порядок визначає механізм збирання, використання,
поширення інформації про опустелювання та деградацію земель
(далі-інформація) з метою підвищення ефективності використання та
охорони земель, запобігання і недопущення негативних природних
процесів та явищ.
2. Для забезпечення збирання інформації органи виконавчої
влади подають Мінприроди такі відомості:
1) МНС щороку:
до 30 квітня:
- про особливості гідрометеорологічних процесів в Україні;
- про забруднення ґрунтів за даними базових спостережень за
забрудненням навколишнього природного середовища;
- про вміст забруднювальних речовин;
до 30 липня - узагальнені відомості про гідрологічний режим
поверхневих вод; { Підпункт 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 930 ( 930-2012-п )
від 10.10.2012 }
2) Держгеокадастр: { Абзац перший підпункту 2 пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 379 ( 379-2015-п ) від
27.05.2015 }
щороку до 25 березня - про кількість земель, зокрема зрошених
і осушених, в розрізі власників землі, землекористувачів, а також
угідь та видів економічної діяльності;
кожні п'ять років до 25 березня наступного періоду:
- характеристику земель за товщиною гумусового горизонту,
вмістом гумусу і рухомих поживних речовин, гранулометричним
складом ґрунтів, крутизною схилів, еродованістю, кам'янистістю,
засоленістю, солонцюватістю, кислотністю, перезволоженістю,
заболоченістю, забрудненням як продуктами хімізації сільського
господарства, так і техногенним, включаючи радіонуклідне;
- характеристику культуртехнічного стану природних кормових
угідь;
3) Мінагрополітики:
щороку до 30 квітня - агрохімічну характеристику ґрунтів
земель, які використовуються у сільському господарстві, та
відомості про стан їх забруднення токсичними речовинами і
радіонуклідами, а також про застосування органічних і мінеральних
добрив, хімічних меліорантів, урожайність, валовий збір та посівні
площі сільськогосподарських культур;
кожні п'ять років до 1 листопада наступного періоду - про
агрохімічну паспортизацію орних земель, сіножатей, пасовищ та
багаторічних насаджень;

{ Підпункт 4 пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ
N 930 ( 930-2012-п ) від 10.10.2012 }

5) Держлісагентство:
щороку до 30 квітня - про радіологічні показники ґрунтів
земель лісового фонду;
кожні п'ять років до 1 листопада наступного періоду - про
правовий режим лісових ділянок, розподіл їх між користувачами,
якісний стан лісів, їх поділ за категоріями;
6) Держгеонадра щороку:
до 30 квітня - про видові та просторові характеристики
активності прояву ендогенних та екзогенних геологічних процесів;
до 30 липня - про обсяг, режим, якість та використання
підземних вод;
7) Держводагентство щороку до 30 квітня - про спеціальне
використання водних ресурсів за даними державного обліку
водокористування;
8) Мінрегіон щороку до 30 квітня - про підтоплення міст і
селищ міського типу (небезпечне підняття рівня ґрунтових вод).
У разі потреби зазначені органи виконавчої влади подають
пропозиції щодо запобігання і недопущення негативних природних
процесів та явищ, які спричиняють опустелювання та деградацію
земель, мінімізації їх наслідків.
3. Мінприроди на основі відомостей, що надходять згідно з
пунктом 2 цього Порядку:
проводить аналіз, узагальнює його результати, готує та
затверджує зведений оперативний щорічний і розширений п'ятирічний
звіти про опустелювання та деградацію земель, публікує і розміщує
їх на своєму веб-сайті для використання органами виконавчої влади
та органами місцевого самоврядування під час прийняття відповідних
рішень з питань охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання природних ресурсів, а також для
інформування громадськості;
забезпечує включення необхідної інформації до Національної
доповіді про стан навколишнього природного середовища;
подає інформацію Постійному секретаріату Конвенції ООН про
боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від
серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці;
подає узагальнену інформацію для підготовки та видання
Національного атласу України.
4. Збирання, використання та поширення інформації
здійснюється за рахунок та в межах призначень, що передбачаються у
державному бюджеті на відповідний рік органам виконавчої влади,
зазначеним у пункті 2 цього Порядку.вгору