Документ 997_n31, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 21.12.2011, підстава - 4211-VI
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 01.03.2012, підстава - v0678321-12. Подивитися в історії? )

                              Угода 
про співробітництво у сфері правової охорони
й захисту інтелектуальної власності та створення
Міждержавної ради з питань правової охорони
й захисту інтелектуальної власності
(укр/рос)
Статус Угоди див. ( 997_p13 )
{ Угоду ратифіковано Законом
N 4211-VI ( 4211-17 ) від 21.12.2011 }

Дата підписання: 19.11.2010 Дата ратифікації Україною: 21.12.2011 Дата набрання чинності для України: 01.03.2012
Офіційний переклад
Уряди держав - учасниць цієї Угоди, далі - Сторони,
бажаючи розвивати науково-технічне, торговельно-економічне та
соціально-культурне співробітництво;
визнаючи, що обов'язковою умовою для розвитку такого
співробітництва є ефективна охорона й захист інтелектуальної
власності;
усвідомлюючи важливість ужиття погоджених і скоординованих
заходів з розвитку системи правової охорони й захисту
інтелектуальної власності на територіях держав - учасниць цієї
Угоди;
керуючись міжнародними зобов'язаннями й законодавством
держав - учасниць цієї Угоди,
домовились про таке:
Стаття 1
З метою координації спільної діяльності з удосконалення
міждержавної системи охорони й захисту інтелектуальної власності,
протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності Сторони
здійснюють співробітництво шляхом:
а) зміцнення контактів, проведення спільних досліджень та
обміну думками у сфері охорони й захисту інтелектуальної
власності;
б) обміну інформацією про законодавство держав - учасниць
цієї Угоди у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної
власності;
в) погодження питань, пов'язаних з охороною й захистом
інтелектуальної власності, у ході здійснення співробітництва у
сфері економіки, торгівлі, науки, техніки та культури, а також
сприяння в укладенні відповідних міжнародних договорів;
г) здійснення спільних дій із запобігання правопорушенням, а
також виявлення та припинення їх у сфері інтелектуальної власності
й протидії таким правопорушенням;
д) ужиття ефективних заходів для запобігання правопорушенням
та припинення їх у сфері інтелектуальної власності;
е) взаємного захисту суб'єктів господарської діяльності
держав - учасниць цієї Угоди від недобросовісної конкуренції у
сфері інтелектуальної власності.
Стаття 2
Сторони створюють Міждержавну раду з питань правової охорони
й захисту інтелектуальної власності (далі - Рада).
Рада здійснює свою діяльність на основі Положення про Раду,
що є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Стаття 3
Для цілей цієї Угоди "інтелектуальна власність" розуміється в
значенні, зазначеному в статті 2 Конвенції, що засновує Всесвітню
організацію інтелектуальної власності ( 995_169 ), від 14 липня
1967 року (зі змінами від 2 жовтня 1979 року).
Стаття 4
Сторони здійснюють співробітництво через свої вповноважені
(компетентні) органи відповідно до цієї Угоди, дотримуючись
законодавства й міжнародних договорів держав - учасниць цієї
Угоди.
Стаття 5
Сторони визначають перелік своїх уповноважених (компетентних)
органів та повідомляють про це депозитарієві під час здачі
повідомлення про виконання внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набрання чинності цією Угодою. Про зміни в переліку
вповноважених (компетентних) органів кожна зі Сторін протягом
одного місяця письмово дипломатичними каналами повідомляє
депозитарієві.
Стаття 6
Уповноважені (компетентні) органи Сторін здійснюють
співробітництво у сфері інтелектуальної власності шляхом
координації та проведення спільних досліджень, заходів із
запобігання правопорушенням, виявлення та припинення їх, обміну
думками, інформацією.
Стаття 7
Ця Угода не зачіпає прав і зобов'язань кожної зі Сторін, що
випливають для неї з інших міжнародних договорів, учасницею яких є
її держава.
Стаття 8
До цієї Угоди за взаємною згодою Сторін можуть бути внесені
зміни та доповнення, які є її невід'ємною частиною й оформлюються
відповідним протоколом та набирають чинності в порядку,
передбаченому для набрання чинності цією Угодою.
Стаття 9
Спірні питання між Сторонами, які виникають у ході
застосування та тлумачення цієї Угоди, вирішуються шляхом
проведення консультацій і переговорів заінтересованих Сторін або
шляхом іншої погодженої Сторонами процедури.
Стаття 10
Ця Угода набирає чинності через 30 днів з дати отримання
депозитарієм третього письмового повідомлення про виконання
Сторонами, які її підписали, внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набрання нею чинності.
Для Сторін, які виконали внутрішньодержавні процедури
пізніше, ця Угода набирає чинності через 30 днів з дати отримання
депозитарієм відповідних документів.
Стаття 11
Ця Угода відкрита для приєднання будь-якої держави, що
поділяє її цілі та принципи, шляхом передачі депозитарієві
документів про приєднання.
Для держави, яка приєднується, Угода набирає чинності:
а) через 30 днів з дати отримання депозитарієм документа про
приєднання за умови, що на момент здачі депозитарієві документів
про приєднання Угода набрала чинності;
б) з дати набрання чинності Угодою за умови, що на момент
здачі депозитарієві документів про приєднання Угода не набрала
чинності.
Стаття 12
Ця Угода укладається на невизначений строк. Кожна зі Сторін
має право вийти із цієї Угоди, надіславши депозитарієві письмове
повідомлення про такий свій намір не пізніше ніж за 6 місяців до
виходу та врегулювавши зобов'язання, що виникли протягом строку
дії Угоди.
Стаття 13
Для держав - учасниць цієї Угоди з дати набрання чинності
цією Угодою припиняють свою дію Угода про заходи з охорони
промислової власності та створення Міждержавної ради з питань
охорони промислової власності ( 997_515 ) від 12 березня 1993 року
й Угода про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері
інтелектуальної власності ( 997_154 ) від 6 березня 1998 року.
Учинено в місті Санкт-Петербург 19 листопада 2010 року в
одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний
примірник зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності
Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала цю
Угоду, його засвідчену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Російської Федерації
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Туркменістану
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
За Уряд
Республіки Молдова

Додаток
до Угоди про співробітництво
у сфері правової охорони
й захисту інтелектуальної
власності та створення
Міждержавної ради з питань
правової охорони й захисту
інтелектуальної власності
19 листопада 2010 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Міждержавну раду з питань правової охорони
й захисту інтелектуальної власності

I. Загальні положення
1.1. Міждержавна рада з питань правової охорони й захисту
інтелектуальної власності (далі - Рада) створюється відповідно до
Угоди про співробітництво у сфері правової охорони й захисту
інтелектуальної власності та створення Міждержавної ради з питань
правової охорони й захисту інтелектуальної власності від ______________ року (далі - Угода) з метою координації спільної
діяльності держав - учасниць Угоди з удосконалення міждержавної
системи охорони й захисту інтелектуальної власності, протидії
правопорушенням у сфері інтелектуальної власності.
Рада здійснює свою діяльність у тісній взаємодії з Виконавчим
комітетом СНД, а також іншими органами Співдружності.
1.2. Рада є органом галузевого співробітництва СНД, що
здійснює свою діяльність у межах своїх повноважень та є підзвітним
Раді глав урядів і Економічній раді СНД.
1.3. У своїй діяльності Рада керується Статутом СНД
( 997_033 ), договорами та рішеннями, прийнятими в рамках
Співдружності, Загальним положенням про органи галузевого
співробітництва СНД, а також цим Положенням.
II. Функції Ради
Рада виконує такі функції:
2.1. Координацію спільної діяльності держав - учасниць Угоди
зі створення, розвитку та удосконалення механізмів правової
охорони й захисту інтелектуальної власності, розвитку
науково-технічного, торговельно-економічного та
соціально-культурного співробітництва, здійснення спільних дій із
запобігання правопорушенням, а також виявлення та припинення їх у
сфері інтелектуальної власності.
2.2. Сприяння обмінові законодавчою, нормативною, методичною
та іншою інформацією у сфері охорони й захисту інтелектуальної
власності.
2.3. Розробку рекомендацій зі створення системи:
підвищення ефективності правової охорони й захисту
інтелектуальної власності;
протидії недобросовісній конкуренції у сфері правової охорони
й захисту інтелектуальної власності;
протидії виробництву й розповсюдженню контрафактної
продукції;
удосконалення механізмів захисту об'єктів промислової
власності, авторського права та суміжних прав.
2.4. Підготовку для розгляду на засіданнях Ради глав урядів
СНД та органів галузевого співробітництва СНД пропозицій стосовно
розвитку співробітництва з питань правової охорони й захисту
інтелектуальної власності.
2.5. Розробку пропозицій стосовно співробітництва держав -
учасниць Угоди у сфері правової охорони й захисту інтелектуальної
власності.
2.6. Сприяння організаційному та навчально-методичному
забезпеченню фахівцями у сфері інтелектуальної власності.
III. Права Ради
Рада для виконання своїх функцій має право:
3.1. Вносити у встановленому порядку на розгляд Ради глав
урядів та Економічної ради СНД проекти документів, а також
інформацію про виконання рішень з питань, що належать до
компетенції Ради.
3.2. Запитувати в установленому порядку в держав - учасниць
Угоди та органів галузевого співробітництва СНД інформацію з
питань, що належать до її компетенції.
3.3. Створювати постійно діючі робочі комісії з питань:
а) авторського права та суміжних прав;
б) промислової власності;
в) протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної
власності,
а також як постійно діючі, так і тимчасові міждержавні робочі
групи експертів:
для розробки проектів міжнародних договорів та інших
документів, необхідних для реалізації механізмів правової охорони
й захисту інтелектуальної власності, розробки ефективних засобів
протидії правопорушенням у сфері інтелектуальної власності та
розповсюдженню контрафактної продукції;
розгляду питань обміну патентною, нормативно-методичною
документацією та іншою інформацією у сфері охорони й захисту
інтелектуальної власності;
розробки пропозицій з удосконалення системи охорони й захисту
інтелектуальної власності.
3.4. Здійснювати контроль за діяльністю постійно діючих
робочих комісій, а також як постійно діючих, так і тимчасових
міждержавних робочих груп експертів, створених в рамках Ради, та
вживати заходів для забезпечення їхньої нормальної роботи.
3.5. Заслуховувати звіти голови Ради та готувати відповідні
пропозиції для держав - учасниць Угоди.
3.6. Розробляти й затверджувати Регламент своєї роботи, а
також вносити до нього зміни.
IV. Порядок формування Ради
4.1. Рада формується з керівників органів державної влади
держав - учасниць Угоди, які відповідають за питання охорони й
захисту інтелектуальної власності.
У разі направлення на засідання Ради осіб, які заміщують
членів Ради, їхні повноваження повинні бути підтверджені.
До складу Ради з правом дорадчого голосу можуть входити
керівник секретаріату Ради та представники Виконавчого комітету
СНД.
4.2. Головування в Раді здійснюється почергово кожною
державою - учасницею Угоди в особі її представника, що обирається
в порядку російського алфавіту назв держав - учасниць СНД, на
строк не більше одного року, якщо іншого не буде встановлено
рішенням Ради.
Попередній і наступний голови Ради є її співголовами.
У разі тимчасової відсутності Голови Ради його обов'язки
покладаються на одного зі співголів.
V. Організація роботи
5.1. Засідання Ради проводяться не менше одного разу на рік.
У разі необхідності можуть скликатися позачергові засідання.
Позачергове засідання Ради скликається Головою за його
ініціативою або за пропозицією не менше трьох членів Ради.
5.2. Рішення Ради є правочинними, якщо на засіданні
представлені не менше ніж дві третини членів Ради.
5.3. Місце проведення засідань визначається за попередньою
домовленістю членів Ради.
5.4. Щорічно Рада надає Виконавчому комітетові СНД інформацію
про свою діяльність.
5.5. За рішенням Ради на її засіданнях як спостерігачі можуть
бути присутніми представники заінтересованих відомств держав, що
не є учасницями СНД, та організацій, у тому числі міжнародних.
5.6. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.
Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів його
членів, присутніх на засіданні, якщо іншого не визначено Радою.
У ході прийняття рішень кожна держава має один голос.
Будь-який член Ради може заявити про свою незаінтересованість
у тому чи іншому питанні, що не повинно розглядатися як перешкода
для прийняття рішення.
Члени Ради, які не згодні з рішенням, можуть висловити окрему
думку, що вноситься до протоколу засідання.
5.7. Рішення Ради підписуються Головою та відповідальним
секретарем Ради.
5.8. Засідання Ради проводяться відповідно до Регламенту,
затвердженого Радою.
5.9. Матеріали до чергового засідання Ради розсилаються
членам не пізніше ніж за 30 днів до дати його проведення.
5.10. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення
діяльності Ради здійснюється її секретаріатом.
5.11. Функції секретаріату Ради виконує відповідний орган
державної влади держави - учасниці Угоди, представник якої головує
в Раді, спільно зі структурним підрозділом Виконавчого комітету
СНД.
Керівником секретаріату Ради є представник органу державної
влади держави - учасниці Угоди, яка головує в Раді, а заступником
керівника секретаріату - представник Виконавчого комітету СНД.
5.12. Рішення Ради, які безпосередньо зачіпають інтереси
якоїсь держави - учасниці Угоди, не можуть прийматися у разі
відсутності її представника.
5.13. Рада обирає Голову на першому засіданні.
5.14. Голова організовує роботу Ради, керує її засіданнями,
забезпечує дотримання Регламенту.
VI. Прикінцеві положення
6.1. Витрати, пов'язані з організацією проведення засідань
Ради, несуть відповідні органи державної влади держави - учасниці
Угоди, яка приймає.
Витрати на відряджання членів Ради та учасників засідання
несуть органи державної влади та організації держав - учасниць
Угоди, що направляють.
6.2. Робочою мовою Ради є російська мова.
6.3. Рішення про скасування Ради приймається Радою глав
урядів Співдружності Незалежних Держав.

Соглашение
о сотрудничестве в области правовой охраны
и защиты интеллектуальной собственности и создании
Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны
и защиты интеллектуальной собственности
(Санкт-Петербург, 19 ноября 2010 года)

Правительства государств - участников настоящего Соглашения,
далее именуемые Сторонами,
желая развивать научно-техническое, торгово-экономическое и
социально-культурное сотрудничество,
признавая, что обязательным условием для развития такого
сотрудничества является эффективная охрана и защита
интеллектуальной собственности,
сознавая важность принятия согласованных и скоординированных
мер по развитию системы правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности на территориях государств - участников настоящего
Соглашения,
руководствуясь международными обязательствами и
законодательством государств - участников настоящего Соглашения,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
В целях координации совместной деятельности по
совершенствованию межгосударственной системы охраны и защиты
интеллектуальной собственности, противодействию правонарушениям в
сфере интеллектуальной собственности Стороны осуществляют
сотрудничество путем:
а) укрепления контактов, проведения совместных исследований и
обмена мнениями в области охраны и защиты интеллектуальной
собственности;
б) обмена информацией о законодательстве
государств - участников настоящего Соглашения в области правовой
охраны и защиты интеллектуальной собственности;
в) согласования вопросов, связанных с охраной и защитой
интеллектуальной собственности, при осуществлении сотрудничества в
сфере экономики, торговли, науки, техники и культуры, а также
содействия в заключении соответствующих международных договоров;
г) осуществления совместных действий по предупреждению,
выявлению и пресечению правонарушений в сфере интеллектуальной
собственности и противодействию таким правонарушениям;
д) принятия эффективных мер для предупреждения и пресечения
правонарушений в сфере интеллектуальной собственности;
е) взаимной защиты хозяйствующих субъектов
государств - участников настоящего Соглашения от недобросовестной
конкуренции в сфере интеллектуальной собственности.
Статья 2
Стороны создают Межгосударственный совет по вопросам правовой
охраны и защиты интеллектуальной собственности (далее - Совет).
Совет осуществляет свою деятельность на основе Положения о
Совете, которое является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
Статья 3
Для целей настоящего Соглашения "интеллектуальная
собственность" понимается в значении, указанном в статье 2
Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной
собственности ( 995_169 ) от 14 июля 1967 года (с изменениями от
2 октября 1979 года).
Статья 4
Стороны осуществляют сотрудничество через свои уполномоченные
(компетентные) органы в соответствии с настоящим Соглашением при
соблюдении законодательства и международных договоров
государств - участников настоящего Соглашения.
Статья 5
Стороны определяют перечень своих уполномоченных
(компетентных) органов и сообщают об этом депозитарию при сдаче
уведомления о выполнении внутригосударственных процедур,
необходимых для вступления в силу настоящего Соглашения. Об
изменениях перечня уполномоченных (компетентных) органов каждая из
Сторон в течение одного месяца письменно по дипломатическим
каналам уведомляет депозитарий.
Статья 6
Уполномоченные (компетентные) органы Сторон осуществляют
сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности путем
координации и проведения совместных исследований, мероприятий по
предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений, обмена
мнениями, информацией.
Статья 7
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств
каждой из Сторон, вытекающих для нее из других международных
договоров, участником которых является ее государство.
Статья 8
В настоящее Соглашение по взаимному согласию Сторон могут
быть внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой
частью, которые оформляются соответствующим протоколом и вступают
в силу в порядке, предусмотренном для вступления в силу настоящего
Соглашения.
Статья 9
Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и
толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и
переговоров заинтересованных Сторон или посредством другой
согласованной Сторонами процедуры.
Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней с
даты получения депозитарием третьего письменного уведомления о
выполнении подписавшими его Сторонами внутригосударственных
процедур, необходимых для его вступления в силу.
Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры
позднее, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 дней
с даты получения депозитарием соответствующих документов.
Статья 11
Настоящее Соглашение открыто для присоединения любого
государства, разделяющего его цели и принципы, путем передачи
депозитарию документов о присоединении.
Для присоединяющегося государства Соглашение вступает в силу:
а) по истечении 30 дней с даты получения депозитарием
документа о присоединении при условии, что на момент сдачи
депозитарию документов о присоединении Соглашение вступило в силу;
б) с даты вступления в силу Соглашения при условии, что на
момент сдачи депозитарию документов о присоединении Соглашение не
вступило в силу.
Статья 12
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
Каждая из Сторон вправе выйти из настоящего Соглашения, направив
депозитарию письменное уведомление о таком своем намерении не
позднее чем за 6 месяцев до выхода и урегулировав обязательства,
возникшие за время действия Соглашения.
Статья 13
Для государств-участников настоящего Соглашения с даты
вступления в силу настоящего Соглашения прекращают свое действие
Соглашение о мерах по охране промышленной собственности и создании
Межгосударственного совета по вопросам охраны промышленной
собственности ( 997_515 ) от 12 марта 1993 года и Соглашение о
сотрудничестве по пресечению правонарушений в области
интеллектуальной собственности ( 997_154 ) от 6 марта 1998 года.
Совершено в городе Санкт-Петербурге 19 ноября 2010 года в
одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых
Государств, который направит каждому государству, подписавшему
настоящее Соглашение, его заверенную копию.
За Правительство За Правительство
Азербайджанской Республики Росийской Федерации
(подпись)
За Правительство За Правительство
Республики Армения Республики Таджикистан
(подпись) (подпись)
За Правительство За Правительство
Республики Беларусь Туркменистана
(подпись) (подпись)
За Правительство За Правительство
Республики Казахстан Республики Узбекистан
(подпись) (подпись)
За Правительство За Правительство
Кыргызской Республики Украины
(подпись) (подпись)
За Правительство
Республики Молдова
(подпись)

Приложение
к Соглашению
о сотрудничестве в области
правовой охраны и защиты
интеллектуальной
собственности и создании
Межгосударственного совета
по вопросам правовой охраны
и защиты интеллектуальной
собственности
от 19 ноября 2010 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межгосударственном совете по вопросам правовой
охраны и защиты интеллектуальной собственности

I. Общие положения
1.1. Межгосударственный совет по вопросам правовой охраны и
защиты интеллектуальной собственности (далее - Совет) создается в
соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области правовой
охраны и защиты интеллектуальной собственности и создании
Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности от ______ года (далее - Соглашение)
в целях координации совместной деятельности государств-участников
Соглашения по совершенствованию межгосударственной системы охраны
и защиты интеллектуальной собственности, противодействию
правонарушениям в сфере интеллектуальной собственности.
Совет осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии
с Исполнительным комитетом СНГ, а также другими органами
Содружества.
1.2. Совет является органом отраслевого сотрудничества СНГ,
осуществляющим свою деятельность в пределах своих полномочий и
подотчетным Совету глав правительств и Экономическому совету СНГ.
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Уставом СНГ
( 997_033 ), договорами и решениями, принятыми в рамках
Содружества, Общим положением об органах отраслевого
сотрудничества СНГ, а также настоящим Положением.
II. Функции Совета
Совет выполняет следующие функции:
2.1. Координация совместной деятельности
государств - участников Соглашения по созданию, развитию и
совершенствованию механизмов правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности, развитию научно-технического,
торгово-экономического и социально-культурного сотрудничества,
осуществлению совместных действий по предупреждению, выявлению и
пресечению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности.
2.2. Содействие обмену законодательной, нормативной,
методической и другой информацией в области охраны и защиты
интеллектуальной собственности.
2.3. Разработка рекомендаций по созданию системы:
повышения эффективности правовой охраны и защиты
интеллектуальной собственности;
противодействия недобросовестной конкуренции в сфере правовой
охраны и защиты интеллектуальной собственности;
противодействия производству и распространению контрафактной
продукции;
усовершенствования механизмов защиты объектов промышленной
собственности, авторского права и смежных прав.
2.4. Подготовка для рассмотрения на заседаниях Совета глав
правительств СНГ и органов отраслевого сотрудничества СНГ
предложений по развитию сотрудничества по вопросам правовой охраны
и защиты интеллектуальной собственности.
2.5. Разработка предложений по сотрудничеству
государств - участников Соглашения в области правовой охраны и
защиты интеллектуальной собственности.
2.6. Содействие организационному и учебно-методическому
обеспечению специалистами в сфере интеллектуальной собственности.
III. Права Совета
Совет для выполнения своих функций имеет право:
3.1. Вносить в установленном порядке на рассмотрение Совета
глав правительств и Экономического совета СНГ проекты документов,
а также информацию о выполнении решений по вопросам, входящим в
компетенцию Совета.
3.2. Запрашивать в установленном порядке от
государств - участников Соглашения и органов отраслевого
сотрудничества СНГ информацию по вопросам, входящим в его
компетенцию.
3.3. Создавать постоянно действующие рабочие комиссии по
вопросам:
а) авторского права и смежных прав;
б) промышленной собственности;
в) противодействия правонарушениям в сфере интеллектуальной
собственности,
а также как постоянно действующие, так и временные
межгосударственные рабочие группы экспертов:
для разработки проектов международных договоров и других
документов, необходимых для реализации механизмов правовой охраны
и защиты интеллектуальной собственности, разработки эффективных
способов противодействия правонарушениям в сфере интеллектуальной
собственности и распространению контрафактной продукции;
рассмотрения вопросов обмена патентной,
нормативно-методической документацией и другой информацией в
области охраны и защиты интеллектуальной собственности;
разработки предложений по совершенствованию системы охраны и
защиты интеллектуальной собственности.
3.4. Осуществлять контроль над деятельностью постоянно
действующих рабочих комиссий, а также как постоянно действующих,
так и временных межгосударственных рабочих групп экспертов,
созданных при Совете, и принимать меры для обеспечения их
нормальной работы.
3.5. Заслушивать отчеты председателя Совета и готовить
соответствующие предложения для государств-участников Соглашения.
3.6. Разрабатывать и утверждать Регламент своей работы, а
также вносить в него изменения.
IV. Порядок формирования Совета
4.1. Совет формируется из руководителей органов
государственной власти государств-участников Соглашения,
отвечающих за вопросы охраны и защиты интеллектуальной
собственности.
При направлении на заседания Совета лиц, замещающих членов
Совета, их полномочия должны быть подтверждены.
В состав Совета с правом совещательного голоса могут входить
руководитель секретариата Совета и представители Исполнительного
комитета СНГ.
4.2. Председательство в Совете осуществляется поочередно
каждым государством-участником Соглашения в лице его
представителя, избираемым в порядке русского алфавита названий
государств-участников СНГ, на срок не более одного года, если иное
не будет установлено решением Совета.
Предшествующий и последующий председатели Совета являются его
сопредседателями.
В случае временного отсутствия Председателя Совета его
обязанности возлагаются на одного из сопредседателей.
V. Организация работы
5.1. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год.
По мере необходимости могут созываться внеочередные заседания.
Внеочередное заседание Совета созывается Председателем по его
инициативе или по предложению не менее трех членов Совета.
5.2. Решения Совета являются правомочными, если на заседании
представлены не менее чем две трети членов Совета.
5.3. Место проведения заседаний определяется по
предварительной договоренности членов Совета.
5.4. Совет ежегодно предоставляет в Исполнительный комитет
СНГ информацию о своей деятельности.
5.5. По решению Совета в его заседаниях в качестве
наблюдателей могут присутствовать представители заинтересованных
ведомств государств, не являющихся участниками СНГ, и организаций,
в том числе международных.
5.6. Решения Совета носят рекомендательный характер.
Решения Совета принимаются простым большинством голосов его
членов, присутствующих на заседании, если иное не определено
Советом.
При принятии решений каждое государство имеет один голос.
Любой член Совета может заявить о своей незаинтересованности
в том или ином вопросе, что не должно рассматриваться как
препятствие для принятия решения.
Члены Совета, не согласные с решением, могут выразить особое
мнение, которое вносится в протокол заседания.
5.7. Решения Совета подписываются Председателем и
ответственным секретарем Совета.
5.8. Заседания Совета проводятся в соответствии с
Регламентом, утвержденным Советом.
5.9. Материалы к очередному заседанию Совета рассылаются
членам не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
5.10. Организационно-техническое и информационное обеспечение
деятельности Совета осуществляется его секретариатом.
5.11. Функции секретариата Совета выполняет соответствующий
орган государственной власти государства-участника Соглашения,
представитель которого председательствует в Совете, совместно со
структурным подразделением Исполнительного комитета СНГ.
Руководителем секретариата Совета является представитель
органа государственной власти государства-участника Соглашения,
председательствующего в Совете, а заместителем руководителя
секретариата - представитель Исполнительного комитета СНГ.
5.12. Решения Совета, непосредственно затрагивающие интересы
какого-либо государства-участника Соглашения, не могут приниматься
в отсутствие его представителя.
5.13. Совет избирает Председателя на первом заседании.
5.14. Председатель организует работу Совета, руководит его
заседаниями, обеспечивает соблюдение Регламента.
VI. Заключительные положения
6.1. Расходы, связанные с организацией проведения заседаний
Совета, несут соответствующие органы государственной власти
принимающего государства-участника Соглашения.
Расходы на командирование членов Совета и участников
заседания несут направляющие органы государственной власти и
организации государств-участников Соглашения.
6.2. Рабочим языком Совета является русский язык.
6.3. Решение об упразднении Совета принимается Советом глав
правительств Содружества Независимых Государств.вгору