Документ 997_e14, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 17.12.2008, підстава - 679-VI

               Рішення 
про внесення доповнень та змін до Правил
визначення країни походження товарів, затверджених
Рішенням Ради глав урядів СНД
від 30 листопада 2000 року
(укр/рос)
Статус Рішення див.( 997_e52 )
{ Рішення подано на ратифікацію Постановою КМ N 1370
( 1370-2007-п ) від 28.11.2007 }
{ Рішення подано повторно на ратифікацію Постановою КМ
N 431 ( 431-2008-п ) від 07.05.2008 }
{ Рішення ратифіковано Законом
N 679-VI ( 679-17 ) від 17.12.2008 }

Офіційний переклад
Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав
вирішила:
1. Унести до Правил визначення країни походження товарів,
затверджених Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних
Держав від 30 листопада 2000 року ( 997_484 ), такі доповнення та
зміни:
1.1. Пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. Такими, що не відповідають критерію достатньої
обробки/переробки товару вважаються:
а) операції із забезпечення схоронності товару під час
збереження або транспортування;
б) операції з підготовки товару до продажу й транспортування
(дроблення партії, формування відправлень, сортування,
перепакування), операції з розбирання та збирання упаковки;
в) миття, чищення, видалення пилу, покриття окисом, маслом
або іншими речовинами;
г) прасування або пресування текстилю (будь-які види волокон
і пряжі, ткані матеріали з будь-яких видів волокон і пряжі та
вироби з них);
д) операції з фарбування або полірування;
е) лущення, часткове або повне відбілювання, шліфування та
полірування зернових та рису;
ж) операції з фарбування цукру або формування грудкового
цукру;
з) зняття шкірки, виймання насіння та оброблення фруктів,
овочів та горіхів;
й) загострювання, простий помел або просте різання;
к) просіювання крізь сито або решето, сортування,
класифікація, відбір, підбір (у тому числі складання наборів
виробів);
л) розлив, фасування в банки, флакони, мішки, ящики, коробки
та інші прості операції з упакування;
м) прості складальні операції або розбирання товарів по
частинах;
н) поділ товарів на компоненти, який не призводить до
істотної відмінності отриманих компонентів від початкового товару;
о) змішування товарів (компонентів), яке не призводить до
істотної відмінності отриманої продукції від початкових складових;
п) забій худоби, обробка (сортування) м'яса;
р) комбінація двох чи більшої кількості зазначених вище
операцій.".
1.2. У пункті 12:
Графи 1 й 2 викласти в такій редакції:
"графа 1 - "Відправник/експортер (найменування та поштова
адреса)". У випадку, коли відправник та експортер є різними
юридичними особами, зазначається, що відправник (найменування та
поштова адреса) діє "за дорученням" експортера (найменування та
поштова адреса). Під час заповнення графи допускається зазначати
найменування відправника/експортера згідно зі свідоцтвом про його
державну реєстрацію, а поштову адресу - згідно зі свідоцтвом про
його державну реєстрацію або документом, що підтверджує фактичне
місце знаходження відправника/експортера;
графа 2 - "Отримувач/імпортер (найменування та поштова
адреса)". У випадку, коли отримувач та імпортер є різними
юридичними особами, зазначається, що отримувач (найменування та
поштова адреса) діє "за дорученням" імпортера (найменування та
поштова адреса). Під час заповнення графи допускається зазначати
найменування отримувача/імпортера згідно зі свідоцтвом про його
державну реєстрацію, а поштову адресу - згідно зі свідоцтвом про
його державну реєстрацію або документом, що підтверджує фактичне
місце знаходження отримувача/імпортера;";
у графі 5 слова "Кумуляція СНД" виключити.
1.3. У частині четвертій пункту 13 слова "Кумуляція СНД"
виключити.
1.4. Частину другу пункту 14 після слова "Виправлення"
доповнити словами "та/або доповнення".
1.5. Частину другу пункту 18 викласти в такій редакції:
"Під час реекспорту товарів у рамках держав - учасниць Угоди
( 997_051 ), виготовлених на їхніх територіях і ввезених на митні
території держав - учасниць Угоди до набрання чинності Правилами
визначення країни походження товарів від 24 вересня 1993 року
( 997_055 ), можлива видача сертифіката походження товару форми
СТ-1 з унесенням до графи 5 запису: "Товар виготовлено у _____
(країна - зазначається її сучасна назва) _____ (найменування
виробника) у ____ році". При цьому в графі 9 сертифіката ставиться
прочерк. Видача сертифіката можлива в будь-якій державі - учасниці
Угоди за умови подання підтверджувальних документів про виробника
товару (найменування, із зазначенням республіки СРСР, та поштова
адреса) і рік виготовлення товару.".
2. Це Рішення набирає чинності з дати його підписання, а для
держав, законодавство яких вимагає виконання внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набрання ним чинності, - з дати здачі на
зберігання депозитарію повідомлення про виконання згаданих
процедур.
Учинено в місті Мінськ 24 листопада 2006 року в одному
оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник
зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних
Держав, який надішле кожній державі, що підписала це Рішення, його
засвідчену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменістану
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)

Решение
о внесении дополнений и изменений
в Правила определения страны происхождения товаров,
утвержденные Решением Совета глав правительств СНГ
от 30 ноября 2000 года

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств
решил:
1. Внести в Правила определения страны происхождения товаров,
утвержденные Решением Совета глав правительств Содружества
Независимых Государств от 30 ноября 2000 года ( 997_484 ),
следующие дополнения и изменения:
1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Не отвечающими критерию достаточной обработки/переработки
товара считаются:
а) операции по обеспечению сохранности товара во время
хранения или транспортировки;
б) операции по подготовке товара к продаже и транспортировке
(дробление партий, формирование отправок, сортировка,
переупаковка), операции по разборке и сборке упаковки;
в) мойка, чистка, удаление пыли, покрытие окисью, маслом или
другими веществами;
г) глажка или прессование текстиля (любые виды волокон и
пряжи, тканые материалы из любых видов волокон и пряжи и изделия
из них);
д) операции по покраске или полировке;
е) шелушение, частичное или полное отбеливание, шлифовка и
полировка зерновых и риса;
ж) операции по окрашиванию сахара или формированию кускового
сахара;
з) снятие кожуры, извлечение семян и разделка фруктов, овощей
и орехов;
и) затачивание, простой помол или простая резка;
к) просеивание через сито или решето, сортировка,
классифицирование, отбор, подбор (в том числе составление наборов
изделий);
л) разлив, фасовка в банки, флаконы, мешки, ящики, коробки и
другие простые операции по упаковке;
м) простые сборочные операции или разборка товаров по частям;
н) разделение товаров на компоненты, которое не приводит к
существенному отличию полученных компонентов от исходного товара;
о) смешивание товаров (компонентов), которое не приводит к
существенному отличию полученной продукции от исходных
составляющих;
п) убой скота, разделка (сортировка) мяса;
р) комбинация двух или большего числа указанных выше
операций.".
1.2. В пункте 12:
графы 1 и 2 изложить в следующей редакции:
"графа 1 - "Отправитель/экспортер (наименование и почтовый
адрес)". В случае, когда отправитель и экспортер являются разными
юридическими лицами, указывается, что отправитель (наименование и
почтовый адрес) действует "по поручению" экспортера (наименование
и почтовый адрес). При заполнении графы допускается указывать
наименование отправителя/экспортера согласно свидетельству о его
государственной регистрации, а почтовый адрес - согласно
свидетельству о его государственной регистрации либо документу,
подтверждающему фактическое место нахождения
отправителя/экспортера;
графа 2 - "Получатель/импортер (наименование и почтовый
адрес)". В случае, когда получатель и импортер являются разными
юридическими лицами, указывается, что получатель (наименование и
почтовый адрес) действует "по поручению" импортера (наименование и
почтовый адрес). При заполнении графы допускается указывать
наименование получателя/импортера согласно свидетельству о его
государственной регистрации, а почтовый адрес - согласно
свидетельству о его государственной регистрации либо документу,
подтверждающему фактическое место нахождения
получателя/импортера;";
в графе 5 слова "Кумуляция СНГ" исключить.
1.3. В части четвертой пункта 13 слова "Кумуляция СНГ"
исключить.
1.4. Часть вторую пункта 14 после слова "Исправления"
дополнить словами "и/или дополнения".
1.5. Часть вторую пункта 18 изложить в следующей редакции:
"При реэкспорте товаров в рамках государств - участников
Соглашения ( 997_051 ), произведенных на их территориях и
ввезенных на таможенные территории государств - участников
Соглашения до вступления в силу Правил определения страны
происхождения товаров от 24 сентября 1993 года ( 997_055 ),
возможна выдача сертификата происхождения товара формы СТ-1 с
внесением в графу 5 записи: "Товар изготовлен в ______ (страна -
указывается ее современное название) ___________ (наименование
изготовителя) в году". При этом в графе 9 сертификата ставится
прочерк. Выдача сертификата возможна в любом из государств -
участников Соглашения при условии представления подтверждающих
документов об изготовителе товара (наименование, с указанием
республики СССР, и почтовый адрес) и годе изготовления товара.".
2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, а
для государств, законодательство которых требует выполнения
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в
силу, - с даты сдачи на хранение депозитарию уведомления о
выполнении упомянутых процедур.
Совершено в городе Минске 24 ноября 2006 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых
Государств, который направит каждому государству, подписавшему
настоящее Решение, его заверенную копию.
За Правительство За Правительство
Азербайджанской Республики Республики Молдова
(подпись) (подпись)
За Правительство За Правительство
Республики Армения Российской Федерации
(подпись) (подпись)
За Правительство За Правительство
Республики Беларусь Республики Таджикистан
(подпись) (подпись)
За Правительство За Правительство
Грузии Туркменистана
За Правительство За Правительство
Республики Казахстан Республики Узбекистан
(подпись)
За Правительство За Правительство
Кыргызской Республики Украины
(подпись) (подпись)вгору