Документ 997_b15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.04.1994

               Рішення 
про зміну редакції абзацу першого статті 5 Угоди
про загальні умови і механізм підтримки розвитку
виробничої кооперації підприємств і галузей
держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав
(укр/рос)

Дата підписання Україною: 15.04.1994 Дата набуття чинності для України: 15.04.1994
У зв'язку з підписанням Протоколу про механізм реалізації
Угоди про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої
кооперації підприємств і галузей держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав ( 997_005 ) і необхідністю усунення різночитання
в абзаці першому статті 5 даної Угоди ( 997_014 ) уряди - учасники
зазначеної Угоди
вирішили:
викласти абзац перший статті 5 Угоди про загальні умови і
механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і
галузей держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав
( 997_014 ) у такій редакції:
"Сторони зобов'язуються не застосовувати ввізне і вивізне
мито, податки, акцизи і кількісні обмеження відносно товарів, що
поставляються по кооперації і в рамках митних режимів переробки, а
також наданих послуг".
Вчинено в місті Москві 15 квітня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Бєларусь, що направить державам, які
підписали це Рішення, його завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Бєларусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
Решение
об изменении редакции абзаца первого статьи 5 Соглашения
об общих условиях и механизме поддержки развития
производственной кооперации предприятий и отраслей
государств-участников Содружества Независимых Государств

В связи с подписанием Протокола о механизме реализации
Соглашения об общих условиях и механизме поддержки развития
производственной кооперации предприятий и отраслей
государств-участников Содружества Независимых Государств
( 997_005 ) и необходимостью устранения разночтения в абзаце
первом статьи 5 данного Соглашения правительства-участники
указанного Соглашения ( 997_014 )
решили:
изложить абзац первый статьи 5 Соглашения об общих условиях и
механизме поддержки развития производственной кооперации
предприятий и отраслей государств-участников Содружества
Независимых Государств ( 997_014 ) в следующей редакции:
"Стороны обязуются не применять ввозные и вывозные пошлины,
налоги, акцизы и количественные ограничения в отношении товаров,
поставляемых по кооперации и в рамках таможенных режимов
переработки, а также предоставляемых услуг".
Совершено в городе Москве 15 апреля 1994 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое
направит государствам, подписавшим настоящее Решение, его
заверенную копию.
За Правительство За Правительство
Азербайджанской Республики Республики Молдова
За Правительство За Правительство
Республики Армения Российской Федерации
За Правительство За Правительство
Республики Беларусь Республики Таджикистан
За Правительство За Правительство
Республики Грузия Туркменистана
За Правительство За Правительство
Республики Казахстан Республики Узбекистан
За Правительство За Правительство
Кыргызской Республики Украинывгору