Документ 997_b14, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.04.1994

               Рішення 
про тимчасове застосування Угоди про загальні
умови і механізм підтримки розвитку виробничої
кооперації підприємств і галузей держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав
(укр/рос)

Дата підписання Україною: 15.04.1994 Дата набуття чинності для України: 15.04.1994
Глави урядів, що підписали в Ашгабаті 23 грудня 1993 року
Угоду про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої
кооперації підприємств і галузей держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав ( 997_014 ), з огляду на необхідність
якнайшвидшої її реалізації, ґрунтуючись на Рішенні глав держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав від 24 грудня 1993 року
про тимчасове застосування Договору про створення Економічного
союзу ( 997_208 ), беручи до уваги, що зазначена Угода є важливим
елементом налагодження економічного співробітництва в рамках
Економічного союзу,
вирішили:
положення Угоди про загальні умови і механізм підтримки
розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав -
учасниць Співдружності Незалежних Держав ( 997_014 ) до набуття
чинності, відповідно до її статті 13, тимчасово застосовуються з
дня підписання цього Рішення.
Угода від 23 грудня 1993 року ( 997_014 ) і Протокол про
механізм її реалізації від 15.04.94 року ( 997_005 )
застосовуються у відносинах між тими державами, що прийняли
уніфіковані нормативні документи з питань порядку поставок і
митного оформлення товарів, що поставляються по кооперації.
Вчинено в місті Москві 15 квітня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Бєларусь, що направить державам, які
підписали це Рішення, його завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Бєларусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд
Республіки Казахстан За Уряд
Республіки Узбекистан (підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
Решение
о временном применении Соглашения об общих условиях
и механизме поддержки развития производственной кооперации
предприятий и отраслей государств-участников Содружества
Независимых Государств

Главы правительств, подписавшие в Ашгабате 23 декабря 1993
года Соглашение об общих условиях и механизме поддержки развития
производственной кооперации предприятий и отраслей
государств-участников Содружества Независимых Государств
( 997_014 ), учитывая необходимость скорейшей его реализации,
основываясь на Решении глав государств-участников Содружества
Независимых Государств от 24 декабря 1993 года о временном
применении Договора о создании Экономического союза ( 997_208 ),
принимая во внимание, что указанное Соглашение является важным
элементом налаживания экономического сотрудничества в рамках
Экономического союза,
решили:
положения Соглашения об общих условиях и механизме поддержки
развития производственной кооперации предприятий и отраслей
государств-участников Содружества Независимых Государств
( 997_014 ) до вступления в силу, в соответствии с его стятьей 13,
временно применяются со дня подписания настоящего Решения.
Соглашение от 23 декабря 1993 года ( 997_014 ) и Протокол о
механизме его реализации от марта 1994 года ( 997_005 )
применяются в отношениях между теми государствами, которые приняли
унифицированные нормативные документы по вопросам порядка поставок
и таможенного оформления товаров, поставляемых по кооперации.
Совершено в городе Москве 15 апреля 1994 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое
направит государствам, подписавшим настоящее Решение, его
заверенную копию.
За Правительство За Правительство
Азербайджанской Республики Республики Молдова
За Правительство За Правительство
Республики Армения Российской Федерации
За Правительство За Правительство
Республики Беларусь Республики Таджикистан
За Правительство За Правительство
Республики Грузия Туркменистана
За Правительство За Правительство
Республики Казахстан Республики Узбекистан
За Правительство За Правительство
Кыргызской Республики Украинывгору