Документ 997_b01, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 19.04.2007, підстава - 967-V
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 25.06.2007, підстава - va742342-07. Подивитися в історії? )

               Рішення 
про внесення змін до
Правил визначення країни походження товарів,
затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД
від 30 листопада 2000 року
(укр/рос)
Статус Рішення див. ( 997_f98 )

{ Рішення ратифіковано Законом N 967-V ( 967-16 )
від 19.04.2007, ВВР, 2007, N 32, ст.413 }

Офіційний переклад
З метою гармонізації та вдосконалення зовнішньоекономічної
діяльності держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, які
підписали Рішення Ради глав урядів СНД від 30 листопада 2000 року
про Правила визначення країни походження товарів ( 997_484 ) і
Рішення Економічної ради СНД від 3 грудня 2004 року про внесення
змін до зазначених Правил ( 997_945 ), Рада глав урядів
Співдружності Незалежних Держав вирішила:
1. Викласти графу 9 пункту 12 Правил визначення країни
походження товарів ( 997_484 ) у такій редакції:
"графа 9 - "Критерій походження". Зазначаються такі критерії
походження товарів:
"П" - товар, повністю вироблений в державі - учасниці Угоди
( 997_051 );
"Д " - товар, підданий достатній обробці (переробці), із
1701 зазначенням перших чотирьох цифр коду товарної позиції згідно з ТН
ЗЕД СНД ( 997_158 ) кінцевої продукції, наприклад 1701;
"К" - товар, країна походження якого визначена на основі
кумулятивного принципу.
Якщо в сертифікаті заявлено товари, що класифікуються в
різних товарних позиціях згідно з ТН ЗЕД СНД ( 997_158 ) й мають
різні критерії походження, то в графі 9 зазначаються критерії
походження диференційовано для всіх заявлених товарів;".
2. Це Рішення набирає чинності з дати його підписання, а для
держав, законодавство яких вимагає виконання внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набрання ним чинності, - з дати здачі на
зберігання депозитарію повідомлення про виконання згаданих
процедур.
Учинено в місті Душанбе 25 травня 2006 року в одному
оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник
зберігається у Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних
Держав, який надішле кожній державі, що підписала це Рішення, його
засвідчену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(Підпис) (Підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(Підпис) (Підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(Підпис) (Підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменістану
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(Підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(Підпис) (Підпис)
Решение
о внесении изменения в Правила определения страны
происхождения товаров, утвержденные Решением Совета глав
правительств СНГ от 30 ноября 2000 года
(Душанбе, 25 мая 2006 года)

В целях гармонизации и совершенствования внешнеэкономической
деятельности государств - участников Содружества Независимых
Государств, подписавших Решение Совета глав правительств СНГ от 30
ноября 2000 года о Правилах определения страны происхождения
товаров ( 997_484 ) и Решение Экономического совета СНГ от 3
декабря 2004 года о внесении изменений в указанные Правила
( 997_945 ), Совет глав правительств Содружества Независимых
Государств
решил:
1. Изложить графу 9 пункта 12 Правил определения страны
происхождения товаров ( 997_484 ) в следующей редакции:
"графа 9 - "Критерий происхождения". Указываются следующие
критерии происхождения товаров:
"П" - товар, полностью произведенный в государстве -
участнике Соглашения ( 997_051 );
"Д " - товар, подвергнутый достаточной
1701 обработке/переработке, с указанием первых четырех цифр кода
товарной позиции по ТН ВЭД СНГ ( 997_158 ) конечной продукции,
например - 1701;
"К" - товар, страна происхождения которого определена на
основе кумулятивного принципа.
Если в сертификате заявлены товары, классифицируемые в
различных товарных позициях по ТН ВЭД СНГ ( 997_158 ) и имеющие
различные критерии происхождения, то в графе 9 указываются
критерии происхождения дифференцированно для всех заявленных
товаров;".
2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания, а
для государств, законодательство которых требует выполнения
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в
силу, - с даты сдачи на хранение депозитарию уведомления о
выполнении упомянутых процедур.
Совершено в городе Душанбе 25 мая 2006 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в
Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств,
который направит каждому государству, подписавшему настоящее
Решение, его заверенную копию.
(Подписи)вгору