Угода про співробітництво в області кінематографії (укр/рос)
СНД, Азербайджан, Білорусь [...]; Угода, Міжнародний документ від 10.02.1995
Документ 997_877, чинний, поточна редакція — Підписання від 10.02.1995
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.05.1995. Подивитися в історії? )

               Угода 
про співробітництво в області кінематографії
(укр/рос)

Статус Угоди див. ( 997_747 )

Дата підписання: 10.02.1995 Дата набрання чинності для України: 10.02.1995
Уряди держав-учасниць цієї Угоди, іменовані надалі Сторонами,
керуючись укладеними двосторонніми й багатосторонніми угодами
про співробітництво в галузі культури;
беручи до уваги, що кінематографічні твори покликані зіграти
надзвичайно важливу роль у діалозі націй;
визнаючи, що кожен народ має право на кінематографічні твори,
які відбивають його соціальні й культурні особливості,
погодилися про нижченаведене:
Стаття 1
Сторони підтверджують своє прагнення до співробітництва в
галузі кінематографії на основі принципів суверенітету,
рівноправності держав-учасниць Співдружності, враховуючи
національне законодавство, що діє в кожній з держав-учасниць цієї
Угоди.
Сторони визнають, що державна політика держав-учасниць цієї
Угоди в галузі кінематографії ґрунтується на наступних принципах:
відповідальності держави за збереження, підтримку й розвиток
національної кінематографії;
визнання кінематографії специфічною областю культури,
обов'язковою умовою існування якої є наявність розвиненої
виробничої, наукової, технічної й інформаційної бази;
створення умов, що роблять твори національного кіномистецтва
доступними для широких мас населення;
свободи творчості, сприяння підприємництву, соціального
захисту учасників виробництва, прокату й показу фільмів;
дотримання міжнародних договорів.
Сторони прикладуть необхідні зусилля для підтримки й розвитку
кіномистецтва, у тому числі шляхом надання в законодавчому порядку
податкових й інших пільг для підприємств й організацій, що
створюють, здійснюють прокат і публічний показ фільмів.
Стаття 2
Сторони будуть керуватися в питаннях захисту авторських і
суміжних прав на території своїх держав принципами, закріпленими
Бернською конвенцією про авторське право 1986 року й Всесвітньою
конвенцією про авторське право 1952 року ( 995_052), а також
угодами про захист авторських і суміжних прав, укладених в рамках
Співдружності Незалежних Держав ( 997_045 ).
Сторони, взаємодіючи один з одним, будуть докладати зусиль до
створення надійної системи захисту авторських і суміжних прав на
територіях своїх держав.
Стаття 3
Сторони будуть сприяти широким комерційним і некомерційним
обмінам національними фільмами різних жанрів й їхньому прокату на
всій території своїх держав.
Національне законодавство держав-учасниць цієї Угоди буде
заохочувати показ на своїх територіях національних
кінематографічних творів і кінематографічних творів, створених у
державах, що приєдналися до Угоди, забезпечувати їх вільне
переміщення через кордони держав - учасниць Угоди й звільнення від
стягнення митних платежів.
Сторони будуть сприяти максимальному полегшенню й скороченню
необхідних для такого показу адміністративних формальностей.
Документи, що дають право прокату й публічного показу
національних фільмів держав-учасниць Угоди, визнаються в інших
державах-учасницях Угоди як підтвердження прав володіння й (або)
розпорядження фільмами. При цьому відповідні державні органи
кожної з держав - учасниць Угоди вправі визначати порядок прокату
й обмеження глядацької аудиторії на своїй території з урахуванням
традицій, звичаїв і національних особливостей держави.
Стаття 4
Сторони будуть підтримувати співробітництво між національними
кінематографічними організаціями у виробництві, прокаті й
публічному показі фільмів, а також в області надання взаємних
виробничих і творчих послуг.
Сторони будуть заохочувати й розвивати різноманітні форми
творчого співробітництва в області кінематографії, сприяти
розвитку сучасного кіномистецтва, підтримувати експериментальні
роботи, що збагачують кіномистецтво, здійснювати інформаційні
обміни, проведення міжнародних фестивалів і конкурсів.
Стаття 5
Не обкладають митними платежами при переміщенні через кордони
держав-учасниць Угоди товари, необхідні для здійснення виробництва
й прокату кіно- і відеофільмів при наявності підтвердження їхнього
призначення, виданого уповноваженим державним органом управління
кінематографією для пред'явлення при перетинанні митних кордонів.
Стаття 6
Сторони будуть співробітничати в сфері кіноосвіти, у тому
числі в підготовці й перепідготовці професійних кадрів для потреб
кінематографії, здійснювати обміни учнями й викладачами навчальних
закладів у системі кіноосвіти.
Стаття 7
Сторони будуть співробітничати в області збереження й
взаємного використання кінематографічної спадщини, формування
національних кіноархівів і кіномузеїв.
Стаття 8
З метою поглиблення співробітництва й розвитку національних
кінематографій Сторони будуть сприяти створенню й діяльності
міжнародних кінематографічних організацій.
Стаття 9
У ході реалізації цієї Угоди можуть створюватися сумісні
комісії й робочі групи для вивчення й підготовки проектів
взаємного співробітництва, сприяння національним кінематографічним
організаціям у їх спільній діяльності, обговорення інших питань.
Стаття 10
Ця Угода не виключає можливості укладення Сторонами
двосторонніх і багатосторонніх договорів в області кінематографії.
Угода відкрита для приєднання інших зацікавлених держав, що
розділяють принципи й цілі цієї Угоди.
Стаття 11
Ця Угода укладається на три роки й автоматично продовжується
на наступні три роки, якщо жодна з Сторін не сповістила
депозитарію про свій намір вийти з цієї Угоди за шість місяців до
закінчення чергового строку її дії.
Стаття 12
Ця Угода застосовується від дня її підписання й набуває
чинності від дня здачі на зберігання депозитарію третього
повідомлення про виконання державами внутрідержавних процедур,
необхідних для її набуття чинності.
Вчинено в місті Алмати 10 лютого 1995 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, яка
підписала цю Угоду, її завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
Соглашение
о сотрудничестве в области кинематографии
(Алматы, 10 февраля 1995 года)

Правительства государств - участников настоящего Соглашения,
именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь заключенными двусторонними и многосторонними
соглашениями о сотрудничестве в области культуры;
принимая во внимание, что кинематографические произведения
призваны сыграть чрезвычайно важную роль в диалоге наций;
признавая, что каждый народ имеет право на
кинематографические произведения, которые отражают его социальные
и культурные особенности,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны подтверждают свое стремление к сотрудничеству в
области кинематографии на основе принципов суверенитета,
равноправия государств - участников Содружества, учета
национального законодательства, действующего в каждом из
государств - участников настоящего Соглашения.
Стороны признают, что государственная политика государств -
участников настоящего Соглашения в области кинематографии
основывается на следующих принципах:
ответственности государства за сохранение, поддержку и
развитие национальной кинематографии;
признания кинематографии специфической областью культуры,
обязательным условием существования которой является наличие
развитой производственной, научной, технической и информационной
базы;
создания условий, делающих произведения национального
киноискусства доступными для широких слоев населения;
свободы творчества, содействия предпринимательству,
социальной защиты участников производства, проката и показа
фильмов;
соблюдение международных договоров.
Стороны приложат необходимые усилия для поддержки и развития
киноискусства, в том числе путем предоставления в законодательном
порядке налоговых и иных льгот для предприятий и организаций,
создающих, прокатывающих и осуществляющих публичный показ фильмов.
Статья 2
Стороны будут руководствоваться в вопросах защиты авторских и
смежных прав на территории своих государств принципами,
закрепленными в Бернской конвенции об авторском праве 1886 года и
Всемирной конвенции об авторском праве 1952 года ( 995_052 ), а
также соглашениями о защите авторских и смежных прав, заключенными
в рамках Содружества Независимых Государств ( 997_045 ).
Стороны, взаимодействуя друг с другом, будут прилагать усилия
к созданию надежной системы защиты авторских и смежных прав на
территориях своих государств.
Статья 3
Стороны будут содействовать широким коммерческим и
некоммерческим обменам национальными фильмами различных жанров и
их прокату на всей территории своих государств.
Национальное законодательство государств - участников
настоящего Соглашения будет поощрять показ на своих территориях
национальных кинематографических произведений и
кинематографических произведений, созданных в государствах,
присоединившихся к Соглашению, обеспечивать их свободное
перемещение через границы государств - участников Соглашения и
освобождение от взимания таможенных платежей.
Стороны будут содействовать максимальному облегчению и
сокращению необходимых для такого показа административных
формальностей.
Документы, предоставляющие право проката и публичного показа
национальных фильмов государств - участников Соглашения,
признаются в других государствах - участниках Соглашения в
качестве подтверждения прав владения и (или) распоряжения
фильмами. При этом соответствующие государственные органы каждого
из государств - участников Соглашения вправе определять порядок
проката и ограничения зрительской аудитории на своей территории с
учетом традиций, обычаев и национальных особенностей государства.
Статья 4
Стороны будут поддерживать сотрудничество между национальными
кинематографическими организациями в производстве, прокате и
публичном показе фильмов, а также в области оказания взаимных
производственных и творческих услуг.
Стороны будут поощрять и развивать разнообразные формы
творческого сотрудничества в области кинематографии, содействовать
развитию современного киноискусства, поддерживать
экспериментальные работы, обогащающие кинокультуру, осуществлять
информационные обмены, проведение международных фестивалей и
конкурсов.
Статья 5
Не облагаются таможенными платежами при перемещении через
границы государств - участников Соглашения товары, необходимые для
осуществления производства и проката кино- и видеофильмов при
наличии подтверждения их назначения, выданного уполномоченным
государственным органом управления кинематографией для
предъявления при пересечении таможенных границ.
Статья 6
Стороны будут сотрудничать в сфере кинообразования, в том
числе в подготовке и переподготовке профессиональных кадров для
нужд кинематографии, осуществлять обмены учащимися и
преподавателями учебных заведений в системе кинообразования.
Статья 7
Стороны будут сотрудничать в области сохранения и взаимного
использования кинематографического наследия, формирования
национальных киноархивов и киномузеев.
Статья 8
В целях углубления сотрудничества и развития национальных
кинематографий Стороны будут оказывать содействие созданию и
деятельности международных кинематографических организаций.
Статья 9
В ходе реализации настоящего Соглашения могут создаваться
совместные комиссии и рабочие группы для изучения и подготовки
проектов взаимного сотрудничества, содействия национальным
кинематографическим организациям в их совместной деятельности,
обсуждения других вопросов.
Статья 10
Настоящее Соглашение не исключает возможности заключения
Сторонами двусторонних и многосторонних договоров в области
кинематографии.
Соглашение открыто для присоединения других заинтересованных
государств, разделяющих принципы и цели настоящего Соглашения.
Статья 11
Настоящее Соглашение заключается на три года и автоматически
продлевается на следующие три года, если ни одна из Сторон не
известила депозитария о своем намерении выйти из настоящего
Соглашения за шесть месяцев до истечения очередного срока его
действия.
Статья 12
Настоящее Соглашение применяется со дня его подписания и
вступает в силу со дня сдачи на хранение депозитарию третьего
уведомления о выполнении государствами внутригосударственных
процедур, необходимых для его вступления в силу.
Совершено в г. Алматы 10 февраля 1995 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит каждому
государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную
копию.
(Подписи)вгору