Угода про обмін правовою інформацією (укр/рос)
СНД, Азербайджан, Білорусь [...]; Угода, Перелік, Міжнародний документ від 21.10.1994
Документ 997_699, чинний, поточна редакція — Підписання від 21.10.1994

               Угода 
про обмін правовою інформацією
(укр/рос)

Дата підписання Україною: 21.10.1994 Дата набуття чинності для України: 21.10.1994
Держави-учасниці цієї Угоди (далі - Сторони),
ґрунтуючись на
Угоді про інформаційне забезпечення виконання багатосторонніх
угод від 24 вересня 1993 року ( 997_023 ),
а також
Угоді про обмін економічною інформацією від 26 червня 1992
року ( 997_598 ),
Угоді про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної
діяльності від 24 вересня 1993 року ( 997_042 ) й інших
документах, прийнятих у рамках Співдружності,
погодилися про нижченаведене:
Стаття 1
З метою ефективного виконання багатосторонніх і двосторонніх
угод між державами-учасницями Співдружності, створення єдиного
інформаційного простору і розвитку співробітництва в правовій
сфері Сторони погодилися здійснювати обмін правовою інформацією в
рамках Тематичного переліку нормативно-правових актів (відкритих
до публікації), що підлягають міждержавному обмінові (додається).
Стаття 2
Сторони, використовуючи власні національні інформаційні
ресурси, організують еталонні бази даних правових актів вищих
органів законодавчої і виконавчої влади держави.
Сторони домовилися, що Виконавчий Секретаріат Співдружності
Незалежних Держав організує інтегровану базу даних багатосторонніх
угод держав-учасниць Співдружності, рішень Ради глав держав, Ради
глав урядів, Координаційно-консультативного Комітету Співдружності
і на підставі неї надає інформацію для обміну.
Стаття 3
Сторони, здійснюючи погоджені заходи для створення єдиної
розподіленої системи обміну правовою інформацією, відповідно
визначають:
повноважний орган (міністерство, комітет, відомство), що
здійснює координацію робіт зі створення національних банків даних,
використовуваних для міждержавного обміну правовою інформацією;
перелік суб'єктів-користувачів інформацією;
правовий режим інформації - нормативно встановлені правила,
що визначають ступінь відкритості, порядок документування,
доступу, зберігання, поширення і захисту інформації.
Стаття 4
Сторони забезпечують взаємний доступ і доступ Виконавчого
Секретаріату, Міжпарламентської Асамблеї й інших органів
Співдружності Незалежних Держав до національних ресурсів правової
інформації, визначеної для спільного використання (банків даних),
підтримують їх в актуальному (контрольному) стані та несуть
відповідальність за повноту, точність, вірогідність і своєчасність
надання інформаційних даних і послуг.
Стаття 5
Сторони за взаємною домовленістю обмінюються правовою
інформацією шляхом електронної передачі документів - "кожний з
кожним" і "кожний із усіма" робочою мовою Співдружності Незалежних
Держав, дотримуючись встановлених міжнародними стандартами
способів комутації повідомлень і пакетів для відкритих систем, або
надають суб'єктові-користувачеві необхідну інформацію на паперових
носіях.
Стаття 6
Сторони вважають за необхідне здійснювати обмін правовою
інформацією:
на основі Концепції міждержавної підсистеми обміну правовою
інформацією;
з веденням єдиного класифікатора галузей законодавства;
з використанням діючих інформаційно-комунікаційних ресурсів
систем Сторін, а також знову створюваних систем конфіденційного
зв'язку.
Стаття 7
Інформація банків даних може використовуватися поза системою
тільки з дозволу Сторін, власністю яких вона є.
Стаття 8
Угода відкрита для приєднання будь-якої держави, зацікавленої
в обміні правовою інформацією, за згодою всіх Сторін.
Стаття 9
Кожна Сторона може вийти з цієї Угоди, направивши відповідне
письмове повідомлення державі-депозитарієві.
Дія Угоди для такої Сторони припиняється після закінчення
12 місяців із дня одержання депозитарієм повідомлення.
Стаття 10
Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання.
Вчинено в місті Москві 21 жовтня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, що
підписала цю Угоду, її засвідчені копії.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
Додаток
до Угоди про обмін правовою
інформацією
від 21 жовтня 1994 року
ТЕМАТИЧНИЙ ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів,
що підлягають міждержавному обмінові
1. Основи державного устрою.
2. Цивільне право.
3. Шлюб і родина.
4. Цивільно-процесуальне законодавство.
5. Арбітражний процес.
6. Працевлаштування і зайнятість населення.
7. Праця.
8. Соціальне страхування і соціальне забезпечення.
9. Фінанси і кредит.
10. Народне господарство (у цілому).
11. Підприємства і підприємницька діяльність.
12. Промисловість.
13. Капітальне будівництво і капітальний ремонт.
14. Містобудування й архітектурні комплекси.
15. Сільське господарство й агропромислові комплекси.
16. Торгівля.
17. Житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування
населення.
18. Транспорт і зв'язок.
19. Освіта.
20. Наука.
21. Культура.
22. Охорона здоров'я громадян.
23. Фізичне виховання населення.
24. Охорона навколишнього природного середовища і раціональне
використання природних ресурсів (у цілому).
25. Законодавство про землю.
26. Законодавство про надра.
27. Охорона і використання лісів.
28. Охорона і використання вод.
29. Охорона і використання тваринного світу.
30. Охорона атмосферного повітря.
31. Геодезія і картографія.
32. Гідрометеорологія.
33. Державна служба.
34. Оборона.
35. Державна безпека.
36. Митна справа.
37. Охорона суспільного порядку.
38. Суд. Юстиція. Прокуратура.
39. Кримінальне законодавство.
40. Кримінально-процесуальне законодавство.
41. Кримінально-виконавче законодавство.
42. Адміністративна відповідальність.
43. Зовнішня політика і міжнародні відносини.
44. Міжнародне приватне право і процес. Зовнішньоекономічні
відносини.
Соглашение
об обмене правовой информацией
(Москва, 21 октября 1994 года)

Государства - участники настоящего Соглашения (далее -
Стороны), основываясь на Соглашении об информационном обеспечении
выполнения многосторонних соглашений от 24 сентября 1993 года
( 997_023 ), а также Соглашении об обмене экономической информацией от 26
июня 1992 года ( 997_598 ), Соглашении об обмене информацией в
области внешнеэкономической деятельности от 24 сентября 1993 года
( 997_042 ) и других документах, принятых в рамках Содружества, согласились о нижеследующем:
Статья 1
С целью эффективного выполнения многосторонних и двусторонних
соглашений между государствами-участниками Содружества, создания
единого информационного пространства и развития сотрудничества в
правовой сфере Стороны согласились осуществлять обмен правовой
информацией в рамках Тематического перечня нормативно-правовых
актов (открытых к публикации), подлежащих межгосударственному
обмену.
Статья 2
Стороны, используя собственные национальные информационные
ресурсы, организуют эталонные базы данных правовых актов высших
органов законодательной и исполнительной власти государства. Стороны договорились, что Исполнительный Секретариат
Содружества Независимых Государств организует интегрированную базу
данных многосторонних соглашений государств-участников
Содружества, решений Совета глав государств, Совета глав
правительств, Координационно-консультативного Комитета Содружества
и на основании ее предоставляет информацию для обмена.
Статья 3
Стороны, осуществляя согласованные меры по созданию единой
распределенной системы обмена правовой информацией, соответственно
определяют: полномочный орган (министерство, комитет, ведомство),
осуществляющий координацию работ по созданию национальных банков
данных, используемых для межгосударственного обмена правовой
информацией; перечень субъектов - пользователей информацией; правовой режим информации - нормативно установленные правила,
определяющие степень открытости, порядок документирования,
доступа, хранения, распространения и защиты информации.
Статья 4
Стороны обеспечивают взаимный доступ и доступ Исполнительного
Секретариата, Межпарламентской Ассамблеи и других органов
Содружества Независимых Государств к национальным ресурсам
правовой информации, определенной для совместного использования
(банкам данных), поддерживают их в актуальном (контрольном)
состоянии и несут ответственность за полноту, точность,
достоверность и своевременность предоставления информационных
данных и услуг.
Статья 5
Стороны по взаимной договоренности обмениваются правовой
информацией путем электронной передачи документов - "каждый с
каждым" и "каждый со всеми" на рабочем языке Содружества
Независимых Государств, соблюдая установленные международными
стандартами способы коммутации сообщений и пакетов для открытых
систем, или предоставляют субъекту - пользователю необходимую
информацию на бумажных носителях.
Статья 6
Стороны считают необходимым осуществлять обмен правовой
информацией: на основе Концепции межгосударственной подсистемы обмена
правовой информацией; с ведением единого классификатора отраслей законодательства; с использованием действующих информационно-коммуникационных
ресурсов систем Сторон, а также вновь создаваемых систем
конфиденциальной связи.
Статья 7
Информация банков данных может использоваться вне системы
только с разрешения Сторон, собственностью которых она является.
Статья 8
Соглашение открыто для присоединения любого государства,
заинтересованного в обмене правовой информацией, с согласия всех
Сторон.
Статья 9
Каждая Сторона может выйти из данного Соглашения, направив
соответствующее письменное уведомление государству - депозитарию. Действие Соглашения для такой Стороны прекращается по
истечении 12 месяцев со дня получения депозитарием уведомления.
Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его
подписания.
Совершено в г. Москве 21 октября 1994 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит каждому
государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную
копию.
(Подписи)
Приложение
к Соглашению об обмене
правовой информацией
от 21 октября 1994 года
Тематический перечень
нормативно-правовых актов, подлежащих
межгосударственному обмену
1. Основы государственного строя. 2. Гражданское право. 3. Брак и семья. 4. Гражданско-процессуальное законодательство. 5. Арбитражный процесс. 6. Трудоустройство и занятость населения. 7. Труд. 8. Социальное страхование и социальное обеспечение. 9. Финансы и кредит. 11. Предприятия и предпринимательская деятельность. 12. Промышленность. 13. Капитальное строительство и капитальный ремонт. 14. Градостроительство и архитектурные комплексы. 15. Сельское хозяйство и агропромышленные комплексы. 16. Торговля. 17. Жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслуживание
населения. 18. Транспорт и связь. 19. Образование. 20. Наука. 21. Культура. 22. Охрана здоровья граждан. 23. Физическое воспитание населения. 24. Охрана окружающей природной среды и рациональное
использование природных ресурсов (в целом). 25. Законодательство о земле. 26. Законодательство о недрах. 27. Охрана и использование лесов. 28. Охрана и использование вод. 29. Охрана и использование животного мира. 30. Охрана атмосферного воздуха. 31. Геодезия и картография. 32. Гидрометеорология. 33. Государственная служба. 34. Оборона. 35. Государственная безопасность. 36. Таможенное дело. 37. Охрана общественного порядка. 38. Суд. Юстиция. Прокуратура. 39. Уголовное законодательство. 40. Уголовно-процессуальное законодательство. 41. Уголовно-исполнительное законодательство. 42. Административная ответственность. 43. Внешняя политика и международные отношения. 44. Международное частное право и процесс.
Внешнеэкономические отношения.
Соглашение вступило в силу в день его подписания. Украина подписала Соглашение 09.12.1994. Туркмения присоединилась к Соглашению 10.02.1995.вгору