Документ 997_682, чинний, поточна редакція — Підписання від 09.12.1994
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 10.01.1996. Подивитися в історії? )

               Угода 
про порядок розслідування нещасних випадків
на виробництві, що сталися з працівниками
під час перебування їх поза
державою проживання
(укр/рос)

Статус Угоди див. ( 997_747 )

Дата підписання: 09.12.1994 Дата набрання чинності для України: 10.01.1996
Держави - учасниці цієї Угоди в особі Урядів, іменовані
надалі Сторонами,
додаючи винятково важливе значення захисту прав громадян, які
постраждали в результаті нещасних випадків на виробництві,
усвідомлюючи необхідність об'єднання зусиль у справі
попередження виробничого травматизму,
керуючись Угодою про співробітництво в галузі охорони праці
( 997_875 ),
погодилися про наступне:
Стаття 1
Цією Угодою встановлюється порядок розслідування нещасних
випадків на виробництві, що сталися з працівниками, які тимчасово
знаходяться у відрядженні на території іншої Сторони.
Стаття 2
Терміни, що використовуються у цій Угоді мають наступні
значення:
"нещасний випадок" - травма, гостре професійне захворювання
(отруєння), тепловий удар, опік, обмороження, утоплення, ураження
електричним струмом або блискавкою, травмування внаслідок аварії,
пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану і
т.д.), контакту з тваринами, комахами та іншими представниками
флори і фауни;
"роботодавець" - підприємство, установа, організація,
незалежно від форм власності та відомчої приналежності, або
фізична особа, з якою працівник перебуває у трудових відносинах;
"відрядження" - поїздка працівника за розпорядженням
роботодавця для виконання службового доручення на території іншої
Сторони.
Стаття 3
Розслідування кожного нещасного випадку, у тому числі порядок
оповіщення про травму, утворення комісії з розслідування,
організація її роботи, виниклі у зв'язку з цим обов'язки
підприємств, установ охорони здоров'я, служб державного нагляду та
інших зацікавлених організацій і посадових осіб, вирішення інших
питань, пов'язаних з організацією розслідування, здійснюється у
порядку, встановленому відповідними нормативними актами Сторони за
місцем перебування потерпілого на момент нещасного випадку.
Ця Угода поширюється на підприємства, установи й організації
Сторін незалежно від форм власності, а також на фізичних осіб, з
якими робітник перебуває в трудових відносинах.
Стаття 4
Розслідування важких, групових, а також смертельних нещасних
випадків проводиться з обов'язковою участю представника
роботодавця. У виняткових випадках роботодавець може доручити
участь у розслідуванні довіреній особі від Сторони, на території
якої перебуває потерпілий.
Стаття 5
Для випадків, розслідуваних відповідно до цієї Угоди, Сторони
встановлюють погоджену форму Акта про нещасний випадок на
виробництві (форма Н-1М), доданого до цієї Угоди і який є її
невід'ємною частиною. Оформлення зазначеного Акта є обов'язком
підприємства, на якому стався нещасний випадок. Акт оформляється
державною мовою Сторони, на території якої стався нещасний
випадок, і російською мовою. Усі матеріали розслідування
(включаючи Акт форми Н-1М, яка видається потерпілому на його
прохання або особі, що представляє його інтереси) по його
завершенню в обов'язковому порядку направляються роботодавцеві, а
матеріали розслідування групових нещасних випадків і смертельних
випадків - державному органу нагляду і контролю за дотриманням
законодавства про охорону праці Сторони за місцем постійної роботи
потерпілого.
Стаття 6
Підприємство, на якому стався нещасливий випадок, зобов'язане
організувати надання постраждалій особі першої медичної допомоги,
амбулаторне або, за необхідністю, стаціонарне лікування
(госпіталізацію). У випадку смерті працівника таке підприємство
інформує про це дипломатичне або консульське представництво
Сторони постійного проживання робітника з наданням матеріалів за
фактом смерті і разом з місцевими органами виконавчої влади сприяє
представникам роботодавця і родичам потерпілого в перевезенні тіла
й особистого майна померлого, а також в інших необхідних випадках.
Пов'язані з цим витрати несе підприємство Сторони, на території
якої стався нещасний випадок.
Стаття 7
Порядок відшкодування шкоди, заподіяної працівнику в зв'язку
з нещасним випадком на виробництві, передбачений цією Угодою, а
також порядок задоволення регресного позову в частині компенсації
витрат на ці цілі підприємством, винним у такому випадку,
визначаються окремою угодою Сторін.
Стаття 8
Нещасні випадки, що сталися на виробництві з працівниками,
які перебувають на території іншої Сторони за трудовим або іншим
договором, розслідуються відповідно до порядку, встановленого
законодавством Сторони за місцем укладення договору.
Відшкодування втрати здоров'я потерпілого у цих випадках
здійснюється відповідно до Угоди про взаємне визнання прав на
відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, професійним
захворюванням або іншим ушкодженням здоров'я, які пов'язані з
виконанням ними трудових обов'язків, від 9 вересня 1994 року
( 997_010 ).
Стаття 9
Документи, видані з метою реалізації цієї Угоди на території
однієї Сторони за встановленою формою, або їх завірені копії
приймаються іншими Сторонами без легалізації.
Стаття 10
Кожна із Сторін не пізніше ніж у місячний строк з дня
підписання цієї Угоди визначить Повноважний орган (органи), на
який буде покладено його реалізацію.
Стаття 11
Суперечки щодо тлумачення або застосування цієї Угоди
вирішуються шляхом переговорів Повноважних органів заінтересованих
Сторін та інших загальноприйнятих засобів, включаючи погоджувальні
комісії, що створюються на прохання однієї із Сторін.
Стаття 12
За взаємною домовленістю Сторони можуть вносити у цю Угоду
необхідні доповнення і зміни, що оформляються відповідними
протоколами і є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Стаття 13
Ця Угода набуває чинності з дня здачі депозитарію від трьох
Сторін повідомлень, що підтверджують виконання
державами-учасницями внутрішньодержавних процедур, необхідних для
вступу її в силу.
Стаття 14
Ця Угода відкрита для приєднання до неї інших держав, що
поділяють її мету і принципи, шляхом передачі депозитарію
документів про приєднання.
Стаття 15
Ця Угода укладається строком на п'ять років і буде
автоматично продовжуватися щоразу на один рік. Кожна із Сторін
може заявити про свій намір вийти з цієї Угоди шляхом письмового
повідомлення депозитарію про це не менш ніж за шість місяців до
закінчення відповідного періоду.
Вчинено в місті Москві 9 грудня 1994 року в єдиному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що надасть кожній державі, яка
підписала цю Угоду, його завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
Додаток
до Угоди про порядок
розслідування нещасних
випадків на виробництві, що
сталися із працівниками під
час перебування їх за межами
держави проживання,
від 9 грудня 1994 року
Форма Н-1 М
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Керівник підприємства _____________________
(підпис, П.І.П.)
"___" ___________199 р.
Місце для печатки
АКТ
про нещасний випадок на виробництві
Коди
1. Назва підприємства, реєстраційний номер _______________________
1.1. Держава _____________________________________________________
1.2. Адреса підприємства:
Область __________________________________________________________
Місто, вулиця, N будинку _________________________________________
Банківські реквізити _____________________________________________
1.3. Форма власності _____________________________________________
(державна, муніципальна, приватна та ін.)
1.4. Цех, ділянка, місце, де стався нещасливий випадок ___________ __________________________________________________________________
2. Галузь економіки (міністерство, відомство) ____________________
3. Підприємство, що направило працівника _________________________
(держава, назва підприємства, адреса, банківські реквізити, __________________________________________________________________
галузь економіки, міністерство, відомство)
4. Прізвище, ім'я, по батькові постраждалого _____________________
5. Стать: чоловік, жінка (підкреслити)
6. Вік (вказати число повних років) ______________________________
7. Професія, посада ______________________________________________
розряд, клас _____________________________________________________
8. Стаж роботи за професією, під час виконання якої стався
нещасний випадок _________________________________________________
9. Інструктаж, навчання з безпеки праці (дата проведення) ________
9.1. Попередній інструктаж _______________________________________
9.2. Навчання з безпеки праці ____________________________________
9.3. Первинний (повторний) інструктаж ____________________________
9.4. Перевірка знань для робіт підвищеної небезпеки ______________
9.5. Проходження попереднього і періодичного медоглядів __________ __________________________________________________________________
10. Дата і час нещасного випадку _________________________________ __________________________________________________________________
(число, місяць, рік, час) __________________________________________________________________
(кількість повних годин від початку роботи)
11. Обставини нещасного випадку __________________________________ __________________________________________________________________
11.1. Причини ____________________________________________________
11.2. Устаткування, що є причиною травми _________________________ __________________________________________________________________
(найменування, тип, марка, рік випуску, __________________________________________________________________
підприємство-виготовлювач)
11.3. Перебування потерпілого в стані алкогольного або
наркотичного сп'яніння ___________________________________________ __________________________________________________________________
(відповідно до медичного висновку)
11.4. Діагноз ____________________________________________________
(попередній, остаточний)
12. Заходи щодо усунення причин нещасного випадку __________________________________________________________________
NN Найменування Термін Виконавець Оцінка про
п/п заходів виконання виконання
13. Особи, що допустили порушення нормативних актів з охорони
праці ____________________________________________________________ __________________________________________________________________
(П. І. П., посада, найменування підприємства) __________________________________________________________________
(статті, параграфи, пункти положень нормативних
документів, порушених ними)
14. Очевидці нещасного випадку ___________________________________
Акт складений ____________________________________________________
(число, місяць, рік)
Керівник (фахівець) служби з охорони праці _______________________ __________________________________________________________________
(підпис, П. І. П., посада)
Уповажений трудового колективу (профспілки)
з охорони праці __________________________________________________
(підпис, П. І. П.)
Керівник підрозділу (цеху, сектору) ______________________________
(підпис, П. І. П.)
Соглашение
о порядке расследования несчастных случаев
на производстве, происшедших с работниками при
нахождении их вне государства проживания
(Москва, 9 декабря 1994 года)

Государства - участники настоящего Соглашения в лице
Правительств, именуемые в дальнейшем Сторонами, придавая исключительно важное значение защите прав граждан,
пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, сознавая необходимость объединения усилий в деле
предупреждения производственного травматизма, руководствуясь Соглашением о сотрудничестве в области охраны
труда ( 997_875 ), согласились о нижеследующем:
Статья 1
Настоящим Соглашением устанавливается порядок расследования
несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками,
временно находящимися на территории другой Стороны в командировке.
Статья 2
Применяемые в настоящем Соглашении термины имеют следующие
значения: "несчастный случай" - травма, острое профессиональное
заболевание (отравление), тепловой удар, ожог, обморожение,
утопление, поражение электрическим током или молнией, повреждение
вследствие аварии, пожара, стихийного бедствия (землетрясения,
оползня, наводнения, урагана и т.д.), контакта с животными,
насекомыми и другими представителями флоры и фауны; "работодатель" - предприятие, учреждение, организация,
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности,
либо физическое лицо, с которым работник состоит в трудовых
отношениях; "командировка" - поездка работника по распоряжению
работодателя для выполнения служебного поручения на территории
другой Стороны.
Статья 3
Расследование каждого несчастного случая, в том числе порядок
оповещения о травме, образование комиссии по расследованию,
организация ее работы, возникшие в связи с этим обязанности
предприятий, учреждений здравоохранения, служб государственного
надзора и других заинтересованных организаций и должностных лиц,
решение иных вопросов, связанных с организацией расследования,
проводится в порядке, устанавливаемом соответствующими
нормативными актами Стороны по месту пребывания пострадавшего на
момент несчастного случая. Настоящее Соглашение распространяется на предприятия,
учреждения и организации Сторон независимо от форм собственности,
а также на физических лиц, с которыми работник состоит в трудовых
отношениях.
Статья 4
Расследование тяжелых, групповых, а также со смертельным
исходом несчастных случаев проводится с обязательным участием
представителя работодателя. В исключительных случаях работодатель
может поручить участие в расследовании доверенному лицу от
Стороны, на территории которой пребывает пострадавший.
Статья 5
Для случаев, расследуемых в соответствии с настоящим
Соглашением, Стороны устанавливают согласованную форму Акта о
несчастном случае на производстве (форма Н-1М), прилагаемого к
этому Соглашению и являющегося его неотъемлемой частью. Оформление
указанного Акта является обязанностью предприятия, на котором
произошел несчастный случай. Акт оформляется на государственном
языке Стороны, на территории которой произошел несчастный случай,
и русском языке. Все материалы расследования (включая Акт формы
Н-1М, который выдается на руки пострадавшему по его просьбе или
лицу, представляющему его интересы) по его завершению в
обязательном порядке направляются работодателю, а материалы
расследования групповых несчастных случаев и случаев со
смертельным исходом - также государственному органу надзора и
контроля за соблюдением законодательства об охране труда Стороны
по месту постоянной работы пострадавшего.
Статья 6
Предприятие, на котором произошел несчастный случай, обязано
организовать оказание пострадавшему первой медицинской помощи,
амбулаторное или, при необходимости, стационарное лечение
(госпитализацию). В случае смерти работника данное предприятие
информирует об этом дипломатическое или консульское
представительство Стороны постоянного проживания работника с
предоставлением материалов по факту смерти и совместно с местными
органами исполнительной власти оказывает содействие представителям
работодателя и родственникам пострадавшего в перевозке тела и
личного имущества умершего, а также в других необходимых случаях.
Связанные с этим затраты несет предприятие Стороны, на территории
которой произошел несчастный случай.
Статья 7
Порядок возмещения вреда, причиненного работнику в связи с
несчастным случаем на производстве, оговоренным настоящим
Соглашением, а также порядок удовлетворения регрессного иска в
части компенсации затрат на эти цели предприятием, виновным в
таком случае, определяются отдельным соглашением Сторон.
Статья 8
Несчастные случаи, происшедшие на производстве с работниками,
пребывающими на территории другой Стороны по трудовому или иному
договору, расследуются в соответствии с порядком, установленным
законодательством Стороны по месту заключения договора. Возмещение
ущерба здоровью пострадавшего в этих случаях производится в
соответствии с Соглашением о взаимном признании прав на возмещение
вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с
исполнением ими трудовых обязанностей, от 9 сентября 1994 года
( 997_010 ).
Статья 9
Документы, выданные в целях реализации настоящего Соглашения
на территории одной Стороны по установленной форме, или их
заверенные копии принимаются другими Сторонами без легализации.
Статья 10
Каждая из Сторон не позднее чем в месячный срок со дня
подписания настоящего Соглашения определит Полномочный орган
(органы), на который будет возлагаться его реализация.
Статья 11
Споры относительно толкования или применения настоящего
Соглашения решаются путем переговоров Полномочных органов
заинтересованных Сторон и иными общепринятыми средствами, включая
согласительные комиссии, создаваемые по просьбе одной из Сторон.
Статья 12
По взаимной договоренности Стороны могут вносить в настоящее
Соглашение необходимые дополнения и изменения, которые оформляются
соответствующими протоколами и являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
Статья 13
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи депозитарию
от трех Сторон уведомлений, подтверждающих выполнение
государствами-участниками внутригосударственных процедур,
необходимых для вступления его в силу.
Статья 14
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других
государств, разделяющих его цели и принципы, путем передачи
депозитарию документов о присоединении.
Статья 15
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет
автоматически продлеваться каждый раз на один год. Каждая из
Сторон может заявить о своем намерении выйти из настоящего
Соглашения путем письменного уведомления депозитария об этом не
менее чем за шесть месяцев до истечения соответствующего периода.
Совершено в г. Москве 9 декабря 1994 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит каждому
государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную
копию.
(Подписи)
Приложение
к Соглашению о порядке
расследования несчастных
случаев на производстве,
происшедших с работниками
при нахождении их вне
государства проживания
от 9 декабря 1994 года
Форма Н-1М
Утверждаю:
Руководитель предприятия ________________________
(подпись, Ф. И. 0.)
" " 199 г.
Место печати

АКТ
о несчастном случае на производстве
Коды
1. Название предприятия, регистрационный номер _______________
1.1 Государство _____________________________________________
1.2. Адрес предприятия:
Область _________________________________________________ Город, улица, N дома ____________________________________ Банковские реквизиты ____________________________________ 1.3. Форма собственности _____________________________________
(государственная, муниципальная, частная и др.) 1.4. Цех, участок, место, где произошел несчастный случай _________________________________________________________ 2. Отрасль экономики (министерство, ведомство) _____________
3. Предприятие, направившее работника ______________________ _________________________________________________________ (государство, название предприятия, адрес, банковские реквизиты, _________________________________________________________
отрасль экономики, министерство, ведомство) 4. Фамилия, имя, отчество пострадавшего ____________________
5 Пол: мужской, женский (подчеркнуть)
6. Возраст (указать число полных лет) ______________________
7. Профессия, должность ____________________________________ разряд, класс ___________________________________________ 8. Стаж работы по данной профессии, при выполнении которой
произошел несчастный случай _____________________________ 9. Инструктаж, обучение по безопасности труда
(дата проведения) 9.1. Инструктаж вводный ______________________________________
9.2. Обучение по безопасности труда __________________________
9.3. Первичный (повторный) инструктаж ________________________
9.4. Проверка знаний для работ повышенной опасности __________
9.5. Прохождение предварительного и периодического медосмотров _________________________________________________________ 10. Дата и время несчастного случая _________________________ _________________________________________________________
(число, месяц, год, время) _________________________________________________________
(количество полных часов от начала работы) 11. Обстоятельства несчастного случая _______________________ _________________________________________________________ 11.1. Причины ________________________________________________
11.2. Оборудование, являющееся причиной травмы _______________ _________________________________________________________
(наименование, тип, марка, год выпуска, _________________________________________________________
предприятие-изготовитель) 11.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения _______________________________ ________________________________________________________
(согласно медицинскому заключению) 11.4. Диагноз ________________________________________________
(предварительный, окончательный) 12. Мероприятия по устранению причин несчастного случая ________________________________________________________ NN Наименование Срок Исполнитель Отметка о п/п мероприятий исполнения выполнении ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ 13. Лица, допустившие нарушения нормативных актов по
охране труда ________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, наименование предприятия) ________________________________________________________
(статьи, параграфы, пункты положений нормативных
документов, нарушенных ими) 14. Очевидцы несчастного случая ____________________________
Акт составлен __________________________________________
(число, месяц, год) Руководитель (специалист) службы по охране труда _______ ________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О., должность) Уполномоченный трудового коллектива (профсоюза) по охране труда ________________________________________
(подпись, Ф.И.О.) Руководитель подразделения (цеха, участка) ________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)
Соглашение вступило в силу 10.03.1995.вгору