Документ 997_660, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 05.11.2004, підстава - 2171-IV

               Протокол 
про припинення дії
Угоди про створення Міждержавного
Європейсько-азійського об'єднання вугілля та металу
від 24 вересня 1993 року
(укр/рос)
Статус Протоколу див. ( 997_747 )
( Протокол ратифіковано Законом
N 2171-IV ( 2171-15 ) від 05.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.87 )

Офіційний переклад
Держави - учасниці Угоди про створення Міждержавного
Європейсько-азійського об'єднання вугілля та металу від 24 вересня
1993 року ( 997_039 ) на підставі Рішення Ради глав держав СНД про
Міждержавне Європейсько-азійське об'єднання вугілля та металу від
7 жовтня 2002 року ( 997_617 ) домовилися про таке:
Стаття 1
Вважати Угоду про створення Міждержавного
Європейсько-азійського об'єднання вугілля та металу від 24 вересня
1993 року ( 997_039 ) такою, що припинила дію.
Стаття 2
Цей протокол набуває чинності з дати підписання, а для
держав, законодавство яких вимагає виконання внутрішньодержавних
процедур, необхідних для набуття ним чинності, - з дня здачі
відповідних документів депозитарію.
Вчинено в місті Ялта 19 вересня 2003 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле
кожній державі, яка підписала цей Протокол, його засвідчену копію.
За Азербайджанську Республіку За Республіку Молдова
За Республіку Вірменія За Російську Федерацію
За Республіку Білорусь За Республіку Таджикистан
За Грузію За Республіку Узбекистан
За Республіку Казахстан За Україну
За Киргизьку Республіку
Протокол
о прекращении действия Соглашения о создании
межгосударственного Евроазиатского объединения
угля и металла от 24 сентября 1993 года
(Ялта, 19 сентября 2003 года)

Государства-участники Соглашения о создании
Межгосударственного Евроазиатского объединения угля и металла от
24 сентября 1993 года ( 997_039 ) на основании Решения Совета глав
государств СНГ о Межгосударственном Евроазиатском объединении угля
и металла от 7 октября 2002 года ( 997_617 ) согласились о нижеследующем:
Статья 1
Считать прекратившим действие Соглашение о создании
Межгосударственного Евроазиатского объединения угля и металла от
24 сентября 1993 года ( 997_039 ).
Статья 2
Настоящий Протокол вступает в силу с даты подписания, а для
государств, законодательство которых требует выполнения
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в
силу, - со дня сдачи соответствующих документов депозитарию.
Совершено в городе Ялте 19 сентября 2003 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых
Государств, который направит каждому государству, подписавшему
настоящий Протокол, его заверенную копию.
(Подписи)вгору