Рішення про Єдину методологію митної статистики зовнішньої торгівлі держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (укр/рос)
СНД, Азербайджан, Білорусь [...]; Рішення, Класифікатор, Міжнародний документ від 09.12.1994
Документ 997_434, чинний, поточна редакція — Підписання від 09.12.1994

               Рішення 
про Єдину методологію митної статистики
зовнішньої торгівлі держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав
(укр/рос)

Дата підписання Україною: 09.12.1994 Дата набуття чинності для України: 09.12.1994
Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав
вирішила:
1. Затвердити Єдину методологію митної статистики зовнішньої
торгівлі держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав
(додається).
2. З метою уніфікації положень митної статистики зовнішньої
торгівлі і спрощення обміну відповідною інформацією між державами
- учасницями Співдружності органам управління держав - учасниць
Співдружності застосовувати Єдину методологію митної статистики
зовнішньої торгівлі держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав.
Вчинено в місті Москва 9 грудня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Бєларусь, який направить кожній державі,
що підписала це Рішення, його засвідчену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
ЗАТВЕРДЖЕНА
рішенням Ради глав урядів
Співдружності Незалежних
Держав про Єдину методологію
митної статистики зовнішньої
торгівлі держав - учасниць
Співдружності Незалежних
Держав
від 9 грудня 1994 року

ЄДИНА МЕТОДОЛОГІЯ
митної статистики зовнішньої
торгівлі держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав
I. Загальні положення
У цій Єдиній методології митної статистики зовнішньої
торгівлі держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (надалі
- Методологія) викладені основні правила і процедури, що базуються
на положеннях митного законодавства держав - учасниць
Співдружності (надалі - держави).
Методологія розроблена з урахуванням рекомендацій
Статистичної Комісії ООН і "Посібника для користувачів по
статистиці зовнішньої торгівлі" (Євростат, видання 3, 1990 р.).
II. Завдання митної статистики зовнішньої торгівлі
Митна статистика зовнішньої торгівлі є складовою частиною
статистики зовнішньоекономічних зв'язків держави.
Митна статистика призначена для вирішення наступних завдань:
забезпечення повного і достовірного обліку даних про експорт
і імпорт держави;
аналіз основних тенденцій, структури і динаміки
зовнішньоторговельних товаропотоків держави в поєднанні з аналізом
його макроекономічної ситуації;
інформаційне забезпечення вищих органів державної влади і
управління при прийнятті ними рішень в галузі митної політики і
державного регулювання зовнішньої торгівлі;
аналіз кон'юнктури ринку держави;
контроль за надходженням митних платежів у державний бюджет;
здійснення валютного контролю в межах компетенції митних
органів;
надання даних митної статистики для складання торговельної й
окремої статей платіжних балансів держави;
сприяння в здійсненні державами взаємного обміну інформацією
з митної статистики зовнішньої торгівлі;
вирішення інших завдань, обумовлених національною митною
політикою.
III. Терміни, що використовуються
У цій Методології використовуються основні терміни в
наступних значеннях:
1. "Митна територія держави" - сухопутна територія держави,
територіальні та внутрішні води і повітряний простір над ними.
Митна територія держави включає в себе також штучні острови,
установки і споруди, що знаходяться в морській виключно
економічній зоні держави, щодо яких держава має виключну
юрисдикцію по відношенню до митної справи.
Розташовані на території держави вільні митні зони і вільні
склади розглядаються як такі, що знаходяться поза митною
територією держави.
2. "Митний кордон держави" - межі митної території держави, а
також периметри вільних митних зон і вільних складів.
3. "Товари" - будь-яке рухоме майно, у тому числі валюта,
валютні цінності, електричні, теплова, інші види енергії і
транспортні засоби, за винятком транспортних засобів, що
використовуються для міжнародних перевезень пасажирів і товарів.
4. "Вітчизняні товари" - товари, що походять з держави, або
товари, випущені у вільний обіг на території цієї держави.
5. "Іноземні товари" - товари, не зазначені в пункті 4 цього
розділу.
6. "Митний режим" - сукупність положень, що визначають статус
товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний
кордон держави, для митних цілей.
6.1. "Випуск товарів для вільного обігу (імпорт)" - митний
режим, при якому ввезені на митну територію держави іноземні
товари залишаються постійно на цій території без зобов'язання про
їхній вивіз з цієї території.
6.2. "Реімпорт товарів" - митний режим, при якому вітчизняні
товари, вивезені з митної території держави відповідно до митного
режиму експорту, ввозяться назад у встановлений термін без
стягування мита, податків, а також без застосування до товарів
заходів економічної політики.
6.3. "Транзит товарів" - митний режим, при якому товари
переміщуються під митним контролем між двома митними органами
держави, у тому числі через територію іноземної держави, без
стягування мита, податків, а також без застосування до товарів
заходів економічної політики.
6.4. "Митний склад" - митний режим, при якому завезені товари
зберігаються під митним контролем без стягування мита і податків,
а також без застосування до товарів заходів економічної політики
під час зберігання, а товари, призначені для вивозу відповідно до
митного режиму експорту, зберігаються під митним контролем з
наданням пільг, передбачених митним законодавством.
6.5. "Магазин безмитної торгівлі" - митний режим, при якому
товари реалізуються під митним контролем на митній території
держави (в аеропортах, портах, відкритих для міжнародного
сполучення, та інших місцях, визначених митними органами держави)
без стягування мита і податків, а також без застосування до
товарів заходів економічної політики.
6.6. "Переробка товарів на митній території" - митний режим,
при якому іноземні товари використовуються у встановленому порядку
для переробки на митній території держави без застосування заходів
економічної політики і з поверненням суми ввізного мита і податків
за умови вивозу відповідно до митного режиму експорту продуктів
переробки за межі митної території держави.
6.7. "Переробка товарів під митним контролем" - митний режим,
при якому іноземні товари використовуються у встановленому порядку
на митній території держави без стягування мита і податків, а
також без застосування до товарів заходів економічної політики для
переробки під митним контролем з наступним випуском для вільного
обігу або поміщенням продуктів переробки під інший митний режим.
6.8. "Тимчасовий ввіз (вивіз) товарів" - митний режим, при
якому користування товарами на митній території держави або за
його межами допускається з повним або частковим звільненням від
мита і податків, а також без застосування заходів економічної
політики.
Товари, що тимчасово ввозяться (вивозяться), підлягають
поверненню в незмінному стані, крім змін внаслідок природного
зношення чи втрат за нормальних умов транспортування і зберігання.
6.9. "Вільна митна зона і вільний склад" - митні режими, при
яких іноземні товари розміщаються і використовуються у відповідних
територіальних межах або приміщеннях (місцях) без стягування мита,
податків, а також без застосування до зазначених товарів заходів
економічної політики, а вітчизняні товари розміщуються і
використовуються на умовах, що застосовуються до вивозу відповідно
до митного режиму експорту.
6.10. "Переробка товарів поза митною територією" - митний
режим, при якому вітчизняні товари вивозяться без застосування до
них заходів економічної політики і використовуються поза митною
територією держави з метою їхньої переробки і наступного випуску
продуктів переробки у вільний обіг на митній території цієї
держави з повним або частковим звільненням від мита і податків, а
також без застосування до товарів заходів економічної політики.
6.11. "Експорт товарів" - митний режим, при якому товари
вивозяться за межі митної території держави без зобов'язання про
їхній ввіз на цю територію.
6.12. "Реекспорт товарів" - митний режим, при якому іноземні
товари вивозяться з митної території держави без стягування або з
поверненням ввізного мита і податків і без застосування заходів
економічної політики відповідно до митного законодавства.
6.13. "Знищення товарів" - митний режим, при якому іноземні
товари знищуються під митним контролем, включаючи приведення їх у
стан, непридатний для використання, без стягування мита і
податків, а також без застосування до товарів заходів економічної
політики.
6.14. "Відмова від товару на користь держави" - митний режим,
при якому особа відмовляється від товару без стягування мита,
податків, а також без застосування заходів економічної політики.
IV. Джерела формування митної статистики
зовнішньої торгівлі
Вихідними даними при формуванні митної статистики зовнішньої
торгівлі є відомості, що містяться у вантажних митних деклараціях,
які заповнюються декларантами при митному оформленні товарів.
Облік товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом
(нафта, нафтопродукти, газ, вода й ін.) і по лініях
електропередач, здійснюється (відповідно до особливостей їхнього
декларування) по партіях товарів, поставлених відповідно до
документів, що підтверджують приймання товарів на прикордонних
пунктах трубопроводів або ліній електропередач.
V. Об'єкт обліку в митній статистиці зовнішньої торгівлі
У митну статистику зовнішньої торгівлі включаються всі товари
(у тому числі цінності, за винятком валютних цінностей, що
знаходяться в обороті), ввіз і вивіз яких зменшує або збільшує
матеріальні ресурси держави.
VI. Система обліку зовнішньої торгівлі
1. За допомогою митної статистики зовнішньої торгівлі держави
ведеться облік ввозу і вивозу товарів на підставі "загальної"
системи обліку зовнішньої торгівлі, до якої враховуються всі
товари, що входять в межі статистичної території держави або, що
залишають її межі. При цьому межею статистичної території держави
виступає її державний кордон (*). _______________
(*) При "спеціальній" системі обліку зовнішньої торгівлі
межею статистичної території держави є його митний кордон.
2. При "загальній" системі обліку в митній статистиці
зовнішньої торгівлі враховуються наступні категорії товарів.
ІМПОРТ
Товари, що ввозяться для вільного обігу.
Товари, що реімпортуються.
Товари, що ввозяться для переробки на митній території.
Товари, що ввозяться після переробки поза митною територією.
Товари, що ввозяться для переробки під митним контролем.
Товари, що ввозяться на територію держави відповідно до
режиму реекспорту.
Товари, що ввозяться на територію держави у вільні митні зони
і на вільні склади.
Товари, що ввозяться, від яких особа відмовляється на користь
держави.
Іноземні товари, що ввозяться в магазини безмитної торгівлі.
Товари, що тимчасово ввозяться для оренди терміном на один
рік і більше.
ЕКСПОРТ
Товари, що вивозяться відповідно до митного режиму експорту.
Товари, що ввезені в державу, випущені для вільного обігу, що
потім вивозяться з території держави відповідно до митного режиму
експорту.
Товари, що вивозяться після переробки на митній території.
Товари, що вивозяться після переробки під митним контролем.
Товари, що вивозяться для переробки поза митною територією.
Товари, що вивозяться з території держави відповідно до
режиму реекспорту.
Товари, що вивозяться з території держави з вільних митних
зон і з вільних складів.
Іноземні і вітчизняні товари, що вивозяться з території
держави з магазинів безмитної торгівлі.
Товари, що вивозяться тимчасово для оренди терміном на один
рік і більше.
3. Не враховуються в митній статистиці зовнішньої торгівлі
при "загальній" системі обліку категорії товарів, що визначені у
відповідності з наступними митними режимами:
товари, що переміщуються транзитом через територію держави;
товари, поміщені під митний режим митного складу;
товари, що тимчасово ввозяться (вивозяться), за винятком
орендованих терміном на один рік і більше;
іноземні товари, що знищуються на території держави;
товари, що вивозяться, від яких особа відмовилася на користь
держави, а також знищення товарів;
товари, що вивозяться відповідно до митного режиму вивозу
товарів для представництв держави за кордоном.
4. У митній статистиці зовнішньої торгівлі не враховуються
також наступні товари:
а) валютні цінності (у тому числі монетарне золото), що
знаходяться в обігу, якими обмінюються банки для врегулювання
взаємних розрахунків;
б) предмети застави й інші кошти забезпечення зобов'язань;
в) товари, вартість яких не перевищує порога статистичного
спостереження;
г) товари для офіційного (службового) користування
дипломатичних і консульських представництв іноземних держав,
міжнародних і міжурядових організацій, представництв іноземних
держав при цих організаціях; дарунки державним органам,
міжнародним і міжурядовим організаціям, главам держав, членам
парламентів і урядів;
д) товари, призначені для забезпечення боєздатності і
повсякденної діяльності вітчизняних військових частин, що
дислокуються за межами держави, а також знаходяться в складі
військ ООН, і товари, що повертаються на територію держави
вітчизняними військовими частинами;
е) товари, що не є предметом комерційних операцій:
1) переміщувані фізичними особами не для комерційних
цілей, у тому числі і ті, що пересилаються в міжнародних поштових
відправленнях;
2) поштові знаки;
3) предмети обрядів і церемоній;
4) фотографії, експоновані і проявлені плівки, проекти,
малюнки, кальки, рукописи, ділові папери, адміністративні
друковані бланки, грамоти, а також будь-який носій інформації, що
застосовується в рамках міжнародного обміну інформацією (у тому
числі іноземні стандарти, технічні умови, технічні описи і т. п.);
5) товари, що ввозяться і вивозяться фізичними особами, що
виїжджають або в'їжджають на постійне місце проживання, а також
біженцями і вимушеними переселенцями;
ж) товари, що поставляються в рамках операцій, при яких не
перетинається державний кордон країни:
1) морські, річкові судна і літальні апарати, призначені
для використання в міжнародних перевезеннях;
2) риба і всі види морських продуктів, що продаються з
вітчизняних судів за кордоном, у тому числі і на іноземні судна,
що знаходяться в територіальних водах іноземних держав або у
відкритому морі (*);
3) товари, добуті з дна у відкритому морі;
4) бункерне паливо, баласт, продовольство й інші
матеріали, що придбані за кордоном для вітчизняних транспортних
засобів (*); _______________
(*) Облік зазначених товарів буде здійснюватися на наступних
етапах удосконалення митної статистики зовнішньої торгівлі на
основі використання додаткових, крім вантажних митних декларацій,
джерел первинної інформації.
5) реекспорт (у статистичному значенні цього терміну) без
завезення в країну;
з) такі що ввозяться в державу риба й інші морські продукти,
добуті у відкритому морі або в територіальних водах іноземних
держав на умовах концесії;
и) товари, що поставляються в порядку рекламації,
гарантійного обслуговування, а також помилкові постачання товарів.
5. При ввозі на територію держави і вивозі з цієї території
облік ряду товарів у митній статистиці зовнішньої торгівлі має
свою специфіку. Зокрема:
а) дорогоцінні метали, що не виступають як платіжні засоби,
цінні папери, банкноти і монети, що не знаходяться в обігу,
враховуються в експорті й імпорті по їх комерційній вартості;
б) міжурядові постачання, що включають ввіз і вивіз товарів у
рамках урядових програм зовнішньої допомоги, враховуються не
залежно від того, чи поставляються ці товари в рахунок внесків у
фонд технічної допомоги ООН, як дарунки або є позикою,
товарообмінною (бартерною) партією або являють собою військові
репарації, або реституції;
в) гуманітарна допомога враховується по вартості з розбивкою
по державах;
г) бункерне паливо, баласт, продовольство й інші матеріали
враховуються при:
продажу для іноземних морських, річкових судів і літальних
апаратів на території держави;
покупці з іноземних морських, річкових судів на території
держави;
д) товари, орендовані терміном на один рік і більше,
враховуються по повній вартості орендованого товару на момент
ввозу (вивозу).
VII. Товари, що враховуються в митній статистиці
зовнішньої торгівлі по особливому
У митній статистиці зовнішньої торгівлі при необхідності
враховуються по особливому - із включенням у зовнішньоторговельний
оборот держави - наступні категорії товарів, що направляються для
переробки або піддалися переробці на митній території держави, під
митним контролем або поза митною територією держави:
ПРИ ВВОЗІ:
товари, що ввозяться для переробки на митній території
держави, а також що ввозяться для переробки під митним контролем;
товари, що ввозяться після переробки поза митною територією
держави;
ПРИ ВИВОЗІ:
товари, що вивозяться після переробки на митній території
держави, а також що вивозяться після переробки під митним
контролем;
товари, що вивозяться для переробки поза митною територією
держави.
VIII. Показники митної статистики зовнішньої торгівлі
Для формування митної статистики зовнішньої торгівлі
використовуються наступні показники:
звітний період;
напрямок товаропотоку (ввіз або вивіз);
країна походження;
країна призначення;
країна покупки;
країна продажу;
країна відвантаження (відправлення);
статистична вартість;
код і найменування товару;
вага нетто;
код і найменування додаткових одиниць виміру;
кількість по додаткових одиницях виміру;
характер угоди;
вид митного режиму;
регіон;
інші показники.
IX. Країни-контрагенти
У митній статистиці країнами-контрагентами вважаються:
при ввозі:
країна походження товару;
країна відвантаження - для товарів, включених у групу 97
Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД)
( n0001410-92 ) (твори мистецтва, предмети колекціонування й
антикваріат), і реімпортних товарів.
при вивозі:
країна призначення товару.
Країною походження товарів вважається країна, в якій товар
був повністю зроблений або підданий достатній переробці.
Товарами, цілком зробленими в даній країні, вважаються:
а) корисні копалини, добуті на її території, або в її
територіальних водах, або на її континентальному шельфі й у
морських надрах, якщо країна має виключні права на розробку цих
надр;
б) рослинна продукція, вирощена або зібрана на її території;
в) живі тварини, народжені і вирощені в ній;
г) продукція, отримана в цій країні від вирощених у ній
тварин;
д) зроблена в країні продукція мисливського, рибальського і
морського промислів;
е) продукція морського промислу, добута і/або зроблена у
Світовому океані судами даної країни або судами, орендованими
(зафрахтованими) нею;
ж) вторинна сировина і відходи, що є результатом виробничих і
інших операцій, здійснюваних у даній країні;
з) продукція високих технологій, отримана у відкритому
космосі на космічних судах, що належать даній країні або
орендується нею;
і) товари, зроблені в даній країні винятково з продукції,
згаданої в пунктах "а" - "з" частини третьої цього розділу.
Якщо у виробництві товару беруть участь дві і більше країни,
походження товару визначається відповідно до критеріїв достатньої
переробки.
Критеріями достатньої переробки товару в даній країні є:
1) зміна товарної позиції (класифікаційного коду товару) по
ТН ЗЕД ( n0001410-92 ) на рівні будь-якого з перших чотирьох
знаків, що відбулося в результаті переробки товару;
2) виконання виробничих або технологічних операцій, достатніх
або не достатніх для того, щоб товар вважався таким, що походить з
тієї країни, де ці операції мали місце;
3) правило адвалорної частки - зміна вартості товару, коли
процентна частка вартості використаних матеріалів або доданої
вартості досягає фіксованої частки ціни товару, що поставляється.
При цьому вважаються такими, що не відповідають критерію
достатньої переробки:
а) операції по забезпеченню схоронності товарів під час
зберігання або транспортування;
б) операції по підготовці товарів до продажу і
транспортування (дроблення партії, формування відправлень,
сортування, переупаковка);
в) прості складальні операції;
г) змішування товарів (компонентів) без надання отриманою
продукцією характеристик, що істотно відрізняють її від вихідних
складових.
У випадку, коли по відношенню до конкретних товарів або
країни походження товару особливо не обмовляється, застосовується
загальне правило, відповідно до якого товар вважається підданим
достатній переробці, якщо відбулася зміна товарної позиції по ТН
ВЭД ( n0001410-92 ) на рівні кожного з перших чотирьох знаків.
Країна призначення - країна, відома на момент відвантаження
як кінцева країна призначення товару.
Країною призначення для товарів, що вивозяться для переробки,
вважається країна, у якій товар піддається переробці.
Якщо в момент постачання невідома країна походження або
призначення товару, то ввіз (вивіз) відображається по країні
купівлі (продажу) товару.
Країною купівлі (продажу) вважається країна, на території
якої зареєстрована (проживає) особа (незалежно від її національної
приналежності), що купила або продала товар.
X. Момент обліку
Облік ввозу і вивозу товарів при водних, залізничних,
автомобільних, повітряних перевезеннях ведеться по даті дозволу
митного органа на випуск товару, проставленої на вантажній митній
декларації.
Датою ввозу і вивозу товарів, що поставляються трубопровідним
транспортом, а також електроенергії, що поставляється по лініях
електропередач, вважається дата приймально-здавального акта,
складеного на прикордонних і контрольно-розподільних пунктах
відповідно трубопроводу і ліній електропередач.
XI. Статистична вартість товарів
Статистична вартість товарів визначається в доларах США за
цінами контрактів, приведених до єдиного базису.
Оцінка вартості імпорту провадиться на базі цін СІФ - порт
країни-імпортера або СІП - пункт призначення на кордоні
країни-імпортера.
СІФ - (вартість, страхування, фрахт) - умова продажу товару,
відповідно до якого в ціну товару включається його вартість і
витрати по страхуванню і транспортуванню товару до порту
країни-імпортера.
Оцінка вартості експорту провадиться на базі цін ФОБ-порт
країни-експортера або ДАФ - кордон країни-експортера.
ФОБ - (вільно на борту) - умова продажу товару, відповідно до
якої в ціну товару включається його вартість і витрати по доставці
і навантаженню товару на борт судна.
Поняття СІФ, ФОБ, СІП і ДАФ визначаються відповідно до
"Міжнародних правил інтерпритації торговельних термінів
"Інкотермс", 1990 рік ( v0a23697-90 ).
Перерахування в долари США здійснюється за курсом, який
котирується національним (центральним) банком держави на день
прийняття вантажної митної декларації.
XII. Кількісний облік товарів
Кількісний облік товарів ведеться в митній статистиці
зовнішньої торгівлі по вазі нетто.
У необхідних випадках для збору й обробки статистичних даних
ведеться паралельний облік товарів по кількості, вираженій у
додаткових одиницях виміру (штуки, літри, кубічні метри й ін.). Ці
одиниці виміру вказуються у відповідному стовпчику "Додаткові
одиниці виміру" ТН ЗЕД ( n0001410-92 ).
XIII. Класифікація товарів
Для класифікації і кодування товарів у митній статистиці
зовнішньої торгівлі застосовується класифікатор "Товарна
номенклатура зовнішньоекономічної діяльності" (ТН ЗЕД)
( n0001410-92 ).
Дев'ятизначний цифровий код ТН ЗЕД ( n0001410-92 )
складається з наступних елементів:
перші шість цифр означають код товару по Гармонізованій
системі опису і кодування товарів (ГС);
ті ж шість цифр плюс сьомий, восьмий і дев'ятий знаки
утворюють код товару по "Товарній номенклатурі
зовнішньоекономічної діяльності".
Класифікаційна структура ТН ЗЕД
------------------------------------------------------------------ | Рівень класифікації | Код | Кількість | |-------------------------+---------------------+----------------| |Розділ | Римські цифри | 21 | |-------------------------+---------------------+----------------| |Групи | 2 знаки | 97 | |-------------------------+---------------------+----------------| |Товарна позиція | 4 знаки | 1241 | |-------------------------+---------------------+----------------| |Субпозиції | 6 знаків | 5019 | |-------------------------+---------------------+----------------| |Підсубпозиції | 9 знаків | 9506 | ------------------------------------------------------------------
Для забезпечення однакового розуміння класифікаційних
угруповань ТН ЗЕД використовуються примітки до розділів, груп,
конкретних товарних позицій, а також Основні правила інтерпретації
ТН ЗЕД ( n0001410-92 ), що мають юридичну силу.
XIV. Використовувані класифікатори
У митній статистиці зовнішньої торгівлі держав
використовуються єдині класифікатори на основі міжнародних
класифікаторів. Уведення єдиних класифікаторів здійснюється Радою
керівників митних служб держав - учасниць Співдружності.
XV. Межі сфери статистичного спостереження
Під межами сфери статистичного спостереження розуміється
статистичний поріг, тобто така гранична величина вартості,
нетто-тоннажу, інших показників, що характеризують переміщувані
товари, нижче якої вони не враховуються в митній статистиці
зовнішньої торгівлі.
Статистичному спостереженню підлягають товари, митна вартість
яких перевищує суму, установлену національним законодавством.
По вазі, кількості й іншим показникам обмеження не
встановлені.
XVI. Статистичні публікації
Статистичні публікації по митній статистиці зовнішньої
торгівлі містять основні дані, що характеризують стан зовнішньої
торгівлі держави:
експорт і імпорт у цілому й у розрізі по країнах і групах
країн;
питома вага окремих країн і груп країн у зовнішній торгівлі
даної держави;
дані по імпорту й експорту в натуральному і вартісному
вираженні по товарах у кодах ТН ЗЕД ( n0001410-92 );
дані по імпорту й експорту в розрізах "товар-країна" і
"країна-товар".
Дані митної статистики представляються щоквартально і
щорічно.
XVII. Конфіденційність інформації
Інформація з зовнішньої торгівлі, надана митним органам
державними органами, підприємствами, установами, організаціями і
громадянами, може використовуватися винятково в митних цілях.
Конфіденційною вважається інформація, що утримується у
вантажних митних деклараціях про конкретні угоди в прив'язці до
учасників зовнішньоекономічних зв'язків.
Відповідно до порядку, встановленого законодавством держави,
у якості конфіденційних можуть бути заявлені також інші дані і
показники, що виникають у процесі формування митної статистики
зовнішньої торгівлі.
Щоб уникнути появи перекручувань статистичної звітності,
викликаних застосуванням режиму конфіденційності, а також з метою
збереження повноти охоплення даних, що публікуються у митній
статистиці зовнішньої торгівлі використовується ряд спеціальних
технічних прийомів, що дозволяють не виділяти конфіденційну
інформацію в загальних масивах даних, що публікуються.
Надання відомостей про експортно-імпортні операції конкретних
учасників зовнішньоекономічних зв'язків заборонено, за винятком
випадків, передбачених законодавчими актами держави.
Додаток
до Єдиної методології митної
статистики зовнішньої
торгівлі держав - учасниць
Співдружності Незалежних
Держав
КЛАСИФІКАТОР КРАЇН СВІТУ
------------------------------------------------------------------ | Коротка назва | Повна назва |Буквений код |Цифр.| | країни | |-------------| код | | | |альфа-|альфа-| | | | | 2 | 3 | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |АВСТРАЛІЯ |АВСТРАЛІЯ | AU | AUS | 036 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |АВСТРІЯ |АВСТРІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА | AT | AUT | 040 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |АЗЕРБАЙДЖАН |АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА РЕСПУБЛІКА| AZ | AZE | 031 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |АЛБАНІЯ |РЕСПУБЛІКА АЛБАНІЯ | AL | ALB | 008 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |АЛЖИР |АЛЖИРСЬКА НАРОДНА | DZ | DZA | 012 | | |ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |АНГІЛЬЯ |АНГІЛЬЯ (БРИТ.) | AI | AIA | 660 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |АНГОЛА |НАРОДНА РЕСПУБЛІКА АНГОЛА | AO | AGO | 024 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |АНДОРРА |КНЯЗІВСТВО АНДОРРА | AD | AND | 020 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |АНТАРКТИКА |АНТАРКТИКА | AQ | ATA | 010 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |АНТИГУА. БАРБ. |АНТИГУА І БАРБУДА | AG | ATG | 028 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |АНТИЛЬСЬКІ О-ВИ |НІДЕРЛАНДСЬКІ АНТИЛЬСЬКІ | AN | ANT | 530 | | |ОСТРОВИ | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |АОМИНЬ (МАКАО) |АОМИНЬ | MO | MAC | 446 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |АРГЕНТИНА |АРГЕНТИНСЬКА РЕСПУБЛІКА | AR | ARG | 032 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ВІРМЕНІЯ |РЕСПУБЛІКА ВІРМЕНІЯ | AM | ARM | 051 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |АРУБА |ОСТРІВ АРУБА | AW | ABW | 533 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |АФГАНІСТАН |ІСЛАМСЬКА ДЕРЖАВА | AF | AFG | 004 | | |АФГАНІСТАН | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БАГАМСЬКІ О-ВИ |СПІВДРУЖНІСТЬ БАГАМСЬКИХ | BS | BHS | 044 | | |ОСТРОВІВ | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БАНГЛАДЕШ |НАРОДНА РЕСПУБЛІКА | BD | BGD | 050 | | |БАНГЛАДЕШ | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БАРБАДОС |БАРБАДОС | BB | BRB | 052 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БАХРЕЙН |ДЕРЖАВА БАХРЕЙН | BH | BHR | 048 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БІЛОРУСЬ |РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ | BY | BLR | 112 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БЕЛІЗ |БЕЛІЗ | BZ | BLZ | 084 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БЕЛЬГІЯ |КОРОЛІВСТВО БЕЛЬГІЯ | BE | BEL | 056 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БЕНІН |НАРОДНА РЕСПУБЛІКА БЕНІН | BJ | BEN | 204 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БЕРМУДСЬКІ О-ВИ |БЕРМУДСЬКІ ОСТРОВИ | BM | BMU | 060 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БОЛГАРІЯ |РЕСПУБЛІКА БОЛГАРІЯ | BG | BGR | 100 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БОЛІВІЯ |РЕСПУБЛІКА БОЛІВІЯ | BO | BOL | 068 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БОСНІЯ І ГЕРЦОГ. |БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА | BA | BIH | 070 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БОТСВАНА |РЕСПУБЛІКА БОТСВАНА | BW | BWA | 072 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БРАЗИЛІЯ |ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА | BR | BRA | 076 | | |БРАЗИЛІЯ | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БРИТ. ТЕР. В ІНД.|БРИТАНСЬКА ТЕРИТОРІЯ В | IO | IOT | 086 | |О. |ІНДІЙСЬКОМУ ОКЕАНІ (БРИТ.)| | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БРУНЕЙ |БРУНЕЙ-ДАРУССАЛАМ | BN | BRN | 096 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БУВЕ |ОСТРІВ БУВЕ | BV | BVT | 074 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БУРКІНА-ФАСО |БУРКІНА-ФАСО | BF | BFA | 854 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БУРУНДІ |РЕСПУБЛІКА БУРУНДІ | BI | BDI | 108 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |БУТАН |КОРОЛІВСТВО БУТАН | BT | BTN | 064 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ВАНУАТУ |РЕСПУБЛІКА ВАНУАТУ | VU | VUT | 548 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ВАТИКАН |ДЕРЖАВА-МІСТО ВАТИКАН | VA | VAT | 336 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ВЕЛИКОБРИТАНІЯ |ОБ'ЄДНАНЕ КОРОЛІВСТВО | GB | GBR | 826 | | |ВЕЛИКОБРИТАНІЇ І ПІВНІЧНОЇ| | | | | |ІРЛАНДІЇ | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |УГОРЩИНА |УГОРСЬКА РЕСПУБЛІКА | HU | HUM | 348 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ВЕНЕСУЕЛА |РЕСПУБЛІКА ВЕНЕСУЕЛА | VE | VEN | 862 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ВІРГІН. О-ВИ |ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ | VI | VIR | 850 | |(США) | | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ВІРГІН. О-ВИ |БРИТАНСЬКІ ВІРГІНСЬКІ | VG | VGB | 092 | |(БРИТ.) |ОСТРОВИ | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |СХІД. САМОА (США)|АМЕРИКАНСЬКЕ САМОА | AS | ASM | 016 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |СХІДНИЙ ТІМОР |СХІДНИЙ ТІМОР | TP | TMP | 626 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |В'ЄТНАМ |НАРОДНА РЕСПУБЛІКА В'ЄТНАМ| VN | VNM | 704 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ГАБОН |ГАБОНСЬКА РЕСПУБЛІКА | GA | GAB | 266 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ГАЗУ СЕКТОР |ГАЗУ СЕКТОР (ПАЛЕСТИНА) | | | 274 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ГАЇТІ |РЕСПУБЛІКА ГАЇТІ | HT | HTI | 332 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ГАЙАНА |КООПЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА | GY | GUY | 328 | | |ГАЙАНА | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ГАМБІЯ |РЕСПУБЛІКА ГАМБІЯ | GM | GMB | 270 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ГАНА |РЕСПУБЛІКА ГАНА | GH | GHA | 288 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ГВАДЕЛУПА |ГВАДЕЛУПА (ФР.) | GP | GLP | 312 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ГВАТЕМАЛА |РЕСПУБЛІКА ГВАТЕМАЛА | GT | GTM | 320 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ГВІАНА |ГВІАНА (ФР.) | GF | GUF | 254 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ГВІНЕЯ |ГВІНЕЙСЬКА РЕСПУБЛІКА | GN | GIN | 324 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ГВІНЕЯ-БІСАУ |РЕСПУБЛІКА ГВІНЕЯ-БІСАУ | GW | GNB | 624 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |НІМЕЧЧИНА |ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА | DE | DEU | 280 | | |НІМЕЧЧИНА | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ГІБРАЛТАР |ГІБРАЛТАР (БРИТ.) | GI | GIB | 292 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ГОНДУРАС |РЕСПУБЛІКА ГОНДУРАС | HN | HND | 340 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ГРЕНАДА |ГРЕНАДА | GD | GRD | 308 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ГРЕНЛАНДІЯ |ГРЕНЛАНДІЯ (У СКЛАДІ | GL | GRL | 304 | | |ДАНІЇ) | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ГРЕЦІЯ |ГРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА | GR | GRC | 300 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ГРУЗІЯ |РЕСПУБЛІКА ГРУЗІЯ | GE | GEO | 268 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ГУАМ |ГУАМ (США) | GU | GUM | 316 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ДАНІЯ |КОРОЛІВСТВО ДАНІЯ | DK | DNK | 208 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ДЖИБУТІ |РЕСПУБЛІКА ДЖИБУТІ | DJ | DJI | 262 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ДЖОНСТОН АТОЛ |ДЖОНСТОН АТОЛ | JT | JTN | 396 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ДОМІНІКА |СПІВДРУЖНІСТЬ ДОМІНІКИ | DM | DMA | 212 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ДОМІНІКАНСЬКА |ДОМІНІКАНСЬКА РЕСПУБЛІКА | DO | DOM | 214 | |РЕСП. | | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЄГИПЕТ |АРАБСЬКА РЕСПУБЛІКА ЄГИПЕТ| EG | EGY | 818 | | |(АРЄ) | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЗАЇР |РЕСПУБЛІКА ЗАЇР | ZR | ZAR | 180 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЗАМБІЯ |РЕСПУБЛІКА ЗАМБІЯ | ZM | ZMB | 894 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЗАХІДНА САХАРА |ЗАХІДНА САХАРА | EH | ESH | 732 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЗАХІДНЕ САМОА |ЗАХІДНЕ САМОА | WS | WSM | 882 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЗІМБАБВЕ |РЕСПУБЛІКА ЗІМБАБВЕ | ZW | ZWE | 716 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ІЗРАЇЛЬ |ДЕРЖАВА ІЗРАЇЛЬ | IL | ISR | 376 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ІНДІЯ |РЕСПУБЛІКА ІНДІЯ | IN | IND | 356 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ІНДОНЕЗІЯ |РЕСПУБЛІКА ІНДОНЕЗІЯ | ID | IDN | 360 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЙОРДАНІЯ |ЙОРДАНСЬКЕ ХАШИМІТСЬКЕ | JO | JOR | 400 | | |КОРОЛІВСТВО | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ІРАК |РЕСПУБЛІКА ІРАК | IQ | IRQ | 368 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ІРАН |ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА ІРАН | IR | IRN | 364 | | |(ІРІ) | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ІРЛАНДІЯ |ІРЛАНДІЯ | IE | IRL | 372 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ІСЛАНДІЯ |РЕСПУБЛІКА ІСЛАНДІЯ | IS | ISL | 352 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ІСПАНІЯ |КОРОЛІВСТВО ІСПАНІЯ | ES | ESP | 724 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ІТАЛІЯ |ІТАЛІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА | IT | ITA | 380 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЄМЕН |ЄМЕНСЬКА РЕСПУБЛІКА | YE | YEM | 887 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КАБО-ВЕРДЕ |РЕСПУБЛІКА КАБО-ВЕРДЕ | CV | CPV | 132 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КАЗАХСТАН |РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН | KZ | KAZ | 398 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КАЙМАН |ОСТРОВИ КАЙМАН | KY | CYM | 136 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КАМБОДЖА |ДЕРЖАВА КАМБОДЖА | KH | KHM | 116 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КАМЕРУН |РЕСПУБЛІКА КАМЕРУН | CM | CMR | 120 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КАНАДА |КАНАДА | CA | CAN | 124 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КАТАР |ДЕРЖАВА КАТАР | QA | QAT | 634 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КЕНІЯ |РЕСПУБЛІКА КЕНІЯ | KE | KEN | 404 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КІПР |РЕСПУБЛІКА КІПР | CY | CYP | 196 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КІРІБАТІ |РЕСПУБЛІКА КІРІБАТІ | KI | KIR | 296 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КИТАЙ |КИТАЙСЬКА НАРОДНА | CN | CHN | 156 | | |РЕСПУБЛІКА (КНР) | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КОКОСОВІ О-ВИ |КОКОСОВІ (КІЛІНГ) ОСТРОВИ | CC | CCK | 166 | | |(В СКЛАДІ АВСТРАЛІЇ) | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КОЛУМБІЯ |РЕСПУБЛІКА КОЛУМБІЯ | CO | COL | 170 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КОМОРСЬКІ О-ВИ |ФЕДЕРАЛЬНА ІСЛАМСЬКА | KM | COM | 174 | | |РЕСПУБЛІКА КОМОРСЬКІ | | | | | |ОСТРОВИ | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КОНГО |НАРОДНА РЕСПУБЛІКА КОНГО | CG | COG | 178 | | |(НРК) | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КОРЕЯ (КНДР) |КОРЕЙСЬКА НАРОДНО- | KP | PRK | 408 | | |ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КОРЕЯ РЕСП. |РЕСПУБЛІКА КОРЕЯ | KR | KOR | 401 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КОСТА-РІКА |РЕСПУБЛІКА КОСТА-РІКА | CR | CRI | 188 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КОТ-Д'ІВУАР |РЕСПУБЛІКА КОТ-Д'ІВУАР | CI | CIV | 384 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КУБА |РЕСПУБЛІКА КУБА | CU | CUB | 192 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КУВЕЙТ |ДЕРЖАВА КУВЕЙТ | KW | KWT | 414 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |КИРГИЗСТАН |КИРГИЗЬКА РЕСПУБЛІКА | KG | KGZ | 417 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЛАОС |ЛАОСЬКА НАРОДНО- | LA | LAO | 418 | | |ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЛАТВІЯ |ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА | LV | LVA | 428 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЛЕСОТО |КОРОЛІВСТВО ЛЕСОТО | LS | LSO | 426 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЛІБЕРІЯ |РЕСПУБЛІКА ЛІБЕРІЯ | LR | LBR | 430 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЛІВАН |ЛІВАНСЬКА РЕСПУБЛІКА | LB | LBN | 422 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЛІВІЯ |СОЦІАЛІСТИЧНА НАРОДНА | LY | LBY | 434 | | |ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА | | | | | |ДЖАМАХІРІЯ | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЛИТВА |ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА | LT | LTU | 440 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЛІХТЕНШТЕЙН |КНЯЗІВСТВО ЛІХТЕНШТЕЙН | LI | LIE | 438 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЛЮКСЕМБУРГ |ВЕЛИКЕ ГЕРЦОГСТВО | LU | LUX | 442 | | |ЛЮКСЕМБУРГ | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МАВРИКІЙ |МАВРИКІЙ | MU | MUS | 480 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МАВРИТАНІЯ |ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА | MR | MRT | 478 | | |МАВРИТАНІЯ | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МАДАГАСКАР |ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА | MG | MDG | 450 | | |МАДАГАСКАР | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МАКЕДОНІЯ |МАКЕДОНІЯ | MK | MKD | 807 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МАЛАВІ |РЕСПУБЛІКА МАЛАВІ | MW | MWI | 454 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МАЛАЙЗІЯ |МАЛАЙЗІЯ | MY | MYS | 458 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МАЛІ |РЕСПУБЛІКА МАЛІ | ML | MLI | 466 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МАЛІ |МАЛІ ТИХООКЕАНСЬКІ | | | | |ТИХООКЕАНСЬКІ |ВІДДАЛЕНІ ОСТРОВИ (США) | UM | UMI | 581 | |О-ВИ | | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МАЛЬДІВИ |МАЛЬДІВСЬКА РЕСПУБЛІКА | MV | MDV | 462 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МАЛЬТА |РЕСПУБЛІКА МАЛЬТА | MT | MLT | 470 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МАРІАНСЬКІ О-ВИ |СПІВДРУЖНІСТЬ ПІВНІЧНИХ | MP | MNR | 580 | | |МАРІАНСЬКИХ ОСТРОВІВ | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МАРОККО |КОРОЛІВСТВО МАРОККО | MA | MAR | 504 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МАРТІНІКА |МАРТІНІКА (ФР.) | MQ | MTQ | 474 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МАРШАЛОВІ О-ВИ |РЕСПУБЛІКА МАРШАЛОВІ | MH | MHL | 584 | | |ОСТРОВИ (США) | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МЕКСИКА |МЕКСИКАНСЬКІ СПОЛУЧЕНІ | MX | MEX | 484 | | |ШТАТИ | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МІКРОНЕЗІЯ |ФЕДЕРАТИВНІ ШТАТИ | FM | FSM | 583 | | |МІКРОНЕЗІЇ | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МОЗАМБІК |НАРОДНА РЕСПУБЛІКА | MZ | MOZ | 508 | | |МОЗАМБІК (НРМ) | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МОЛДОВА |РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА | MD | MDA | 498 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МОНАКО |КНЯЗІВСТВО МОНАКО | MC | MCO | 492 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МОНГОЛІЯ |МОНГОЛІЯ | MN | MNG | 496 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |МОНТСЕРРАТ |МОНТСЕРРАТ (БРИТ.) | MS | MSR | 500 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |М'ЯНМА |СОЮЗ М'ЯНМА | BU | BUR | 104 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |НАМІБІЯ |РЕСПУБЛІКА НАМІБІЯ | NA | NAM | 516 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |НАУРУ |РЕСПУБЛІКА НАУРУ | NR | NRU | 520 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |НЕПАЛ |КОРОЛІВСТВО НЕПАЛ | NP | NPL | 524 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |НІГЕР |РЕСПУБЛІКА НІГЕР | NE | HER | 562 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |НІГЕРІЯ |ФЕДЕРАТИВНА РЕСПУБЛІКА | NG | NGA | 566 | | |НІГЕРІЯ | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |НІДЕРЛАНДИ |КОРОЛІВСТВО НІДЕРЛАНДИ | NL | NLD | 528 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |НІКАРАГУА |РЕСПУБЛІКА НІКАРАГУА | NI | NIC | 558 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |НІУЕ |НІУЕ (Н. ЗЕЛ.); | NU | NUI | 570 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |НОВ. КАЛЕДОНІЯ |НОВА КАЛЕДОНІЯ (Фр.) | NC | NCL | 540 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |НОВА ЗЕЛАНДІЯ |НОВА ЗЕЛАНДІЯ | NZ | NZL | 554 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |НОРВЕГІЯ |КОРОЛІВСТВО НОРВЕГІЯ | NO | NOR | 578 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |НОРМАНДСЬКІ О-ВИ |НОРМАНДСЬКІ ОСТРОВИ | | | 830 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |НОРФОЛК |НОРФОЛК (АВСТРАЛ.) | NF | NFK | 574 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |О-В МЕН |ОСТРІВ МЕН | IM | IMY | 833 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |О-В РІЗДВА |ОСТРІВ РІЗДВА (АВСТРАЛ.) | CX | CXR | 162 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |О-В СВЯТОЇ ЄЛЕНИ |ОСТРІВ СВЯТОЇ ЄЛЕНИ | SH | SHN | 654 | | |(БРИТ.) | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |О-В УЕЙК |ОСТРІВ УЕЙК | WK | WAK | 872 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |О-ВИ КУКА |ОСТРОВИ КУКА (Н. ЗЕЛ.) | CK | CIK | 184 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |О-ВИ МІДУЕЙ |ОСТРОВИ МІДУЕЙ | MI | MID | 488 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ОБ'ЄД. АРАБ. |ОБ'ЄДНАНІ АРАБСЬКІ ЕМІРАТИ| AE | ARE | 784 | |ЕМІРАТ. |(ОАЕ) | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ОМАН |СУЛТАНАТ ОМАН | OM | OMN | 512 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ПАКИСТАН |ІСЛАМСЬКА РЕСПУБЛІКА | PK | PAK | 586 | | |ПАКИСТАН | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ПАЛАУ |РЕСПУБЛІКА ПАЛАУ (БЕЛАУ) | PW | PLW | 585 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ПАНАМА |РЕСПУБЛІКА ПАНАМА | PA | PAN | 591 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ПАПУА-НОВ. ГВІНЕЯ|НЕЗАЛЕЖНА ДЕРЖАВА | PG | PNG | 598 | | |ПАПУА-НОВА ГВІНЕЯ | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ПАРАГВАЙ |РЕСПУБЛІКА ПАРАГВАЙ | PY | PRY | 600 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ПЕРУ |РЕСПУБЛІКА ПЕРУ | PE | PER | 604 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ПІТКЕРН |ПІТКЕРН (БРИТ.) | PN | PCN | 612 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ПОЛЬЩА |ПОЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА | PL | POL | 616 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ПОРТУГАЛІЯ |ПОРТУГАЛЬСЬКА РЕСПУБЛІКА | PT | PRT | 620 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ПУЕРТО-РІКО |ПУЕРТО-РІКО (США) | PR | PRI | 630 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |РЕЮНЬЙОН |РЕЮНЬЙОН (ФР.) | RE | REU | 638 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |РОСІЯ |РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | RU | RUS | 643 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |РУАНДА |РУАНДІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА | RW | RWA | 646 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |РУМУНІЯ |РУМУНІЯ | RO | ROM | 642 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |С-П'ЕР І МІКЕЛОН |СЕНТ-П'ЕР І МІКЕЛОН (ФР.) | PM | SPM | 666 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |С. ВІНСЕНТ. |СЕНТ-ВІНСЕНТ І ГРЕНАДІНИ | VC | VCT | 670 | |ГРЕНАД. | | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |САЛЬВАДОР |РЕСПУБЛІКА ЕЛЬ-САЛЬВАДОР | SV | SLV | 222 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |САН-МАРИНО |РЕСПУБЛІКА САН-МАРИНО | SM | SMR | 674 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |САН-ТОМЕ І ПРІНС.|ДЕМОКРАТИЧНА РЕСПУБЛІКА | ST | STR | 678 | | |САН-ТОМЕ І ПРІНСІПІ | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |САУДІВСЬКА АРАВІЯ|КОРОЛІВСТВО САУДІВСЬКА | SA | SAU | 682 | | |АРАВІЯ | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |СВАЗІЛЕНД |КОРОЛІВСТВО СВАЗІЛЕНД | SZ | SWZ | 748 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |СЕЙШЕЛЬСЬКІ О-ВИ |РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ | SC | SYC | 690 | | |ОСТРОВИ | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |СИНЕГАЛ |РЕСПУБЛІКА СИНЕГАЛ | SN | SEN | 686 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |СЕНТ-КІТС І НЕВІС|ФЕДЕРАЦІЯ СЕНТ-КІТС | KN | KNA | 659 | | |(СЕНТ-КРІСТОФЕР) І НЕВІС | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |СЕНТ-ЛЮСІЯ |СЕНТ-ЛЮСІЯ | LC | LCA | 662 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |СІНГАПУР |РЕСПУБЛІКА СІНГАПУР | SG | SGP | 702 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |СИРІЯ |СИРІЙСЬКА АРАБСЬКА | SY | SYR | 760 | | |РЕСПУБЛІКА | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |СЛОВАЧЧИНА |СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА | SK | SVK | 703 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |СЛОВЕНІЯ |РЕСПУБЛІКА СЛОВЕНІЯ | SI | SVN | 705 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |СОЛОМОНОВІ О-ВИ |СОЛОМОНОВІ ОСТРОВИ | SB | SLB | 090 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |СОМАЛІ |СОМАЛІЙСЬКА ДЕМОКРАТИЧНА | SO | SOM | 706 | | |РЕСПУБЛІКА (СДР) | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |СУДАН |РЕСПУБЛІКА СУДАН | SD | SON | 736 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |СУРІНАМ |РЕСПУБЛІКА СУРІНАМ | SR | SUR | 740 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |США |СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ | US | USA | 840 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |СЬЄРРА-ЛЕОНЕ |РЕСПУБЛІКА СЬЄРРА-ЛЕОНЕ | SL | SLE | 694 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |СЯНГАН (ГОНКОНГ) |СЯНГАН (ГОНКОНГ) (БРИТ.) | HK | HKG | 344 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ТАДЖИКИСТАН |РЕСПУБЛІКА ТАДЖИКИСТАН | TJ | TJK | 762 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ТАЇЛАНД |КОРОЛІВСТВО ТАЇЛАНД | TH | THA | 764 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ТАЙВАНЬ |ТАЙВАНЬ (У СКЛАДІ КИТАЮ) | TW | TWN | 158 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ТАНЗАНІЯ |ОБ'ЄДНАНА РЕСПУБЛІКА | TZ | TZA | 834 | | |ТАНЗАНІЯ (ОРТ) | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ТЕРКС І КАЙКОС, |ТЕРКС І КАЙКОС (БРИТ.) | TC | TCA | 796 | |ОСТРОВИ | | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ТОГО |ТОГОЛЕЗЬКА РЕСПУБЛІКА | TG | TGO | 768 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ТОКЕЛАУ (ЮШОН) |ТОКЕЛАУ (ЮШОН) (Н. ЗЕЛ.) | TK | TKL | 772 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ТОНГА |КОРОЛІВСТВО ТОНГА | TO | TON | 776 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ТРИНІДАД І ТОБАГО|РЕСПУБЛІКА ТРИНІДАД І | TT | TTO | 780 | | |ТОБАГО | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ТУВАЛУ |ТУВАЛУ | TV | TUV | 798 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ТУНІС |ТУНІСЬКА РЕСПУБЛІКА | TN | TUN | 788 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ТУРКМЕНИСТАН |ТУРКМЕНИСТАН | TM | TKM | 795 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ТУРЕЧЧИНА |ТУРЕЦЬКА РЕСПУБЛІКА | TR | TUR | 792 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |УГАНДА |РЕСПУБЛІКА УГАНДА | UG | UGA | 800 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |УЗБЕКИСТАН |РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН | UZ | UZB | 860 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |УКРАЇНА |УКРАЇНА | UA | UKR | 804 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |УОЛЛІС І ФУТУНА, |ОСТРОВИ УОЛЛІС І ФУТУНА | WF | WLF | 876 | |ОСТРОВИ | | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |УРУГВАЙ |СХІДНА РЕСПУБЛІКА УРУГВАЙ | UY | URY | 858 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ФАРЕРСЬКІ О-ВИ |ФАРЕРСЬКІ ОСТРОВИ (У | FO | FRO | 234 | | |СКЛАДІ ДАНІЇ) | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ФІДЖІ |РЕСПУБЛІКА ФІДЖІ | FJ | FJI | 242 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ФІЛІППІНИ |РЕСПУБЛІКА ФІЛІППІНИ | PH | PHL | 608 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ФІНЛЯНДІЯ |ФІНЛЯНДСЬКА РЕСПУБЛІКА | FI | FIN | 246 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ФОЛКЛЕНДСЬКІ О-ВИ|ФОЛКЛЕНДСЬКІ (МАЛЬВІНСЬКІ)| FK | FLK | 238 | | |ОСТРОВИ (СПОРН. БРИТ. | | | | | |АРГ.) | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ФР. ПОЛІНЕЗІЯ |ФРАНЦУЗЬКА ПОЛІНЕЗІЯ (ФР.)| PF | PYF | 258 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ФР. ПІВДЕННІ |ФРАНЦУЗЬКІ ПІВДЕННІ | TF | ATF | 260 | |ТЕРИТОР. |ТЕРИТОРІЇ (ФР.) | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ФРАНЦІЯ |ФРАНЦУЗЬКА РЕСПУБЛІКА | FR | FRA | 250 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ХЕРД І МАКДОНАЛЬД|ХЕРД І МАКДОНАЛЬД (У | HM | HMD | 334 | | |СКЛАДІ АВСТРАЛІЇ) | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ХОРВАТІЯ |РЕСПУБЛІКА ХОРВАТІЯ | HR | HRV | 191 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЦЕНТР. АФР. |ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСЬКА | CF | CAF | 140 | |РЕСПУБ. |РЕСПУБЛІКА (ЦАР) | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЧАД |РЕСПУБЛІКА ЧАД | TD | TCD | 148 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЧЕХІЯ |ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА | CZ | CZE | 203 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЧИЛІ |РЕСПУБЛІКА ЧИЛІ | CL | CHL | 152 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ШВЕЙЦАРІЯ |ШВЕЙЦАРСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ | CH | CHE | 756 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ШВЕЦІЯ |КОРОЛІВСТВО ШВЕЦІЯ | SE | SWE | 752 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ШПІЦБЕРГЕН О-ВИ |ШПІЦБЕРГЕН І ЯН-МАЙЄН | SJ | SJM | 744 | | |(НОРВ.) | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ШРІ-ЛАНКА |ДЕМОКРАТИЧНА СОЦІАЛІСТИЧНА| LK | LKA | 144 | | |РЕСПУБЛІКА ШРІ-ЛАНКА | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЕКВАДОР |РЕСПУБЛІКА ЕКВАДОР | EC | ECU | 218 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЕКВАДОР. ГВІНЕЯ |РЕСПУБЛІКА ЕКВАТОРІАЛЬНА | GQ | GNQ | 226 | | |ГВІНЕЯ | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЕРІТРЕЯ |ЕРІТРЕЯ | ER | ERI | 232 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЕСТОНІЯ |ЕСТОНСЬКА РЕСПУБЛІКА | EE | EST | 233 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЕФІОПІЯ |ЕФІОПІЯ | ET | ETH | 231 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЮГОСЛАВІЯ |СОЮЗНА РЕСПУБЛІКА | YU | YUG | 891 | | |ЮГОСЛАВІЯ (СРЮ) | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ПІВДЕННО-АФР. |ПІВДЕННО-АФРИКАНСЬКА | ZA | ZAF | 710 | |РЕСПУБ. |РЕСПУБЛІКА (ПАР) | | | | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЯМАЙКА |ЯМАЙКА | JM | JAM | 388 | |-----------------+--------------------------+------+------+-----| |ЯПОНІЯ |ЯПОНІЯ | JP | JPN | 392 | ------------------------------------------------------------------
Решение
о Единой методологии таможенной статистики
внешней торговли государств-участников
Содружества Независимых Государств
(Москва, 9 декабря 1994 года)

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств
решил:
1. Утвердить Единую методологию таможенной статистики внешней
торговли государств-участников Содружества Независимых Государств
(прилагается). 2. В целях унификации положений таможенной статистики внешней
торговли и упрощения обмена соответствующей информацией между
государствами-участниками Содружества органам управления
государств-участников Содружества применять Единую методологию
таможенной статистики внешней торговли государств-участников
Содружества Независимых Государств.
Совершено в г. Москве 9 декабря 1994 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит каждому
государству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию.
(Подписи)
Единая методология таможенной статистики
внешней торговли государств-участников
Содружества Независимых Государств
I. Общие положения
В настоящей Единой методологии таможенной статистики внешней
торговли государств-участников Содружества Независимых Государств
(в дальнейшем - Методология) изложены основные правила и
процедуры, которые базируются на положениях таможенного
законодательства государств-участников Содружества (в дальнейшем -
государства). Методология разработана с учетом рекомендаций Статистической
Комиссии ООН и "Руководства для пользователей по статистике
внешней торговли" (Евростат, издание 3, 1990 г.).
II. Задачи таможенной статистики внешней торговли
Таможенная статистика внешней торговли является составной
частью статистики внешнеэкономических связей государства. Таможенная статистика предназначена для решения следующих
задач: обеспечение полного и достоверного учета данных об экспорте и
импорте государства; анализ основных тенденций, структуры и динамики
внешнеторговых товаропотоков государства в увязке с анализом его
макроэкономической ситуации; информационное обеспечение высших органов государственной
власти и управления при принятии ими решений в области таможенной
политики и государственного регулирования внешней торговли; анализ конъюнктуры рынка государства; контроль за поступлением таможенных платежей в
государственный бюджет; осуществление валютного контроля в пределах компетенции
таможенных органов; представление данных таможенной статистики для составления
торгового и отдельных статей платежного балансов государства; содействие в осуществлении государствами взаимного обмена
информацией по таможенной статистике внешней торговли; решение иных задач, обусловленных национальной таможенной
политикой.
III. Используемые термины
В настоящей Методологии используются основные термины в
следующих значениях: 1. "Таможенная территория государства" - сухопутная
территория государства, территориальные и внутренние воды и
воздушное пространство над ними. Таможенная территория государства включает в себя также
находящиеся в морской исключительной экономической зоне
государства искусственные острова, установки и сооружения, над
которыми государство обладает исключительной юрисдикцией в
отношении таможенного дела. Расположенные на территории государства свободные таможенные
зоны и свободные склады рассматриваются как находящиеся вне
таможенной территории государства. 2. "Таможенная граница государства" - пределы таможенной
территории государства, а также периметры свободных таможенных зон
и свободных складов. 3. "Товары" - любое движимое имущество, в том числе валюта,
валютные ценности, электрическая, тепловая, иные виды энергии и
транспортные средства, за исключением транспортных средств,
используемых для международных перевозок пассажиров и товаров. 4. "Отечественные товары" - товары, происходящие из
государства, либо товары, выпущенные в свободное обращение на
территории этого государства. 5. "Иностранные товары" - товары, не указанные в пункте 4
настоящего раздела. 6. "Таможенный режим" - совокупность положений, определяющих
статус товаров и транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу государства, для таможенных целей. 6.1. "Выпуск товаров для свободного обращения (импорт)" -
таможенный режим, при котором ввозимые на таможенную территорию
государства иностранные товары остаются постоянно на этой
территории без обязательства об их вывозе с этой территории. 6.2. "Реимпорт товаров" - таможенный режим, при котором
отечественные товары, вывезенные с таможенной территории
государства в соответствии с таможенным режимом экспорта, ввозятся
обратно в установленные сроки без взаимных таможенных пошлин,
налогов, а также без применения к товарам мер экономической
политики. 6.3. "Транзит товаров" - таможенный режим, при котором товары
перемещаются под таможенным контролем между двумя таможенными
органами государства, в том числе через территорию иностранного
государства, без взимания таможенных пошлин, налогов, а также без
применения к товарам мер экономической политики. 6.4. "Таможенный склад" - таможенный режим, при котором
ввезенные товары хранятся под таможенным контролем без взимания
таможенных пошлин и налогов, а также без применения к товарам мер
экономической политики в период хранения, а товары,
предназначенные для вывоза в соответствии с таможенным режимом
экспорта, хранятся под таможенным контролем с предоставлением
льгот, предусмотренных таможенным законодательством. 6.5. "Магазин беспошлинной торговли" - таможенный режим, при
котором товары реализуются под таможенным контролем на таможенной
территории государства (в аэропортах, портах, открытых для
международного сообщения, и иных местах, определяемых таможенными
органами государства) без взимания таможенных пошлин и налогов, а
также без применения к товарам мер экономической политики. 6.6. "Переработка товаров на таможенной территории" -
таможенный режим, при котором иностранные товары используются в
установленном порядке для переработки на таможенной территории
государства без применения мер экономической политики и с
возвратом сумм ввозных таможенных пошлин и налогов при условии
вывоза в соответствии с таможенным режимом экспорта продуктов
переработки за пределы таможенной территории государства. 6.7. "Переработка товаров под таможенным контролем" -
таможенный режим, при котором иностранные товары используются в
установленном порядке на таможенной территории государства без
взимания таможенных пошлин и налогов, а также без применения к
товарам мер экономической политики для переработки под таможенным
контролем с последующим выпуском для свободного обращения или
помещением продуктов переработки под иной таможенный режим. 6.8. "Временный ввоз (вывоз) товаров" - таможенный режим, при
котором пользование товарами на таможенной территории государства
или за его пределами допускается с полным или частичным
освобождением от таможенных пошлин и налогов, а также без
применения мер экономической политики. Временно ввозимые (вывозимые) товары подлежат возврату в
неизменном состоянии, кроме изменений вследствие естественного
износа либо убыли при нормальных условиях транспортировки и
хранения. 6.9. "Свободная таможенная зона и свободный склад" -
таможенные режимы, при которых иностранные товары размещаются и
используются в соответствующих территориальных границах или
помещениях (местах) без взимания таможенных пошлин, налогов, а
также без применения к указанным товарам мер экономической
политики, а отечественные товары размещаются и используются на
условиях, применяемых к вывозу в соответствии с таможенным режимом
экспорта. 6.10. "Переработка товаров вне таможенной территории" -
таможенный режим, при котором отечественные товары вывозятся без
применения к ним мер экономической политики и используются вне
таможенной территории государства с целью их переработки и
последующего выпуска продуктов переработки в свободное обращение
на таможенной территории этого государства с полным или частичным
освобождением от таможенных пошлин и налогов, а также без
применения к товарам мер экономической политики. 6.11. "Экспорт товаров" - таможенный режим, при котором
товары вывозятся за пределы таможенной территории государства без
обязательства об их ввозе на эту территорию. 6.12. "Реэкспорт товаров" - таможенный режим, при котором
иностранные товары вывозятся с таможенной территории государства
без взимания или с возвратом ввозных таможенных пошлин и налогов и
без применения мер экономической политики в соответствии с
таможенным законодательством. 6.13. "Уничтожение товаров" - таможенный режим, при котором
иностранные товары уничтожаются под таможенным контролем, включая
приведение их в состояние, непригодное для использования, без
взимания таможенных пошлин и налогов, а также без применения к
товарам мер экономической политики. 6.14. "Отказ от товара в пользу государства" - таможенный
режим, при котором лицо отказывается от товара без взимания
таможенных пошлин, налогов, а также без применения мер
экономической политики.
IV. Источники формирования таможенной статистики
внешней торговли
Исходными данными при формировании таможенной статистики
внешней торговли являются сведения, содержащиеся в грузовых
таможенных декларациях, заполняемых декларантами при таможенном
оформлении товаров. Учет товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом (нефть,
нефтепродукты, газ, вода и др.) и по линиям электропередач,
осуществляется (в соответствии с особенностями их декларирования)
по партиям товаров, поставленным в соответствии с документами,
подтверждающими приемку товаров на пограничных пунктах
трубопроводов или линий электропередач.
V. Объект учета в таможенной статистике внешней торговли
В таможенную статистику внешней торговли включаются все
товары (в том числе ценности, за исключением валютных ценностей,
находящихся в обращении), ввоз и вывоз которых уменьшает или
увеличивает материальные ресурсы государства.
VI. Система учета внешней торговли
1. С помощью таможенной статистики внешней торговли
государства ведется учет ввоза и вывоза товаров на основании
"общей" системы учета внешней торговли, при которой учитываются
все товары, поступающие в пределы статистической территории
государства или покидающие эти пределы. При этом границей
статистической территории государства выступает его
государственная граница*. ------------------- * При "специальной" системе учета внешней торговли границей
статистической территории государства является его таможенная
граница.
2. При "общей" системе учета в таможенной статистике внешней
торговли учитываются следующие категории товаров: Импорт: товары, ввозимые для свободного обращения; реимпортируемые товары; товары, ввозимые для переработки на таможенной территории; товары, ввозимые после переработки вне таможенной территории; товары, ввозимые для переработки под таможенным контролем; товары, ввозимые на территорию государства в соответствии с
режимом реэкспорта; товары, ввозимые на территорию государства в свободные
таможенные зоны и на свободные склады; ввозимые товары, от которых лицо отказывается в пользу
государства; иностранные товары, ввозимые в магазины беспошлинной торговли; товары, временно ввозимые для аренды сроком на один год и
более; Экспорт: товары, вывозимые в соответствии с таможенным режимом
экспорта; ввезенные в государство товары, выпущенные для свободного
обращения, а затем вывозимые с территории государства в
соответствии с таможенным режимом экспорта; товары, вывозимые после переработки на таможенной территории; товары, вывозимые после переработки под таможенным контролем; товары, вывозимые для переработки вне таможенной территории; товары, вывозимые с территории государства в соответствии с
режимом реэкспорта; товары, вывозимые с территории государства из свободных
таможенных зон и со свободных складов; иностранные и отечественные товары, вывозимые с территории
государства из магазинов беспошлинной торговли; товары, временно вывозимые для аренды сроком на один год и
более; 3. Не учитываются в таможенной статистике внешней торговли
при "общей" системе учета категории товаров, определяемые в
соответствии со следующими таможенными режимами: товары, перемещаемые транзитом через территорию государства; товары, помещенные под таможенный режим таможенного склада; временно ввозимые (вывозимые) товары, за исключением
арендуемых сроком на один год и более; иностранные товары, уничтожаемые на территории государства; вывозимые товары, от которых лицо отказалось в пользу
государства, а также уничтожение товаров; товары, вывозимые в соответствии с таможенным режимом вывоза
товаров для представительств государства за рубежом. 4. В таможенной статистике внешней торговли не учитываются
также следующие товары: а) валютные ценности (в том числе монетарное золото),
находящиеся в обращении, которыми обмениваются банки для
урегулирования взаимных расчетов; б) предметы залога и другие средства обеспечения
обязательств; в) товары, стоимость которых не превышает порога
статистического наблюдения; г) товары для официального (служебного) пользования
дипломатических и консульских представительств иностранных
государств, международных и межправительственных организаций,
представительств иностранных государств при этих организациях;
дары государственным органам, международным и межправительственным
организациям, главам государств, членам парламентов и
правительств; д) товары, предназначенные для обеспечения боеготовности и
повседневной деятельности отечественных воинских частей,
дислоцирующихся за пределами государства, а также находящиеся в
составе войск ООН, и товары, возвращаемые на территорию
государства отечественными воинскими частями; е) товары, не являющиеся предметом коммерческих операций: 1) перемещаемые физическими лицами не для коммерческих целей,
в том числе пересылаемые в международных почтовых отправлениях и
грузом; 2) почтовые знаки; 3) предметы обрядов и церемоний; 4) фотографии, экспонированные и проявленные пленки, проекты,
рисунки, кальки, рукописи, деловые бумаги, административные
печатные бланки, грамоты, а также любой носитель информации,
применяемый в рамках международного обмена информацией (в том
числе иностранные стандарты, технические условия, технические
описания и т.п.); 5) товары, ввозимые и вывозимые физическими лицами,
выезжающими или въезжающими на постоянное место жительства, а
также беженцами и вынужденными переселенцами; ж) товары, поставляемые в рамках операций, при которых не
пересекается государственная граница страны: 1) морские, речные суда и летательные аппараты,
предназначенные для использования в международных перевозках; 2) рыба и все виды морских продуктов, продаваемые с
отечественных судов за границей, в том числе и на иностранные
суда, находящиеся в территориальных водах иностранных государств
или в открытом море*; ------------------- * Учет указанных товаров будет осуществляться на последующих
этапах совершенствования таможенной статистики внешней торговли на
основе использования дополнительных, кроме грузовых таможенных
деклараций, источников первичной информации.
3) товары, добытые со дна в открытом море; 4) бункерное топливо, балласт, продовольствие и иные
материалы, приобретаемые за рубежом для отечественных транспортных
средств*; ------------------- * Учет указанных товаров будет осуществляться на последующих
этапах совершенствования таможенной статистики внешней торговли на
основе использования дополнительных, кроме грузовых таможенных
деклараций, источников первичной информации.
5) реэкспорт (в статистическом значении этого термина) без
завоза в страну; з) ввозимые в государство рыба и другие морские продукты,
добытые в открытом море либо в территориальных водах иностранных
государств на условиях концессии; и) товары, поставляемые в порядке рекламации, гарантийного
обслуживания, а также ошибочные поставки товаров. 5. При ввозе на территорию государства и вывозе с этой
территории учет ряда товаров в таможенной статистике внешней
торговли имеет свою специфику. В частности: а) драгоценные металлы, которые не выступают в качестве
платежного средства, ценные бумаги, банкноты и монеты, не
находящиеся в обращении, учитываются в экспорте и импорте по их
коммерческой стоимости; б) межправительственные поставки, включающие ввоз и вывоз
товаров в рамках правительственных программ внешней помощи,
учитываются вне зависимости от того, поставляются ли эти товары в
счет взносов в фонд технической помощи ООН, в качестве даров или
являются займом, товарообменной (бартерной) партией или
представляют собой военные репарации или реституции; в) гуманитарная помощь учитывается по стоимости с разбивкой
по государствам; г) бункерное топливо, балласт, продовольствие и иные
материалы учитываются при: продаже для иностранных морских, речных судов и летательных
аппаратов на территории государства; покупке с иностранных морских, речных судов на территории
государства; д) товары, арендуемые сроком на один год и более, учитываются
по полной стоимости арендуемого товара на момент ввоза (вывоза).
VII. Товары, учитываемые в таможенной статистике
внешней торговли особо
В таможенной статистике внешней торговли при необходимости
учитываются особо - с включением во внешнеторговый оборот
государства - следующие категории товаров, направляемые для
переработки или подвергшиеся переработке на таможенной территории
государства, под таможенным контролем или вне таможенной
территории государства:
При ввозе: товары, ввозимые для переработки на таможенной территории
государства, а также ввозимые для переработки под таможенным
контролем; товары, ввозимые после переработки вне таможенной территории
государства;
При вывозе: товары, вывозимые после переработки на таможенной территории
государства, а также вывозимые после переработки под таможенным
контролем; товары, вывозимые для переработки вне таможенной территории
государства.
VIII. Показатели таможенной статистики внешней торговли
Для формирования таможенной статистики внешней торговли
используются следующие показатели: отчетный период; направление товаропотока (ввоз и вывоз); страна происхождения; страна назначения; страна покупки; страна продажи; страна отгрузки (отправления); статистическая стоимость; код и наименование товара; вес нетто; код и наименование дополнительных единиц измерения; количество по дополнительным единицам измерения; характер сделки; вид таможенного режима; регион; прочие показатели.
IX. Страны - контрагенты
В таможенной статистике странами - контрагентами считаются: при ввозе: страна происхождения товара; страна отгрузки - для товаров, включенных в группу 97
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД)
( n0001410-92 ) (произведения искусства, предметы
коллекционирования и антиквариат), и реимпортных товаров; при вывозе: страна назначения товара. Страной происхождения товаров считается страна, в которой
товар был полностью произведен или подвергнут достаточной
переработке. Товарами, полностью произведенными в данной стране,
считаются: а) полезные ископаемые, добытые на ее территории, или в ее
территориальных водах, или на ее континентальном шельфе и в
морских недрах, если страна имеет исключительные права на
разработку этих недр; б) растительная продукция, выращенная или собранная на ее
территории; в) живые животные, родившиеся и выращенные в ней; г) продукция, полученная в этой стране от выращенных в ней
животных; д) произведенная в стране продукция охотничьего, рыболовного
и морского промыслов; е) продукция морского промысла, добытая и/или произведенная в
Мировом океане судами данной страны либо судами, арендованными
(зафрахтованными) ею; ж) вторичное сырье и отходы, являющиеся результатом
производственных и иных операций, осуществляемых в данной стране; з) продукция высоких технологий, полученная в открытом
космосе на космических судах, принадлежащих данной стране либо
арендуемых ею; и) товары, произведенные в данной стране исключительно из
продукции, упомянутой в пунктах "а" - "з" части третьей настоящего
раздела. Если в производстве товара участвуют две и более страны,
происхождение товара определяется в соответствии с критериями
достаточной переработки. Критериями достаточной переработки товара в данной стране
являются: 1) изменение товарной позиции (классификационного кода
товара) по ТН ВЭД ( n0001410-92 ) на уровне любого из первых
четырех знаков, произошедшее в результате переработки товара; 2) выполнение производственных или технологических операций,
достаточных или не достаточных для того, чтобы товар считался
происходящим из той страны, где эти операции имели место; 3) правило адвалорной доли - изменение стоимости товара,
когда процентная доля стоимости использованных материалов или
добавленной стоимости достигает фиксированной доли цены
поставляемого товара. При этом считаются не отвечающими критерию достаточной
переработки: а) операции по обеспечению сохранности товаров во время
хранения или транспортировки; б) операции по подготовке товаров к продаже и транспортировке
(дробление партии, формирование отправок, сортировка,
переупаковка); в) простые сборочные операции; г) смешивание товаров (компонентов) без придания полученной
продукции характеристик, существенно отличающих ее от исходных
составляющих. В случае, когда в отношении конкретных товаров или страны
происхождение товара особо не оговаривается, применяется общее
правило, в соответствии с которым товар считается подвергнутым
достаточной переработке, если произошло изменение товарной позиции
по ТН ВЭД ( n0001410-92 ) на уровне любого из первых четырех
знаков. Страна назначения - страна, известная на момент отгрузки как
конечная страна назначения товара. Страной назначения для товаров, вывозимых для переработки,
считается страна, в которой товар подвергается переработке. Если в момент поставки неизвестна страна происхождения или
назначения товара, то ввоз (вывоз) отражается по стране покупки
(продажи) товара. Страной покупки (продажи) считается страна, на территории
которой зарегистрировано (проживает) лицо (независимо от его
национальной принадлежности), купившее или продавшее товар.
X. Момент учета
Учет ввоза и вывоза товаров при водных, железнодорожных,
автомобильных, воздушных перевозках по дате разрешения таможенного
органа на выпуск товара, проставленной на грузовой таможенной
декларации. Датой ввоза и вывоза товаров, поставляемых трубопроводным
транспортом, а также электроэнергии, поставляемой по линиям
электропередач, считается дата приемосдаточного акта,
составленного на пограничных и контрольно-распределительных
пунктах соответственно трубопровода и линий электропередач.
XI. Статистическая стоимость товаров
Статистическая стоимость товаров определяется в долларах США
по ценам контрактов, приведенных к единому базису. Оценка стоимости импорта производится на базе цен СИФ - порт
страны-импортера или СИП - пункт назначения на границе
страны-импортера. СИФ - (стоимость, страхование, фрахт) - условие продажи
товара, согласно которому в цену товара включается его стоимость и
расходы по страхованию и транспортировке товара до порта
страны-импортера. Оценка стоимости экспорта производится на базе цен ФОБ - порт
страны-экспортера или ДАФ - граница страны-экспортера. ФОБ - (свободно на борту) - условие продажи товара, согласно
которому в цену товара включается его стоимость и расходы по
доставке и погрузке товара на борт судна. Понятия СИФ, ФОБ, СИП и ДАФ определяются в соответствии с
"Международными правилами толкования торговых терминов
"Инкотермс", 1990 год ( v0a23697-90 ). Пересчет в доллары США производится по курсу, котируемому
национальным (центральным) банком государства на день принятия
грузовой таможенной декларации.
XII. Количественный учет товаров
Количественный учет товаров ведется в таможенной статистике
внешней торговли по весу нетто. В необходимых случаях для сбора и обработки статистических
данных ведется параллельный учет товаров по количеству,
выраженному в дополнительных единицах измерения (штуки, литры,
кубические метры и др.). Эти единицы измерения указываются в
соответствующей колонке "Дополнительные единицы измерения" ТН ВЭД
( n0001410-92 ).
XIII. Классификация товаров
Для классификации и кодирования товаров в таможенной
статистике внешней торговли применяется классификатор "Товарная
номенклатура внешнеэкономической деятельности" (ТН ВЭД)
( n0001410-92 ). Девятизначный цифровой код ТН ВЭД состоит из следующих
элементов: первые шесть цифр означают код товара по Гармонизированной
системе описания и кодирования товаров (ГС); те же шесть цифр плюс седьмой, восьмой и девятый знаки
образуют код товара по "Товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности".
Классификационная структура ТН ВЭД
------------------------------------------------------------------ | Уровень классификации | Код |Количество | |-------------------------------+-------------------+------------| | Раздел | Римские цифры | 21 | | Группы | 2 знака | 97 | | Товарная позиция | 4 знака | 1241 | | Субпозиции | 6 знаков | 5019 | | Подсубпозиции | 9 знаков | 9506 | ------------------------------------------------------------------
Для обеспечения единообразного понимания классификационных
группировок ТН ВЭД используются примечания к разделам, группам,
конкретным товарным позициям, а также Основные правила
интерпретации ТН ВЭД ( n0001410-92 ), имеющие юридическую силу.
XIV. Используемые классификаторы
В таможенной статистике внешней торговли государств
используются единые классификаторы на основе международных
классификаторов. Введение единых классификаторов осуществляется
Советом руководителей таможенных служб государств-участников
Содружества.
XV. Границы сферы статистического наблюдения
Под границами сферы статистического наблюдения понимается
статистический порог, то есть такая предельная величина стоимости,
нетто-тоннажа, других показателей, характеризующих перемещаемые
товары, ниже которой они не учитываются в таможенной статистике
внешней торговли. Статистическому наблюдению подлежат товары, таможенная
стоимость которых превышает сумму, установленную национальным
законодательством. По весу, количеству и другим показателям ограничения не
установлены.
XVI. Статистические публикации
Статистические публикации по таможенной статистике внешней
торговли содержат основные данные, характеризующие состояние
внешней торговли государства: экспорт и импорт в целом и в разрезе по странам и группам
стран; удельный вес отдельных стран и групп стран во внешней
торговле данного государства; данные по импорту и экспорту в натуральном и стоимостном
выражении по товарам в кодах ТН ВЭД ( n0001410-92 ); данные по импорту и экспорту в разрезах "товар - страна" и
"страна - товар". Данные таможенной статистики представляются ежеквартально и
ежегодно.
XVII. Конфиденциальность информации
Информация по внешней торговле, предоставленная таможенным
органам государственными органами, предприятиями, учреждениями,
организациями и гражданами, может использоваться исключительно в
таможенных целях. Конфиденциальной считается информация, содержащаяся в
грузовых таможенных декларациях о конкретных сделках в привязке к
участникам внешнеэкономических связей. В соответствии с порядком, установленным законодательством
государства, в качестве конфиденциальных могут быть заявлены также
другие данные и показатели, возникающие в процессе формирования
таможенной статистики внешней торговли. Во избежание появления искажений статистической отчетности,
вызванных применением режима конфиденциальности, а также в целях
сохранения полноты охвата публикуемых данных в таможенной
статистике внешней торговли используется ряд специальных
технических приемов, позволяющих не выделять конфиденциальную
информацию в общих массивах публикуемых данных. Представление сведений об экспортно-импортных операциях
конкретных участников внешнеэкономических связей запрещено, за
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами
государства.
Приложение
к Единой методологии
таможенной статистики внешней
торговли государств-участников
Содружества Независимых Государств
Классификатор стран мира

Договаривающиеся стороны: Азербайджан, Армения, Белоруссия,
Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан,
Туркмения, Узбекистан, Украина.
Информационный вестник Совета глав государств и
Совета глав правительств СНГ "Содружество", N 4, 1994вгору