Рішення про заходи щодо поліпшення роботи залізниць держав-учасниць Співдружності (укр/рос)
СНД, Азербайджан, Білорусь [...]; Рішення, Міжнародний документ від 09.12.1994
Документ 997_403, чинний, поточна редакція — Підписання від 09.12.1994

               Рішення 
про заходи щодо поліпшення роботи залізниць
держав-учасниць Співдружності
(укр/рос)

Дата підписання Україною: 09.12.1994 Набуття чинності для України: 09.12.1994
Розглянувши доповідь Ради по залізничному транспорту
держав-учасниць Співдружності про заходи щодо поліпшення роботи
залізниць держав-учасниць Співдружності, Рада глав урядів
Співдружності Незалежних Держав
вирішила:
1. Міністерствам економіки, фінансів, залізничним
адміністраціям з іншими зацікавленими органами державного
управління держав-учасниць Співдружності розробити в I кварталі
1995 року програми державної підтримки залізниць держав-учасниць
Співдружності по утриманню їхніх технічних засобів у робочому
стані, використанню наявної ремонтної бази рухомого складу, для
того щоб цілком забезпечити виконання планових видів ремонту, а
також по реалізації Угоди про співробітництво в області технічного
переоснащення і відновлення залізничного рухомого складу від 9
вересня 1994 року ( 997_396 )і представляти їх на затвердження
урядів своїх держав.
Раді по залізничному транспорту держав-учасниць Співдружності
забезпечити необхідне сприяння в підготовці зазначених програм.
2. Залізничним адміністраціям, прикордонним і митним органам
держав-учасниць Співдружності до 1 березня 1995 року скорегувати
організацію прикордонного контролю і митного огляду пасажирських
потягів у міждержавному сполученні, для того щоб максимально
скоротити час стоянки потягів на прикордонних переходах, у тому
числі за рахунок організації спільного огляду в одному пункті або
проведення його під час руху потягів.
3. Міністерствам внутрішніх справ держав-учасниць
Співдружності разом із зацікавленими органами державного
управління в місячний термін розглянути хід виконання Рішення Ради
глав урядів Співдружності Незалежних Держав про заходи для
забезпечення безпеки пасажирів, вантажів, рухомого складу і
поїзних бригад на залізницях держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав від 24 вересня 1993 року ( 997_951 ) і вжити
необхідних заходів по його реалізації в повному обсязі.
Про проведену роботу інформувати Виконавчий Секретаріат СНД у
I кварталі 1995 року.
4. Міністерствам економіки, фінансів, залізничним
адміністраціям держав-учасниць Співдружності разом із
зацікавленими органами державного управління в місячний термін
розглянути положення з взаєморозрахунками за перевезення по
залізницях, використання рухомого складу та інші роботи і послуги
в міждержавному сполученні на залізничному транспорті і вжити
заходів щодо ліквідації допущеної заборгованості.
Раді по залізничному транспорту держав-учасниць Співдружності
розглянути питання щодо удосконалюванню тарифної політики в
міждержавному сполученні на залізничному транспорті
держав-учасниць Співдружності і докласти його на черговому
засіданні Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав.
Міждержавному економічному Комітетові Економічного союзу
разом з Радою по залізничному транспорту держав-учасниць
Співдружності розглянути питання взаєморозрахунків між залізницями
держав-учасниць Співдружності, підготувати пропозиції по його
реалізації і доповісти по даному питанню на черговому засіданні
Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав.
5. Відповідним органам і організаціям держав-учасниць
Співдружності організувати для потреб залізничного транспорту
пріоритетне постачання паливно-енергетичними ресурсами, оліями і
мастильними матеріалами, виділяючи їх окремим рядком у паливних
балансах з гарантованим квотуванням і ліцензуванням.
6. Узяти до відома, що держави-учасниць Співдружності вживуть
необхідних заходів по забезпеченню безперешкодного руху потягів у
міждержавному сполученні по своїх територіях і не допустять
втручання сторонніх осіб у роботу залізниць.
7. Дійсне Рішення набирає чинності з дня його підписання.
Вчинено в місті Москві 9 грудня 1994 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, що направить кожній державі, що
підписала це Рішення, його засвідчену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
Решение
о мерах по улучшению работы железных дорог
государств-участников Содружества
(Москва, 9 декабря 1994 года)

Рассмотрев доклад Совета по железнодорожному транспорту
государств-участников Содружества о мерах по улучшению работы
железных дорог государств-участников Содружества, Совет глав
правительств Содружества Независимых Государств решил:
1. Министерствам экономики, финансов, железнодорожным
администрациям с другими заинтересованными органами
государственного управления государств-участников Содружества
разработать в I квартале 1995 года программы государственной
поддержки железных дорог государств-участников Содружества по
содержанию их технических средств в работоспособном состоянии,
использованию имеющейся ремонтной базы подвижного состава, с тем
чтобы полностью обеспечить выполнение плановых видов ремонта, а
также по реализации Соглашения о сотрудничестве в области
технического переоснащения и обновления железнодорожного
подвижного состава от 9 сентября 1994 года ( 997_396 ) и
представить их на утверждение правительств своих государств. Совету по железнодорожному транспорту государств-участников
Содружества обеспечить необходимое содействие в подготовке
указанных программ. 2. Железнодорожным администрациям, пограничным и таможенным
органам государств-участников Содружества до 1 марта 1995 года
скорректировать организацию пограничного контроля и таможенного
досмотра пассажирских поездов в межгосударственном сообщении, с
тем чтобы максимально сократить время стоянки поездов на
пограничных переходах, в том числе за счет организации совместного
досмотра в одном пункте или проведения его во время движения
поездов. 3. Министерствам внутренних дел государств-участников
Содружества совместно с заинтересованными органами
государственного управления в месячный срок рассмотреть ход
выполнения Решения Совета глав правительств Содружества
Независимых Государств о мерах по обеспечению безопасности
пассажиров, грузов, подвижного состава и поездных бригад на
железных дорогах государств-участников Содружества Независимых
Государств ( 997_951 ) от 24 сентября 1993 года и принять
необходимые меры по его реализации в полном объеме. О проведенной работе информировать Исполнительный Секретариат
СНГ в I квартале 1995 года. 4. Министерствам экономики, финансов, железнодорожным
администрациям государств-участников Содружества совместно с
заинтересованными органами государственного управления в месячный
срок рассмотреть положение с взаиморасчетами за перевозки по
железным дорогам, использование подвижного состава и другие работы
и услуги в межгосударственном сообщении на железнодорожном
транспорте и принять меры к ликвидации допущенной задолженности. Совету по железнодорожному транспорту государств-участников
Содружества рассмотреть вопрос по совершенствованию тарифной
политики в межгосударственном сообщении на железнодорожном
транспорте государств-участников Содружества и доложить его на
очередном заседании Совета глав правительств Содружества
Независимых Государств. Межгосударственному экономическому комитету Экономического
союза совместно с Советом по железнодорожному транспорту
государств-участников Содружества рассмотреть вопрос
взаиморасчетов между железными дорогами государств-участников
Содружества, подготовить предложения по его реализации и доложить
по данному вопросу на очередном заседании Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств. 5. Соответствующим органам и организациям
государств-участников Содружества организовать для нужд
железнодорожного транспорта приоритетное снабжение
топливно-энергетическими ресурсами, маслами и смазочными
материалами, выделяя их отдельной строкой в топливных балансах с
гарантированным квотированием и лицензированием. 6. Принять к сведению, что государства-участники Содружества
примут необходимые меры по обеспечению беспрепятственного движения
поездов в межгосударственном сообщении по своим территориям и не
допустят вмешательства посторонних лиц в работу железных дорог. 7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Совершено в г. Москве 9 декабря 1994 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит каждому
государству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию.
(Подписи)
Договаривающиеся стороны: Азербайджан, Армения, Белоруссия,
Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан,
Туркмения, Узбекистан, Украина.
Информационный вестник Совета глав государств и
Совета глав правительств СНГ "Содружество", N 4, 1994вгору