Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel

               Угода 
про практичне використання положень
статті 83 bis Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію
(укр/рос)
Статус Угоди див. ( 997_747 )
{ Про припинення тимчасового застосування
Російською Федерацією Угоди додатково
див. Постанову ( v0364410-03 ) від 24.06.2003 }

Дата підписання: 09.12.1994 Дата набрання чинності для України: 13.05.1996
Уряди держав - учасниць цієї Угоди, іменовані надалі
Договірні Сторони,
керуючись положеннями Конвенції про міжнародну цивільну
авіацію 1944 року ( 995_038 ) (далі - Чиказької Конвенції) і
надаючи значення цивільної авіації як одному з важливих факторів
співробітництва народів держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав,
враховуючи досягнуту на 23-й сесії Асамблеї Міжнародної
організації цивільної авіації (Монреаль, 6 жовтня 1980 року) згоду
про необхідність передачі визначених функцій і обов'язків державою
реєстрації державі - експлуатанту повітряного судна у випадку
оренди, фрахтування повітряних суден і обміну ними або яких-небудь
подібних дій щодо таких повітряних суден,
прагнучи забезпечити в максимально можливий мірі заходи, що
сприяють безпечному розвитку цивільної авіації,
погодилися про наступне:
Стаття 1
Договірні Сторони під час здійснення польотів у межах
повітряного простору над територіями їхніх держав тимчасово, до
ратифікації статті 83 bis ( 995_040 ) Чиказької Конвенції
( 995_038 ), визнають необхідність застосовувати положення цієї
статті, яка зазначає:
"a) Незважаючи на положення Статей 12, 30, 31 і 32 a), у тому
випадку, коли повітряне судно, зареєстроване у Договірній державі,
експлуатується згідно з договором оренди, фрахтування або
взаємного обміну повітряними суднами або відповідно до будь-якого
подібного договору-експлуатанту, основне місце діяльності якого
або, якщо він не має такого місця діяльності, постійне
місцеперебування якого знаходиться в іншій Договірній державі,
держава реєстрації може за згодою з такою іншою державою передати
йому всі або частину своїх функцій та обов'язків як держави
реєстрації щодо цього повітряного судна, передбачених Статтями 12,
30, 31 і 32 a). Держава реєстрації звільняється від
відповідальності щодо переданих функцій і обов'язків.
b) Передання не буде мати дії щодо інших Договірних держав
доти, поки угода між державами, в якому передання передбачається,
не буде зареєстрована в Раді й опублікована згідно зі Статтею 83
або до того, як про існування і предмет угоди не буде
безпосередньо повідомлено владі іншої заінтересованої Договірної
держави або держав державою - стороною угоди.
c) Положення пунктів a) і b), згаданих вище, також
застосовуються до випадків, передбаченим Статтею 77".
Стаття 2
Договірні Сторони, держави яких не ратифікували відповідно до
статті 94 a) Чиказької Конвенції ( 995_038 ) статтю 83 bis
( 995_040 ), розглянуть можливість її ратифікації в найкоротший
строк.
Стаття 3
Ця Угода тимчасово застосовується з дня підписання і набирає
сили з дня здачі на збереження депозитарію третього повідомлення
про виконання державами внутрішньодержавних процедур, необхідних
для набрання ним чинності.
Вчинено в місті Москві 9 грудня 1994 року в одному
оригінальному примірнику російською мовою. Цей екземпляр
зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який надасть
кожній державі, що підписала цю Угоду, його завірену копію.
За Уряд За Уряд
Республіки Азербайджан Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)

Соглашение
о практическом использовании положений
статьи 83 bis Конвенции о международной
гражданской авиации
(Москва, 9 декабря 1994 года)

Правительства государств-участников настоящего Соглашения,
именуемые в дальнейшем "Договаривающиеся Стороны", руководствуясь положениями Конвенции о международной
гражданской авиации 1944 года ( 995_038 ) (далее - Чикагской
Конвенции) и придавая значение гражданской авиации как одному из
важных факторов сотрудничества народов государств-участников
Содружества Независимых Государств, учитывая достигнутое на 23-ей сессии Ассамблеи Международной
организации гражданской авиации (Монреаль, 6 октября 1980 года)
согласие о необходимости передачи определенных функций и
обязанностей государством регистрации государству-эксплуатанту
воздушного судна в случае аренды, фрахтования воздушных судов и
обмена ими или каких-либо подобных действий в отношении таких
воздушных судов, стремясь обеспечить в максимально возможной степени
мероприятия, способствующие безопасному развитию гражданской
авиации, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Договаривающиеся Стороны при осуществлении полетов в пределах
воздушного пространства над территориями их государств временно,
до ратификации статьи 83 bis ( 995_040 ) Чикагской Конвенции
( 995_038 ), признают необходимость применять положения этой
статьи, которая гласит: "а) Несмотря на положения Статей 12, 30, 31 и 32 "а", в том
случае, когда воздушное судно, зарегистрированное в
Договаривающемся государстве, эксплуатируется в соответствии с
Договором аренды, фрахтования или взаимного обмена воздушными
судами или в соответствии с любым подобным Договором
эксплуатантом, основное место деятельности которого или, если он
не имеет такого места деятельности, постоянное местопребывание
которого находится в другом Договаривающемся государстве,
государство регистрации может по соглашению с таким другим
государством передать ему все или часть своих функций и
обязанностей как государства регистрации в отношении этого
воздушного судна, предусмотренных статьями 12, 30, 31 и 32 "а".
Государство регистрации освобождается от ответственности в
отношении переданных функций и обязанностей. в) Передача не будет иметь действия в отношении других
Договаривающихся государств до тех пор, пока Соглашение между
государствами, в котором передача предусматривается, не будет
зарегистрировано в Совете и опубликовано в соответствии со статьей
83 или до того, как о существовании и предмете Соглашения не будет
непосредственно сообщено властям другого заинтересованного
Договаривающегося государства или государств государством -
Стороной Соглашения. с) Положения пунктов "а" и "в", упомянутых выше, также
применяются к случаям, предусмотренным статьей 77".
Статья 2
Договаривающиеся Стороны, государства которых не
ратифицировали в соответствии со статьей 94 "а" Чикагской
Конвенции ( 995_038 ) статью 83 bis ( 995_040 ), рассмотрят
возможность ее ратификации в кратчайшие сроки.
Статья 3
Настоящее Соглашение временно применяется со дня подписания и
вступает в силу со дня сдачи на хранение депозитарию третьего
уведомления о выполнении государствами внутригосударственных
процедур, необходимых для его вступления в силу.
Совершено в г. Москве 9 декабря 1994 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит каждому
государству, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную
копию.
(Подписи)
Договаривающиеся стороны: Азербайджан, Армения, Белоруссия,
Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан,
Туркмения, Узбекистан, Украина.
Соглашение вступило в силу 27.10.1995.
Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и
Совета глав правительств СНГ. 1994. N 4(17). С. 74 - 75.


Публікації документа