Document 997_352, valid, current version — Ratification on January 19, 2006, on the basis - 3383-IV
( Last event — Entry into force for Ukraine treaty, gone March 3, 2006, on the basis - v-760342-06. Take a look at the history? )

               Рішення 
про Правила митного контролю за переміщенням
через митний кордон товарів, що містять об'єкти
інтелектуальної власності
(укр/рос)
Статус Рішення див. ( 997_747 )
( Рішення ратифіковано Законом
N 3383-IV ( 3383-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.191 )

Дата підписання: 28.09.2001 Дата ратифікації: 19.01.2006 Дата набуття чинності: 03.03.2006
Офіційний переклад
Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав з метою
реалізації Угоди про співробітництво з питань припинення
правопорушень у сфері інтелектуальної власності від 6 березня
1998 року ( 997_154 ), посилення митного контролю за переміщенням
через митний кордон товарів, що містять об'єкти інтелектуальної
власності,
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Правила митного контролю за переміщенням через
митний кордон товарів, що містять об'єкти інтелектуальної
власності (додаються).
2. Надати Економічній раді Співдружності Незалежних Держав
право вносити, наскільки це необхідно, зміни та доповнення до
Правил митного контролю за переміщенням через митний кордон
товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності.
3. Це Рішення набуває чинності з дня здачі на зберігання
депозитарію третього повідомлення про виконання державами, що його
підписали, всіх необхідних процедур. Для держав, що виконали
необхідні процедури пізніше, воно набуває чинності з дня здачі на
зберігання депозитарію відповідних документів.
Вчинено в місті Москва 28 вересня 2001 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який
надішле кожній державі, яка підписала це Рішення, його засвідчену
копію.

ЗАТВЕРДЖЕНІ
Рішенням Ради глав урядів
Співдружності Незалежних
Держав про Правила митного
контролю за переміщенням
через митний кордон товарів,
що містять об'єкти
інтелектуальної власності,
від 28 вересня 2001 року
ПРАВИЛА
митного контролю за переміщенням через митний кордон
товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності
1. Основні визначення
Для цілей цих Правил використовуються такі визначення:
Сторони - держави - учасники Угоди про співробітництво з
питань припинення правопорушень у сфері інтелектуальної власності
від 6 березня 1998 року ( 997_154 );
контрафактні товари - товари, що містять об'єкти
інтелектуальної власності (об'єкти авторського права й суміжних
прав, товарні знаки, географічні зазначення), створені та/або
переміщувані через митний кордон з порушенням прав правовласника,
передбачених національним законодавством;
правовласник - фізична (юридична) особа або держава, права
якої на об'єкти інтелектуальної власності охороняються відповідно
до національного законодавства Сторін;
призупинення випуску - продовження митними органами строку
прийняття рішення про випуск товарів, які переміщуються через
митні кордони Сторін, стосовно яких існує припущення, що вони є
контрафактними;
реєстр товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності
(далі - реєстр) - перелік товарів, що містять об'єкти
інтелектуальної власності, охороняються відповідно до
національного законодавства Сторони, який складається центральним
митним органом для цілей митного контролю на підставі заяв
правовласника або особи, що представляє інтереси правовласника, і
включає в себе інформацію, яка дає можливість митним органам
виявляти контрафактні товари, які переміщуються через митний
кордон (назву об'єкта інтелектуальної власності; підставу набуття
права інтелектуальної власності; назву та юридичну адресу
правовласника й осіб, які мають дозвіл або ліцензію на право
використання цього об'єкта інтелектуальної власності; місця
виготовлення оригінального товару й дані про їх виробників; опис,
країну походження, спосіб транспортування, назви імпортерів і/або
експортерів припустимо контрафактної продукції тощо).
2. Переміщення товарів,
що містять об'єкти інтелектуальної власності
Переміщення через митний кордон товарів, що містять об'єкти
інтелектуальної власності, здійснюється відповідно до цих Правил і
національного законодавства Сторін.
Центральний митний орган кожної зі Сторін веде реєстр
товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, для цілей
митного контролю.
Митні органи в порядку, установленому національним
законодавством Сторін і цими Правилами, здійснюють захист прав
правовласника на об'єкти інтелектуальної власності, внесені до
реєстру.
3. Заява про захист прав
на об'єкти інтелектуальної власності
Правовласник чи інша особа, яка представляє інтереси
правовласника (далі - заявник), яка має достатні підстави вважати,
що під час переміщення товарів через митний кордон порушені або
можуть бути порушені його права на об'єкт інтелектуальної
власності, має право подати заяву про захист прав інтелектуальної
власності до центрального митного органу з проханням призупинити
випуск контрафактних товарів. Порядок подання заяви, надання
необхідних відомостей і документів визначається центральним митним
органом.
Центральний митний орган приймає рішення про внесення об'єкта
інтелектуальної власності до реєстру, а в разі недотримання
заявником установлених вимог або подання неповних чи недостовірних
відомостей - про відмову в унесенні до реєстру, повідомляючи
заявника про прийняте рішення в строк, установлений національним
законодавством.
Порядок ведення реєстру, його доведення до митних органів і
заявників визначається центральним митним органом.
4. Збори за внесення об'єкта
інтелектуальної власності до реєстру
За внесення об'єкта інтелектуальної власності до реєстру
справляються збори в розмірі й порядку, що визначаються
національним законодавством Сторін.
5. Термін захисту прав
Термін захисту прав установлюється центральним митним органом
відповідно до національного законодавства під час прийняття
рішення про внесення об'єкта інтелектуальної власності до реєстру
з урахуванням строків, що зазначаються заявником, але не більше
ніж два роки з моменту прийняття цього рішення. Зазначений
заявником термін може бути продовжений за наявності звернення
заявника.
Загальний термін захисту прав не може перевищувати терміну
дії права на об'єкт інтелектуальної власності.
6. Забезпечення витрат,
пов'язаних із призупиненням випуску
Заява про захист прав інтелектуальної власності повинна
супроводжуватися заставою, або внесенням на депозит відповідної
суми, або гарантійним зобов'язанням заявника, яке гарантує
відшкодування витрат митним органам і компенсацію імпортеру,
вантажоодержувачу, експортеру або володільцю товарів у разі
збитків або пошкоджень у результаті невиправданого призупинення
випуску товарів.
Порядок визначення розміру забезпечення й відшкодування
видатків і витрат митного органу в разі призупинення випуску
визначається національними законодавствами Сторін.
7. Призупинення випуску товарів, що містять об'єкти
інтелектуальної власності
У разі, якщо під час пред'явлення митному органу товарів, що
містять об'єкти інтелектуальної власності, унесені до реєстру,
митний орган виявляє ознаки того, що товари можуть бути
контрафактними, випуск таких товарів призупиняється.
У цьому разі митний орган може за своєю ініціативою вимагати
від заявника надання на безоплатній основі будь-якої інформації
або допомоги, в тому числі технічної експертизи й обладнання, з
метою визначення того, чи є підозрювані товари контрафактними.
Призупинення випуску може здійснюватися на строк, що не
перевищує найбільший із 20 робочих днів або 31 календарного дня
залежно від того, який із періодів є тривалішим, якщо інше не
передбачено для цих цілей національними законодавствами Сторін.
Митний орган негайно повідомляє декларанта й заявника про
призупинення випуску.
8. Подання інформації. Узяття проб і зразків
Митний орган у порядку, передбаченому національним
законодавством Сторін, подає заявникові й декларантові інформацію,
потрібну для визначення контрафактності товарів, щодо яких
прийнято рішення про призупинення випуску.
У порядку, установленому національним законодавством, заявник
і декларант можуть брати проби й зразки товарів, щодо яких
прийнято рішення про призупинення випуску, і проводити їхнє
дослідження (експертизу).
9. Скасування рішення про призупинення випуску товарів
Якщо заявник подасть звернення до митного органу про
скасування рішення про призупинення випуску товарів або не вживе
необхідних заходів для встановлення факту контрафактності в
строки, установлені пунктом 7 цих Правил, рішення про призупинення
випуску підлягає скасуванню, а товари підлягають митному
оформленню й випуску.
Випуск товарів не може бути перешкодою для звернення
правовласника до вповноважених законодавством органів про захист
його прав на об'єкти інтелектуальної власності.
У разі прийняття вповноваженими законодавством органами
рішення про визнання товарів контрафактними такі товари випуску не
підлягають. При цьому контрафактні товари підлягають знищенню або
розпорядженню ними іншим способом у порядку, що визначається
національним законодавством Сторін.
Прийняття рішень уповноваженими законодавством органами з
питання контрафактності товарів і їх випуску повинно здійснюватися
в строки, передбачені абзацом 3 пункту 7 цих Правил.
10. Додаткові повноваження митних органів щодо контролю товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності
У порядку, що визначається національним законодавством, митні
органи можуть призупиняти випуск, здійснювати вилучення й уживати
інших заходів до товарів, що містять об'єкти інтелектуальної
власності та не внесені до реєстру, за наявності достатніх підстав
уважати, що такі товари можуть бути контрафактними.
За угодою між центральними митними органами Сторін митні
органи однієї Сторони можуть здійснювати в рамках своєї
компетенції захист прав правовласника на об'єкти інтелектуальної
власності, унесені до реєстру центрального митного органу іншої
Сторони.
Митні органи кожної зі Сторін можуть надавати більш широкий
захист прав на об'єкти інтелектуальної власності під час
переміщення через митні кордони товарів, що містять такі об'єкти
інтелектуальної власності, ніж це передбачено цими Правилами.
11. Особливості митного контролю окремих товарів,
що містять об'єкти інтелектуальної власності
Ці Правила відповідно до національного законодавства можуть
не застосовуватися щодо товарів, що містять об'єкти
інтелектуальної власності, переміщуються через митний кордон
фізичними особами або відповідно до митного режиму "транзиту",
пересилаються в міжнародних поштових відправленнях, а також
увезені на законних підставах на митну територію держави
правовласником, випущені за його згодою в обіг і не призначені для
виробничої або іншої комерційної діяльності за умови дотримання
інших вимог, контроль за якими покладено на митні органи.

Решение
о Правилах таможенного контроля
за перемещением через таможенную границу товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности
(Москва, 28 сентября 2001 года)

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств в
целях реализации Соглашения о сотрудничестве по пресечению
правонарушений в области интеллектуальной собственности от 6 марта
1998 года ( 997_154 ), усиления таможенного контроля за
перемещением через таможенную границу товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности, решил: 1. Утвердить Правила таможенного контроля за перемещением
через таможенную границу товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности (прилагаются). 2. Предоставить Экономическому совету Содружества Независимых
Государств право вносить по мере необходимости изменения и
дополнения в Правила таможенного контроля за перемещением через
таможенную границу товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности. 3. Настоящее Решение вступает в силу со дня сдачи на хранение
депозитарию третьего уведомления о выполнении подписавшими его
государствами всех необходимых процедур. Для государств,
выполнивших необходимые процедуры позднее, оно вступает в силу со
дня сдачи на хранение депозитарию соответствующих документов.
Совершено в городе Москве 28 сентября 2001 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых
Государств, который направит каждому государству, подписавшему
настоящее Решение, его заверенную копию.
(Подписи)
Утверждены
Решением Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств
о Правилах таможенного контроля за
перемещением через таможенную
границу товаров, содержащих
объекты интеллектуальной
собственности,
от 28 сентября 2001 года
Правила
таможенного контроля за перемещением
через таможенную границу товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности
1. Основные определения
Для целей настоящих Правил используются следующие
определения: Стороны - государства-участники Соглашения о сотрудничестве
по пресечению правонарушений в области интеллектуальной
собственности от 6 марта 1998 года ( 997_154 ); контрафактные товары - товары, содержащие объекты
интеллектуальной собственности (объекты авторского права и смежных
прав, товарные знаки, географические указания), созданные и/или
перемещаемые через таможенную границу с нарушением прав
правообладателя, предусмотренных национальным законодательством; правообладатель - физическое (юридическое) лицо или
государство, права которого на объекты интеллектуальной
собственности охраняются в соответствии с национальным
законодательством Сторон; приостановление выпуска - продление таможенными органами
срока принятия решения о выпуске товаров, перемещаемых через
таможенные границы Сторон, в отношении которых предполагается, что
они являются контрафактными; реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности (далее - реестр) - перечень товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии
с национальным законодательством Стороны, составляемый центральным
таможенным органом для целей таможенного контроля на основе
заявлений правообладателя или лица, которое представляет интересы
правообладателя, и включающий в себя информацию, которая позволяет
таможенным органам выявлять контрафактные товары, перемещаемые
через таможенную границу (наименование объекта интеллектуальной
собственности; основание приобретения права интеллектуальной
собственности; наименование и юридический адрес правообладателя и
лиц, имеющих разрешение или лицензию на право использования
данного объекта интеллектуальной собственности; места изготовления
подлинного товара и данные об их производителях; описание, страну
происхождения, способ транспортировки, наименования импортеров
и/или экспортеров предположительно контрафактной продукции и
т.д.).
2. Перемещение товаров, содержащих объекты
интеллектуальной собственности
Перемещение через таможенную границу товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности, осуществляется в
соответствии с настоящими Правилами и национальным
законодательством Сторон. Центральный таможенный орган каждой из Сторон ведет реестр
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, для
целей таможенного контроля. Таможенные органы в порядке, установленном национальным
законодательством Сторон и настоящими Правилами, осуществляют
защиту прав правообладателя на объекты интеллектуальной
собственности, внесенные в реестр.
3. Заявление о защите прав на объекты
интеллектуальной собственности
Правообладатель или иное лицо, представляющее интересы
правообладателя (далее - заявитель), которое имеет достаточные
основания полагать, что при перемещении товаров через таможенную
границу нарушены или могут быть нарушены его права на объект
интеллектуальной собственности, вправе подать заявление о защите
прав интеллектуальной собственности в центральный таможенный орган
с просьбой приостановить выпуск контрафактных товаров. Порядок
подачи заявления, представления необходимых сведений и документов
определяется центральным таможенным органом. Центральный таможенный орган принимает решение о внесении
объекта интеллектуальной собственности в реестр, а в случае
несоблюдения заявителем установленных требований либо
представления неполных или недостоверных сведений об отказе во
внесении в реестр, уведомляя заявителя о принятом решении в срок,
определяемый национальным законодательством. Порядок ведения реестра, его доведения до таможенных органов
и заявителей определяется центральным таможенным органом.
4. Сборы за внесение объекта интеллектуальной
собственности в реестр
За внесение объекта интеллектуальной собственности в реестр
взимаются сборы в размере и порядке, определяемых национальным
законодательством Сторон.
5. Срок защиты прав
Срок защиты прав устанавливается центральным таможенным
органом в соответствии с национальным законодательством при
принятии решения о внесении объекта интеллектуальной собственности
в реестр с учетом сроков, указываемых заявителем, но не более двух
лет с момента принятия данного решения. Указанный заявителем срок
может быть продлен при наличии обращения заявителя. Общий срок защиты прав не может превышать срока действия
права на объект интеллектуальной собственности.
6. Обеспечение затрат, связанных
с приостановлением выпуска
Заявление о защите прав интеллектуальной собственности должно
сопровождаться залогом, или внесением на депозит соответствующей
суммы, или гарантийным обязательством заявителя, гарантирующим
возмещение затрат таможенным органам и компенсацию импортеру,
грузополучателю, экспортеру или владельцу товаров в случае убытков
или повреждений в результате неоправданного приостановления
выпуска товаров. Порядок определения размера обеспечения и возмещения расходов
и затрат таможенного органа в случае приостановления выпуска
определяется национальными законодательствами Сторон.
7. Приостановление выпуска товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности
В случае, если при предъявлении таможенному органу товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, внесенные в
реестр, таможенный орган обнаруживает признаки того, что товары
могут являться контрафактными, выпуск таких товаров
приостанавливается. В этом случае таможенный орган может по своей инициативе
требовать от заявителя предоставления на безвозмездной основе
любой информации или помощи, включая техническую экспертизу и
оборудование, в целях определения того, являются ли подозреваемые
товары контрафактными. Приостановление выпуска может осуществляться на срок, не
превышающий наибольший из 20 рабочих дней или 31 календарного дня
в зависимости от того, какой из периодов является более
продолжительным, если иное не предусмотрено для этих целей
национальными законодательствами Сторон. Таможенный орган немедленно уведомляет декларанта и заявителя
о приостановления выпуска.
8. Представление информации. Взятие проб и образцов
Таможенный орган в порядке, предусмотренном национальным
законодательством Сторон, представляет заявителю и декларанту
информацию, необходимую для определения контрафактности товаров, в
отношении которых принято решение о приостановлении выпуска. В порядке, установленном национальным законодательством,
заявитель и декларант могут брать пробы и образцы товаров, в
отношении которых принято решение о приостановлении выпуска, и
проводить их исследование (экспертизу).
9. Отмена решения о приостановлении выпуска товаров
Если заявитель подаст обращение в таможенный орган об отмене
решения о приостановлении выпуска товаров либо не примет
необходимых мер для установления факта контрафактности в сроки,
установленные пунктом 7 настоящих Правил, решение о
приостановлении выпуска подлежит отмене, а товары подлежат
таможенному оформлению и выпуску. Выпуск товаров не может служить препятствием для обращения
правообладателя в уполномоченные законодательством органы о защите
его прав на объекты интеллектуальной собственности. В случае принятия уполномоченными законодательством органами
решения о признании товаров контрафактными такие товары выпуску не
подлежат. При этом контрафактные товары подлежат уничтожению либо
распоряжению ими иным способом в порядке, определяемом
национальным законодательством Сторон. Принятие решений уполномоченными законодательством органами
по вопросу контрафактности товаров и их выпуску должно
осуществляться в сроки, предусмотренные абзацем 3 пункта 7
настоящих Правил.
10. Дополнительные полномочия таможенных органов
по контролю товаров, содержащих объекты интеллектуальной
собственности
В порядке, определяемом национальным законодательством,
таможенные органы могут приостанавливать выпуск, осуществлять
изъятие и принимать иные меры в отношении товаров, содержащих
объекты интеллектуальной собственности и не внесенных в реестр,
при наличии достаточных оснований полагать, что такие товары могут
являться контрафактными. По соглашению между центральными таможенными органами Сторон
таможенные органы одной Стороны могут осуществлять в рамках своей
компетенции защиту прав правообладателя на объекты
интеллектуальной собственности, внесенные в реестр центрального
таможенного органа другой Стороны. Таможенные органы каждой из Сторон могут предоставлять более
широкую защиту прав на объекты интеллектуальной собственности при
перемещении через таможенные границы товаров, содержащих такие
объекты интеллектуальной собственности, чем это предусмотрено
настоящими Правилами.
11. Особенности таможенного контроля отдельных товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности
Настоящие Правила в соответствии с национальным
законодательством могут не применяться в отношении товаров,
содержащих объекты интеллектуальной собственности, перемещаемых
через таможенную границу физическими лицами или в соответствии с
таможенным режимом "транзита", пересылаемых в международных
почтовых отправлениях, а также ввезенных на законных основаниях на
таможенную территорию государства правообладателем, выпущенных по
его согласию в обращение и не предназначенных для производственной
или иной коммерческой деятельности при условии соблюдения иных
требований, контроль за которыми возложен на таможенные органы.on top