Документ 997_202, чинний, поточна редакція — Набрання чинності для України міжнародного договору від 07.05.2001, підстава - v5832342-01

               Угода 
про порядок транзиту через території
держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав
Статус Угоди див. ( 997_747 )
( Угоду ратифіковано із застереженнями Законом
N 2283-III ( 2283-14 ) від 22.02.2001 )
( Про набуття чинності Угоди для України додатково
див. Лист Держмитслужби
N 09/09-5832-ЕП ( v5832342-01 ) від 13.12.2001 )

переклад
Держави-учасниці цієї Угоди в особі урядів, далі "Сторони", керуючись положеннями Договору про створення Економічного
союзу від 24 вересня 1993 року ( 997_035 ), Основами митних
законодавств держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
( 997_509 ), прийнятими Рішенням Ради глав держав Співдружності
від 10 лютого 1995 року, а також принципами, закріпленими в Угоді
про створення зони вільної торгівлі від 15 квітня 1994 року
( 997_051 ) і Протоколі про зміни і доповнення до неї від 2 квітня
1999 року ( 997_181 ), в Угоді про співробітництво і взаємну
допомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року ( 997_222 ), підтверджуючи свою прихильність до принципів свободи
транзиту, бажаючи сприяти спрощенню міжнародних транзитних перевезень
товарів шляхом уніфікації митних процедур, вважаючи, що поліпшення умов міжнародних транзитних
перевезень є одним з істотних чинників розвитку співробітництва, погодилися про таке:
Стаття 1
Ця Угода визначає порядок транзиту товарів і транспортних
засобів через митні території Сторін. Для цілей цієї Угоди використовуються терміни, визначені
Основами митних законодавств держав-учасниць Співдружності
Незалежних Держав від 10 лютого 1995 року ( 997_509 ).
Стаття 2
Товари, що переміщуються транзитом через території Сторін,
повинні: залишатися в незмінному стані, крім змін унаслідок природного
зносу або втрат при нормальних умовах транспортування і
зберігання; не використовуватися в будь-яких інших цілях, крім транзиту; доставлятися в митний орган призначення в терміни,
установлені митним органом відправлення, виходячи з можливостей
транспортного засобу, що перевозить товар, наміченого маршруту й
інших умов перевезення.
Стаття 3
Сторони не обкладають митом і податками транспортні засоби і
товари: що ввозяться з держав, які не беруть участі в цій Угоді, на
митну територію Сторони транзитом через митні території інших
Сторін; що вивозяться з митної території Сторони в держави, які не
беруть участі в цій Угоді, транзитом через митні території інших
Сторін; що переміщуються між Сторонами транзитом через митні
території інших Сторін. До зазначених товарів і транспортних засобів, що їх
перевозять, не застосовуються заходи економічної політики
(обмеження на ввезення і вивезення товарів, що включають
квотування, ліцензування, установлення максимальних і мінімальних
цін, а також інші заходи регулювання взаємодії національної
економіки зі світовим господарством).
Стаття 4
Національним законодавством Сторін можуть бути встановлені
переліки окремих видів товарів, транзит яких заборонено, а також
переліки окремих видів товарів, для транзиту яких потрібне
одержання спеціальних дозволів уповноважених органів Сторін.
Стаття 5
Місця перетину митного кордону товарами і транспортними
засобами, що їх перевозять, а також місця їх перевантаження на
інші транспортні засоби, у тому числі з дробленням партій,
відповідно до національного законодавства визначаються митним
органом Сторони, територією якої здійснюється транзит. Переміщення товарів митними територіями Сторін здійснюється
за будь-якими маршрутами і напрямками, якщо інше не встановлено
національним законодавством Сторін. У разі переривання транзиту з причини аварії або настання
обставин непереборної сили перевізник керується нормами,
установленими національним законодавством Сторони, на території
якої відбулося переривання транзиту.
Стаття 6
Митні органи Сторін взаємно визнають національні засоби
ідентифікації, а також документи, необхідні для контролю товарів і
транспортних засобів, що їх перевозять.
Стаття 7
З метою реалізації цієї Угоди Сторони доручать своїм митним
органам у 3-місячний термін з дати набуття нею чинності: а) обмінятися: переліками місць перетину національних кордонів товарами і
транспортними засобами, що їх перевозять; переліками товарів, заборонених до ввезення, вивезення і
транзиту через їхні митні території; зразками засобів ідентифікації, документів, потрібних для
контролю товарів і транспортних засобів, що їх перевозять; списками товарів, що допускаються до ввезення, вивезення і
транзиту за наявності дозволів, що видаються уповноваженими
органами Сторони ввезення, вивезення і транзиту; б) інформувати один одного про будь-які зміни і доповнення в
документах, зазначених у підпункті "а" цієї статті, протягом
місячного терміну з дати прийняття таких змін і/або доповнень; в) підготувати пропозиції щодо уніфікації правил митного
оформлення і митного супроводження товарів, включаючи принципи
визначення розміру зборів за митне супроводження товарів.
Стаття 8
Засоби і послуги щодо забезпечення транзиту товарів надаються
експортерам, імпортерам або перевізникам у державі транзиту на
умовах, не гірших, ніж ті, на яких ті ж засоби і послуги надаються
національним експортерам, імпортерам або перевізникам. Законодавство, що регулює митний режим транзиту на митній
території Сторони, поширюється рівною мірою на експортерів,
імпортерів і перевізників - як резидентів, так і нерезидентів.
Стаття 9
Питання, не врегульовані цією Угодою і пов'язані з
переміщенням товарів і транспортних засобів, що їх перевозять,
через митні території Сторін, вирішуються відповідно до їхнього
національного законодавства. Спірні питання, пов'язані із застосуванням або тлумаченням
цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів
уповноважених органів заінтересованих Сторін.
Стаття 10
До цієї Угоди за спільною згодою Сторін можуть бути внесені
зміни і доповнення, що оформлюються протоколами і набувають
чинності в порядку, передбаченому статтею 12 цієї Угоди.
Стаття 11
Ця Угода відкрита для приєднання держав-учасниць
Співдружності Незалежних Держав, що поділяють її цілі й принципи,
за згодою всіх Сторін шляхом передачі депозитарію відповідних
документів про таке приєднання.
Стаття 12
Ця Угода набуває чинності з дня здачі на зберігання
депозитарію третього повідомлення про виконання Сторонами, що її
підписали, усіх необхідних внутрішньодержавних процедур. Для Сторін, що виконали внутрішньодержавні процедури пізніше,
вона набуває чинності в день здачі відповідних документів
депозитарію.
Стаття 13
Ця Угода укладається на термін 5 років з дня набуття нею
чинності. Після закінчення цього терміну Угода автоматично
продовжується щоразу на наступний 5-річний період, якщо Сторони не
приймуть іншого рішення. Будь-яка зі Сторін може вийти з цієї Угоди, надіславши
письмове повідомлення про це депозитарію не пізніше ніж за 6
місяців до виходу попередньо врегулювавши зобов'язання, що виникли
за час дії цієї Угоди.
Вчинено в місті Мінську 4 червня 1999 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому комітеті Співдружності Незалежних Держав, який надішле
кожній державі, що підписала цю Угоду, її завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
(з особливою думкою)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
(із зауваженням)
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
(підпис) (без підпису)
(з особливою думкою)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
(із зауваженням)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
(із застереженням)

Застереження України
до пункту III-2 порядку денного засідання
Ради глав урядів держав-учасниць СНД
"Щодо Угоди про порядок транзиту через території
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав".
4 червня 1999 року
"Транзит підакцизних товарів через територію України
здійснюється відповідно до національного законодавства".
Глава делегації України,
Прем'єр-міністр України (підпис) В.Пустовойтенковгору