Документ 997_178, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 20.04.2000, підстава - 1690-III
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 17.07.2000. Подивитися в історії? )


Угода
про принципи справляння непрямих податків
під час експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) між
державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав
Статус Угоди див. ( 997_747 )
( Угоду ратифіковано із застереженнями Законом
N 1690-III ( 1690-14 ) від 20.04.2000 )

Держави - учасниці цієї Угоди в особі урядів, що далі
іменуються Сторони, сприяючи поглибленню економічної інтеграції держав-учасниць
Співдружності Незалежних Держав, керуючись загальноприйнятими нормами і правилами у
міжнародній торгівлі, погодилися про таке:
Стаття 1
Загальні визначення
Для цілей цієї Угоди використовуються такі терміни: непрямі податки - податок на додану вартість (далі - ПДВ) та
акциз (акцизний податок або акцизний збір); нульова ставка - оподаткування товарів (робіт, послуг) за
ставкою нуль відсотків, що означає для платника податку право на
залік або відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість,
раніше сплаченого по цих товарах (роботах, послугах); звільнення від податку - звільнення від оподаткування під час
продажу товарів (робіт, послуг). При цьому останній продавець не
одержує права на залік або відшкодування податку на додану
вартість, раніше сплаченого; товар - будь-яке рухоме та нерухоме майно, всі види енергії,
а також транспортні засоби, за винятком будь-яких транспортних
засобів, що використовуються для міжнародних перевезень пасажирів
і товарів, включаючи контейнери та інше транспортне устаткування; експорт - вивезення товарів (робіт, послуг) з митних
територій Сторін без зобов'язання про зворотне ввезення; імпорт - ввезення товарів (робіт, послуг) на митні території
Сторін без зобов'язання про зворотне вивезення; псевдоекспорт - фіктивне документарне оформлення товарів
(робіт, послуг) як таких, що експортуються з митної території
Сторони, під час якого не відбувається фактичного вивезення
товарів (робіт, послуг) за межі митної території цієї Сторони; країна призначення товару - держава, на митну територію якої
були імпортовані товари; принцип країни призначення - застосування нульової ставки
(звільнення від оподаткування товарів (робіт, послуг) під час
експорту з митної території однієї Сторони і оподаткування за
діючою ставкою згідно з національним законодавством іншої Сторони
товарів (робіт, послуг), що імпортуються (або імпортованих); компетентні органи - органи державного управління, що
визначаються законодавством Сторін.
Стаття 2
Принцип справляння під час експорту
Жодна із Сторін не оподатковує непрямими податками товари
(роботи, послуги), які експортуються на територію іншої Сторони. Це правило означає оподаткування ПДВ за нульовою ставкою, а
також звільнення від акцизів товарів, що експортуються. В
державах-учасницях Угоди, в яких не передбачено національним
законодавством оподаткування ПДВ за нульовою ставкою,
застосовується звільнення від ПДВ товарів (робіт, послуг). Кожна Сторона має право регулювати порядок відшкодування сум
податку на додану вартість під час експорту відповідно до свого
законодавства.
Стаття 3
Принцип справляння під час імпорту
Імпортовані на митну територію однієї Сторони товари (роботи,
послуги), які експортовані з митної території іншої Сторони,
оподатковуються непрямими податками у країні-імпортері відповідно
до її національного законодавства.
Стаття 4
Контроль за переміщенням товарів та
справлянням непрямих податків
З метою забезпечення повноти збору непрямих податків під час
імпорту товарів (робіт, послуг), а також запобігання
псевдоекспорту податкові та митні органи Сторін введуть у дію
механізм контролю за переміщенням товарів через митні кордони
Сторін і сплатою непрямих податків, викладений у Положенні про
механізм стягування непрямих податків і контролю за фактичним
переміщенням товарів (робіт, послуг) під час переходу на їх
стягування за принципом країни призначення, яке є невід'ємною
частиною цієї Угоди.
Стаття 5
Співвідношення Угоди з міжнародними договорами
Ця Угода не порушує положень інших міжнародних договорів,
учасниками яких є Сторони.
Стаття 6
Порядок набрання чинності Угодою
Ця Угода підлягає ратифікації державами, які її підписали, і
набирає чинності з дня здачі депозитарію третьої ратифікаційної
грамоти. Для Сторін, які ратифікували її пізніше, вона набирає
чинності з дня здачі ними на зберігання депозитарію своїх
ратифікаційних грамот.
Стаття 7
Строк дії Угоди
Ця Угода діє протягом 5-ти років з дня набрання чинності.
Після закінчення цього строку Угода автоматично продовжується
кожного разу на наступні 5 років, якщо Сторони не приймуть іншого
рішення.
Стаття 8
Вихід з Угоди
Кожна Сторона може вийти з цієї Угоди, надіславши письмове
повідомлення про це депозитарію не пізніш як за 6 місяців до дати
виходу.
Стаття 9
Порядок приєднання до Угоди
Ця Угода відкрита для приєднання інших держав, що поділяють
її цілі і принципи, за згодою всіх Сторін шляхом передачі
депозитарію документів про таке приєднання. Приєднання вважається
таким, що набрало чинності, з дня одержання депозитарієм
останнього повідомлення про згоду на таке приєднання.
Стаття 10
Порядок внесення змін і доповнень до Угоди
За взаємною домовленістю всіх Сторін до цієї Угоди можуть
бути внесені зміни і доповнення, оформлені протоколами, які
набирають чинності у порядку, передбаченому статтею 6 цієї Угоди.
Стаття 11
Порядок вирішення спорів
Спірні питання, пов'язані із застосуванням або тлумаченням
цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів
заінтересованих Сторін. У разі неможливості врегулювати спірні питання шляхом
переговорів Сторони за погодженням між собою звертаються до
Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав або до інших
компетентних міжнародних судів.
Вчинено у місті Москві 25 листопада 1998 року в одному
дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник
зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних
Держав, який надішле кожній державі, що підписала цю Угоду, її
завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Білорусь
Підпис Підпис
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки Республіки Таджикистан
Підпис Підпис
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Грузії
Підпис з пропозицією до статті 2 Підпис
За Уряд За Уряд
Республіки Молдова України
Підпис Підпис із застереженням

Додаток
до Угоди про принципи справляння непрямих податків
під час експорту та імпорту товарів (робіт, послуг)
між державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав
від 25 листопада 1998 року
Положення
про механізм справляння непрямих податків і
контролю за фактичним переміщенням товарів (робіт,
послуг) під час переходу на їх справляння
за принципом країни призначення
I. Загальні положення
Це Положення розроблене з метою реалізації Угоди про порядок
справляння непрямих податків під час експорту та імпорту товарів
(робіт, послуг) між державами-учасницями Співдружності Незалежних
Держав (далі - Угода) і спрямоване на забезпечення повноти і
своєчасності сплати непрямих податків за принципом країни
призначення до бюджетів держав-учасниць Угоди. Щодо товарів, які повинні ввозитися на території
держав-учасниць Угоди за умови митного оформлення і контролю,
непрямі податки стягують митні органи країни, на митну територію
якої здійснюється ввезення товарів (далі - країна призначення), у
порядку, встановленому національним законодавством. Щодо товарів, які можуть ввозитися на території
держав-учасниць Угоди без митного оформлення і контролю, а також
щодо робіт і послуг непрямі податки стягують податкові органи
країни призначення.
II. Справляння непрямих податків під час імпорту
1. Справляння непрямих податків митними органами
За наявності митного контролю і митного оформлення між
державами-учасницями Угоди непрямі податки, що стягуються під час
імпорту товарів (робіт, послуг), митні органи країни-імпортера
стягують у встановленому національним законодавством порядку. 1.1. Під час митного оформлення митними органами
застосовуються єдині форми вантажної митної декларації (далі -
ВМД) МДІ, МД2 відповідно до Інструкції про порядок заповнення
вантажних митних декларацій, затвердженої Рішенням Ради керівників
митних служб держав-учасниць СНД від 15 лютого 1996 року, які
заповнені відповідно до тієї ж Інструкції. 1.2. Копія 4-го примірника вантажної митної декларації на
експорт товарів завіряється особистою номерною печаткою посадової
особи митного органу, в якому провадилося митне оформлення
відповідно до митного режиму експорту (далі - контрольний
примірник), переміщується разом з товаром (за винятком товарів, що
переміщуються через митний кордон держав-учасниць Угоди
трубопровідним транспортом і лініями електропередач, або товарів,
що переміщуються із застосуванням схеми періодичного декларування)
і подається під час проведення митного оформлення товарів у країні
призначення. 1.3. Під час переміщення товару, за винятком переміщення
трубопровідним транспортом і лініями електропередач, на
контрольному примірнику проставляються відмітки митних органів
країн відправлення, призначення, транзиту. Зазначений виняток
поширюється і у разі застосування періодичного декларування. 1.4. Після завершення митного оформлення товарів у країні
призначення на імпортних деклараціях ставиться довідковий номер
контрольного примірника; на контрольному примірнику посадовою
особою митного органу робиться відмітка шляхом проставлення номера
і дати імпортної ВМД і завіряється особистою номерною печаткою
згідно з відповідним митним режимом. У разі оформлення декількох
імпортних декларацій їх номери також вписуються в контрольний
примірник. 1.5. Копії імпортних декларацій, завірені особистими
номерними печатками посадових осіб митних органів країни
призначення, і контрольний примірник передаються декларанту. 1.6. Вищезазначені документи є підтвердженням фактичного
вивезення/ввезення товарів і можуть бути підставою для
відшкодування (звільнення) від непрямих податків у країні
експорту.
2. Справляння непрямих податків податковими органами
У разі відсутності митного контролю і митного оформлення між
державами-учасницями Угоди, а також під час експорту та імпорту
робіт і послуг непрямі податки стягують податкові органи
країни-імпортера в такому порядку. 2.1. Експортер товару (робіт, послуг) оформляє податковий
сертифікат за встановленою формою (додаток) у податковому органі
за місцем своєї реєстрації в 6 примірниках, 1-й примірник
залишається в податковому органі країни-експортера. Інші 5
примірників передаються імпортеру для подання до податкового
органу в країні призначення. 2.2. Відповідно до контракту (договору) на імпорт товарів
(робіт, послуг) імпортер - платник податку подає до податкового
органу податковий сертифікат. Податковий орган зобов'язаний
зробити відмітку в податковому сертифікаті про прийняття товарів
(робіт, послуг) імпортером і залишити 2-й примірник документа у
себе. 2.3. Імпортер залишає у себе 3-й примірник податкового
сертифіката, а 4-й, 5-й, 6-й примірники податкового сертифіката з
відміткою податкового органу країни-імпортера передає експортеру.
Експортер залишає у себе 4-й примірник податкового сертифіката з
відміткою податкових органів країни-експортера і країни-імпортера,
а 5-й, 6-й примірники цього документа передає в податковий орган
за місцем своєї реєстрації. 2.4. Податковий орган країни-експортера залишає у себе 5-й
примірник документа і відправляє 6-й примірник національному
статистичному органу. 2.5. Для цілей оподаткування за умови подання необхідних
документів до податкових органів за місцем реєстрації вважаються
такими, що експортуються, роботи і послуги, які визначаються таким
переліком: а) послуги з транспортування й обслуговування таких, що
експортуються за межі території держави-учасниці Угоди, вантажів,
включаючи послуги з експедирування, навантажування,
розвантажування і перевантажування (крім трубопровідного
транспорту); б) послуги з транспортування таких, що експортуються за межі
території держави-учасниці Угоди, нафти, нафтопродуктів і газу
трубопровідним транспортом; в) послуги з транспортування й обслуговування іноземних
транзитних вантажів через території держав-учасниць Угоди,
включаючи послуги з експедирування, навантажування,
розвантажування і перевантажування; г) послуги з перевезення пасажирів і багажу за межі території
держави-учасниці Угоди; д) послуги міжнародного зв'язку (поштові, телефонні,
телеграфні, космічні та ін.), що частково надаються за межами
держави-учасниці Угоди. При цьому вони не підлягають оподаткуванню
на додану вартість тільки в частині оборотів з їх реалізації за
межами території держави-учасниці Угоди; е) обробка давальницької сировини, що ввозиться на територію
держави-учасниці Угоди для подальшої переробки її в готову
продукцію, що вивозиться за межі території держави, яка виконувала
цю роботу; ж) роботи, що виконуються безпосередньо в космічному
просторі, за умови використання результатів цих робіт (послуг) за
межами держави-експортера здійснюваної роботи; з) послуги (роботи) з обслуговування іноземних суден; й) послуги, що надаються на території аеропортів
держав-учасниць Угоди, з обслуговування іноземних суден, включаючи
аеронавігаційне обслуговування; к) будівельні, будівельно-монтажні, ремонтні, реставраційні
роботи, роботи з озеленення і подібні послуги; л) роботи (послуги), пов'язані з рухомим майном; м) роботи (послуги), що провадяться в сфері культури,
мистецтва, освіти, фізичної культури і спорту або в іншій
аналогічній сфері діяльності; н) роботи (послуги) з передачі у власність або переуступлення
патентів, ліцензій, торгових марок, авторських прав або інших
аналогічних прав; о) консультаційні, юридичні, інжинірингові, рекламні послуги,
а також послуги з обробки інформації про інші аналогічні послуги; п) послуги з надання персоналу у разі, якщо персонал працює в
місці економічної діяльності покупця; р) послуги із здавання в оренду рухомого майна (за винятком
транспортних засобів транспортних підприємств); с) послуги агента, що залучає від імені основного учасника
контракту особу (організацію, підприємство або фізичну особу) для
виконання послуг покупця, якщо місцезнаходження покупця цих послуг
в одній державі, а продавця - в іншій. 2.6. Сплата податків імпортером на товари (роботи, послуги)
провадиться відповідно до національного законодавства
держави-учасниці Угоди. Місцем поставки (реалізації) робіт (послуг) визнається: а) місце знаходження нерухомого майна, якщо роботи (послуги)
пов'язані безпосередньо з цим майном. До таких робіт належать
будівельні, будівельно-монтажні, ремонтні, реставраційні роботи,
роботи з озеленення і подібні послуги; б) місце фактичного здійснення робіт (послуг), якщо вони
пов'язані з рухомим майном; в) місце фактичного здійснення послуг, якщо вони надаються в
сфері культури, мистецтва, освіти, фізичної культури і спорту або
в іншій аналогічній сфері діяльності; г) місце економічної діяльності покупця послуг, якщо
місцезнаходження покупця цих послуг в одній державі, а продавця -
в іншій. Положення підпункту "г" застосовуються щодо робіт і послуг: з передачі у власність або переуступлення патентів, ліцензій,
торгових марок, авторських прав або інших аналогічних прав; консультаційних, юридичних, інжинірингових, рекламних, а
також послуг з обробки інформації про інші аналогічні послуги (для
цілей застосування цієї Інструкції до інжинірингових послуг
належать: інженерно-консультаційні послуги з підготовки процесу
виробництва і реалізації продукції промислових,
сільськогосподарських та інших об'єктів, передпроектні та проектні
послуги, підготовка техніко-економічних обгрунтувань,
бізнес-планів, проектно-конструкторські розробки та інші подібні
послуги); до послуг з обробки інформації належать послуги із здійснення
збору й узагальнення, систематизації інформаційних масивів і
надання в розпорядження користувача результатів обробки
інформації; з надання персоналу у разі, коли персонал працює в місці
економічної діяльності покупця; із здавання в оренду рухомого майна (за винятком транспортних
засобів транспортних підприємств); послуг агента, що залучає від імені основного учасника
контракту особу (організацію, підприємство або фізичну особу) для
виконання послуг, передбачених підпунктом "г". Місцем реалізації робіт (послуг), не передбачених у
підпунктах "а"-"г", є місце здійснення економічної діяльності
організації (підприємства), що виконує ці роботи (послуги). Якщо реалізація робіт (послуг) має допоміжний характер
стосовно реалізації основних робіт (послуг), то місцем такої
допоміжної реалізації визнається місце реалізації основних робіт
(послуг).
III. Фактичне підтвердження експорту
товарів (робіт, послуг)
3.1. Під час справляння непрямих податків за принципом країни
призначення експортери товарів мають право на пільгу із сплати
непрямих податків (обкладення за нульовою ставкою ПДВ і/або
звільнення від сплати ПДВ і акцизів). 3.2. Підтвердження експорту товарів. Під час експорту товарів господарюючими суб'єктами до
податкового органу за місцем реєстрації подаються такі документи: а) контракт (копія контракту, завірена у встановленому
порядку) на поставку товару; б) вантажна митна декларація на експорт (за наявності
відмітки митних органів на кордоні країни-експортера); в) вантажна митна декларація на імпорт товару, завірена
митним органом країни-імпортера (за наявності митних кордонів і за
умови проведення митного контролю і митного оформлення); г) податковий сертифікат, що заповнюється за єдиною формою
(додаток), погодженою державами-учасницями Угоди (стосовно
товарів, які можуть ввозитися на території держав-учасниць Угоди
без митного оформлення). Сертифікат заповнюється в 6-ти
примірниках: 1-й, 5-й прим. - для податкового органу країни-експортера, 2-й прим. - для податкового органу країни-імпортера, 3-й прим. - для господарюючого суб'єкта країни-імпортера, 4-й прим. - для господарюючого суб'єкта країни-експортера, 6-й прим. - для статистичних органів; д) товарно-транспортна накладна (копія товарно-транспортної
накладної щодо товарів, які можуть ввозитися на території
держав-учасниць Угоди без митного оформлення); е) документи, що підтверджують проведення розрахунків за
контрактом на поставку експортних товарів. Такими документами є: у разі оплати в грошовому виразі - банківські документи, що
підтверджують фактичне надходження виручки від реалізації товарів; за товарообмінними контрактами - вантажна митна декларація
або її копія, завірена митним органом, що здійснює митне
оформлення ввезення товарів; за контрактами, що передбачають розрахунки за експорт товарів
виконанням робіт або послуг, - акт приймання (здачі) робіт
(послуг). Вищезазначені документи є підтвердженням фактичного
вивезення/ввезення товарів і можуть служити підставою для
відшкодування непрямих податків (звільнення) у разі експорту. 3.3. Підтвердження експорту робіт і послуг. Під час експорту робіт і послуг господарюючими суб'єктами до
податкового органу за місцем реєстрації подаються такі документи: а) контракт (копія контракту, завірена в установленому
порядку) на виконання робіт і послуг; б) податковий сертифікат, заповнений за єдиною формою,
погодженою державами-учасницями Угоди (додаток). Подається у разі
відсутсності митних кордонів і проведення митного контролю і
митного оформлення. Сертифікат заповнюється в 6-ти примірниках: 1-й, 5-й прим. - для податкового органу країни-експортера, 2-й прим. - для податкового органу країни-імпортера, 3-й прим. - для господарюючого суб'єкта країни-імпортера, 4-й прим. - для господарюючого суб'єкта країни-експортера, 6-й прим. - для статистичних органів; в) виписка банку, що підтверджує фактичне надходження виручки
за виконані роботи і надані послуги на рахунок у банку платника
податків, зареєстрований у податкових органах; г) документи, що підтверджують фактичний експорт товарів у
разі, якщо виконання робіт (послуг) пов'язане з експортом товарів; д) акти, довідки й інші документи, що підтверджують факт
використання результатів робіт у космічному просторі (щодо послуг,
передбачених у підпункті "ж" пункту 2.6). 3.4. Валютою заповнення податкового сертифіката є валюта
контракту і ВКВ за офіційним курсом (крос-курс валюти контракту до
ВКВ), встановленим центральним (національним) банком покупця на
дату заповнення податкового сертифіката.
IV. Організація обміну інформацією між податковими
і митними органами держав-учасниць Угоди
4.1. З метою посилення контролю під час переміщення товарів у
взаємній торгівлі митні органи ведуть реєстри імпортних декларацій
(далі - реєстри). Форма і зміст реєстрів встановлюється за
погодженням митних служб держав-учасниць Угоди. Митні служби
щомісяця обмінюються формами реєстрів. 4.2. На запити податкових органів митні органи
країн-експортерів на підставі отриманих реєстрів підтверджують
факт митного оформлення товарів у країні імпортера. За
необхідності митні органи країн відправлення запитують і митні
органи країн призначення товарів надають більш повну інформацію з
експортно-імпортних операцій. 4.3. Митні служби держав-учасниць Угоди обмінюються зразками
печаток, що застосовуються митними органами під час митного
оформлення товарів. 4.4. На запит держав-учасниць Угоди податкові органи подають
реєстр кодифікаційних номерів, наданих господарюючим суб'єктам, та
інформацію про сплату податків, а також будь-яку іншу інформацію,
необхідну для виключення ухилень від їх сплати.
V. Знаки відповідності
З метою запобігання реекспорту і псевдоекспорту компетентні
органи держав-учасниць Угоди протягом шести місяців з моменту
набрання чинності Угодою погодять і введуть у дію знакову систему
відповідності за державою і місцем призначення товару, що
експортується.
Приложение
СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
ЗОНА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
НАЛОГОВЫЙ СЕРТИФИКАТ
Экземпляр N ____
Дата выписки налогового сертификата "___" ______________
Продавец ______________________ Покупатель _____________________
(наименование, адрес) (наименование, адрес) _______________________________ ________________________________
УНН (ИНН) продавца ____________ УНН (ИНН) покупателя ___________
Наименование налогового органа Наименование налогового органа
продавца ______________________ покупателя _____________________ _______________________________ ________________________________
Условия продажи __________________________________________________________________
(вид гражданско-правового договора) Норма проведения расчетов ________________________________________
(бартер, расчеты) Номер и дата контракта ___________________________________________ __________________________________________________________________ ---------------------------------------------------------------------- | N |Номер|Наимено|Количество |Цена за еди|Стоимость |Ставка |Сумма | |п/п| и |вание |(объем, мас|ницу това- | |налога |налога | | |дата |товара |са) товара,|ра, работ, | |%, в аб|(НДС, | | |ТНН |(работ,|(работ, ус-|услуг | |солютн-|акци- | | | |услуг) |луг) | | |ом исчи|вов) в | | | | | | | |слении |СКВ | |---+-----+-------+-----------+-----------+----------+-------+-------| | | | | |валюта|СКВ |валюта|СКВ|НДС|ак-|НДС|ак-| | | | | |контра| |контра| | |циз| |циз| | | | | |кта | |кта | | | | | | |---+-----+-------+-----------+------+----+------+---+---+---+---+---| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| ----------------------------------------------------------------------
Валюта контракта __________________________________
Официальный курс (крос-курс валюты контракта к СКВ)
Центрального (национального) банка Покупателя
на дату заполнения сертификата __________________________________
Дата отправки товара Дата приемки товара
(работ, услуг) __________ (работ, услуг) ___________
Приложения: ______________________________________________________
Налоговую декларацию N _________
и товар (работ, услуг)
согласно ТТН N _________________
получил
от _____________________________
Директор предприятия продавца Директор предприятия покупателя _____________________________ ________________________________
(Подпись, Ф.И.О.) (Подпись, Ф.И.О.)
Главный бухгалтер предприятия Главный бухгалтер предприятия
продавца покупателя _____________________________ ________________________________
(Подпись, Ф.И.О.) (Подпись, Ф.И.О.)
"___" _______ "___" _______
(Дата) МП (Дата) МП
Отметка налогового органа Отметка налогового органа
продавца покупателя _____________________________ ________________________________
(Подпись, Ф.И.О.) (Подпись, Ф.И.О.)
"___" _______ "___" _______
(Дата) МП (Дата) МПвгору