Документ 997_074, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.10.1996

               Угода 
про відвідування військових поховань
і військових пам'ятників ветеранами
Великої Вітчизняної війни та громадянами,
прирівняними до них
(укр/рос)

Дата підписання: 18.10.1996 Дата набрання чинності для України: 18.10.1996
Уряди держав - учасниць цієї Угоди, іменовані надалі
Сторонами,
віддаючи данину поваги пам'яті, загиблим під час оборони
Батьківщини,
відзначаючи неминущу цінність традицій мужності та героїзму у
вихованні підростаючого покоління,
піклуючись про зміцнення авторитету ветеранів і беручи до
уваги численні прохання їх організацій,
погодилися про таке:
Стаття 1
У цій Угоді терміни вживаються у такому значенні:
"військові поховання" - масові поховання загиблих під час
оборони Батьківщини з надгробними спорудженнями на них, пам'ятними
знаками, огородженнями та іншими елементами ландшафтного,
архітектурного і художнього оформлення;
"військові пам'ятники" - споруди, пам'ятники, меморіали,
пам'ятні місця, території й об'єкти, пов'язані з подіями Великої
Вітчизняної війни та іншими збройними конфліктами, що являють
собою історичну, наукову, художню, культурну та іншу цінність;
"ветерани" - ветерани Великої Вітчизняної війни та громадяни,
віднесені законодавством Сторін до ветеранів Великої Вітчизняної
війни;
"сторона, що направляє" - Сторона, що направляє організовану
групу ветеранів для відвідування військових поховань і військових
пам'ятників, які знаходяться на території іншої Сторони;
"приймаюча Сторона" - Сторона, на територію якої прибуває для
відвідування військових поховань і військових пам'ятників
організована група ветеранів.
Стаття 2
Сторони сприяють організованим групам ветеранів у
відвідуванні військових поховань і військових пам'ятників за
представництвом організацій, уповноважених на те Сторонами.
Стаття 3
Сторона, що направляє:
через свої уповноважені органи подає заявку на адресу
уповноважених органів приймаючої Сторони на відвідування
ветеранами військових поховань і військових пам'ятників не пізніше
ніж за два місяці до зазначеного відвідування;
оплачує витрати організованих груп ветеранів за проїзд до
місця перебування військових поховань і військових пам'ятників,
проживання, харчування і транспортне обслуговування (крім таксі).
Стаття 4
Приймаюча Сторона:
через свої уповноважені органи повідомляє за місяць Стороні,
що направляє, своє рішення про можливості відвідування
організованою групою ветеранів військових поховань і військових
пам'ятників, а також про передбачувані витрати на їх
обслуговування в місцях перебування;
організовує зустріч, розміщення, харчування, транспортне
обслуговування і медичне забезпечення організованої групи
ветеранів, що прибуває для відвідування військових поховань і
військових пам'ятників.
Стаття 5
Медичне забезпечення ветеранів здійснюється в порядку,
передбаченому Угодою про взаємне визнання пільг і гарантій для
учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників
бойових дій на території інших держав, родин загиблих
військовослужбовців ( 997_048 ) від 15 квітня 1994 року.
Стаття 6
Сторони в тримісячний строк з дня підписання цієї Угоди
визначать перелік уповноважених органів, на які покладається
реалізація цієї Угоди, і організацій, які мають право подачі
заявок на відвідування військових поховань і військових
пам'ятників, а також норми і порядок фінансування відвідування
організованими групами ветеранів військових поховань і військових
пам'ятників.
Стаття 7
Питання, пов'язані з виконанням цієї Угоди, вирішуються
шляхом взаємних консультацій уповноважених органів Сторін за
участю Міждержавного координаційного центру з увічнення пам'яті
захисників Батьківщини при Штабі з координації військового
співробітництва держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав.
Стаття 8
Ця Угода може бути доповнена або змінена за згодою Сторін.
Окремі положення цієї Угоди в разі необхідності можуть бути
доповнені двосторонніми або багатосторонніми рішеннями.
Стаття 9
Ця Угода укладається строком на п'ять років і буде
автоматично продовжуватися щоразу на цей строк, якщо Сторони не
приймуть іншого рішення. Кожна із Сторін може заявити про свій
намір вийти з цієї Угоди шляхом письмового повідомлення про це
депозитарію не менш ніж за шість місяців до дня виходу.
Стаття 10
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання.
Складено в місті Москві 18 жовтня 1996 року в єдиному
дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник
зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних
Держав, яка надасть кожній державі, що підписала цю Угоду, його
завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
із застереженням
За Уряд Грузії За Уряд Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)

Особлива думка
Республіки Вірменія за проектом Угоди
про відвідування військових поховань і військових
пам'ятників ветеранами Великої Вітчизняної війни
і громадянами, прирівняними до них
1. На початку статті 5 записати:
"У період відвідування...", далі за текстом.
2. Статтю 10 викласти в такій редакції: "Угода набуває
чинності з дня здачі на збереження депозитарію повідомлень про
виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для
вступу її в силу".
(підпис)
Г.Багратян
Соглашение
о посещении воинских захоронений
и воинских памятников ветеранами Отечественной войны и
гражданами, приравненными к ним

Правительства государств-участников настоящего Соглашения,
именуемые в дальнейшем Сторонами, отдавая дань уважения памяти погибших при защите Отечества, отмечая непреходящую ценность традиций мужества и героизма в
воспитании подрастающего поколения, заботясь об упрочении авторитета ветеранов и принимая во
внимание многочисленные просьбы их организаций, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Для настоящего Соглашения термины означают: "воинские захоронения" - массовые захоронения погибших при
защите Отечества с находящимися на них надгробными сооружениями,
памятными знаками, ограждениями и другими элементами ландшафтного,
архитектурного и художественного оформления; "воинские памятники" - сооружения, памятники, мемориалы,
памятные места, территории и объекты, связанные с событиями
Великой Отечественной войны и других вооруженных конфликтов,
представляющие историческую, научную, художественную, культурную и
иную ценность; "ветераны" - ветераны Великой Отечественной войны и граждане,
отнесенные законодательством Сторон к ветеранам Великой
Отечественной войны; "посылающая Сторона" - Сторона, направляющая организованную
группу ветеранов для посещения воинских захоронений и воинских памятников, находящихся на территории другой Стороны;
"принимающая Сторона" - Сторона, на территорию которой
прибывает для посещения воинских захоронений и воинских памятников
организованная группа ветеранов.
Статья 2
Стороны содействуют организованным группам ветеранов в
посещении воинских захоронений и воинских памятников по
представлению организаций, уполномоченных на то Сторонами.
Статья 3
Посылающая Сторона: через свои уполномоченные органы подает заявку в адрес
уполномоченных органов принимающей Стороны на посещение ветеранами
воинских захоронений и воинских памятников не позднее чем за два
месяца до указанного посещения; оплачивает расходы организованных групп ветеранов на проезд к
месту нахождения воинских захоронений и воинских памятников,
проживание, питание и транспортное обслуживание (кроме такси).
Статья 4
Принимающая Сторона: через свои уполномоченные органы сообщает в месячный срок
посылающей Стороне свое решение о возможности посещения
организованной группой ветеранов воинских захоронений и воинских
памятников, а также о предполагаемых расходах на их обслуживание в
местах пребывания; организует встречу, размещение, питание, транспортное
обслуживание и медицинское обеспечение организованной группы
ветеранов, прибывающей для посещения воинских захоронений и
воинских памятников.
Статья 5
Медицинское обеспечение ветеранов осуществляется в порядке,
предусмотренном Соглашением о взаимном признании льгот и гарантий
для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, участников
боевых действий на территории других государств, семей погибших
военнослужащих от 15 апреля 1994 г. ( 997_048 ).
Статья 6
Стороны в трехмесячный срок со дня подписания настоящего
Соглашения определят перечень уполномоченных органов, на которые
возлагается реализация настоящего Соглашения, и организаций,
имеющих право подачи заявок на посещение воинских захоронений и
воинских памятников, а также нормы и порядок финансирования
посещения организованными группами ветеранов воинских захоронений
и воинских памятников.
Статья 7
Вопросы, связанные с выполнением настоящего Соглашения,
решаются путем взаимных консультаций уполномоченных органов Сторон
с участием Межгосударственного координационного центра по
увековечению памяти защитников Отечества при Штабе по координации
военного сотрудничества государств-участников Содружества
Независимых Государств.
Статья 8
Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено с
согласия Сторон. Отдельные положения настоящего Соглашения при необходимости
могут быть дополнены двусторонними или многосторонними решениями.
Статья 9
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет
автоматически продлеваться каждый раз на этот срок, если Стороны
не примут иного решения. Каждая из Сторон может заявить о своем
намерении выйти из настоящего Соглашения путем письменного
уведомления об этом депозитария не менее чем за шесть месяцев до
дня выхода.
Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
Совершено в городе Москве 18 октября 1996 г. в одном
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Исполнительном Секретариате Содружества Независимых
Государств, который направит каждому государству, подписавшему
настоящее Соглашение, его заверенную копию.
За Правительство За Правительство
Азербайджанской Республики Республики Молдова
Л.Аббасов В.Кунев
За Правительство За Правительство
Республики Армения Российской Федерации
Г.Багратян В.Черномырдин
За Правительство За Правительство
Республики Беларусь Республики Таджикистан
М.Чигирь Я.Азимов
За Правительство За Правительство
Республики Грузия Туркменистана
Н.Лекишвили Р.Сапаров
За Правительство За Правительство
Республики Казахстан Республики Узбекистан
А.Кажегельдин Б.Хамидов
За Правительство За Правительство
Кыргызской Республики Украины
А.Джумагулов П.Лазаренко

Особое мнение Республики Армения
по проекту Соглашения о посещении воинских захоронений
и воинских памятников ветеранами Отечественной войны и
гражданами, приравненными к ним

1. В начале статьи 5 записать: "В период посещения...", далее по тексту.
2. Статью 10 изложить в следующей редакции: "Соглашение
вступает в силу со дня сдачи на хранение депозитарию уведомлений о
выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых
для его вступления в силу".
Г.Багратянвгору