Угода про проведення погодженої політики в галузі транзиту природного газу
СНД; Угода, Застереження, Міжнародний документ від 03.11.1995
Документ 997_067, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 18.12.1996, підстава - 615/96-ВР
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 02.07.1997. Подивитися в історії? )

УГОДА
про проведення погодженої політики в галузі транзиту природного газу

Дата підписання:

03.11.1995

Дата ратифікації Україною:

18.12.1996

Дата набуття чинності для України:

02.07.1997

{Угоду ратифіковано Законом № 615/96-ВР від 18.12.1996}

Уряди держав - учасниць цієї Угоди (далі - Сторони),

керуючись загальноприйнятими принципами й нормами міжнародного права, Договором до Енергетичної хартії від 17 грудня 1994 року;

визнаючи необхідність забезпечення вільного транзиту природного газу незалежно від походження, місця призначення або його власника;

визнаючи необхідність здійснення узгоджених заходів для цілей забезпечення народного господарства й населення держав - учасниць цієї Угоди безперебійним газопостачанням;

для цілей подальшої реалізації положень Договору про створення Економічного союзу від 24 вересня 1993 року

погодилися про наступне:

Стаття 1

Для цілей цієї Угоди:

"транзит газу" - переміщення через територію Сторони газу, який походить з території іншої держави й призначений для території третьої держави, за умови, що або інша держава, або третя держава є договірною стороною.

Стаття 2

Сторони вживають необхідних заходів із забезпечення вільного транзиту й схоронності природного газу під час його трубопровідного транспортування територією своїх держав.

Природний газ, що постачається транзитом через територію однієї зі Сторін, не може бути використаний для потреб Сторони, яка здійснює його транзит.

Стаття 3

Сторони зобов'язуються вживати необхідних заходів, зокрема спільних, для того, щоб жодна зі Сторін не опинилася під загрозою відключення від джерел газопостачання й не було завдано шкоди інтересам держав - постачальників природного газу й держав, що здійснюють його транзит.

Стаття 4

У разі виникнення спору між Сторонами цієї Угоди Сторони зобов'язуються не переривати й не скорочувати транзитних поставок газу до вирішення цього спору.

Сторони забезпечують дотримання всіх раніше досягнутих домовленостей з умов транспортування природного газу до остаточного розв'язання спору, але не пізніше строку дії контракту.

Стаття 5

У разі аварії в транзитній газотранспортній системі Сторона, на території якої сталася аварія, негайно повідомляє про це заінтересованим Сторонам і вживає всіх необхідних заходів для усунення наслідків аварії, не чекаючи на результати розслідування її причин. Зменшений при цьому обсяг газу, що постачається, розподіляється між споживачами пропорційно до обсягів транзитного газу згідно з укладеними договорами.

Сторони здійснюють у пріоритетному порядку поставки обладнання, матеріалів, комплектуючих виробів та запасних частин для проведення відновлювальних і ремонтних робіт на транзитних газотранспортних системах. При цьому Сторони не будуть застосовувати мито й еквівалентних йому зборів, також обмежень нетарифного характеру.

Стаття 6

Спори між Сторонами стосовно тлумачення й застосування положень цієї Угоди, а також спори, що зачіпають права й обов'язки Сторін, будуть вирішуватися шляхом проведення безпосередніх консультацій і переговорів між заінтересованими сторонами або інших процедур, передбачених міжнародним правом.

Стаття 7

Сторони вживають заходів із забезпечення своєчасних розрахунків за транзит і споживання природного газу.

Стаття 8

Ця Угода набуває чинності з моменту одержання депозитарієм третього повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття Угодою чинності.

Стаття 9

Кожна Сторона може вийти із цієї Угоди, попередньо повідомивши в письмовій формі депозитарієві Угоди про свій намір не пізніше ніж за шість місяців до дати виходу.

Учинено в місті Москві 3 листопада 1995 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, що підписала цю Угоду, її засвідчену копію.

За Уряд
Азербайджанської Республіки

(підпис із особливою думкою)

За Уряд
Республіки Молдова

(підпис)

За Уряд
Республіки Білорусь

(підпис)

За Уряд
Російської Федерації

(підпис)

За Уряд
Республіки Вірменія

(підпис)

За Уряд
Республіки Таджикистан

(підпис)

За Уряд
Республіки Грузія

(підпис із зауваженням)

За Уряд
Туркменистану

(підпис)

За Уряд
Республіки Казахстан

(підпис)

За Уряд
РеспублікиУзбекистан

За Уряд
Киргизької Республіки

(підпис)

За Уряд
України

(підпис)


ОСОБЛИВА ДУМКА
Азербайджанської Республіки до Угоди про проведення погодженої політики в галузі транзиту газу

"Статтю 3: Виключити.

Увести статтю такого змісту: "Положення цієї Угоди не повинні тлумачитися як такі, що перешкоджають уживанню будь-якою Стороною заходу в рамках її суверенних прав, який вона вважатиме необхідним для захисту суттєвих інтересів її безпеки та підтримання громадського порядку, зокрема в періоди війн, збройних конфліктів або надзвичайних станів в міжнародних відносинах".


ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Республіки Грузія до Угоди про проведення погодженої політики в галузі транзиту природного газу

"До статті 2:

Грузія пропонує доповнити абзац 2 словами "за винятком, коли Сторони домовляються про оплату вартості транзиту за рахунок частини природного газу, що постачається транзитом".


ОСОБЛИВА ДУМКА
Республіки Узбекистан

Уважаємо за необхідне включити до Угоди зобов’язання Сторін стосовно своєчасного здійснення взаєморозрахунків за транзит природного газу. Кожна Сторона залишає за собою право скорочувати або цілком припиняти транзит природного газу при несвоєчасній оплаті іншою Стороною транзиту природного газу.


(підпис) 03.11.95 (Б. Хамідов)вгору