Угода про міждержавні перевезення небезпечних і розрядних вантажів (укр/рос)
СНД, Азербайджан, Білорусь [...]; Угода, Міжнародний документ від 23.12.1993
Документ 997_066, чинний, поточна редакція — Підписання від 23.12.1993

               Угода 
про міждержавні перевезення небезпечних
і розрядних вантажів
(укр/рос)

Дата підписання Україною: 23.12.1993 Дата набуття чинності для України: 23.12.1993
Уряди держав-учасниць цієї Угоди, далі іменовані Сторони,
ґрунтуючись на принципах рівноправності і взаємної поваги,
прагнучи зберегти технологічну єдність національних
транспортних систем і сформувати спільний економічний простір,
визнаючи важливість дотримання вимог і норм безпеки при
перевезенні небезпечних і розрядних вантажів,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони на період до прийняття міжнародних або розробки нових
єдиних для них нормативних документів щодо перевезення небезпечних
і розрядних вантажів погодилися зберегти раніше діючий на
території колишнього Союзу РСР порядок здійснення перевезень таких
вантажів, у тому числі в міжнародному сполученні, залізничним,
автомобільним, повітряним, річковим і морським транспортом.
Перевезення небезпечних і розрядних вантажів, які не включені
в діючі нормативні документи і потребують попереднього дозволу на
перевезення, здійснюється за погодженням компетентних органів
зацікавлених Сторін.
Стаття 2
Забезпечувати безперешкодний пропуск небезпечних і розрядних
вантажів на своїй території, в тому числі транзитом.
Зберегти порядок повідомлення приймаючої Сторони про
надходження для передачі їй таких вантажів згідно з діючими
нормативними документами.
Стаття 3
У разі виникнення аварій з небезпечними і розрядними
вантажами Сторони вживуть необхідних заходів для своєчасної
ліквідації наслідків і розслідування причин події.
Сторони вживуть усіх заходів для забезпечення відшкодування
винуватцем шкоди від аварії відповідно до законодавства тієї
держави, на території якої вона сталася.
Стаття 4
Усі спірні питання, що виникають у результаті тлумачення та
застосування цієї Угоди, будуть вирішуватися шляхом переговорів і
консультацій.
Питання тлумачення положень цієї Угоди, що не врегульовані
шляхом переговорів і консультацій, можуть бути передані Сторонами
на вирішення Економічного Суду Співдружності Незалежних Держав.
Стаття 5
Зміни до цієї Угоди і доповнення до неї оформляються
протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Стаття 6
Якщо одна із Сторін виявить бажання припинити участь у цій
Угоді, вона заявляє про свій намір у письмовій формі учасникам
цієї Угоди і депозитарію. Ця заява набирає чинності через 6
місяців після повідомлення депозитарію.
Якщо одна із Сторін виявить бажання обмежити свою участь у
цій Угоді відносно того чи іншого виду транспорту, вона заявляє
про свій намір згідно з порядком, передбаченим частиною першою
цієї статті.
Ця Угода відкрита для приєднання до неї інших держав,
зацікавлених у перевезеннях небезпечних і розрядних вантажів через
території Сторін, і які у цьому випадку беруть на себе в повному
обсязі всі зобов'язання щодо виконання цієї Угоди.
Здійснено в місті Ашгабаті 23 грудня 1993 року в одному
дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник
зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить
державам, що підписали цю Угоду, її завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Грузія Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
Соглашение
о межгосударственных перевозках опасных
и разрядных грузов

Правительства государств - участников настоящего Соглашения,
именуемые в дальнейшем - Стороны, основываясь на принципах равноправия и взаимного уважения, стремясь к сохранению технологического единства национальных
транспортных систем и формированию общего экономического
пространства, признавая важность соблюдения требований и норм безопасности
при перевозках опасных и разрядных грузов, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны на период до принятия международных или разработки
новых единых для них нормативных документов по перевозке опасных и
разрядных грузов согласились сохранить ранее действовавший на
территории бывшего Союза ССР порядок осуществления перевозок таких
грузов, в том числе в международном сообщении, железнодорожным,
автомобильным, воздушным, речным и морским транспортом. Перевозка опасных и разрядных грузов, не включенных в
действующие нормативные документы и требующие предварительного
разрешения на перевозку, осуществляется по согласованию
компетентных органов заинтересованных Сторон.
Статья 2
Обеспечивать беспрепятственный пропуск опасных и разрядных
грузов на своей территории, в том числе транзитом. Сохранить порядок уведомления принимающей Стороны о
поступлении для передачи ей таких грузов в соответствии с
действующими нормативными документами.
Статья 3
При возникновении аварий с опасными и разрядными грузами
Стороны примут необходимые меры для своевременной ликвидации
последствий и расследования причин происшествия. Стороны примут все меры для обеспечения возмещения виновным
ущерба от аварии в соответствии с законодательством того
государства, на территории которого она произошла.
Статья 4
Все спорные вопросы, возникающие в результате толкования и
применения настоящего Соглашения, будут решаться путем переговоров
и консультаций. Вопросы толкования применения настоящего Соглашения, не
урегулированные путем переговоров и консультаций, могут быть
переданы Сторонами на решение Экономического Суда Содружества
Независимых Государств.
Статья 5
Изменения к настоящему Соглашению и дополнения к нему
оформляются протоколами, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
Статья 6
Если одна из Сторон пожелает прекратить участие в настоящем
Соглашении, она заявляет о своем намерении в письменной форме
участникам настоящего Соглашения и депозитарию. Это заявление
вступает в силу через шесть месяцев после уведомления
депозитария. Если одна из Сторон пожелает ограничить свое участие в данном
Соглашении в отношении того или иного вида транспорта, она
заявляет о своем намерении в порядке, предусмотренном частью
первой данной статьи. Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других
государств, заинтересованных в перевозках опасных и разрядных
грузов через территории Сторон, и которые в этом случае берут на
себя в полном объеме все обязательства по выполнению настоящего
Соглашения.
Совершено в Ашгабате 23 декабря 1993 г. в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Архиве
Правительства Республики Беларусь, которое направит государствам,
подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию.
(Подписи)
"Бюллетень международных договоров"
N 3, март 1995 г.
Издание Администрации
Президента Российской Федерации, г. Москва.вгору