Угода про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах-учасницях СНД
СНД, Азербайджан, Грузія [...]; Угода, Міжнародний документ, Положення від 17.01.1997
Документ 997_046, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 08.04.1999, підстава - 582-XIV
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 14.09.1999. Подивитися в історії? )


Угода
про підтримку і розвиток малого підприємництва
в державах-учасницях СНД
Статус Угоди див. ( 997_747 )
( Угоду ратифіковано із застереженнями Законом
N 582-XIV ( 582-14 ) від 08.04.99 )

Уряди держав-учасниць цієї Угоди (далі - Сторони), керуючись Договором про створення Економічного союзу від 24
вересня 1993 року ( 997_035 ), визнаючи важливість економічного співробітництва,
стимулювання розвитку ринкових відносин, формування і насичення
ринку товарами та послугами, усвідомлюючи соціально-економічну роль малого підприємництва
у зниженні соціальної напруженості, створенні нових робочих місць,
формуванні ринкової інфраструктури, розуміючи необхідність захисту соціально-економічних
інтересів представників малого підприємництва, погодилися про таке:
Стаття 1
Суб'єктами малого підприємництва в цілях цієї Угоди Сторони
визнають юридичних і фізичних осіб, які отримали цей статус
відповідно до законодавства держави, яка здійснює їх реєстрацію.
Стаття 2
Сторони, маючи повну самостійність у питаннях реалізації
державної політики у розвитку і підтримці малого підприємництва,
взаємодіють у його підтримці та співробітничають у таких напрямах: сприяння встановленню і розвиткові ділових контактів між
суб'єктами малого підприємництва держав-учасниць Співдружності; формування умов для активізації зовнішньоекономічної
діяльності суб'єктів малого підприємництва; надання допомоги у створенні міждержавної та національних
інфраструктур для підтримки малого підприємництва; сприяння фінансово-кредитній та інвестиційній підтримці
малого підприємництва; сприяння розвиткові інноваційної діяльності суб'єктів малого
підприємництва; зближення нормативно-правової бази Сторін, яка регламентує
діяльність малого підприємництва; створення сумісних національних та єдиної міждержавної систем
інформаційного і консультаційного забезпечення малого
підприємництва; формування позитивної громадської думки про мале
підприємництво; підготовка кадрів для малого підприємництва.
Стаття 3
З метою забезпечення необхідної діяльності в галузі підтримки
і розвитку малого підприємництва Сторони створюють Консультативну
раду з підтримки і розвитку малого підприємництва в
державах-учасницях СНД (далі - Рада). Завдання і функції Ради, її склад і статус визначаються
Положенням, яке є невід'ємною частиною цієї Угоди.
Стаття 4
Положення цієї Угоди не зачіпають зобов'язань, прийнятих
Сторонами відповідно до інших міжнародних договорів.
Стаття 5
Ця Угода тимчасово застосовується з дня підписання і набуває
чинності з дня передачі на зберігання депозитарію третього
повідомлення про виконання Сторонами, які її підписали, всіх
необхідних внутрішньодержавних процедур. Для Сторін, які виконали необхідні процедури пізніше, вона
набуває чинності з дня передачі відповідних документів
депозитарію.
Стаття 6
До цієї Угоди може бути внесено зміни і доповнення за
спільною згодою Сторін.
Стаття 7
Спірні питання, пов'язані із застосуванням або тлумаченням
цієї Угоди, розв'язуються шляхом консультацій та переговорів
заінтересованих Сторін.
Стаття 8
Ця Угода діє протягом п'яти років від дня набуття нею
чинності. Після закінчення цього строку Угода автоматично
продовжується кожного разу на 5-річний період, якщо Сторони не
приймуть іншого рішення.
Стаття 9
Кожна Сторона може вийти з цієї Угоди, надіславши письмове
повідомлення про це депозитарію не пізніше ніж за 6 місяців до
виходу, врегулювавши фінансові та інші зобов'язання, які виникли
за час дії Угоди.
Стаття 10
Ця Угода відкрита для приєднання до неї інших держав, які
поділяють її цілі та принципи, шляхом передачі депозитарію
документів про таке приєднання.
Вчинено в місті Москві 17 січня 1997 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який
надішле кожній державі, яка підписала цю Угоду, її завірену копію.
За Уряд Азербайджанської Республіки
За Уряд Республіки Вірменія
За Уряд Республіки Білорусь
За Уряд Грузії
За Уряд Республіки Казахстан
За Уряд Киргизької Республіки
За Уряд Республіки Молдова
За Уряд Російської Федерації
За Уряд Республіки Таджикистан
За Уряд Туркменістану
За Уряд України
Додаток
до Угоди про підтримку і розвиток малого
підприємництва в державах-учасницях СНД
від 17 січня 1997 року
Положення
про Консультативну раду з підтримки і розвитку
малого підприємництва в державах-учасницях СНД
I. Загальні положення
Консультативну раду з підтримки і розвитку малого
підприємництва в державах-учасницях СНД (далі - Рада) створено
відповідно до Угоди про підтримку і розвиток малого підприємництва
в державах-учасницях СНД (далі - Угода) від 17 січня 1997 року. Рада керується у своїй діяльності Статутом Співдружності
Незалежних Держав ( 997_033 ), Договором про створення
Економічного союзу ( 997_035 ), рішеннями Ради глав держав і Ради
глав урядів СНД, рішеннями Міждержавного економічного Комітету
Економічного союзу, міждержавними (міжурядовими) угодами, які
укладаються в рамках Співдружності, Угодою про підтримку і
розвиток малого підприємництва в державах-учасницях СНД, Загальним
положенням про міждержавні (міжурядові) органи Співдружності
Незалежних Держав і цим Положенням.
II. Завдання і функції Ради
Основними завданнями і функціями Ради є: розроблення скоординованої політики у сфері підтримки і
розвитку малого підприємництва; сприяння формуванню комплексної системи державної і
громадської підтримки суб'єктів малого підприємництва, розвитку
основних елементів інфраструктури малого підприємництва, нових,
більш ефективних форм спільної підприємницької діяльності; участь у створенні міждержавних і національних
кредитно-фінансових інститутів, лізингових, інвестиційних та інших
фондів і структур для стійкого розвитку малого підприємництва; організація підтримки зовнішньоекономічної діяльності
суб'єктів малого підприємництва, включаючи вироблення рекомендацій
для створення сприятливого клімату для торговельно-економічного,
промислового, науково-технічного та інвестиційного співробітництва
у сфері малого підприємництва, захист його інтересів; вироблення рекомендацій щодо зближення законодавства про мале
підприємництво Сторін, застосування спрощеної системи
оподаткування, обліку та звітності; розроблення пропозицій та сприяння створенню єдиного
інформаційного простору для малого підприємництва в
державах-учасницях СНД, отриманню доступу до відповідних
інформаційних баз даних Сторін; визначення основних напрямів спільних наукових досліджень і
міждержавних програм і проектів у сфері малого підприємництва і
створення нових робочих місць; сприяння розробленню пропозицій щодо ефективної взаємодії з
міжнародними комерційними та громадськими організаціями,
економічними і фінансовими інститутами, державами та
організаціями-донорами, які надають іноземну технічну і фінансову
допомогу в сфері підтримки та розвитку малого підприємництва,
координація цієї роботи в рамках СНД стосовно до міждержавних
програм і проектів; сприяння розробленню і реалізації, в тому числі на конкурсній
основі, міжнародних програм і проектів, включаючи організацію
щорічних ділових форумів, виставок, ярмарків, семінарів; активізація взаємодії та співробітництва між державними і
недержавними установами та організаціями, що займаються підтримкою
і розвитком малого підприємництва; сприяння формуванню умов поетапного кооперування суб'єктів
малого підприємництва, створенню спільних виробництв з метою
активізації процесу залучення їх до виробництва і поставок
продукції, товарів та послуг для потреб держав-учасниць СНД; підготовка пропозицій щодо організації ліцензування та
сертифікації в малому підприємництві; підготовка один раз на два роки та подання урядам
держав-учасниць СНД доповіді про стан і розвиток міждержавного
співробітництва у сфері малого підприємництва та пропозицій щодо
його підтримки та розвитку; сприяння підготовці кадрів для малого підприємництва; виконання інших функцій із співробітництва в розвиткові
малого підприємництва, що не суперечать документам, які
регламентують діяльність Ради.
III. Права Ради
Рада має право: готувати і вносити в установленому порядку на розгляд
Міждержавного економічного Комітету Економічного союзу пропозиції
з питань співробітництва в розвиткові малого підприємництва; створювати для підготовки проектів документів, рекомендацій і
вивчення питань малого підприємництва спеціалізовані комісії,
робочі групи; організовувати проведення експертиз проектів документів,
пов'язаних з реалізацією Угоди; здійснювати контакти з питань співробітництва в розвиткові
малого підприємництва з відповідними органами держав, які не є
учасницями Угоди, міжнародними організаціями; запитувати у державних органів управління підтримки і
розвитку малого підприємництва Сторін інформацію, необхідну для
виконання функцій Ради; розробляти та затверджувати регламент своєї роботи, а також
вносити до нього зміни.
IV. Організація роботи Ради
Рада формується з керівників державних органів підтримки і
розвитку малого підприємництва Сторін. Кожна Сторона має в Раді один голос. До складу Ради можуть входити представники комерційних і
громадських організацій Сторін, створених з метою надання
підтримки малому підприємництву, які беруть участь у засіданнях
Ради з правом дорадчого голосу. Засідання Ради проводяться не рідше двох разів на рік. Строки
їх проведення визначаються Радою. Для керівництва роботою Рада обирає зі свого складу голову
строком на два роки на ротаційній основі. За рішенням Ради цей
строк може бути продовжено чи скорочено. Рада правомочна приймати рішення, якщо в її засіданні бере
участь не менше половини загальної кількості членів Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів за обов'язкової
згоди представників Сторін, державні інтереси яких зачіпає
рішення, що приймається, і оформлюються протоколом. Будь-який член Ради може заявити про свою незаінтересованість
у тому чи іншому питанні, що не повинно розглядатися як перешкода
для прийняття рішення. Члени Ради, не згодні з рішенням, можуть
висловити особливу думку, яка вноситься до протоколу засідання. Засідання Ради проводяться по черзі в кожній державі-учасниці
Угоди. Витрати на організацію і проведення засідань Ради
фінансуються за рахунок Сторони, на території якої вони
проводяться. Держави, які не є членами Ради, а також представники
комерційних і громадських організацій, створених у цих державах з
метою надання підтримки малому підприємництву, можуть бути
присутніми на її засіданнях як спостерігачі. Рішення про це
приймає Рада.
V. Секретаріат Ради
Для забезпечення підготовки засідань і ефективної роботи Ради
створюється секретаріат, функції якого виконує Апарат
Міждержавного економічного Комітету Економічного союзу.
VI. Заключні положення
Робочою мовою Ради є російська мова. Місцезнаходження Ради - Російська Федерація, місто Москва.
Застереження України
"Про Угоду про підтримку і розвиток малого підприємництва
в державах-учасницях СНД"
1. Виключити слова "тимчасово застосовується з дня підписання
і ..." в статті 5 Угоди. 2. Виключити слова"... врегулювавши фінансові та інші
зобов'язання, які виникли за час дії Угоди" в статті 9 Угоди. 3. Виключити абзац п'ятий розділу III. 4. Замінити слово "участь" на слова "сприяння суб'єктам
підприємницької діяльності" в абзаці четвертому розділу II
Положення про Раду.вгору