Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав (укр/рос)
СНД, Узбекистан, Україна [...]; Угода, Міжнародний документ від 24.09.1993
Документ 997_045, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 27.01.1995, підстава - 34/95-ВР
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 27.06.1995. Подивитися в історії? )

               Угода 
про співробітництво в галузі охорони
авторського права і суміжних прав
(укр/рос)

Статус Угоди див. ( 997_747 )
{ Угоду ратифіковано Законом
N 34/95-ВР ( 34/95-ВР ) від 27.01.95 }

Дата підписання: 24.09.1993 Дата набрання чинності: 06.05.1995 Дата набрання чинності для України: 27.06.1995
Держави-учасниці цієї Угоди, іменовані надалі
"Держави-учасниці", виходячи з принципів і норм Загальної декларації прав людини
( 995_015 ), Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав
від 8 грудня 1991 року ( 997_077 ), Алма-Атинської декларації від
21 грудня 1991 року ( 997_189 ), Меморандуму про взаєморозуміння з
питання правонаступництва щодо договорів колишнього Союзу РСР, які
становлять взаємний інтерес, від 6 липня 1992 року ( 997_231 ), з огляду на сучасну роль авторського права у формуванні
національного культурного потенціалу, у міжнародному культурному
обміні, а також у розвитку рівноправних міждержавних
торгово-економічних відносин, прагнучи до подальшого розширення співробітництва в галузі
взаємного обміну культурними цінностями шляхом використання творів
науки, літератури і мистецтва, визнаючи за необхідне визначити умови і порядок взаємної
охорони авторського права і суміжних прав, погодилися про нижченаведене :
Стаття 1
Держави-учасниці забезпечують на своїх територіях виконання
міжнародних зобов'язань, що випливають із участі колишнього Союзу
РСР у Всесвітній конвенції про авторське право (у редакції 1952
року) ( 995_052 ), виходячи з того, що дата набуття чинності
зазначеної Конвенції для колишнього Союзу РСР (27 травня 1973
року) є датою, з якої кожна Держава-учасниця вважає себе зв'язаною
її положеннями. Кожна Держава-учасниця направить про це необхідну заяву
Генеральному директорові Організації Об'єднаних Націй з питань
утворення, науки і культури (ЮНЕСКО).
Стаття 2
Держави-учасниці застосовують Всесвітню конвенцію про
авторське право (у редакції 1952 року) ( 995_052 ) у відносинах
між собою як до творів, створених після 27 травня 1973 року, так і
до творів, що охоронялися за законодавством Держав-учасниць до
цієї дати, на тих же умовах, які встановлені національним
законодавством щодо своїх авторів. Терміни охорони авторського права встановлюються відповідно
до законодавства тієї Держави-учасниці, яка надає охорону, проте
вона не зобов'язана забезпечувати охорону протягом терміну більш
тривалого, ніж термін охорони, встановлений в іншій відповідній
Державі-учасниці.
Стаття 3
Держави-учасниці вживуть необхідних заходів для розробки і
прийняття законопроектів, що забезпечують охорону авторського
права і суміжних прав на рівні вимог Бернської конвенції про
охорону літературних і художніх творів ( 995_051 ), Женевської
конвенції про охорону виробників фонограм від недозволеного
відтворення їх фонограм ( 995_124 ), Римської конвенції про
охорону прав артистів-виконавців, виробників фонограм, організацій
теле-радіомовлення ( 995_763 ).
Стаття 4
Держави-учасниці проводитимуть спільну роботу по боротьбі з
незаконним використанням об'єктів авторського права і суміжних
прав через свої компетентні організації будуть сприяти розробці
конкретних програм і заходів.
Стаття 5
Держави-учасниці будуть сприяти створенню і функціонуванню
національних авторсько-правових організацій у сфері управління
авторськими правами на колективній основі, укладенню між цими
організаціями угод про співробітництво.
Стаття 6
Держави-учасниці передбачать у відповідних угодах вирішення
питань про запобігання подвійному оподаткуванню авторської та
іншої винагороди, визначення порядку взаємних розрахунків і
вживуть заходів для своєчасного їх здійснення.
Стаття 7
Ця Угода відкрита для приєднання до неї інших держав, які
раніше входили до колишнього Союзу РСР. Ця Угода набуває чинності з дня здачі депозитарію третього
повідомлення, яке підтверджує виконання Державами-учасницями
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності. Для інших Держав-учасниць ця Угода набуває чинності з дня
одержання депозитарієм повідомлення про виконання ними цих
процедур. Держава-учасниця може денонсувати цю Угоду через 12 місяців
з дня письмової заяви депозитарію про такий намір.
Вчинено в місті Москва 24 вересня 1993 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, який надішле державам, що
підписали цю Угоду, її засвідчену копію.
За Азербайджанську Республіку За Російську Федерацію
( підпис ) ( підпис )
За Республіку Вірменія За Республіку Таджикистан
( підпис ) ( підпис )
За Республіку Білорусь За Туркменистан
( підпис ) ( підпис )
За Республіку Казахстан За Республіку Узбекистан
( підпис ) ( підпис )
За Киргизьку Республіку За Україну
( підпис ) ( підпис )
За Республіку Молдова
( підпис )
Соглашение
о сотрудничестве в области охраны авторского
права и смежных прав

Дата підписання: 24.09.1993 Дата набрання чинності: 27.06.1995
Государства - участники настоящего Соглашения, именуемые в
дальнейшем "Государства-участники",
исходя из принципов и норм Всеобщей декларации прав человека
( 995_015 ), Соглашения о создании Содружества Независимых
Государств от 8 декабря 1991 года ( 997_077 ), Алма-Атинской
декларации от 21 декабря 1991 года ( 997_189 ), Меморандума о
взаимопонимании по вопросу правопреемства в отношении договоров
бывшего Союза ССР, представляющих взаимный интерес, от 6 июля 1992
года ( 997_231 ),
учитывая современную роль авторского права в формировании
национального культурного потенциала, в международном культурном
обмене, а также в развитии равноправных межгосударственных
торгово-экономических отношений,
стремясь к дальнейшему расширению сотрудничества в области
взаимного обмена культурными ценностями путем использования
произведений науки, литературы и искусства,
признавая необходимым определить условия и порядок взаимной
охраны авторского права и смежных прав,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Государства-участники обеспечивают на своих территориях
выполнение международных обязательств, вытекающих из участия
бывшего Союза ССР во Всемирной конвенции об авторском праве (в
редакции 1952 года) ( 995_052 ), исходя из того, что дата
вступления в силу указанной Конвенции для бывшего Союза ССР (27
мая 1973 года) является датой, с которой каждое
Государство-участник считает себя связанным ее положениями.
Каждое Государство-участник направит об этом необходимое
заявление Генеральному директору Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Статья 2
Государства-участники применяют Всемирную конвенцию об
авторском праве (в редакции 1952 года) ( 995_052 ) в отношениях
между собой как к произведениям, созданным после 27 мая 1973 года,
так и к произведениям, охранявшимся по законодательству
Государств-участников до этой даты, на тех же условиях, которые
установлены национальным законодательством в отношении своих
авторов.
Сроки охраны авторского права устанавливаются в соответствии
с законодательством того Государства-участника, которое
предоставляет охрану, однако оно не обязано обеспечивать охрану в
течение срока более продолжительного, чем срок охраны,
установленный в другом соответствующем Государстве-участнике.
Статья 3
Государства-участники предпримут необходимые меры для
разработки и принятия законопроектов, обеспечивающих охрану
авторского права и смежных прав на уровне требований Бернской
конвенции об охране литературных и художественных произведений
( 995_051 ), Женевской конвенции об охране производителей
фонограмм от неразрешенного воспроизведения их фонограмм
( 995_124 ), Римской конвенции об охране прав
артистов-исполнителей, производителей фонограмм, организаций
теле-, радиовещания ( 995_763 ).
Статья 4
Государства-участники будут проводить совместную работу по
борьбе с незаконным использованием объектов авторского права и
смежных прав и через свои компетентные организации будут
содействовать разработке конкретных программ и мероприятий.
Статья 5
Государства-участники будут способствовать созданию и
функционированию национальных авторско-правовых организаций в
сфере управления авторскими правами на коллективной основе,
заключению между этими организациями соглашений о сотрудничестве.
Статья 6
Государства-участники предусмотрят в соответствующих
соглашениях решение вопросов об избежании двойного налогообложения
авторского и иного вознаграждения, определения порядка взаимных
расчетов и примут меры для своевременного их осуществления.
Статья 7
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других
государств, ранее входивших в бывший Союз ССР.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи депозитарию
третьего уведомления, подтверждающего выполнение
Государствами-участниками внутригосударственных процедур,
необходимых для вступления его в силу.
Для других Государств-участников настоящее Соглашение
вступает в силу со дня получения депозитарием уведомления о
выполнении ими этих процедур.
Государство-участник может денонсировать настоящее Соглашение
через 12 месяцев со дня письменного заявления депозитарию о таком
намерении.
Совершено в городе Москве 24 сентября 1993 года в одном
подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Архиве Правительства Республики Беларусь, которое
направит государствам, подписавшим настоящее Соглашение, его
заверенную копию.
За Азербайджанскую Республику За Российскую Федерацию
За Республику Армения За Республику Таджикистан
За Республику Белорусь За Туркменистан
За Республику Казахстан За Республику Узбекистан
За Кыргызскую Республику За Украину
За Республику Молдовавгору