Документ 997_032, чинний, поточна редакція — Затвердження від 24.11.1997, підстава - 1306-97-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 25.02.1998. Подивитися в історії? )

ГІРНИЧА ХАРТІЯ
держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (укр/рос)

Дата підписання:

27.03.1997

Дата затвердження Україною:

24.11.1997

Дата набрання чинності для України:

25.02.1998

{Додатково див. Статус}

{Хартію затверджено Постановою КМ № 1306 від 24.11.97}

Офіційний переклад

Держави - учасниці цієї Гірничої хартії в особі урядів (далі - Сторони),

прагнучи забезпечити формування та ефективну діяльність Економічного союзу в галузі вивчення, розвідки, використання та охорони надр в умовах різночасності й своєрідності процесів структурних та інших змін, які відбуваються в народному господарстві Сторін та які зумовлюють доцільність спільних зусиль із забезпечення цих змін та сприяння ним;

будучи переконаними в тому, що послідовна реалізація взаємодоповнювальних можливостей гірничодобувних і геологічних галузей Сторін позитивно вплине на вирішення проблем забезпечення народного господарства мінерально-сировинними ресурсами, безпеки робіт й охорони навколишнього середовища та здійснить вплив, що стабілізує, на економіку Сторін у цілому;

визнаючи державний суверенітет і суверенні права Сторін на надра;

будучи сповненими рішучості сприяти створенню та розвиткові спільного ринку мінерально-сировинних ресурсів шляхом установлення взаємовигідних торговельних відносин та здійснення спільних інвестиційних проектів і програм;

будучи переконаними в необхідності організації спільних науково-дослідних, проектних та дослідно-конструкторських робіт у галузі гірничої справи та геології;

виражаючи готовність координувати свою політику в галузі розвитку гірничо-геологічного сектора економіки, співробітничати в здійсненні відповідних практичних заходів на основі викладених нижче принципів;

керуючися Статутом Співдружності Незалежних Держав та Договором про створення Економічного союзу, іншими документами, підписаними в рамках багатостороннього співробітництва держав - учасниць Співдружності,

прийняли Гірничу хартію держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - Гірнича хартія).

I. Цілі, принципи, основні напрями та завдання співробітництва

Сторони визначають головною метою співробітництва - взаємодопомогу та координацію спільних дій у сфері вивчення, розвідки, використання та охорони надр за такими напрямами:

поетапного зближення та гармонізації законодавчих та інших нормативних актів у сфері вивчення, розвідки, використання та охорони надр;

удосконалення правової бази господарського співробітництва в умовах становлення та розвитку ринкових відносин;

здійснення на взаємоприйнятній основі геологічного вивчення надр та відтворення мінерально-сировинної бази, забезпечення зростання ефективності виробництва, транспортування та використання корисних копалин і продуктів їхньої переробки (перетворення) за умови одночасного підвищення рівня безпеки та зведення до мінімуму проблем забруднення навколишнього середовища;

розробки та пропонування нових механізмів ефективного співробітництва органів державної влади та управління, а також суб'єктів господарської діяльності у сфері вивчення, розвідки, використання та охорона надр.

Сторони у своєму співробітництві керуються принципами взаємної поваги, довіри, взаємодопомоги, недискримінації, невтручання у справи одна одної, відповідальності за взяті зобов'язання, мирного вирішення спорів.

Сторони створюють обстановку, сприятливу для функціонування підприємств гірничопромислового комплексу та припливу інвестицій та сучасних технологій за допомогою впровадження ринкових підходів до організації діяльності у сфері вивчення, розвідки, використання та охорони надр, контролю держави за раціональним відпрацюванням запасів родовищ корисних копалин.

Для досягнення цієї мети й відповідно до зазначених принципів Сторін сприяють вирішенню таких завдань:

1. Становлення та розвитку ринку мінерально-сировинних ресурсів та продуктів їхньої переробки (перетворення) у рамках формованого спільного економічного простору держав - учасниць Співдружності, у тому числі шляхом створення сприятливих умов для відновлення взаємовигідних коопераційних зв'язків суб'єктів господарської діяльності Сторін.

2. Забезпечення доступу до надр, їхньої розвідки та розробки відповідно до національного законодавства Сторін.

3. Розробки та реалізації спільних програм робіт у галузі геологічного вивчення надр, відтворення та якісного поліпшення мінерально-сировинної бази.

4. Гармонізації політики розвитку та розміщення підприємств гірничопромислового комплексу.

5. Здійснення заходів для розвитку промислових інфраструктур гірничопромислового комплексу.

6. Полегшення доступу до транспортних інфраструктур для цілей міжнародного транзиту потоку мінерально-сировинних ресурсів, а також продуктів їхньої переробки (перетворення).

7. Полегшення доступу на комерційних умовах до нових технологій, що застосовуються в галузі розвідки, видобутку, переробки (перетворення) та використання мінерально-сировинних ресурсів.

8. Створення умов, що забезпечуюсь раціональне та комплексне використання запасів родовищ корисних копалин.

9. Сприяння в здійсненні заходів, спрямованих на розробку й впровадження ресурсозберігаючих технологій і виробництв.

10. Розробки та реалізації спільних програм робіт у галузі техніки безпеки, спрямованих на досягнення та (або) підтримку високих рівнів безпеки, співробітництво в недопущенні та ліквідації наслідків великих аварій на підприємствах з видобутку й переробки (перетворення) мінерально-сировинних ресурсів.

11. Розробки та реалізації взаємопогоджених підходів до вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та конкретних спільних програм робіт у цій галузі.

12. Сприяння залученню інвестицій і кредитів до гірничопромислових комплексів Сторін; створення механізмів та умов залучення коштів з позабюджетних джерел Сторін.

13. Створення спільних підприємств із видобутку, переробки (перетворення) корисних копалин, виробництва устаткування для гірничодобувної промисловості, матеріалів, приладів, гірничорятувальної та іншої техніки, паливно-енергетичних, вугільно-металургійних, нафто-газохімічних та гірничопромислових комплексів.

14. Виявлення пріоритетних напрямів наукових досліджень, перспективних проектних і дослідно-конструкторських розробок, координації зазначених досліджень і розробок, фінансування на пайовій основі робіт, проектів, програм, що становлять взаємний інтерес.

15. Координації заходів удосконалення та погодження нормативно-методичних документів, які регламентують геологорозвідувальні роботи на базі прийнятих у світовій практиці вимог до змісту робіт за стадіями, класифікації запасів корисних копалин, форми та змісту геологічних звітів, балансів запасів корисних копалин та іншої геологічної інформації.

16. Аналізу кон'юнктури світового ринку мінерально-сировинних ресурсів, а також світових досягнень у галузі науки, техніки, технології, вироблення взаємоприйнятої стратегії й тактики дій на світовому гірничо-геологічному ринку товарів та послуг.

17. Сприяння в співробітництві підприємств гірничопромислового комплексу з підприємствами інших галузей, у тому числі оборонними, готовими розмістити в себе замовлення на модернізацію, ремонт і виготовлення гірничого устаткування, розробку технологій і виконання послуг, зв'язаних з геологорозвідкою, видобутком, переробкою (перетворенням) корисних копалин, їхнім транспортуванням та використанням.

18. Сприяння в здійсненні скоординованих заходів з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів, у тому числі в навчальних закладах третіх країн, організації шкіл і курсів бізнесу, маркетингу, менеджменту.

19. Здійснення заходів, спрямованих на створення банку даних у галузі гірничої справи, структурованого за напрямами гірничої науки й техніки, конкретними виробниками устаткування, постачальниками матеріалів, виконавцями робіт і послуг і т.д.

20. Створення та застосування механізмів правового захисту й забезпечення соціальних гарантій спеціалістів, яких залучають для роботи на гірничо-геологічні об'єкти Сторін.

21. Створення умов, які сприяють виконанню в повному обсязі та в установлені строки договорів про взаємні поставки найважливіших видів корисних копалин, продуктів їхньої переробки (перетворення), гірничого устаткування, матеріалів, приладів, гірничорятувальної та іншої техніки.

22. Сприяння в проведенні симпозіумів, конкурсів, виставок та інших аналогічних заходів гірничо-геологічного профілю.

23. Заохочення робіт, виконуваних у галузі гірничої справи та геології, міжнародними та державними преміями.

24. Розробки прогнозів соціально-економічних наслідків відпрацювання родовищ корисних копалин.

II. Базові роботи

Для досягнення зазначених вище завдань Сторони докладають зусиль з поетапного зближення та гармонізації законодавства в галузі вивчення, розвідки, використання та охорони надр.

Сторони будуть співробітничати під час виконання необхідних для створення та вдосконалення законодавчих та інших нормативних актів базових робіт, склад яких наведено в додатку, що є невід'ємною частиною цієї Гірничої хартії.

III. Прикінцеві положення

1. Сторони беруть до уваги специфічні умови розвитку держав - учасниць Співдружності й визнають можливість поступового здійснення цілей і завдань Гірничої хартії.

2. До цієї Гірничої хартії можуть бути внесені зміни та доповнення за спільною згодою Сторін.

3. Через 2 місяці після набрання чинності цією Гірничою хартією Сторони проведуть нараду відповідних національних органів для визначення першочергових заходів з її реалізації.

4. Ця Гірнича хартія набирає чинності з дня її підписання, а для держав, законодавство яких потребує виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, з дня здачі депозитарієві відповідного повідомлення.

5. Ця Гірнича хартія відкрита для приєднання до неї інших держав, які поділяють її цілі та принципи.

6. Кожна Сторона може вийти із цієї Гірничої хартії, надіславши письмове повідомлення про це депозитарієві не пізніше, ніж за 12 місяців до дати виходу.

Учинено в місті Москва 27 березня 1997 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, яка підписала цю Гірничу хартію, її засвідчену копію.

За Уряд
Азербайджанської Республіки

За Уряд
Республіки Молдова

(підпис)

(підпис)

За Уряд
Республіки Білорусь

За Уряд
Російської Федерації

(підпис)

(підпис)

За Уряд
Республіки Вірменія

За Уряд
Республіки Таджикистан

(підпис)

(підпис)

За Уряд
Грузії

За Уряд
Туркменістану

(підпис із застереженням)

-

За Уряд
Республіки Казахстан

За Уряд
Республіки Узбекистан

(підпис із застереженням)

(підпис)

За Уряд
Киргизької Республіки

За Уряд
України

(підпис)

(підпис із застереженням)Додаток
до Гірничої хартії
держав - учасниць Співдружності
Незалежних Держав
від 27 березня 1997 року

СКЛАД
рекомендаційних базових робіт зі створення й удосконалення законодавчих та інших нормативних актів у галузі вивчення, розвідки, використання та охорони надр держав учасниць Співдружності Незалежних Держав

1. Визначення складу законодавчих та інших нормативних актів у галузі вивчення, розвідки, використання та охорони надр, порядку розробки й уведення в дію цих актів.

2. Визначення суб'єктів й об'єктів права користування надрами.

3. Визначення компетенції органів влади й управління з питань вивчення, розвідки, використання та охорони надр.

4. Визначення обмежень стосовно користування надрами.

5. Визначення порядку надання ліцензій на право користування надрами.

6. Визначення змісту, форм, видів, типів і строків дії ліцензій на право користування надрами.

7. Визначення підстав для відмови у видачі ліцензій на право користування надрами.

8. Визначення підстав і порядку припинення права користування надрами.

9. Визначення складу платежів і податків, форм стягнення плати й умов звільнення від платежів під час користування надрами.

10. Розробка основних вимог до раціонального й комплексного використання та охорони надр.

11. Визначення умов забудови площ залягання корисних копалин і використання ділянок надр, не пов'язаних з видобутком корисних копалин.

12. Формування принципів державного контролю за раціональним і комплексним використанням та охороною надр.

13. Розробка основних вимог до комплексного геологічного вивчення надр.

14. Вирішення питань власності на геологічну інформацію про надра.

15. Формування вимог до складу й змісту робіт з:

установлення кондицій на корисні копалини;

визначення та обліку якісних і кількісних показників вилучення (втрат) корисних копалин під час їхнього видобутку й перероби, у тому числі в умовах комплексного освоєння запасів родовищ корисних копалин;

економічної оцінки родовищ корисних копалин в умовах дії ринкових механізмів господарювання;

державної експертизи й державного затвердження запасів корисних копалин;

державного обліку запасів корисних копалин і реєстрації гірничих відводів;

державного обліку й реєстрації проявів корисних копалин;

розробки державних балансів запасів корисних копалин;

розробки державних кадастрів гірничих відводів, родовищ та проявів корисних копалин;

визначення порядку списання балансових запасів корисних копалин;

державного обліку й реєстрації гірничих відводів, наданих у користування для цілей, не пов'язаних з видобутком корисних копалин.

16. Розробка основних вимог до проектування:

підприємств з видобутку корисних копалин;

підприємств, що здійснюють первинну переробку корисних копалин;

підземних споруджень, не пов'язаних з видобутком корисних копалин.

17. Розробка норм і правил безпечного ведення робіт, вимог й обов'язків з охорони надр під час видобутку, переробки (перетворення) корисних копалин, а також під час використання надр для цілей, не пов'язаних з видобутком корисних копалин, у тому числі відпрацьованих гірничих вироблень і природних підземних порожнин для розміщення в них народногосподарських об'єктів.

18. Визначення порядку вирішення спорів, що випливають з відносин з володіння, користування й розпорядження гірничими відводами та встановлення відповідальності за порушення законодавства про надра.

19. Узагальнення судової та іншої практики вирішення спорів між Сторонами, удосконалювання інструментів вирішення спорів відповідно до цієї Гірничої хартії, норм і принципів міжнародного права.

20. Визначення умов вилучення запасів корисних копалин під забудованими площами.

21. Розробка вимог до геоінформаційних технологій під час надрокористування.


ГІРНИЧА ХАРТІЯ
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав

Государства-участники настоящей Горной хартии в лице правительств, далее - Стороны,

стремясь обеспечить формирование и эффективную деятельность Экономического союза в области изучения, разведки, использования и охраны недр в условиях разновременности и своеобразия происходящих в народном хозяйстве Сторон процессов структурных и иных изменений, обусловливающих целесообразность совместных усилий по обеспечению и содействию этим изменениям,

будучи убежденными в том, что последовательная реализация взаимодополняющих возможностей горнодобывающих и геологических отраслей Сторон положительно повлияет на решение проблем обеспечения народного хозяйства минерально-сырьевыми ресурсами, безопасности работ и охраны окружающей среды и окажет стабилизирующее воздействие на экономику Сторон в целом,

признавая государственный суверенитет и суверенные права Сторон на недра,

преисполненные решимости содействовать созданию и развитию общего рынка минерально-сырьевых ресурсов путем установления взаимовыгодных торговых отношений и осуществления совместных инвестиционных проектов и программ,

будучи убежденными в необходимости организации совместных научно-исследовательских, проектных и опытно-конструкторских работ в области горного дела и геологии,

выражая готовность координировать свою политику в области развития горно-геологического сектора экономики, сотрудничать в осуществлении соответствующих практических мер на основе изложенных ниже принципов,

руководствуясь Уставом Содружества Независимых Государств и Договором о создании Экономического союза, другими документами, подписанными в рамках многостороннего сотрудничества государств-участников Содружества,

приняли Горную хартию государств-участников Содружества Независимых Государств, далее - Горная хартия.

I. Цели, принципы, основные направления и задачи сотрудничества

Стороны определяют главной целью сотрудничества - взаимопомощь и координацию совместных действий в сфере изучения, разведки, использования и охраны недр по следующим направлениям:

поэтапное сближение и гармонизация законодательных и иных нормативных актов в сфере изучения, разведки, использования и охраны недр;

совершенствование правовой базы хозяйственного сотрудничества в условиях становления и развития рыночных отношений;

осуществление на взаимоприемлемой основе геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, обеспечение роста эффективности производства, транспортировки и использования полезных ископаемых и продуктов их переработки (преобразования) при условии одновременного повышения уровня безопасности и сведения к минимуму проблем загрязнения окружающей среды;

разработка и предложение новых механизмов эффективного сотрудничества органов государственной власти и управления, а также субъектов хозяйственной деятельности в сфере изучения, разведки, использования и охраны недр.

Стороны в своем сотрудничестве руководствуются принципами взаимного уважения, доверия, взаимопомощи, недискриминации, невмешательства в дела друг друга, ответственности за принятые обязательства, мирного разрешения споров.

Стороны создают обстановку, благоприятную для функционирования предприятий горнопромышленного комплекса и притока инвестиций и современных технологий посредством внедрения рыночных подходов к организации деятельности в сфере изучения, разведки, использования и охраны недр, контроля государства за рациональной отработкой запасов месторождений полезных ископаемых.

Для достижения этой цели и в соответствии с указанными принципами Стороны способствуют решению следующих задач:

1. Становление и развитие рынка минерально-сырьевых ресурсов и продуктов их переработки (преобразования) в рамках формируемого общего экономического пространства государств-участников Содружества, в том числе путем создания благоприятных условий для восстановления взаимовыгодных кооперационных связей субъектов хозяйственной деятельности Сторон.

2. Обеспечение доступа к недрам, их разведке и разработке в соответствии с национальным законодательством Сторон.

3. Разработка и реализация совместных программ работ в области геологического изучения недр, воспроизводства и качественного улучшения минерально-сырьевой базы.

4. Гармонизация политики развития и размещения предприятий горнопромышленного комплекса.

5. Осуществление мер для развития промышленных инфраструктур горнопромышленного комплекса.

6. Облегчение доступа к транспортным инфраструктурам в целях международного транзита потока минерально-сырьевых ресурсов, а также продуктов их переработки (преобразования).

7. Облегчение доступа на коммерческих условиях к новым технологиям, применяемым в области разведки, добычи, переработки (преобразования) и использования минерально-сырьевых ресурсов.

8. Создание условий, обеспечивающих рациональное и комплексное использование запасов месторождений полезных ископаемых.

9. Содействие в осуществлении мер, нацеленных на разработку и внедрение ресурсосберегающих технологий и производств.

10. Разработка и реализация совместных программ работ в области техники безопасности, нацеленных на достижение и/или поддержание высоких уровней безопасности, сотрудничество в предотвращении и ликвидации последствий крупных аварий на предприятиях по добыче и переработке (преобразованию) минерально-сырьевых ресурсов.

11. Разработка и реализация взаимосогласованных подходов к решению проблем охраны окружающей природной среды и конкретных совместных программ работ в данной области.

12. Содействие привлечению инвестиций и кредитов в горнопромышленные комплексы Сторон; создание механизмов и условий привлечения средств из внебюджетных источников Сторон.

13. Создание совместных предприятий по добыче, переработке (преобразованию) полезных ископаемых, производству оборудования для горнодобывающей промышленности, материалов, приборов, горноспасательной и иной техники, топливно-энергетических, угольно-металлургических, нефте-газохимических и горнопромышленных комплексов.

14. Выявление приоритетных направлений научных исследований, перспективных проектных и опытно-конструкторских разработок, координация указанных исследований и разработок, финансирование на долевой основе работ, проектов, программ, представляющих взаимный интерес.

15. Координация мер совершенствования и согласования нормативно-методических документов, регламентирующих геолого-разведочные работы на базе принятых в мировой практике требований к содержанию работ по стадиям, классификации запасов и полезных ископаемых, форме и содержанию геологических отчетов, балансов запасов полезных ископаемых и другой геологической информации.

16. Анализ конъюнктуры мирового рынка минерально-сырьевых ресурсов, а также мировых достижений в области науки, техники, технологии, выработка взаимоприемлемой стратегии и тактики действий на мировом горно-геологическом рынке товаров и услуг.

17. Содействие в сотрудничестве предприятий горнопромышленного комплекса с предприятиями других отраслей, в том числе оборонными, готовыми разместить у себя заказы на модернизацию, ремонт и изготовление горного оборудования, разработку технологий и выполнение услуг, связанных с геологоразведкой, добычей, переработкой (преобразованием) полезных ископаемых, их транспортировкой и использованием.

18. Содействие в осуществлении скоординированных мероприятий по подготовке и повышению квалификации кадров, в том числе в учебных заведениях третьих стран, организации школ и курсов бизнеса, маркетинга, менеджмента.

19. Осуществление мер, направленных на создание банка данных в области горного дела, структурированного по направлениям горной науки и техники, конкретным изготовителям оборудования, поставщикам материалов, исполнителям работ и услуг и т.д.

20. Создание и применение механизмов правовой защиты и обеспечения социальных гарантий специалистов, привлекаемых для работы на горногеологические объекты Сторон.

21. Создание условий, способствующих выполнению в полном объеме и в установленные сроки договоров о взаимных поставках важнейших видов полезных ископаемых, продуктов их переработки (преобразования), горного оборудования, материалов, приборов, горноспасательной и иной техники.

22. Содействие в проведении симпозиумов, конкурсов, выставок и других аналогичных мероприятий горногеологического профиля.

23. Поощрение работ, выполняемых в области горного дела и геологии, международными и государственными премиями.

24. Разработка прогнозов социально-экономических последствий отработки месторождений полезных ископаемых.

II. Базовые работы

Для достижения вышеизложенных задач Стороны прилагают усилия к поэтапному сближению и гармонизации законодательства в области изучения, разведки, использования и охраны недр.

Стороны будут сотрудничать при выполнении необходимых для создания и совершенствования законодательных и иных нормативных актов базовых работ, состав которых приведен в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей Горной хартии.

III. Заключительные положения

1. Стороны принимают во внимание специфические условия развития государств-участников Содружества и признают возможность постепенного осуществления целей и задач Горной хартии.

2. В настоящую Горную хартию могут быть внесены изменения и дополнения с общего согласия Сторон.

3. Через 2 месяца после вступления настоящей Горной хартии в силу Стороны проведут совещание соответствующих национальных органов для определения первоочередных мер по ее реализации.

4. Настоящая Горная хартия вступает в силу со дня ее подписания, а для государств, законодательство которых требует выполнения внутригосударственных процедур, необходимых для ее вступления в силу, со дня сдачи депозитарию соответствующего уведомления.

5. Настоящая Горная хартия открыта для присоединения к ней других государств, разделяющих ее цели и принципы.

6. Каждая Сторона может выйти из настоящей Горной хартии, направив письменное уведомление об этом депозитарию не позднее чем за 12 месяцев до даты выхода.

Совершено в городе Москве 27 марта 1997 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, подписавшему настоящую Горную хартию, ее заверенную копию.

За Правительство
Азербайджанской Республики


За Правительство
Республики Армения


За Правительство
Республики Беларусь


За Правительство Грузии
(с уч. замеч. пункт 1.2.4)


За Правительство
Республики Казахстан
с замечаниями


За Правительство
Кыргызской Республики


За Правительство
Республики Молдова


За Правительство
Российской Федерации


За Правительство
Республики Таджикистан


За Правительство
Туркменистана


За Правительство
Республики Узбекистан


За Правительство Украины
с учетом оговорен. примеч.Приложение

СОСТАВ
рекомендательных базовых работ по созданию и совершенствованию законодательных и иных нормативных актов в области изучения, разведки, использования и охраны недр государств-участников Содружества Независимых Государств

1. Определение состава законодательных и иных нормативных актов в области изучения, разведки, использования и охраны недр, порядка разработки и введения в действие этих актов.

2. Определение субъектов и объектов права пользования недрами.

3. Определение компетенции органов власти и управления по вопросам изучения, разведки, использования и охраны недр.

4. Определение ограничений на пользование недрами.

5. Определение порядка предоставления лицензий на право пользования недрами.

6. Определение содержания, форм, видов, типов и сроков действия лицензий на право пользования недрами.

7. Определение оснований отказа в выдаче лицензий на право пользования недрами.

8. Определение оснований и порядка прекращения права пользования недрами.

9. Определение состава платежей и налогов, форм взимания платы и условий освобождения от платежей при пользовании недрами.

10. Разработка основных требований к рациональному и комплексному использованию и охране недр.

11. Определение условий застройки площадей залегания полезных ископаемых и использования участков недр, не связанных с добычей полезных ископаемых.

12. Формирование принципов государственного контроля за рациональным и комплексным использованием и охраной недр.

13. Разработка основных требований к комплексному геологическому изучению недр.

14. Решение вопросов собственности на геологическую информацию о недрах.

15. Формирование требований к составу и содержанию работ по:

установлению кондиций на полезные ископаемые;

определению и учету качественных и количественных показателей извлечения (потерь) полезных ископаемых при их добыче и переработке, в том числе в условиях комплексного освоения запасов месторождений полезных ископаемых;

экономической оценке месторождений полезных ископаемых в условиях действия рыночных механизмов хозяйствования;

государственной экспертизе и государственному утверждению запасов полезных ископаемых;

государственному учету запасов полезных ископаемых и регистрации горных отводов;

государственному учету и регистрации проявлений полезных ископаемых;

разработке государственных балансов запасов полезных ископаемых;

разработке государственных кадастров горных отводов, месторождений и проявлений полезных ископаемых;

определению порядка списания балансовых запасов полезных ископаемых;

государственному учету и регистрации горных отводов, предоставленных в пользование для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых.

16. Разработка основных требований к проектированию:

предприятий по добыче полезных ископаемых;

предприятий, осуществляющих первичную переработку полезных ископаемых;

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

17. Разработка норм и правил безопасного ведения работ, требований и обязанностей по охране недр при добыче, переработке (преобразовании) полезных ископаемых, а также при использовании недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, в том числе отработанных горных выработок и естественных подземных полостей для размещения в них народнохозяйственных объектов.

18. Определение порядка разрешения споров, вытекающих из отношений по владению, пользованию и распоряжению горными отводами и установлению ответственности за нарушения законодательства о недрах.

19. Обобщение судебной и иной практики разрешения споров между Сторонами, совершенствование инструментов разрешения споров в соответствии с настоящей Горной хартией, нормами и принципами международного права.

20. Определение условий выемки запасов полезных ископаемых под застроенными площадями.

21. Разработка требований к геоинформационным технологиям при недропользовании.вгору