Документ 997_020, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 05.03.1998, підстава - 193/98-ВР
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 22.06.1998. Подивитися в історії? )


Угода
про взаємне визнання ліцензій на провадження
будівельної діяльності, які видаються
ліцензійними органами держав-учасниць
Співдружності Незалежних Держав
Статус Угоди див. ( 997_747 )
( Угоду ратифіковано Законом
N 193/98-ВР ( 193/98-ВР ) від 05.03.98 )

Дата підписання: 27.03.1997 Дата набрання чинності для України: 22.06.1998
Держави - учасниці цієї Угоди в особі урядів, які далі
іменуються Сторонами, надаючи важливого значення розвитку інтеграційних процесів у
рамках Співдружності, з урахуванням положень Угоди про проведення погодженої
політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації від
13 березня 1992 року та Угоди про співробітництво в галузі
інвестиційної діяльності від 24 грудня 1993 року, керуючись положеннями Угоди про співробітництво в будівельній
діяльності від 9 вересня 1994 року ( 997_391 ), погодилися про таке:
Стаття 1
Для цілей цієї Угоди терміни мають таке значення: "ліцензія (державна ліцензія)" - спеціальний
дозвіл(документ), що видається вповноваженим державним органом
Сторони, який надає право його власнику здійснювати на території
Сторони певний вид будівельної діяльності протягом установленого
терміну; "будівельна діяльність" - окремі види проектних та
будівельно-монтажних робіт, інженерних досліджень для будівництва,
виробництво будівельних матеріалів, виробів та конструкцій,
надання інжинірингових та інших робіт і послуг, для здійснення
яких на території Сторони потрібне одержання ліцензії; "ліцензіар (ліцензійний орган)" - державний орган Сторони,
уповноважений вести ліцензування будівельної діяльності згідно з
національним законодавством Сторони; "ліцензіат (суб'єкт ліцензування)" - юридична або фізична
особа (індивідуальний підприємець), яка має ліцензію на здійснення
окремого виду будівельної діяльності на території Сторони.
Стаття 2
Ліцензіари Сторін взаємно визнають видані ними ліцензії на
окремі види будівельної діяльності, за якими у них порядок видачі
ліцензій є еквівалентним, шляхом оформлення та видачі ліцензіату
відповідної національної ліцензії. Порядок взаємного визнання ліцензій, що видаються
ліцензіарами Сторін, обміну зразками бланків ліцензій і печаток,
еквівалентність окремих видів будівельної діяльності (за
погодженим переліком робіт і послуг) та порядок розв'язання інших
питань у рамках цієї Угоди встановлюють центральні органи
державного управління будівництвом або інші вповноважені державні
органи Сторін на підставі окремих договорів, укладених між ними.
Стаття 3
Строк дії виданої ліцензіату відповідної національної
ліцензії встановлюється згідно з національним законодавством
Сторони, на території якої здійснюватиметься будівельна
діяльність, але не повинен перевищувати терміну дії ліцензії,
виданої ліцензіаром іншої Сторони. Продовження терміну дії взаємно
визнаної ліцензії здійснюється ліцензіаром Сторони, що видав
відповідну національну ліцензію, у встановленому ним порядку.
Стаття 4
Розмір плати за видачу взаємно визнаної національної ліцензії
визначається відповідно до законодавства ліцензіара Сторони, на
території якої здійснюватиметься будівельна діяльність. У разі,
коли розмір плати за видачу такої ліцензії законодавчо не
визначений, він установлюється на кожний окремий вид будівельної
діяльності в розмірі, еквівалентному 25 доларам США. Порядок плати
за видачу ліцензії, розмір та порядок сплати додаткових платежів
і зборів установлюються згідно із законодавством Сторони,
ліцензіар якої видає взаємно визнану національну ліцензію. Оплата здійснюється в національній валюті Сторони, де
ліцензіат має намір здійснювати будівельну діяльність, за курсом
цієї національної валюти, який установлюється національним банком
відносно долара США на день прийняття заяви ліцензіата про видачу
йому взаємно визнаної національної ліцензії.
Стаття 5
Ліцензіари Сторін взаємодіють у створенні уніфікованих
бланків ліцензій, переліку документів для взаємовизнання ліцензій
і переліку окремих видів будівельної діяльності, що підлягають
ліцензуванню, а також здійснюють обмін інформацією про укладені
ними окремі договори, зареєстровані та видані ліцензіатам взаємно
визнані національні ліцензії.
Стаття 6
У разі порушення ліцензіатом зазначених у виданій йому
ліцензії умов і правил здійснення окремих видів будівельної
діяльності ліцензіар може анулювати (відкликати) ліцензію або
призупинити її дію відповідно до законодавства Сторони, яку
представляє ліцензіар.
Стаття 7
Ця Угода не зачіпає положень інших міжнародних договорів,
учасниками яких є Сторони, в тому числі про ліцензії, видані
ліцензіарами Сторін ліцензіатам іншої держави і спільним
підприємствам. Сторони погодилися, що під час підписання договорів про
взаємне визнання ліцензій на окремі види будівельної діяльності з
іншими державами, які не є учасницями цієї Угоди, вони
враховуватимуть положення цієї Угоди.
Стаття 8
До цієї Угоди можуть бути внесені зміни і доповнення за
спільною згодою Сторін, які оформляються окремими протоколами, що
є невід'ємною частиною Угоди. Спірні питання, пов'язані із застосуванням або тлумаченням
цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій та переговорів
центральних органів державного управління будівництвом або інших
уповноважених державних органів Сторін. За неможливості врегулювати спірні питання шляхом
переговорів за згодою Сторін їх вирішення може бути передано до
будь-яких міжнародних арбітражів.
Стаття 9
Ця Угода набирає чинності з дня її підписання, а для держав,
законодавство яких вимагає виконання внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набрання нею чинності, - з дня здачі депозитарієві
відповідного повідомлення.
Стаття 10
Ця Угода діє протягом 5 років з дня набрання нею чинності.
Після закінчення цього терміну Угода автоматично продовжується
щоразу на п'ятирічний період, якщо Сторони не приймуть іншого
рішення.
Стаття 11
Кожна Сторона може припинити або призупинити свою участь у
цій Угоді, надіславши попереднє офіційне письмове повідомлення про
це депозитарієві не пізніше, ніж за 6 місяців.
Стаття 12
Ця Угода відкрита для приєднання інших держав, які поділяють
її положення, шляхом передачі депозитарієві документів про таке
приєднання.
Стаття 13
Координація та контроль за реалізацією положень цієї Угоди
покладається за рішенням кожної із Сторін на центральні органи
державного управління будівництвом чи інші вповноважені державні
органи Сторін, а також на Міжурядову раду із співробітництва в
будівельній діяльності, яка щорічно подає Міждержавному
економічному Комітетові Економічного союзу доповідь про хід
виконання Угоди.
Учинено у місті Москва 27 березня 1997 року в одному
оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник
зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних
Держав, який надішле кожній державі, що підписала цю Угоду, його
завірену копію.
За Уряд Азербайджанської За Уряд Республіки Молдова
Республіки
(підпис) (підпис)

За Уряд Республіки Білорусь За Уряд Російської Федерації
(підпис) (підпис)

За Уряд Республіки Вірменія За Уряд Республіки
Таджикистан
(підпис) (підпис)

За Уряд Грузії За Уряд Туркменістану
(підпис) -

За Уряд Республіки Казахстан За Уряд Республіки
Узбекистан
(підпис) (підпис)

За Уряд Киргизької Республіки За Уряд України
(підпис) (підпис)
вгору