Документ 996_052, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 21.12.2005, підстава - 3256-IV

             Угода про позику 
(Проект реабілітації гідроелектростанцій)
між Україною та
Міжнародним банком реконструкції та розвитку
19 вересня 2005 року

( Угоду ратифіковано Законом
N 3256-IV ( 3256-15 ) від 21.12.2005, ВВР, 2006, N 14, ст.123 )

Офіційний переклад
ПОЗИКА N 4795-UA
УГОДА, датована 19 вересня 2005 року, між УКРАЇНОЮ (далі -
Позичальник) і МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (далі
- Банк).
ОСКІЛЬКИ A) Позичальник, переконавшись у можливості виконання
та пріоритетності Проекту, описаного в Додатку 2 до цієї Угоди
(далі - Проект), звернувся до Банку з проханням надати допомогу у
фінансуванні Проекту;
B) Частини A, B та C Проекту виконає УКРГІДРОЕНЕРГО (УГЕ, як
далі визначено в пункті "t" Розділу 1.02 цієї Угоди) за допомогою
Позичальника, і в рамках цієї допомоги Позичальник надасть УГЕ
частину надходжень від Позики, передбаченої в Статті II цієї Угоди
(далі - Позика), як зазначено в цій Угоді;
ОСКІЛЬКИ Банк дав згоду на підставі, зокрема, зазначеного
вище, надати Позичальникові Позику на умовах, визначених у цій
Угоді та в угоді, підписаній того самого дня, що й ця Угода, та
укладеною між Банком та УГЕ (Угода про виконання Проекту);
ТОМУ сторони, що укладають цю Угоду, домовилися про таке:
СТАТТЯ I
Загальні умови. Визначення
Розділ 1.01. Установлені Банком "Загальні умови, що
застосовуються до угод про позики та угод про надання гарантій для
позик в одній валюті", від 30 травня 1995 року ( 996_050 ) (зі
змінами та доповненнями, унесеними до 1 травня 2004 року включно)
з викладеними нижче змінами ("Загальні умови") є невід'ємною
частиною цієї Угоди:
a) До розділу 5.08 Загальних умов унесено зміни, і він має
таку редакцію:
"Розділ 5.08. Податковий режим
Якщо в Угоді про Позику не зазначено іншого, то надходження
від Позики можуть використовуватися для сплати податків, які
стягує Позичальник чи Гарант або які стягуються на території
Позичальника чи Гаранта з товарів чи послуг, що повинні
фінансуватися за рахунок Позики, або у зв'язку з імпортом,
виробництвом, закупками чи постачанням таких товарів чи послуг.
Фінансування таких податків повинно відповідати політиці Банку,
яка вимагає, щоб кошти його позик використовувалися економно та
ефективно. У зв'язку із цим, якщо Банк будь-коли визначить, що
сума будь-яких податків, які стягуються з будь-яких товарів чи
послуг, які повинні фінансуватися за рахунок коштів Позики (або у
зв'язку з такими товарами чи послугами), є завищеною або не
обгрунтованою з інших причин, Банк може, повідомивши Позичальнику,
скоригувати відсоток коштів, виділених або визначених в Угоді про
Позику для таких товарів чи послуг, так щоб забезпечити дотримання
політики Банку".
b) Розділ 6.03c Загальних умов змінено: слова "корумпований
або пов'язаний зі зловживанням" замінені словами "корумпований,
пов'язаний зі зловживанням чи змовою, або примусовий".
Розділ 1.02. Якщо контекст не вимагає іншого тлумачення, то
ряд термінів, визначених у "Загальних умовах" та преамбулі до цієї
Угоди, мають ті самі відповідні значення, що й у названих вище
документах, а наведені нижче додаткові терміни мають такі
значення:
a) термін "Комісія" означає Комісію з питань реформування та
розвитку енергетичної галузі, створену постановою Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1091 ( 1091-2004-п ),
як зазначено в пункті 1 Розділу A Додатка 5 до цієї Угоди;
b) термін "Прийнятні категорії" означає: i) стосовно Частин
A, B та C Проекту - Категорії 1 та 2a, наведені в таблиці в
Частині A1 Додатка 1 до цієї Угоди; ii) стосовно Частини D Проекту
- Категорію 2b, наведену в таблиці в Частині A1 Додатка 1 до цієї
Угоди; iii) стосовно Частини E Проекту - Категорію 2c, наведену в
таблиці в Частині A1 Додатка 1 до цієї Угоди;
c) термін "Прийнятні витрати" означає витрати на товари,
роботи й послуги консультантів, про які йдеться в Розділі 2.02
цієї Угоди;
d) термін "Енергоринок" означає державну компанію
"Енергоринок", яка діє як єдиний покупець електроенергії на
території Позичальника;
e) термін "План екологічних заходів" ("ПЕЗ") означає план
контролю над навколишнім середовищем від 9 березня 2005 року, в
якому описано екологічні та інституційні заходи, а також заходи з
моніторингу та пом'якшення негативних наслідків, що повинні
вживатися відповідно до Частин A та B Проекту й забезпечувати
належне врахування всіх екологічних аспектів під час виконання
робіт і здійснення іншої діяльності відповідно до цієї Угоди;
f) термін "Звіт про фінансовий моніторинг" ("ЗФМ") означає
кожний звіт, підготовлений відповідно до Розділу 4.02 цієї Угоди;
g) термін "Фінансовий рік" означає період тривалістю
дванадцять (12) місяців, що відповідає будь-якому з фінансових
років Позичальника, розпочинається 1 січня та закінчується 31
грудня кожного календарного року;
h) термін "ГЕС" означає гідроелектростанцію;
i) термін "Мінпаливенерго" означає Міністерство палива та
енергетики України, яке створене й працює відповідно до свого
положення, затвердженого Указом Президента України від 14 квітня
2000 року N 598 ( 598/2000 );
j) термін "Показники моніторингу та оцінки" означає погоджені
показники діяльності, викладені в листі, дата якого збігається з
датою цієї Угоди (1); Позичальник використовує ці показники для
оцінки ходу реалізації Частин D та E Проекту й ступеня досягнення
їхніх цілей; _______________
(1) Ці показники будуть визначені в Листі-додатку до Угоди
про Позику.
k) термін "НКРЕ" означає Національну комісію регулювання
електроенергетики - центральний орган виконавчої влади
Позичальника, який створений і працює відповідно до свого
положення, затвердженого Указом Президента України від 14 березня
1995 року N 213 ( 213/95 );
l) термін "Постійна робоча група" означає Постійну робочу
групу, найняту Мінпаливенерго й зазначену в пункті 2 розділу A
Додатка 5 до цієї Угоди;
m) термін "План закупівель" означає план закупівель
Позичальника, датований 11 травня 2005 року, що охоплює період,
який складають перші 18 місяців (чи більше) реалізації Проекту;
план закупівель повинен регулярно оновлюватися відповідно до
положень Розділу 3.02 цієї Угоди таким чином, щоб охоплювати
подальші періоди реалізації Проекту тривалістю 18 місяців (чи
більше);
n) термін "Угода про виконання Проекту" означає угоду між
Банком та УГЕ, дата підписання якої збігається з датою підписання
цієї Угоди і яка може змінюватися та доповнюватися час від часу;
цей термін охоплює всі додатки та угоди, які доповнюють Угоду про
виконання Проекту;
o) термін "Зняття коштів Позики на підставі звіту" означає
можливість Позичальника знімати кошти з Рахунку Позики, зазначені
в Частині A4 Додатка 1 до цієї Угоди;
p) термін "Спеціальні рахунки" означає рахунки, про які
йдеться в Частині B Додатка 1 до цієї Угоди;
q) термін "Статути" означає статути УГЕ від 16 вересня 2004
року;
r) термін "Субкредит" означає субкредит, який Позичальник
пропонує надати УГЕ за рахунок коштів Позики для виконання Частин
A, B та C Проекту;
s) термін "Угода про субкредитування" означає угоду, яку
укладуть Позичальник та УГЕ відповідно до положень Розділу 3.01c
цієї Угоди і яка може змінюватися та доповнюватися час від часу;
цей термін охоплює всі додатки та угоди, які доповнюють Угоду про
субкредитування;
t) термін "УГЕ", або "УКРГІДРОЕНЕРГО", означає відкрите
акціонерне товариство, яким повністю володіє держава і яке було
створене в результаті злиття двох державних компаній Позичальника,
що відповідали за експлуатацію гідроелектростанцій на річках
Дніпро та Дністер;
u) термін "Законодавство про УГЕ" означає наказ Міністерства
енергетики та електрифікації України від 31 грудня 2003 року N
831 ( v0831558-03 ), відповідно до якого УГЕ було створене та
функціонує.
Розділ 1.03. Кожне посилання в Загальних умовах на Установу,
яка впроваджує Проект, уважається посиланням на УГЕ стосовно
Частин A, B та C Проекту.
СТАТТЯ II
Позика
Розділ 2.01. Банк погоджується надати Позичальнику на умовах,
які викладено в Угоді про Позику або на які в ній зроблено
посилання, суму, що дорівнює ста шести мільйонам (106000000)
доларів США.
Розділ 2.02. Сума Позики може бути знята з Рахунку Позики
відповідно до положень Додатка 1 до цієї Угоди для фінансування
витрат, здійснених (або, якщо Банк погодиться, таких, що повинні
бути здійснені) для покриття обгрунтованої вартості необхідних для
Проекту товарів та послуг, які повинні фінансуватися за рахунок
коштів Позики, а також у зв'язку з комісійною платою, зазначеною в
Розділі 2.04 цієї Угоди.
Розділ 2.03. Датою закриття Позики є 30 червня 2012 року або
така пізніша дата, яку встановлює Банк. Банк негайно повідомляє
Позичальнику про встановлення такої пізнішої дати.
Розділ 2.04. Позичальник сплачує Банкові одноразову комісійну
плату в розмірі одного відсотка (1%) суми Позики, при цьому Банк
може відмовитися від частини цієї плати на власний розсуд. У День
набуття чинності або негайно після нього Банк від імені
Позичальника знімає з Рахунку Позики та сплачує собі ці комісійні
в зазначеному вище розмірі.
Розділ 2.05. Позичальник сплачує Банкові комісійні за
резервування в розмірі трьох чвертей одного відсотка (3/4 1%)
річних від основної суми Позики, яка час від часу залишається
незнятою.
Розділ 2.06. a) Позичальник сплачує відсотки на основну суму
Позики, зняту й не погашену, за ставкою, визначеною для кожного
Періоду нарахування відсотків, яка дорівнює Базисній ставці LIBOR
разом із Загальною різницею LIBOR.
b) Для цілей цього Розділу:
i) Термін "Період нарахування відсотків" означає
початковий період з дати підписання цієї Угоди (включно) до Дати
першої після цього сплати відсотків (виключно), а також після
початкового періоду кожний період з дати чергової сплати відсотків
(включно) до наступної дати сплати відсотків (виключно).
ii) Термін "Дата сплати відсотків" означає будь-яку дату,
визначену в Розділі 2.07 цієї Угоди.
iii) Термін "Базисна ставка LIBOR" означає для кожного
Періоду нарахування відсотків ставку пропонування на лондонському
міжбанківському ринку депозитів для піврічних депозитів у доларах
США за вартістю на перший день такого Періоду нарахування
відсотків (або, в разі початкового Періоду нарахування відсотків,
за вартістю на Дату сплати відсотків, що збігається з першим днем
такого Періоду нарахування відсотків або передує першому дню
наступного Періоду нарахування відсотків), - яку обгрунтовано
визначає Банк і яка виражається у відсотках річних.
iv) Термін "Загальна різниця LIBOR" означає для кожного
Періоду нарахування відсотків: A) три четвертих одного відсотка
(3/4 1%); B) мінус (або плюс) середня різниця для такого Періоду
нарахування відсотків, нижче (або вище) ставок пропонування на
лондонському міжбанківському ринку депозитів або інших відповідних
ставок для піврічних депозитів, коли йдеться про непогашені
запозичені кошти Банку або їхні частини, залучені Банком з метою
фінансування наданих Банком позик в єдиній валюті або їхніх
частин, зокрема цієї Позики, - що обгрунтовано визначається Банком
і виражається у відсотках річних.
c) Банк повідомляє Позичальнику Базисну ставку LIBOR та
Загальну різницю LIBOR, установлені для кожного Періоду
нарахування відсотків, негайно після визначення цих величин.
d) Щоразу, коли у світлі змін у ринковій практиці визначення
відсоткових ставок, про які йдеться в цьому Розділі 2.06, Банк
вирішує, що в інтересах його позичальників у цілому й самого Банку
застосувати як базу для визначення відсоткових ставок для цілей
Позики якусь іншу ставку, ніж та, що передбачена цим Розділом,
Банк може змінити базу для визначення відсоткових ставок для цілей
Позики не раніше, ніж через 6 (шість) місяців після того, як він
надішле Позичальнику повідомлення про таку нову базу. Нова база
набуває чинності після завершення періоду повідомлення, якщо
Позичальник не повідомить Банкові протягом цього періоду про свою
незгоду з такою зміною, у такому разі зазначена зміна до Позики не
застосовується.
Розділ 2.07. Відсотки та інші збори сплачуються через кожних
півроку за минулий період 15 лютого та 15 серпня щорічно.
Розділ 2.08. Позичальник повертає основну суму Позики згідно
з графіком сплати боргу, наведеним у Додатку 3 до цієї Угоди.
СТАТТЯ III
Виконання Проекту
Розділ 3.01. a) Позичальник заявляє про своє зобов'язання
досягти цілей Проекту й для цього: i) виконує відповідно: A)
Частину D Проекту через Мінпаливенерго і B) Частину E Проекту
через НКРЕ з належною ретельністю й ефективністю й згідно з
відповідною адміністративною, економічною, енергетичною,
інженерною, екологічною й технічною практикою та забезпечує
надання настільки швидко, наскільки це потрібно, коштів,
обладнання, послуг та інших ресурсів, потрібних для виконання
Частин D та E Проекту; ii) без жодних обмежень чи звужень
будь-яких своїх інших зобов'язань за Угодою про Позику забезпечує
виконання УГЕ відповідно до положень Угоди про виконання Проекту
всіх зобов'язань УГЕ, викладених у ній, уживає або забезпечує
вжиття всіх заходів, зокрема надання коштів, обладнання, послуг та
інших ресурсів, що є необхідними або відповідними для уможливлення
виконання УГЕ таких зобов'язань, і не вживає та не дозволяє
вживати жодних заходів, які б не допускали такого виконання або
заважали йому.
b) Не обмежуючи положень пункту "a" цього Розділу та за
винятком випадків, коли Позичальник і Банк домовляються про інше,
Позичальник виконує Частини D та E Проекту згідно з Програмою
впровадження, викладеною в Додатку 5 до цієї Угоди.
c) Позичальник надає надходження від Позики, що час від часу
виділяються для Категорій 1 та 2a, в розпорядження УГЕ відповідно
до Угоди про субкредитування, яка укладається між Позичальником та
УГЕ, на умовах, які підлягають затвердженню Банком і які включають
умови, визначені в Доповненні до Додатка 5 до цієї Угоди.
d) Позичальник використовує свої права за Угодою про
субкредитування таким чином, щоб захистити інтереси Позичальника
та Банку й досягти цілей, на які надається Позика. За винятком
випадків, коли Банк не погоджується на інше, Позичальник не
передає, не змінює, не анулює Угоди про субкредитування чи
будь-якого з її положень і не відмовляється від її виконання.
Розділ 3.02. a) За винятком випадків, коли Банк не
погоджується на інше, закупівля товарів та послуг, які необхідні
для виконання Частин D та E Проекту і які фінансуються за рахунок
надходжень від Позики, регулюється положеннями Додатка 4 до цієї
Угоди, а ці положення можуть бути викладені детальніше в Плані
закупівель.
b) Позичальник оновлює План закупівель і передає Банкові на
затвердження оновлений варіант Плану не пізніше, ніж через
дванадцять (12) місяців з дати попереднього плану закупівель.
Розділ 3.03. Для цілей Розділу 9.07 Загальних умов, але не
обмежуючись ними, Позичальник:
a) готує на підставі прийнятних для Банку директив і подає до
Банку не пізніше, ніж через шість (6) місяців після Дати закриття
або такої пізнішої дати, про яку можуть домовитись із цією метою
Позичальник і Банк, план майбутньої реалізації Частин D та E
Проекту;
b) надає Банкові обгрунтовану можливість обмінюватися думками
з Позичальником щодо зазначеного плану діяльності.
Розділ 3.04. Банк та Позичальник погоджуються, що
зобов'язання, викладені в Розділах 9.04, 9.05, 9.06, 9.07, 9.08 та
9.09 Загальних умов (стосовно відповідно страхування, використання
товарів і послуг, планів і графіків, записів і звітів, технічного
обслуговування та придбання землі) стосовно Частин A, B та C
Проекту виконує УГЕ відповідно до Розділу 2.03 Угоди про виконання
Проекту.
СТАТТЯ IV
Фінансові умови
Розділ 4.01. a) Позичальник забезпечує роботу системи
управління фінансовою діяльністю, зокрема записи та рахунки, і
готує фінансові звіти відповідно до стандартів бухгалтерського
обліку, які застосовуються послідовно, є прийнятними для Банку та
достатніми для належного відображення операцій, ресурсів та
витрат, що стосуються Частин D та E Проекту.
b) Позичальник:
i) забезпечує проведення незалежними аудиторами,
прийнятними для Банку, аудиту зазначеної в пункті "a" цього
Розділу фінансової звітності за кожний Фінансовий рік (або за
інший період, погоджений з Банком) відповідно до стандартів
аудиту, які застосовуються послідовно і є прийнятними для Банку;
ii) подає до Банку негайно після складання, але за
будь-яких обставин не пізніше, ніж через шість (6) місяців після
закінчення кожного такого року (або іншого періоду, погодженого з
Банком): A) засвідчені копії фінансових звітів, зазначених у
пункті "a" цього Розділу, за кожний такий рік (або інший період,
погоджений з Банком), які пройшли такий аудит, і B) висновок
аудиторів щодо таких звітів, у такому обсязі й такого ступеня
деталізації, які є задовільними для Банку;
iii) подає до Банку таку іншу інформацію про зазначені
записи, рахунки та аудит фінансових звітів і про зазначених
аудиторів, надання якої Банк може час від часу обгрунтовано
вимагати.
c) Щодо всіх витрат, для покриття яких здійснювалося зняття
коштів з Рахунку Позики на підставі звітів, зазначених у Частині
A5 Додатка 1 до цієї Угоди (Зняття коштів Позики на підставі
звітів), або на підставі звітів про видатки, Позичальник:
i) зберігає протягом принаймні одного (1) року після
одержання Банком аудиторського звіту за той фінансовий рік, в
якому було здійснено останнє зняття коштів з Рахунку Позики, усі
записи (контракти, замовлення, рахунки-фактури, рахунки, квитанції
та інші документи), що підтверджують такі видатки;
ii) дає можливість представникам Банку перевіряти такі
записи;
iii) забезпечує включення таких записів і звітів про
видатки до аудиту, про який ідеться в пункті "b" цього Розділу, за
кожний фінансовий рік (або за інший період, погоджений з Банком).
Розділ 4.02. a) Не обмежуючи встановлених у пункті 1 розділу
C Додатка 5 до цієї Угоди зобов'язань Позичальника звітувати про
хід виконання Проекту, Позичальник готує та подає до Банку Звіт з
фінансового моніторингу Проекту (ЗФМП), форма та зміст якого
задовольняють Банк і який:
i) вказує джерела й використання коштів для цілей Частин D
та E Проекту як у кумулятивній формі, так і за період, який
охоплює такий звіт, зазначає окремо кошти, надані за рахунок
Позики, і пояснює розбіжності між фактичним і запланованим
використанням таких коштів;
ii) описує хід реалізації Частин D та E Проекту в
кумулятивній формі та за період, який охоплює такий звіт, а також
пояснює розбіжності між фактичними та запланованими показниками
впровадження Проекту;
iii) описує стан закупівель, здійснюваних у рамках Частин
D та E Проекту, станом на кінець періоду, який охоплює такий звіт.
b) Перший звіт з фінансового моніторингу Проекту подається до
Банку не пізніше, ніж через сорок п'ять (45) днів після закінчення
першого кварталу після дати набуття чинності цією Угодою й охоплює
період від першої витрати коштів у рамках Проекту до кінця такого
першого кварталу; після цього кожний Звіт з фінансового
моніторингу Проекту подається до Банку не пізніше, ніж через сорок
п'ять (45) днів після закінчення кожного наступного кварталу й
охоплює такий квартал.
Розділ 4.03. Позичальник домагається, щоб НКРЕ:
a) запровадила для 2006 фінансового року й утримувала в
кожному з подальших фінансових років тарифи для УГЕ, достатні й
відповідні для того, щоб своєчасно забезпечити УГЕ коштами,
необхідними для виконання Проекту;
b) забезпечувала спрямування належних коштів з Енергоринку до
УГЕ, своєчасно, відповідним чином та з дотриманням існуючого
алгоритму;
c) запровадила не пізніше, ніж 31 грудня 2005 року,
дворівневий тариф для УГЕ, який задовольнятиме Банк;
d) запровадила, паралельно із запровадженням відповідного
механізму балансування для всього оптового ринку електроенергії,
плату, яку УГЕ буде отримувати за обслуговування системи.
СТАТТЯ V
Засоби правового захисту Банку
Розділ 5.01. Відповідно до Розділу 6.02p Загальних умов
визначено такі додаткові події:
a) УГЕ виявиться неспроможним виконати будь-які зі своїх
зобов'язань за Угодою про виконання Проекту.
b) У результаті подій, які сталися після укладення Угоди про
Позику, виникне надзвичайна ситуація, через яку буде малоймовірним
те, що УГЕ зможе виконувати свої зобов'язання за Угодою про
виконання Проекту.
c) Законодавство, Положення про УГЕ або його Статут будуть
змінені, їхня чинність буде призупинена, вони будуть скасовані,
анульовані чи буде мати місце відмова виконувати їх, що суттєво й
негативно буде впливати на спроможність УГЕ виконувати будь-які з
її зобов'язань за Угодою про виконання Проекту.
Розділ 5.02. Відповідно до Розділу 7.01k Загальних умов,
визначено такі додаткові події:
a) Подія, визначена в пункті "a" Розділу 5.01 цієї Угоди,
сталася й триває протягом шістдесяти (60) днів після того, як Банк
повідомив про неї Позичальнику.
b) Сталася будь-яка з подій, визначених у пункті "c" Розділу
5.01 цієї Угоди.
СТАТТЯ VI
Дата набуття чинності. Припинення дії Угоди
Розділ 6.01. Як додаткові умови набуття чинності Угодою про
Позику в значенні Розділу 12.01c Загальних умов визначено:
a) підписання Угоди про субкредитування, здійснене за
дорученням Позичальника та УГЕ;
b) вибір УГЕ, здійснений відповідно до технічного завдання,
міжнародного консультанта з управління Проектом, придатність якого
задовольняє Банк.
Розділ 6.02. Наведені нижче додаткові аспекти в значенні
Розділу 12.02c Загальних умов, повинні включатися до висновку або
висновків, що надаються Банкові:
a) що Угода про виконання Проекту була належним чином
схвалена або санкціонована УГЕ і є юридично обов'язковою для УГЕ
відповідно до її умов;
b) що Угода про субкредитування була належним чином схвалена
або санкціонована Позичальником та УГЕ і є юридично обов'язковою
для Позичальника та УГЕ відповідно до її умов.
Розділ 6.03. Для цілей Розділу 12.04 Загальних умов цим
установлюється дата, що настає через дев'яносто (90) днів після
дати підписання цієї Угоди.
СТАТТЯ VII
Представник Позичальника. Адреси
Розділ 7.01. Міністр фінансів Позичальника призначається
представником Позичальника для цілей Розділу 11.03 Загальних умов.
Розділ 7.02. Наведені нижче адреси точно визначаються для
цілей Розділу 11.01 Загальних умов:
Для Позичальника:
Міністерство фінансів
вул. Грушевського, 12/2
Київ, 01008, Україна
Телекс: 131450
Факсимільний зв'язок: (380-44) 253-82-43
(380-44) 201-56-85
Для Банку:
International Bank
for Reconstruction and Development
1818 H Street, N. W.
Washington, D. C. 20433
United States of America
Телеграфна адреса: INTBAFRAD Washington, D. C.
Телекс: 248423 (MCI) або 64145 (MCI)
Факсимільний зв'язок: (1-202) 477-63-91

НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони цієї Угоди, діючи через своїх
належним чином уповноважених представників, підписали цю Угоду від
свого імені в Києві, Україна, зазначеного вище дня та року.
УКРАЇНА Уповноважений представник
МІЖНАРОДНИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ Директор від країни
Додаток 1
Зняття надходжень від Позики
A. Загальні положення
1. У наведеній нижче таблиці викладено Категорії статей, що
фінансуються за рахунок надходжень від Позики, виділення коштів
Позики для кожної Категорії, а також відсоток видатків за
статтями, які фінансуються таким чином у кожній Категорії.
------------------------------------------------------------------ | Категорія |Виділена сума Позики|Процент фінансованих| | |(виражено в доларах)| витрат | |----------------------+--------------------+--------------------| |1) Товари | 90000000 |100% іноземних | |згідно із частинами A,| |витрат, | |B та C Проекту | |100% місцевих витрат| | | |(франко-завод) | | | |та 80% місцевих | | | |витрат за іншими | | | |статтями, закупівля | | | |за якими | | | |здійснюється в | | | |Україні | |----------------------+--------------------+--------------------| |2) Послуги | |100% | |консультантів, зокрема| | | |послуги у сфері аудиту| | | |----------------------+--------------------+--------------------| |a) відповідно | 4500000 | | |до Частин A, B та C | | | |----------------------+--------------------+--------------------| |b) відповідно | 2500000 | | |до Частини D Проекту | | | |----------------------+--------------------+--------------------| |c) відповідно | 3000000 | | |до Частини E Проекту | | | |----------------------+--------------------+--------------------| |3) Одноразова | 530000 |Сума до сплати | |комісійна плата | |відповідно до | | | |Розділу 2.04 цієї | | | |Угоди | |----------------------+--------------------+--------------------| |4) Нерозподілені кошти| 5470000 | | |----------------------+--------------------+--------------------| |ВСЬОГО | 106000000 | | ------------------------------------------------------------------
2. Для цілей цього Додатка:
a) термін "іноземні витрати" означає витрати у валюті
будь-якої країни, іншої, ніж країна Позичальника, на закупівлю
товарів або послуг, що постачаються з території будь-якої країни,
іншої, ніж країна Позичальника;
b) термін "місцеві витрати" означає витрати у валюті
Позичальника або на закупівлю товарів, робіт або послуг, що
постачаються з території Позичальника.
3. Незважаючи на положення викладеного вище пункту 1 жодні
зняття не здійснюються у зв'язку з платежами, призначеними для
покриття витрат, зроблених до дати підписання цієї Угоди.
4. Банк може зажадати зняття з Рахунку Позики коштів на
підставі звітів про видатки на покриття видатків у рамках
контрактів: i) на закупівлю товарів, вартість яких менша, ніж
200000 доларів США в еквіваленті на один контракт, крім
контрактів, зазначених у пункті "ii" Розділу IV Додатка 4 до цієї
Угоди; ii) закупівлю послуг індивідуальних консультантів, вартість
яких менша, ніж 100000 доларів США в еквіваленті на один контракт;
iii) на закупівлю послуг консалтингових фірм, вартість яких менша,
ніж 200000 доларів США в еквіваленті на один контракт. При цьому
Банк визначає умови такого зняття коштів у своєму повідомленні,
надісланому Позичальнику.
5. Позичальник може зажадати, щоб зняття з Рахунку Позики
коштів відбувалося на підставі звітів, які будуть надаватися
Банкові і які за формою та змістом будуть задовольняти Банк. Ці
звіти повинні включати ЗФМ та будь-яку іншу інформацію, про
надання якої Банк повідомить Позичальнику (Зняття коштів Позики на
підставі звітів). Якщо Позичальник уперше звертається до Банку по
виплату коштів Позики на основі звітів, коли жодні виплати з
Рахунку Позики здійснені ще не були, він надає Банкові лише
меморандум із зазначенням прогнозованих джерел та напрямів
використання коштів Проекту на шести місячний період після дати
такого звернення.
B. Спеціальні рахунки
1. Для цілей відповідно Частин A, B та C, Частини D та
Частини E Проекту Позичальник може відкрити й вести три спеціальні
окремі депозитні рахунки в доларах США на умовах, що задовольняють
Банк, в українському або іноземному комерційному банку,
прийнятному для Банку, зокрема з погляду належного захисту від
заліку, конфіскації та накладення арешту.
2. Після отримання Банком переконливих для нього свідчень
того, що відповідний Спеціальний рахунок належним чином відкрито,
зняття коштів з Рахунку Позики для поповнення відповідного
Спеціального рахунку здійснюються в такий спосіб:
a) Якщо Позичальник не здійснює зняття коштів Позики на
підставі звітів, кошти Позики знімаються відповідно до положень
Доповнення A до цього Додатка 1;
b) Якщо Позичальник здійснює зняття коштів Позики на підставі
звітів, кошти Позики знімаються відповідно до положень Доповнення
В до цього Додатка 1.
3. Виплати з відповідного Спеціального рахунку здійснюються
виключно на Прийнятні витрати. Стосовно кожної виплати, здійсненої
Позичальником з відповідного Спеціального рахунку, Позичальник у
термін, який обгрунтовано визначить Банк, подає до Банку документи
й інші свідчення, що підтверджують здійснення такої виплати
виключно на Прийнятні витрати.
4. Незважаючи на положення Частини B2 цього Додатка, від
Банку не вимагається здійснення подальших переказів коштів на
будь-який із Спеціальних рахунків за таких обставин:
a) якщо будь-коли Банк вважає, що звіти, зазначені в Частині
A5 цього Додатка 1, не дають адекватної інформації, необхідної для
зняття коштів Позики на підставі звітів;
b) якщо будь-коли Банк визначає, що всі подальші зняття
коштів для оплати Прийнятних витрат Позичальник повинен
здійснювати безпосередньо з Рахунку Позики;
c) якщо Позичальник не зможе надати Банкові в строк,
визначений у Розділі 4.01b (ii) цієї Угоди, будь-який з
аудиторських звітів, що повинні надаватися Банкові згідно із
зазначеним Розділом стосовно аудиту: A) записів і рахунків
стосовно Спеціальних рахунків або B) записів і рахунків, які
відображають витрати, для покриття яких відбувалися зняття коштів
з Рахунку Позики на підставі звітів або на підставі звітів про
видатки, залежно від конкретного випадку.
5. Від Банку не вимагається здійснення подальших переказів
коштів на будь-який із Спеціальних рахунків відповідно до положень
Частини B2 цього Додатка, якщо будь-коли Банк повідомить
Позичальнику про свій намір призупинити частково або повністю
право Позичальника знімати кошти з Рахунку Позики відповідно до
Розділу 6.02 Загальних умов. Після такого повідомлення Банк
вирішує на власний розсуд, чи можуть бути зроблені подальші
перекази коштів на Спеціальний рахунок і яким буде порядок таких
переказів, після чого повідомляє Позичальнику про своє рішення.
6. a) Якщо будь-коли Банк дійде висновку, що будь-який платіж
з будь-якого із Спеціальних рахунків здійснено на фінансування
будь-якої витрати, яка не є Прийнятною витратою, або витрати, не
виправданої відповідно до свідчень, наданих Банкові, Позичальник,
отримавши повідомлення від Банку, без зволікань надає Банкові
додаткові підтвердження, яких Банк може від нього зажадати, або
повертає на відповідний Спеціальний рахунок (чи відшкодовує
безпосередньо Банкові, якщо Банк вимагає цього) суму, рівну сумі
такого платежу. Якщо Банк не дасть своєї згоди на інше, жодного
подальшого депонування Банком коштів на будь-який із Спеціальних
рахунків не буде здійснено доти, доки Позичальник не надасть таких
документів або не здійснить такого депонування чи повернення
коштів, залежно від конкретного випадку.
b) Якщо будь-коли Банк дійде висновку, що будь-яка сума
невикористаних коштів, яка залишається на будь-якому із
Спеціальних рахунків, не знадобиться для покриття подальших
Прийнятних витрат протягом наступних шести місяців, то Позичальник
без зволікання після отримання повідомлення від Банку повертає
Банкові таку невикористану суму.
c) Позичальник може, повідомивши про це Банкові, повернути
Банкові всі кошти, депоновані на Спеціальних рахунках, чи будь-яку
їхню частину.
d) Кошти, повернуті Банкові згідно з пунктами "a", "b" та "c"
цього пункту 6, зараховуються на Рахунок Позики для подальшого
зняття або анулювання згідно з відповідними положеннями Угоди про
Позику.
Доповнення A
до додатка 1
Використання Спеціальних рахунків,
коли зняття коштів здійснюються не на підставі звітів
1. Для цілей цього Доповнення термін "Санкціонована сума"
означає суму 1000000 американських доларів, що стосується
Спеціального рахунку для Частин A, B та C Проекту, суму 500000
американських доларів, що стосується Спеціального рахунку для
Частини D Проекту, і суму 500000 американських доларів, що
стосується Спеціального рахунку для Частини E Проекту, які
знімаються з Рахунку Позики й депонуються на Спеціальні рахунки
згідно з пунктом 2 цього Доповнення.
2. Зняття Санкціонованої суми та подальші зняття коштів для
поповнення відповідного Спеціального рахунку здійснюються таким
чином:
a) Для зняття Санкціонованої суми Позичальник подає до Банку
заяву або заяви з проханням переказати на відповідний Спеціальний
рахунок суму чи суми, що разом не перевищують Санкціонованої суми.
На підставі кожної такої заяви Банк від імені Позичальника знімає
з Рахунку Позики й переказує на відповідний Спеціальний рахунок
таку суму, яку було зазначено в заяві Позичальника.
b) Для поповнення відповідного Спеціального рахунку
Позичальник подає до Банку заяви про переказ коштів на відповідний
Спеціальний рахунок через такі проміжки часу, які визначає Банк.
Перш ніж подати кожну таку заяву або одночасно з нею Позичальник
надає Банкові документи й інші свідчення, необхідні згідно з
Частиною B3 цього Додатка до цієї Угоди для виплати чи виплат, у
зв'язку з якими постає питання про поповнення коштів. На підставі
кожної такої заяви Банк від імені Позичальника знімає з Рахунку
Позики й депонує на відповідний Спеціальний рахунок суму, яку
зазначено в заяві Позичальника та використання якої з коштів
відповідного Спеціального рахунку на покриття Прийнятних витрат
було обгрунтоване в зазначених документах та інших свідченнях.
Банк знімає з Рахунку Позики суму кожного такого депозиту на
відповідний Спеціальний рахунок за однією або кількома Прийнятними
категоріями.
3. Від Банку не вимагається депонувати подальші суми на
будь-який із Спеціальних рахунків після того, як загальна незнята
сума Позики для відповідних Спеціальних рахунків для Частин A, B
та C Проекту, Частини D Проекту й Частини E Проекту мінус загальна
сума невиконаних спеціальних зобов'язань, які Банк узяв на себе
відповідно до Розділу 5.02 Загальних умов, досягає еквівалента
подвійної Санкціонованої суми. У такому разі зняття з Рахунку
Позики залишку незнятих коштів Позики для Частин A, B та C
Проекту, Частини D Проекту й Частини E Проекту здійснюється з
дотриманням таких процедур, які Банк визначає у своєму
повідомленні Позичальнику. Такі подальші зняття коштів
здійснюються лише після того й настільки, наскільки Банк
переконається, що всі такі суми, які залишаються на депозиті
відповідного Спеціального рахунку на дату отримання такого
повідомлення, будуть використані для виплат на покриття Прийнятних
витрат.
Доповнення B
до додатка 1
Використання Спеціальних рахунків,
коли зняття коштів здійснюються на підставі звітів
1. Банк депонує кошти, зняті з Рахунку Позики, на Спеціальний
рахунок відповідно до положень Додатка 1 до цієї Угоди. Банк
знімає з Рахунку Позики суму кожного такого депозиту на
відповідний Спеціальний рахунок за однією або кількома Прийнятними
категоріями.
2. Після отримання кожної заяви на зняття коштів Позики Банк
від імені Позичальника знімає з Рахунку Позики й депонує на
відповідному Спеціальному рахунку суму, що є меншою з двох сум: i)
суми, зазначеної в заяві, або ii) суми, яку відповідно до звітів,
зазначених у Частині A5 цього Додатка, що стосуються цієї заяви на
зняття коштів, Банк визначив як таку, що повинна бути розміщена на
Спеціальному рахунку для фінансування Прийнятних витрат протягом
шести місяців від дати таких звітів.
Додаток 2
Опис Проекту
Цілі Проекту такі: i) підвищити експлуатаційну стабільність і
надійність енергозабезпечення шляхом збільшення регульованої
потужності, ефективності й безпеки гідроелектростанцій; ii)
підвищити рівень інституційного розвитку УГЕ; iii) допомогти
Мінпаливенерго та НКРЕ в розробці та впровадженні програми реформи
та розвитку енергетичної галузі, зокрема концепції Оптового ринку
електроенергії ( 1789-2002-п ).
Проект складається з викладених нижче частин, до кожної з
яких час від часу можуть уноситися зміни, якщо про це домовляться
Позичальник і Банк, з метою досягнення таких цілей:
Частина A. Реабілітація гідроелектростанцій
Реабілітація дев'яти (9) гідроелектростанцій - Київської ГЕС,
Київської ГАЕС, Канівської ГЕС, Кременчуцької ГЕС,
Дніпродзержинської ГЕС, Дніпрогес-1 та Дніпрогес-2, а також
Дністровської ГЕС, зокрема: i) капітальний ремонт й оновлення
їхніх сорока шести (46) енергоблоків; ii) заміна захисних
релейних, вимірювальних і телекомунікаційних систем, систем
моніторингу та контролю; iii) капітальний ремонт комутаторного
обладнання станцій та відповідного допоміжного обладнання.
Частина B. Безпека гребель
Підвищення безпеки існуючих гребель на Дніпрі та Дністрі,
зокрема: i) установлення комп'ютерних систем контролю безпеки
гребель на Дніпровській, Дніпродзержинській, Канівській та
Дністровській греблях та гідроелектростанціях; ii) ремонт і
відновлення такого: A) дренажних систем, B) проектного профілю
(припинення просідання грунту), C) захист схилів, D) бетонних
водозливів та інших залізобетонних конструкцій Київської,
Канівської, Дніпровської та Дніпродзержинської гребель; iii)
захист від підвищення рівня грунтових вод (високих п'єзометричних
рівнів) у насипах Канівської, Кременчуцької, Дніпродзержинської та
Каховської гребель; iv) реконструкція та (або) заміна необхідних
гідромеханічних затворів (водозливів) на Дніпровській та
Дніпродзержинській ГЕС; v) проведення детального аналізу
необхідності у відновленні (заміні) будь-яких затворів водозливу
на Кременчуцькій та Каховській греблях; vi) надання технічної
допомоги, необхідної для A) дослідження з метою забезпечення
захисту від повеней на Київському та Канівському водосховищах, B)
оновлення (заміни) гідрологічного інструментарію для
Гідрометцентру з метою здійснення більш надійних вимірів, оцінок
та прогнозування повеней; C) дослідження, оцінки та аналізу
замулення Київського водосховища, D) навчання фахівців безпечному
керівництву греблями, оптимальній експлуатації багатоцільового
каскаду гребель та водосховищ ГЕС, зокрема спеціальне навчання з
питань розробки, використання та обслуговування комп'ютерних
систем моніторингу, а також перевірки стану гребель з погляду
їхньої безпеки.
Частина C. Інституційний розвиток УГЕ
Підвищення інституційних можливостей УГЕ, зокрема: i)
розробка та встановлення в УГЕ сучасної корпоративної
інформаційної управлінської системи; ii) надання технічної
допомоги, необхідної для: A) закупівель та управління Проектом у
рамках Частини A Проекту; B) розробки та поетапного впровадження
інформаційної управлінської системи; C) переоцінки основних
засобів УГЕ; D) проведення аудиту Проекту й звітності УГЕ.
Частина D. Впровадження програми реформ та розвитку в галузі
енергетики
Постійна робоча група та інші консультанти будуть надавати
Мінпаливенерго консультативні послуги, необхідні для сприяння
Мінпаливенерго в розробці та впровадженні: i) плану дій з
юридичної й технічної гармонізації енергетичного ринку
Позичальника з Внутрішнім енергетичним ринком Європейського Союзу
та ii) програми пріоритетних інвестицій в інфраструктуру
енергетики.
Частина E. Впровадження концепції Оптового ринку
електроенергії
НКРЕ буде надана технічна допомога у впровадженні концепції
Оптового ринку електроенергії ( 1789-2002-п ), необхідної для
такого: i) визначення організації ринку та основних принципів його
діяльності; ii) підготовки проектів основних зводів законів та
ринкових правил; iii) визначення технічних вимог для допоміжних
засобів, наприклад програмного забезпечення діяльності ринку,
систем телекомунікацій та засобів вимірювання.
* * *
Очікується, що Проект буде завершено до 31 грудня 2011 року.
Додаток 3
Графік сплати боргу
Дата платежів Виплата основної суми позики
(виражена в доларах США (*)
15 лютого 2012 року 3620000
15 серпня 2012 року 3685000
15 лютого 2013 року 3745000
15 серпня 2013 року 3810000
15 лютого 2014 року 3870000
15 серпня 2014 року 3935000
15 лютого 2015 року 4005000
15 серпня 2015 року 4070000
15 лютого 2016 року 4140000
15 серпня 2016 року 4210000
15 лютого 2017 року 4280000
15 серпня 2017 року 4350000
15 лютого 2018 року 4425000
15 серпня 2018 року 4500000
15 лютого 2019 року 4575000
15 серпня 2019 року 4650000
15 лютого 2020 року 4730000
15 серпня 2020 року 4810000
15 лютого 2021 року 4890000
15 серпня 2021 року 4970000
15 лютого 2022 року 5055000
15 серпня 2022 року 5140000
15 лютого 2023 року 5225000
15 серпня 2023 року 5310000 _______________
(*) Цифри у цій графі представляють суму, яка сплачується в
доларах, крім випадків, передбачених положеннями пункту Розділу
4.04(d) Загальних умов.
Додаток 4
Закупівля та послуги консультантів
Розділ I. Загальні положення
A. Усі товари та послуги (інші, ніж послуги консультантів)
закуповуються відповідно до положень Розділу I "Посібника з питань
закупівель у рамках позик МБРР та кредитів МАР", датованого
травнем 2004 року (далі - "Посібник з питань закупівель"), та
положень цього Додатка.
B. Усі послуги консультантів закуповуються відповідно до
Розділів I та IV "Посібника з питань відбору та наймання
консультантів Позичальниками Світового банку", датованого травнем
2004 року (далі - "Посібник з питань наймання консультантів"), та
положень цього Додатка.
C. Написані з великої літери терміни, що вжиті далі в цьому
Додатку для опису певних методів закупівлі чи методів перевірки
Банком певних контрактів, мають те саме значення, що й у
"Посібнику з питань закупівель" або "Посібнику з питань наймання
консультантів", залежно від конкретного випадку.
Розділ II. Окремі методи закупівлі товарів та послуг (інших, ніж послуги консультантів)
A. Міжнародні конкурсні торги. Якщо Частиною В цього Розділу
не передбачено інше, то контракти присуджуються на підставі
процедур Міжнародних конкурсних торгів. Положення пунктів 2.55 та
2.56 "Посібника з питань закупівель", що визначають переваги для
товарів вітчизняного виробництва під час оцінки пропонувань
учасників торгів, застосовуються до товарів, вироблених на
території Позичальника.
B. Інші процедури закупівель
1. Національні конкурсні торги. Товари, вартість яких
оцінюється менш ніж у 200000 доларів США в еквіваленті на один
контракт, можуть закуповуватися за контрактами, присудженими на
підставі Національних конкурсних торгів та згідно з такими
додатковими вимогами:
a) Учасники торгів
Брати участь у торгах можуть не лише вітчизняні підприємства.
Іноземним підприємствам не заборонено брати участь у Національних
конкурсних торгах незалежно від суми контракту.
b) Процедури
i) В усіх випадках застосовуються "Процедури відкритого
тендера".
ii) Запрошення до участі в тендері публікуються в Бюлетені
державних закупівель Позичальника - "Віснику державних закупівель"
- і принаймні в одній (1) із загальнодержавних щоденних газет
таким чином, щоб надати не менше тридцяти (30) днів для підготовки
та подання тендерних пропонувань.
iii) Запрошення до участі в тендері не надаються на
підставі процентних надбавок чи знижок порівняно з розрахунковою
вартістю.
c) Попередня оцінка
i) У випадках, коли застосовується попередня оцінка, її
метою є визначення того, чи доцільно далі розглядати тендерне
пропонування.
ii) У документації стосовно попередньої оцінки чітко
зазначаються вимоги до мінімального досвіду, а також технічні та
фінансові вимоги.
d) Участь державних підприємств
i) Державні підприємства, розташовані на території
Позичальника, можуть брати участь у торгах лише якщо вони
доведуть, що вони є юридично та фінансово автономними, працюють
відповідно до принципів комерційного права й не фінансуються та не
отримують коштів з державного бюджету.
ii) Стосовно державних підприємств висуваються такі самі
вимоги до тендерного забезпечення та забезпечення виконання Угоди,
як і вимоги, що висуваються у випадку інших учасників торгів.
e) Тендерні документи
i) Підприємства, що здійснюють закупки, використовують
відповідні тендерні документи за зразком Банку, зокрема документи
для попередньої оцінки, документи для закупівлі товарів або
технічних послуг (інших, ніж послуги консультантів), які повинні
бути прийнятними для Банку.
ii) Тендерні документи надаються всім компаніям, які
внесли встановлену плату.
f) Відкриття та оцінка тендерних пропонувань
i) Тендерні пропонування відкриваються в присутності
свідків негайно після завершення терміну подання тендерних
пропонувань.
ii) Оцінка пропонувань здійснюється із суворим дотриманням
грошових кількісних критеріїв, зазначених у тендерних документах.
iii) Віддавання переваги товарам вітчизняного виробництва
під час оцінки пропонувань учасників торгів не допускаються.
iv) Контракти присуджуються компетентним учасникам
тендера, чиї пропонування в цілому є прийнятними та містять
найнижчу ціну. До присудження контракту жодні переговори не
проводяться.
g) Відхилення тендерних пропонувань
i) Жодне тендерне пропонування не відхиляється лише на
підставі того, що зазначена в ньому ціна вища за розрахунковий
бюджет відповідної закупівлі.
ii) Усі пропонування не можуть бути відхилені й нове
запрошення надавати пропонування не може бути надане без
попередньої згоди Банку.
h) Заставне забезпечення
Тендерне забезпечення не перевищує двох відсотків (2%)
розрахункової ціни контракту. Забезпечення виконання Угоди не
перевищує десяти відсотків (10%) ціни контракту. За відсутності
відповідного забезпечення авансових платежів такі авансові платежі
підрядникам не здійснюються. Форма зазначеного забезпечення
визначається в тендерних документах і повинна бути прийнятною для
Банку.
2. Шопінг. Товари, вартість яких оцінюється менш ніж у 100000
доларів США в еквіваленті на один контракт, можуть закуповуватися
за контрактами, присудженими відповідно до правил Шопінгу,
указаних у пункті 3.5 "Посібника з питань закупівель".
3. Пряме укладення контрактів. Товари, що відповідають
вимогам до Прямого укладання контрактів, можуть закуповуватися за
правилами пунктів 3.6 і 3.7 "Посібника з питань закупівель".
Розділ III. Окремі методи закупівлі послуг консультантів
A. Відбір на підставі співвідношення якості й витрат. Якщо
інше не визначено Частиною В цього Розділу, послуги консультантів
закуповуються за контрактами, що присуджуються за результатами
Відбору на підставі співвідношення якості й витрат. Для цілей
пункту 2.7 "Посібника з питань наймання консультантів", скорочений
перелік консультантів, що будуть надавати послуги, розрахункова
ціна яких не перевищує 200000 доларів США в еквіваленті на один
контракт, можуть містити лише вітчизняних консультантів.
B. Інші процедури.
1. Відбір на підставі якості. Послуги за проектами, які Банк
вважає такими, що відповідають вимогам пункту 3.2 "Посібника з
питань наймання консультантів", можуть закуповуватися за
контрактами, присудженими за результатами відбору на підставі
якості відповідно до положень пунктів 3.1 - 3.4 "Посібника з
питань наймання консультантів".
2. Вибір на підставі фіксованого бюджету. Послуги за
проектами, які Банк вважає такими, що відповідають вимогам пункту
3.5 "Посібника з питань наймання консультантів", можуть
закуповуватися за контрактами, присудженими за результатами
відбору на підставі фіксованого бюджету відповідно до положень
пунктів 3.1 та 3.5 "Посібника з питань наймання консультантів".
3. Відбір на підставі найменших витрат. Послуги за проектами,
які Банк вважає такими, що відповідають вимогам пункту 3.6
"Посібника з питань наймання консультантів", можуть закуповуватися
за контрактами, присудженими за результатами відбору на підставі
найменших витрат відповідно до положень пунктів 3.1 та 3.6
"Посібника з питань наймання консультантів".
4. Відбір на підставі кваліфікації консультантів. Послуги,
вартість яких оцінюється менш ніж у 200000 доларів США в
еквіваленті на один контракт, можуть закуповуватися за
контрактами, присудженими відповідно до положень пунктів 3.1, 3.7
та 3.8 "Посібника з питань наймання консультантів".
5. Відбір з одного джерела. Послуги для виконання завдань за
обставин, які відповідають вимогам пункту 3.10 "Посібника з питань
наймання консультантів" стосовно Відбору з одного джерела, можуть,
за попередньої згоди Банку, закуповуватися відповідно до положень
пунктів 3.9 - 3.13 "Посібника з питань наймання консультантів".
6. Індивідуальні консультанти. Послуги за проектами, які Банк
вважає такими, що відповідають вимогам, зазначеним у першому
реченні пункту 5.1 "Посібника з питань наймання консультантів",
можуть закуповуватися за контрактами, присудженими індивідуальним
консультантам відповідно до положень пунктів 5.2 - 5.3 "Посібника
з питань наймання консультантів". За обставин, описаних у пункті
5.4 "Посібника з питань наймання консультантів", такі контракти
можуть присуджуватися індивідуальним консультантам, відібраним з
одного джерела, після попереднього затвердження Банком.
Розділ IV. Розгляд Банком рішень щодо закупівель
Якщо Банк не визначить інакше в повідомленні Позичальнику, то
попередній перевірці з боку Банку підлягають такі контракти: i)
кожний контракт на закупівлю товарів або послуг (інших, ніж
послуги консультантів), розрахункова вартість яких становить або
перевищує 200000 доларів США в еквіваленті або які закуплено
відповідно до процедур Міжнародних конкурсних торгів чи Прямого
укладання контрактів; ii) перший контракт, що виконується за
процедурами Національних конкурсних торгів або Шопінгу, незалежно
від його суми; iii) кожний контракт на послуги консультантів, що
їх надаватиме фірма, з розрахунковою вартістю, рівною 200000
доларів США в еквіваленті або перевищує цю суму. Крім того,
стосовно кожного контракту на залучення індивідуальних
консультантів з вартістю, що дорівнює 100000 доларів США в
еквіваленті або перевищує цю суму, звіт про досвід та кваліфікацію
всіх оцінених кандидатів, технічне завдання та умови залучення
консультантів також повинні бути попередньо погоджені з Банком.
Усі інші контракти Банк розглядає після присудження їх.
Додаток 5
Програма впровадження
Розділ A. Інституційні заходи
1. Комісія з питань реформування та розвитку енергетичної
галузі
Комісія, крім іншого, працює як центр координації та
впровадження Проекту. Для цього Позичальник забезпечує існування й
роботу Комісії протягом усього періоду впровадження Проекту
відповідно до технічного завдання, що задовольняє Банк. Зокрема,
Комісія координує та наглядає за впровадженням концептуального
плану юридичної й технічної гармонізації енергетичного ринку
Позичальника з Внутрішнім енергетичним ринком Європейського Союзу,
зокрема здійснює загальний моніторинг інвестиційних проектів і
технічної допомоги в рамках Проекту.
2. Постійна робоча група
Постійна робоча група виконує функції секретаріату Комісії й
відповідає за: i) підготовку та оновлення концептуального плану
юридичної й технічної гармонізації енергетичного ринку
Позичальника з Внутрішнім енергетичним ринком Європейського Союзу;
ii) розробку програми пріоритетних інвестицій і технічної допомоги
в енергетиці; iii) розробку порядку обміну інформацією та
документації в рамках Проекту; iv) керівництво роботою технічних
консультантів, залучених до допомоги в підготовці Проекту; v)
допомогу УГЕ в дотриманні вимог Проекту. З цією метою Позичальник
забезпечує існування й роботу постійної робочої групи протягом
усього періоду впровадження Проекту на умовах, з повноваженнями та
у складі, що задовольняють Банк.
Розділ B. Процедури впровадження
1. План екологічних заходів
Позичальник робить усе необхідне, щоб виконати або надати УГЕ
можливість виконати заходи, передбачені Планом екологічних заходів
своєчасно на всіх етапах, забезпечуючи включення відповідної
інформації про такі заходи до звітів про хід виконання Проекту,
які готуються відповідно до пункту 1 Розділу C цього Додатка.
2. Безпека гребель
Позичальник уживає всіх заходів, які вимагаються від нього,
щоб забезпечити дотримання УГЕ положень, наведених у пункті 2
Розділу B Додатка 2 до Угоди про виконання Проекту, стосовно
створення та діяльності Центру безпеки гребель, планування та
виконання робіт у рамках Частини В Проекту, а також реалізації
планів та проведення подальших перевірок гребель з погляду їхньої
безпеки.
3. Навчальні поїздки та навчання в рамках Частин D та E
Проекту
Для цілей навчальних поїздок та навчання, що будуть
організовані в рамках Частин D та E Проекту, Позичальник:
a) кожні шість (6) місяців надає Банкові для затвердження
програму такого навчання, зокрема пояснення того, яким чином
пропоновані навчальні поїздки та навчання відповідають цілям
Проекту й допомагають досягати їх, чи забезпечують вони найліпше
співвідношення між ціною та якістю, а також графік їхнього
виконання;
b) вибирає учасників навчання та навчальних поїздок у рамках
прозорого процесу та за критеріями, прийнятними для Банку;
c) до 1 грудня кожного року обговорює з Банком питання
навчання, що повинно бути проведене протягом наступного
календарного року;
d) надає Банкові звіт, зміст та рівень деталізації якого
відповідають обгрунтованим вимогам Банку, про результати кожного
навчального заходу та вигоди, який він принесе.
Розділ C. Звітування та перевірки
1. Звіти про хід виконання Проекту
Не обмежуючи положень Розділу 9.07 Загальних умов,
Позичальник за допомогою Мінпаливенерго починаючи з 31 березня
2006 року та в подальшому не пізніше 31 березня кожного
календарного року, аж до завершення Проекту, готує та подає
Банкові звіт про хід виконання Проекту, обсяг та ступінь
детальності якого відповідають обгрунтованим вимогам Банку, з
описом ходу виконання Частин D та E Проекту, відповідно до
Показників моніторингу та оцінки, протягом попереднього
календарного року та переглянутих показників моніторингу та оцінки
технічної допомоги для наступного календарного року.
2. Середньостроковий огляд
Позичальник за допомогою Мінпаливенерго:
a) забезпечує впровадження політики та процедур, які дають
йому змогу здійснювати моніторинг та оцінку на постійній основі
відповідно до Показників моніторингу та оцінки, а також виконувати
Частини D та E Проекту й досягти їхніх цілей;
b) готує відповідно до технічного завдання, яке
задовольнятиме Банк, і подає до Банку 30 вересня 2008 року чи
близько цієї дати звіт, в якому буде зібрано результати заходів
моніторингу й оцінки, що здійснювалися згідно з пунктом "a" цього
Розділу, зазначено успіхи, досягнуті в ході виконання Частин D та
E Проекту протягом періоду, що передує даті підготовки зазначеного
звіту, та визначено заходи, що їх рекомендовано вжити для
забезпечення ефективного виконання Частин D та E Проекту й
досягнення їхніх цілей протягом періоду після зазначеної дати;
c) розглядає разом з Банком до 31 грудня 2008 року або до
пізнішої дати, яку визначить Банк, звіт, про який ідеться в пункті
"b" цього Розділу, і після цього на підставі висновків і
рекомендацій зазначеного вище звіту й міркувань Банку з цього
питання вживає всіх заходів, необхідних для забезпечення
ефективного завершення виконання Частин D та E Проекту й
досягнення встановлених у них цілей.
Доповнення
до додатка 5
Умови
Угоди про субкредитування
1. Якщо Банк та Позичальник не домовляться про інше,
положення, уключені до цього Доповнення або зазначені в ньому,
застосовуються для цілей, визначених у Розділі 3.01c цієї Угоди.
2. Основна сума Субкредиту, що повертається Позичальнику
відповідно до Угоди про субкредитування, повинна бути: i)
деномінована в доларах США ii) еквівалентом у доларах США
(визначеним на дату або відповідні дати платежу основної суми
Позики, як зазначено в Додатку 3 до цієї Угоди) суми у валюті або
валютах, знятих з Рахунку Позики або сплачених зі Спеціального
рахунку для цілей Частин A, B та C Проекту стосовно вартості
товарів або послуг для Частин A, B та C Проекту, що фінансуються
із Субкредиту за рахунок надходжень від Позики, які час від часу
виділяються для Категорій 1 та 2a.
3. УГЕ сплачує Позичальникові: i) відсотки на основну суму
Субкредиту, зняту й не сплачену, за ставкою, що застосовується до
Позики відповідно до положень Розділу 2.06 цієї Угоди, разом з
маржею, яка буде визначена в угоді про субкредитування, ii) збір
за зобов'язаннями за ставкою, що застосовується до Позики
відповідно до положень Розділу 2.05 цієї Угоди й нараховується на
основну суму Субкредиту, яка може бути час від часу не знята, iii)
одноразову комісійну винагороду в розмірі за ставкою, що
застосовується до позики відповідно до положень Розділу 2.04 цієї
угоди від суми субкредиту.
4. УГЕ повертає Позичальникові основну суму Субкредиту
відповідно до графіка сплати боргу протягом терміну, що не
перевищує строку чинності Позики, зокрема пільгового періоду, який
триває не більше шести (6) років.
Додатковий лист N 1
УКРАЇНА
19 вересня 2005 року
International Bank
for Reconstruction and Development
1818 H Street, N. W.
Washington, D. C. 20433
United States of America
Про Позику N 4795 - UA
(Проект реабілітації гідроелектростанцій)
Розділ 9.02 Загальних умов
Фінансові та економічні дані
Шановні пані та панове!
У зв'язку з Угодою про позику, укладеною цього самого дня між
Україною (далі - Країна-учасниця) та Міжнародним банком
реконструкції та розвитку (далі - Банк) про надання зазначеної
вище Позики, я від імені Країни-учасниці вповноважений заявити про
таке:
1. Ми розуміємо й погоджуємося з тим, що для цілей Розділу
9.02 Загальних умов Банк вимагає від Країни-учасниці звітувати про
нові "зобов'язання стосовно позик" (як визначено в Посібнику
стосовно системи звітування боржника, датованому січнем 2000 року)
не пізніше, ніж через тридцять (30) днів після закінчення
кварталу, в якому виник борг, а також звітувати про "операції за
позиками" (відповідно до визначення) до 31 березня року,
наступного після звітного року.
2. Ми заявляємо про відсутність будь-яких застав, стягнень,
пріоритетності, іпотеки чи інших видів забезпечення, інших, ніж
ті, які виключено згідно з пунктом "c" Розділу 9.03 Загальних
умов, що стосувалися би будь-яких активів загального характеру,
відповідно до визначення в зазначеному Розділі, і були б
забезпеченням будь-якого зовнішнього боргу. Стосовно будь-якого
зовнішнього загального боргу жодних подій дефолту не було.
За нашим переконанням, під час надання Позики Банк може
покладатися на інформацію та роз'яснення, викладені або згадані в
цьому листі.
З глибокою повагою
УКРАЇНА
Повноважний
представник
Додатковий лист N 2
УКРАЇНА
19 вересня 2005 року
International Bank
for Reconstruction and Development
1818 H Street, N. W.
Washington, D. C. 20433
United States of America
Про Позику N 4795 - UA
(Проект реабілітації гідроелектростанцій)
Розділ 1.02j Угоди про позику:
Показники моніторингу та оцінки Мінпаливенерго
Шановні пані та панове!
Ми посилаємося на показники моніторингу та оцінки
Мінпаливенерго, які відповідно до положень пункту "j" Розділу 1.02
Угоди про позику, укладеної цього самого дня між Міжнародним
банком реконструкції та розвитку (далі - Банк) та Україною (далі -
Позичальник), Позичальник повинен використовувати для оцінки ходу
виконання Частин D та E Проекту та ступеня досягнення зазначених у
них цілей. Цим листом ми підтверджуємо, що зазначені показники
включають параметри, визначені в додатку до нього листа.
З глибокою повагою
УКРАЇНА
Повноважний представник
ПОГОДЖЕНО ТА ПІДТВЕРДЖЕНО
МІЖНАРОДНИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
Пол Бермінгем, Директор від України, Білорусії та Молдови, регіон Європи та Середньої Азії
Додаток
Позика N 4795 - UA
(Проект реабілітації гідроелектростанцій)
Показники моніторингу та оцінки ____________
------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Показники |Початковий| Цілі | Збір даних та звітність | |результатів | стан |-----------------------------------+--------------------------------------| | | |Рік 1|Рік 2|Рік 3|Рік 4|Рік 5|Рік 6| Частота |Інструменти|Відповідальність| | | | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |звітності| збору |за збір даних | | | | | | | | | | |інформації | | |--------------+----------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------+-----------+----------------| |Концептуальний| | | | | | | | | | | |план | Ні | Так |Оно- |Оно- |Зроб-| | | Щорічно |Звіти |Мінпаливенерго | |законодавчої | | |ви- |ви- |лено | | | |Мінпалив- | | |та технічної | | |ти |ти |в | | | |енерго | | |гармонізації з| | | | |енер-| | | | | | |енергетичним | | | | |гети-| | | | | | |ринком ЄС | | | | |ці | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Нові правила |Не | Ні |Пра- |Елек-| | | | Щорічно |Звіти |Мінпаливенерго, | |ринку та |засновано | |вила |тро- | | | | |Мінпаливен-|НКРЕ, компанії з| |перегляд | | |ринку|енер-| | | | |ерго, НКРЕ,|ВВ передачі, | |згідно діючого| | | |гетич| | | | |компанії з |учасник ринку | |законодавства | | | |не за| | | | |ВВ передачі| | | | | | |коно-| | | | | | | | | | | |дав- | | | | | | | | | | | |ство | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Відкриття | 0% | Ні | Ні | Ні | 10%| 20% | 30% | Щорічно |Звіти НКРЕ |НКРЕ | |енергетичного | | | | | | | | | | | |ринку | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| | Результуючі показники кожного компоненту | |----------------------------------------------------------------------------------------------------| |Компонент D: | | | | | | | | | | | |Енергетична | НЕ-ЄС | Ні | Ні | Ні |Так, | | | Щорічно |Звіти з |Мінпаливенерго | |стратегія | | | | |в еле| | | |проекту, | | |згідно з | | | | |тро- | | | |Звіти МПЕ | | |директивами ЄС| | | | |енер-| | | | | | | | | | | |гети-| | | | | | | | | | | |ці | | | | | | | | | | | | | | | | | | |Компонент E: |Single- | Ні | Ні | Ні |Так | | | Щорічно |Звіти з |НКРЕ | |Розробка |buyer | | | | | | | |проекту, | | |електроенерге-| | | | | | | | |звіти НКРЕ | | |тичного ринку | | | | | | | | | | | |відповідно до | | | | | | | | | | | |концепції ОРЕ | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------вгору