Документ 996_034, поточна редакція — Прийняття від 05.10.1998

             Кредитна угода 
(Кредитна лінія для розвитку малих і середніх підприємств)
між Європейським банком реконструкції та розвитку
та Національним банком України

Змінена та доповнена УГОДА від 16 грудня 1994 року
( 996_033 ) між ЄВРОПЕЙСЬКИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
("Банк") та НАЦІОНАЛЬНИМ БАНКОМ УКРАЇНИ ("Позичальник"), із
останніми змінами та доповненнями від п'ятого жовтня 1998 року.
Преамбула
ОСКІЛЬКИ завданням Банку є фінансування конкретних проектів,
що сприятимуть переходу до економіки, орієнтованої на відкритий
ринок, та надання підтримки приватній і підприємницькій ініціативі
у країнах Центральної та Східної Європи, які зобов'язались
дотримувати та впроваджують принципи багатопартійної демократії,
плюралізму та ринкової економіки; ОСКІЛЬКИ Позичальник має намір впровадити проект, описаний у
Додатку 1 до цієї Угоди ("Проект"), що передбачається для сприяння
становленню, вдосконаленню і розширенню діяльності приватного
сектора в Україні шляхом надання фінансової допомоги МСП (згідно з
нижченаведеним визначенням) і ММП (згідно з нижченаведеним
визначенням) через банки в Україні, які відповідають певним
критеріям, та посилення інституційної і операційної потужності цих
банків, включених до проектної оцінки; ОСКІЛЬКИ Банк знаходиться в процесі формування фондів
технічного співробітництва на грантовій основі з метою надання
допомоги Позичальнику у впровадженні Частини В Проекту; ОСКІЛЬКИ Україна ("Гарант") та Позичальник звернулися до
Банку з проханням про фінансування Проекту; ОСКІЛЬКИ згідно з угодою, що датована датою підписання цієї
угоди ("Гарантійна угода") між Гарантом та Банком, Гарант гарантує
зобов'язання Позичальника за цією Угодою; ОСКІЛЬКИ Банк і Позичальник уклали Кредитну угоду від 16
грудня 1994 року, із змінами і доповненнями (разом із змінами,
"Кредитна угода МСП1"), згідно з якою Банк погодився надати
Позичальнику позику у чотири етапи ("Етапи МСП1") для наступного
переуступлення цієї позики українським банкам ("Банки-учасники
МСП1") для цілей проекту, описаного у Кредитній угоді МСП1
("Проект МСП1"); і ОСКІЛЬКИ Банк погодився, між іншим, на основі вищесказаного
надати Позичальнику кредит у сумі 121,185,000 доларів США
("Кредит"), на умовах, викладених у цій Угоді. ТОМУ цією угодою сторони домовляються про наступне:
Стаття 1 - Стандартні положення та умови.
Визначення. Заголовки
Розділ 1.01. Використання Стандартних положень та умов
Усі положення Стандартних положень та умов Банку, датованих
вереснем 1994 року, вводяться до цієї Угоди і поширюються на неї,
маючи таку саму силу, наче вони були тут повністю викладені, з
урахуванням, однак, таких змін (такі положення із змінами надалі
іменуватимуться "Стандартні положення та умови"); Розділи 3.02 та
4.02 (c) Стандартних положень та умов на цю Угоду не поширюються.
Розділ 1.02. Визначення
Якщо не обумовлено інше, в Угоді та Додатках до неї терміни,
визначені у Преамбулі і Стандартних положеннях та умовах,
вживаються у значенні, визначеному, відповідно, в Преамбулі і
Стандартних положеннях та умовах, а інші терміни вживаються у
нижченаведених значеннях:
"Угода про передачу прав" Означає угоду про передачу прав між
Позичальником і кожним
Банком-учасником, що за формою і
змістом повністю задовольняє Банк, та
включає в себе надання Позичальнику або
його представнику невідкличного
уповноваження щодо забезпечення її
виконання, яка повинна бути укладена з
кожним Банком-учасником одночасно з
оформленням кожної Угоди про
Переуступлені кредити, та згідно з якою
Банк-учасник передає Позичальнику всі
свої права (але не зобов'язання), в т.
ч. на забезпечення, майно, відсоткові
прибутки та права по претензіях, що
пов'язані із кожними з його
Суб-кредитів, як гарантію за
Переуступленими кредитами, і втрачає
всі права за цими Суб-кредитами на
користь Позичальника у випадку (i)
настання події невиконання зобов'язань,
передбаченої Угодою про Переуступлені
кредити, або (ii) коли Банк прийме
рішення, яким вимагатиме, щоб
Позичальник прийняв на себе ці права.
"Бенефіціар" означає МСП або ММП.
"Уповноважений представник означає будь-якого з Перших заступників
Позичальника" Голови Правління, Директора Фінансового
департаменту і будь-якого із
заступників Директора Фінансового
департаменту Позичальника.
"Стандарти достатності означають Міжнародну конвенцію щодо
капіталу" виміру та стандартів капіталу, прийняту
у липні 1988 року Базельським комітетом
з банківського регулювання та
наглядової практики, з доповненнями від
6 листопада 1991 року та змінами, які
до неї можуть вноситись час від часу.
"Процедури оцінки кредиту" означає, по відношенню до
Банку-учасника Частини A-1 Проекту,
процедури та критерії відбору, які
застосовує цей Банк-учасник при оцінці
Суб-проектів МСП та наданні
Суб-кредитів МСП.
"Долари" або "$" означає законну валюту Сполучених
Штатів Америки.
"Природоохоронні вимоги означає "Природоохоронні вимоги ЄБРР
ЄБРР" при посередницькому наданні кредитів
через місцеві банки" та "Процедури
оцінки навколишнього середовища при
наданні невеликих кредитів" зі змінами,
що можуть вноситися час від часу.
"Прийнятний Суб-проект означає будь-який Суб-проект, що
ММП" задовольняє викладені у Процедурах ММП
вимоги.
"Прийнятний Суб-проект означає будь-який Суб-проект, що
МСП" задовольняє вимоги, викладені у Частині
A цього Додатка, та затверджений згідно
з порядком перегляду, встановленим у
Частині B Додатка 6.
"Програма інституційної по відношенню до кожного Банку-учасника
розбудови" Частини A-1 Проекту означає Програму
інституційної розбудови, яка готується,
затверджується і впроваджується цим
Банком-учасником згідно з Додатком 4,
та із змінами, що можуть час від часу
вноситись до неї за попереднім
схваленням з боку Банку.
"ММП" означає приватного підприємця або
юридичну особу, яка задовольняє
критерії, визначені у Процедурах ММП, і
якій Банк-учасник пропонує надати чи
надає Суб-кредит ММП.
"Консультант ММП" означає незалежного консультанта,
залученого Банком-учасником на умовах
технічного завдання, затвердженого
Банком.
"Процедури ММП" означає процедури і критерії, визначені
у Додатку 7 до цієї Угоди.
"Суб-кредит ММП" означає позику, надану або
запропоновану ММП Банком-учасником на
умовах, визначених у Процедурах ММП, з
коштів Переуступленого кредиту ММП в
цілях фінансування Прийнятного
Суб-проекту ММП.
"Угода про Суб-кредит означає кредиту угоду між
ММП" Банком-учасником і ММП про надання
Суб-кредиту ММП згідно з визначеними у
Процедурах ММП умовами.
"Суб-проект ММП" означає пропозицію проекту, яка
представляється ММП Банку-учаснику
разом із заявкою про надання позики.
"Банк-учасник" означає будь-яку банківську установу,
зареєстровану в Україні, запропоновану
Позичальником і затверджену Банком, (а)
контрольний пакет часток власності якої
належить приватним фізичним або
юридичним особам; і (б) яка, на думку
Банку після консультацій з
Позичальником, відповідає критеріям
прийнятності та умовам, викладеним у
Додатку 4 до цієї Угоди.
"Етап" означає будь-який з етапів надання
Кредиту, що описані у Розділі 2.01 (b)
цієї Угоди.
"Дата закінчення означає (а) дату, що настане через 12
Етапу 1" місяців після Дати початку Етапу 1, або
(б) дату, на яку вся сума Кредиту Етапу
1 буде затверджена Позичальником в
рамках Угод про Переуступлені кредити,
залежно від того, яка з них настане
раніше.
"Кредит Етапу 1" означає кредит, визначений у розділі
2.01(b)(i) цієї Угоди.
"Дата початку Етапу 1" означає дату, на яку Банк повідомить
Позичальника про виконання попередніх
умов, визначених у пункті 3(b) Додатка
2 до цієї Угоди.
"Дата закінчення означає (а) дату, що настане через 12
Етапу 2" місяців після Дати початку Етапу 1, або
(б) дату, на яку вся сума Кредиту Етапу
1 буде затверджена Позичальником в
рамках Угод про Переуступлені кредити,
залежно від того, яка з них настане
раніше.
"Кредит Етапу 2" означає кредит, визначений у розділі
2.01(b)(ii) цієї Угоди.
"Дата початку Етапу 2" означає дату, на яку Банк повідомить
Позичальника про те, що, на думку
Банку, попередні умови, визначені у
пункті 4(b) Додатка 2 до цієї Угоди,
виконано і Позичальнику буде надано
Кредит Етапу 2.
"Дата закінчення означає (а) дату, що настане через 12
Етапу 3" місяців після Дати початку Етапу 2, або
(б) дату, на яку вся сума Кредиту Етапу
2 буде затверджена Позичальником в
рамках Угод про Переуступлені кредити,
залежно від того, яка з них настане
раніше.
"Кредит Етапу 3" означає кредит, визначений у розділі
2.01(b)(iii) цієї Угоди.
"Дата початку Етапу 3" означає дату, на яку Банк повідомить
Позичальника про те, що, на думку
Банку, попередні умови, визначені у
пункті 5(b) Додатка 2 до цієї Угоди,
виконано і Позичальнику буде надано
Кредит Етапу 3.
"Дата закінчення Етапу 4" означає (а) дату, що настане через 24
місяці після Дати початку Етапу 4, або
(б) дату, на яку вся сума Кредиту Етапу
4 буде затверджена Позичальником в
рамках Угод про Переуступлені кредити,
залежно від того, яка з них настане
раніше.
"Кредит Етапу 4" означає кредит, визначений у розділі
2.01(b)(iv) цієї Угоди, та який
складається з Кредиту Етапу 4-A та
Кредиту Етапу 4-B.
"Кредит Етапу 4-A" означає кредит, визначений у розділі
2.01 (b)(iv)(A) цієї Угоди.
"Кредит Етапу 4-B" означає кредит, визначений у розділі
2.01(b(iv)(B) цієї Угоди.
"Дата початку Етапу 4" означає дату, на яку Банк повідомить
Позичальника про те, що, на думку
Банку, попередні умови, визначені у
пункті 6(b) Додатка 2 до цієї Угоди,
виконані, і Позичальнику буде надано
Кредит Етапу 2B.
"ГУП" має значення, надане Розділом 3.02 цієї
Угоди.
"Рахунки повторного має значення, надане Розділом 3.05(a)
використання коштів" цієї Угоди.
"Спеціальний рахунок" означає спеціальний депозитний рахунок,
згаданий у Розділі 2.03 цієї Угоди та
Додатком 3 до цієї Угоди.
"Установчі документи" означає Закон України "Про банки і
банківську діяльність", прийнятий 20
березня 1991 року ( 872-12 ), введений
в дію з 1 травня 1991 року, і Статут
Національного банку України, прийнятий
7 жовтня 1991 року ( 1605-12 ).
"МСП" означає юридичну особу:
a) контрольний пакет часток власності
якої належить приватним фізичним або
юридичним особам;
b) що має не більше 500 працівників;
c) загальна вартість активів якої (на
основі відновленої вартості і за
вирахуванням вартості будівель і
землі) до початку впровадження
відповідного Суб-проекту становить
не більше $4,000,000,
якій Банк-учасник пропонує надати чи
надає Суб-кредит МСП.
"Суб-кредит МСП" означає кредит, який Банк-учасник надає
чи пропонує надати середньому або
малому підприємству на умовах,
викладених у Додатку 6 до цієї Угоди, з
коштів Переуступленого кредиту у цілях
фінансування Прийнятного Суб-проекту
МСП.
"Угода про Суб-кредит означає кредиту угоду між
МСП" Банком-учасником і МСП про надання
Суб-кредиту МСП на умовах, викладених у
Додатку 6 до цієї Угоди.
"Суб-проект МСП" означає певну пропозицію інвестиційного
проекту, яка подається МСП до
Банку-учасника разом із заявкою про
надання позики.
"Принципи стратегії та означає, по відношенню до кожного
операційної політики" Банку-учасника Частини A-1 Проекту,
задовільні для Банку принципи стратегії
та операційної політики, розроблені і
прийняті Банком-учасником згідно з
Додатком 4 до цієї Угоди.
"Суб-кредит" означає Суб-кредит МСП або ММП.
"Угода про Суб-кредит" означає Угоду про Суб-кредит МСП або
ММП.
"Суб-проект" означає Суб-проект МСП або Суб-проект
ММП.
"Переуступлений кредит" означає Переуступлений кредит МСП або
ММП.
"Угода про Переуступлені означає Угоду про Переуступлені кредити
кредити" МСП або ММП.
"Переуступлений кредит означає кредит, що надається або
ММП" пропонується Позичальником
Банку-учаснику на умовах, викладених у
Додатку 5 до цієї Угоди, для
кредитування Прийнятних Суб-проектів
ММП.
"Угода про Переуступлені означає кредитну угоду між
кредити ММП" Позичальником та Банком-учасником про
надання Переуступлених кредитів ММП, з
доданою до неї формою Угоди про
передачу прав.
"Переуступлений кредит означає кредит, що надається або
МСП" пропонується Позичальником
Банку-учаснику на умовах, викладених у
Додатку 5 до цієї Уюди, для
кредитування Прийнятних Суб-Проектів
МСП.
"Угода про Переуступлені означає кредитну угоду між
кредити МСП" Позичальником та Банком-учасником про
надання Переуступлених кредитів МСП, з
доданою до неї формою Угоди про
передачу прав.
"Сторінка 3750 Telerate" означає сторінку дисплея із ставками по
депозитах основних банків на
лондонському міжбанківському ринку у
Валюті Кредиту, що позначається як
сторінка 3750 Dow Jones Telerate
Service (або інша сторінка, яка може
замінити сторінку 3750 Dow Jones
Telerate Service для цілей відображення
ставок по депозитах основних банків на
лондонському міжбанківському ринку у
Валюті Кредиту).
Розділ 1.03. Заголовки
Заголовки Статей та Розділів, а також Зміст, наводяться лише
для зручності і не вживаються в цілях тлумачення цієї Угоди.
Стаття 2 - Визначення основних умов Кредиту
Розділ 2.01. Сума та Валюта Кредиту
(a) Банк погоджується надати Позичальникові Кредит на умовах,
викладених або вказаних у Кредитній Угоді, на суму 121,185,000
доларів США.
(b) Кредит надаватиметься Позичальникові у складі чотирьох
Етапів, із дотриманням положень, викладених у Додатку 2 до цієї
Угоди.
(i) Етап 1 Кредиту на суму 12,118,500 доларів;
(ii) Етап 2 Кредиту на суму 23,229,000 доларів США;
(iii) Етап 3 Кредиту на суму 24,237,000 доларів США;
(iv) Етап 4 Кредиту на суму 61,600,500 доларів США, який
складатиметься з:
(A) Етапу 4-А Кредиту та
(B) Етапу 4-В Кредиту.
Розділ 2.02. Інші фінансові умови
(a) Мінімальна сума вибірки (Див. Стандартні положення та умови. Розділ 3.01(b)) Мінімальна сума вибірки становить $50,000. (b) Мінімальна сума дострокового погашення (Див. Стандартні положення та умови. Розділ 3.07(d)) Мінімальна сума дострокового погашення становить $5,000,000. (c) Мінімальна сума анулювання (Див. Стандартні положення та, умови. Розділ 3.08(a)) Мінімальна сума анулювання становить $5,000,000. (d) Дати сплати відсотків і Дати погашення Кредиту Датами сплати відсотків і Датами погашення Кредиту є 20
лютого і 20 серпня. Позичальник погашає Кредит таким чином:
(i) Основна сума Кредиту Етапу 1 погашається дев'ятьма
послідовними рівними внесками, які здійснюються щопівроку на кожну
Дату погашення Кредиту, починаючи з першої Дати погашення Кредиту,
що настає через 36 місяців після Дати початку Етапу 1.
(ii) Основна сума Кредиту Етапу 2 погашається дев'ятьма
послідовними рівними внесками, які здійснюються щопівроку на кожну
Дату погашення Кредиту, починаючи з першої Дати погашення Кредиту,
що настає через 36 місяців після Дати початку Етапу 2.
(iii) Основна сума Кредиту Етапу 3 погашається дев'ятьма
послідовними рівними внесками, які здійснюються щопівроку на кожну
Дату погашення Кредиту, починаючи з першої Дати погашення Кредиту,
що настає через 36 місяців після Дати початку Етапу 3.
(iv) Основна сума Кредиту Етапу 4 погашається дев'ятьма
послідовними рівними внесками, які здійснюються щопівроку на кожну
Дату погашення Кредиту, починаючи з першої Дати погашення Кредиту,
що настане через 36 місяців після Дати початку Етапу 4. (e) Остання дата наявності (Див. Стандартні положення та умови. Розділ 3.01 (a)) Останньою датою наявності є:
(i) для Кредиту Етапу 1 - дата, що настане через 24
місяці після Дати початку Етапу 1;
(ii) для Кредиту Етапу 2 - дата, що настане через 24
місяці після Дати початку Етапу 2;
(iii) для Кредиту Етапу 3 - дата, що настане через 24
місяці після Дати початку Етапу 3;
(iv) для Кредиту Етапу 4 - дата, що настане через 36
місяців після Дати початку Етапу 4;
(f) Комісія за зобов'язання (Див. Стандартні положення та умови, Розділ 3.05 (a))
(i) Ставка Комісії за зобов'язання становить 0.5% річних.
(ii) Незважаючи на положення Розділу 3.05(а) Стандартних
положень та умов:
(A) комісія за зобов'язання стосовно частини Наявної
суми, що виділяється під Кредит Етапу 1, нараховується з дати, що
настане через 60 днів після дати підписання цієї Угоди;
(B) комісія за зобов'язання стосовно частини Наявної
суми, що виділяється під Кредит Етапу 2, нараховується з Дати
початку Етапу 2;
(C) комісія за зобов'язання стосовно частини Наявної
суми, що виділяється під Кредит Етапу 3, нараховується з Дати
початку Етапу 3 та
(D) комісія за зобов'язання стосовно частини Наявної
суми, що виділяється під Кредит Етапу 4, нараховується з Дати
початку Етапу 4.
(g) Одноразова комісія (Див. Стандартні положення та умови, Розділ 3.05(b)) Незважаючи на положення Розділу 3.05(b) Стандартних положень
та умов:
(i) половина одноразової комісії підлягає сплаті протягом
семи днів після Дати набуття чинності цією Угодою;
(ii) половина одноразової комісії підлягає сплаті
протягом семи днів після Дати початку Етапу 4. (h) Процентна Ставка До Кредиту застосовується плаваюча процентна ставка.
Відповідна ринкова процентна ставка, про яку йдеться у Розділі
3.04(b) Стандартних положень та умов, являє собою ставку, яка буде
вказана на сторінці 3750 Telerate об 11:00 за лондонським часом на
відповідну Дату визначення процентної ставки, за один, два, три,
чотири, п'ять або шість місяців, залежно від того, який період є
за своєю тривалістю найближчим до відповідного Періоду нарахування
відсотків (або, якщо до останнього однаково наближатимуться два
періоди, тоді за Відповідну ринкову процентну ставку береться
середнє значення за ці два найближчі періоди). (i) Варіанти процентних ставок
(i) Банк має намір запропонувати Позичальнику такі
варіанти процентних ставок:
(A) Як альтернативу виплати Плаваючої процентної ставки
під час Етапу Позичальник матиме варіант виплати процентів,
нарахованих на кошти цього Етапу починаючи з дати введення такої
опції до кінцевої Дати погашення Кредиту, за Фіксованою процентною
Ставкою, та
(B) Позичальник матиме можливість купити процентний "кеп"
або "колер" стосовно кожного з Етапів.
(ii) Позичальник може скористатися кожним з таких
варіантів:
(A) один раз тільки по відношенню до кожного Етапу;
(B) тільки на Дату сплати процентів;
(C) тільки за умови, що не відбувається і не триває жодна
з подій, зазначених у розділі 7.01 Стандартних положень та умов (і
жодна з таких подій з плином часу та/або за повідомленням стала
такою подією); та
(D) на таких умовах, які визначає Банк на основі ринкових
ставок, та зважаючи на сплату певних адміністративних комісій і
справлення відповідної документації, про що Банк час від часу
повідомлятиме Позичальника.
(j) Витрати на покриття позиції.
Будь-яке дострокове погашення або анулювання суми,
належної у відповідності з Етапом, стосовно якої використовується
опція, опис якої дається у викладеному вище Розділі 2.02(h), буде
вважатися платежем, класифікованим як витрати на покриття позиції
Позичальником або Банком, в залежності від випадку.
Розділ 2.03. Вибірки Кредиту та Спеціальний рахунок
(a) Наявна сума може вибиратися час від часу у відповідності
з умовами Додатка 2 до цієї Угоди з метою: (i) сплати одноразової
комісії, та (ii) фінансування Переуступлених кредитів
Банкам-учасникам відповідно до Угод про Переуступлені кредити, та
(iii) фінансування консультаційних послуг стосовно Частини B
Проекту.
(b) Для цілей Проекту Позичальник відкриває і веде у
прийнятному для Банку комерційному банку Спеціальний доларовий
депозитний рахунок на задовільних для Банку умовах, включаючи
відповідне положення щодо захисту рахунку від використання для
взаємозарахування платежів, накладання стягнень і конфіскації.
Якщо Позичальник бажає здійснити вибірку коштів для внесення їх на
Спеціальний рахунок або здійснення платежів з цього рахунку
(замість здійснення вибірок відповідно до Розділу 2.03(a)), такі
вибірки мають здійснюватися згідно з положеннями Додатка 3.
Стаття 3 - Реалізація Проекту
Розділ 3.01. Угоди про Переуступлені кредити. Інші умови
Проекту
Якщо Банк не погодиться на інше, то, окрім прийнятих
загальних зобов'язань, викладених у Статті IV Стандартних положень
та умов, Позичальник: (a) укладає Угоди про Переуступлені кредити з
Банками-учасниками виключно на умовах, які викладені або на які є
посилання у Додатку 5 до цієї Угоди, та забезпечує постійну
відповідність Банків-учасників критеріям прийнятності, викладеним
у Додатку 4;
(b) користується своїми правами за кожною Угодою про
Переуступлені кредити у такий спосіб, щоб (i) захищати власні
інтереси та інтереси Банку, (ii) виконувати свої зобов'язання за
цією Угодою, та (iii) досягти цілей Проекту;
(c) належним чином виконує всі свої зобов'язання за Угодами
про Переуступлені кредити і не здійснює або не дає згоду на
здійснення жодних дій, що можуть бути кваліфіковані як передача,
модифікація, анулювання чи відмова від будь-яких його прав за
будь-якою з Угод про Переуступлені кредити;
(d) без попередніх консультацій з Банком і отримання
попереднього дозволу не здійснює визначення прийнятності для
Позичальника будь-якої події або ряду обставин, не надає
погодження або схвалення і не відмовляється від прав, якщо
будь-яке положення Угоди про Переуступлені кредити, обумовлене у
Додатку 5 до цієї Угоди, вимагає такого визначення, передбачає
погодження чи схвалення Позичальником або надає Позичальникові
будь-які права;
(e) забезпечує надання Суб-кредитів МСП на умовах, викладених
у Додатку 6 до цієї Угоди, в т.ч. шляхом внесення відповідних умов
та положень до Угод про Переуступлені кредити МСП, і докладає
максимум зусиль для забезпечення того, щоб Суб-кредити ММП
надавалися на умовах, визначених або згаданих у Процедурах ММП, в
т.ч. шляхом внесення відповідних умов та положень до Угод про
Переуступлені кредити ММП;
(f) застосовує до банківських установ України відповідні
виважені нормативні вимоги і забезпечує постійне дотримання цих
вимог Банками-учасниками;
(g) здійснює нагляд за впровадженням Програми інституційної
розбудови кожним Банком-учасником Частини A-1 Проекту;
(h) не застосовує до Переуступлених кредитів додаткових
резервних вимог, окрім тих, що вже застосовуються на дату
підписання цієї Угоди по відношенню до інших валютних зобов'язань
Банків-учасників;
(i) у випадку, коли будь-який Бенефіціар, який не здійснює
безпосередньо експорту і не має можливості купити на ринку певну
суму у доларах, необхідну для обслуговування будь-якого
Суб-кредиту, наданого такому Бенефіціару Банком-учасником,
надавати можливість придбання таким Бенефіціаром необхідної суми в
доларах за ринковим курсом; та
(j) на вимогу Банку негайно використовує свої права,
передбачені (i) Угодами про Переуступлені кредити, і/або (ii)
Угодою про передачу прав з кожним Банком-учасником.
Розділ 3.02. Група управління проектом
Якщо з Банком не погоджено інше, в цілях координації,
контролю та оцінки всіх аспектів впровадження Проекту, зокрема, в
цілях організації і ведення обліку і всіх рахунків та залучення
консалтингових послуг для Проекту, Позичальник забезпечує протягом
періоду реалізації Проекту функціонування у своїй організаційній
структурі автономної Групи управління проектом ("ГУП"), і надає в
її розпорядження всі необхідні ресурси та спеціалістів,
кваліфікація і досвід яких задовольняють Банк. ГУП функціонує
згідно з технічним завданням, прийнятним для Банку.
Розділ 3.03. Порядок залучення консультантів
(a) Для цілей, описаних у Розділі 4.03 Стандартних положень
та умов, відбір консультантів, які залучаються Позичальником для
надання йому допомоги у впровадженні Проекту, здійснюється за
порядком, описаним у Розділі 5 "Правил закупок товарів та послуг
ЄБРР".
(b) Усі контракти на надання консалтингових послуг підлягають
попередньому розгляду Банком.
Розділ 3.04. Консультанти
(a) Якщо з Банком не узгоджено інше, з метою сприяння
втіленню Проекту Позичальник залучає або забезпечує залучення
консультантів, включаючи консультантів, які сприятимуть
впровадженню Частин B, C-2 та C-3 Проекту, кваліфікація,
професійний досвід і технічні завдання яких задовольняють вимоги
Банку, і користується їхніми послугами.
(b) Позичальник безкоштовно надає будь-яким консультантам,
які допомагають Позичальникові у питаннях, що стосуються Проекту,
і в діяльності Позичальника, всі засоби і підтримку, необхідні для
виконання консультантами їхніх функцій, в т.ч. офісне приміщення і
засоби місцевого зв'язку, а також усі документи, матеріали й іншу
інформацію, що може стосуватись їхньої роботи.
Розділ 3.05. Повторне використання коштів
(a) До дати отримання першого погашення частини основної суми
будь-якого Переуступленого кредиту, Позичальник, згідно з
положеннями Розділу 4.01 цієї Угоди, відкриває у своїх облікових
книгах і веде окремий рахунок ("Рахунок повторного використання").
Після отримання кожного часткового погашення основної суми в
рамках будь-якого Переуступленого кредиту, Позичальник кредитує
Рахунок повторного використання на суму погашення.
(b) Усі суми, на які кредитується Рахунок повторного
використання і які не передбачуються для виконання зобов'язань
Позичальника перед Банком в рамках цієї Угоди, використовуються
Позичальником виключно для фінансування кредитів, що надаються
Банкам-учасникам для подальшого надання позик Бенефіціарам під
прийнятні Суб-проекти, за умови, що викладене тут не
перешкоджатиме Позичальникові інвестувати будь-які кошти,
кредитовані на Рахунок повторного використання, у високоліквідні
короткострокові інструменти, згідно з принципами виваженої
банківської практики.
Розділ 3.06. Періодичність звітування і вимоги щодо подання
звітності
Періодичні звіти про хід Проекту, про які йдеться у Розділі
4.03(a)(iv) Стандартних положень та умов, надсилаються
щоквартально, протягом 30 днів після закінчення звітного періоду,
до часу завершення Проекту. Такі звіти містять: (a) Загальну інформацію про:
(i) дійсні чи очікувані труднощі і затримки у реалізації
Проекту та їх вплив на графік реалізації Проекту, а також реальні
заходи, вжиті чи заплановані з метою уникнення затримок і
подолання труднощів, що виникли;
(ii) ключові зміни у штаті ГУП, Банків-учасників чи
консультантів МСП; та
(iii) фінансові звіти, що показують деталі вибірок
Кредиту.
(b) Таку інформацію по Переуступлених кредитах ММП і
Переуступлених кредитах МСП, відповідно:
(i) затверджені, виділені, вибрані і погашені суми в
рамках кожної Угоди про Переуступлені кредити за звітний квартал;
(ii) огляд основних умов та положень кожної Угоди про
Переуступлені кредити, укладеної протягом звітного кварталу,
включаючи інформацію про Банк-учасник;
(iii) стислий звіт про виконання Банками-учасниками
положень Угод про Переуступлені кредити; та
(iv) (стосовно лише Суб-проектів МСП) копії місячних
звітів по Суб-проектах МСП і звітів про результати роботи за
квартал, що мають надсилатися Позичальникові Банками-учасниками в
рамках Угод про Переуступлені кредити МСП протягом відповідного
кварталу.
(c) Стислий звіт про виконання Позичальником кожного окремого
положення цієї Угоди.
Розділ 3.07. Перегляди Проекту
До Дати початку Етапу 3 та до Дати початку Етапу 4 Банк має
намір здійснювати ретельні перегляди Проекту з метою оцінки
прогресу у досягненні цілей Проекту і результатів роботи кожного
Банку-учасника (включаючи дотримання всіма Банками-учасниками
узгоджених фінансових зобов'язань і порівняння фактичних
результатів з плановими показниками та критеріями прийнятності) та
визначати доцільність внесення будь-яких змін до Проекту.
Позичальник і ГУП допомагають і беруть участь у проведенні
переглядів. Під час кожного перегляду Проекту, робоча група з
представників Банку, Позичальника і ГУП, створена для перевірки
результатів діяльності, відвідуватиме кожний Банк-учасник з метою:
(a) перевірки фактичної інформації і стану невирішених питань
стосовного цього Банку-учасника; (b) оцінки результатів роботи
Банку-учасника; (c) обговорення з Банком-учасником попередніх
висновків групи; та (d) забезпечення дотримання основних положень
Проекту шляхом збору додаткових даних і співбесід з
відповідальними посадовими особами Банку-учасника.
Розділ 3.08. Передача Суб-кредитів Банків-учасників, що не
виконують взятих на себе зобов'язань
Після передачі Позичальникові Суб-кредитів, згідно з умовами
Угоди про передачу прав між Позичальником і Банком-учасником, що
не виконує взятих на себе зобов'язань, Позичальник, після
консультацій з Банком, продає або передає всі Суб-кредити з
портфеля цього Банку-учасника іншим Банкам-учасникам шляхом
проведення тендеру протягом 180 днів з моменту передачі прав щодо
Суб-кредитів МСП і 60 днів - щодо Суб-кредитів ММП.
Стаття 4 - Фінансові і операційні положення
Розділ 4.01. Фінансові записи і звітність
(a) Управління і служби Позичальника, які відповідають за
повне або часткове впровадження Проекту або його частини,
забезпечують належне ведення процедур, записів та рахунків в
обсязі, необхідному для адекватного відображення, відповідно до
МСБО, операційної діяльності, стану ресурсів та витрат, пов'язаних
з Проектом, та проведення моніторингу результатів впровадження
Проекту (включаючи витрати на Проект і надходження від нього).
(b) Без жодних обмежень вищезгаданого, Позичальник має вести:
(i) окремі рахунки для отримання надходжень Кредиту,
видачі Банкам-учасникам коштів Переуступлених кредитів ММП і
Переуступлених кредитів МСП, отримання платежів по Переуступлених
кредитах ММП і Переуступлених кредитах МСП та погашення Кредиту,
та
(ii) окремий резервний рахунок, на який кредитуються всі
виплати Банками-учасниками маржі кредитного ризику, передбачені в
рамках Угод про Переуступлені кредити, про що йдеться у Додатку 5
до цієї Угоди.
(c) Позичальник повинен:
(i) забезпечувати аудиторську перевірку, згідно з
міжнародно визнаними стандартами та принципами аудиту, звітності і
документації, згаданої у Розділах 4.01 (a) і 4.01(b) (включаючи
записи і облікові рахунки для Спеціального рахунку і Рахунку
повторного використання) за кожний фінансовий рік прийнятним для
Банку незалежним аудитором.
(ii) надавати Банкові висновок незалежного аудитора,
обсяг і ступінь деталізації якого задовольнятимуть вимоги Банку,
як тільки такий звіт буде підготовлений, але у будь-якому разі не
пізніше 4 місяців після завершення кожного фінансового року;
(iii) надавати Банкові на вимогу будь-яку іншу інформацію
щодо фінансової звітності і рахунків та їх аудиту.
Розділ 4.02. Зобов'язання по забезпеченню
(a) Якщо Банк не погодиться на інше, Позичальник
зобов'язується:
(i) у разі створення Позичальником прав утримання щодо
будь-якого свого майна як забезпечення по будь-яких боргових
зобов'язаннях, ці права рівною мірою і пропорційно
розповсюджуватимуться на виплату основної суми, процентів та інших
платежів по Кредиту, що буде чітко обумовлено при наданні цих прав
утримання, причому Банк не нестиме у зв'язку з цим жодних витрат;
(ii) у разі звернення на майно Позичальника будь-якого
офіційного стягнення за борговими зобов'язаннями, Позичальник
безкоштовно надасть Банкові еквівалентну заставу, що
задовольнятиме вимоги Банку, для забезпечення виплати основної
суми, процентів та інших платежів за Кредитом.
(b) Вищезгадувані зобов'язання не розповсюджуються на:
(i) будь-які права щодо утримання майна, яким на момент
його придбання гарантується сплата ціни покупки або яке
використане для забезпечення кредиту на фінансування придбання
цього майна; або
(ii) будь-які права щодо утримання майна, які виникли в
ході звичайного перебігу банківської діяльності у зв'язку із
забезпеченням боргу, строк погашення якого настає протягом одного
року з дати його виникнення.
Розділ 4.03. Ведення діяльності та операцій
Якщо Банк не погодиться на інше, Позичальник зобов'язується: (a) здійснювати свою діяльність і операції (i) у
відповідності з визнаними міжнародними адміністративними,
фінансовими та іншими відповідними нормами і стандартами, (ii) з
належним урахуванням економічних і природоохоронних факторів, та
(iii) з дотриманням положень власної операційної політики;
(b) негайно повідомляти Банк про всі пропозиції щодо внесення
змін до будь-якого положення своїх Установчих документів, їх
призупинки чи відміни, і надавати Банкові адекватну можливість
висловити свою думку щодо такої пропозиції, перш ніж вживати
будь-яких заходів у відповідності з нею; і
(c) негайно повідомляти Банк про будь-які пропозиції щодо
внесення суттєвих змін до своєї операційної політики та не
здійснювати і не дозволяти внесення жодних таких змін без надання
Банку адекватної можливості висловити свою думку щодо такої
пропозиції, перш ніж вжити будь-яких заходів у відповідності з
нею.
Стаття 5 - Призупинення і анулювання
Розділ 5.01. Призупинення
Для цілей Розділу 7.01(a)(xiii) Стандартних умов та положень,
нижче визначаються додаткові події, що викликають призупинення
права Позичальника вибирати Кредит: (a) було змінено, скасовано чи призупинено дію
нормативно-законодавчих актів, які регулюють діяльність
банківського сектору України, у такий спосіб, що, на думку Банку,
матиме суттєвий негативний вплив на Проект або на здатність
Позичальника виконувати будь-які свої зобов'язання в рамках цієї
Угоди;
(b) було змінено, призупинено або повністю чи частково
відмінено Установчі документи, у такий спосіб, що, на думку Банку,
матиме суттєвий негативний вплив на діяльність або фінансовий стан
Позичальника чи його здатність виконувати Проект або виконувати
будь-які свої зобов'язання в рамках цієї Угоди.
Розділ 5.02. Анулювання
(a) Якщо:
(i) Дата початку Етапу 1 не настала до або на дату, що
настає через 12 місяців після дати підписання цієї Угоди;
(ii) Дата початку Етапу 2 не настала до або на дату, що
настає через 24 місяці після дати підписання цієї Угоди;
(iii) Дата початку Етапу 3 не настала до або на дату, що
настає через 36 місяців після дати підписання цієї Угоди; або
(iv) Дата початку Етапу 4 не настала до або на дату, що
настає через 48 місяців після дати підписання цієї Угоди.
Банк має право, повідомивши про це Позичальника і Гаранта,
анулювати право Позичальника робити подальші вибірки коштів
Кредиту. Після надання такого повідомлення будь-яка частина
Кредиту, що залишається невибраною, анулюється. (b) Якщо після Останньої дати наявності щодо будь-якого Етапу
Кредиту залишається невибраною будь-яка частина цього Етапу, Банк
має право, повідомивши про це Позичальника і Гаранта, анулювати
право Позичальника робити подальші вибірки коштів цього Етапу
Кредиту. Після надання такого повідомлення невибрана частина цього
Етапу анулюється.
(c) Якщо у будь-який час Банк дійде висновку, що виплати зі
Спеціального рахунку або будь-яке інше його використання
здійснюються з порушенням вимог Додатка 3 до цієї Угоди, а також
встановить суму неправильно використаної частини Кредиту, Банк має
право, повідомивши про це Позичальника і Гаранта, анулювати право
Позичальника робити вибірки коштів Кредиту у розмірі цієї суми.
Після надання такого повідомлення ця сума коштів Кредиту
анулюється.
(d) До Дати початку Етапу 4 Банк має право, повідомивши про
це Позичальника і Гаранта, анулювати право Позичальника
здійснювати вибірки коштів Кредиту Етапу 4. Після надання такого
повідомлення Етап 4 Кредиту анулюється.
Стаття 6 - Юридична чинність
Розділ 6.01. Юридичні висновки
(a) В цілях Розділу 9.03 (a) Стандартних умов та положень,
юридичний висновок чи оцінка від імені Позичальника надається
Директором Юридичного департаменту Позичальника.
(b) В цілях Розділу 9.03(b) Стандартних умов та положень,
юридичний висновок чи оцінка від імені Гаранта надається Міністром
юстиції України.
Розділ 6.02. Анулювання Угоди з причини того, що вона не
набула чинності
Дата, про яку йдеться в Розділі 9.04 Стандартних умов, настає
через 90 днів після дати підписання цієї Угоди.
Стаття 7 - Різне
Розділ 7.01. Повідомлення
Нижче наведено адреси, про які йдеться у Розділі 10.01
Стандартних положень та умов:
Позичальника:
Україна
252007 Київ,
вул. Інститутська, 9
Національний банк України
До уваги: Заступника Голови Телефон (00380) (044) 226-28-69 Факс (00380) (044) 293-16-97 Телекс 131251 Answerback KIJ SU
Банку:
European Bank for Reconstruction and Development
One Exchange Square London
EC2A 2EH
England
До уваги: Operation Administration Unit Телефон (44)(71)338-6000 Факс (44)(71)338-6100 Телекс 8812161 Answerback EBRD LG
Розділ 7.02. Плати за послуги та витрати
Позичальник бере на себе сплату всіх комісій і витрат за
професійні, банківські або обмінні послуги та послуги переказу,
які виникають протягом підготовки, оформлення і реєстрації цієї
Угоди, Гарантійної Угоди та всіх інших пов'язаних з ними
документів.
НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЦЬОГО, Сторони, що діють через своїх
відповідних уповноважених представників, справили та підписали цю
Угоду у трьох примірниках у Лондоні, Англія, у день та рік, що
вказані вище.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
Додаток 1 - Опис Проекту
1. Метою цього Проекту є розвиток приватного сектора в
Україні шляхом інституційного зміцнення українського комерційного
банківського сектора і забезпечення доступу до фінансування
приватним мікро-, малим та середнім підприємствам України. 2. Проект складається з таких Частин (Банк та Позичальник
можуть домовлятись час від часу про їх модифікацію):
Частина A. Переуступлені кредити
A-1: Надання Банкам-учасникам Переуступлених кредитів МСП для
фінансування ними Суб-кредитів МСП, що надаються МСП для впровадження Суб-проектів МСП. A-2: Надання Банкам-учасникам Переуступлених кредитів ММП для
фінансування ними Суб-кредитів ММП, що надаються ММП для впровадження Прийнятних Субпроектів ММП.
Частина B. Управління Проектом
Створення ГУП, включаючи придбання апаратного та програмного
забезпечення, встановлення систем, розробка процедур діяльності,
форм заявок та звітності, підготовка.
Частина С-1. Програма Технічного співробітництва
С-1: Після завершення міжнародними аудиторами аудиторських
перевірок, - надання потенційним Банкам-учасникам допомоги у досягненні відповідності критеріям відбору, викладеним у Додатку 4, включаючи (тільки по відношенню до потенційних Банків-учасників Частини A-1 Проекту) допомогу у підготовці Програм інституційної розбудови і Принципів стратегії та операційної політики. С-2: Надання допомоги Банкам-учасникам Частини A-1 Проекту у
втіленні їхніх Програм інституційної розбудови та досягненні цілей їхніх Принципів стратегії та операційної політики. С-3: Надання допомоги Бенефіціарам в отриманні доступу до
консультаційних послуг у сфері бізнесу.
Додаток 2 - Категорії та виплати
1. Таблиця, що додається, визначає категорії статей, які
фінансуються з коштів Кредиту, порядок виділення сум Кредиту за
категоріями і питому вагу постатейних витрат у кожній категорії. 2. Незважаючи на положення пункту 1, жодна вибірка не може
бути здійснена для здійснення платежів на покриття: (a) витрат, понесених до дати підписання цієї Угоди; (b) витрат категорії 1 (b), понесених до Дати початку Етапу
1;
(c) витрат категорії 2, понесених до Дати початку Етапу 2; (d) витрат категорії 3, понесених до Дати початку Етапу 3; (e) витрат категорії 4(а), понесених до Дати початку Етапу 4. 3. Якщо Банк не погодиться на інше, Кредит Етапу 1 надається
Позичальнику на таких умовах: (a) Вибірки Кредиту Етапу 1 можуть здійснюватися протягом
періоду, що триває від Дати початку Етапу 1 до Останньої дати
наявності для Кредиту Етапу 1, стосовно сум, затверджених
Позичальником в рамках Угод про Переуступлені кредити МСП до Дати
закінчення Етапу 1.
(b) Банк зобов'язаний надати Позичальнику можливість
користуватися коштами Етапу 1 Кредиту за умови виконання
Позичальником, із задовільною для Банку формою і змістом, таких
попередніх умов:
(i) наступила Дата набуття чинності цією Угодою;
(ii) Позичальник уклав Угоди про Переуступлені кредити
МСП щонайменше з одним Банком-учасником, і кожна з цих Угод про
Переуступлені кредити МСП набула чинності;
(iii) Позичальник відкрив окремі рахунки для отримання і
видачі коштів Банкам-учасникам та погашення Кредиту, згідно з
положеннями Розділу 4.01 цієї Угоди.
(iv) Кожний Банк-учасник:
(A) уклав угоди з консультантами в цілях Частини C-2
Проекту;
(B) прийняв задовільні процедури видачі Суб-кредитів МСП;
(C) відкрив окремі рахунки для отримання, видачі та
погашення коштів Переуступлених кредитів МСП та Суб-кредитів МСП,
згідно з положеннями пункту 5(b)(iv) Додатка 5 до цієї Угоди;
(D) мати сплачений статутний фонд та резерви (визначених
у відповідності з пунктом 4 Додатка 4 до цієї Угоди) у розмірі, не
меншому за 3,000,000 ЕКЮ; та
(E) мати відношення суми свого сплаченого статутного
фонду та резервів до активів з урахуванням ризику (визначених у
відповідності з пунктом 4 Додатка 4 до цієї Угоди) на рівні не
меншому за 4,0%.
(v) Позичальник створив та призначив штат ГУП на умовах,
прийнятних для Банку.
(vi) Позичальник уклав угоди з консультантами в цілях
Частини B Проекту.
(c) Якщо на Дату закінчення Етапу 1 Позичальник не затвердив
для видачі певну частину Кредиту Етапу 1 в рамках Угод про
Переуступлені кредити МСП, Банк має право, повідомивши про це
Позичальника і Гаранта, (i) позбавити Позичальника права
користуватися цією незатвердженою частиною Кредиту Етапу 1, або
(ii) на прохання Позичальника до настання Останньої дати наявності
для Кредиту Етапу 1, прийняти, на власний розсуд, рішення про
перенесення незатвердженої частини Кредиту Етапу 1 до Кредиту
Етапу 2.
4. Якщо Банк не погодиться на інше, Кредит Етапу 2 надається
Позичальнику на таких умовах: (a) Вибірки Кредиту Етапу 2 можуть здійснюватися протягом
періоду, що триває від Дати початку Етапу 2 до Останньої дати
наявності для Кредиту Етапу 2, стосовно сум, затверджених
Позичальником в рамках Угод про Переуступлені кредити МСП до Дати
закінчення Етапу 2.
(b) Банк зобов'язаний надати Позичальнику можливість
користуватися коштами Кредиту Етапу 1В за умови затвердження
Кредиту Етапу 1В вищим керівництвом Банку після Дати закінчення
Етапу 1А, а також виконання Позичальником, із задовільною для
Банку формою і змістом, таких попередніх умов:
(i) наступила Дата закінчення Кредиту Етапу 1;
(ii) Банк є задоволеним результатами виконання Проекту на
цей час, зокрема результатами впровадження Банками-учасниками
Частини A-1 Проекту їхніх Програм інституційної розбудови,
швидкістю затвердження сум для фінансування, якістю пропозицій по
Суб-проектах МСП, кількістю Субпроектів і станом Суб-кредитів МСП,
виданих на поточну дату;
(iii) Позичальник уклав Угоди про Переуступлені кредити
МСП щонайменше з двома Банками-учасниками, кожна з цих Угод про
Переуступлені кредити МСП набула чинності, і кожний Банк-учасник
відповідав та продовжує відповідати умовам, викладеним вище у
пункті 3(b)(iv);
(iv) прийнятні для Банку міжнародні аудитори провели
аудиторську перевірку використання коштів Кредиту Етапу 1 і Банк
задоволений результатами аудиторської перевірки.
(v) ГУП функціонує ефективно.
(vi) Кожний Банк-учасник:
(A) перебуває у задовільному фінансовому стані та має
задовільне резервування для свого сукупного кредитного портфеля;
та
(B) стосовно Кредиту Етапу 1, Кредиту Етапу 2, Кредиту
Етапу 3 та Кредиту Етапу 4-A, впроваджує свою Програму
інституційної розбудови і Принципи стратегії та операційної
політики у задовільний для Банку спосіб.
(c) Якщо на Дату закінчення Етапу 2 Позичальник не затвердив
для видачі певну частину Кредиту Етапу 2 в рамках Угод про
Переуступлені кредити МСП, Банк має право, повідомивши про це
Позичальника і Гаранта, (i) позбавити Позичальника права
користуватися цією незатвердженою частиною Кредиту Етапу 2, або
(ii) на прохання Позичальника до настання Останньої дати наявності
для Кредиту Етапу 2, прийняти, на власний розсуд, рішення про
перенесення незатвердженої частини Кредиту Етапу 2 до Кредиту
Етапу 3.
5. Якщо Банк не погодиться на інше, Кредит Етапу 3 надається
Позичальнику на таких умовах: (a) Вибірки Кредиту Етапу 3 можуть здійснюватися протягом
періоду, що триває від Дати початку Етапу 3 до Останньої дати
наявності для Кредиту Етапу 3, стосовно сум, затверджених
Позичальником в рамках Угод про Переуступлені кредити МСП до Дати
закінчення Етапу 3.
(b) Банк зобов'язаний надати Позичальнику можливість
користуватися коштами Кредиту Етапу 3 за умови виконання
Позичальником, із задовільною для Банку формою і змістом, таких
попередніх умов:
(i) Наступила Дата закінчення Кредиту Етапу 2;
(ii) Банк є задоволеним результатами виконання Проекту на
поточну дату, зокрема результатами впровадження Банками-учасниками
їхніх Програм інституційної розбудови, швидкістю затвердження сум
для фінансування, якістю пропозицій по Субпроектах МСП, кількістю
Суб-проектів і станом Суб-кредитів МСП, виданих на поточну дату;
(iii) Позичальник уклав Угоди про Переуступлені кредити
МСП щонайменше з трьома Банками-учасниками, кожна з цих Угод про
Переуступлені кредити МСП набула чинності, і кожний Банк-учасник
відповідав та продовжує відповідати умовам, викладеним вище у
пунктах 3(b)(iv) та 4(b)(vi);
(iv) прийнятні для Банку міжнародні аудитори провели
аудиторську перевірку використання коштів Кредиту Етапу 1 та
Кредиту Етапу 2 і Банк задоволений результатами кожної
аудиторської перевірки;
(v) Кожний Банк-учасник запровадив прийнятну програму
проведення зовнішнього аудиту.
(c) Якщо на Дату закінчення Етапу 3 Позичальник не затвердив
для видачі певну частину Кредиту Етапу 3 в рамках Угод про
Переуступлені кредити МСП, Банк має право, повідомивши про це
Позичальника і Гаранта, (i) позбавити Позичальника права
користуватися цією незатвердженою частиною Кредиту Етапу 3, або
(ii) на прохання Позичальника до настання Останньої дати наявності
для Кредиту Етапу 3, прийняти, на власний розсуд, рішення про
перенесення незатвердженої частини Кредиту Етапу 3 до Кредиту
Етапу 4.
6.01. Якщо Банк не погодиться на інше, Кредит Етапу 4
надається Позичальнику (у вигляді Кредиту Етапу 4-A та/або Кредиту
Етапу 4-B, на розсуд Позичальника, за умови, що сукупна сума
Кредиту Етапу 4-A та Кредиту Етапу 4-B в жодному разі не повинна
перевищувати суму Кредиту Етапу 4) на таких умовах: (a) Вибірки Кредиту Етапу 4-A можуть здійснюватися протягом
періоду, що триває від Дати початку Етапу 4 до Останньої дати
наявності для Кредиту Етапу 4 стосовно сум, затверджених
Позичальником в рамках Угод про Переуступлені кредити МСП до Дати
закінчення Етапу 4;
(b) Банк зобов'язаний надати Позичальнику можливість
користуватися коштами Етапу 4-A Кредиту за умови затвердження
Кредиту Етапу 4 вищим керівництвом Банку після настання Дати
закінчення Кредиту Етапу 3 і виконання Позичальником, із
задовільною для Банку формою і змістом, таких попередніх умов:
(i) Настала Дата закінчення Кредиту Етапу 3;
(ii) Банк є задоволеним результатами виконання Проекту на
поточну дату, зокрема результатами впровадження Банками-учасниками
їхніх Програм інституційної розбудови, швидкістю затвердження сум
для фінансування, якістю пропозицій по Субпроектах МСП, кількістю
Субпроектів і станом Суб-кредитів МСП, виданих на поточну дату;
(iii) прийнятні для Банку міжнародні аудитори провели
аудиторську перевірку використання коштів Кредиту Етапу 1, Кредиту
Етапу 2 та Кредиту Етапу 3 і Банк задоволений результатами кожної
аудиторської перевірки;
(iv) Кожний Банк-учасник сформував свій сплачений капітал
та резерви (визначені у відповідності з пунктом 4 Додатка 4 до
цієї Угоди) у розмірі не меншому за 3,000,000 ЕКЮ.
6.02. На додаток до положень Розділу 6.01, Банк зобов'язаний
надати Позичальнику можливість користуватися коштами Кредиту Етапу
4-A за умови виконання Позичальником, із задовільною для Банку
формою і змістом, такої попередньої умови: - Позичальник уклав щонайменше чотири Угоди про Переуступлені
кредити МСП щонайменше з одним Банком-учасником, відмінним від
тих, що згадуються вище в пункті 5(b)(iii), кожна з цих Угод про
Переуступлені кредити МСП набула чинності, і кожний Банк-учасник
відповідав та продовжує відповідати умовам, викладеним вище у
пунктах 3(b)(iv), 4(b)(vi) та 5(b)(v). 6.03. На додаток до положень Розділу 6.01, Банк зобов'язаний
надати Позичальнику можливість користуватися коштами Етапу 4-B
Кредиту за умови виконання Позичальником, із задовільною для Банку
формою і змістом, таких попередніх умов: (a) Позичальник уклав щонайменше одну Угоду про Переуступлені
кредити ММП щонайменше з одним Банком-учасником, відмінним від
тих, що згадуються вище в пункті 5(b)(iii), кожна з цих Угод про
Переуступлені кредити ММП набула чинності, і кожний Банк-учасник
відповідав та продовжує відповідати умовам, викладеним вище у
пунктах 3(b)(iv), 4(b)(vi) та 5(b)(v).
(b) Механізми ГУП із розподілу коштів функціонують ефективно
і задовільно для Банку.
(c) Позичальник відкрив окремі рахунки для отримання і видачі
коштів Банкам-учасникам та погашення Кредиту, Переуступлених
кредитів МСП та Переуступлених Кредитів ММП згідно з положеннями
Розділу 4.01 цієї Угоди.
(d) Позичальник надав Банку підтвердження того, що кожен
Банк-учасник, з яким було укладено Угоду про Переуступлені кредити
ММП, відповідає критеріям відбору і умовам, викладеним у Додатку 4
до цієї Угоди, і Банк задоволений цими підтвердженнями.
6.04. Якщо на Дату закінчення Етапу 4 Позичальник не
затвердив для видачі певну частину Кредиту Етапу 3 в рамках Угод
про Переуступлені кредити, Банк має право, повідомивши про це
Позичальника і Гаранта, позбавити Позичальника права користуватися
цією незатвердженою частиною Кредиту Етапу 4. Після надання
відповідного повідомлення така незатверджена частина Кредиту Етапу
4 анулюється. 7. Незважаючи на всі інші положення цієї Угоди, Банк має
право від імені Позичальника здійснювати вибірки коштів Кредиту
Етапу 1 та Кредиту Етапу 4 для сплати суми одноразової комісії,
про яку йдеться у Розділах 2.02(g) та 2.03 (a) цієї Угоди та
Розділу 3.05(b) Стандартних положень та умов.
Доповнення до Додатка 2 ------------------------------------------------------------------ |Категорія |Сума Кредиту|% витрат, що| | |наявна (у|мають бути| | |доларах США):|профінансовані| |-----------------------------------+-------------+--------------| |1. Кредит Етапу 1 | | | |а) Консультаційні послуги в цілях |367,191 | 100% | | Частини B (створення ГУП) | | | |b) Переуступлені кредити МСП |11,145,384 | 100% | | Банкам-учасникам згідно з | | | | Угодами про Переуступлені | | | | кредити МСП в рамках Частини A-1| | | | Проекту | | | |с) Одноразова комісія |605,925 | 100% | |-----------------------------------+-------------+--------------| |2. Кредит Етапу 2 | | | |a) Переуступлені кредити МСП |23,229,000 | 100% | | Банкам-учасникам згідно з | | | | Угодами про Переуступлені | | | | кредити МСП в рамках Частини A-1| | | | Проекту | | | |-----------------------------------+-------------+--------------| |3. Кредит Етапу 3 | | | |a) Переуступлені кредити МСП |24,237,000 | 100% | | Банкам-учасникам згідно з | | | | Угодами про Переуступлені | | | | кредити МСП в рамках Частини A-1| | | | Проекту | | | |-----------------------------------+-------------+--------------| |4. Кредит Етапу 4, в тому числі | | | |а) Кредит Етапу 4-A |61,600,500 | 100% | | Переуступлені кредити МСП | | | | Банкам-учасникам згідно з | | | | Угодами про Переуступлені | | | | кредити МСП в рамках Частини A-1| | | | Проекту | | | |b) Кредит Етапу 4-B | | | | Переуступлені кредити ММП | | | | Банкам-учасникам згідно з | | | | Угодами про Переуступлені | | | | кредити ММП в рамках Частини A-2| | | | Проекту | | | |c) одноразова комісія | | | | |605,925 | 100% | |-----------------------------------+-------------+--------------| |ВСЬОГО |121,185,000 | | ------------------------------------------------------------------
Додаток 3 - Спеціальний рахунок
1. У цьому Додатку нижченаведені терміни вживаються у таких
значеннях:
"прийнятна категорія" означає категорії 1, 2, 3 і 4, описані
у Доповненні до Додатка 2 цієї Угоди;
"прийнятні витрати" означає Переуступлені кредити
Банкам-учасникам в рамках Угод про
Переуступлені кредити;
"Максимальний залишок на означає суму в $5,000,000
Спеціальному рахунку"
"Мінімальна сума вибірки означає суму в $50,000
зі Спеціального рахунку"
2. Платежі зі Спеціального рахунку здійснюються лише для
фінансування прийнятних витрат, згідно з положеннями цього
Додатка. 3. Коли Банк отримає задовільні докази того, що Спеціальний
рахунок відкрито на прийнятних для Банку умовах, включаючи
положення щодо захисту рахунку від використання його для
взаємозарахування платежів, накладання стягнень і конфіскації,
Позичальник може здійснити вибірку з Наявної суми і розмістити на
Спеціальному рахунку початкову суму, що не перевищує розміру
Максимального залишку на Спеціальному рахунку і не є меншою від
Мінімальної суми вибірки зі Спеціального рахунку. 4. Надалі Позичальник може вибирати з Наявної суми додаткові
кошти для розміщення на Спеціальному рахунку, із дотриманням
обмежень, вказаних нижче у пункті 6, а також виконуючи такі умови
стосовно кожної вибірки: (a) Позичальник має надати Банку банківські виписки,
документи та, на вимогу Банку, інші докази належного використання
коштів, що видавались зі Спеціального рахунку;
(b) Після здійснення вибірки коштів з Наявної суми та
розміщення її на Спеціальному рахунку, залишок на Спеціальному
рахунку не повинен перевищувати розміру Максимального залишку на
Спеціальному рахунку;
(c) За винятком окремих випадків, коли Банк погодиться на
інше, сума вибірки з Наявної суми для внесення на Спеціальний
рахунок не може бути меншою від Мінімальної суми вибірки зі
Спеціального рахунку.
5. Не обмежуючись виконанням вимог наведеного вище пункту
4(a), Позичальник повинен, на обгрунтовану вимогу Банку, надати
останньому звіт про залишок на Спеціальному рахунку та інші його
деталі, включаючи банківські виписки та всі інші документи і
докази, яких Банк може вимагати на підтвердження того, що платежі
зі Спеціального рахунку було здійснено згідно з вимогами,
викладеними у цьому Додатку. 6. Незважаючи на положення пункту 4 цього Додатка,
Позичальник без згоди Банку не може вибирати кошти Наявної суми
для внесення їх на Спеціальний рахунок: (a) у разі прийняття Банком рішення про те, що всі наступні
вибірки з Наявної суми мають здійснюватися згідно з положеннями
Розділу 2.03(a) цієї Угоди; або
(b) у разі зменшення Наявної суми до величини, що дорівнює
подвоєному розміру Максимального залишку Спеціального рахунку.
Починаючи з цього часу, вибірки з Наявної суми за
відповідними категоріями здійснюються згідно з порядком, про який
Банк повідомляє Позичальника окремо. Всі наступні вибірки
здійснюються лише після того і в залежності від того, наскільки
Банк є впевненим, що залишок коштів, розміщених на Спеціальному
рахунку на дату повідомлення, буде використано на сплату
прийнятних витрат. 7. Якщо у будь-який момент Банк дійшов висновку, що будь-яку
сплату зі Спеціального рахунку або його використання: (a) було здійснено на покриття таких витрат або у такій сумі,
які не відповідають вимогам пункту 2 цього Додатка; або
(b) не було належним чином обгрунтовано направленими в Банк
доказами,
Банк може вимагати від Позичальника:
(i) надати додаткові докази, необхідних Банку; або
(ii) внести на Спеціальний рахунок (або, на вимогу Банку,
погасити Банку) суму в розмірі, що дорівнює сумі або частині суми
сплати, здійсненої неприйнятно або необгрунтовано.
У разі встановлення Банком порушень, описаних у підпунктах a)
чи b), вибірки з Наявної суми для розміщення на Спеціальному
рахунку припиняються (якщо Банк не погодиться на протилежне) доти,
доки Позичальник (A) не внесе на Спеціальний рахунок або не
погасить Банку суму в розмірі, що дорівнює сумі або частині суми
сплати, здійсненої неприйнятно або необгрунтовано, або (B) не
надасть Банку додаткових доказів, достатніх для підтвердження
правильності використання коштів, попередньо виданих зі
Спеціального рахунку. 8. У разі, коли: (a) Банк дійшов висновку, що будь-яка сума, яка залишається
на Спеціальному рахунку, не буде потрібною для покриття наступних
прийнятних витрат; або
(b) Банк вимагатиме від Позичальника погашення коштів на
підставі пункту 7(ii),
Позичальник повинен відразу після отримання повідомлення
Банку достроково погасити відповідну суму. Положення, згідно з
яким дострокове погашення кредиту здійснюється на Дати сплати
процентів, у цьому випадку не застосовується, а використовуються
положення викладеного нижче пункту 10. 9. Після завчасно надісланого на адресу Банку повідомлення,
згідно з Розділом 3.07(a) Стандартних положень та умов,
Позичальник може на будь-яку Дату сплати процентів достроково
повністю або частково погасити кошти, розміщені на Спеціальному
рахунку. 10. Будь-яке дострокове погашення коштів, про яке йдеться
вище у пунктах 8 та 9, здійснюється згідно з Розділом 3.07
Стандартних положень та умов; однак, при цьому: (a) на таке
дострокове погашення не розповсюджується вимога щодо Мінімальної
суми дострокового погашення Розділу 2.02(c) цієї Угоди; та (b)
якщо дострокове погашення відбувається не на Дату сплати процентів
або якщо на будь-якому Етапі діє Фіксована процентна ставка, то
таке дострокове погашення може бути здійснене лише за умови сплати
Позичальником усіх витрат на покриття позиції, визначених Банком,
про які останній повідомив Позичальника. Дострокові погашення сум,
про які йдеться у пунктах 8 та 9, використовуються Банком згідно з
Розділом 3.07(d)(ii) Стандартних положень та умов.
Додаток 4 - Критерії відбору Банків-учасників
1. Якщо Банк не погодиться на інше, щоб набути та/або
утримувати статус Банку-учасника, банківська установа повинна: (a) завершити, із задовільним для Банку результатом, Частину
C-1 Проекту, зокрема:
(i) стосовно Кредиту Етапу 1, Кредиту Етапу 2, Кредиту
Етапу 3 та Кредиту Етапу 4-A погодитися із прийнятними для Банку
Принципами стратегії та операційної політики і відповідним
графіком їх реалізації, дотримання якого перевірятиметься в ході
щорічних аудитів, (A) підтримувати відношення суми сплаченого
капіталу та резервів до активів із врахуванням ризику на рівні не
меншому ніж 8,0%, починаючи з 31 грудня 1996 та надалі, (B)
перейти до використання нового плану рахунків до 31 грудня 1995
року, і фінансової звітності, підготовленої у відповідності з
МСБО, до 31 грудня 1996 року, і (C) встановити виважені та
прийнятні обмеження щодо максимальної суми виданих позик; та
(ii) стосовно Кредиту Етапу 1, Кредиту Етапу 2, Кредиту
Етапу 3 та Кредиту Етапу 4-A підготувати і прийняти Програму
інституційної розбудови, що задовольняє вимоги Банку, спрямовану
на вдосконалення стратегії, організаційної структури, системи
внутрішнього і зовнішнього аудиту, Процедур оцінки кредитів,
управління активами і пасивами та фінансового менеджменту,
підготовки кадрів та інших напрямків, що потребуватимуть уваги; та
(iii) у випадку Кредиту Етапу 4-B, погодилась взяти на
себе зобов'язання перед Позичальником щодо впровадження Процедур
ММП;
(b) мати, на думку Банку (відповідне рішення приймається
Банком безпосередньо або на підставі висновку зовнішнього аудиту),
задовільний фінансовий стан і результати операційної діяльності,
зокрема:
(i) у випадку Кредиту Етапу 1, Кредиту Етапу 2, Кредиту
Етапу 3 та Кредиту Етапу 4-A - виконувати взяті на себе
зобов'язання перед Позичальником щодо реалізації Принципів
стратегії та операційної політики та Програми інституційної
розбудови, зокрема;
(ii) задовільну ліквідність і якісний кредитний портфель;
(iii) позитивну чисту вартість;
(iv) мінімальна сума сплаченого статутного фонду і
резервів повинна бути не меншою за 3,000,000 ЕКЮ, та
(v) відношення суми сплаченого капіталу та резервів до
активів зважених за ступенем ризику не більш ніж 4,0%;
(c) погодився з Банком та Позичальником на:
(i) обмеження виплат дивідендів до моменту досягнення
повної відповідності із Стандартами достатності капіталу;
(ii) стосовно Кредиту Етапу 1, Кредиту Етапу 2, Кредиту
Етапу 3 та Кредиту Етапу 4-A - впровадження Програми
Інституційного Розвитку за допомогою незалежних консультантів,
прийнятних для Банку та працюючих за основні прийнятних для Банку
технічних завдань;
(iii) встановлення, протягом першого року з дня набуття
статусу Банку-учасника, системи для проведення фінансового аудиту
використання коштів Кредиту, та проведення незалежного фінансового
аудиту щорічно, починаючи з другого року після набуття статусу
Банку-учасника;
(iv) дотримання таких фінансових показників адекватності
капіталу, якості, ліквідності та дохідності активів, які можуть
вимагатись Банком та Позичальником, і
(v) обмеження розміру кредитів наданих одному
позичальнику або групі пов'язаних позичальників до 50% суми
сплаченого капіталу та резервів до 30 червня 1995 року, 40% суми
сплаченого капіталу та резервів - до 31 грудня 1995 року і до 25%
суми сплаченого капіталу та резервів - до 31 грудня 1996 року;
(d) дотримання відповідності виваженим вимогам, які можуть
час від часу встановлюватися Позичальником;
(e) стосовно Кредиту Етапу 1, Кредиту Етапу 2, Кредиту Етапу
3 та Кредиту Етапу 4 , затвердив та використовує Процедури Оцінки
кредиту прийнятні для Банку, і у випадку кожного з Кредиту Етапу
1, Кредиту Етапу 2, Кредиту Етапу 3, Кредиту Етапу 4-А та Кредиту
Етапу 4-В затвердив та впровадив Процедури належного ставлення до
навколишнього середовища у відповідності до Природоохоронних
правил ЄБРР;
(f) встановив у себе порядок управління кредитами,
обслуговування позик та інші суттєві механізми внутрішнього
контролю, що задовольняють вимоги Банку;
(g) має ліцензію на здійснення валютних операцій; (h) стосовно Кредиту Етапу 1, Кредиту Етапу 2, Кредиту Етапу
3 та Кредиту 4-A - створив підрозділ з кваліфікованим персоналом,
який проводитиме середньострокове фінансування та відповідатиме за
підготовку, здійснюватиме нагляд за усіма Суб-кредитами МСП і,
стосовно, Кредиту Етапу 4-B, створив Підрозділ ММП, про який
йдеться у Процедурах ММП, з кваліфікованим персоналом для
підготовки та нагляду за усіма Суб-кредитами ММП;
(i) стосовно Кредиту Етапу 1, Кредиту Етапу 2, Кредиту Етапу
3 та Кредиту Етапу 4-A, уклав з Позичальником Угоду про
Переуступлені Кредити МСП та виконує всі прийняті на себе
зобов'язання за цією Угодою або, у випадку Кредиту Етапу 4-B,
уклав з Позичальником Угоду про Переуступлені кредити ММП та
виконує всі прийняті на себе зобов'язання за цією Угодою; і
(j) відкрив відокремлені рахунки для отримання, видачі та
погашення (i) Переуступлених кредитів МСП та/або, залежно від
випадку, Переуступлених кредитів ММП від Позичальника та (ii)
Суб-кредитів МСП для МСП та Субкредитів ММП для ММП.
2. Банк має право встановлювати додаткові критерії відбору по
відношенню до будь-якої банківської установи. 3. Банк і Позичальник спільно переглядатимуть статус
будь-якого Банку-учасника, стосовно якого виникнуть обгрунтовані
причини вважати, що він не відповідає всім критеріям відбору,
визначеним вище у пункті 1, із залученням будь-якої інформації,
яку вони вважатимуть доцільною, зокрема його квартальної
консолідованої фінансової звітності та річного звіту зовнішніх
аудиторів, про який йдеться у пункті 6(f) Додатка 5 до цієї Угоди.
Якщо за результатами такого перегляду Банк дійде висновку, що
відповідний Банк-учасник не відповідає повністю всім критеріям
відбору, визначеним вище у пункті 1, статус Банку-учасника для
даної банківської установи призупиняється, після чого Позичальник
припиняє видачу їй коштів Переуступлених кредитів. Ця заборона
скасовується, коли згадана банківська установа переконає Банк, що
вона повністю відповідає і відповідатиме надалі всім вимогам,
викладеним вище у пункті 1. 4. Для використання у цьому Додатку, (a) сума сплаченого
статутного фонду і резервів, активи, пасиви та власний капітал
Банку-учасника розраховується згідно з МСБО і (b) сума активів
Банку-учасника, зважених за ступенями ризику, визначається згідно
із Стандартами достатності капіталу, що застосовуються прийнятною
для Банку міжнародно визнаною бухгалтерською фірмою.
Додаток 5 - Угоди про Переуступлені кредити
Якщо Банк і Позичальник не домовляться про інше, на всі Угоди
про Переуступлені кредити розповсюджуються такі критерії,
процедури, основні положення та умови: 1. Позичальник укладає Угоди про Переуступлені кредити: (a) лише з Банками-учасниками, що повністю задовольняють
критерії відбору, викладені у Додатку 4 до цієї Угоди;
(b) тільки для фінансування
(i) (стосовно Угод про Переуступлені кредити МСП)
Суб-кредитів МСП, що задовольняють критерії і надаються на
принципах і умовах, визначених у Додатку 6 до цієї Угоди; і
(ii) (стосовно Угод про Переуступлені кредити ММП)
Суб-кредитів ММП, що задовольняють критерії і надаються на
принципах і умовах, визначених у Процедурах ММП.
2. Кожна Угода про Переуступлений кредит може передбачати
фінансування одного чи кількох Суб-кредитів. 3. Позичальник виділяє кошти Переуступлених кредитів за
принципом "перший прийшов - перший отримав", загальна сума
Переуступлених кредитів, затверджених Позичальником для надання
Банку-учаснику, визначатиметься сумою Прийнятних Суб-проектів
представлених таким Банком-учасником Позичальнику, за умови, що
загальна сума Переуступлених кредитів, затверджених для надання
Банку-учаснику не повинна, якщо Банк, виходячи із результатів
Проекту на відповідний момент, не погодиться на інше, перевищувати
більш ніж вдвічі суму сплаченого статутного фонду і резервів
Банку-учасника. Стосовно Кредиту Етапу 4, загальна сума
Переуступлених кредитів затверджених для надання Банку-учаснику не
повинна, якщо Банк, виходячи із результатів Проекту на відповідний
момент, не погодиться на інше, перевищувати суму, найменшу з
наступних: (a) двічі суму сплаченого статутного фонду та резервів
Банку-учасника; (b) шістдесят процентів (60%) загальної суми
Кредиту Етапу 4, тобто 36,355,500 доларів США. 4. (a) Загальна сума Переуступлених кредитів МСП,
затверджених Позичальником для надання кожному Банку-учаснику,
визначається сумою Прийнятних Суб-проектів МСП, представлених
Позичальникові на розгляд цим Банком-учасником. На вимогу Банку,
порядок, що застосовується Позичальником при розподілі коштів
Банкам-учасникам в рамках Угод про Переуступлені кредити МСП,
підлягає перегляду ГУП. (b) стосовно Угод про Переуступлені Кредити ММП, Банк на свій
власний розсуд визначає початкову суму кожного Переуступленого
кредиту ММП, достатню для швидкого і ефективного створення
портфелів Суб-кредитів ММП. Надалі суми додаткових Переуступлених
кредитів ММП, що надаються будь-якому Банку-учаснику, визначаються
Позичальником з урахуванням думки Консультантів ММП, потребують
письмового затвердження Банком і залежать від очікуваних темпів
вибірок коштів, кількості відділень і регіонів, що беруть участь у
Проекті, та загальних обсягів мікрокредитування у Банку-учаснику.
5. Кожна Угода про Переуступлені кредити містить такі
положення і умови:
Валюта Долари
Процентна ставка Сума (i) Процентної ставки, що
застосовується до Кредиту, (ii) плати за
управління Кредитом у розмірі 0.5% річних,
та (iii) маржі кредитного ризику у розмірі
1.5% річних.
Одноразова комісія Не перевищує 1.0% від затвердженої суми.
Плата за зобов'язання Не перевищує 0.5% річних від затвердженої,
але ще не вибраної суми.
Термін: Для Переуступлених кредитів МСП:
Згідно з графіком повернення Суб-кредитів
МСП, що фінансуються в рамках відповідної
Угоди про Переуступлені кредити МСП.
Для Переуступлених кредитів ММП:
не більше трьох років стосовно кожної Угоди
про Переуступлені кредити ММП.
6. Кожна Угода про Переуступлений кредит містить зобов'язання
Банків-учасників, права Позичальника та інші положення, що
забезпечують належний захист інтересів Банку і Позичальника,
зокрема, такі положення: (a) Банк-учасник використовує надходження:
(i) Переуступлених кредитів МСП - протягом двох
Банківських днів з моменту їх отримання від Позичальника виключно
в цілях надання Суб-кредитів МСП для МСП під Прийнятні Суб-проекти
МСП; та
(ii) Переуступлених кредитів ММП - виключно в цілях
надання Суб-кредитів ММП для ММП під Прийнятні Суб-проекти ММП, за
умови, що ці кошти можуть знаходитись на рахунках "овернайт".
(b) Банк-учасник спрямовує кошти, отримані на погашення або
дострокове погашення:
(i) Суб-кредитів МСП - для негайного перерахування на
Рахунок повторного використання для Переуступлених кредитів МСП;
та
(ii) Суб-кредитів ММП - для подальшого надання
Суб-кредитів ММП для ММП, за умови, що: (A) строк погашення нових
Суб-кредитів ММП настане не пізніше строку погашення за Угодою про
Переуступлені кредити ММП, яка використовується для фінансування
такого Суб-кредиту ММП; і (B) Банк-учасник видав у вигляді
Суб-кредитів ММП щонайменше 70% коштів, наданих йому в рамках
Угоди про Переуступлені кредити ММП, протягом 90 днів після їх
надходження (або протягом 90 днів з моменту погашення таких коштів
ММП у рамках Угод про Суб-кредити ММП), причому у випадку
порушення цієї умови кошти, не спрямовані на надання Суб-кредитів
ММП, Банк-учасник повертає Позичальнику.
(c) Банк-учасник повинен:
(i) відповідати всім критеріям прийнятності і умовам,
викладеним у Додатку 4 до цієї Угоди, та виконувати їх;
(ii) розсудливо і ефективно вести господарську
діяльність, згідно з визнаними технічними, фінансовими і
управлінськими стандартами;
(iii) при наданні:
(A) Суб-кредитів МСП - дотримуватися процедур відбору і
затвердження позик, викладених у Додатку 6 до цієї Угоди, та
Природоохоронних вимог ЄБРР, а також залишати за собою право
вимагати від МСП дотримання зобов'язань, передбачених у Додатку 6
до цієї Угоди і закріплених в Угодах про Суб-кредит МСП, і
сумлінно це право застосовувати; та
(B) Суб-кредитів ММП - дотримуватися процедур відбору і
затвердження позик, викладених у Процедурах ММП, та
Природоохоронних вимог ЄБРР, а також залишати за собою право
вимагати від ММП дотримання зобов'язань, передбачених у Додатку 6
до цієї Угоди і закріплених в Угодах про Суб-кредит МСП, і
сумлінно це право застосовувати;
(iv) вести господарську діяльність та здійснювати
операції, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу, розвивати і
впроваджувати належне ставлення до навколишнього середовища та
прийнятні для Позичальника та Банку процедури моніторингу і
звітності;
(v) впроваджувати необхідні для цілей Проекту процедури,
документацію та рахунки та здійснювати моніторинг і облік
зобов'язань та виплат, що стосуються Суб-кредитів (включаючи
відокремлені рахунки для отримання надходжень Переуступлених
кредитів, видачі Суб-кредитів Бенефіціарам, отримання погашення за
Суб-кредитами та повернення Переуступлених кредитів); та
(vi) забезпечувати наявність місячних і квартальних даних
по кожному Бенефіціару для періодичного звітування перед ГУП,
Банком і Позичальником, надання їм можливості здійснювати
постійний контроль якості і показників портфеля Суб-кредитів,
достатності забезпечення та резервів на покриття сумнівної
заборгованості по Суб-кредитах, а також готувати місячні звіти за
Суб-проектами і звіти про результати роботи за квартал, про які
йдеться нижче;
(vii) стосовно Угод про Переуступлені кредити ММП:
(A) дозволяти Позичальникові знайомитися, в розумних
межах, з важливими документами, пов'язаними із Суб-кредитами ММП,
і надавати йому можливість відвідувати ММП;
(B) не стягати з Бенефіціарів комісійні та інші сплати
стосовно Суб-кредитів, за винятком комісійних за транзакційні
операції, що передбачаються опублікованим списком видів сплат за
послуги такого Банка-учасника;
(C) забезпечувати аудиторам і призначеному Позичальником
або Банком персоналу доступ до облікової документації та інших
записів, які, на думку цих аудиторів, необхідні або бажані для
проведення такої аудиторської перевірки;
(D) виконувати свої зобов'язання в рамках Угод про
Переуступлені кредити і користуватися по відношенню до
Бенефіціарів своїми правами, що цими Угодами передбачені;
(E) розсудливо і ефективно вести господарську діяльність,
згідно з визнаними технічними, фінансовими і управлінськими
стандартами, а також відповідно до своїх Принципів стратегії і
операційної політики;
(F) впроваджувати необхідні для цілей Проекту процедури,
документацію та рахунки та здійснювати моніторинг і облік
зобов'язань, отримань, виплат та погашень, що здійснюються у
рамках Переуступлених кредитів ММП від Позичальника та у рамках
Суб-кредитів до ММП (включаючи відокремлені рахунки для отримання
надходжень Переуступлених кредитів, видачі Суб-кредитів
Бенефіціарам, отримання погашення за Суб-кредитами та повернення
Переуступлених кредитів);
(G) надати Позичальникові право напряму спілкуватися з
Банком з питань, що стосуються Банків-учасників;
(H) забезпечувати, щоб усі необхідні ліцензії, дозволи та
погодження були дійсними;
(I) зберігати конфіденційність інформації стосовно
Суб-кредитів та Суб-проектів, а також характеристики Бенефіціарів
під час процесу підготовки Суб-кредитів та Суб-проектів і надалі,
крім тих випадків, коли така інформація вимагається для подання
Позичальнику та Банку згідно з Угодами про Переуступлені
кредити, та
(J) підтримувати належний фінансовий стан, зокрема,
відповідність Критеріям Прийнятності, викладеним у пункті (p)
Додатка 4.
(d) Не пізніше 15 днів після закінчення кожного календарного
місяця Банк-учасник готує і надсилає до ГУП звіт про:
(i) кожний Суб-проект МСП, за місяць, що закінчився, за
змістом та формою, визначеними ГУП, включаючи інформацію стосовно:
(A) характеристику Суб-проекту МСП та господарської
діяльності МСП;
(B) суму Суб-кредиту МСП, що є непогашеною, процентну
ставку, графік погашення, комісії, сплати та інші утримання
застосовані до Суб-кредиту МСП;
(C) використання надходжень Суб-кредиту МСП в цілях
Суб-проекту МСП;
(D) контакти з даним МСП;
(E) спостереження, проблеми та питання щодо реалізації
Суб-проекту МСП та господарської діяльності МСП; та
(F) прострочені суми щодо кожного Суб-кредиту МСП,
включаючи причини затримки та засоби їх усунення.
(ii) портфель Суб-кредитів ММП за місяць, що закінчився,
у тому числі підсумок діяльності такого Банку-учасника протягом
даного місяця, включаючи статистичні дані про кількість та суму
виданих Суб-кредитів, портфель непогашених Суб-кредитів та
розподіл кредитів за затримками у погашенні на 1-15, 15-30, 30-60
та більш ніж 60 днів.
(e) Не пізніше 30 днів після закінчення кожного календарного
кварталу Банк-учасник готує і надсилає до ГУП (копію - до
Департаменту банківського нагляду Позичальника) звіт за
встановленою ГУП формою та змістом про результати роботи за
квартал, що закінчився. Звіт, зокрема, повинен включати:
(i) підсумок діяльності цього Банку-учасника за даний
квартал, в тому числі інформацію про ухвалення кредитів,
затвердження, видачі та погашення позикових коштів;
(ii) інформацію про фінансовий стан і результати
діяльності Банку-учасника за квартал, в т.ч. підтвердження того,
що Банк-учасник надалі відповідає критеріям відбору і умовам,
викладеним у Додатку 4 до цієї Угоди, розрахунок фінансових
коефіцієнтів Банку-учасника, дані про статус кредитного портфеля
та показників інкасо;
(iii) стосовно Банків-учасників Частини A-1 Проекту,
інформацію про стан впровадження Програми Інституційного Розвитку;
та
(iv) будь-яку іншу інформацію, що стосується Проекту або
відповідного Банку-учасника, яку ГУП може вимагати згідно з цією
Угодою.
(f) Банк-учасник:
(i) веде звітність і документацію, що адекватно і згідно
з МСБО відображають його фінансовий стан та результати діяльності;
(ii) готує фінансову звітність за кожний фінансовий рік
згідно з МСБО;
(iii) згідно графіка, прийнятного для Позичальника та
узгодженого з Кредитною Угодою, забезпечує перевірку своєї
консолідованої фінансової звітності за кожний фінансовий рік, а
також звітності і документації, згаданої вище у пункті 5(b)(iv),
прийнятним для Позичальника і Банку незалежним аудитором згідно з
Міжнародними прийнятними принципами аудиту;
(iv) надсилає Позичальникові завірені копії консолідованої
річної фінансової звітності, перевіреної аудиторами, як тільки
така звітність буде підготовлена, але не пізніше чотирьох місяців
після завершення фінансового року, разом із звітом про аудит,
проведений у такому обсязі та деталях, що обгрунтовано вимагаються
Позичальником, а також підтвердження аудитором того, що цей
Банк-учасник продовжує відповідати критеріям прийнятності для
Банків-учасників, викладеним у параграфі 1 Додатка 4 до цієї
Угоди; і
(v) надсилає Позичальникові і Банку будь-яку іншу
інформацію, в т.ч. стосовно Суб-кредитів та Суб-проектів, яку вони
обгрунтовано вимагатимуть час від часу;
(g) Ніякі суттєві зміни до статуту чи інших установчих
документів Банку-учасника не можуть бути зроблені без попередньої
згоди на це Позичальника.
(h) У разі порушення Банком-учасником його зобов'язань у
рамках Угоди про Переуступлені кредити, Позичальник має право
призупинити або відмовити Банку-учаснику у праві користування
Переуступленими кредитами, скористатися своїми повноваженнями в
рамках Угоди про передачу прав і прискорити строк погашення
будь-якого неповерненого Банком-учасником Переуступленого кредиту.
(i) Здійснюючи видачу Суб-кредиту, Банк-учасник повинен:
(i) дотримуватися процедур відбору і затвердження позик,
викладених у Додатку 6 до цієї Угоди, та Природоохоронних вимог
ЄБРР; і
(ii) залишати за собою право вимагати дотримання
зобов'язань, передбачених у Додатку 6 до цієї Угоди, і сумлінно це
право застосовувати;
(j) надсилає Позичальникові піврічний звіт щодо статусу
дотримання Бенефіціарами чинних нормативно-законодавчих актів
України про охорону навколишнього середовища та Природоохоронних
вимог ЄБРР.
(k) У разі порушення Банком-учасником його зобов'язань у
рамках Угоди про Переуступлені кредити, Позичальник має право
призупинити або відмовити Банку-учаснику у праві користування
Переуступленими кредитами, скористатися своїми повноваженнями в
рамках Угоди про передачу прав і прискорити строк погашення
будь-якого неповерненого Банком-учасником Переуступленого кредиту.
7. Якщо Бенефіціар безпосередньо не займається експортною
діяльністю і не в змозі купити за ринковим курсом необхідну для
обслуговування наданого йому Банком-учасником Суб-кредиту доларову
суму, Позичальник у рамках кожної Угоди про Переуступлені кредити,
в інтересах Банку-учасника, погоджується надати Бенефіціару
необхідну суму в доларах за ринковим курсом. 8. Вибірки будь-якого Переуступленого кредиту МСП
здійснюватимуться виключно для фінансування затвердженого
Суб-кредиту МСП для придбання товарів і послуг, необхідних для
відповідного Прийнятного Суб-проекту МСП; 9. Вибірки Переуступлених кредитів ММП здійснюються лише
тоді, коли ГУП переконається у виконанні таких умов: (a) Банк-учасник задовольняє всі критерії відбору і умови,
викладені у Додатку 4 до цієї Угоди;
(b) Банк-учасник виконує всі свої зобов'язання та гарантії,
передбачені Угодою про Переуступлені кредити ММП;
(c) Банк-учасник надіслав до ГУП заявку на вибірку коштів і
Кредитну Оцінку, яка підтверджує:
(i) із заявки на вибірку випливає, що існує достатній
потік Суб-проектів ММП; та
(ii) не менше ніж 50% вибраних раніше коштів видані ММП і
є непогашеними згідно Угодами про Суб-кредит ММП (за винятком
випадків, коли така вибірка призначена для нового відділення
Банку-учасника та/або нового регіону, що тільки-но розпочали
працювати в рамках Проекту, і їм потрібні нові кошти), що
підтверджується Консультантом ММП;
10. Водночас із підписанням кожної Угоди про Переуступлені
кредити Банк-учасник підписує Угоду про передачу прав, передає
останню Позичальникові і надсилає копію Угоди про передачу прав
Банку у формі додатка до Угоди про Переуступлені кредити.
Додаток 6 - Суб-кредити МСП
Якщо Банк і Позичальник не погодяться на інше, на Суб-кредити
МСП розповсюджуються такі процедури, умови, положення та критерії:
A. Критерії відбору
Суб-кредити МСП надаються лише МСП для фінансування
Суб-проектів МСП, що задовольняють такі критерії: 1. Суб-кредит МСП надається МСП лише за умови, що
Банк-учасник, на підставі прийнятних для Банку процедур оцінки,
визначив, що таке МСП: (a) розробило і зобов'язалося впроваджувати прийнятний для
Банку-учасника бізнес-план щодо впровадження Прийнятного
Суб-проекту МСП;
(b) має задовільну фінансову структуру та організаційні,
управлінські, кадрові й інші ресурси, необхідні для ефективного
впровадження затвердженого бізнес-плану і втілення Суб-проекту
МСП;
(c) згідно з прогнозом надходжень грошових коштів і
статутного капіталу, матиме достатню кількість фінансових ресурсів
для понесення необхідних витрат на Суб-проект МСП, які
передбачаються кошторисом;
(d) зможе підтримувати Коефіцієнт Обслуговування Боргу на
рівні, не нижчому ніж 1.5:1, та відношення "Борг/Власні кошти" на
рівні, що не перевищує 70:30;
(e) має всі необхідні дозволи і погодження на операції з
іноземною валютою в рамках Суб-кредиту МСП і Суб-проекту МСП;
(f) може бути суб'єктом права власності на землю і нерухоме
майно, які необхідні в рамках Суб-проекту МСП.
2. Суб-проект МСП є Прийнятним Суб-проектом МСП тоді й тільки
тоді, якщо Банк-учасник, на підставі прийнятної для Банку
процедури оцінки, визначив, що такий Суб-проект МСП: (a) має загальну вартість не менше $180,000 і не більше
$4,000,000;
(b) має спонсора, контрольний пакет часток власності якого
належить приватним юридичним і фізичним особам, і який зробив
внесок власного капіталу (в т. ч. значну частину цього внеску - в
грошовій формі) у розмірі щонайменше 30% від загальної вартості
Суб-проекту МСП;
(c) є технічно- та комерційно доцільним, і, за
найнесприятливішого перебігу подій, матиме позитивний приток
грошових коштів та позитивну чисту теперішню вартість, розраховану
із застосуванням ставки дисконтування, що дорівнює загальній
вартості Суб-кредиту МСП (вираженій як річна процентна ставка) для
такого МСП, включно із процентними витратами, комісіями та іншими
виплатами;
(d) не пов'язаний з (i) виробництвом або постачанням зброї чи
іншим видом військової діяльності, (ii) казино та ігорним
бізнесом, (iii) виробництвом та постачанням тютюну і тютюнових
виробів або напоїв з алкогольним вмістом понад 15%, або (iv) видом
діяльності, що входить до Переліку видів виробництва, фінансування
яких заборонено ЄБРР з екологічних міркувань;
(e) розроблений із дотриманням відповідних нормативів щодо
охорони здоров'я, навколишнього середовища та безпеки праці,
зокрема, згідно з чинним екологічним законодавством України та
Природоохоронними вимогами й Екологічними процедурами ЄБРР; і
(f) має прийнятний порядок контролю дотримання належного
ставлення до навколишнього середовища.
3. Кожний Суб-кредит МСП, якщо інше не погоджено Банком як
виняток, надається на суму не менше $50,000 і не більше, ніж менша
з таких сум: (a) У випадку Суб-кредитів МСП, що фінансуються з коштів
Етапу 1 Кредиту - $1,500,000, та у випадку Суб-кредитів МСП, які
фінансуються з коштів Етапу 2 Кредиту, Етапу 3 Кредиту та Етапу 4
Кредиту - $2,500,000;
(b) 20% сплаченого статутного капіталу та резервів
Банку-учасника;
(c) 70% від загальної вартості Суб-проекту МСП; та (d) будь-яка менша сума, що може бути встановлена документами
нормативного регулювання.
4. Надходження Суб-кредитів МСП використовуються тільки для
фінансування придбання товарів та послуг іноземного походження та
тільки для: (a) довгострокового фінансування засобів виробництва та
поповнення постійних обігових коштів;
(b) короткострокового фінансування експортних контрактів; (c) короткострокового фінансування витрат на імпортну
сировину та запасні частини; або
(d) фінансування лізингу. 5. Суб-кредити МСП не надаються для рефінансування існуючих
зобов'язань МСП перед Банками-учасниками або для інвестицій у
власний капітал. 6. Банк-учасник не надає Суб-кредити МСП таким МСП, що є по
відношенню до нього пов'язаними сторонами. 7. Ніякі витрати за товари чи послуги, необхідні для
Суб-проекту МСП, не є прийнятними для фінансування з надходжень
Суб-кредиту МСП, якщо оплату таких витрат було здійснено до
ухвалення Суб-кредиту згідно з процедурами, викладеними нижче в
Частині В, за винятком того, що не більше ніж 35% від суми
Суб-кредиту МСП може бути використано для фінансування таких
витрат за умови, що їх оплату було здійснено не більше ніж за три
місяці до настання останньої з двох дат: (a) ухвалення такого
Суб-кредиту МСП та (b) дати набуття сили відповідною Угодою про
Переуступлені кредити МСП.
B. Порядок затвердження
1. Ніякі витрати за товари чи послуги, необхідні для
впровадження Суб-проекту МСП, не фінансуватимуться з надходжень
Суб-кредиту МСП, якщо такий Суб-кредит МСП і такий Суб-проект МСП
не були ухвалені згідно з процедурами, викладеними нижче. 2. Кожне прохання Банку-учасника про затвердження сум, що є в
наявності згідно з Угодою про Переуступлені Кредити МСП, або про
вибірку сум, що є в наявності згідно з Угодою про Переуступлені
Кредити МСП, стосовно Суб-кредиту МСП, повинно бути зроблено на
адресу ГУП і повинно включати: (a) Характеристику МСП та Суб-проекту МСП, включаючи опис
витрат, запропонованих для фінансування з надходжень Суб-кредиту
МСП, та практичного методу закупівлі товарів і послуг, що
використовується.
(b) Положення Суб-кредиту МСП, включаючи графік повернення
коштів; та
(c) іншу інформацію, яку ГУП може обгрунтовано вимагати для
того, щоб підтвердити, що МСП, Суб-проект МСП, що фінансується, і
Суб-кредит МСП відповідають всім критеріям прийнятності,
викладеним у цій Угоді.
3. Перед тим, як Позичальник затвердить для фінансування
Банку-учаснику Переуступлений кредит МСП для цілей фінансування
Суб-кредиту МСП і перед тим, як Банк-учасник надасть будь-який
Суб-кредит МСП: (a) Суб-кредит МСП повинен бути розглянутий Банком-учасником
згідно з Процедурами Кредитної Оцінки, і повинен бути затверджений
кредитним комітетом Банку-учасника;
(b) Керівник ГУП повинен підтвердити, що МСП, Суб-проект МСП
та Суб-кредит МСП відповідають всім критеріям прийнятності,
викладеним в Кредитній Угоді; та
(c) У випадку перших трьох Суб-кредитів МСП , наданих кожним
Банком-учасником, Банк повинен затвердити ці Суб-кредити МСП в
письмовій формі.
4. На доповнення ухвалень, викладених вище в пункті 3: (a) Протягом перших шести місяців після набуття банком
статусу Банку-учасника, кожен запропонований Банком-учасником
Суб-кредит МСП повинен бути рекомендований радником, якого найняв
такий Банк-учасник згідно з Частиною C-2 Проекту;
(b) протягом другого шестимісячного періоду після набуття
банком статусу Банку-учасника, жоден запропонований Суб-кредит МСП
не може бути наданий Банком-учасником, якщо цей Суб-кредит МСП був
відхилений радником; та
(c) протягом періоду, що починається через 12 місяців після
того, як банк набуває статусу Банку-учасника, такий радник має
право переглядати будь-який запропонований Банком-учасником
Суб-кредит МСП та Суб-проект МСП та висловлювати заперечення
стосовно нього, і якщо такий радник зробить заперечення стосовно
трьох таких Суб-кредитів МСП, Банк та Позичальник спільно
переглянуть статус цього Банку-учасника (включаючи його процедури
Кредитної Оцінки), у відповідності з пунктом 3 Додатка 4 до цієї
Угоди.
5. Ухвалення Суб-кредиту МСП Наглядовою Радою Банку-учасника
згідно з пунктом 3 (a) цього розділу повинно включати надання
керівному складу Банку-учасника повноваження подавати Позичальнику
заявки на перерахування коштів згідно з Угодою про Переуступлені
Кредити МСП стосовно цього Суб-кредиту МСП. 6. ГУП зробить все можливе, щоб надати (або, можливо
відмовити у наданні) підтвердження, про яке йдеться в пункті 3(b)
цього розділу, протягом п'яти Банківських днів після того, як
Банк-учасник надасть ГУП інформацію стосовно Суб-кредиту МСП, як
це викладено у пункті 2 цього розділу.
C. Основні положення та умови Суб-кредитів МСП
1. Кожен Суб-кредит МСП повинен відповідати наступним
основним положенням та умовам:
Валюта: Долари США.
Процентна ставка: Процентна ставка, застосована до
відповідного Переуступленого Суб-кредиту
МСП, плюс маржа (в межах від 1% до 5% за
рік), достатня для покриття Банком-учасником
адміністративних витрат та кредитного
ризику, і адекватної прибутковості
використаного капіталу.
Збори: Комерційно прийнятні.
Строк: Не більше п'яти років (включаючи пільговий
період не більше двох років), за умови, що
погашення кредиту закінчується не пізніше,
ніж Остання дата Погашення Кредиту для
відповідного Етапу, з коштів якого
Суб-кредит МСП фінансується. Фактичний
період сплати залежить від запланованих
надходжень коштів за Суб-проектом МСП.
Суб-кредит МСП, який використовується для
фінансування обігового капіталу (включаючи
сировину і товарні запаси), повинен мати
строк, що відповідає тривалості циклу обігу
коштів МСП (який, як правило становить 6-12
місяців).
2. Суб-кредити МСП повинні надаватись відповідно до угоди,
укладеної між МСП і Банком-учасником, яка повинна перелік умов для
МСП, прав Банку-учасника та інші положення, які будуть захищати
інтереси Банку-учасника, Позичальника та Банку, включаючи,
зокрема, такі: (a) МСП використовує надходження Суб-кредиту МСП тільки для
фінансування Прийнятного Суб-проекту МСП, ухваленого
Банком-учасником.
(b) МСП повинне:
(i) впроваджувати та управляти таким Суб-поектом МСП з
належною старанністю та ефективністю і відповідно до прийнятих
стандартів охорони навколишнього середовища і життя людини,
дотримуючись обгрунтованих технічних, фінансових, адміністративних
стандартів та практики.
(ii) якомога швидше, в разі потреби, залучати необхідні
кошти, засоби виробництва і ресурси, що будуть потрібні для
реалізації Суб-проекту МСП.
(c) Товари та послуги, які будуть фінансуватись з надходжень
Суб-кредиту МСП
(i) Повинні бути закуплені у відповідності із
процедурами, викладеними у "Принципах і Правилах ЄБРР щодо
Закупівлі Товарів та Послуг", які застосовуються до операторів
приватного сектора, з метою гарантування того, що такі товари та
послуги є придбаними на найвигідніших умовах, за прийнятними
ринковими цінами і на законній договірній основі, та
(ii) використовуватимуться лише в цілях впровадження
Суб-проекту МСП.
МСП повинно отримати незалежну експертну оцінку, що
задовольняє Банк-учасник, стосовно вартості будь-яких раніше
вживаних активів, якщо такі фінансуватимуться із коштів
Суб-кредиту МСП. (d) МСП повинно підтримувати значення Коефіцієнта
Обслуговування Боргу не менше 1.5:1 і відношення "Борг/Власний
капітал" не більше 70:30.
(e) Банк-учасник має право перевіряти, своїми зусиллями, або,
на прохання Позичальника чи Банку, разом з представниками
Позичальника та Банку товари та послуги, що фінансуються за
рахунок МСП Суб-кредиту, місця для забудови, готову продукцію,
фабрики та будівельні майданчики, включені в Суб-проект МСП, та
будь-які записи і документи, що стосуються МСП Суб-проекту чи МСП.
(f) МСП повинно отримати та підтримувати страхування проти
таких ризиків і в таких сумах, як це прийнято в нормальній діловій
практиці, включаючи, без обмежень, страхування ризиків, що
виникають під час придбання, перевезення та доставки товарів, що
фінансуються за рахунок МСП Суб-кредиту, до місця використання або
встановлення, з виплатою будь-якого виду компенсації у валюті, яка
може бути вільно використана МСП для заміни або ремонту таких
товарів.
(g) МСП повинно:
(i) вести і подавати Банку-учаснику для передачі
Позичальнику офіційні документи та рахунки, необхідні для
відображення, згідно із загально прийнятою в Україні практикою
бухгалтерського обліку, своєї діяльності та фінансового становища;
(ii) готувати та надавати Банку-учаснику консолідовану
фінансову звітність за кожний фінансовий рік і забезпечувати її
аудиторську перевірку на основі послідовного застосування діючих в
Україні правил проведення аудиту;
(iii) надавати Банку-учаснику інформацію, необхідну
останньому для підготовки місячних звітів про Суб-проекти МСП,
передбачених укладеними Банком-учасником Угодами про Переуступлені
кредити МСП, в т. ч. підтвердження використання коштів
Суб-кредитів МСП на фінансування Прийнятних Суб-проектів МСП,
ухвалених Банком-учасником, і
(iv) на обгрунтовану вимогу Позичальника або
Банку-учасника, надає останньому для подальшої передачі
Позичальникові будь-яку іншу інформацію, яку Позичальник час від
часу обгрунтовано вимагатиме.
(h) МСП надає Банкові-учаснику заставу для забезпечення
Суб-кредиту МСП згідно з Процедурами Кредитної Оцінки кредитів
цього Банку-учасника. Вартість застави має у будь-який момент
становити не менше, ніж 120% основної суми Суб-кредиту МСП,
причому МСП гарантує, що по відношенню до цієї застави не існує, і
до повного погашення Суб-кредиту МСП не існуватиме, жодного іншого
права утримання предмета застави.
(i) На внесення змін до статуту та інших правоустановчих
документів, МСП необхідно отримати згоду Банку-учасника, без якої
жодні такі зміни не можуть бути внесені.
(j) МСП не сплачує дивіденди і не здійснює інші подібні
виплати без дозволу Банку-учасника, до моменту першого часткового
погашення основної суми Суб-кредиту МСП. Надалі виплата дивідендів
та інших подібних виплат здійснюється лише у випадку відсутності
будь-яких порушень умов Суб-кредиту МСП та у випадку, якщо
Коефіцієнт Обслуговування Боргу МСП є вищим від 1..5.
(k) Якщо МСП порушує свої зобов'язання в рамках Суб-кредиту
МСП, зокрема, вищенаведені вимоги, Банк-учасник може призупинити
або скасувати право МСП користуватися Суб-кредитом МСП або
прискорити строк погашення Суб-кредиту МСП.
D. Визначення
В цілях цього Додатка, наведені нижче терміни вживаються у
такому значенні:
"Борг" Означає, стосовно будь-якого МСП будь-яку
непогашену заборгованість такого МСП;
"Коефіцієнт Означає відношення:
Обслуговування Боргу" (a) Чистих надходжень МСП за кожний
фінансовий рік протягом терміну Суб-кредиту
(починаючи з фінансового року, протягом
якого передбачається завершення реалізації
Суб-проекту), розрахованих на підставі
обгрунтованого прогнозу Чистих прибутків і
витрат МСП; до
(b) Кошторисної суми сукупних витрат на
погашення Боргу (включаючи сплати сум
простроченої заборгованості), а також сплату
процентів та інших платежів на
обслуговування Боргу МСП, у т. ч.
Субкредиту, за кожний фінансовий рік.
"Відношення по відношенню до будь-якого МСП, означає
"Борг/Власний відношення суми Боргу такого Бенефіціара до
капітал" Власного капіталу такого МСП.
"Власний капітал" по відношенню до будь-якого МСП, означає
загальну суму незачепленого сплаченого
капіталу, нерозподілених прибутків та
резервів такого МСП, не виділених для
покриття спеціальних заборгованостей.
"Чисті надходження" Означає:
(a) суму грошових надходжень з усіх джерел;
мінус
(b) суму всіх витрат, в т. ч. податків та
платежів, прирівнених до податкових, за
винятком амортизаційних відрахувань та інших
негрошових операційних витрат, а також
процентів та інших платежів на
обслуговування боргу.
Додаток 7 - Процедури ММП
(Програма ММП)
Ці процедури і критерії (i) описують механізм контролю
Банками-учасниками коштів Фонду Етапу 4 В, виділених для виплат
Банками-учасниками у вигляді Суб-кредитів ММП, та (ii) визначають
порядок укладення Банками-учасниками і мікро- та малими
підприємствами (ММП) Угод про Суб-кредити ММП, деномінованих у
гривнях або Доларах, які фінансуються з коштів Переуступлених
кредитів ММП. Наведені тут терміни, що починаються з великої
літери, вживаються у значеннях, визначених у Кредитній угоді.
Цілі
Основними цілями Програми кредитування мікро- та малих
підприємств (ММП) ("Програма") є такі: - залучення в якості позичальників стабільно працюючих мікро-
та малих підприємств (ММП), що мають задовільний фінансовий стан; - збільшення і диверсифікація кредитного портфеля кожного
Банку-учасника; - розширення і розвиток клієнтської бази кожного
Банку-учасника; - забезпечення життєздатним ММП стабільного довгострокового
доступу до фінансових ресурсів; - передача службовцям кредитних відділів Банків-учасників
досвіду управління кредитним портфелем ММП; - якнайскоріше забезпечення рентабельності Програми ММП.
Робота через регіональні представництва і місцеві відділення
Кожний Банк-учасник докладає зусиль для створення внутрішніх
банківських процедур кредитування ММП і дотримання цих процедур у
звичайній господарській стратегії, зокрема на рівні регіональних
представництв і місцевих відділень. Кожний Банк-учасник забезпечує
всі регіональні представництва і місцеві відділення, що приймають
участь у Програмі, всіма необхідними інструкціями і документами
(зокрема, ліцензіями на право надання валютних кредитів), і вживає
належних заходів для забезпечення успішної реалізації Програми.
Кожний Банк-учасник через деякий час, але без зволікання, повністю
делегує регіональним представництвам і місцевим відділенням
належні права ухвалення кредитів.
Виплата коштів Кредиту через відділення
Кошти Переуступленого кредиту виплачуються Банками-учасниками
через відділення, обрані для цих цілей спільно з
Консультантом(ами) ММП. Кожний Банк-учасник, враховуючи думку
Консультанта(ів) ММП, докладає максимум зусиль для спрямування
достатніх сум з цих коштів у відділення і регіональні
представництва, де ці відділення знаходяться. Кошти
Переуступленого кредиту надаються відділенням по тій самій (або
майже тій самій) вартості, по якій вони були надані головному
офісу, з уваги на оптимальну систему стимулювання відділень.
Баланс фондів Етапу 4 A
Кожний Банк-учасник зобов'язується надавати ММП позики,
деноміновані у гривнях або Доларах, причому загальна сума цих
позик (у гривневому і/або доларовому еквіваленті) дорівнюватиме
сумі коштів, наданих Позичальником Банкові-учаснику у рамках Угод
про Переуступлені кредити. З метою забезпечення оперативної інформації про поточний
обсяг коштів, що можуть бути спрямовані на кредитування ММП
("Баланс фонду Етапу 4 A"), кожний Банк-учасник створює систему
для обліку коштів фондів Етапу 4 A. Облік Балансу фонду Етапу 4 A
ведеться в доларах. Всі вхідні й вихідні платежі, що здійснюються
Позичальником, Банком-учасником або ММП в рамках Програми (виплата
коштів Позичальником, надання кредитів Банками-учасниками та
погашення кредитів ММП), заносяться на рахунок Балансу фонду Етапу
4 A. При виплаті Банком-учасником гривневого Суб-кредиту ММП,
Баланс фонду Етапу 4 A зменшується (дебетується) на суму
доларового еквівалента гривневого Суб-кредиту ММП із застосуванням
обмінного курсу НБУ на день виплати. При погашенні гривневого
Суб-кредиту ММП облік вхідної проплати на погашення основної суми
здійснюється в Доларах із застосуванням обмінного курсу НБУ станом
на кінець звітного місяця; при цьому на Баланс фонду Етапу 4 A
кредитується доларовий еквівалент проплати. Розрахунки Балансу
фонду Етапу 4 A контролюються Консультантом/ами ММП.
Виплати
Виплати Переуступлених кредитів ММП здійснюються на суму від
двохсот п'ятдесяти тисяч ($250,000) Доларів до одного мільйона
п'ятисот тисяч ($1,500,000) Доларів, залежно від кількості
відділень, що беруть участь у Програмі, і темпів зростання
поточного кредитного портфеля. За винятком першої виплати,
Позичальник зобов'язаний здійснювати виплати за наступних умов: (a) Банк-учасник представив платіжну вимогу, підписану
Консультантом/ами ММП, у якій вказано, що на дату платіжної вимоги
він має зобов'язання по наданих Суб-кредитах ММП на загальну суму
не менше п'ятдесяти відсотків (50%) попередньої виплати
(калькуляція здійснюються за наведеним у Процедурах ММП порядком
розрахунків Балансу фонду Етапу 4 A); і
(b) він очікує, що сума, про яку йдеться у платіжній вимозі,
буде використана протягом 60 днів.
Координатор Програми має право на свій власний розсуд
встановити більш високий ліміт суми наданих позик і взятих
зобов'язань, які є передумовою здійснення наступної виплати, якщо
на думку Координатора Банк-учасник має надмірну ліквідність. Не зважаючи на вищевказане, Позичальник виконує всі платіжні
вимоги Банку-учасника, підписані Консультантом/ами ММП, коли
йдеться про фінансування діяльності в рамках Програми додаткових
відділень такого Банку-учасника, участь яких у Програмі була
узгоджена між Позичальником і Банком-учасником, тобто на ці
платіжні вимоги не розповсюджується передумова про попередню
видачу Суб-кредитів ММП на суму не менше п'ятдесяти відсотків
(50%) із коштів першої або попередньої виплати.
Роль Консультанта/Консультантів ММП; умови, які
Банки-учасники повинні створити для їхньої роботи; Кредитний
комітет і Порядок затвердження Суб-кредитів ММП
Для забезпечення швидкого впровадження Проекту, сприяння
процесу інституційної розбудови всіх Банків-учасників (зокрема
створенню Групи кредитування ММП), і забезпечення передачі
необхідного досвіду та кваліфікації керівникам і службовцям усіх
Банків-учасників, Позичальник направляє до кожного Банку-учасника
належних фахівців ("Консультанти ММП"). Консультант/и ММП
допомагатиме Банку-учаснику у відборі кадрів на посади службовців
кредитного відділу і розпочне заходи по підготовці спеціалістів. У проведенні програми навчання (подальші семінари для
службовців кредитного управління і членів керівного складу
Банку-учасника) приймають участь призначені Позичальником
короткострокові експерти. Після проходження базового навчання,
службовці кредитних відділів повертаються до своїх
Банків-учасників, де їх подальша підготовка здійснюється
Консультантом/ами ММП. Консультант/и ММП буде представлений щонайменше одним
довгостроковим радником на регіон, різними короткостроковими
експертами (старшими кредитними спеціалістами, комп'ютерними
спеціалістами і Координатором Програми, який також виконуватиме
обов'язки спеціаліста з інституціональної розбудови). Координатор
Програми матиме право приймати рішення по найважливіших питаннях
стосовно Проекту. Консультант/и ММП працює з кожним Банком-учасником у наданому
останнім приміщенні. Кожний Банк-учасник вчасно і безкоштовно
виділяє Консультантові/ам ММП належне офісне приміщення у будинках
головного офісу регіональних представництв і відділень, котрі
приймають участь у Проекті, а також телефон і комп'ютерне
обладнання, необхідне для впровадження Проекту. Кожний
Банк-учасник надає належні складські приміщення для зберігання
цінностей, наданих клієнтами у заставу. У кожному своєму відділенні, що бере участь у Проекті, для
співпраці з Консультантом/ами ММП Банк-учасник призначає
щонайменше одного з вищих керівників відділення. У кожному своєму
управлінні, що братиме участь у впровадженні Проекту, Банк-учасник
призначає представника (зокрема, управлінь: юридичного,
маркетингу, оцінки майна, форексних операцій та забезпечення
кредитів) для співпраці з Консультантом/ами ММП і Службовцями
кредитного відділу в процесі розробки стандартної документації і
порядку відбору ММП. Суб-кредитні угоди ММП та всі відповідні
угоди про забезпечення, ухвалені Банком у рамках Програми,
впроваджуються з урахуванням змін у чинному законодавстві.
Керівництво кожного Банку-учасника у регіоні спільно з
Консультантом/ами ММП розробляє належну рекламну програму для її
впровадження у цьому регіоні і забезпечує кошти, необхідні для її
впровадження.
(a) Пошук, Відбір та Оцінка Суб-кредитів ММП
У кожному Банку-учаснику Консультант/и ММП оцінює існуючий
порядок розгляду заявок про надання кредиту та вимоги щодо
кредитної документації. Під керівництвом Консультанта/ів ММП цей
порядок доробляється, змінюється, доповнюється і стандартизується
в цілях Програми з тим, щоб узгодити його із нормами виваженої
банківської практики та Природоохоронними вимогами ЄБРР. Службовці кредитного відділу у тісній співпраці з
Консультантом/ами ММП та під його наглядом здійснюють пошук ММП,
що можуть стати потенційними кандидатами на отримання кредитів, і
готують кредитні заявки, виходячи із встановлених ними потреб
фінансування цих ММП. Кредитні заявки, що, на думку Службовців кредитного відділу і
Консультанта/ів ММП, є прийнятними, і задовольняють визначені
нижче умови, підлягають подальшому розгляду і оцінці. Службовці кредитного відділу під керівництвом Консультанта/ів
ММП готують рекомендації Кредитному комітету Банку-учасника (у
відповідності із нижченаведеним визначенням) щодо надання позики,
якщо відповідна заявка задовольняє критерії доцільності, відбору
та кредитування, викладеним у Процедурах ММП. Рекомендації
готуються на основі наданих Консультантом/ами ММП форм.
(b) Процес прийняття рішень
Всі заявки про надання кредиту, що задовольняють критерії,
згадані вище у параграфі (a), передаються на розгляд у спеціальний
кредитний комітет Банку-учасника ("Кредитний комітет"). Засідання
Кредитного комітету відбуваються щонайменше раз на тиждень.
Позачергові засідання Кредитного комітету відбуваються на вимогу
керівництва Банку-учасника або будь-якого Консультанта ММП.
Кредитний комітет має виключне право приймати рішення про надання
Суб-кредитів ММП. До складу Кредитного комітету входять Консультант/и ММП,
начальник кредитного відділу і ще не більше трьох (3) вищих
посадових осіб відділення. Інші представники Банку-учасника можуть
відвідувати засідання Кредитного комітету, але без права голосу.
Призначення членів Кредитного комітету (за винятком
Консультанта/ів ММП) здійснюється у письмовій формі; про кожне
таке призначення надсилається повідомлення Консультанту ММП.
Консультант ММП повинен отримувати письмові повідомлення про всі
кадрові перестановки у Банку-учаснику які стосуються складу
Кредитного комітету. Кредитний комітет розглядає, обговорює заявки про надання
кредиту та приймає рішення по них, на основі якості кредитних
заявок, про яку свідчитимуть письмові пропозиції, надані
службовцями кредитного відділу, та інші представлені на розгляд
дані. У ході розгляду заявок Кредитний комітет зобов'язаний
приділяти належну увагу аналізу фінансового становища ММП, і не
базувати своє рішення виключно на сумі забезпечення позики. Банк-учасник, його керівництво і службовці зобов'язані
повідомляти Консультанта/ів ММП і службовців кредитного відділу
про всі попередні позики або угоди про фінансування між
Банком-учасником і ММП, та будь-які Суб-кредити ММП, що планується
надати цьому ММП. Консультант/и ММП і представники відповідного Банку-учасника
у Кредитному комітеті мають право вето щодо будь-якої заявки,
представленої на розгляд Кредитного комітету. Будь-яка заявка,
щодо якої Консультант/и ММП скористувався своїм правом вето, може
фінансуватися Банком-учасником за рахунок інших ресурсів, не
пов'язаних з цією Угодою. Після затвердження заявки про надання позики відповідний
Банк-учасник зобов'язаний забезпечити вчасну виплату кредиту
даному ММП. Кожний Банк-учасник і Консультант/и ММП узгоджують між
собою порядок здійснення виплат. Якщо ММП задовольняє всі
попередні умови, не порушує Угоду про Суб-кредит ММП і не допускає
нехтування своїми обов'язками якимось іншим чином, виплати мають
здійснюватися протягом трьох (3) робочих днів. Банк-учасник передає Консультанту/ам ММП завірений оригінал
кожної Угоди про Суб-кредит ММП для письмового підтвердження (за
винятком випадків, коли Консультант/и ММП письмово уповноважив
Банк-учасник самостійно підтверджувати Угоди про Суб-кредит ММП).
Угоди про Суб-кредити ММП
1. Мікро-Суб-кредити ММП Суб-кредити ММП на суму не більше $20,000 (або, у виняткових
випадках, $30,000) ("Мікро-Суб-кредити ММП"), що фінансуються з
коштів Переуступленого кредиту, повинні відповідати наступним
вимогам:
(a) Порядок виплати
Мікро-Суб-кредити ММП можуть виплачуватися шляхом
перерахування або готівкою, беручи до увагу методику, передбачену
Консультантом/ами ММП.
(b) Сума і валюта
Мікро-Суб-кредити ММП надаються на суму не більше двадцяти
тисяч Доларів ($20,000), у гривнях або у Доларах, без жодних
мінімальних лімітів. За виняткових обставин, сума
Мікро-Суб-кредита ММП може дорівнювати тридцяти тисячам Доларів
($30,000). Як правило, всі Мікро-Суб-кредити ММП, що не
перевищують $10,000, виплачуватимуться готівкою. Мікро-Суб-кредити ММП виплачуються ММП у гривнях, але вони
можуть також виплачуватися в Доларах або гривнях, проіндексованих
відповідно до Долара.
(c) Строки погашення Мікро-Суб-кредитів ММП
Мікро-Суб-кредити ММП надаються на строк від одного (1) до
тридцяти шести (36) місяців. Останнє часткове погашення будь-якого
Мікро-Суб-кредиту ММП не може відбуватися пізніше Дати погашення
Переуступленого кредиту ММП, з коштів якого він надається, за
винятком випадків, коли Консультант/и ММП письмово погоджується на
протилежне (при цьому Дата погашення Переуступленого кредиту ММП
не переноситься).
(d) Процентна ставка
Процентна ставка по кожному Мікро-Суб-кредиту ММП
визначається Кредитним комітетом на рівні відділення в
індивідуальному порядку, на підставі рекомендацій Службовця
кредитного відділу і Консультанта/ів ММП. Рекомендації повинні
враховувати процентну ставку, яку Банк-учасник сплачує по
залучених коштах, комерційний ризик Мікро-Суб-кредиту ММП, якість
запропонованого забезпечення, суму позики, обсяг адміністративних
витрат на підготовку кредиту, та конкурентну ситуацію на місцевому
ринку банківських послуг. Кредитний комітет має право самостійно,
на свій власний розсуд, встановлювати будь-яку відсоткову ставку
по Мікро-Суб-кредитах ММП. Процентна ставка є фіксованою на весь
термін Кредиту. Будь-які винятки підлягають погодженню з Кредитним
комітетом.
(e) Процентні платежі та Графіки погашення
Мікро-Суб-кредити ММП звичайно погашаються рівними проплатами
основної суми і відсотків. За виняткових обставин, за згодою
Консультанта/ів ММП, може бути встановлений інший порядок
погашення основної суми і відсотків та надана відстрочка погашення
позики на строк не більше одного місяця. Відстрочка на більший
термін потребує попередньої згоди Координатора Програми.
(f) Зміни умов
Всі суттєві зміни положень Угод про Мікро-Суб-кредити ММП, а
саме: збільшення/зменшення погодженої суми Мікро-Суб-кредиту ММП,
продовження терміну відстрочки, внесення змін до графіка
погашення, повернення застави чи звільнення поручителів і/або
сторін, що підписали Угоду про Мікро-Суб-кредит ММП, та
продовження терміну погашення, потребують рішення Кредитного
комітету. Службовці кредитного відділу і Консультант/и ММП готують для
Кредитного комітету рекомендації стосовно модифікації умов Угод
про Мікро-Суб-кредити ММП на підставі прохання ММП про їх
внесення, або виходячи з іншої важливої інформації чи змін. Процес прийняття рішень щодо внесення змін до Угод про
Мікро-Суб-кредити ММП є той самий, що і при ухваленні заявок про
надання Мікро-Суб-кредитів ММП.
(g) Забезпечення
Звичайно ММП надає забезпечення під кредит, вартість якого не
повинна перевищувати 100% основної суми і відсотків. У якості
застави може бути надане будь-яке майно, що задовольняє Кредитний
комітет. Страхування застави не є обов'язковим; рішення про
страхування приймається Кредитним комітетом. Якщо висувається
вимога щодо страхування застави, Кредитний комітет має право
самостійно вибрати страхову компанію. Банк-учасник повинен
отримати письмову згоду ММП і будь-якої зацікавленої третьої
сторони про можливість переуступки Банком-учасником своїх прав
щодо застави на користь Позичальника.
2. Міні-Суб-кредити ММП
Суб-кредити ММП на суму не більше $75,000 (в окремих випадках
$125,000) ("Міні-Субкредити ММП"), що фінансуються з коштів
Переуступленого кредиту, повинні відповідати наступним вимогам:
(a) Сума і валюта
Міні-Суб-кредити ММП надаються на суму не більше сімдесяти
п'яти тисяч Доларів ($75,000), у гривнях або у доларах, без жодних
мінімальних лімітів. За виняткових обставин, сума Міні-Суб-кредиту
ММП може дорівнювати ста двадцяти п'яти тисячам Доларів
($125,000), на що необхідно отримати письмову згоду
Консультанта/ів ММП. Міні-Суб-кредити ММП виплачуються ММП у
гривнях за умови, при цьому вони можуть також виплачуватися в
Доларах або гривнях, проіндексованих відповідно до Долара. Позики
на суму не більше двадцяти тисяч Доларів ($20,000) слід розглядати
як Мікро-Суб-кредити ММП, якщо обставини не вимагають класифікації
цих позик як Міні-Суб-кредитів ММП.
(b) Строки погашення Міні-Субкредитів ММП
Міні-Суб-кредити ММП надаються на строк від одного (1) до
тридцяти шести (36) місяців. Строк погашення Міні-Суб-кредиту ММП
не може настати пізніше Дати погашення Переуступленого кредиту
ММП, з коштів якого він надається, за винятком випадків, коли
Консультант/и ММП письмово погоджується на протилежне (при цьому
Дата погашення Переуступленого кредиту ММП не переноситься). Процентна ставка по кожному Міні-Суб-кредиту ММП визначається
Кредитним комітетом на рівні відділення в індивідуальному порядку,
на підставі рекомендацій Службовця кредитного відділу і
Консультанта/ів ММП. Рекомендації повинні враховувати комерційний
ризик Міні-Суб-кредиту ММП, якість запропонованого забезпечення та
конкурентну ситуацію на місцевому ринку банківських послуг.
(c) Процентна ставка
Процентна ставка по позиках, що надаються або індексуються у
Доларах, визначається на підставі Процентної ставки відповідного
Переступленого кредиту ММП, що її має сплачувати Банк-учасник, і
надбавки, встановленої Кредитним комітетом. Така надбавка не може
перевищувати десяти (10%) відсотків річних понад ставки, яку
сплачує Банк-учасник за залучені кошти. При визначенні Процентної
ставки слід враховувати комерційний ризик Міні-Суб-кредиту ММП,
якість запропонованого забезпечення та конкурентну ситуацію на
місцевому ринку банківських послуг. Процентна ставка по простроченому кредиту не повинна
перевищувати більше ніж втричі суму Процентної ставки з надбавкою.
Європейський банк після консультацій з Банком-учасником може
змінити ліміт щодо Надбавки і Процентної ставки по простроченому
кредиту. Кожний Банк-учасник має право звернутися із письмовим
проханням про перегляд цих лімітів, з указанням причин такого
прохання. Якщо Європейський банк погоджується на це прохання,
відповідне повідомлення надсилається телефаксом.
(d) Період нарахування відсотків
Період нарахування відсотків по Міні-Суб-кредитам ММП
становить один місяць.
(e) Відсоткові платежі та Графік погашення позики
Міні-Суб-кредити ММП звичайно погашаються рівними проплатами
основної суми і відсотків. Відстрочки погашення звичайно не
надаються. За виняткових обставин відстрочка може бути надана не
більше, ніж на два місяці. У цьому випадку Кредитний комітет може,
за наявності попередньої згоди Консультанта/ів ММП, встановити
інший графік погашення основної суми і відсотків, залежно від
індивідуального характеру заявки про надання позики.
(f) Зміни умов
Всі суттєві зміни положень Угод про Міні-Суб-кредити ММП, а
саме: збільшення/зменшення погодженої суми Міні-Суб-кредиту ММП,
продовження терміну відстрочки, внесення змін до графіка
погашення, повернення застави чи звільнення поручителів і/або
сторін, що підписали Угоду про Міні-Суб-кредити ММП, та
продовження терміну погашення, потребують рішення Кредитного
комітету. Службовці кредитного відділу і Консультант/и ММП готують для
Кредитного комітету рекомендації стосовно модифікації умов Угод
про Міні-Суб-кредити ММП на підставі прохання ММП про їх внесення,
або виходячи з іншої важливої інформації чи змін. Процес прийняття рішень щодо внесення змін до Угод про
Міні-Суб-кредити ММП є той самий, що і при ухваленні заявок про
надання Міні-Суб-кредитів ММП.
(g) Забезпечення
Звичайно ММП надає забезпечення під кредит, вартість якого не
повинна перевищувати 100% основної суми і відсотків. У якості
застави може бути надане будь-яке майно, що задовольняє Кредитний
комітет. Страхування застави не є обов'язковим; рішення про
страхування приймається Кредитним комітетом. Якщо висувається
вимога щодо страхування застави, Кредитний комітет має право
самостійно вибрати страхову компанію. Банк-учасник повинен
отримати письмову згоду ММП і будь-якої зацікавленої третьої
сторони про можливість переуступки Банком-учасником своїх прав
щодо застави на користь Позичальника.
Відбір мікро-, малих підприємств і Суб-проектів ММП
("Критерії відбору")
ММП, що є клієнтами Банку-учасника або збираються ними стати,
мають право брати участь у відборі. Окрім цього: (a) ММП повинно бути мікропідприємством, малим підприємством
або іншим суб'єктом підприємницької діяльності, створеним згідно з
чинним законодавством України, або приватним підприємцем, який
займається господарською діяльністю відповідно до вимог чинного
законодавства, і задовольняти такі критерії:
(i) ММП повинно належати резидентам України. Управляти
ММП повинні також резиденти України. Якщо ММП частково належить
іноземній юридичній особі або іноземному громадянину, який
постійно проживає за кордоном, котрі інвестують у ММП свій капітал
або забезпечують йому технічний і управлінський досвід, таке ММП
може претендувати на отримання Суб-кредиту ММП лише за умов, що
доля іноземної участі у цьому ММП не перевищує сорока дев'яти
відсотків (49%) статутного фонду, жодний іноземний акціонер або
учасник не приймає безпосередньої участі у повсякденній
господарській діяльності ММП та не користується щодо нього
правами, притаманними володарю контрольного пакету акцій.
(ii) Контрольний пакет акцій ММП має належати приватним
установам або особам. Державна частка у статутному фонді
Позичальника не може перевищувати сорока дев'яти відсотків (49%),
Держава не повинна приймати жодної участі у повсякденному
управлінні ММП і не повинна мати вирішального слова у його
справах.
За надзвичайних обставин, ММП, що не є комунальним
підприємством і в якому контрольний пакет акцій належить місцевій,
обласній або центральній державній установі чи організації, може
отримати Суб-кредит ММП за наявності письмової згоди
Консультанта/ів ММП, якщо це ММП розпочало процес приватизації,
користується незалежністю в управлінні й функціонує у
конкурентному середовищі, та якщо на нього розповсюджується чинне
законодавство про банкрутство.
(iii) У новостворених ММП щонайменше тридцять відсотків
(30%) уставного фонду мають бути сплачені акціонерами в натурі або
грошовими коштами.
(iv) ММП має отримати всі необхідні дозволи, ліцензії та
іншу документацію, та вести діяльність із дотриманням чинних
загальнодержавних і обласних нормативно-законодавчих актів щодо
охорони здоров'я і безпеки праці. (b) Кількість працівників ММП, що отримує Мікро-Суб-кредит
ММП, не може перевищувати 20 осіб, включно з повноштатним
управлінським персоналом. За виняткових обставин, коли ММП
здійснює господарську діяльність, пов'язану з інтенсивним
використанням робочої сили (більше 20 працівників), Консультант/и
ММП може допустити таке підприємство до участі у відборі.
Кошти Мікро-Суб-кредитів ММП можуть використовуватися на
фінансування торговельної, виробничої або сервісної діяльності;
якщо ММП являє собою фізичну особу, Мікро-Суб-кредит ММП може бути
виданий у формі споживчого кредиту, за умови що ця особа здійснює
підприємницьку діяльність у сфері торгівлі, виробництва або
надання послуг у відповідності із законодавством України;
надходження Мікро-Суб-кредитів ММП не повинні використовуватись
для фінансування підприємств, що займаються: - виробництвом зброї або військового обладнання; - виготовленням хутрових виробів або торгівлею рідкісними
видами тваринами; - виготовленням тютюнових виробів; - виготовленням горілчаних виробів; - ігорним бізнесом; - валютними спекуляціями; - інвестиціями в цінні папери; - видом діяльності, що входить до Переліку видів виробництва,
фінансування яких заборонено ЄБРР з екологічних міркувань. За наявності письмової згоди Консультанта/ів ММП,
Банк-учасник може надати ММП, що отримало Мікро-Суб-кредит ММП і,
на думку цього Банку-учасника, має задовільну (з огляду на термін)
кредитну історію, право користуватися кількома Мікро-Суб-кредитами
ММП одночасно. (c) Кількість працівників ММП, що отримує Міні-Суб-кредит
ММП, не може перевищувати ста (100) осіб, включно з повноштатним
управлінським персоналом. За виняткових обставин, коли ММП
здійснює господарську діяльність, пов'язану з інтенсивним
використанням робочої сили, Консультант/и ММП може допустити таке
підприємство до участі у відборі, із дотриманням порядку,
передбаченого вище у параграфі (а) щодо Угод про Міні-Суб-кредити
ММП.
Кошти Міні-Суб-кредитів ММП можуть спрямовуватися на: - капітальні інвестиції; - проекти в сфері обслуговування; - поповнення обігових коштів виробничих підприємств або
постачальників послуг; - закупки машин (автомобілів, мікроавтобусів, вантажівок,
обладнання) в цілях виробництва, надання послуг або торгової
діяльності; або - придбання нерухомості, якщо остання використовуватиметься в
цілях виробництва, надання послуг або торгової діяльності. Кошти Міні-Суб-кредитів ММП не можуть використовуватися на/в: - поповнення обігових коштів у цілях торгової діяльності; - виробництво зброї або військового обладнання; - виготовлення тютюнових виробів; - виготовлення горілчаних виробів; - казино та ігорний бізнес; - інший вид діяльності, що входить до Переліку видів
виробництва, фінансування яких заборонено ЄБРР з екологічних
міркувань; - валютних спекуляціях; - інвестиції в цінні папери; - виробництво, де використовується хутро або рідкісні види
тварин;
Моніторинг Суб-кредитів ММП
Службовці кредитного відділу, з урахуванням рекомендацій
Консультанта/ів ММП та під його керівництвом, розробляють і
впроваджують процедури моніторингу Суб-кредитів ММП, що
передбачають регулярні інспекції на місцях. Відповідальність за моніторинг Суб-кредитів ММП лежить на
службовцях кредитного відділу. Вони готують місячні звіти по
Суб-кредитах ММП, що представляються на розгляд Консультанту/ам
ММП і керівництву Банку-учасника.
Сумнівні позики
Кредитний комітет переглядає Суб-кредити ММП, повернення яких
викликає сумніви, щонайменше раз на місяць. Службовці кредитного
відділу готують звіт ("Звіт про сумнівні позики"), який регулярно
переглядається і коригується Консультантом/ами ММП, і
представляють його Кредитному комітету. Консультант/и ММП має
право виносити на наступне засідання Кредитного комітету справу
будь-якого сумнівного Суб-кредиту ММП. До Звіту про сумнівні позики входять Суб-кредити ММП: i. платежі по яким прострочені на термін у понад 15 днів; ii. надані мікро-, малому підприємству, фінансовий стан якого
значно погіршився; iii. щодо яких, на думку Банку-учасника, збільшився кредитний
ризик; iv. що, на думку контролюючих органів або незалежного
аудитора, належать до категорії субстандартних або нижче; v. які не приносять відсоткових прибутків; vi. що під час перегляду наданих позик класифіковані як
проблематичні або такі, що вимагають особливої уваги; vii. рекомендовані до включення у Звіт Консультантом/ами ММП. Під час розгляду сумнівних Суб-кредитів ММП Кредитний комітет
приймає рішення про дострокове погашення або накладення стягнення
на надане забезпечення. Всі служби відділення негайно включаються
у роботу по виконанню прийнятого Кредитним комітетом рішення.
Консультант/и ММП має право вимагати від Банку-учасника
застосування вищеописаних заходів навіть тоді, коли решта членів
Кредитного комітету з ним не погоджується. Всі заявки про
рефінансування або тимчасове припинення виплат передаються на
розгляд і затвердження до Кредитного комітету.
Вимоги щодо звітності
Кожний Банк-учасник регулярно надає Консультанту/ам ММП
місячні операційні звіти ("Операційні звіти") по кожному
відділенню. Операційні звіти готуються під керівництвом
Консультанта/ів ММП і, зокрема, містять інформацію про кількість
виплачених Суб-кредитів ММП, ще непогашених Суб-кредитів ММП, з
розбивкою простроченої заборгованості по термінах (1-15 днів,
15-30 днів, 30-60 днів та понад 60 днів). По всім
Міні-Суб-кредитам ММП вказується строк погашення, ціль надання і
сума. Банки-учасники докладають зусиль для надання Консультанту/ам
ММП всієї інформації, якої він вимагатиме, стосовно операцій
Банку-учасника, що можуть вплинути на хід Програми, в т. ч.
витрат, понесених Банками-учасниками у зв'язку з Проектом.вгору