Документ 995_k63, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 06.06.2012, підстава - 4904-VI
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 01.11.2012, підстава - v2513321-12. Подивитися в історії? )

ПРОТОКОЛ
до Конвенції про міжнародні майнові права на рухоме обладнання з питань авіаційного обладнання


Дата підписання:

16.11.2001


Дата ратифікації Україною:

06.06.2012


Дата набрання чинності для України:

01.11.2012

Офіційний переклад

{Протокол ратифіковано із заявами згідно із Законом № 4904-VI від 06.06.2012}

ДЕРЖАВИ - СТОРОНИ ЦЬОГО ПРОТОКОЛУ,

ВВАЖАЮЧИ необхідним імплементувати Конвенцію про міжнародні майнові права на рухоме обладнання (далі - "Конвенція") в частині, що стосується авіаційного обладнання, в світлі цілей, що встановлюються в преамбулі Конвенції,

ПАМ'ЯТАЮЧИ про потребу адаптації Конвенції до особливих вимог фінансування авіаційного обладнання та розширення сфери застосування Конвенції до договорів купівлі-продажу авіаційного обладнання,

ПАМ'ЯТАЮЧИ про принципи та цілі Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, що була підписана в Чикаго 7 грудня 1944 року,

ДОМОВИЛИСЯ про такі положення стосовно авіаційного обладнання:

Глава 1
Сфера застосування та загальні положення

Стаття I - Визначення термінів

1. У цьому Протоколі, якщо контекст не вимагає іншого, терміни, що використовуються в ньому, мають значення, визначене в Конвенції.

2. У цьому Протоколі терміни, що наведені нижче, вживаються в такому значенні:

(a) "повітряні судна" означає повітряні судна, як вони визначені для цілей Чиказької конвенції, які є корпусами повітряних суден з авіаційними двигунами, що встановлені на них, чи вертольотами;

(b) "авіаційні двигуни" означає авіаційні двигуни (за винятком тих, що використовуються військовими, митними чи поліцейськими службами), які приводяться в дію реактивним струменем або в яких використовується турбінна чи поршнева технологія та:

(i) у випадку реактивних авіаційних двигунів мають тягу не менше 1750 фунтів чи еквівалент в інших одиницях; та

(ii) у випадку авіаційних двигунів, що приводяться в дію турбіною чи поршнями, мають номінальну злітну потужність на валу не менше 550 кінських сил чи еквівалент в інших одиницях, у комплекті з усіма модулями та іншим встановленим, вмонтованим чи приєднаним додатковим приладдям, частинами та обладнанням, а також усіма даними, інструкціями з експлуатації та записами, що їх стосуються;

(c) "авіаційні об'єкти" означає корпуси повітряних суден, авіаційні двигуни та вертольоти;

(d) "реєстр повітряних суден" означає реєстр, який ведеться державою чи органом, що реєструє загальні розпізнавальні та реєстраційні знаки, для цілей Чиказької конвенції;

(e) "корпуси повітряних суден" означає корпуси повітряних суден (за винятком тих, що використовуються військовими, митними чи поліцейськими службами), на які, після встановлення відповідних авіаційних двигунів, компетентними авіаційними органами видається сертифікат типу, що засвідчує придатність до перевезення:

(i) принаймні восьми (8) осіб, у тому числі екіпажу; чи

(ii) товарів масою, що перевищує 2750 кілограмів, у комплекті з усім встановленим, вмонтованим чи приєднаним додатковим приладдям, частинами та обладнанням (за винятком авіаційних двигунів), а також усіма даними, інструкціями з експлуатації та записами, що їх стосуються;

(f) "уповноважена сторона" означає сторону, згадану в пункті 3 статті XIII;

(g) "Чиказька конвенція" означає Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, підписану в Чикаго 7 грудня 1944 року, зі змінами та Додатками;

(h) "орган, що реєструє загальні розпізнавальні та реєстраційні знаки" означає орган, який веде реєстр відповідно до статті 77 Чиказької конвенції, що створюється відповідно до Постанови Ради Міжнародної організації цивільної авіації про національність та реєстрацію повітряних суден, що експлуатуються міжнародними експлуатаційними агентствами, яка була прийнята 14 грудня 1967 року;

(i) "дереєстрація повітряного судна" означає виключення чи вилучення реєстрації повітряного судна з реєстру повітряних суден відповідно до Чиказької конвенції;

(j) "договір гарантії" означає договір, що укладається особою, яка виступає як гарант;

(k) "гарант" означає особу, яка з метою забезпечення виконання будь-якого зобов'язання на користь кредитора відповідно до договору про забезпечення чи іншого договору дає поручительство чи надає гарантію на першу вимогу, виставляє резервний акредитив чи надає забезпечення кредиту в будь-якій іншій формі;

(l) "вертольоти" означає машини, важчі за повітря (за винятком тих, що використовуються військовими, митними чи поліцейськими службами), які під час польоту підтримуються в повітрі в основному за рахунок взаємодії повітря з одним чи більше несучими гвинтами з приводом від двигуна, що обертаються навколо осей, які знаходяться в основному у вертикальному положенні, та на які компетентними авіаційними органами видається сертифікат типу, що засвідчує придатність до перевезення:

(i) принаймні п'яти (5) осіб, у тому числі екіпажу; чи

(ii) товарів масою, що перевищує 450 кілограмів, у комплекті з усім встановленим, вмонтованим чи приєднаним додатковим приладдям, частинами та обладнанням (у тому числі несучими гвинтами), а також усіма даними, інструкціями з експлуатації та записами, що їх стосуються;

(m) "подія, що пов'язана з банкрутством" означає:

(i) початок провадження у справі про банкрутство; чи

(ii) заявлений намір призупинити чи фактичне призупинення платежів боржником у випадку, коли право кредитора на порушення провадження у справі про банкрутство стосовно боржника чи на застосування засобів захисту прав відповідно до Конвенції призупинене чи не може бути реалізоване згідно із законодавством чи в результаті дії держави;

(n) "первинна юрисдикція стосовно банкрутства" означає Договірну Державу, в якій знаходиться центр основних майнових прав боржника, яким, для цих цілей, вважається його передбачена законодавством штаб-квартира чи, у разі відсутності такої, місце створення чи заснування боржника, якщо не доведене інше;

(o) "орган реєстрації" означає національний орган чи орган, що реєструє загальні розпізнавальні та реєстраційні знаки, який веде реєстр повітряних суден у Договірній Державі та відповідає за реєстрацію й дереєстрацію повітряних суден відповідно до Чиказької конвенції; та

(p) "держава реєстрації" означає, стосовно повітряних суден, державу, до національного реєстру якої вноситься повітряне судно, чи державу знаходження органу, що реєструє загальні розпізнавальні та реєстраційні знаки, який веде реєстр повітряних суден.

Стаття II - Застосування Конвенції щодо авіаційних об'єктів

1. Конвенція застосовується щодо авіаційних об'єктів відповідно до умов цього Протоколу.

2. Стосовно авіаційних об'єктів Конвенція та цей Протокол відомі як Конвенція про міжнародні майнові права на рухоме обладнання.

Стаття III - Застосування Конвенції до продаж

Наведені нижче положення Конвенції застосовуються так, якби посилання на договір, згідно з яким створюється чи який передбачає створення міжнародного майнового права, були посиланнями на договір купівлі-продажу та якби посилання на міжнародне майнове право, майбутнє міжнародне майнове право, боржника та кредитора були посиланнями на продаж, майбутній продаж, продавця та покупця відповідно:

статті 3 та 4;

підпункт "a" пункту 1 статті 16;

пункт 4 статті 19;

пункт 1 статті 20 (стосовно реєстрації договору купівлі-продажу чи майбутнього продажу);

пункт 2 статті 25 (стосовно майбутнього продажу); та
      стаття 30.

Крім того, загальні положення статті 1, статті 5, глав IV - VII, статті 29 (за винятком пункту 3 статті 29, який замінюється пунктами 1 та 2 статті XIV), глави X, глави XII (за винятком статті 43), глави XIII та глави XIV (за винятком статті 60) застосовуються до договорів купівлі-продажу та майбутнього продажу.

Стаття IV - Сфера застосування

1. Без впливу на пункт 1 статті 3 Конвенції, Конвенція також застосовується до вертольотів чи корпусів повітряних суден, які належать повітряним суднам, зареєстрованим у реєстрі повітряних суден Договірної Держави, яка є державою реєстрації, і у разі здійснення такої реєстрації відповідно до договору про реєстрацію повітряних суден, вона вважається чинною на момент укладення договору.

2. Для цілей визначення "внутрішньої операції" в статті 1 Конвенції:

(a) корпус повітряного судна знаходиться в державі реєстрації повітряного судна, частиною якого він є;

(b) авіаційний двигун знаходиться в державі реєстрації повітряного судна, на якому він встановлений чи, якщо він не встановлений на повітряному судні, де він фізично знаходиться; та

(c) вертоліт знаходиться в державі реєстрації, на момент укладення договору, яким створюється чи який передбачає створення майнового права.

3. Сторони можуть, за допомогою письмової домовленості, виключити застосування статті XI та, у своїх взаємовідносинах, відступити від будь-яких з положень цього Протоколу чи змінити їхню дію, за винятком пунктів 2 - 4 статті IX.

Стаття V - Формальні вимоги, наслідки та реєстрація договорів купівлі-продажу

1. Для цілей цього Протоколу договір купівлі-продажу є таким, що:

(a) складається в письмовій формі;

(b) стосується авіаційного об'єкта, на розпорядження яким продавець має право; та

(c) дає можливість ідентифікувати авіаційний об'єкт відповідно до цього Протоколу.

2. За договором купівлі-продажу майнове право продавця на авіаційний об'єкт передається покупцеві відповідно до умов договору.

3. Реєстрація договору купівлі-продажу є чинною протягом необмеженого строку. Реєстрація майбутнього продажу залишається чинною, за винятком випадків припинення її дії чи закінчення строку, що зазначений в реєстрації, якщо такий є.

Стаття VI - Можливість представництва

Особа може укласти договір чи здійснити продаж та зареєструвати міжнародне майнове право на авіаційний об'єкт чи його продаж як представник, довірений чи в іншій представницькій якості. У такому випадку ця особа має право відстоювати майнові та інші права, передбачені в Конвенції.

Стаття VII - Опис авіаційних об'єктів

Опис авіаційного об'єкта, який містить серійний номер виробника, назву виробника та позначення моделі, є необхідним та достатнім для ідентифікації об'єкта для цілей пункту "c" статті 7 Конвенції та підпункту "c" пункту 1 статті V цього Протоколу.

Стаття VIII - Вибір права

1. Ця стаття застосовується виключно у випадках, коли Договірна Держава зробила заяву відповідно до пункту 1 статті XXX.

2. Сторони договору, договору купівлі-продажу чи пов'язаних з ними договору гарантії або договору про підпорядкування можуть домовитися стосовно права, яке повністю або частково регулюватиме їхні договірні права та зобов'язання.

3. Якщо не домовлено про інше, посилання в попередньому пункті на право, що його вибрали сторони, є посиланням на національні норми права визначеної держави чи, якщо така держава складається з декількох територіальних одиниць, на внутрішнє законодавство визначеної територіальної одиниці.

Глава II
Засоби захисту прав, пріоритети і відступлення

Стаття IX - Внесення змін до положень про засоби захисту прав у разі невиконання зобов'язання

1. Крім засобів захисту прав, що визначені в главі III Конвенції, кредитор може, настільки, наскільки боржник будь-коли дав на це згоду, та за обставин, що визначені в цій главі:

(a) забезпечити дереєстрацію авіаційного об'єкта; та

(b) забезпечити експорт і фізичну передачу авіаційного об'єкта з території, на якій він знаходиться.

2. Кредитор не застосовує засобів захисту прав, що зазначені в попередньому пункті, без попередньої письмової згоди володільця будь-якого зареєстрованого майнового права, що має вищий ступінь черговості, ніж майнове право кредитора.

3. Пункт 3 статті 8 Конвенції не застосовується до авіаційних об'єктів. Будь-який засіб захисту прав, що передбачається Конвенцією стосовно авіаційного об'єкта, застосовується в розумний з комерційної точки зору спосіб. Вважається, що засіб захисту прав застосовано в розумний з комерційної точки зору спосіб, якщо він застосовується відповідно до положення договору, за винятком випадків, коли таке положення є очевидно невиправданим.

4. Вважається, що надання заставодержателем письмового повідомлення про пропонований продаж чи лізинг заінтересованим особам за десять чи більше робочих днів до їхнього здійснення, задовольняє вимогу про надання "попереднього повідомлення в розумні строки", що визначені в пункті 4 статті 8 Конвенції. Зазначене вище не забороняє заставодержателю, заставодавцю чи гаранту укладати домовленості стосовно довшого строку для надання попереднього повідомлення.

5. Орган реєстрації Договірної Держави відповідно до будь-яких застосовних законів та нормативних актів про безпеку польотів задовольняють запит про здійснення дереєстрації та експорту, якщо:

(a) запит належним чином подано уповноваженою стороною згідно із зареєстрованим безвідкличним повноваженням на подання запиту про здійснення дереєстрації та експорту; та

(b) уповноважена сторона засвідчує органу реєстрації, якщо того вимагає цей орган, що всі зареєстровані майнові права, які мають вищий ступінь черговості, ніж майнові права кредитора, на чию користь було видано дозвіл, було виконано або що володільці таких майнових прав дали згоду на здійснення дереєстрації та експорту.

6. Заставодержатель, який пропонує забезпечити дереєстрацію та експорт повітряного судна згідно з пунктом 1 в інший спосіб, ніж на підставі ухвали суду, надає в розумні строки попереднє письмове повідомлення про пропоновані дереєстрацію та експорт:

(a) заінтересованим особам, що визначені в підпунктах "i" та "ii" пункту "m" статті 1 Конвенції; та

(b) заінтересованим особам, що визначені в підпункті "iii" пункту "m" статті 1 Конвенції, які надали повідомлення про їхні права заставодержателю в розумний строк до здійснення дереєстрації та експорту.

Стаття X - Внесення змін до положень стосовно засобів судового захисту до винесення остаточного рішення

1. Ця стаття застосовується виключно у випадках, коли Договірна Держава зробила заяву відповідно до пункту 2 статті XXX та настільки, наскільки це визначено в такій заяві.

2. Для цілей пункту 1 статті 13 Конвенції, "швидкий", в контексті отримання засобу судового захисту, означає протягом такої кількості робочих днів з дати подання заяви про надання засобу судового захисту, яка визначена в заяві, що зроблена Договірною Державою, в якій подається заява.

3. Пункт 1 статті 13 Конвенції застосовується з урахуванням наведеного нижче положення, що додається відразу після підпункту "d":

"(e) якщо будь-коли боржник та кредитор конкретно домовилися про продаж та використання доходів від продажу",

та пункт 2 статті 43 застосовується із додаванням після слів "підпункту "d" пункту 1 статті 13 " слів: "та "e".

4. Право власності чи будь-яке інше майнове право боржника, що передається у разі здійснення продажу відповідно до попереднього пункту, є вільним від будь-яких інших майнових прав, над якими міжнародне майнове право кредитора має пріоритет відповідно до положень статті 29 Конвенції.

5. Кредитор, боржник чи будь-яка інша заінтересована особа можуть дати письмову згоду на незастосування пункту 2 статті 13 Конвенції.

6. Що стосується засобів захисту, які передбачені в пункті 1 статті IX, то:

(a) вони надаються органом реєстрації та, залежно від обставин, іншими адміністративними органами Договірної Держави не пізніше п'яти робочих днів після того, як кредитор повідомляє таким органам про те, що захист, передбачений в пункті 1 статті IX, надається або, у разі надання захисту іноземним судом, визнається судом такої Договірної Держави, і що кредитор має право на отримання таких засобів захисту відповідно до Конвенції; та

(b) відповідні органи невідкладно розпочинають співпрацю з кредитором та надають йому допомогу в застосуванні таких засобів захисту відповідно до застосовних законів та нормативних актів про безпеку польотів.

7. Пункти 2 та 6 не впливають на будь-які застосовні закони та нормативні акти про безпеку польотів.

Стаття XI - Засоби захисту прав у разі банкрутства

1. Ця стаття застосовується виключно у випадках, коли Договірна Держава, яка є первинною юрисдикцією стосовно банкрутства, зробила заяву відповідно до пункту 3 статті XXX.

Варіант A

2. Після настання події, що пов'язана з банкрутством, керуючий у справі про банкрутство чи, залежно від обставин, боржник надають, відповідно до пункту 7, авіаційний об'єкт у володіння кредитору не пізніше, ніж до:

(a) закінчення строку очікування; та

(b) дати, з якої кредитор отримав би право на набуття авіаційного об'єкта у володіння, якби ця стаття не застосовувалася.

3. Для цілей цієї статті, "строк очікування" вважається строком, що зазначається в заяві Договірної Держави, яка є первинною юрисдикцією стосовно банкрутства.

4. Посилання в цій статті на "керуючого у справі про банкрутство" є посиланнями на таку особу в її офіційній, а не особистій якості.

5. Якщо тільки та доти, доки кредитору не надається можливість набути предмет у володіння відповідно до пункту 2:

(a) керуючий у справі про банкрутство чи, залежно від обставин, боржник обслуговує авіаційний об'єкт та зберігає його та його вартість відповідно до договору; та

(b) кредитор має право на звернення про надання будь-якої іншої форми тимчасового захисту, яка існує відповідно до застосовного права.

6. Підпункт "a" попереднього пункту не забороняє використання авіаційного об'єкта згідно з домовленостями, що спрямовані на обслуговування авіаційного об'єкта й збереження його та його вартості.

7. Керуючий у справі про банкрутство чи, залежно від обставин, боржник може зберегти авіаційний об'єкт у володінні у випадках, якщо на час, що встановлюється в пункті 2, він усуне всі невиконання зобов'язань, крім невиконання зобов'язання, яке було створене початком провадження у справі про банкрутство, і дасть згоду на виконання всіх майбутніх зобов'язань за договором. До невиконання таких майбутніх зобов'язань не застосовується другий строк очікування.

8. Що стосується засобів захисту, які передбачені в пункті 1 статті IX, то:

(a) вони надаються органом реєстрації та, залежно від обставин, адміністративними органами Договірної Держави не пізніше п'яти робочих днів після дати повідомлення кредитором таким органам про те, що він має право на отримання таких засобів захисту відповідно до Конвенції; та

(b) відповідні органи невідкладно розпочинають співпрацю з кредитором та надають йому допомогу в застосуванні таких засобів захисту відповідно до застосовних законів та нормативних актів про безпеку польотів.

9. Після настання дати, що зазначена в пункті 2, не дозволяється заборона чи відстрочка застосування засобів захисту, які дозволені Конвенцією чи цим Протоколом.

10. До зобов'язань боржника за договором не можуть вноситися зміни без згоди кредитора.

11. Ніщо в попередньому пункті не розглядається як таке, що впливає на повноваження керуючого у справі про банкрутство стосовно розірвання договору, якщо такі існують згідно з чинним законодавством.

12. Жодні майнові чи інші права, крім недоговірних майнових чи інших прав, що належать до категорії, на яку поширюється дія заяви відповідно до пункту 1 статті 39, не мають пріоритету над зареєстрованими майновими правами у провадженні у справах про банкрутство.

13. Конвенція зі змінами, що вносяться статтею IX цього Протоколу, застосовується до використання будь-яких засобів захисту прав відповідно до цієї статті.

Варіант B

2. Після настання події, що пов'язана з банкрутством, керуючий у справі про банкрутство чи, залежно від обставин, боржник на запит кредитора та протягом часу, що визначається в заяві Договірної Держави відповідно до пункту 3 статті XXX, надає кредитору повідомлення про те, чи він:

a) усуне всі невиконання зобов'язань, крім невиконання зобов'язання, яке було створене початком провадження у справі про банкрутство, і дасть згоду на виконання всіх майбутніх зобов'язань за договором та документами, що пов'язані з операцією; або

b) надасть кредитору можливість набути авіаційний об'єкт у володіння відповідно до застосовного права.

3. Застосовне право, яке згадується в підпункті "b" попереднього пункту, може дозволяти суду встановлювати вимогу здійснити будь-який додатковий захід або надати будь-яку додаткову гарантію.

4. Кредитор надає підтвердження своїх претензій та докази того, що його міжнародне майнове право було зареєстроване.

5. Якщо керуючий у справі про банкрутство чи, залежно від обставин, боржник не надає повідомлення відповідно до пункту 2 або якщо керуючий у справі про банкрутство чи боржник заявив, що надасть кредитору можливість набути авіаційний об'єкт у володіння, проте не виконує цього зобов'язання, суд може дозволити кредитору набути авіаційний об'єкт у володіння на таких умовах, які можуть встановлюватися судом, та може встановити вимогу про здійснення будь-якого додаткового заходу чи надання будь-якої додаткової гарантії.

6. Авіаційний об'єкт не може бути продано до винесення судом рішення стосовно претензії та міжнародного майнового права.

Стаття XII - Сприяння у справах про банкрутство

1. Ця стаття застосовується виключно у випадках, коли Договірна Держава зробила заяву відповідно до пункту 1 статті XXX.

2. Суди Договірної Держави, в якій знаходиться авіаційний об'єкт, відповідно до законодавства Договірної Держави співпрацюють настільки, наскільки це є можливим, з іноземними судами та іноземними керуючими у справах про банкрутство стосовно виконання положень статті XI.

Стаття XIII - Повноваження на подання запиту про здійснення дереєстрації та експорту

1. Ця стаття застосовується виключно у випадках, коли Договірна Держава зробила заяву відповідно до положень пункту 1 статті XXX.

2. У випадку, коли боржник видав безвідкличне повноваження на подання запиту про здійснення дереєстрації та експорту у формі, що додається до цього Протоколу, і подав таке повноваження на реєстрацію до органу реєстрації, таке повноваження відповідно реєструється.

3. Особа, на чию користь було видано повноваження ("уповноважена сторона"), чи офіційно призначена нею особа є єдиною особою, що має право на застосування засобів захисту прав, що передбачені в пункті 1 статті IX, і може застосовувати такі засоби захисту прав виключно відповідно до повноваження та застосовних законів і нормативних актів про безпеку польотів. Таке повноваження не може бути відкликане боржником без письмової згоди уповноваженої сторони. На прохання уповноваженої сторони орган реєстрації вилучає повноваження з реєстру.

4. Орган реєстрації та інші адміністративні органи Договірних Держав невідкладно розпочинають співпрацю з уповноваженою стороною та надають їй допомогу в застосуванні засобів захисту, що передбачені в статті IX.

Стаття XIV - Внесення змін до положень стосовно пріоритету

1. Покупець авіаційного об'єкта відповідно до зареєстрованого продажу набуває своє майнове право на такий об'єкт вільним від майнового права, яке було зареєстровано пізніше, та від незареєстрованого майнового права навіть у разі, якщо покупцю було фактично відомо про існування незареєстрованого майнового права.

2. Покупець авіаційного об'єкта набуває своє майнове право на такий об'єкт відповідно до майнового права, яке було зареєстроване на момент набуття такого права.

3. Право власності чи інше право на авіаційний двигун не залежить від його встановлення на авіаційне судно чи демонтажу з нього.

4. Пункт 7 статті 29 Конвенції застосовується до деталі, іншої ніж об'єкт, що встановлена на корпус повітряного судна, авіаційного двигуна чи вертольота.

Стаття XV - Внесення змін до положень стосовно здійснення відступлення

Пункт 1 статті 33 Конвенції застосовується так, якби її було доповнено відразу після підпункту "b" наведеним нижче положенням:

"та c) боржник дав письмову згоду, незалежно від того, чи надається така згода заздалегідь до здійснення відступлення, чи вона визначає цесіонарія."

Стаття XVI - Положення, які стосуються боржника

1. За відсутності факту невиконання зобов'язань у значенні статті 11 Конвенції боржник має право на спокійне володіння та користування об'єктом відповідно до договору на відміну від:

a) його кредитора та володільця будь-якого майнового права, від обтяження яким боржник набуває права вільними відповідно до пункту 4 статті 29 Конвенції або, коли боржник виступає як покупець, до пункту 1 статті XIV цього Протоколу, якщо та настільки, наскільки боржник не дав згоду на інше; та

b) володільця будь-якого майнового права, яке поширюється на майнове чи інше право боржника відповідно до пункту 4 статті 29 Конвенції або, коли боржник виступає як покупець, до пункту 2 статті XIV цього Протоколу, але лише настільки, наскільки такий володілець дав згоду.

2. Ніщо в цій Конвенції чи цьому Протоколі не впливає на відповідальність кредитора за будь-яке порушення договору відповідно до застосовного права настільки, наскільки договір стосується авіаційного об'єкта.

Глава III
Положення, які стосуються реєстрації міжнародних майнових прав на авіаційні об'єкти

Стаття XVII - Наглядовий орган та Реєстратор

1. Наглядовим органом є міжнародний орган, що призначений Резолюцією, яка прийнята Дипломатичною конференцією з прийняття Конвенції про міжнародні майнові права на рухоме обладнання та Протоколу з питань авіаційного обладнання.

2. Якщо міжнародний орган, згаданий в попередньому пункті, не має змоги та бажання діяти як Наглядовий орган, для призначення іншого Наглядового органу скликається конференція держав, які підписали Конвенцію та Протокол, і Договірних Держав.

3. Наглядовий орган, його посадові особи та службовці наділяються імунітетом від судових та адміністративних дій, який передбачено правилами, що застосовуються до них як до міжнародного органу, чи іншим чином.

4. Наглядовий орган може створити комісію експертів з числа осіб, що пропонуються державами, які підписали Конвенцію та Протокол, і Договірними Державами та мають необхідну кваліфікацію й досвід, та доручити їй завдання стосовно надання допомоги Наглядовому органу у виконанні його функцій.

5. Перший Реєстратор забезпечує функціонування Міжнародного реєстру протягом п'яти років з дати набрання чинності цим Протоколом. Після цього, Реєстратор призначається чи повторно призначається Наглядовим органом на регулярній основі через кожні п'ять років.

Стаття XVIII - Перші нормативно-правові акти

Перші нормативно-правові акти розробляються Наглядовим органом для того, щоб вони набрали чинності разом з набранням чинності цим Протоколом.

Стаття XIX - Призначені пункти введення інформації

1. Відповідно до пункту 2, Договірна Держава може будь-коли призначити організацію чи організації, що знаходяться на її території, пунктом чи пунктами введення інформації, через які передається чи може передаватися до Міжнародного реєстру інформація, що є необхідною для реєстрації, іншої, ніж реєстрація повідомлення про національне майнове право або майнове чи інше право відповідно до статті 40, що виникає в обох випадках відповідно до законодавства іншої держави.

2. Призначення, яке здійснене відповідно до попереднього пункту, може дозволяти, але не вимагати, використання призначеного пункту чи призначених пунктів введення інформації, що є необхідною для здійснення реєстрації стосовно авіаційних двигунів.

Стаття XX - Додаткові зміни до положень, що стосуються реєстрації

1. Для цілей пункту 6 статті 19 Конвенції, критеріями пошуку стосовно авіаційного об'єкта є назва його виробника, серійний номер виробника та позначення моделі, які доповнюються у разі необхідності іншими даними для забезпечення однозначності. Така додаткова інформація визначається у нормативно-правових актах.

2. Для цілей пункту 2 статті 25 Конвенції та за обставин, що в ньому описуються, володілець зареєстрованого майбутнього міжнародного майнового права або зареєстрованого майбутнього відступлення міжнародного права чи особа, на чию користь зареєстровано майбутній продаж, здійснює заходи, які належать до її повноважень, для забезпечення припинення дії реєстрації не пізніше п'яти робочих днів після отримання вимоги, що описується в зазначеному пункті.

3. Збори, про які йдеться в підпункті "h" пункту 2 статті 17 Конвенції, визначаються таким чином, щоб покрити розумні витрати на створення, функціонування та регулювання Міжнародного реєстру, а також розумних витрат Наглядового органу, які пов'язані зі здійсненням його функцій і повноважень та виконанням обов'язків, що передбачені в пункті 2 статті 17 Конвенції.

4. Здійснення централізованих функцій Міжнародного реєстру та управління ними здійснюються Реєстратором цілодобово. Різні пункти введення інформації здійснюють свої функції принаймні протягом робочого часу на їхніх відповідних територіях.

5. Сума страхування чи фінансової гарантії, про які йдеться в пункті 4 статті 28 Конвенції, стосовно кожного випадку дорівнює принаймні максимальній вартості авіаційного об'єкта, встановленій Наглядовим органом.

6. Ніщо в Конвенції не перешкоджає Реєстраторові забезпечувати страхування чи надання фінансової гарантії на покриття подій, за які Реєстратор не несе відповідальності відповідно до статті 28 Конвенції.

Розділ IV
Юрисдикція

Стаття XXI - Внесення змін до положень, які стосуються юрисдикції

Для цілей статті 43 Конвенції та відповідно до статті 42 Конвенції, юрисдикція суду Договірної Держави також поширюється на випадки, коли об'єктом є вертоліт чи корпус повітряного судна, що належить авіаційному об'єкту, для яких така держава є державою реєстрації.

Стаття XXII - Відмова від суверенного імунітету

1. Відповідно до пункту 2, відмова від суверенного імунітету від юрисдикції судів, передбаченої в статтях 42 та 43 Конвенції, чи у зв'язку з примусовим здійсненням майнових та інших прав, пов'язаних з авіаційним об'єктом, згідно з Конвенцією є обов'язковою, а також, у разі виконання інших умов стосовно такої юрисдикції чи примусового здійснення, є чинною для надання юрисдикції та дозволу на примусове здійснення, залежно від обставин.

2. Відмова відповідно до попереднього пункту оформлюється в письмовому вигляді та містить опис авіаційного об'єкта.

Глава V
Зв'язок з іншими конвенціями

Стаття XXIII - Зв'язок з Конвенцією про міжнародне визнання прав на повітряні судна

Для Договірної Держави, що є стороною Конвенції про міжнародне визнання прав на повітряні судна, яка була підписана в Женеві 19 червня 1948 року, Конвенція заміняє зазначену Конвенцію в частині, що стосується повітряних суден, як вони визначені в цьому Протоколі, та авіаційних об'єктів. Проте стосовно майнових чи інших прав, що не охоплюються чи на які не поширюється ця Конвенція, Женевська конвенція не заміняється.

Стаття XXIV - Зв'язок з Конвенцією про уніфікацію певних правил стосовно запобіжного арешту повітряних суден

1. Для Договірної Держави, що є стороною Конвенції про уніфікацію певних правил стосовно запобіжного арешту повітряних суден, яка була підписана в Римі 29 травня 1933 року, Конвенція заміняє зазначену Конвенцію в частині, що стосується повітряних суден, як вони визначені в цьому Протоколі.

2. Договірна Держава, що є стороною зазначеної вище Конвенції, може заявити будь-коли під час ратифікації, прийняття, затвердження цього Протоколу чи приєднання до нього про те, що вона не застосовуватиме цю статтю.

Стаття XXV - Зв'язок з Конвенцією УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг

Конвенція заміняє Конвенцію УНІДРУА про міжнародний фінансовий лізинг, яка була підписана в Оттаві 28 травня 1988 року, у частині, що стосується повітряних суден.

Глава VI
Заключні положення

Стаття XXVI - Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження чи приєднання

1. Цей Протокол є відкритим для підписання в Кейптауні 16 листопада 2001 року для держав, які брали участь у Дипломатичній конференції з прийняття Конвенції про міжнародні майнові права на рухоме обладнання та Протоколу з питань авіаційного обладнання, яка відбулася в Кейптауні з 29 жовтня по 16 листопада 2001 року. Після 16 листопада 2001 року цей Протокол є відкритим для всіх держав для підписання в штаб-квартирі Міжнародного інституту уніфікації приватного права (УНІДРУА) в Римі до набрання ним чинності відповідно до статті XXVIII.

2. Цей Протокол підлягає ратифікації, прийняттю чи затвердженню державами, які його підписали.

3. Будь-яка держава, що не підписує цей Протокол, може приєднатися до нього будь-коли.

4. Ратифікація, прийняття, затвердження чи приєднання здійснюються шляхом здачі офіційного документа про це на зберігання Депозитарію.

5. Держава не може стати стороною цього Протоколу, якщо вона не є або не стає стороною Конвенції.

Стаття XXVII - Регіональні організації економічної інтеграції

1. Регіональна організація економічної інтеграції, яка утворюється суверенними державами та яка має компетенцію стосовно певних питань, що регулюються цим Протоколом, може подібним чином підписати, прийняти, затвердити цей Протокол чи приєднатися до нього. Регіональна організація економічної інтеграції в такому випадку має права та обов'язки Договірної Держави настільки, наскільки така організація має компетенцію стосовно питань, що регулюються цим Протоколом. У разі, коли кількість Договірних Держав є релевантною в цьому Протоколі, регіональна організація економічної інтеграції не вважається Договірною Державою на додаток до її держав-членів, які є Договірними Державами.

2. Під час підписання, прийняття, затвердження чи приєднання, регіональна організація економічної інтеграції робить заяву Депозитарію, в якій визначає питання, що регулюються цим Протоколом, компетенцію стосовно яких було передано такій організації її державами-членами. Регіональна організація економічної інтеграції негайно повідомляє Депозитарію про будь-які зміни в розподілі компетенції, що зазначена в заяві, яку зроблено згідно з цим пунктом, у тому числі про нові передачі компетенції.

3. Будь-яке посилання на "Договірну Державу" або "Договірні Держави" чи "Державу-сторону" або "Держави-сторони" в цьому Протоколі рівною мірою застосовується до регіональної організації економічної інтеграції, коли того вимагає контекст.

Стаття XXVIII - Набрання чинності

1. Цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення трьох місяців з дати здачі на зберігання восьмої ратифікаційної грамоти, документа про прийняття, затвердження чи приєднання, між державами, які здали такі документи на зберігання.

2. Для інших держав цей Протокол набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення трьох місяців з дати здачі на зберігання їхньої ратифікаційної грамоти, документа про прийняття, затвердження чи приєднання.

Стаття XXIX - Територіальні одиниці

1. Якщо Договірна Держава має територіальні одиниці, в яких застосовуються різні системи права до питань, про які йдеться в цьому Протоколі, то вона може, під час ратифікації, прийняття, затвердження чи приєднання, заявити, що цей Протокол поширюватиметься на всі її територіальні одиниці або тільки на одну з них чи більше, і може змінювати свою заяву шляхом подання іншої заяви будь-коли.

2. У будь-якій такій заяві чітко вказуються територіальні одиниці, на які поширюється цей Протокол.

3. Якщо Договірна Держава не зробила жодної заяви згідно з пунктом 1, цей Протокол застосовується до всіх територіальних одиниць цієї держави.

4. Якщо Договірна Держава поширює дію цього Протоколу на одну чи більше своїх територіальних одиниць, заяви, які дозволяються за цим Протоколом, можуть бути зроблені стосовно кожної такої територіальної одиниці, причому заяви, що зроблені стосовно однієї територіальної одиниці, можуть відрізнятися від заяв, що зроблені стосовно іншої територіальної одиниці.

5. Якщо в силу заяви, яку зроблено відповідно до пункту 1, дія цього Протоколу поширюється на одну чи більше територіальних одиниць Договірної Держави:

a) вважається, що боржник знаходиться в Договірній Державі тільки якщо він створений чи заснований відповідно до чинного законодавства територіальної одиниці, до якої застосовуються Конвенція й цей Протокол, або якщо він має зареєстрований офіс, передбачену законодавством штаб-квартиру, управлінський центр, місце здійснення підприємницької діяльності чи місце звичайного проживання в територіальній одиниці, до якої застосовуються Конвенція та цей Протокол;

b) будь-яке посилання на місцезнаходження об'єкта в Договірній Державі вказує на місцезнаходження об'єкта в територіальній одиниці, до якої застосовуються Конвенція та цей Протокол; та

c) будь-яке посилання на адміністративні органи цієї Договірної Держави розглядається як посилання на адміністративні органи, які мають юрисдикцію в територіальній одиниці, до якої застосовуються Конвенція та цей Протокол, причому будь-яке посилання на національний реєстр або на орган реєстрації цієї Договірної Держави розглядається як посилання на діючий реєстр повітряних суден або на орган реєстрації, який має юрисдикцію в територіальній одиниці або одиницях до яких застосовуються ця Конвенція та цей Протокол.

Стаття XXX - Заяви, які стосуються певних положень

1. Договірна Держава може будь-коли під час ратифікації, прийняття, затвердження цього Протоколу чи приєднання до нього заявити про те, що вона застосовуватиме одну чи більше зі статей VIII, XII та XIII цього Протоколу.

2. Договірна Держава може під час ратифікації, прийняття, затвердження цього Протоколу чи приєднання до нього заявити про те, що вона застосовуватиме статтю X цього Протоколу повністю або частково. Якщо така заява робиться стосовно пункту 2 статті X, то в ній зазначається строк, що нею вимагається.

3. Договірна Держава може під час ратифікації, прийняття, затвердження цього Протоколу чи приєднання до нього заявити про те, що вона застосовуватиме повністю Варіант A чи Варіант B статті XI і, якщо вона робить таку заяву, вказує типи проваджень у справі про банкрутство, якщо такі є, до яких вона застосовуватиме Варіант A, та типи проваджень у справі про банкрутство, якщо такі є, до яких вона застосовуватиме Варіант B. Договірна Держава, яка робить заяву відповідно до цього пункту, зазначає строк, який вимагається статтею XI.

4. Суди Договірних Держав застосовують статтю XI відповідно до заяви, зробленої Договірною Державою, яка є первинною юрисдикцією стосовно банкрутства.

5. Договірна Держава може під час ратифікації, прийняття, затвердження цього Протоколу чи приєднання до нього заявити про те, що вона не застосовуватиме положення статті XXI повністю або частково. У заяві зазначається, за яких умов застосовуватиметься відповідна стаття у випадку, коли вона застосовуватиметься частково, чи які інші форми тимчасового захисту прав застосовуватимуться в іншому випадку.

Стаття XXXI - Заяви відповідно до Конвенції

Вважається, що заяви, зроблені відповідно до Конвенції, у тому числі ті, які зроблені відповідно до статей 39, 40, 50, 53, 54, 55, 57, 58 та 60 Конвенції, були зроблені також і відповідно до цього Протоколу, якщо не зазначається інше.

Стаття XXXII - Застереження та заяви

1. Не допускаються жодні застереження до цього Протоколу, але можуть бути зроблені заяви, які дозволяються статтями XXIV, XXIX, XXX, XXXI, XXXIII та XXXIV, відповідно до положень цих статей.

2. Про будь-яку заяву, наступну заяву чи про будь-яке відкликання заяви, що здійснюються відповідно до цього Протоколу, надається письмове повідомлення Депозитарію.

Стаття XXXIII - Наступні заяви

1. Держава-сторона може зробити наступну заяву, іншу, ніж заява, зроблена відповідно до статті XXXI згідно зі статтею 60 Конвенції, будь-коли після набрання для неї цим Протоколом чинності шляхом надання про це повідомлення Депозитарію.

2. Будь-яка така наступна заява набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення шести місяців з дати отримання повідомлення Депозитарієм. Якщо для набрання заявою чинності в повідомленні встановлюється довший строк, вона набирає чинності після закінчення такого довшого строку після отримання повідомлення Депозитарієм.

3. Незважаючи на попередні пункти, цей Протокол продовжує застосовуватися так, ніби жодної такої наступної заяви не було зроблено, стосовно всіх майнових та інших прав, що виникли до дати набрання чинності будь-якою такою наступною заявою.

Стаття XXXIV. Відкликання заяв

1. Будь-яка Держава-сторона, що зробила заяву відповідно до цього Протоколу, іншу, ніж заява, яку було зроблено відповідно до статті XXXI згідно зі статтею 60 Конвенції, може відкликати її будь-коли шляхом надання повідомлення Депозитарію. Таке відкликання набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення шести місяців з дати отримання повідомлення Депозитарієм.

2. Незважаючи на попередній пункт, цей Протокол продовжує застосовуватися так, ніби жодного такого відкликання заяви не було зроблено, стосовно всіх майнових та інших прав, що виникли до набрання чинності будь-яким таким відкликанням.

Стаття XXXV - Денонсація

1. Будь-яка Держава-сторона може денонсувати цей Протокол шляхом надіслання письмового повідомлення Депозитарію.

2. Будь-яка така денонсація набирає чинності в перший день місяця, що настає після закінчення дванадцяти місяців з дати отримання повідомлення Депозитарієм.

3. Незважаючи на попередні пункти, цей Протокол продовжує застосовуватися так, ніби жодної такої денонсації не було зроблено, стосовно всіх майнових та інших прав, що виникли до дати набрання чинності будь-якою такою денонсацією.

Стаття XXXVI - Ревізійні конференції, зміни та пов'язані з ними питання

1. Депозитарій, за консультаційної підтримки Наглядового органу, щорічно або тоді, коли того вимагають обставини, готує звіти для Держав-сторін стосовно того, як міжнародний режим, що встановлений цією Конвенцією зі змінами, унесеними цим Протоколом, функціонував на практиці. Готуючи такі звіти, Депозитарій бере до уваги звіти Наглядового органу стосовно функціонування міжнародної системи реєстрації.

2. На прохання не менш ніж двадцяти п'яти відсотків Держав-сторін Депозитарій, за консультаційної підтримки Наглядового органу, час від часу скликає ревізійні конференції Держав-сторін для розгляду питань:

a) практичного виконання цієї Конвенції зі змінами, унесеними цим Протоколом, та її ефективності в сприянні фінансуванню під забезпечення активами та лізингу об'єктів, що охоплюються її положеннями;

b) судового тлумачення та застосування положень цього Протоколу та нормативно-правових актів;

c) функціонування міжнародної системи реєстрації, діяльності Реєстратора та нагляду за нею з боку Наглядового органу, з урахуванням звітів Наглядового органу; та

d) доцільності внесення змін до цього Протоколу чи домовленостей, що пов'язані з Міжнародним реєстром.

3. Будь-яка зміна до цього Протоколу затверджується більшістю принаймні в дві третини Держав-сторін, які беруть участь у конференції, згаданій в попередньому пункті, і набирає чинності стосовно держав, які ратифікували, прийняли чи затвердили таку зміну у випадку її ратифікації, прийняття чи затвердження вісьмома державами відповідно до положень статті XXVIII стосовно набрання ним чинності.

Стаття XXXVII - Депозитарій та його функції

1. Ратифікаційні грамоти, документи про прийняття, затвердження чи приєднання здаються на зберігання до Міжнародного інституту уніфікації приватного права (УНІДРУА), котрий цим призначається Депозитарієм.

2. Депозитарій:

(a) інформує Договірні Держави про:

(i) кожне нове підписання чи здачу на зберігання ратифікаційної грамоти, документа про прийняття, затвердження чи приєднання із зазначенням відповідної дати;

(i) дату набрання чинності цим Протоколом;

(i) кожну заяву, яка зроблена відповідно до цього Протоколу, із зазначенням відповідної дати;

(i) відкликання будь-якої заяви чи внесення до неї змін із зазначенням відповідної дати; та

(i) повідомлення про будь-яку денонсацію цього Протоколу із зазначенням відповідної дати та дати набрання нею чинності;

(b) передає засвідчені дійсні копії цього Протоколу всім Договірним Державам;

(c) надає Наглядовому органу та Реєстратору копії кожної ратифікаційної грамоти, документа про ратифікацію, прийняття, затвердження чи приєднання із зазначенням дати їхньої здачі на зберігання, кожної заяви, відкликання або зміни до заяви, а також кожного повідомлення про денонсацію із зазначенням дати повідомлення для того, щоб інформація, яка міститься в них, могла бути загальнодоступною в повній мірі; та

(d) виконує інші функції, що є звичайними для депозитаріїв.

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО нижчепідписані повноважні представники, належним чином уповноважені, підписали цей Протокол.

ВЧИНЕНО в Кейптауні шістнадцятого листопада дві тисячі першого року в одному дійсному примірнику англійською, арабською, іспанською, китайською, російською та французькою мовами, причому всі тексти є рівно автентичними, набуваючи такої автентичності після перевірки Спільним секретаріатом Конференції в рамках повноважень Голови Конференції протягом дев'яноста днів із зазначеної тут дати на предмет приведення текстів у відповідність один до одного.Додаток

ФОРМА
безвідкличного повноваження на подання запиту про здійснення дереєстрації та експорту

Додаток, згаданий в статті XIII

[Вкажіть дату]

Кому:

[Вкажіть назву органу реєстрації]

Стосовно:

Безвідкличне повноваження на подання запиту про здійснення дереєстрації та експорту

Особа, що підписалася нижче, є зареєстрованим [оператором] [власником]* [вкажіть назву виробника корпусу повітряного судна/вертольота та номер моделі] з серійним номером виробника [вкажіть серійний номер виробника] та реєстраційним [номером] [знаком] [вкажіть реєстраційний номер/знак] (разом з усім встановленим, вмонтованим чи приєднаним додатковим приладдям, частинами та обладнанням - "повітряного судна").

__________
* Виберіть термін, що відображає відповідний національний критерій, за яким здійснюється реєстрація.

Цей документ є безвідкличним повноваженням на подання запиту про здійснення дереєстрації та експорту, який виданий особою, що підписалася нижче, на користь [вкажіть найменування кредитора] ("уповноваженої сторони") згідно зі статтею XIII Протоколу до Конвенції про міжнародні майнові права на рухоме обладнання з питань авіаційного обладнання. Відповідно до цієї статті особа, що підписалася нижче, просить:

(i) визнати, що уповноважена сторона чи особа, призначена цією стороною, є єдиною особою, яка має право на:

(a) забезпечення дереєстрації повітряного судна з [вкажіть назву реєстру повітряних суден], який ведеться [вкажіть назву органу реєстрації] для цілей глави III Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, яка була підписана в Чикаго 7 грудня 1944 року, та

(b) забезпечення експорту та фізичного переміщення повітряного судна з [вкажіть назву країни]; та

(ii) підтвердити, що уповноважена сторона чи особа, призначена цією стороною, може вчинити дію, що зазначається в пункті "і" вище на письмову вимогу без згоди особи, що підписалася нижче, і що на таку вимогу органи в [вкажіть назву країни] співпрацюють з уповноваженою стороною з метою швидкого завершення такої дії.

Права на користь уповноваженої сторони, що встановлюються цим документом, не можуть бути відкликані особою, що підписалася нижче, без письмової згоди уповноваженої сторони.

Будь-ласка, підтвердьте свою згоду на цей запит та його умови шляхом відповідного запису в місці, що надається нижче, та подання цього документа до [вкажіть найменування органу реєстрації].

[вкажіть найменування оператора/власника] _______________________________

Погоджено та подано
[вкажіть дату]
______________________
[вкажіть відповідні деталі запису]

[вкажіть прізвище особи, що підписала]
[вкажіть посаду особи, що підписала]вгору