Документ 995_i43, чинний, поточна редакція — Підписання від 30.10.2009

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Міністерством
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи та Програмою розвитку Організації
Об'єднаних Націй в Україні щодо співробітництва
у галузі зменшення ризиків природних
катастроф та швидкого відновлення

Дата підписання: 30.10.2009 Дата набрання чинності для України: 30.10.2009
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
та Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні
(далі - Програма розвитку ООН), у подальшому "Сторони"
Беручи до уваги те, що глобальні внески у зменшення ризиків
катастроф є однією з необхідних передумов для досягнення Цілей
розвитку тисячоліття, особливо у галузі сталого розвитку і
зменшення рівня бідності, а також те, що питання зменшення ризиків
катастроф, включені у глобальний стратегічний План Програми
розвитку ООН на 2008-2011 роки,
Зважаючи на те, що Українська Сторона визнає потребу
розширення підходів щодо реагування, зосереджуючи увагу на
підвищенні готовності та зниженні ризиків, та працює в напрямку
розвитку Плану заходів щодо реалізації Хіозької рамкової програми
дій на 2005-2015 роки щодо зменшення ризиків та створення
потенціалу протидії надзвичайним ситуаціям природного та
техногенного характеру,
Визнаючи, що питання зниження ризиків, адаптації до
кліматичних змін шляхом зниження потенційного впливу існуючих
загроз, запобігання та пом'якшення наслідків потенційних загроз,
запобігання збиткам та втратам в результаті гідрометеорологічних
та техногенних катастроф є важливими елементами рівномірного та
багатостороннього людського розвитку, а також тісно пов'язані з
систематичним впровадженням підходів щодо зменшення ризиків у
процес забезпечення готовності до катастроф, програм реагування та
відновлення, захисту довкілля та сталого розвитку,
У зв'язку з тим, що середньостроковий огляд Плану дій
Програми розвитку ООН в Україні на 2006-2010 рр. рекомендує
включення питання про зменшення ризиків катастроф як одного з
напрямків підтримки Програми розвитку ООН, зважаючи на їх тісний
зв'язок з питаннями захисту довкілля та місцевого розвитку,
Беручи до уваги те, що Сторони підтверджують та цінують
існуюче довготривале та успішне партнерство, особливо стосовно
питань відновлення та розвитку територій України, що постраждали
від Чорнобильської катастрофи.
Зважаючи на:
- Рамкову конвенцію Організації Об'єднаних Націй про зміну
клімату (1992) ( 995_044 );
- Хіогську рамкову програму дій на 2005-2015 роки: створення
потенціалу протидії стихійним лихам на рівні держав та громад;
- Рамкову конвенцію про охорону та сталий розвиток Карпат
(2003) ( 998_164 );
- Декларацію тисячоліття Організації Об'єднаних Націй (2000)
( 995_621 ).
Маючи на меті досягнення умов безпечного довкілля в Україні,
що веде до сталого місцевого розвитку, збереження довкілля та
управління існуючими глобальними загрозами людству.
ДОМОВИЛИСЯ ПРО СПІВРОБІТНИЦТРО У НАСТУПНИХ СФЕРАХ:
Зміцнення потенціалу на національному
та місцевому рівнях щодо пом'якшення наслідків,
управління та координованого реагування на катастрофи
та пов'язані з цим ризики в Україні.
Зусилля Сторін об'єднуються для впровадження цілісного
багатоцільового підходу до зниження ризиків катастроф, що має бути
втіленим у політику, планування та розробку програм, пов'язаних із
сталим розвитком принципів та практик щодо готовності до надання
допомоги в кризових ситуаціях, раннього відновлення та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій. Зусилля Сторін об'єднуються
виключно для зменшення ризиків та загроз, пом'якшення негативного
впливу гідрометеорологічних явищ та небезпечних геологічних
процесів на вразливих територіях України.
Співробітництво буде здійснюватись, зокрема, шляхом
докладання спільних зусиль щодо сприяння реалізації ключових
пріоритетів Хіозької програми дій, враховуючи їх важливість для
української Сторони та особливості ризиків, особливо:
I. Політики, законодавства та управління у галузі зниження
ризиків катастроф, зокрема, в сфері розробки національної
стратегії, національної платформи та внутрішньогалузевого форуму
зменшення небезпеки катастроф.
II. Виявлення, оцінки та моніторингу ризиків катастроф з
підвищеною увагою до постійно діючої системи раннього оповіщення
про катастрофи природного характеру, гідрометеорологічні явища у
Карпатському регіоні. Цей пріоритет також буде реалізовано шляхом
підтримки інтегрованого картографування зон підвищеної небезпеки
на місцевому рівні, враховуючи при цьому результати оцінювання
сільськогосподарських збитків та збитків, що завдані довкіллю.
Проблема токсичних хімічних відходів від невикористаних або
застарілих пестицидів буде також розглядатись як загроза здоров'ю
та розвитку населення у контексті ризиків природних катастроф.
III. Підтримки підвищення рівня знань, інновацій та освіти з
метою побудови культури безпеки та здатності до відновлення на
національному, регіональному та місцевому рівнях. Цей пріоритет
буде реалізовуватись шляхом проведення громадських інформаційних
кампаній для усвідомлення ризиків та організації інформування.
IV. Зниження основоположних факторів ризику природних
катастроф. Цей пріоритет буде реалізовано шляхом впровадження
проектів на вразливих до повеней місцевостях та серед громад з
високим ступенем ризику, сприяючи реалізації інтегрованих
біоінженерних методів та структурних заходів для зменшення
подальших збитків і втрати матеріальних цінностей, що спричинені
прискореною ерозією річкових берегів та зсувами ґрунту.
V. Підвищення готовності до катастроф для ефективного
реагування на природні катастрофи на всіх рівнях, зокрема, шляхом
підтримки операцій з подолання криз, пошуково-рятувальних операцій
на місцях та управління ризиками на місцевому рівні. У цьому
відношенні, Програма розвитку ООН буде також допомагати Україні у
галузі використання космічних технологій та застосуванні положень
Міжнародної Хартії "Космос та значні стихійні лиха" під час
катастроф.
VI. Підвищення спільної обізнаності, обміну знаннями,
інформаційної діяльності та заходів з мобілізації ресурсів, що
поєднують міжнародних донорів та партнерів з підтримки
вищенаведених пріоритетів, які складають необхідну основу для
реалізації цього Меморандуму.
VII. Підвищення рівня посиленого субрегіонального,
регіонального та міжнародного співробітництва в рамках діяльності
системи ООН та спеціалізованих агенцій, а також спільноти
міжнародних донорів у діяльності, що спрямована на попередження,
мінімізацію наслідків природних та інших катастроф на території
України, зосереджуючи особливу увагу на:
1) створенні інституційного, організаційного та
індивідуального потенціалу;
2) обміні технологіями, включаючи збір, розповсюдження та
використання інформації;
3) мобілізації ресурсів.
Крім того, інші пріоритетні проекти та програми за взаємною
згодою Сторін цього Меморандуму про взаєморозуміння.
Напрямки та перелік видів діяльності спільних зусиль Сторін
не обмежуються вищенаведеним та можуть бути розширені відповідно
до домовленостей між Сторонами.
Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання та
укладається на невизначений термін.
Будь-яка Сторона може припинити дію цього Меморандуму шляхом
письмового повідомлення дипломатичними каналами іншій Стороні про
свій намір. У такому разі цей Меморандум втратить чинність через
шість місяців з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною.
Сторони можуть вносити зміни та доповнення до цього
Меморандуму за письмовою згодою, які оформлюються протоколом.
Вчинено в м. Києві 30 жовтня 2009 року у двох примірниках,
кожний українською та англійською мовами, причому обидва тексти є
автентичними. У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні або
застосуванні положень цього Меморандуму переважну силу матиме
текст англійською мовою.
За Міністерство України For United Nations Development
з питань надзвичайних ситуацій Programme in Ukraine
та у справах захисту населення
від наслідків Чорнобильської
катастрофи
(підпис) (підпис)
Володимир Шандра Olivier Adam
Міністр з питань надзвичайних Resident Coordinator of the
ситуацій та у справах захисту United Nations in Ukraine UNDP
населення від наслідків Resident Representative
Чорнобильської катастрофивгору