Документ 995_h34, поточна редакція — Приєднання від 16.10.2012, підстава - 5438-VI

ПРОТОКОЛ
до Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ)
(укр/рос)

{Про приєднання до Протоколу із застереженням див. Закон № 5438-VI від 16.10.2012}

Дата підписання:

05.07.1978

Дата приєднання України:

16.10.2012

Офіційний переклад

Сторони цього Протоколу,

будучи Сторонами Конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ), учиненої в Женеві 19 травня 1956 року,

домовилися про таке:

Стаття 1

Для цілей цього Протоколу "Конвенція" означає Конвенцію про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів (КДПВ).

Стаття 2

Стаття 23 Конвенції змінюється таким чином:

1) Пункт 3 замінюється таким текстом:

"3. Однак розмір відшкодування не може перевищувати 8,33 розрахункових одиниць за кілограм відсутньої ваги брутто".

2) Наприкінці цієї статті додаються такі пункти 7, 8 та 9:

"7. Розрахунковою одиницею, зазначеною в цій Конвенції, є одиниця спеціальних прав запозичення, визначена Міжнародним валютним фондом. Сума, зазначена в пункті 3 цієї статті, перераховується в національну валюту держави, суд якої розглядає відповідну справу, на підставі вартості цієї валюти станом на дату винесення рішення чи на дату, погоджену Сторонами. Виражена в спеціальних правах запозичення вартість національної валюти держави, яка є членом Міжнародного валютного фонду, розраховується згідно з методом оцінки, що застосовується Міжнародним валютним фондом станом на відповідну дату до своїх операцій та угод. Виражена в спеціальних правах запозичення вартість національної валюти держави, яка не є членом Міжнародного валютного фонду, розраховується за методом, визначеним цією державою.

8. Однак держава, яка не є членом Міжнародного валютного фонду й законодавство якої не дозволяє застосувати положення пункту 7 цієї статті, може під час ратифікації або приєднання до Протоколу до КДПВ чи будь-коли після цього заявити, що передбачена в пункті 3 цієї статті межа відповідальності, яка застосовується на її території, становить 25 розрахункових одиниць. Розрахункова одиниця, зазначена в цьому пункті, відповідає 10/31 г золота 900 проби. Перерахунок зазначеної в цьому пункті суми в національну валюту здійснюється згідно із законодавством відповідної держави.

9. Розрахунок, згаданий в останньому реченні пункту 7 цієї статті, і перерахунок, згаданий у пункті 8 цієї статті, здійснюються таким чином, щоб виразити в національній валюті держави настільки, наскільки це можливо, ту саму реальну вартість, що й та, яку виражено в розрахункових одиницях у пункті 3 цієї статті. Держави повідомляють Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй метод розрахунку, передбачений у пункті 7 цієї статті, або результат перерахунку, передбаченого в пункті 8 цієї статті, залежно від випадку, під час здачі на зберігання документа, зазначеного в пункті 3 Протоколу до КДПВ, та в усіх випадках, коли вносяться зміни до методу розрахунку або перерахунку".

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 3

1. Цей Протокол відкритий для підписання для держав, які підписали Конвенцію чи приєдналися до неї та які або є членами Європейської економічної комісії, або допущені до цієї Комісії з правом дорадчого голосу згідно з пунктом 8 Положення про коло відання Комісії.

2. Цей Протокол залишається відкритим для приєднання до нього будь-якої із зазначених у пункті 1 цієї статті держав, які є Сторонами Конвенції.

3. Держави, яких допущено до участі в певних заходах Європейської економічної комісії відповідно до пункту 11 Положення про коло відання Комісії та які приєдналися до Конвенції, можуть стати Договірними Сторонами цього Протоколу шляхом приєднання до нього після набрання ним чинності.

4. Цей Протокол буде відкритий для підписання в Женеві з 1 вересня 1978 року до 31 серпня 1979 року включно. У подальшому він буде відкритий для приєднання до нього.

5. Цей Протокол підлягає ратифікації після того, як заінтересована держава ратифікувала Конвенцію або приєдналася до неї.

6. Ратифікація або приєднання здійснюються шляхом здачі на зберігання відповідного документа Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.

7. Будь-яка ратифікаційна грамота чи будь-який документ про приєднання, здані на зберігання після набрання чинності поправкою до цього Протоколу стосовно всіх Договірних Сторін або після завершення всіх заходів, необхідних для набрання чинності цією поправкою стосовно всіх Договірних Сторін, уважаються такими, що стосується Протоколу, зміненого цією поправкою.

Стаття 4

1. Цей Протокол набирає чинності на дев'яностий день після того, як п'ять держав, зазначених у пунктах 1 й 2 статті 3 цього Протоколу, здали на зберігання свої ратифікаційні грамоти або документи про приєднання.

2. Для будь-якої держави, яка ратифікує цей Протокол або приєднається до нього після того, як п'ять держав здали на зберігання свої ратифікаційні грамоти або документи про приєднання, цей Протокол набирає чинності на дев'яностий день після здачі цією державою на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або документа про приєднання.

Стаття 5

1. Будь-яка Договірна Сторона може денонсувати цей Протокол шляхом надіслання повідомлення про денонсацію Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.

2. Денонсація набирає чинності через дванадцять місяців після дати одержання Генеральним секретарем повідомлення про денонсацію.

3. Будь-яка Договірна Сторона, яка перестає бути Стороною Конвенції, з тієї самої дати перестає бути Стороною цього Протоколу.

Стаття 6

Якщо після набрання чинності цим Протоколом число Договірних Сторін стане меншим за п'ять унаслідок денонсацій, то цей Протокол утрачає чинність з дати набрання чинності останньою денонсацією. Він також утрачає чинність з дати втрати чинності Конвенцією.

Стаття 7

1. Будь-яка держава під час здачі на зберігання своєї ратифікаційної грамоти або свого документа про приєднання чи будь-коли в подальшому може заявити за допомогою повідомлення, адресованого Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, про те, що дія цього Протоколу поширюється на всі території або частину територій, за міжнародні відносини яких вона є відповідальною й стосовно яких вона зробила заяву відповідно до статті 46 Конвенції. Дія цього Протоколу поширюється на територію або на території, зазначені в повідомленні, починаючи з дев'яностого дня після одержання Генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй зазначеного повідомлення або, якщо в цей день Протокол ще не набрав чинності, починаючи з часу набрання ним чинності.

2. Будь-яка держава, яка згідно з попереднім пунктом зробила заяву про поширення дії цього Протоколу на будь-яку територію, за міжнародні відносини якої вона є відповідальною, може денонсувати Протокол стосовно такої території згідно з положеннями викладеної вище статті 5.

Стаття 8

Будь-який спір між двома чи більше Договірними Сторонами стосовно тлумачення або застосування цього Протоколу, який Сторони не можуть вирішити шляхом проведення переговорів чи за допомогою інших засобів, може бути на прохання будь-якої із заінтересованих Договірних Сторін переданий для вирішення до Міжнародного суду.

Стаття 9

1. Кожна Договірна Сторона може під час підписання, ратифікації або приєднання до цього Протоколу заявити за допомогою повідомлення, адресованого Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, про те, що вона не вважає себе зобов'язаною статтею 8 цього Протоколу. Інші Договірні Сторони не є зобов'язаними статтею 8 цього Протоколу стосовно будь-якої Договірної Сторони, яка зробила таке застереження.

2. Заява, зазначена в пункті 1 цієї статті, будь-коли може бути відкликана за допомогою повідомлення, адресованого Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй.

3. Жодні інші застереження до цього Протоколу не дозволяються.

Стаття 10

1. Через три роки після набрання чинності цим Протоколом будь-яка Договірна Сторона може за допомогою повідомлення Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй зробити запит про скликання конференції з метою перегляду цього Протоколу. Генеральний секретар повідомляє про запит усім Договірним Сторонам, і конференція для перегляду скликається Генеральним секретарем, якщо протягом чотиримісячного періоду починаючи з дати повідомлення, зробленого Генеральним секретарем, не менше однієї чверті Договірних Сторін повідомлять йому про свою згоду із запитом.

2. Якщо конференція скликається відповідно до попереднього пункту, Генеральний секретар повідомляє про це всім Договірним Сторонам і пропонує їм надати впродовж тримісячного періоду пропозиції, розгляд яких на конференції вони вважають бажаним. Генеральний секретар повідомляє всім Договірним Сторонам попередній порядок денний конференції, а також тексти таких пропозицій принаймні за три місяці до дати відкриття конференції.

3. Генеральний секретар запрошує на будь-яку конференцію, скликану відповідно до цієї статті, усі держави, зазначені в пунктах 1 й 2 статті 3, а також держави, які стали Договірними Сторонами на підставі пункту 3 статті 3 цього Протоколу.

Стаття 11

На додаток до повідомлень, передбачених у статті 10, Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй повідомляє державам, зазначеним у пунктах 1 й 2 статті 3 цього Протоколу, а також державам, які стали Договірними Сторонами відповідно до пункту 3 статті 3 цього Протоколу, про:

a) ратифікації та приєднання згідно зі статтею 3;

b) дати набрання чинності цим Протоколом відповідно до статті 4;

c) повідомлення, отримані згідно з пунктом 2 статті 2;

d) денонсації відповідно до статті 5;

e) припинення дії цього Протоколу згідно зі статтею 6;

f) повідомлення, отримані відповідно до статті 7;

g) заяви та повідомлення, отримані згідно з пунктами 1 і 2 статті 9.

Стаття 12

Після 31 серпня 1979 року оригінал цього Протоколу буде зданий на зберігання Генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй, який передасть належним чином засвідчені копії кожній з держав, згаданих у пунктах 1, 2 й 3 статті 3 цього Протоколу.

Учинено в Женеві 5 липня 1978 року, в одному примірнику англійською та французькою мовами, причому обидва тексти є рівноавтентичними.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином на те вповноважені, підписали цей Протокол від імені


ПРОТОКОЛ
к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)

Женева, 5 июля 1978 года

Стороны настоящего Протокола,

являющиеся сторонами Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), подписанной в Женеве 19 мая 1956 года,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

В соответствии с настоящим Протоколом под "Конвенцией" подразумевается Конвенция о договоре международной дорожной перевозки (КДПГ).

Статья 2

Статья 23 настоящей Конвенции изменена следующим образом:

1) пункт 3 заменен следующим текстом:

"3. Однако, размер возмещения не может превышать 8,33 расчетных единиц за кг недостающего веса брутто";

2) в конце этой статьи добавлены следующие пункты 7, 8 и 9:

"7. Расчетной единицей, указанной в настоящей Конвенции, является единица специальных прав заимствования, соответствующая определению Международного валютного фонда. Сумма, указанная в пункте 3 настоящей статьи, переводится в национальную валюту государства, суд которого рассматривает данное дело на основе стоимости этой валюты в день вынесения решения или в день, устанавливаемый сторонами по договоренности. Выраженная в специальных правах заимствования стоимость национальной валюты государства, которое является членом Международного валютного фонда, исчисляется в соответствии с методом оценки, используемым Международным валютным фондом в данный момент по своим операциям и сделкам. Выраженная в специальных правах заимствованная стоимость национальной валюты государства, которое не является членом Международного валютного фонда, исчисляется с помощью метода, устанавливаемого этим государством.

8. Тем не менее государство, которое не является членом Международного валютного фонда и национальное законодательство которого не позволяет применить положения пункта 7 настоящей статьи, может при ратификации или присоединении к Протоколу к КДПГ или в любое время впоследствии заявить, что предусмотренный в пункте 3 настоящей статьи предел ответственности, который применяется на его территории, составляет 25 расчетных единиц. Расчетная единица, указанная в настоящем пункте, соответствует 10/31 г золота 0,900 пробы. Перевод указанной в настоящем пункте суммы в национальную валюту производится в соответствии с национальным законодательством заинтересованного государства. 9. Исчисление, упомянутое в последнем предложении пункта 7, и перевод, указанный в пункте 8 настоящей статьи, следует производить таким образом, чтобы выразить в национальной валюте государства, по возможности, ту же реальную стоимость, что и та, которая выражена в расчетных единицах в пункте 3 настоящей статьи. При сдаче на хранение документа, указанного в пункте 3 Протокола к КДПГ, и при любом изменении применяемого ими метода исчисления, предусмотренного в пункте 7, или же суммы, полученной в результате пересчета, предусмотренного в пункте 8 настоящей статьи, государство сообщает генеральному секретарю Организации Объединенных Наций о таковом".

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 3

1. Настоящий Протокол будет открыт для подписания для государств, которые подписали Конвенцию или присоединились к ней и которые либо являются членами Европейской Экономической Комиссии, либо допущены к участию в работе Комиссии с консультативным статусом в соответствии с пунктом 8 положения о круге ведения этой Комиссии.

2. Настоящий Протокол будет открыт для присоединения к нему любого из упомянутых в пункте 1 настоящей статьи государств, которые являются Договаривающимися сторонами Конвенции.

3. Государства, которые могут участвовать в некоторых работах Европейской Экономической Комиссии согласно статье 11 положения о ее круге ведения и которые присоединились к Конвенции, могут стать Договаривающимися сторонами настоящего Протокола путем присоединения к нему по его вступлении в силу.

4. Протокол будет открыт для подписания в Женеве с 1 сентября 1978 года по 31 августа 1979 года включительно. После этой даты он будет открыт для присоединения к нему.

5. Настоящий Протокол подлежит ратификации после того, как заинтересованное государство ратифицирует Конвенцию или присоединится к ней.

6. Ратификация Протокола или присоединение к нему должны производиться путем передачи на хранение генеральному секретарю Организации Объединенных Наций надлежащего акта.

7. Любой документ о ратификации или присоединении, который сдан на хранение после вступления в силу поправки к настоящему Протоколу для всех Договаривающихся сторон или после завершения всех мер, необходимых для вступления в силу этой поправки для всех Договаривающихся сторон, рассматривается как относящийся к Протоколу с включенной в него поправкой.

Статья 4

1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после того, как пять из указанных в пунктах 1 и 2 статьи 3 настоящего Протокола государств сдадут на хранение свои документы о ратификации или присоединении.

2. Для каждого государства, которое ратифицирует настоящий Протокол или присоединится к нему после того как пять государств сдадут на хранение свои документы о ратификации или присоединении, настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день со дня сдачи этим государством ратификационной грамоты или документа о присоединении.

Статья 5

1. Каждая Договаривающаяся сторона может денонсировать настоящий Протокол путем нотификации, адресованной генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

2. Денонсация вступает в силу по истечении двенадцати месяцев со дня получения генеральным секретарем этой нотификации.

3. Любая Договаривающаяся сторона, которая перестает быть стороной настоящей Конвенции, одновременно перестает быть стороной настоящего Протокола.

Статья 6

Если после вступления в силу настоящего Протокола число Договаривающихся сторон окажется вследствие денонсации менее пяти, то настоящий Протокол теряет силу с того дня, с которого станет действительной последняя из этих денонсаций. Он также теряет силу с того дня, с которого теряет силу Конвенция.

Статья 7

1. Каждое государство может при сдаче на хранение своего документа о ратификации или присоединении или в любой момент впоследствии заявить путем нотификации, адресованной генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, что настоящий Протокол распространяется на все или часть территории, за внешние сношения которых оно является ответственным и в отношении которых оно сделало заявление в соответствии со статьей 46 Конвенции. Настоящий Протокол начинает применяться на территории или на территориях, указанных в нотификации, на девяностый день после получения генеральным секретарем упомянутой нотификации или, если в тот день Протокол еще не вступит в силу, - со дня вступления его в силу.

2. Каждое государство, сделавшее в соответствии с предыдущим пунктом заявление о применении настоящего Протокола на территории, за внешние сношения которой оно является ответственным, может в соответствии с выше упомянутой статьей 5 денонсировать Протокол в отношении упомянутой территории.

Статья 8

Всякий спор между двумя или более Договаривающимися сторонами относительно толкования или применения настоящего Протокола, который стороны не смогут разрешить путем переговоров или другими средствами урегулирования, может быть передан по просьбе любой из заинтересованных Договаривающихся сторон для разрешения Международному суду.

Статья 9

1. Каждая Договаривающаяся сторона может в момент подписания или ратификации настоящего Протокола или присоединения к нему заявить путем нотификации, адресованной генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, что она не считает себя связанной статьей 8 Протокола. Другие Договаривающиеся стороны не будут связаны статьей 8 в отношении любой Договаривающейся стороны, сделавшей такое заявление.

2. Заявление, упомянутое в пункте 1 настоящей статьи, в любой момент может быть взято обратно путем нотификации, адресованной генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.

3. Никакие другие оговорки к настоящему Протоколу не допускаются.

Статья 10

1. После трехлетнего действия настоящего Протокола любая Договаривающаяся сторона может путем нотификации, адресованной генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, обратиться с просьбой о созыве конференции с целью пересмотра настоящего Протокола. Генеральный секретарь сообщает об этой просьбе всем Договаривающимся сторонам и созывает конференцию для пересмотра Протокола, если в течение четырехмесячного срока после его сообщения по меньшей мере одна четверть Договаривающихся сторон уведомит его о своем согласии на созыв такого совещания.

2. Если в соответствии с предыдущим пунктом созывается конференция, то генеральный секретарь уведомляет об этом все Договаривающиеся стороны и обращается к ним с просьбой представить ему в трехмесячный срок предложения, рассмотрение которых на конференции представляется им желательным. Не позже чем за три месяца до открытия конференции генеральный секретарь сообщает всем Договаривающимся сторонам предварительную повестку дня конференции, а также текст этих предложений.

3. Генеральный секретарь приглашает на любую конференцию, созванную согласно настоящей статье, все государства, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 3, а также государства, ставшие Договаривающимися сторонами на основании пункта 3 статьи 3 настоящего Протокола.

Статья 11

Помимо нотификаций, предусмотренных в статье 10, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций сообщает государствам, указанным в пунктах 1 и 2 статьи 3, а также государствам, ставшим Договаривающимися сторонами на основании пункта 3 статьи:

a) о ратификации и присоединениях к Протоколу согласно статье 3;

b) о датах вступления в силу настоящего Протокола в соответствии со статьей 4;

c) о сообщениях, полученных согласно пункту ... статьи 2;

d) о денонсации в силу статьи 5;

e) об утрате настоящим Протоколом силы в соответствии со статьей 6;

f) о нотификациях, полученных в соответствии со статьей 7;

g) о заявлениях и нотификациях, полученных в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 9.

Статья 12

После 31 августа 1979 года подлинник настоящего Протокола будет сдан на хранение генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, который препроводит надлежащим образом заверенные копии каждому из государств, указанных в пунктах 1, 2 и 3 статьи 3 настоящего Протокола.

СОВЕРШЕНО в Женеве в одном экземпляре пятого июля тысяча девятьсот семьдесят восьмого года на английском и французском языках, причем оба текста являются равно аутентичными.

"Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)", Москва, ЦБНТИ Минавтотранс РСФСР, 1990 г.вгору