Документ 995_930, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 11.07.2002, підстава - 112-IV

              Протокол, 
що стосується зміни Статті 56 Конвенції
про міжнародну цивільну авіацію
(укр/рос)
Підписаний у Монреалі 6 жовтня 1989 року
( Протокол ратифіковано Законом
N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 )

АСАМБЛЕЯ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ,
ЗІБРАВШИСЬ на свою 27-у сесію у Монреалі 6 жовтня 1989 року,
ВІДЗНАЧИВШИ, що Договірні держави висловлюють спільне бажання
збільшити число членів Аеронавігаційної комісії,
ВВАЖАЮЧИ за доцільне збільшити число членів цього органу з
п'ятнадцяти до дев'ятнадцяти чоловік, і
ВВАЖАЮЧИ за необхідне змінити з вищезазначеною метою
Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, вчинену в Чикаго
сьомого дня грудня 1944 року ( 995_038 ),
1. ЗАТВЕРДЖУЄ відповідно до положень пункту a) Статті 94
вищезгаданої Конвенції ( 995_038 ) таку запропоновану зміну до
зазначеної Конвенції:
"У Статті 56 Конвенції словосполучення "п'ятнадцяти членів"
замінюється словами "дев'ятнадцяти членів."
2. ВСТАНОВЛЮЄ згідно з положеннями згаданого пункту a) Статті
94 згаданої Конвенції ( 995_038 ), що вищезгадана зміна набуває
чинності після її ратифікації ста вісьмома Договірними державами;
і
3. ПОСТАНОВЛЯЄ, щоб Генеральний секретар Міжнародної
організації цивільної авіації склав Протокол російською,
англійською, іспанською та французькою мовами, тексти якого є
рівно автентичними і включають вищезгадану зміну та викладені
нижче положення:
a) Протокол підписується Головою Асамблеї та її Генеральним
секретарем;
b) Протокол відкритий для ратифікації будь-якою державою, яка
ратифікувала згадану Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ) або приєдналася до неї;
c) ратифікаційні грамоти здаються на зберігання до
Міжнародної організації цивільної авіації;
d) Протокол набуває чинності для держав, які його
ратифікували, в день здачі на зберігання сто восьмої
ратифікаційної грамоти;
e) Генеральний секретар негайно повідомляє всі Договірні
держави про дату здачі на зберігання кожного документа про
ратифікацію Протоколу;
f) Генеральний секретар негайно повідомляє всі
держави-учасниці згаданої Конвенції ( 995_038 ) про дату набуття
Протоколом чинності;
g) для будь-якої Договірної держави, яка ратифікувала
Протокол після вищезгаданої дати, Протокол набуває чинності після
здачі нею на зберігання її ратифікаційної грамоти до Міжнародної
організації цивільної авіації.
В РЕЗУЛЬТАТІ ЦЬОГО, відповідно до вищезазначених дій
Асамблеї,
Цей Протокол був складений Генеральним секретарем
Організації.
НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО Голова та Генеральний секретар
вищезгаданої двадцять сьомої сесії Асамблеї Міжнародної
організації цивільної авіації, уповноважені на це Асамблеєю,
підписали цей Протокол.
ВЧИНЕНО у Монреалі шостого дня жовтня місяця одна тисяча
дев'ятсот вісімдесят дев'ятого року в одному примірнику
російською, англійською, іспанською та французькою мовами, причому
кожен текст є рівно автентичним. Цей Протокол залишається на
зберігання в архівах Міжнародної організації цивільної авіації, а
його завірені копії надсилаються генеральним секретарем
Організації всім державам-учасницям Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію, вчиненої в Чикаго сьомого дня грудня одна тисяча
дев'ятсот сорок четвертого року ( 995_038 ).
А.Алегрія Ш.С.Сидху
Голова 27-ї сесії Асамблеї Генеральний секретар
Вірність перекладу тексту з російської на українську мову
засвідчено начальником Служби офіційних перекладів Правового
департаменту МЗС України.

Протокол,
касающийся изменения статьи 56
Конвенции о международной гражданской авиации
(Монреаль, 6 октября 1989 года)

Ассамблея Международной организации гражданской авиации,
собравшись на свою 27-ю сессию в Монреале
6 октября 1989 года,
отметив, что Договаривающиеся государства выражают общее
желание увеличить число членов Аэронавигационной комиссии,
считая целесообразным увеличить число членов этого органа с
пятнадцати до девятнадцати человек и
считая необходимым изменить с вышеуказанной целью Конвенцию о
международной гражданской авиации ( 995_038 ), совершенную в
Чикаго седьмого дня декабря 1944 года:
1. утверждает в соответствии с положениями пункта "a"
статьи 94 вышеупомянутой Конвенции ( 995_038 ) следующую
предложенную поправку к указанной Конвенции:
"В статье 56 Конвенции выражение "пятнадцати членов"
заменяется словами "девятнадцати членов";
2. устанавливает в соответствии с положениями упомянутого
пункта "a" статьи 94 названной Конвенции ( 995_038 ), что
вышеупомянутая поправка вступает в силу после ее ратификации стами
восемью Договаривающимися государствами; и
3. постановляет, чтобы Генеральный секретарь Международной
организации гражданской авиации составил Протокол на русском,
английском, испанском и французском языках, тексты которого
являются равно аутентичными и включают вышеупомянутую поправку и
излагаемые ниже положения:
a) Протокол подписывается Председателем Ассамблеи и ее
Генеральным секретарем;
b) Протокол открыт для ратификации любым государством,
которое ратифицировало упомянутую Конвенцию о международной
гражданской авиации ( 995_038 ) или присоединилось к ней;
c) ратификационные грамоты сдаются на хранение Международной
организации гражданской авиации;
d) Протокол вступает в силу и отношении государств, которые
ратифицировали его, в день сдачи на хранение сто восьмой
ратификационной грамоты;
e) Генеральный секретарь немедленно уведомляет все
Договаривающиеся государства о дате сдачи на хранение каждого
документа о ратификации Протокола;
f) Генеральный секретарь немедленно уведомляет все
государства-участники упомянутой Конвенции ( 995_038 ) о дате
вступления Протокола в силу;
g) в отношении любого Договаривающегося государства,
ратифицировавшего Протокол после вышеупомянутой даты, Протокол
вступает в силу после сдачи его ратификационной грамоты на
хранение Международной организации гражданской авиации.
В результате этого, в соответствии с вышеуказанными
действиями Ассамблеи, настоящий Протокол был составлен Генеральным
секретарем Организации.
В удостоверение чего Председатель и Генеральный секретарь
вышеупомянутой двадцать седьмой сессии Ассамблеи Международной
организации гражданской авиации, уполномоченные на то Ассамблеей,
подписали настоящий Протокол.
Совершено в Монреале шестого дня октября месяца одна тысяча
девятьсот восемьдесят девятого года в виде одного документа на
русском, английском, испанском и французском языках, причем каждый
текст является равно аутентичным. Настоящий Протокол остается на
хранении в архивах Международной организации гражданской авиации,
а заверенные копии его направляются Генеральным секретарем
Организации всем государствам-участникам Конвенции о международной
гражданской авиации ( 995_038 ), совершенной в Чикаго седьмого дня
декабря одна тысяча девятьсот сорок четвертого года.
(Подписи)вгору