Міжнародна конвенція про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року
Міжнародна морська організація; Конвенція, Міжнародний документ від 07.07.1995
Документ 995_707, поточна редакція — Приєднання від 17.01.2002, підстава - 2993-III

            Міжнародна конвенція 
про стандарти підготовки, сертифікації
персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року

( Про приєднання до Конвенції див. Закон
N 2993-III ( 2993-14 ) від 17.01.2002 )

СТОРОНИ ЦІЄЇ КОНВЕНЦІЇ, ЗВАЖАЮЧИ НА Міжнародну конвенцію про стандарти підготовки і
сертифікацію моряків і несення вахти 1978 року (далі "Конвенція
ПСНВ 1978 року"), БАЖАЮЧИ далі сприяти посиленню охорони людського життя і
схоронності майна на морі, а також захисту морського середовища
шляхом встановлення, за спільною згодою, міжнародних норм
підготовки і сертифікації персоналу, працюючого на риболовних
суднах, і несення вахти, ВВАЖАЮЧИ, що кращим способом досягнення цієї мети є укладення
Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації
персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року, далі
"Конвенція", ДОМОВИЛИСЬ про нижченаведене:
Стаття 1
Загальні зобов'язання
1. Сторони зобов'язуються здійснювати положення Конвенції і
Додатка до неї, який становить невід'ємну частину Конвенції. Усяке
посилання на Конвенцію означає водночас посилання на Додаток до
неї. 2. Сторони зобов'язуються видавати всі закони, декрети,
накази і правила і вживати усіх інших заходів, які можуть бути
потрібні для повного здійснення положень Конвенції, з метою
забезпечення того, щоб, з точки зору охорони людського життя і
збереження майна на морі, а також захисту морського середовища,
персонал морських риболовних суден мав належну кваліфікацію і був
здатний виконувати свої обов'язки.
Стаття 2
Визначення
1. Для цілей Конвенції, якщо спеціально не передбачене інше: .1 Сторона означає Державу, для якої Конвенція набула
чинності. .2 Адміністрація означає уряд Сторони, під прапором якої
судно має право плавати. .3 Сертифікат означає дійсний документ, як би він не
називався, виданий або визнаний відповідно до положень Конвенції,
який дає право його власнику на займання посади, зазначеної в
цьому документі або дозволеної національними правилами. .4 Власник сертифіката означає особу, що на законних
підставах володіє сертифікатом. .5 Організація означає Міжнародну морську організацію. .6 Генеральний секретар означає Генерального секретаря
Організації. .7 Риболовне судно або судно означає будь-яке судно, що
використовується на комерційній основі для промислу риби або інших
живих ресурсів моря. .8 Морське риболовне судно означає риболовне судно, інше ніж
ті, що плавають виключно у внутрішніх водах, в межах захищених вод
або в безпосередній близькості до них, або в районах чинності
портових правил.
Стаття 3
Застосування
Конвенція застосовується до персоналу, працюючого на морських
риболовних суднах, які мають право плавати під прапором Сторони.
Стаття 4
Направлення інформації
Кожна Сторона направляє Генеральному секретарю наступну
інформацію: .1 доповідь про заходи, вжиті нею для повного здійснення
положень Конвенції, включаючи зразки сертифікатів, що видаються
відповідно до Конвенції; та .2 іншу інформацію, яка може бути зазначена або передбачена в
правилі I/5.
Стаття 5
Інші договори і тлумачення
1. Усі попередні нині діючі договори, конвенції та угоди між
Сторонами щодо норм підготовки і дипломування персоналу риболовних
суден і несення вахти продовжують зберігати протягом терміну своєї
дії чинність по відношенню до: .1 персоналу риболовних суден, до якого ця Конвенція не
застосовується; та .2 персоналу риболовних суден, до якого ця Конвенція
застосовується, але з питань, що в ній спеціально не передбачені. 2. Однак в тій мірі, в якій такі договори, конвенції або
угоди суперечать положенням Конвенції, Сторони переглядають свої
зобов'язання за такими договорами, конвенціями і угодами з метою
усунення суперечностей між цими зобов'язаннями і зобов'язаннями за
Конвенцією. 3. Усі питання, що спеціально не передбачені в Конвенції,
регулюються законодавством Сторін.
Стаття 6
Сертифікація
Персонал риболовних суден сертифікується (або "проходить
сертифікацію") відповідно до положень Додатка до цієї Конвенції.
Стаття 7
Національні положення
1. Кожна Сторона встановлює процедури для неупередженого
розслідування будь-яких випадків некомпетентності, дій або
упущень, що стали відомими, які можуть становити безпосередню
загрозу охороні людського життя або схоронності майна на морі або
морському середовищу, з боку власників сертифікатів або
підтверджень, виданих цією Стороною, у зв'язку з виконанням ними
обов'язків, передбачених їхніми сертифікатами, а також для
вилучення, припинення чинності та анулювання таких сертифікатів з
цієї причини і з метою відвернення шахрайства. 2. Кожна Сторона передбачає покарання або дисциплінарні
заходи на випадок, коли положення її національного законодавства,
що вводять в чинність цю Конвенцію, не дотримуються щодо суден,
які мають право плавати під її прапором, або щодо персоналу
риболовних суден, належним чином сертифікованого цією Стороною. 3. Зокрема, такі покарання або дисциплінарні заходи
передбачаються і здійснюються у випадках, коли: .1 судновласник, агент власника або капітан найняли особу,
яка не має сертифіката, якого вимагає ця Конвенція; .2 капітан допустив, щоб на будь-якій посаді будь-яка функція
або робота, яка згідно з цими правилами повинна виконуватися
особою, що має належний сертифікат, виконувалася особою, яка не
має належного сертифіката або пільгового дозволу; або .3 особа, шляхом обману або подання підроблених документів,
була найнята для виконання на будь-якій посаді будь-якої функції
або роботи, яка згідно з цими правилами повинна виконуватися
особою, що має сертифікат або пільговий дозвіл. 4. Сторона, в межах юрисдикції якої базується власник або
агент власника, або будь-яка особа, щодо якої є очевидні підстави
вважати, що вона несе відповідальність за будь-який випадок явного
недотримання Конвенції, зазначений в пункті 3, або поінформована
про нього, всіляко сприяє будь-якій Стороні, яка сповістить їй про
свій намір порушити розгляд в рамках своєї юрисдикції.
Стаття 8
Контроль
1. Риболовні судна під час перебування в порту іншої Сторони
підлягають контролю, здійснюваному посадовими особами, належним
чином уповноваженими цією Стороною, з метою перевірки того, що всі
працюючі на них особи, які згідно з Конвенцією повинні мати
сертифікати, мають такі сертифікати або відповідні пільгові
дозволи. 2. У разі, якщо будь-який недолік, згаданий в пункті 3
правила I.4, не усунений і цим створюється небезпека для людей,
майна або навколишнього середовища, Сторона, яка здійснює
контроль, вживає заходів, щоб судно не вийшло в море до тих пір,
доки ці вимоги не будуть виконані настільки, щоб усунути таку
небезпеку. Про факти, що стосуються вжитих заходів, негайно
повідомляють Генеральному секретарю та Адміністрації. 3. При здійсненні контролю: .1 вживаються всі можливі заходи для уникнення
необгрунтованого затримання або необгрунтованої відстрочки,
відходу судна. Якщо судно необгрунтовано затримане або його відхід
необгрунтовано відстрочений, воно має право на відшкодування
будь-яких зазнаних у зв'язку з цим збитків або шкоди; і .2 щодо персоналу іноземних риболовних суден, яким надаються
не менш вузькі повноваження, ніж персоналу суден, які плавають під
прапором держави порту. 4. Ця стаття застосовується настільки, наскільки це може бути
необхідним для забезпечення того, щоб суднам, які мають право
плавати під прапором держави, що не є Стороною, не створювалися
більш сприятливі умови, ніж суднам, які мають право плавати під
прапором Сторони.
Стаття 9
Сприяння технічному співробітництву
1. Сторони Конвенції, після консультації з Організацією і при
її сприянні, надають підтримку тим державам, які звертаються з
проханням про надання технічної допомоги щодо: .1 підготовки адміністративного і технічного персоналу; .2 заснування навчальних закладів для підготовки персоналу
риболовних суден; .3 оснащення обладнанням і посібниками навчальних закладів; .4 розробки відповідних програм підготовки, включаючи
проходження практики на морських риболовних суднах; і .5 вжиття інших заходів по підвищенню кваліфікації персоналу
риболовних суден, переважно на національній, субрегіональній або регіональній
основі, з тим щоб сприяти здійсненню цілей і завдань Конвенції,
враховуючи особливі потреби країн, що розвиваються в цьому
відношенні. 2. Організація, зі свого боку, буде відповідним чином і далі
докладати зусиль у згаданих вище напрямках у консультації або
спільно з іншими міжнародними організаціями, особливо з
Міжнародною організацією праці та Продовольчою і
сільськогосподарською організацією Об'єднаних Націй.
Стаття 10
Поправки
1. У Конвенцію можуть бути внесені поправки шляхом однієї з
двох процедур, передбачених у цій статті. 2. Поправки після розгляду в Організації: .1 Будь-яка поправка, що пропонується Стороною, подається
Генеральному секретареві, який розсилає її всім членам
Організації, всім Сторонам, Генеральному директорові Міжнародного
бюро праці і Генеральному директорові Продовольчої і
сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй не менше ніж за
шість місяців до її розгляду. .2 Будь-яка запропонована і розіслана таким чином поправка
передається на розгляд Комітету з безпеки на морі Організації. .3 Сторони, незалежно від того, чи є вони членами
Організації, чи ні, мають право на участь у роботі Комітету з
безпеки на морі при розгляді і схваленні ним поправок. .4 Поправки схвалюються більшістю в дві третини Сторін, що
присутні і беруть участь у голосуванні в Комітеті з безпеки на
морі, розширеного складу, як це передбачено пунктом 2.3 (далі
"розширений Комітет з безпеки на морі"), за умови, що в момент
голосування присутні не менше однієї третини Сторін. .5 Схвалені відповідно до пункту 2.4 поправки направляються
Генеральним секретарем усім Сторонам. .6 Поправка до статті вважається прийнятою з дати, з якої
вона прийнята двома третинами Сторін. .7 Поправка до Додатка або до доповнення до Додатка
вважається прийнятою: .7.1 по закінченні двох років з дати схвалення; або .7.2 по закінченні іншого терміну, що не повинен бути менше
одного року, якщо він встановлюється більшістю в дві третини
Сторін, що присутні і беруть участь у голосуванні в Комітеті з
безпеки на морі розширеним складом, під час її схвалення. Якщо протягом встановленого терміну понад однієї третини
Сторін заявить Генеральному секретарю про своє заперечення проти
поправки, вона вважається не прийнятою. .8 Поправка до статті набуває чинності для тих Сторін, що її
прийняли, через шість місяців після дати, з якої вона вважається
прийнятою, а для кожної Сторони, що прийме її після цієї дати, -
через шість місяців після дати її прийняття такою Стороною. .9 Поправка до Додатка або до доповнення до Додатка набуває
чинності через шість місяців після дати, з якою вона вважається
прийнятою для всіх Сторін, за винятком тих, що зробили заяву
згідно з пунктом 2.7 про те, що вони заперечують проти поправки, і
не відкликали такої заяви. Однак до встановленої дати набуття
поправкою чинності будь-яка Сторона може повідомити Генерального
секретаря, що вона звільнює себе від введення в дію такої поправки
на термін, що не перевищує одного року, починаючи з дати набуття
нею чинності, або на такий більший термін, який може бути
встановлений більшістю в дві третини Сторін, що присутні і беруть
участь у голосуванні в Комітеті з безпеки на морі розширеним
складом, під час схвалення поправки. 3. Поправки шляхом скликання конференції: .1 На прохання Сторони, підтримане не менше ніж однією
третиною Сторін, Організація скликає, спільно або у консультації з
Генеральним директором Міжнародного бюро праці і Генеральним
директором Продовольчої і сільськогосподарської організації
Об'єднаних Націй, конференцію Сторін для розгляду поправок до цієї
Конвенції. .2 Кожна поправка, схвалена на такій конференції більшістю в
дві третини Сторін, що присутні і беруть участь у голосуванні,
направляється Генеральним секретарем усім Сторонам для прийняття. .3 Якщо конференція не ухвалить іншого рішення, поправка
вважається прийнятою і набуває чинності згідно з процедурами,
передбаченими відповідно в пунктах 2.6 і 2.8 або 2.7 і 2.9,
причому посилання в цих пунктах на Комітет з безпеки на морі
розширеного складу означає посилання на конференцію. 4. Будь-яка заява про прийняття поправки або про заперечення
проти неї або будь-яке повідомлення згідно з пунктом 2.9 подається
в письмовому вигляді Генеральному секретарю, який сповіщає всі
Сторони про будь-який такий документ і про дату його отримання. 5. Генеральний секретар сповіщає всі Сторони про будь-які
поправки, які набувають чинності, і про дату набуття чинності
кожною з таких поправок.
Стаття 11
Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження і приєднання
1. Конвенція відкрита для підписання в штаб-квартирі
Організації з 1 січня 1996 року до 30 вересня 1996 року і після
цього залишається відкритою для приєднання. Держави можуть стати
Сторонами Конвенції шляхом: .1 підписання без застереження про ратифікацію, прийняття або
затвердження; або .2 підписання із застереженням про ратифікацію, прийняття або
затвердження з наступною ратифікацією, прийняттям або
затвердженням; або .3 приєднання. 2. Ратифікація, прийняття, затвердження або приєднання
здійснюються шляхом здачі на зберігання відповідного документа
Генеральному секретарю.
Стаття 12
Набуття чинності
1. Конвенція набуває чинності через 12 місяців після дати, на
яку не менше 15 держав або підписали її без застереження про
ратифікацію, прийняття або затвердження, або здали на зберігання
відповідні документи про ратифікацію, прийняття, затвердження або
приєднання відповідно до статті 11. 2. Для держав, що здали на зберігання документ про
ратифікацію, прийняття або затвердження Конвенції або приєднання
до неї після виконання умов, необхідних для набуття Конвенцією
чинності, але до дати набуття нею чинності, ратифікація,
прийняття, затвердження або приєднання набувають чинності в дату
набуття Конвенцією чинності або через три місяця після дати здачі
на зберігання документа, залежно від того, яка дата настане
пізніше. 3. Для держав, що здали на зберігання документ про
ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання після дати
набуття Конвенцією чинності, Конвенція набуває чинності через три
місяця після дати здачі на зберігання документа. 4. Будь-який документ про ратифікацію, прийняття,
затвердження або приєднання, зданий на зберігання після дати, в
яку поправка до Конвенції вважається прийнятою відповідно до
статті 10, відноситься до Конвенції з такою поправкою.
Стаття 13
Денонсація
1. Конвенція може бути денонсована будь-якою Стороною в
будь-який час по закінченні п'яти років з дати набуття Конвенцією
чинності для цієї Сторони. 2. Денонсація здійснюється шляхом направлення Генеральному
секретарю письмового повідомлення. 3. Денонсація набуває чинності через 12 місяців після
отримання Генеральним секретарем повідомлення про денонсацію або
по закінченні більшого терміну, який може бути зазначений у
повідомленні.
Стаття 14
Депозитарій
1. Конвенція здається на зберігання Генеральному секретарю
Організації (далі "депозитарій"). 2. Депозитарій: .1 інформує уряди всіх держав, що підписали Конвенцію або
приєдналися до неї, про: .1.1 кожне нове підписання або здачу на зберігання документа
про ратифікацію, прийняття, затвердження або приєднання із
зазначенням їхньої дати; .1.2 дату набуття Конвенцією чинності; .1.3 здачу на зберігання будь-якого документа про денонсацію
Конвенції із зазначенням дати його отримання і дати набуття
денонсацією чинності; і .2 направляє завірені копії Конвенції урядам всіх держав, що
підписали Конвенцію або приєдналися до неї. 3. Як тільки Конвенція набуває чинності, її завірена копія
направляється депозитарієм Генеральному секретарю Організації
Об'єднаних Націй для реєстрації і опублікування відповідно до
статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ).
Стаття 15
Мови
Конвенція складена в одному дійсному примірнику англійською,
арабською, іспанською, китайською, російською і французькою
мовами, причому всі тексти є рівно автентичними.
НА ПОСВіДЧЕННЯ ЧОГО нижчепідписані, належним чином на те
уповноважені своїми відповідними урядами, підписали Конвенцію.
ВЧИНЕНО В ЛОНДОНІ сьомого липня тисяча дев'ятсот дев'яносто
п'ятого року.
Додаток
Глава I
Загальні положення
Правило 1
Визначення
Для цілей цього Додатка застосовуються наступні визначення: 1. Правила означають правила, що містяться в Додатку до
Конвенції. 2. Схвалений означає: схвалений Стороною відповідно до
правил. 3. Капітан означає особу, що командує риболовним судном. 4. Особа командного складу означає члена екіпажу, що не є
капітаном і призначається таким згідно з національним
законодавством або правилами, або за відсутності такого
призначення, згідно з колективним договором або звичаєм. 5. Вахтовий помічник капітана означає особу командного
складу, що має кваліфікацію відповідно до правила II/2 або II/4
цієї Конвенції. 6. Механік означає особу командного складу, що має
кваліфікацію відповідно до правила II/5 цієї Конвенції. 7. Старший механік означає старшого по посаді механіка,
відповідального за рухову установку, а також за експлуатацію і
технічне обслуговування механічних та електричних установок на
судні. 8. Другий механік означає механіка, наступного за посадою
після старшого механіка, на якого покладається відповідальність за
рухову установку, а також за експлуатацію і технічне
обслуговування механічних та електричних установок на судні в разі
неспроможності старшого механіка нести таку відповідальність. 9. Радіооператор означає особу, що має належний сертифікат,
який виданий або визнається Адміністрацією на підставі положень
Регламенту радіозв'язку. 10. Регламент радіозв'язку означає Регламент радіозв'язку, що
є додатком або розглядається як додаток до останньої діючої
Міжнародної конвенції електрозв'язку ( 995_100 ). 11. Конвенція ПДНВ 1978 року означає Міжнародну конвенцію про
підготовку і дипломування моряків і несення вахти 1978 року
( 995_053 ) з поправками. 12. Торремоліноський протокол 1993 року означає
Торремоліноський протокол 1993 року до Торремоліноської
міжнародної конвенції щодо безпеки риболовних суден 1977 року. 13. Потужність рухової установки означає загальну максимальну
тривалу вихідну потужність усіх головних суднових рухових
установок, що виражається в кіловатах, яка вказується в свідоцтві
про реєстрацію судна або в іншому офіційному документі. 14. Обмежені води означають води поблизу Сторони, як вони
визначені її Адміністрацією, в яких, як припускається, існує
ступінь безпеки, що дозволить встановити стандарти кваліфікації і
дипломування капітанів і осіб командного складу риболовних суден
на більш низькому рівні у порівнянні з тим, який необхідний для
роботи поза цими визначеними межами. При визначенні меж обмежених
вод Адміністрація повинна брати до уваги посібник, розроблений
Організацією. 15. Необмежені води означають води за межами обмежених вод. 16. Довжина означає довжину, яка дорівнює 96 відсоткам повної
довжини по ватерлінії на висоті 85 відсотків найменшої теоретичної
висоти борту, виміряної від лінії кіля, або довжини від передньої
кромки форштевня до осі баллера керма по тій же ватерлінії, якщо
ця довжина більше. На суднах, спроектованих з диферентом,
ватерлінія, по якій вимірюється ця довжина, повинна бути
паралельна конструктивній ватерлінії. 17. Теоретична висота борту означає вертикальну відстань,
виміряну від лінії кіля до верхньої кромки бимса робочої палуби у
борта.
Правило 2
Застосування
Якщо Адміністрація Сторони вважає недоцільним або практично
неможливим застосування в повному обсязі вимог правил II/3, II/4 і
II/5 і вимоги про використання англійської мови до персоналу,
працюючого на рибальському судні довжиною менше 45 метрів, яке
експлуатується виключно з її портів і веде промисел в її обмежених
водах, вона може визначати, які з цих правил не слід
застосовувати, повністю або частково, до такого персоналу без
шкоди для принципів безпеки, викладених в Конвенції. У такому
разі заінтересована Адміністрація повинна повідомляти Генеральному
секретарю докладні відомості про заходи, вжиті нею щодо підготовки
і сертифікації такого персоналу.
Правило 3
Сертифікати і підтвердження
1. Сертифікати для персоналу риболовних суден видаються лише
в разі виконання вимог щодо стажу роботи, віку, стану здоров'я,
підготовки, кваліфікації та іспитів відповідно до цих правил. 2. Сертифікат, що видається Стороною відповідно до пункту 1,
підтверджується цією Стороною, яка посвідчує видачу такого
сертифіката за формою, приписаною у доповненні 1 або доповненні 2. 3. Сертифікати і підтвердження складаються державною мовою
або мовою країни, що їх видає. Якщо сертифікат складений не
англійською мовою, його текст повинен містити переклад на
англійську мову. 4. У тому, що стосується радіооператорів, Сторони можуть: .1 включати додаткові знання, яких вимагає правило II/6, в
екзаменаційну програму для видачі сертифіката, що відповідає
Регламенту радіозв'язку; або .2 видавати окремий сертифікат, в якому зазначається, що його
власник має додаткові знання, що вимагаються правилом II/6. 5. Адміністрація, яка відповідно до правила 7 визнала
сертифікат, виданий іншою Стороною або за її уповноваженням, видає
підтвердження, яке засвідчує визнання цього сертифіката, за
формою, приписаною в доповненні 3. 6. Термін дії підтвердження закінчується, як тільки
закінчується термін дії підтвердженого сертифіката або він
вилучається; його дія припиняється або він анулюється Стороною, що
його видала, і в будь-якому випадку не пізніше ніж через п'ять
років після дати видачі. 7. Будь-який належний сертифікат, що видається власнику
згідно з положеннями Конвенції ПДНВ 1978 року ( 995_053 ) для
роботи на посаді старшого механіка, механіка або радіооператора,
вважається таким, що відповідає сертифікату для цілей пункту 1
щодо риболовних суден. 8. З урахуванням варіантів, що допускаються згідно з
доповненнями 1, 2 і 3, Адміністрації можуть використати форму, що
відрізняється від форми, наведеної в цих доповненнях, за умови, що
така форма містить, як мінімум, необхідну інформацію, і що
відомості подані латинськими літерами й арабськими цифрами.
Правило 4
Порядок контролю
1. Контроль, здійснюваний згідно зі статтею 8 належним чином
уповноваженою посадовою особою, обмежується таким: .1 перевіркою того, що всі працюючі на риболовних суднах
члени персоналу, до яких за Конвенцією ставиться вимога, щоб вони
були власниками сертифікатів, мають такі сертифікати або необхідні
пільгові дозволи. Такі сертифікати визнаються, якщо немає
очевидних підстав вважати, що сетрифікат був отриманий обманним
шляхом або що власник сертифіката не є особою, якій він був
спочатку виданий; та .2 оцінкою здатності персоналу риболовного судна
дотримуватися передбачених Конвенцією норм несення вахти, якщо є
очевидні підстави вважати, що такі норми не дотримуються, оскільки
мало місце таке: .2.1 зіткнення судна, посадка на мілину або торкання грунту;
або .2.2 судно, будучи на ходу, на якорі або біля причалу,
зробило скидання речовин, яке, згідно з міжнародними конвенціями,
є незаконним; або .2.3 судно здійснювало безладне або небезпечне маневрування,
не дотримуючись заходів по встановленню шляхів руху, прийнятих
Організацією, або безпечної навігаційної практики і процедур; або .2.4 судно в інших відношеннях експлуатується таким чином, що
це створює небезпеку для людей, майна або навколишнього
середовища. 2. У разі виявлення недоліків згідно з пунктом 1 посадова
особа, яка здійснює контроль, негайно повідомляє в письмовому
вигляді капітана судна та Адміністрацію, з тим щоб було можливо
здійснити відповідні дії. У такому повідомленні наводяться
докладні відомості про виявлені недоліки і підстави, на яких
Сторона встановлює, що ці недоліки створюють небезпеку для людей,
майна або навколишнього середовища. 3. Недоліки, які можуть вважатися такими, що створюють
небезпеку для людей, майна або навколишнього середовища, включають
таке: .1 відсутність у осіб, що повинні мати сертифікати, належних
сертифікатів або пільгових дозволів; .2 невиконання судном приписаних Адміністрацією вимог, що
стосуються несення вахти на ходовому містку або в машинному
відділенні; .3 відсутність у складі вахти особи, що має кваліфікацію в
питаннях експлуатації обладнання, яке забезпечує безпечне
плавання, радіозв'язок в цілях безпеки або відвернення
забруднення; або .4 відсутність можливості забезпечити першу вахту складом, що
відпочив, при відході в рейс, а також наступні вахти.
Правило 5
Направлення інформації
1. Генеральний секретар забезпечує Сторони, на їхнє прохання,
будь-якою інформацією, направленою йому згідно зі статтею 4. 2. Сторона, яка не направила інформацію згідно зі статтею 4,
протягом двадцяти чотирьох місяців з дати набуття Конвенцією
чинності для Сторони, не має права претендувати на переваги за
цією Конвенцією до отримання інформації Генеральним секретарем.
Правило 6
Адміністративні заходи, пов'язані з сертифікацією
1. Кожна Сторона зобов'язується встановити і застосовувати
засоби забезпечення того, щоб програми, які включають навчання і
практичну підготовку, необхідні для досягнення стандартів
компетентності, регулярно перевірялися для забезпечення їхньої
ефективності. 2. Кожна Сторона зобов'язується, наскільки це практично
можливо, вести реєстр або реєстри всіх сертифікатів і
підтверджень, зазначених у правилах 3 і II/1 - II/6, які були
видані, термін дії яких закінчився або продовжений, які були
загублені, дія яких була припинена або які були анульовані, а
також виданих пільгових дозволів і надавати, на прохання іншої
Сторони, інформацію про стан таких сертифікатів, підтверджень і
пільгових дозволів.
Правило 7
Визнання сертифікатів
1. З метою визнання, шляхом підтвердження відповідно до
правила 3, сертифіката, виданого іншою Стороною або з її дозволом,
кожна Адміністрація повинна переконатися в тому, що вимоги
відносно стандартів компетентності, а також видачі й підтвердження
сертифікатів повністю дотримані цією Стороною. 2. Сертифікати, видані державою, що не є Стороною, або за її
уповноваженням, не визнаються. 3. Незважючи на вимоги пункту 1 цього правила і пункту 5
правила 3, Адміністрація, якщо цього вимагають обставини, може
дозволити особі, що має належний дійсний сертифікат, виданий іншою
Стороною, без його підтвердження, яке вимагається пунктом 5
правила 3, працювати на судні, яке має право плавати під її
прапором, протягом періоду, що не перевищує трьох місяців, за
умови подання документального доказу того, що Адміністрації подана
заявка на підтвердження.
Правило 8
Положення перехідного періоду
1. Сертифікат компетентності або сертифікат стажу роботи на
посаді, для займання якої ця Конвенція вимагає сертифікат, що
видається до набуття Конвенцією чинності для Сторони відповідно до
законодавства цієї Сторони або Регламенту радіозв'язку, визнаються
чинними для роботи на такій посаді після набуття чинності
Конвенцією для цієї Сторони. 2. Після набуття Конвенцією чинності для Сторони вона може
продовжувати видачу сертифікатів компетентності згідно з
установленою практикою протягом не більше п'яти років. Такі
сертифікати визнаються чинними для цілей Конвенції. Протягом цього
перехідного періоду такі сертифікати видаються тільки особам, що
розпочали свою роботу на суднах за певним фахом, якого стосуються
ці сертифікати, до набуття Конвенцією чинності для цієї Сторони.
Сторона забезпечує, щоб всі інші кандидати на отримання
сертифіката здали іспит і отримали сертифікат відповідно до
Конвенції. 3. Сторона, протягом двох років після набуття Конвенцією
чинності для неї, може видавати сертифікат стажу роботи на посаді
членам персоналу риболовних суден, які не мають ані належного
сертифіката по Конвенції, ані сертифіката компетентності, виданого
згідно з її законодавством до набуття Конвенцією чинності для цієї
Сторони, але які: .1 пропрацювали в морі на посаді, і на яку вони претендують
отримати сертифікат стажу роботи на посаді, не менше трьох років з
останніх семи років, що передують набуттю Конвенцією чинності для
цієї Сторони; .2 надали доказ того, що вони працювали задовільно; і .3 відповідають вимогам Сторони щодо стану здоров'я,
включаючи зір і слух, враховуючи при цьому їхній вік в момент
подачі заяви. Для цілей Конвенції сертифікат стажу роботи на посаді,
виданий на підставі цього пункту, розглядається як еквівалент
сертифіката, виданого на підставі Конвенції.
Правило 9
Пільговий дозвіл
1. У випадках крайньої необхідності Адміністрація, якщо, на
її думку, це не створює небезпеки для людей, майна або
навколишнього середовища, може видавати пільговий дозвіл, який
дозволяє особі працювати на певному риболовному судні протягом
певного терміну, що не перевищує шести місяців, на посаді, на
займання якої вона не має належного сертифіката, за умови що
особа, якій видається пільговий дозвіл, для займання вакантної
посади повинна мати належну кваліфікацію, що відповідає вимогам
Адміністрації щодо забезпечення безпеки. Такий дозвіл надається
для займання посади радіооператора лише за умов, передбачених
відповідними положеннями Регламенту радіозв'язку. 2. Будь-який пільговий дозвіл на займання будь-якої посади
видається тільки особі, яка має належний сертифікат для займання
посади на один ступінь нижчої. Якщо сертифіката для займання
посади, нижчої на один ступінь, за Конвенцією не вимагається, то
пільговий дозвіл може бути виданий особі, компетентність і досвід
якої, на думку Адміністрації, явно відповідають вимогам для
заміщення такої посади, причому, якщо така особа не має належного
сертифіката, вона повинна пройти перевірку, встановлену
Адміністрацією, для підтвердження того, що видача такого
пільгового дозволу не може знизити рівень безпеки. Крім того,
Адміністрація якомога скоріше забезпечує займання згаданої посади
власником належного сертифіката. 3. Кожна Сторона, якнайшвидше після 1 січня кожного року,
направляє Генеральному секретарю доповідь, що містить відомості
про загальну кількість пільгових дозволів щодо кожної посади, для
якої вимагається сертифікат, або відомості про те, що жодних
пільгових дозволів не видавалося.
Правило 10
Еквіваленти
1. Конвенція не перешкоджає Стороні зберігати існуючі або
приймати інші методи теоретичної і практичної підготовки,
включаючи ті, що охоплюють стаж роботи на судні та організацію
суднової служби і спеціально враховують технічний прогрес і
особливі типи суден, за умови, що досвід роботи на судні, рівень
знань і кваліфікації щодо навігаційного і технічного управління
судном забезпечують ступінь безпеки на морі і мають запобіжну дію
в частині відвернення забруднення на рівні вимог Конвенції. 2. Докладні відомості про такі методи включаються в доповідь,
що направляється згідно зі статтею 4.
Глава II
Сертифікація капітанів, осіб командного
складу, механіків і радіооператорів
Правило 1
Обов'язкові мінімальні вимоги для сертифікації капітанів
риболовних суден довжиною 24 метра і більше, що
експлуатуються в необмежених водах
1. Кожний капітан риболовного судна довжиною 24 метра і
більше, що експлуатується в необмежених водах, повинен мати
належний сертифікат. 2. Кожний кандидат на отримання сертифіката повинен: .1 відповідати вимогам Сторони щодо стану здоров'я, особливо
зору і слуху; .2 відповідати вимогам, що ставляться до сертифікації
вахтового помічника капітана риболовних суден довжиною 24 метра і
більше, що експлуатуються в необмежених водах, і мати схвалений
стаж роботи на судні не менше 12 місяців вахтовим помічником
капітана або капітаном риболовних суден довжиною не менше 12
метрів. Однак Сторона може допускати заміну частини цього стажу,
але не більше шести місяців, схваленим стажем роботи вахтовим
помічником капітана морських суден, на які поширюється Конвенція
ПДНВ 1978 року ( 995_053 ); і .3 здати відповідний іспит або іспити для оцінки
компетентності відповідно до вимог Сторони. До екзаменаційних
питань належить включати матеріал, викладений в доповненні до
цього правила. Кандидат на проходження іспиту, який має чинний
сертифікат компетентності, виданий відповідно до положень
Конвенції ПДНВ 1978 року ( 995_053 ), може не екзаменуватися знову
з тих предметів, перелічених у доповненні, що були здані з метою
отримання сертифіката по Конвенції для роботи на більш високій або
рівноцінній посаді.
Доповнення до правила 1
Мінімальні знання, необхідні для отримання сертифіката капітана риболовних суден довжиною 24 метра і більше, що
експлуатуються в необмежених водах
1. Нижче наводиться програма екзаменаційних вимог, що
ставляться до кандидатів на отримання сертифіката капітана
риболовних суден довжиною 24 метра і більше, що експлуатуються в
обмежених водах. Зважаючи на той факт, що відповідальність за
безпеку судна і його екіпажу в решті решт несе капітан, в тому
числі під час промислових операцій, іспити по зазначених предметах
повинні встановити, що кандидат належним чином засвоїв всю
доступну інформацію, яка впливає на забезпечення безпеки судна і
його екіпажу відповідно до програми екзаменаційних вимог.
2. Судноводіння і визначення місцеположення судна 2.1. Планування рейсу і плавання в будь-яких умовах: .1 із застосуванням підхожих методів визначення океанських
шляхів; .2 у стиснених водах; .3 у кригах, де це застосовно; .4 в умовах обмеженої видимості; .5 в районах систем поділу руху, де це застосовно; і .6 в районах, на які впливають припливи або течії. 2.2. Визначення місцеположення: .1 астрономічними методами; .2 з використанням берегових орієнтирів, включаючи уміння
брати пеленги берегових знаків і засобів навігаційного
огородження, таких як маяки, знаки і буї, а також з використанням
відповідних карт, повідомлень мореплавцям та інших посібників для
перевірки точності зроблених визначень місцеположення; і .3 з використанням, відповідно до вимог Сторони, сучасних
радіонавігаційних засобів, передбачених на риболовних суднах,
звертаючи особливу увагу на знання принципів роботи таких засобів,
їх обмежень, джерел помилок, на уміння виявляти невірні показання
і на знання методів корекції для отримання точного визначення
місцеположення.
3. Несення вахти 3.1. Показати глибоке знання змісту, застосування і цілей
Міжнародних правил попередження зіткнення суден в морі 1972 року
( 995_137 ), особливо Додатків II і IV, що стосуються безпеки
судноводіння. 3.2. Показати знання Основних принципів несення ходової
навігаційної вахти, приписаних в главі IV.
4. Судноводіння з використанням радіолокатора 4.1. Продемонструвати, використовуючи радіолокаційний
тренажер, а за відсутності такого - маневрений планшет, знання
принципів радіолокації, уміння користуватися радіолокатором і
розшифровувати та аналізувати отриману інформацію, включаючи таке: .1 фактори, що впливають на роботу і точність; .2 настройку індикаторів і забезпечення їх роботи; .3 виявлення невірних показань, помилкових ехосигналів,
засвітки від моря; .4 дальність і пеленг; .5 розпізнавання критичних ехосигналів; .6 курс і швидкість інших суден; .7 час і дистанцію найкоротшого зближення з суднами, що
прямують пересічними і зустрічними курсами або з тими, що
обганяють; .8 виявлення змін курсу і швидкості інших суден; .9 вплив змін курсу і/або швидкості свого судна; і .10 застосування Міжнародних правил попередження зіткнень
суден у морі 1972 року ( 995_137 ).
5. Гіро- і магнітні компаси Уміння астрономічними методами і з використанням берегових
орієнтирів визначати і враховувати помилки гіро- і магнітних
компасів.
6. Метеорологія та океанографія 6.1. Знання метеорологічних приладів і уміння ними
користуватися. 6.2. Уміння використовувати наявну метеорологічну інформацію. 6.3. Знання характеристик різноманітних систем погоди,
включаючи, на розсуд Сторони, тропічні циклони й уміння уникати
їхнього центру і небезпечних чвертей. 6.4. Знання погодних умов, таких, як мряка, що можуть
створювати небезпеку для судна. 6.5. Уміння користуватися відповідними навігаційними
посібниками по припливах і течіях. 6.6. Уміння розраховувати час і висоту повної і малої води, а
також визначати напрямок і швидкість припливних течій.
7. Маневрування й керування риболовним судном 7.1. Маневрування й керування риболовним судном в будь-яких
умовах, включаючи: .1 швартовку, відшвартовку та операції з якорем при різних
вітрах і течіях; .2 маневрування на мілководді; .3 управління риболовними суднами в штормових умовах,
включаючи вибір відповідної швидкості, особливо на попутній хвилі
і на хвилі з раковини, надання допомоги судну або літальному
апарату, які зазнають лиха, засоби утримання некерованого судна в
безпечному положенні відносно хвилі і зменшення дрейфу; .4 маневрування судна під час промислових операцій, з
особливим врахуванням факторів, що можуть негативно впливати на
безпеку судна під час таких операцій; .5 застережні заходи при маневруванні з метою спуску чергових
шлюпок або плавучих рятувальних засобів у штормову погоду; .6 способи приймання людей, що залишалися в живих, на борт
судна з чергових шлюпок або плавучих рятувальних засобів; .7 де це застосовно, практичні заходи, що вживаються при
плаванні у кригах, в районах айсбергів або в умовах обледеніння
судна; .8 користування системами поділу руху і маневрування при
плаванні в них; .9 важливість плавання із зменшеною швидкістю для уникнення
пошкоджень, що спричиняються попутною хвилею свого судна; .10 перевантаження в морі риби на плавучі рибозаводи або інші
судна; і .11 заправку паливом в морі.
8. Будова і остійність рибаловного судна 8.1. Загальне знання основних конструктивних елементів судна
і правильних назв їхніх різних частин. 8.2. Знання теорії і факторів, які впливають на диферент і
остійність, а також заходів, необхідних для забезпечення
безпечного диференту та остійності. 8.3. Показати уміння користуватися даними про остійність,
таблицями остійності і диференту і розрахованими умовами
експлуатації. 8.4. Знання впливу вільних поверхонь і обледеніння, де це
застосовно. 8.5. Знання наслідків заливання палуби. 8.6. Знання важливості непроникності при впливі моря і
водонепроникності.
9. Обробка і розміщення улову 9.1. Розміщення і закріплення улову і знарядь лову на судні. 9.2. Вантажно-розвантажувальні операції, з особливим
врахуванням кренящих моментів, що виникають під впливом знарядь
лову і улову.
10. Силові установки риболовних суден 10.1. Принципи роботи силових установок риболовних суден. 10.2. Суднові допоміжні механізми. 10.3. Загальне знання морських технічних термінів.
11. Протипожежна безпека і засоби пожежогасіння 11.1. Організація вчень з боротьби з пожежею. 11.2. Види і хімічна природа загоряння. 11.3. Системи пожежогасіння. 11.4. Проходження схваленого курсу протипожежної підготовки. 11.5. Знання положень, що стосуються засобів пожежогасіння.
12. Дії в аварійній ситуації 12.1. Застережні заходи при вимушеній навмисній посадці судна
на мілину. 12.2. Заходи, що вживаються до і після посадки на мілину. 12.3. Заходи, що вживаються у випадку, якщо знаряддя лову
зачепилося за грунт або інші перешкоди. 12.4. Зняття судна з мілини із сторонньою допомогою і своїми
силами. 12.5. Заходи, що вживаються після зіткнення. 12.6. Тимчасове закладення місця течі. 12.7. Заходи для захисту і безпеки екіпажу в аварійних
ситуаціях. 12.8. Локалізація наслідків пошкодження і рятування судна в
разі пожежі або вибуху. 12.9. Залишення судна. 12.10. Аварійне управління кермом, встановлення і
застосування тимчасового рульового управління і способи
встановлення тимчасового керма, де це практично можливо. 12.11. Рятування людей з загиблого судна, або судна, що
зазнає лиха. 12.12. Дії по тривозі "людина за бортом". 12.13. Буксирування і хід на буксирі.
13. Медична допомога 13.1. Знання методів надання першої допомоги. 13.2. Знання порядку отримання медичних консультацій, що
передаються по радіо. 13.3. Належне уміння застосовувати на практиці наступні
посібники: .1 Міжнародний медичний посібник для суден або відповідні
національні посібники; і .2 медичний розділ Міжнародного зводу сигналів.
14. Морське право 14.1. Знання міжнародного морського права в рамках
міжнародних угод і конвенцій в тій мірі, в якій вони стосуються
конкретних обов'язків і відповідальності капітана, особливо
пов'язаних із забезпеченням безпеки і захистом морського
середовища. Особлива увага повинна приділятися наступним питанням: .1 свідоцтва й інші документи, наявність яких на риболовних
суднах вимагається міжнародними конвенціями, порядок їх отримання
і термін дії; .2 обов'язки, що випливають з відповідних вимог
Торремоліноського протоколу 1993 року; .3 обов'язки, що випливають з відповідних вимог глави V
Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року
( 995_251 ); .4 обов'язки, що випливають з Додатка I і Додатка V до
Міжнародної конвенції по запобіганню забрудненню з суден 1973
року ( 896_009 ), зміненої Протоколом 1978 року до неї
( 995_829 ); .5 морські санітарні декларації і вимоги Міжнародних
санітарних правил; .6 обов'язки, що випливають з Конвенції про Міжнародні
правила попередження зіткнень суден в морі 1972 року ( 995_137 );
і .7 обов'язки, що випливають з інших міжнародних документів,
що стосуються забезпечення безпеки судна й екіпажу. 14.2. Обсяг знань з національного морського законодавства
визначається на розсуд Сторони, однак має бути передбачене знання
національних заходів, спрямованих на виконання застосовних
міжнародних угод і конвенцій.
15. Англійська мова Достатнє знання англійської мови, яке дозволяє капітану
користуватися картами і іншими навігаційними посібниками, розуміти
метеорологічну інформацію і повідомлення, що стосуються безпеки та
експлуатації судна, а також здійснювати зв'язок з іншими суднами
або береговими станціями. Здатність розуміти і використовувати
Стандартний морський розмовник ІМО.
16. Зв'язок 16.1. Загальне знання принципів і основних факторів,
необхідне для безпечного і ефективного використання всіх підсистем
і обладнання, що використовуються Глобальною морською системою
зв'язку під час лиха і для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ). 16.2. Знання систем навігаційного і метеорологічного
попередження, а також вибір відповідних служб зв'язку. 16.3. Знання негативних наслідків невірного використання
такого обладнання зв'язку. 16.4. У тих випадках, коли кандидати були піддані Стороною
іспитам з цих питань з метою отримання сертифіката для роботи на
більш низькій посаді, вони можуть не здавати такі іспити. 16.5. Уміння передавати і приймати повідомлення за допомогою
світлових сигналів по абетці Морзе і користуватися Міжнародним
зводом сигналів.
17. Рятування людей 17.1. Глибоке знання рятувальних засобів і пристроїв. 17.2. Глибоке знання дій в аварійній ситуації, навчальних
зборів і вчень.
18. Пошук і рятування Глибоке знання Посібника для торговельних суден з пошуку і
рятування (MEPCAP).
19. Кодекс ФАО/МОТ/ІМО з безпеки рибалок і риболовних суден Знання частини А Кодексу ФАО/МОТ/ІМО з безпеки рибалок і
риболовних суден.
20. Методи демонстрації професійних навичок 20.1. Судноводіння 20.1.1. Продемонструвати уміння користуватися секстаном,
пеленгаторами, азимутальним дзеркалом і наносити місцеположення
судна на карту, прокладати курс і брати пеленг. 20.2. Показати глибоке знання змісту, застосування і цілей
Конвенції про Міжнародні правила попередження зіткнень суден в
морі 1972 року ( 995_137 ). 20.2.1. Шляхом використання макетів суден, що несуть
приписані вогні або знаки, або вогневого тренажера. 20.3. Радіолокатор 20.3.1. Шляхом використання радіолокаційного тренажера або
маневрового планшета. 20.4. Боротьба з пожежею 20.4.1. Шляхом проходження схваленого курсу протипожежної
підготовки. 20.5. Зв'язок 20.5.1. Шляхом практичної перевірки. 20.6. Рятування людей 20.6.1. Шляхом використання рятувальних засобів, включаючи
одягання рятувальних жилетів і, якщо необхідно, гідрокостюмів.
Правило 2
Обов'язкові мінімальні вимоги щодо сертифікації вахтових помічників капітана риболовних суден довжиною 24 метра
і більше, що експлуатуються в необмежених водах
1. Кожний вахтовий помічник капітана риболовного судна
довжиною 24 метра і більше, що експлуатуються в необмежених водах,
повинен мати належний сертифікат. 2. Кожний кандидат на отримання сертифіката повинен: .1 бути не молодше 18 років; .2 відповідати вимогам Сторони щодо стану здоров'я, особливо
зору і слуху; .3 мати схвалений стаж роботи не менше двох років у складі
палубної команди на риболовних суднах довжиною не менше 12 метрів.
Однак Адміністрація може допускати заміну частини цього стажу, але
не більше одного року, курсом спеціальної підготовки, за умови що
програма спеціальної підготовки, принаймні, рівноцінна за своїм
значенням тому відрізку необхідного стажу роботи, що його така
підготовка замінює, або схваленим стажем роботи на судні,
підтвердженим у схваленій книжці реєстрації підготовки відповідно
до Конвенції ПДНВ 1978 року ( 995_053 ); .4 здати відповідний іспит або іспити для оцінки
компетентності відповідно до вимог Сторони. В екзаменаційні
питання необхідно включати матеріал, викладений у доповненні до
цього правила. Кандидат на проходження іспиту, який має чинний
сертифікат компетентності, виданий відповідно до положень
Конвенції ПДНВ 1978 року ( 995_053 ), може не екзаменуватися знову
з тих предметів, перелічених у доповненні, які були здані з метою
отримання сертифіката по Конвенції для роботи на більш високій або
рівноцінній посаді; .5 відповідати застосовним вимогам правила 6 для виконання
встановлених обов'язків по радіослужбі відповідно до Регламенту
радіозв'язку.
Доповнення до правила 2
Мінімальні знання, необхідні для отримання сертифіката вахтового помічника капітана риболовних суден довжиною 24 метра і більше що експлуатуються в необмежених водах
1. Нижче наводиться програма екзаменаційних вимог, що
ставляться до кандидатів на отримання сертифіката вахтового
помічника капітана риболовних суден довжиною 24 метра і більше, що
експлуатуються в необмежених водах.
2. Морехідна астрономія Уміння використовувати небесні тіла для визначення помилок
компаса.
3. Плавання з використанням наземних і берегових орієнтирів 3.1. Уміння визначати місцеположення судна за допомогою: .1 берегових орієнтирів; .2 засобів навігаційного огородження, включаючи маяки, знаки
і буї; і .3 зчислення з урахуванням вітру, припливів, течій, швидкості
по оборотах гребного гвинта в хвилину і по лагу. 3.2. Глибоке знання навігаційних карт і посібників, таких, як
лоції, таблиці припливів, повідомлення мореплавцям і навігаційні
попередження, що передаються по радіо, і уміння користуватися
ними.
4. Судноводіння з використанням радіолокатора 4.1. Продемонструвати, використовуючи радіолокаційний
тренажер, а за відсутності такого - маневровий планшет, знання
принципів радіолокації і уміння користуватися радіолокатором та
розшифровувати і аналізувати отриману інформацію, включаючи таке: .1 фактори, що впливають на роботу і точність; .2 настройку індикаторів і забезпечення їхньої роботи; .3 виявлення невірних показань, хибних ехосигналів, засвітка
від моря; .4 дальність і пеленг; .5 розпізнавання критичних ехосигналів; .6 курс і швидкість інших суден; .7 час і дистанцію найкоротшого зближення з суднами, що йдуть
пересічними й зустрічними курсами, або з тими що випереджають; .8 виявлення змін курсу і швидкості інших суден; .9 вплив змін курсу і/або швидкості свого судна; і .10 застосування Міжнародних правил попередження зіткнень
суден в морі 1972 року ( 995_137 ).
5. Несення вахти 5.1. Показати глибоке знання змісту, застосування і цілей
Міжнародних правил попередження зіткнень суден в морі 1972 року
( 995_137 ), особливо Додатків II і IV, що стосуються безпеки
судноводіння. 5.2. Показати знання змісту Основних принципів несення
ходової навігаційної вахти, приписаних у главі IV.
6. Радіонавігаційні системи Уміння визначати місцеположення судна за допомогою
радіонавігаційних засобів відповідно до вимог Сторони.
7. Метеорологія 7.1. Знання суднових метеорологічних приладів і уміння ними
користуватися. 7.2. Знання характеристик різноманітних систем погоди.
8. Гіро- і магнітні компаси Обслуговування і використання компасів і пов'язаного з ними
обладнання.
9. Зв'язок .1 Загальне знання принципів і основних факторів, необхідне
для безпечного та ефективного використання всіх підсистем і
обладнання, що використовуються Глобальною морською системою
зв'язку під час лиха і для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ). .2 Знання систем навігаційного і метеорологічного
попередження, а також вибір відповідних схем зв'язку. .3 Знання негативних наслідків невірного використання такого
обладнання зв'язку.
10. Протипожежна безпека і засоби пожежогасіння .1 Знання видів і хімічної природи загоряння. .2 Знання систем і методів пожежогасіння. .3 Проходження схваленого курсу протипожежної підготовки.
11. Рятування людей Уміння керувати вченнями по залишенню судна; використання
рятувальних засобів і їхнього оснащення, включаючи радіотелефони
двостороннього зв'язку. Засоби виживання на морі, включаючи
проходження схваленого курсу виживання на морі.
12. Дії в аварійній ситуації і техніка безпеки для персоналу
риболовних суден Знання питань, перелічених у відповідних розділах частини А
Кодексу ФАО/МОТ/ІМО з безпеки рибалок і риболовних суден, а також
в главі VIII Додатка до Торремоліноського протоколу 1993 року.
13. Маневрування й керування риболовним судном Знання принципів маневрування й керування риболовним судном,
включаючи таке: .1 швартовку, відшвартовку, постановку на якір і маневрування
під час розходження з іншими суднами в морі; .2 маневрування під час промислових операцій, з особливим
урахуванням факторів, що можуть негативно впливати на безпеку
судна під час таких операцій; .3 вплив вітру, припливу і течії на керування судном; .4 маневрування на мілководді; .5 керування риболовними суднами в штормових умовах; .6 рятування людей і надання допомоги судну або літальному
апарату, що зазнає лиха; .7 буксирування і хід на буксирі; .8 дії по тривозі "людина за бортом"; і .9 де це застосовно, практичні заходи, що вживаються при
плаванні у кригах або в умовах обледеніння судна.
14. Будова риболовного судна Загальне знання основних конструктивних елементів судна.
15. Остійність судна Показати уміння користуватися даними про остійність,
таблицями остійності і диференту та розрахованими умовами
експлуатації.
16. Обробка і розміщення улову Знання методів безпечної обробки і розміщення улову і впливу
цих факторів на безпеку судна.
17. Англійська мова Достатнє знання англійської мови, що дозволить вахтовому
помічнику капітана користуватися картами й іншими навігаційними
посібниками, розуміти метеорологічну інформацію і повідомлення,
щодо безпеки та експлуатації судна. Здатність розуміти і
використовувати Стандартний морський розмовник ІМО.
18. Медична допомога Знання методів надання першої допомоги. Практичне
застосування медичних посібників і медичних консультацій, що
передаються по радіо.
19. Пошук і рятування Достатнє знання методів пошуку і рятування, основаних на
Посібнику для торговельних суден з пошуку і рятування (МЕРСАР).
20. Відвернення забруднення морського середовища Знання застережних заходів, що підлягають дотриманню для
відвернення забруднення морського середовища.
21. Методи демонстрації професійних навичок Сторона повинна приписувати методи демонстрації професійних
навичок щодо відповідних вимог цього доповнення.
Правило 3
Обов'язкові мінімальні вимоги щодо сертифікації капітанів
риболовних суден довжиною 24 метра і більше,
що експлуатуються в обмежених водах
1. Кожний капітан рибальського судна довжиною 24 метра і
більше, що експлуатується в обмежених водах, повинен мати належний
сертифікат, виданий, принаймні, відповідно до положень цього
правила, якщо він не має сертифіката, виданого відповідно до
правила 1. 2. Кожний кандидат на отримання сертифіката повинен: .1 відповідати вимогам Сторони щодо стану здоров'я, особливо
зору і слуху; .2 відповідати вимогам, що ставляться до сертифікації
вахтового помічника капітана риболовних суден довжиною 24 метра і
більше, що експлуатуються в обмежених або необмежених водах, і
мати схвалений стаж роботи не менше 12 місяців на посаді вахтового
помічника капітана або капітана риболовних суден довжиною не менше
12 метрів. Однак Сторона може допускати заміну частини цього
стажу, але не більше шести місяців, схваленим стажем роботи на
посаді вахтового помічника капітана торговельного судна; .3 здати відповідний іспит або іспити для оцінки
компетентності відповідно до вимог Сторони. В екзаменаційні
питання належить включати матеріал, викладений у доповненні до
цього правила. 3. Зважаючи на безпеку всіх суден і споруд, що можуть
експлуатуватися в тих же обмежених водах, Сторона повинна
враховувати район обмежених вод, встановлений нею відповідно до
визначень, наведених у правилі I/1, і визначати додатковий
матеріал, який належить включити в екзаменаційні питання. 4. Кандидат на проходження іспиту, який має чинний сертифікат
компетентності, виданий відповідно до положень Конвенції ПДНВ 1978
року ( 995_053 ), може не екзаменуватися знову з тих предметів,
перелічених у доповненні, що були здані з метою отримання
сертифіката по Конвенції для роботи на більш високій або
рівноцінній посаді.
Доповнення до правила 3
Мінімальні знання, необхідні для отримання сертифіката капітана риболовних суден довжиною 24 метра і більше,
що експлуатуються в обмежених водах
1. Нижче наводиться програма екзаменаційних вимог, які
ставляться до кандидатів на отримання сертифіката капітана
риболовних суден довжиною 24 метра і більше, що експлуатуються в
обмежених водах. Зважаючи на той факт, що відповідальність за
безпеку судна та його екіпажу в решті решт несе капітан, у тому
числі під час промислових операцій, іспити із зазначених предметів
повинні встановити, що кандидат належним чином засвоїв всю
доступну інформацію, що впливає на забезпечення безпеки судна та
його екіпажу, відповідно до програми екзаменаційних вимог.
2. Судноводіння і визначення місцеположення судна 2.1. Планування рейсу і плавання в будь-яких умовах: .1 з застосуванням підхожих методів визначення шляхів; .2 у стиснених водах; .3 у кригах, де це застосовно; .4 в умовах обмеженої видимості; .5 в районах систем поділу руху, де це застосовно; і .6 в районах, які піддаються впливу припливів або течій. 2.2. Визначення місцеположення: .1 з використанням берегових орієнтирів, включаючи уміння
брати пеленги берегових знаків і засобів навігаційної огорожі,
таких, як маяки, знаки і буї, а також з використанням відповідних
карт, повідомлень мореплавцям та інших посібників для перевірки
точності зроблених визначень місцеположення; і .2 з використанням, відповідно до вимог Сторони, сучасних
радіонавігаційних засобів, передбачених на відповідних риболовних
суднах.
3. Несення вахти 3.1. Показати глибоке знання змісту, застосування і цілей
Міжнародних правил попередження зіткнень суден в морі 1972 року
( 995_137 ), особливо Додатків II і IV, що стосуються безпеки
судноводіння. 3.2. Показати знання Основних принципів несення ходової
навігаційної вахти, приписаних у главі IV.
4. Судноводіння з використанням радіолокатора 4.1. Сторона повинна вирішити, чи належить включати наведену
нижче програму екзаменаційних вимог по радіолокації в загальні
вимоги для сертифікації капітанів. Якщо Сторона прийме рішення не
включати цю програму в загальні вимоги, вона повинна забезпечити,
щоб програма враховувалася при сертифікації капітанів, працюючих
на суднах, що мають радіолокаційне обладнання і плавають в
обмежених водах. 4.2. Продемонструвати, використовуючи радіолокаційний
тренажер, а за відсутності такого - маневровий планшет, знання
принципів радіолокації і уміння користуватися радіолокатором і
розшифровувати та аналізувати отриману інформацію, включаючи таке: .1 фактори, що впливають на роботу і точність; .2 настройку індикаторів і забезпечення їхньої роботи; .3 виявлення невірних показань, хибних ехосигналів, засвітки
від моря; .4 дальність і пеленг; .5 розпізнавання критичних ехосигналів; .6 курс і швидкість інших суден; .7 час і дистанцію найкоротшого зближення з суднами, що
прямують пересічними і зустрічними курсами або з тими що
випереджають; .8 виявлення змін курсу і швидкості інших суден; .9 вплив змін курсу та/або швидкості свого судна; і .10 застосування Міжнародних правил попередження зіткнень
суден в морі 1972 року ( 995_137 ).
5. Компаси Уміння визначати і враховувати помилки компасів.
6. Метеорологія і океанографія 6.1. Знання метеорологічних приладів і уміння ними
користуватися. 6.2. Уміння використати наявну метеорологічну інформацію. 6.3. За розсудом Сторони, знання характеристик різних систем
погоди, що впливають на відповідні обмежені води. 6.4. За розсудом Сторони, знання погодних умов, що впливають
на відповідні обмежені води і можуть створювати небезпеку для
судна. 6.5. Де це застосовно, уміння користуватися відповідними
навігаційними посібниками по припливах і течіях.
7. Маневрування і керування риболовним судном 7.1. Маневрування і керування риболовним судном в будь-яких
умовах, включаючи: .1 швартовку, відшвартовку та операції з якорем при різних
вітрах і течіях; .2 маневрування на мілководді; .3 керування риболовними суднами в штормових умовах,
включаючи вибір відповідної швидкості, особливо на попутній хвилі
і на хвилі з раковини, надання допомоги судну або літальному
апарату, які зазнають лиха, засоби утримання некерованого судна в
безпечному положенні відносно хвилі і зменшення дрейфу; .4 маневрування судна під час промислових операцій, з
особливим врахуванням факторів, що можуть негативно впливати на
безпеку судна під час таких операцій; .5 застережні заходи при маневруванні з метою спуску чергових
шлюпок або плавучих рятувальних засобів у штормову погоду; .6 засоби приняття людей, що залишалися в живих, на борт
судна з чергових шлюпок або плавучих рятувальних засобів; .7 де це застосовно, практичні заходи, що вживаються при
плаванні у кригах або в умовах обледеніння судна; .8 де це застосовно, користування системами поділу руху і
маневрування при плаванні в них; .9 важливість плавання із зменшеною швидкістю для уникнення
пошкоджень, що спричиняються попутною хвилею свого судна; і .10 перевантаження в морі риби на плавучі рибозаводи або інші
судна.
8. Будова і остійність риболовного судна 8.1. Загальне знання основних конструктивних елементів судна
і правильних назв їхних різних частин. 8.2. Знання теорії і факторів, що впливають на диферент і
остійність, а також заходів, необхідних для забезпечення
безпечного диференту і остійності. 8.3. Показати уміння користуватися даними про остійність,
таблицями остійності і диференту і розрахованими умовами
експлуатації. 8.4. Знання впливу вільних поверхонь і обледеніння, де це
застосовно. 8.5. Знання наслідків заливання палуби. 8.6. Знання важливості непроникності при впливі моря і
водонепроникності.
9. Обробка і розміщення улову 9.1. Розміщення і закріплення улову і знарядь лову на судні. 9.2. Вантажно-розвантажувальні операції, з особливим
врахуванням кренящих моментів, що виникають під впливом знарядь
лову і улову.
10. Силові установки риболовних суден 10.1. Принципи роботи силових установок риболовних суден. 10.2. Суднові допоміжні механізми. 10.3. Загальне знання морських технічних термінів.
11. Протипожежна безпека і засоби пожежогасіння 11.1. Організація вчень боротьби з пожежею. 11.2. Види і хімічна природа загоряння. 11.3. Системи пожежогасіння. 11.4. Проходження схваленого курсу протипожежної підготовки. 11.5. Знання положень, що стосуються засобів пожежогасіння.
12. Дії в аварійній ситуації 12.1. Застережні заходи при вимушеній навмисній посадці судна
на мілину. 12.2. Заходи, що вживаються до і після посадки на мілину. 12.3. Заходи, що вживаються у випадку, якщо знаряддя лову
зачепилося за грунт або інші перешкоди. 12.4. Зняття судна з мілини із сторонньою допомогою і своїми
силами. 12.5. Заходи, що вживаються після зіткнення. 12.6. Тимчасове заладення місця течі. 12.7. Заходи по захисту і безпеці екіпажу в аварійних
ситуаціях. 12.8. Локалізація наслідків пошкодження і рятування судна в
разі пожежі або вибуху. 12.9. Залишення судна. 12.10. Аварійне управління кермом, встановлення і
застосування тимчасового рульового управління і способи
встановлення тимчасового керма, де це практично можливо. 12.11. Рятування людей з загиблого судна або судна, що зазнає
лихо. 12.12. Дії по тривозі "людина за бортом". 12.13. Буксирування і хід на буксирі.
13. Медична допомога 13.1. Знання методів надання першої допомоги. Практичне
застосування медичних посібників і медичних консультацій, що
передаються по радіо. 13.2. Практичне застосування медичних посібників і медичних
консультацій, що передаються по радіо, включаючи уміння вживати
ефективних заходів на підставі таких знань при нещасних випадках
або захворюваннях, що можуть мати місце на борту судна.
14. Морське право 14.1. Зважаючи на обмежені води, визначені Стороною, знання
міжнародного морського права в рамках міжнародних угод і конвенцій
у тій мірі, в якій вони стосуються конкретних обов'язків і
відповідальності капітана у відповідних водах, особливо пов'язаних
з забезпеченням безпеки і захистом морського середовища. 14.2. Обсяг знань з національного морського законодавства
визначається за розсудом Сторони, однак повинно бути передбачене
знання національних заходів, спрямованих на виконання застосовних
міжнародних угод і конвенцій.
15. Рятування людей Знання рятувальних засобів, передбачених на риболовних
суднах. Організація вчень по залишенню судна і використання
обладнання і постачання.
16. Пошук і рятування Знання з методів пошуку і рятування.
17. Кодекс ФАО/МОТ/ІМО з безпеки рибалок і риболовних суден,
частина А Знання тих розділів Кодексу ФАО/МОТ/ІМО з безпеки рибалок і
риболовних суден, що можуть бути вказані Стороною.
18. Методи демонстрації професійних навичок Сторона повинна приписувати належні методи демонстрації
професійних навичок щодо відповідних вимог цього доповнення.
Правило 4
Обов'язкові мінімальні вимоги щодо сертифікації вахтових помічників капітана риболовних суден довжиною 24 метра і
більше, що експлуатуються в обмежених водах
1. Кожний вахтовий помічник капітана риболовного судна
довжиною 24 метра і більше, що експлуатується в обмежених водах,
повинен мати або сертифікат, виданий відповідно до правила 2, або
чинний сертифікат компетентності, виданий принаймні відповідно до
положень цього правила.
2. Кожний кандидат на отримання сертифіката повинен: .1 бути не молодше 18 років; .2 відповідати вимогам Сторони щодо стану здоров'я, особливо
зору і слуху; .3 мати схвалений стаж роботи не менше двох років у складі
палубної команди на риболовних суднах довжиною не менше 12 метрів.
Однак Адміністрація може допускати заміну частини цього стажу, але
не більше одного року, курсом спеціальної підготовки за умови, що
програма спеціальної підготовки принаймні рівноцінна за своїм
значенням тому відрізку необхідного стажу роботи, що його така
підготовка замінює, або схваленим стажем роботи на судні,
підтвердженим у схваленій книжці реєстрації підготовки відповідно
до Конвенції ПДНВ 1978 року ( 995_053 ); .4 здати відповідний іспит або іспити для оцінки
компетентності відповідно до вимог Сторони. В екзаменаційні
питання належить включати матеріал, викладений в доповненні до
цього правила. Кандидат на проходження іспиту, який має чинний
сертифікат компетентності, виданий відповідно до положень
Конвенції ПДНВ 1978 року ( 995_053 ), може не екзаменуватися знову
з тих предметів, перелічених у доповненні, які були здані з метою
отримання сертифіката по Конвенції для роботи на більш високій або
рівноцінній посаді; і .5 відповідати застосовним вимогам правила 6 для виконання
встановлених обов'язків по радіослужбі відповідно до Регламенту
радіозв'язку.
Доповнення до правила 4
Мінімальні знання, необхідні для отримання сертифіката вахтового помічника капітана риболовних суден довжиною 24 метра і більше, що експлуатуються в обмежених водах
1. Нижче наводиться програма екзаменаційних вимог, що
ставляться до кандидатів на отримання сертифіката вахтового
помічника капітана риболовних суден довжиною 24 метра і більше, що
експлуатуються в обмежених водах.
2. Плавання з використанням наземних і берегових орієнтирів 2.1. Уміння визначати місцеположення судна за допомогою: .1 берегових орієнтирів; .2 засобів навігаційної огорожі, включаючи маяки, знаки і
буї; і .3 зчислення з урахуванням вітру, припливів, течій і
швидкості по оборотах гребного гвинта в хвилину і по лагу. 2.2. Глибоке знання навігаційних карт і посібників, таких, як
лоції, таблиці припливів, повідомлення мореплавцям і навігаційні
попередження, що передаються по радіо, і уміння користуватися
ними.
3. Судноводіння з використанням радіолокатора 3.1. Сторона повинна вирішити, чи належить включати наведену
нижче програму екзаменаційних вимог по радіолокації в загальні
вимоги для сертифікації вахтових помічників капітана. Якщо Сторона
прийме рішення не включати цю програму в загальні вимоги, вона
повинна забезпечити, щоб програма враховувалася при сертифікації
вахтових помічників капітана, працюючих на суднах, що мають
радіолокаційне обладнання і плавають в обмежених водах. 3.2. Продемонструвати, використовуючи радіолокаційний
тренажер, а за відсутності такого - маневровий планшет, знання
принципів радіолокації і уміння користуватися радіолокатором і
розшифровувати та аналізувати отриману інформацію, включаючи таке: .1 фактори, що впливають на роботу і точність; .2 настройку індикаторів і забезпечення їхньої роботи; .3 виявлення невірних показань, хибних ехосигналів, засвітки
від моря; .4 дальність і пеленг; .5 розпізнавання критичних ехосигналів; .6 курс і швидкість інших суден; .7 час і дистанцію найкоротшого зближення з суднами, що
прямують пересічними і зустрічними курсами або з тими що
випереджають; .8 виявлення змін курсу і швидкості інших суден; .9 вплив змін курсу та/або швидкості свого судна; і .10 застосування Міжнародних правил попередження зіткнень
суден в морі 1972 року ( 995_137 ).
4. Несення вахти 4.1. Показати глибоке знання змісту, застосування і цілей
Міжнародних правил попередження зіткнень суден в морі 1972 року
( 995_137 ), особливо Додатків II і IV, що стосуються безпеки
судноводіння. 4.2. Показати знання змісту Основних принципів несення
ходової навігаційної вахти, приписаних у главі IV.
5. Радіонавігаційні системи Уміння визначати місцеположення судна за допомогою
радіонавігаційних засобів, де це застосовно відповідно до вимог
Сторони.
6. Метеорологія 6.1. Знання суднових метеорологічних приладів і уміння ними
користуватися. 6.2. Знання характеристик різних систем погоди, що впливають
на відповідні обмежені води.
7. Компаси Уміння визначати і враховувати помилки компасів.
8. Боротьба з пожежею 8.1. Знання протипожежної безпеки й уміння користуватися
засобами пожежогасіння. 8.2. Проходження схваленого курсу протипожежної підготовки.
9. Рятування людей 9.1. Знання рятувальних засобів, передбачених на риболовних
суднах. Організація вчень по залишенню судна і використання
обладнання і постачання. 9.2. Проходження схваленого курсу виживання на морі.
10. Дії в аварійній ситуації і техніка безпеки для персоналу
риболовних суден Знання питань, перелічених у відповідних розділах частини А
Кодексу ФАО/МОТ/ІМО з безпеки рибалок і риболовних суден, а також
в главі VIII Додатка до Торремоліноського протоколу 1993 року.
11. Маневрування і керування риболовним судном 11.1. Знання принципів маневрування і керування риболовним
судном, включаючи таке: .1 швартовку, відшвартовку, постановку на якір і маневрування
під час розходження з іншими суднами в морі; .2 маневрування під час промислових операцій, з особливим
урахуванням факторів, що можуть негативно впливати на безпеку
судна під час таких операцій; .3 вплив вітру і припливу течії на керування судном; .4 маневрування на мілководді; .5 керування риболовними суднами в штормових умовах; .6 рятування людей і надання допомоги судну або літальному
апарату, що зазнає лиха; .7 буксирування і хід на буксирі; .8 дії по тривозі "людина за бортом"; і .9 де це застосовно, практичні заходи, що вживаються при
плаванні в кригах або в умовах обледеніння судна.
12. Остійність судна Показати уміння користуватися даними про остійність,
таблицями остійності і диференту та розрахованими умовами
експлуатації.
13. Обробка улову Знання методів безпечної обробки і розміщення улову і впливу
цих факторів на безпеку судна.
14. Будова риболовного судна Загальне знання основних конструктивних елементів судна.
15. Медична допомога Знання методів надання першої допомоги. Практичне
застосування медичних посібників і медичних консультацій, що
передаються по радіо.
16. Пошук і рятування Знання методів пошуку і рятування.
17. Запобігання забрудненню морського середовища Знання застережних заходів, що підлягають дотриманню для
запобігання забрудненню морського середовища.
18. Методи демонстрації професійних навичок Сторона повинна приписувати методи демонстрації професійних
навичок щодо відповідних вимог цього доповнення.
Правило 5
Обов'язкові мінімальні вимоги щодо сертифікації старших механіків і других механіків риболовних суден з головною
руховою установкою потужністю 750 кВт або більше
1. Кожний старший механік і другий механік морського
риболовного судна з головною руховою установкою потужністю 750 кВт
або більше повинен мати належний сертифікат. 2. Кожний кандидат на отримання сертифіката повинен: .1 бути не молодше 18 років; .2 відповідати вимогам Сторони щодо стану здоров'я, особливо
зору і слуху; .3 для отримання сертифіката другого механіка мати схвалений
стаж роботи на судні в складі машинної команди не менше 12
місяців; однак цей період може бути зменшений до не менше 6
місяців, якщо Сторона вимагає спеціальної підготовки, яку вона
вважає рівноцінною схваленому стажу роботи на судні, що його така
підготовка замінює; .4 для отримання сертифіката старшого механіка мати схвалений
стаж роботи на судні не менше 24 місяців, з яких не менше 12
місяців - за наявності кваліфікації, необхідної для роботи другим
механіком; .5 пройти схвалений практичний курс протипожежної підготовки;
і .6 здати відповідний іспит для оцінки компетентності
відповідно до вимог Сторони. В екзаменаційні питання належить
включати матеріал, викладений у доповненні до цього правила; однак
Сторона може змінювати екзаменаційні вимоги і стаж роботи на судні
для осіб командного складу риболовних суден, що здійснюють рейси в
обмежених водах, зважаючи на потужність рухової установки і
безпеку всіх риболовних суден, що можуть плавати в тих же водах. 3. Підготовка з метою придбання необхідних теоретичних знань
і практичного досвіду повинна враховувати відповідні міжнародні
правила і рекомендації. 4. Обсяг знань, необхідний згідно з різними пунктами
доповнення, може змінюватися залежно від того, чи видається
сертифікат старшого механіка або другого механіка.
Доповнення до правила 5
Мінімальні знання, необхідні для отримання сертифікатів старшого механіка і другого механіка риболовних суден з головною руховою установкою потужністю 750 кВт або більше
1. Нижче наводиться програма екзаменаційних вимог, що
ставляться до кандидатів на отримання сертифікатів старшого
механіка або другого механіка риболовних суден з головною руховою
установкою потужністю 750 кВт або більше. Зважаючи на той факт, що
другий механік повинен бути готовий в будь-який момент взяти на
себе обов'язки старшого механіка, іспити із означених предметів
повинні встановити, що кандидат належним чином засвоїв всю
доступну інформацію, яка впливає на забезпечення безпечної
експлуатації механізмів риболовного судна. 2. Що стосується наведених нижче пунктів 3.4 і 4.1, Сторона
може не ставити вимог до знання типів рухових установок, що не є
руховими установками щодо яких сертифікат, що видається, має силу.
Сертифікат, що видається на такій основі, не дійсний щодо
будь-якої категорії рухових установок, які в ньому не зазначені,
якщо тільки механік не підтвердить свою компетентність у цих
питаннях відповідно до вимог Сторони. Будь-яке таке обмеження має
бути відображено в сертифікаті. 3. Кожний кандидат повинен володіти елементарними
теоретичними знаннями, достатніми для розуміння основних
принципів, що стосуються наступних предметів: .1 процеси згоряння; .2 теплопередача; .3 механіка і гідромеханіка; .4 залежно від обставин: .4.1 суднові дизелі; .4.2 суднові паросилові установки; .4.3 суднові газові турбіни; .5 рульові пристрої; .6 властивості палива і мастильних матеріалів; .7 властивості матеріалів; .8 вогнегасні речовини; .9 суднове електрообладнання; .10 системи автоматизації, контрольно-вимірювальні системи і
системи керування; .11 будова риболовного судна, включаючи остійність і боротьбу
за живучість; .12 допоміжні системи; і .13 рефрижераторні установки. 4. Кожний кандидат повинен володіти достатніми практичними
знаннями принаймі з таких предметів: .1 експлуатація та обслуговування залежно від обставин: .1.1 суднових дизелів; .1.2 суднових паросилових установок; .1.3 суднових газових турбін; .2 експлуатація та обслуговування допоміжних механізмів,
включаючи рульові пристрої; .3 експлуатація, перевірка та обслуговування
електрообладнання і приладів керування; .4 обслуговування рибопромислового обладнання і палубних
механізмів; .5 виявлення несправної роботи механізмів, визначення
несправних деталей і вузлів та запобігання пошкодженням; .6 організація надійного технічного обслуговування і ремонту; .7 методи і засоби відвернення, виявлення і гасіння пожежі; .8 дотримання правил, що стосуються експлуатаційного або
аварійного забруднення морського середовища, а також методи і
засоби запобігання такому забрудненню; .9 надання першої допомоги при травмах, що можуть траплятися
в машинних приміщеннях, і використання засобів надання першої
допомоги; .10 призначення і використання рятувальних засобів; .11 методи боротьби за живучість, з особливим врахуванням
заходів, що вживаються в разі надходження води в машинне
відділення; і .12 техніка безпеки. 5. Кожний кандидат повинен володіти знаннями в галузі
міжнародного права в рамках міжнародних угод і конвенцій в тій
мірі, в якій вони стосуються конкретних обов'язків і
відповідальності персоналу машинного відділення, особливо
пов'язаних з забезпеченням безпеки і захистом морського
середовища. Обсяг знань з національного морського законодавства
визначається за розсудом Сторони, однак має бути передбачене
знання заходів, спрямованих на виконання міжнародних угод і
конвенцій. 6. Кожний кандидат повинен володіти знаннями в галузі
керівництва персоналом, організації його роботи і підготовки на
борту риболовних суден.
Правило 6
Обов'язкові мінімальні вимоги щодо сертифікації персоналу,
який відповідає за радіозв'язок або здійснює його на
риболовних суднах
1. Пояснення 1.1. Обов'язкові положення щодо несення радіовахти викладені
в Регламенті радіозв'язку і в Торремоліноському протоколі 1993
року. Положення відносно обслуговування радіообладнання викладені
в Торремоліноському протоколі 1993 року і в посібнику, прийнятому
Організацією.
2. Застосування 2.1. За винятком того, що передбачене в пункті 2, положення
цього правила застосовуються до персоналу, який відповідає за
радіозв'язок або здійснює його на судні, яке, відповідно до
міжнародної угоди або національного законодавства, повинно мати
радіообладнання, що використовує частоти і методи Глобальної
морської системи зв'язку під час лиха і для забезпечення безпеки
(ГМЗЛБ). 2.2. Від персоналу суден, на яких наявність радіообладнання,
згідно з міжнародними угодами або національним законодавством, не
обов'язкова, не вимагається відповідності положенням цього
правила, але, тим не менше, він повинен відповідати вимогам
Регламенту радіозв'язку. Адміністрація повинна забезпечувати, щоб
чинні сертифікати, що відповідають вимогам Регламенту
радіозв'язку, видавалися або визнавались щодо такого персоналу.
3. Мінімальні вимоги для сертифікації радіоспеціалістів ГМЗЛБ 3.1. Кожна особа, що відповідає за радіозв'язок або здійснює
його на судні, повинна мати належний сертифікат або сертифікати,
видані або визнані Адміністрацією на підставі положень Регламенту
радіозв'язку. 3.2. Мінімальні знання, розуміння і професійні навички,
необхідні для сертифікації згідно з цим правилом, повинні бути
достатніми для того, щоб радіоспеціалісти могли безпечно та
ефективно виконувати свої обов'язки по радіослужбі. 3.3. Кожний кандидат на отримання сертифіката повинен: .1 бути не молодше 18 років; .2 відповідати вимогам Сторони щодо стану здоров'я, особливо
зору і слуху; .3 відповідати вимогам доповнення до цього правила. 3.4. Кожний кандидат на отримання сертифіката повинен скласти
іспит або іспити відповідно до вимог Сторони. 3.5. Вимоги щодо знань, розуміння і професійних навичок,
необхідних для підтвердження того, що сертифікати всіх типів,
видані на підставі положень Регламенту радіозв'язку, відповідають
вимогам Конвенції, наведені в доповненні до цього правила. При
визначенні належного рівня знань і підготовки Сторона повинна
також враховувати відповідні рекомендації Організації.
Доповнення до правила 6
Вимоги щодо мінімальних додаткових знань і підготовки,
що пред'являються до радіоспеціалістів ГМЗЛБ
1. На додаток до вимог для отримання сертифіката відповідно
до Регламенту радіозв'язку, кожний кандидат на отримання
сертифіката повинен володіти знаннями щодо: .1 забезпечення радіозв'язку в аварійних ситуаціях; .2 радіозв'язку при пошуку і рятуванні, включаючи порядок
зв'язку, зазначений у Посібнику для торговельних суден з пошуку і
рятування (МЕРСАР); .3 засобів запобігання передачі неправдивих сповіщень про
лихо і заходів пом'якшення наслідку таких сповіщень; .4 систем суднових повідомлень; .5 надання медичної допомоги по радіо; .6 використання Міжнародного зводу сигналів і Стандартного
морського розмовника ІМО; і .7 запобіжних заходів по забезпеченню захисту судна і
персоналу від небезпек, що виникають при використанні
радіообладнання, включаючи небезпеку електричного і неіонізуючого
випромінювання.
Правило 7
Обов'язкові мінімальні вимоги щодо підтримання професійних навичок і вдосконалення знань капітанів, осіб командного
складу і механіків
1. Кожний капітан або кожна особа командного складу, які
мають сертифікат, працюють на судні або мають намір повернутися на
судно після періоду часу, проведеного на березі, повинні, для
підтвердження придатності до роботи на суднах, через регулярні
проміжки часу, що не перевищують п'яті років, представляти
свідоцтва, що задовольняють вимогам Адміністрації, щодо: .1 стану здоров'я, особливо зору і слуху; і .2 стажу роботи на посаді капітана або особи командного
складу не менше одного року за останні п'ять років; або .3 спроможності виконувати обов'язки, пов'язані з
експлуатацією риболовного судна, які відповідають виду наявного
сертифіката і вважаються принаймні рівноцінними морській службі,
передбаченій в пункті 1.2 шляхом: .3.1 проходження схваленої перевірки; або .3.2 успішного закінчення схваленого курсу або курсу,
призначеного для капітанів і осіб командного складу, що працюють
на риболовних суднах, особливо для осіб, що повертаються на роботу
на цих суднах; або .3.3 проходження схваленого стажу роботи не менше трьох
місяців на риболовному судні на позаштатній посаді безпосередньо
перед займанням посту, щодо якого сентифікат має силу. 2. Курси перепідготовки і підвищення кваліфікації, які
вимагаються цим правилом, повинні бути схвалені Адміністрацією і
враховувати тексти останніх змін в міжнародних правилах, що
стосуються безпеки людського життя на морі і захисту морського
середовища. 3. Адміністрація повинна забезпечити, щоб на суднах, які
знаходяться під її юрисдикцією, були в наявності тексти останніх
змін в міжнародних правилах, що стосуються безпеки людського життя
на морі і захисту морського середовища.
Правило 8
Обов'язкові мінімальні вимоги щодо підтримання професійних
навичок і вдосконалення знань радіоспеціалістів ГМЗЛБ
1. Кожний радіоспеціаліст ГМЗЛБ, який має сертифікат або
сертифікати, що видані або що визнаються Стороною, повинен для
підтвердження своєї відповідності морській службі подавати
свідоцтва, що задовольняють вимогам Сторони, щодо: .1 стану здоров'я, особливо зору і слуху, через регулярні
проміжки часу, що не перевищують п'яти років; і .2 професійної придатності: .2.1 шляхом підтвердження схваленого стажу роботи на судні,
пов'язаної з виконанням обов'язків по радіослужбі, який має
становити в цілому не менше одного року за останні п'ять років;
або .2.2 шляхом підтвердження виконання функцій, які стосуються
обов'язків, що відповідають виду чинного сертифіката і вважаються
принаймні рівноцінними морській службі, передбаченій в пункті
1.2.1; або .2.3 шляхом проходження схваленої перевірки або успішного
закінчення схваленого курсу або курсів підготовки на судні або на
березі, які включають питання, що мають безпосереднє відношення
до безпеки людського життя на морі і відповідають сертифікату, що
його має дана особа, згідно з вимогами Торремоліноського протоколу
1993 року. 2. Якщо на суднах, що мають право плавати під прапором
Сторони, стає обов'язковим застосування нових методів, обладнання
або практики, то Сторона може зажадати від радіоспеціалістів ГМЗЛБ
проходження схваленої перевірки або успішного закінчення
відповідного курсу або курсів підготовки на судні або на березі,
звертаючи при цьому особливу увагу на обов'язки по забезпеченню
безпеки. 3. Адміністрація повинна забезпечити, щоб на суднах, які
мають право плавати під її прапором, були в наявності тексти
останніх змін в міжнародних правилах, що стосуються радіозв'язку і
мають відношення до охорони людського життя на морі.
Глава III
Початкова підготовка всього персоналу риболовних суден
з питань безпеки
Правило 1
Початкова підготовка всього персоналу риболовних суден
з питань безпеки
1. Персонал риболовних суден, до того як йому буде доручене
виконання будь-яких обов'язків на борту судна, повинен пройти
схвалену Адміністрацією початкову підготовку в наступних галузях: .1 способи особистого виживання, включаючи надягання
рятувального жилета і, якщо необхідно, гідрокостюма; .2 протипожежна безпека і боротьба з пожежею; .3 дії в аварійній ситуації; .4 основи надання першої допомоги; .5 запобігання забрудненню моря; і .6 запобігання нещасним випадкам на борту судна. 2. При виконанні положень пункту 1 Адміністрації належить
визначити, чи повинні, і якщо повинні, то в якій мірі, ці
положення застосовуватися до персоналу малих риболовних суден або
персоналу, вже працюючого на риболовних суднах.
Глава IV
Несення вахти
Правило 1
Основні принципи несення ходової навігаційної вахти на
риболовних суднах
1. Для забезпечення безперервного несення безпечної ходової
навігаційної вахти Адміністрації повинні звертати увагу власників
і операторів риболовних суден, капітанів і вахтового персоналу на
дотримання нижченаведених принципів. 2. Капітан кожного риболовного судна повинен забезпечувати
належну організацію безпечної ходової навігаційної вахти. Вахтові
помічники капітана, під загальним керівництвом капітана, несуть
відповідальність за безпечне судноводіння під час своєї вахти,
приділяючи особливу увагу заходам по уникненню зіткнення і посадки
на мілину. 3. На всіх риболовних суднах повинні братися до уваги
викладені нижче основні принципи, які цим не вичерпуються. Однак,
Сторона може звільнити від повного дотримання основних принципів
дрібні риболовні судна, експлуатовані в обмежених водах.
4. При прямуванні в район промислу або з цього району
4.1. Організація ходової навігаційної вахти 4.1.1. Склад вахти в будь-який момент повинен бути достатнім,
відповідати існуючим обставинам і умовам та враховувати
необхідність ведення належного спостереження. 4.1.2. При визначенні складу вахти повинні враховуватися,
серед іншого, наступні чинники: .1 безперервна присутність вахтового персоналу в рульовій
рубці; .2 стан погоди, видимість, а також світлий або темний час
доби; .3 близькість навігаційних небезпек, які можуть викликати
необхідність виконання вахтовим помічником капітана додаткових
штурманських обов'язків; .4 використання і технічний стан навігаційних засобів, таких
як радіолокатор або радіонавігаційні засоби, а також будь-якого
іншого обладнання, що впливає на безпеку плавання судна; .5 наявність на судні авторульового; і .6 будь-які незвичайні обов'язки ходової навігаційної вахти,
що можуть бути викликані особливими умовами експлуатації.
4.2. Придатність до виконання обов'язків Вахта повинна бути організована таким чином, щоб втома
вахтового персоналу не впливала на ефективність несення вахти.
Служба повинна бути організована таким чином, щоб особовий склад
першої вахти при відході в рейс і наступних змінних вахт одержував
достатній відпочинок і був придатний до несення вахти в усіх інших
відношеннях.
4.3. Судноводіння 4.3.1. Майбутній рейс, наскільки це практично можливо,
повинен плануватися заздалегідь з урахуванням всієї інформації
щодо нього, а будь-який прокладений курс повинен бути перевірений
до початку рейсу. 4.3.2. Під час вахти для забезпечення плавання по заданому
шляху належить через досить часті проміжки часу перевіряти курс,
місцеположення і швидкість судна, використовуючи будь-які наявні
необхідні навігаційні засоби. 4.3.3. Вахтовий помічник капітана повинен у повній мірі знати
розташування та експлуатацію всього суднового навігаційного
обладнання і засобів забезпечення безпеки, а також знати і
враховувати їхні експлуатаційні обмеження. 4.3.4. Вахтовий помічник капітана не повинен брати на себе і
йому не можна доручати виконання будь-яких обов'язків, що
заважають забезпеченню безпеки плавання судна.
4.4. Навігаційне обладнання 4.4.1. Вахтові помічники капітана повинні максимально
ефективно використовувати все наявне навігаційне обладнання. 4.4.2. При використанні радіолокатора вахтовий помічник
капітана повинен враховувати необхідність постійного дотримання
положень відносно використання радіолокатора, що містяться у
застосовних правилах попередження зіткнень суден в морі. 4.4.3. У разі необхідності вахтовий помічник капітана повинен
рішуче користуватися кермом, судновими машинами, а також звуковою
і світловою сигнальною апаратурою.
4.5. Обов'язки і відповідальність вахтового помічника
капітана 4.5.1. Вахтовий помічник капітана повинен: .1 нести вахту в рульовій рубці; .2 ні за яких обставин не залишати рульову рубку без належної
заміни; .3 продовжувати нести відповідальність за безпеку плавання
судна, незважаючи на присутність в рульовій рубці капітана, доти,
доки йому не буде спеціально повідомлено про взяття капітаном на
себе такої відповідальності і це не буде взаємно зрозуміло; .4 у разі виникнення будь-яких сумнівів відносно вибору
заходів забезпечення безпеки, довести це до відома капітана; і .5 не передавати вахту змінному помічнику, якщо є підстави
вважати, що останній не здатний ефективно виконувати обов'язки по
несенню вахти, і сповістити про це капітана. 4.5.2. Після заступання на вахту змінний помічник повинен
переконатися у зчисленому або дійсному місцеположенні судна,
прямуванні заданим шляхом, курсом і швидкістю і врахувати будь-які
навігаційні небезпеки, очікувані за час несення вахти. 4.5.3. Якщо це практично можливо, слід належним чином
фіксувати всі розпочаті під час вахти дії, що мають відношення до
плавання судна.
4.6. Спостереження 4.6.1. Необхідно вести належне спостереження відповідно до
правила 5 Міжнародних правил попередження зіткнень суден в морі
1972 року ( 995_137 ). Його метою є: .1 підтримання постійної пильності за допомогою зору і слуху,
а також всіх інших наявних засобів щодо будь-яких істотних змін у
робочій обстановці; .2 всебічна оцінка обстановки і небезпеки зіткнення, посадки
на мілину або інших навігаційних небезпек; і .3 виявлення суден або літальних апаратів, що зазнають лиха,
осіб, що зазнали корабельної аварії, а також затонулих суден і
їхніх уламків. 4.6.2. При визначенні того, що склад ходової навігаційної
вахти достатній для забезпечення постійного належного
спостереження, капітан повинен враховувати всі відповідні фактори,
включаючи зазначені в пункті 4.1 цього правила, а також наступні
фактори: .1 видимість, стан погоди і моря; .2 інтенсивність руху суден та іншу діяльність, виконувану в
районі, в якому судно здійснює плавання; .3 необхідність підвищеної уваги при плаванні по системах
поділу руху та інших шляхах руху суден або поблизу них; .4 додаткове робоче навантаження, що спричиняється характером
функцій судна, безпосередніми експлуатаційними вимогами і
передбачуваними маневрами; .5 управління кермом та гребним гвинтом і маневрові
характеристики судна; .6 придатність будь-яких членів екіпажу, які при необхідності
можуть бути включені до складу вахти, до виконання відповідних
обов'язків; .7 знання і впевненість у професійній придатності осіб
командного складу та екіпажу судна; .8 досвід вахтового помічника капітана і знання ним суднового
обладнання, порядку дій і маневреності судна; .9 діяльність, здійснювану на судні в будь-який даний час, і
можливість негайного підсилення вахти в рульовій рубці в
необхідних випадках; .10 робочий стан приладів у рульовій рубці та органів
управління, включаючи системи аварійної сигналізації; .11 розміри судна і зону видимості з місця управління судном; .12 конфігурацію рульової рубки, в тій мірі, в якій така
конфігурація може перешкоджати вахтовому виявляти за допомогою
зору або слуху будь-які зміни навколишньої обстановки; і .13 будь-які відповідні стандарти, процедури і посібники щодо
організації вахти і придатності до виконання обов'язків, прийнятих
Організацією.
4.7. Захист морського середовища Капітан і вахтовий помічник капітана повинні чітко уявляти
собі серйозні наслідки експлуатаційного або аварійного забруднення
морського середовища і вживати всіх можливих застережних заходів
для відвернення такого забруднення, особливо в тих випадках, коли
це передбачене відповідними міжнародними і портовими правилами.
4.8. Стан погоди Вахтовий помічник капітана повинен вживати відповідних
заходів і повідомляти капітана в тих випадках, коли несприятливі
зміни погоди можуть вплинути на безпеку судна, включаючи умови,
які призводять до обледеніння.
5. Плавання з лоцманом на борту Присутність лоцмана на борту не звільняє капітана або
вахтового помічника капітана від їхних функцій і обов'язків по
забезпеченню безпеки судна. Капітан і лоцман повинні обмінюватися
інформацією відносно плавання, місцевих умов і характеристик
даного судна. Капітан і вахтовий помічник капітана повинні
працювати в тісному контакті з лоцманом і уважно стежити за
місцеположенням і рухом судна.
6. Судна, зайняті промислом або пошуком риби 6.1. На додаток до принципів, перелічених в пункті 4,
вахтовий помічник капітана повинен враховувати і відповідним
образом реагувати на наступні фактори: .1 інші судна, зайняті промислом, і їхні знаряддя лову,
маневрові характеристики свого судна, зокрема його вибіг і діаметр
циркуляції на швидкості вільного ходу і зі знаряддями лову, що
знаходяться за бортом; .2 безпека екіпажу на палубі; .3 негативний вплив на безпеку судна та його екіпажу
зменшення остійності і надводного борту, викликаного надмірними
силами, що виникають при проведенні промислових операцій, обробці
і розміщенні улову, а також при незвичайному стані моря і погоди; .4 близькість морських споруд, з особливим врахуванням зон
безпеки; і .5 затонулі судна й інші підводні перешкоди, що можуть
становити небезпеку для знарядь лову. 6.2. При розміщенні улову слід звертати увагу на основні
вимоги, що стосуються забезпечення достатнього надводного борту,
достатньої остійності і водонепроникності протягом всього переходу
до порту вивантаження з урахуванням витрат палива і запасів,
можливості погіршення стану погоди і, особливо в зимовий період,
небезпеки обледеніння відкритих палуб або конструкцій,
розташованих над ними, при плаванні в районах, де можливе
обледеніння.
7. Якірна вахта Під час якірної стоянки капітан риболовного судна повинен
забезпечувати, в цілях безпеки судна й екіпажу, безперервне
несення належної вахти в рульовій рубці або на палубі.
8. Несення радіовахти Під час перебування судна в морі капітан повинен
забезпечувати несення належної радіовахти на відповідних частотах,
враховуючи вимоги Регламенту радіозв'язку.
Доповнення 1
Нижче наводиться форма, яка повинна використовуватися для
засвідчення видачі сертифіката; при цьому слова "або до дати
закінчення продовження терміну дії цього сертифіката, яка може
бути зазначена на звороті" на лицевій стороні форми, а також
розділ тексту форми на її зворотній стороні, який стосується
продовження терміну дії сертифіката, повинні бути випущені, якщо
сертифікат підлягає заміні по закінченню терміну його чинності.
(Герб країни)
(КРАЇНА)
СЕРТИФІКАТ, ВИДАНИЙ НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ
МіЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ ПРО ПІДГОТОВКУ І
СЕРТИФІКАЦІЮ ПЕРСОНАЛУ РИБОЛОВНИХ
СУДЕН І НЕСЕННЯ ВАХТИ 1995 РОКУ

Уряд ............... засвідчує, що володар цього сертифіката, як
встановлено, має належну кваліфікацію відповідно до положень
правила .......... вищезазначеної Конвенції і здатний виконувати
нижчезазначену роботу, з урахуванням будь-яких зазначених
обмежень, до .................. або до дати закінчення продовження
терміну дії цього сертифіката, яка може бути вказана на звороті.
Законний володар цього сертифіката може працювати на такій посаді
або посадах: ------------------------------------------------------------------ | ПОСАДА | ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є) | |----------------------+-----------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------ Сертифікат N ........... виданий (дата) .........
(Гербова печатка) ......................................
Підпис належним чином уповноваженої
посадової особи
......................................
Прізвище належним чином уповноваженої
посадової особи
Дата народження власника сертифіката .............................
Підпис власника сертифіката ......................................
Фотографія власника сертифіката ------- | | | | ------- ------------------------------------------------------------------ | | | Термін дії цього сертифіката продовжений до .................. | | | | | | (Гербова печатка) .................................... | | Підпис належним чином уповноваженої | | посадової особи | | | | | | Дата продовження ........ .................................... | | Прізвище належним чином уповноваженої| | посадової особи | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ | | | Термін дії цього сертифіката продовжений до .................. | | | | | | (Гербова печатка) .................................... | | Підпис належним чином уповноваженої | | посадової особи | | | | | | Дата продовження ........ .................................... | | Прізвище належним чином уповноваженої| | посадової особи | | | ------------------------------------------------------------------
Доповнення 2
Нижче наводиться форма, яка повинна використовуватися для
засвідчення видачі сертифіката; при цьому слова "або до дати
закінчення продовження терміну дії цього підтвердження, яка може
бути зазначена на звороті" на лицевій стороні форми, а також
розділ тексту форми на її зворотній стороні, який стосується
продовження терміну дії підтвердження, повинні бути випущені, якщо
підтвердження підлягає заміні по закінченні терміну його чинності.
(Герб країни)
(КРАЇНА)
ПІДТВЕРДЖЕННЯ, ЯКЕ ЗАСВІДЧУЄ ВИДАЧУ СЕРТИФіКАТА
НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ
ПРО ПІДГОТОВКУ І СЕРТИФіКАЦІЮ ПЕРСОНАЛУ
РИБОЛОВНИХ СУДЕН І НЕСЕННЯ ВАХТИ 1995 РОКУ
Уряд ................................................. засвідчує,
що сертифікат N ...... виданий (прізвище власника) ..............,
який, як встановлено, має належну кваліфікацію відповідно до
положень правила .................................. вищезазначеної
Конвенції і здатний виконувати нижчезазначену роботу, з
урахуванням будь-яких зазначених обмежень, до ...................
або до дати закінчення продовження терміну дії цього
підтвердження, яка може бути вказана на звороті.
Законний власник цього підтвердження може працювати на такій
посаді або посадах, зазначених у застосовних вимогах Адміністрації
відносно безпечного укомплектування суден екіпажами: ------------------------------------------------------------------ | ПОСАДА | ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є) | |----------------------+-----------------------------------------| | | | ------------------------------------------------------------------ Підтвердження N ....... видане (дата) .........
(Гербова печатка) ......................................
Підпис належним чином уповноваженої
посадової особи
......................................
Прізвище належним чином уповноваженої
посадової особи
Дата народження власника сертифіката .............................
Підпис власника сертифіката ......................................
Фотографія власника сертифіката ------- | | | | -------
------------------------------------------------------------------ | | | Термін дії цього підтвердження продовжений до ................ | | | | | | (Гербова печатка) .................................... | | Підпис належним чином уповноваженої | | посадової особи | | | | | | Дата продовження ........ .................................... | | Прізвище належним чином уповноваженої| | посадової особи | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ | | | Термін дії цього підтвердження продовжений до ................ | | | | | | (Гербова печатка) .................................... | | Підпис належним чином уповноваженої | | посадової особи | | | | | | Дата продовження ........ .................................... | | Прізвище належним чином уповноваженої| | посадової особи | | | ------------------------------------------------------------------
Доповнення 3
Нижче наводиться форма, яка повинна використовуватися для
засвідчення визнання сертифіката; при цьому слова "або до дати
закінчення продовження терміну дії цього підтвердження, яка може
бути зазначена на звороті" на лицевій стороні форми, а також
розділ тексту форми на її зворотній стороні, який стосується
продовження терміну дії підтвердження, повинні бути випущені, якщо
підтвердження підлягає заміні по закінченні терміну його чинності.
(Герб країни)
(КРАЇНА)
ПІДТВЕРДЖЕННЯ, ЯКЕ ЗАСВІДЧУЄ ВИЗНАННЯ СЕРТИФІКАТА
НА ПІДСТАВІ ПОЛОЖЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ КОНВЕНЦІЇ
ПРО ПІДГОТОВКУ І СЕРТИФІКАЦІЮ ПЕРСОНАЛУ
РИБОЛОВНИХ СУДЕН І НЕСЕННЯ ВАХТИ 1995 РОКУ
Уряд ................. засвідчує, що сертифікат N ...............,
виданий (прізвище власника) ................, урядом .............
або від його імені, належним чином визнається відповідно до
положень правила I/7 вищезазначеної Конвенції, і законному
власнику дозволяється виконувати нижчезазначену роботу, з
урахуванням будь-яких зазначених обмежень, до ...................
або до дати закінчення продовження терміну дії цього
підтвердження, яка може бути вказана на звороті.
Законний власник цього підтвердження може працювати на такій
посаді або посадах, зазначених у вимогах Адміністрації відносно
безпечного укомплектування суден екіпажами: ------------------------------------------------------------------ | ПОСАДА | ОБМЕЖЕННЯ (ЯКЩО Є) | |----------------------+-----------------------------------------| |----------------------+-----------------------------------------| ------------------------------------------------------------------ Підтвердження N ....... видане (дата) .........
(Гербова печатка) ......................................
Підпис належним чином уповноваженої
посадової особи
......................................
Прізвище належним чином уповноваженої
посадової особи
Дата народження власника сертифіката .............................
Підпис власника сертифіката ......................................
Фотографія власника сертифіката ------- | | | | -------
------------------------------------------------------------------ | | | Термін дії цього підтвердження продовжений до ................ | | | | | | (Гербова печатка) .................................... | | Підпис належним чином уповноваженої | | посадової особи | | | | | | Дата продовження ........ .................................... | | Прізвище належним чином уповноваженої| | посадової особи | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ | | | Термін дії цього підтвердження продовжений до ................ | | | | | | (Гербова печатка) .................................... | | Підпис належним чином уповноваженої | | посадової особи | | | | | | Дата продовження ........ .................................... | | Прізвище належним чином уповноваженої| | посадової особи | | | ------------------------------------------------------------------вгору