Документ 995_566, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 11.07.2002, підстава - 112-IV
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 21.01.2003. Подивитися в історії? )

              Протокол, 
що стосується зміни Конвенції
про міжнародну цивільну авіацію
(укр/рос)
Підписаний у Монреалі 30 вересня 1977 року
( Протокол ратифіковано Законом
N 112-IV ( 112-15 ) від 11.07.2002 )
Дата ратифікації: 11.07.2002
Дата набуття чинності: 21.01.2003
АСАМБЛЕЯ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ, ЗІБРАВШИСЬ на свою двадцять другу сесію у Монреалі 30 вересня
1977 року, ВІДЗНАЧИВШИ резолюцію A21-13 про автентичний російський текст
Конвенції про міжнародну цивільну авіацію ( 995_038 ), ЗАЗНАЧИВШИ, що Договірні держави висловлюють спільне бажання
передбачити положення про те, що є автентичний російський текст
вищезгаданої Конвенції ( 995_038 ), ВВАЖАЮЧИ за необхідне змінити з вищезазначеною метою
Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, вчинену в Чикаго
сьомого дня грудня 1944 року ( 995_038 ), 1. ЗАТВЕРДЖУЄ відповідно до положень Статті 94 a)
вищезгаданої Конвенції ( 995_038 ), таку запропоновану зміну до
Конвенції: замінити існуючий текст заключного положення Конвенції таким
текстом: "Вчинено у Чикаго сьомого дня грудня 1944 року англійською
мовою. Тексти цієї Конвенції, складені російською, англійською,
іспанською та французькою мовами, є рівно автентичними. Ці тексти
здаються на зберігання до архівів уряду Сполучених Штатів Америки,
а завірені копії надсилаються цим урядом урядам всіх держав, які
можуть підписати цю Конвенцію або приєднатися до неї. Ця Конвенція
відкривається для підписання у Вашингтоні, округ Колумбія."
2. ВСТАНОВЛЮЄ відповідно до положень згаданої Статті 94 a)
названої Конвенції ( 995_038 ), що вищезгадана запропонована зміна
набуває чинності після її ратифікації дев'яносто чотирма
Договірними державами, та 3. ПОСТАНОВЛЯЄ, що Генеральний секретар Міжнародної
організації цивільної авіації складе Протокол російською,
англійською, іспанською та французькою мовами, тексти якого є
рівно автентичними і включають вищезгадану зміну та викладені
нижче положення: В РЕЗУЛЬТАТІ ЦЬОГО, відповідно до вищезазначених дій
Асамблеї, Цей Протокол був складений Генеральним секретарем
Організації. Протокол відкритий для ратифікації будь-якою державою, яка
ратифікувала згадану Конвенцію про міжнародну цивільну авіацію
( 995_038 ) або приєдналась до неї. Ратифікаційні грамоти здаються на зберігання до Міжнародної
організації цивільної авіації. Протокол набуває чинності для держав, які його ратифікували,
в день здачі на зберігання 94-ї ратифікаційної грамоти. Генеральний секретар негайно повідомляє всі Договірні держави
про дату здачі на зберігання кожного документа про ратифікацію
Протоколу. Генеральний секретар негайно повідомляє всі держави-учасниці
згаданої Конвенції ( 995_038 ) про дату набуття Протоколом
чинності. Для будь-якої Договірної держави, яка ратифікувала Протокол
після вищезазначеної дати, Протокол набуває чинності після здачі
нею на зберігання її ратифікаційної грамоти до Міжнародної
організації цивільної авіації.
НА ПОСВІДЧЕННЯ ЧОГО Голова та Генеральний секретар
вищезгаданої двадцять другої сесії Асамблеї Міжнародної
організації цивільної авіації, уповноважені на це Асамблеєю,
підписали цей Протокол.
ВЧИНЕНО у Монреалі тридцятого дня вересня місяця одна тисяча
дев'ятсот сімдесят сьомого року в одному примірнику російською,
англійською, іспанською та французькою мовами, причому текст
кожною з них є рівно автентичним. Цей Протокол залишається на
зберігання в архівах Міжнародної організації цивільної авіації, а
його завірена копія надсилається Генеральним секретарем
Організації всім державам-сторонам Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію, вчиненої у Чикаго сьомого дня грудня місяця одна
тисяча дев'ятсот сорок четвертого року ( 995_038 ).
К.О. Реттрей І. Ламбер
Голова 22-ї сесії Асамблеї Генеральний секретар
Вірність перекладу тексту з російської на українську мову
засвідчено начальником Служби офіційних перекладів Правового
департаменту МЗС України.

Протокол,
касающийся изменения Конвенции
о международной гражданской авиации
Подписан в Монреале 30 сентября 1977 года
Дата ратифікації: 11.07.2002
Дата набуття чинності: 21.01.2003
Ассамблея Международной организации гражданской авиации, собравшись на свою двадцать вторую сессию в Монреале 30
сентября 1977 года, отметив резолюцию A 21-13 об аутентичном русском тексте
Конвенции о международной гражданской авиации ( 995_038 ), отметив, что Договаривающиеся государства выражают общее
желание предусмотреть положение о том, что имеется аутентичный
русский текст вышеупомянутой Конвенции ( 995_038 ), считая необходимым изменить с вышеуказанной целью Конвенцию о
международной гражданской авиации, совершенную в Чикаго седьмого
дня декабря 1944 года ( 995_038 ), 1. УТВЕРЖДАЕТ в соответствии с положениями статьи 94 a)
вышеупомянутой Конвенции ( 995_038 ) следующую предложенную
поправку к названной Конвенции: заменить существующий текст заключительного положения
Конвенции следующим текстом: "Совершено в Чикаго седьмого дня декабря 1944 года на
английском языке. Тексты настоящей Конвенции, составленные на
русском, английском, испанском и французском языках, являются
равно аутентичными. Эти тексты сдаются на хранение в архивы
правительства Соединенных Штатов Америки, а заверенные копии
направляются этим правительством правительствам всех государств,
которые могут подписать настоящую Конвенцию или присоединиться к
ней. Настоящая Конвенция открывается для подписания в Вашингтоне,
округ Колумбия".
2. УСТАНАВЛИВАЕТ в соответствии с положениями упомянутой
статьи 94 а) названной Конвенции ( 995_038 ), что вышеупомянутая
предложенная поправка вступает в силу после ее ратификации
девяносто четырьмя Договаривающимися государствами, и
3. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что Генеральный секретарь Международной
организации гражданской авиации составит Протокол на русском,
английском, испанском и французском языках, тексты которых
являются равно аутентичными и включают вышеупомянутую поправку и
излагаемые ниже положения:
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТОГО в соответствии с вышеуказанными действиями
Ассамблеи, Настоящий Протокол был составлен Генеральным секретарем
Организации. Протокол открыт для ратификации любым государством, которое
ратифицировало упомянутую Конвенцию о международной гражданской
авиации ( 995_038 ) или присоединилось к ней. Ратификационные грамоты сдаются на хранение Международной
организации гражданской авиации. Протокол вступает в силу в отношении государств, которые
ратифицировали его в день сдачи на хранение 94-й ратификационной
грамоты. Генеральный секретарь немедленно уведомляет все
Договаривающиеся государства о дате сдачи на хранение каждого
документа о ратификации Протокола. Генеральный секретарь немедленно уведомляет все
государства-участники названной Конвенции ( 995_038 ) о дате
вступления Протокола в силу. В отношении любого Договаривающегося государства,
ратифицировавшего Протокол после вышеуказанной даты, Протокол
вступает в силу после сдачи на хранение его ратификационной
грамоты Международной организации гражданской авиации.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО Председатель и Генеральный секретарь
вышеупомянутой двадцать второй сессии Ассамблеи Международной
организации гражданской авиации, уполномоченные на то Ассамблеей,
подписали настоящий Протокол.
СОВЕРШЕНО в г. Монреале тридцатого дня сентября месяца одна
тысяча девятьсот семьдесят седьмого года в виде одного документа
на русском, английском, испанском и французском языках, причем
текст на каждом из них является равно аутентичным. Настоящий
Протокол остается на хранение в архивах Международной организации
гражданской авиации, а заверенная копия его направляется
Генеральным секретарем Организации всем государствам - сторонам
Конвенции о международной гражданской авиации, совершенной в
Чикаго седьмого дня декабря месяца одна тысяча девятьсот сорок
четвертого года ( 995_038 ).
К.О.Реттрей И.Ламбер
Председатель 22-й Генеральный секретарь
сессии Ассамблеи
Международное публичное право. Сборник документов.
Т. 2.- М.: БЕК, 1996. С. 433 - 434.вгору