Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин
ООН; Конвенція, Міжнародний документ від 23.06.1979
Документ 995_136, поточна редакція — Приєднання від 19.03.1999, підстава - 535-XIV


Конвенція
про збереження мігруючих видів диких тварин
( Про приєднання до Конвенції див. Закон N 535-XIV ( 535-14 )
від 19.03.99 )

Договірні Сторони, визнаючи, що дикі тварини в усьому їхньому різноманітті є
незмінною частиною природної системи Землі і повинні бути
збережені для блага людства; усвідомлюючи, що кожне покоління людей є хранителем ресурсів
Землі для наступних поколінь і зобов'язане забезпечити збереження
цієї спадщини, а там, де вона використовується, її невичерпне
використання; беручи до уваги наростаючу екологічну, генетичну, наукову,
естетичну, рекреаційну, культурну, освітню цінність диких тварин,
а також їхню цінність із соціальної та економічної точок зору; відчуваючи занепокоєння, особливо по відношенню до тих видів
диких тварин, які мігрують через кордони або за межами кордонів
національної юрисдикції; визнаючи, що держави повинні зберігати мігруючі види тварин,
які живуть в межах кордонів національної юрисдикції або
пересікають ці кордони; маючи впевненість, що збереження та ефективне регулювання
використання мігруючих видів диких тварин потребує спільних зусиль
всіх держав, у межах національної юрисдикції яких ці види
проводять ту чи іншу частину свого життєвого циклу; нагадуючи про рекомендації 32-го Плану дій, який прийнятий на
Конференції Організації Об'єднаних Націй з проблем навколишнього
середовища людини (Стокгольм, 1972) і з задоволенням взятого до
відома двадцять сьомою сесією Генеральної Асамблеї Організації
Об'єднаних Націй; домовились про наступне:
Стаття I
Визначення
1. Для цієї Конвенції: а) "мігруючий вид" означає всю популяцію або географічно
ізольовану частину популяції будь-якого виду диких тварин або
будь-якого таксону цих тварин нижчого рангу, значна частина якої
циклічно і передбачливо пересікає один або більше кордонів
національної юрисдикції; b) "статус збереження мігруючого виду" означає сукупність
впливів, які можуть протягом тривалого часу впливати на поширення
та чисельність цього виду; c) "статус збереження" вважається "сприятливим", якщо: (1) дані щодо динаміки чисельності мігруючого виду свідчать
про те, що цей вид протягом тривалого терміну залишається
життєздатною частиною тих екосистем, до яких він відноситься;
(2) на сучасному етапі не скорочується ареал мігруючого виду
і протягом тривалого часу скорочення його ареалу малоймовірне;
(3) на сучасному етапі є та в передбачуваному майбутньому
буде достатньо середовищ існування для збереження популяції цього
мігруючого виду протягом тривалого періоду;
(4) поширення і чисельність цього мігруючого виду
наближаються до таких рівнів, що склались історично, і в тій же
мірі, в якій існують потенційно прийнятні екосистеми і в якій це
відповідає невичерпному використанню дикої фауни;
d) "статус збереження" вважається "несприятливим", якщо
яка-небудь з умов, зазначених в підпункті c) цього пункту, не
задовольняється; e) "що знаходиться під загрозою зникнення" застосовується до
певного мігруючого виду, якщо цей вид знаходиться під загрозою
зникнення в межах всього його ареалу або на значній його частині; f) "ареал" означає всю територію суші або акваторії, на якій
мешкають тварини певного мігруючого виду, а також яку вони
пересікають або над якою вони перелітають під час міграцій; g) "середовище існування" означає будь-яку територію в межах
ареалу мігруючого виду з придатними для нього умовами існування; h) "держава ареалу" означає щодо певного мігруючого виду
будь-яку державу (і, де це необхідно, будь-яку іншу Сторону, що
згадується в підпункті "к" цього пункту), яка здійснює юрисдикцію
над якою-небудь частиною ареалу цього мігруючого виду, або
державу, під прапором якої судна займаються добуванням тварин
цього мігруючого виду за межами національної юрисдикції; i) "добування" означає добування, полювання, рибальство,
відлов, порушення спокою, навмисне вбивство або намагання
здійснити такі дії; j) "Угода" означає міжнародну угоду, яка укладена з метою
збереження одного або декількох мігруючих видів згідно зі статтями
IV та V цієї Конвенції; та k) "Сторона" означає державу або будь-яку створену
суверенними державами регіональну організацію економічної
інтеграції, яка є компетентною щодо ведення переговорів, укладання
і виконання міжнародних угод з питань цієї Конвенції та для якої
ця Конвенція є чинною. 2. У справах, що стосуються їхньої компетенції, регіональні
організації економічної інтеграції, які є Сторонами цієї
Конвенції, від свого імені користуються правами і несуть
відповідальність, що випливає з цієї Конвенції для держав - членів
цих організацій. У таких випадках держави - члени цих організацій
не можуть, кожна окремо, користуватися цими правами. 3. У випадках, коли ця Конвенція передбачає прийняття рішень
або більшістю в дві третини "присутніх Сторін, що взяли участь у
голосуванні", або одноголосне, маються на увазі "присутні Сторони,
що голосують або "за", або "проти". Сторони, що утримались від
голосування, не відносяться до "присутніх Сторін, що взяли участь
у голосуванні" при визначенні більшості.
Стаття II
Основні принципи
1. Сторони визнають важливість збереження мігруючих видів і
погодження державами ареалу заходів, що вживаються для цих цілей
там, де це можливо і необхідно, приділяючи особливу увагу
мігруючим видам, статус збереження яких є несприятливим, а також
вживаючи індивідуально або у співробітництві заходів, необхідних
для збереження таких видів та середовищ їхнього існування. 2. Сторони визнають необхідність вжиття заходів, щоб
запобігти загрозі зникнення мігруючих видів. 3. Зокрема, Сторони повинні: a) сприяти здійсненню досліджень щодо мігруючих видів і
співробітничати при цьому; b) докладати зусиль щодо забезпечення негайної охорони
мігруючих видів, які включені до Додатка 1; c) докладати зусиль щодо укладання угод про збереження та
регулювання використання мігруючих видів, які включені до Додатка
II.
Стаття III
Мігруючі види, які знаходяться під загрозою зникнення
Додаток I
1. До Додатка I включений перелік мігруючих видів, які
знаходяться під загрозою зникнення. 2. Мігруючий вид може бути включений до переліку Додатка І за
умови надання надійних доказів, у тому числі, найкращих з існуючих
наукових свідчень щодо знаходження цього виду під загрозою
зникнення. 3. Мігруючий вид може бути виключений з Додатка I, якщо
Конференція Сторін встановить, що: a) існують надійні докази, в тому числі, найкращі з існуючих
наукових свідчень про те, що цей вид більше не знаходиться під
загрозою зникнення; та b) що цей вид знову не буде під загрозою зникнення у зв'язку
з припиненням його охорони через виключення з Додатка I. 4. Сторони, що є державами ареалів мігруючих видів, які
включені до переліку Додатка I, будуть докладати зусиль, щоб: a) зберегти і, якщо це можливо і доцільно, відновити ті
середовища існування, які важливі для запобігання зникненню цих
видів; b) відвернути, усунути, компенсувати або, наскільки це
можливо і доцільно, зменшити негативні наслідки дій або перешкод
(довести їх до мінімуму), які значно утруднюють міграції або
перешкоджають їм; та c) у міру можливості і там, де це доцільно, відвертати,
зменшувати або регулювати вплив факторів, які загрожують або
можуть загрожувати цим видам, включаючи суворе регулювання
інтродукції або ж регулювання чи знищення вже інтродукованих
екзотичних видів. 5. Сторони, які є державами ареалів мігруючих видів, що
включені до переліку Додатка I, забороняють добування тварин таких
видів. Винятки допустимі лише у випадках, коли: a) добування проводиться в наукових цілях; b) добування здійснюється з метою сприяння відтворенню або
виживанню виду, який знаходиться під загрозою зникнення; c) добування здійснюється з метою задоволення потреб
традиційних користувачів такого виду; або d) цього потребують надзвичайні обставини; за умови, що такі винятки точні за своїм змістом, обмежені
територіально і в часі. Таке добування не повинне мати негативних
наслідків для цього виду. 6. Конференція Сторін може пропонувати Сторонам, які є
державами ареалу мігруючого виду, що включений до Додатка І,
вжиття інших заходів, які будуть сприятливими для виживання цього
виду. 7. Сторони в найкоротші терміни повідомляють Секретаріат про
будь-які винятки, зроблені відповідно до пункту 5 цієї статті.
Стаття IV
Мігруючі види, які можуть стати предметом Угод:
Додаток II
1. Додаток II включає мігруючі види, статус яких є
несприятливим, для збереження та регулювання використання яких
необхідні міжнародні угоди, а також ті види, стан збереження яких
був би значно покращений у результаті міжнародного
співробітництва, яке може бути здійснене на основі міжнародних
угод. 2. Один і той же мігруючий вид, якщо цього потребують
обставини, може бути включений до Додатка I і до Додатка II. 3. Сторони, які є державами ареалу мігруючих видів, що
внесені до Додатка II, будуть докладати зусиль щодо укладання
сприятливих для існування цих видів угод і мають надавати
пріоритетне значення таким видам, статус збереження яких є
несприятливим. 4. Сторони мають вживати заходів з метою укладання угод про
будь-яку популяцію або ж будь-яку географічно ізольовану частину
популяції будь-якого виду чи більш низького таксону диких тварин,
представники яких періодично пересікають один або декілька
кордонів національної юрисдикції. 5. Копія кожної з угод, які будуть укладені згідно з
положеннями цієї Конвенції, передається до Секретаріату.
Стаття V
Орієнтовні рамки угод
1. Метою кожної з угод є відновлення або забезпечення
сприятливого статусу збереження мігруючих видів. Кожна з угод має
охоплювати ті аспекти збереження і регулювання використання цих
мігруючих видів, які сприяють досягненню мети. 2. Кожна з угод має повністю охоплювати ареали цих мігруючих
видів і є відкритою для приєднання всіх держав ареалів цих видів,
незалежно від того, чи є вони Сторонами цієї Конвенції, чи ні. 3. Бажано, щоб угода охоплювала більш ніж один мігруючий вид. 4. Кожна з угод має: a) визначати мігруючі види, які є предметом угоди; b) містити опис ареалу і шляхів міграції цих видів; c) передбачати призначення кожною із Сторін своїх
національних органів, відповідальних за виконання угоди; d) запроваджувати, за необхідністю, відповідний механізм для
співробітництва з метою досягнення цілей угоди, контролю за її
ефективністю і підготовки доповідей для Конференції Сторін; e) передбачати процедури для урегулювання спорів між
Сторонами угоди; та f) як мінімум, забороняти щодо мігруючих видів китоподібних
будь-яке добування тварин цих видів, яке не дозволяється іншою
багатосторонньою угодою, і передбачати можливість приєднання до
цієї угоди держав, які не є державами ареалу цих мігруючих видів. 5. У необхідних і можливих випадках кожна з угод має, не
обмежуючись цим, передбачати наступне: a) періодичну оцінку статусу збереження цих мігруючих видів,
а також визначення факторів, які можуть негативно впливати на цей
статус; b) координацію планів щодо збереження мігруючих видів та
регулювання їх використання; c) науково-дослідні роботи в галузі екології та динаміки
чисельності популяцій цих мігруючих видів, приділяючи особливу
увагу вивченню їхніх міграцій; d) обмін інформацією про ці мігруючі види, перш за все,
результатами досліджень і відповідними статистичними даними; e) збереження та, коли це необхідно і можливо, відновлення
середовищ існування, важливих для забезпечення сприятливого
статусу збереження цих мігруючих видів, а також захист середовищ
існування від порушень, включаючи суворий контроль за інтродукцією
екзотичних видів, яка негативно впливає на ці мігруючі види, або
контроль за ними після інтродукції; f) підтримання мережі відповідних середовищ існування,
розташованих на шляхах міграції; g) у певних випадках, коли це є бажаним, створення нових
середовищ існування, сприятливих для даного мігруючого виду, або
реінтродукція мігруючих видів до сприятливих для них середовищ
існування; h) припинення, наскільки це можливо, діяльності та усунення
перешкод, що заважають міграціям чи затруднюють їх, або
впровадження відповідних компенсуючих заходів; i) відвернення і скорочення викидів або контроль за викидами
в середовища існування речовин, шкідливих для цих мігруючих видів; j) заходи щодо контролю і регулювання при добуванні мігруючих
видів, що базуються на виважених екологічних принципах; k) процедури координації заходів щодо запобігання незаконному
добуванню; l) обмін інформацією про серйозну небезпеку для мігруючих
видів; m) надзвичайні процедури, які дозволяють швидко і значно
посилити заходи щодо збереження мігруючих видів у випадках, коли
вони зазнають значного негативного впливу; n) ознайомлення широкої громадськості зі змістом і цілями
угоди.
Стаття VI
Держава ареалу
1. Секретаріат постійно веде облік держав ареалів мігруючих
видів, які включені до Додатків I і II, використовуючи отриману
від Сторін інформацію. 2. Сторони інформують Секретаріат про мігруючі види, які
включені до Додатків I та II, щодо яких вони вважають себе
державами ареалів, з включенням інформації про судна, які плавають
під їхніми прапорами і добувають ці мігруючі види за межами
національної юрисдикції, а також, по можливості, інформації про
подальші плани такого добування. 3. Сторони, які є державами ареалів мігруючих видів, що
включені до Додатків I і II, мають через Секретаріат повідомляти
Конференцію Сторін про заходи, вжиті на виконання положень цієї
Конвенції щодо цих видів не пізніше ніж за шість місяців до
кожного чергового засідання Конференції Сторін.
Стаття VII
Конференція Сторін
1. Конференція Сторін є органом Конвенції для прийняття
рішень. 2. Секретаріат скликає засідання Конференції Сторін не
пізніше ніж через два роки після набуття цією Конвенцією чинності. 3. Надалі Секретаріат скликає регулярні засідання Конференції
Сторін не рідше ніж один раз у три роки, якщо Конференція Сторін
не ухвалить іншого рішення, і позачергові засідання в будь-який
час після отримання письмового запиту про це від не менш ніж
однієї третини числа Сторін. 4. Конференція Сторін встановлює фінансові положення цієї
Конвенції та регулярно переглядає їх. На кожному з регулярних
засідань Конференція Сторін приймає бюджет на наступний фінансовий
період. Кожна із Сторін сплачує свій внесок в цей бюджет згідно із
встановленими Конференцією розмірами членських внесків. Фінансові
положення, включаючи бюджетні положення, положення про розміри
внесків і зміни до них, приймаються одноголосно рішенням присутніх
Сторін, що беруть участь у голосуванні. 5. На кожному засіданні Конференція Сторін розглядає
виконання цієї Конвенції і, зокрема, може: a) розглядати і оцінювати статус збереження мігруючих видів; b) розглядати результати діяльності щодо збереження мігруючих
видів, особливо видів, які включені до Додатків I і II; c) приймати такі положення і розпорядження, які потрібні
Науковій раді і Секретаріату для виконання їхніх обов'язків; d) отримувати і розглядати будь-які доповіді, які
пропонуються до розгляду Науковою радою. Секретаріатом, будь-якою
Стороною або будь-яким постійним органом, що створений відповідно
до угоди; e) надавати Сторонам рекомендації щодо покращання стану
збереження мігруючих видів і розглядати результати діяльності, яка
здійснюється на основі угод; f) у випадках, коли угода не укладена, давати рекомендації
для скликання засідань тих Сторін, які є державами ареалу
будь-яких мігруючих видів, з метою обговорення заходів щодо
покращання статусу збереження цих видів; g) давати Сторонам рекомендації для підвищення ефективності
цієї Конвенції; та h) приймати рішення про вжиття будь-яких додаткових заходів,
необхідних для досягнення цілей цієї Конвенції. 6. На кожному своєму засіданні Конференція Сторін визначає
час і місце проведення наступного засідання. 7. На кожному своєму засіданні Конференція Сторін визначає і
приймає правила процедури для цього засідання. Для прийняття
рішень на такому засіданні Конференції Сторін необхідна більшість
в дві третини присутніх Сторін, що взяли участь у голосуванні, за
винятком тих випадків, коли Конвенція передбачає інше. 8. Організація Об'єднаних Націй, її спеціалізовані установи,
Міжнародне агентство з атомної енергетики, а також будь-яка
держава, яка не є Стороною цієї Конвенції, або - для кожної
окремої угоди - орган, що призначений Сторонами цієї угоди, можуть
бути рекомендовані спостерігачі на засіданнях Конференції Сторін. 9. Будь-які організації або установи, компетентні в галузі
охорони, збереження і регулювання використання мігруючих видів,
які належать до нижченаведених категорій і повідомили Секретаріат
про своє бажання бути рекомендованими як спостерігачі на
засіданнях Конференції Сторін, отримують цю можливість, за
винятком тих випадків, коли принаймні одна третина присутніх
Сторін висловиться проти цього: a) міжнародні організації або установи, як урядові, так і
неурядові, а також національні урядові організації та установи; та b) національні неурядові установи або організації, які
призначені з цією метою своєю державою. З отриманням допуску ці спостерігачі мають право брати участь
у засіданнях, але без права голосу.
Стаття VIII
Наукова рада
1. На своєму першому засіданні Конференція Сторін засновує
Наукову раду для консультацій з наукових питань. 2. Кожна із Сторін може призначити одного кваліфікованого
експерта членом Наукової ради. Крім того, членами Наукової ради
стають кваліфіковані експерти, обрані і призначені Конференцією
Сторін; число цих експертів, критерії відбору та терміни їхнього
призначення визначаються Конференцією Сторін. 3. Секретаріат скликає засідання Наукової ради за дорученням
Конференції Сторін. 4. Наукова рада приймає власні правила процедури, які
затверджуються Конференцією Сторін. 5. Конференція Сторін визначає функції Наукової ради, які
можуть включати: a) надання наукових консультацій Конференції Сторін,
Секретаріату та, за згодою Конференції Сторін, будь-якій установі,
яка створюється відповідно до цієї Конвенції або угоди, або
будь-якій Стороні; b) надання рекомендацій для проведення науково-дослідних
робіт щодо вивчення мігруючих видів і координація цих робіт;
оцінка результатів цих науково-дослідних робіт з метою визначення
статусу збереження мігруючих видів, а також подання доповідей
Конференції Сторін про цей статус та заходи щодо його покращання; c) надання рекомендацій Конференції Сторін щодо мігруючих
видів, які необхідно включити до Додатка I або II із зазначенням
ареалу цих мігруючих видів; d) надання рекомендацій Конференції Сторін щодо конкретних
заходів по збереженню і регулюванню використання мігруючих видів,
які мають бути включені в угоди; та e) надання рекомендацій Конференції Сторін для вирішення
проблем, пов'язаних з науковими аспектами виконання цієї
Конвенції, зокрема, з вивченням середовищ існування мігруючих
видів.
Стаття IX
Секретаріат
1. В цілях виконання цієї Конвенції створюється Секретаріат. 2. Після набуття цією Конвенцією чинності Виконавчий Директор
Програми Організації Об'єднаних Націй з питань навколишнього
природного середовища формує Секретаріат. У тій мірі і таким
чином, які він буде вважати необхідними, йому в цьому можуть
надати допомогу відповідні міжурядові або неурядові, міжнародні
або національні організації та установи, які є компетентними в
галузі охорони, збереження та регулювання використання диких
тварин. 3. Якщо Програма Організації Об'єднаних Націй з питань
навколишнього природного середовища буде не в змозі забезпечити
роботу Секретаріату, Конференція Сторін самостійно вживатиме
необхідних заходів для забезпечення його роботи. 4. До функцій Секретаріату входить: a) організація та обслуговування засідань: i) Конференції Сторін; та ii) Наукової ради; b) підтримання зв'язків зі Сторонами, постійними установами,
що створюються на основі угод, та іншими міжнародними
організаціями, які мають відношення до мігруючих видів; c) отримання з усіх відповідних джерел доповідей та іншої
інформації, яка відповідає цілям цієї Конвенції та її виконанню, і
забезпечення відповідного поширення такої інформації; d) зосередження уваги Конференції Сторін на будь-якому
питанні, яке має відношення до цілей цієї Конвенції; e) підготовка для Конференції Сторін доповідей про роботу
Секретаріату і про виконання цієї Конвенції; f) ведення та публікація переліку держав ареалу всіх
мігруючих видів, які включені до Додатків I та II; g) сприяння укладанню угод під керівництвом Конференції
Сторін; h) ведення та надання Сторонам переліку угод і забезпечення
будь-якою інформацією про ці угоди на вимогу Конференції Сторін; i) ведення та публікація переліку рекомендацій, зроблених
Конференцією Сторін відповідно до підпунктів "e", "f", "g" пункту
5 статті VII, або переліку рішень, які прийняті відповідно до
підпункту "h" того ж пункту; j) інформування громадськості про цю Конвенцію та її цілі; та k) виконання будь-яких інших функцій, доручених йому
відповідно до цієї Конвенції або Конференції Сторін.
Стаття X
Поправки до Конвенції
1. На будь-якому регулярному або позачерговому засіданні
Конференції Сторін в текст цієї Конвенції можуть бути внесені
поправки. 2. Пропозиції щодо поправок можуть вноситись будь-якою
Стороною. 3. Текст будь-якої запропонованої поправки та пояснення до
неї передаються до Секретаріату не пізніше ніж за 150 днів до
засідання, на якому буде розглядатись ця поправка, і негайно
направляються Секретаріатом всім Сторонам. Будь-які коментарі
Сторін до цього тексту передаються до Секретаріату не пізніше ніж
за 60 днів до початку засідання. Після закінчення останнього дня
терміну для надання коментарів Секретаріат негайно направляє
Сторонам всі коментарі, які надійшли на цю дату. 4. Поправки приймаються більшістю в дві третини присутніх
Сторін, що прийняли участь у голосуванні. 5. Прийнята поправка набуває чинності для всіх Сторін, що її
прийняли, першого числа третього місяця після того дня, як дві
третини Сторін здали на зберігання Депозитарію документ про
прийняття поправки. Для кожної Сторони, яка здасть на зберігання
свій документ про прийняття поправки після зазначеного терміну, ця
поправка набуває чинності першого числа третього місяця після
здачі нею на зберігання свого документа про прийняття.
Стаття XI
Поправки до Додатків
1. На будь-якому регулярному або позачерговому засіданні
Конференції Сторін в тексти Додатків I і II можуть бути внесені
поправки. 2. Пропозиції щодо поправок можуть вноситись будь-якою
Стороною. 3. Текст будь-якої запропонованої поправки та пояснення до
неї, які мають базуватись на найбільш виважених на даний час
наукових даних, передаються до Секретаріату не пізніше ніж за 150
днів до засідання і негайно розсилаються Секретаріатом всім
Сторонам. Будь-які коментарі Сторін до текстів цих поправок
передаються Секретаріату не пізніше ніж за 6 днів до початку
засідання. Після закінчення останнього дня терміну для надання
коментарів Секретаріат негайно направляє Сторонам всі коментарі,
які надійшли на цю дату. 4. Поправки приймаються більшістю в дві третини присутніх
Сторін, що взяли участь у голосуванні. 5. Поправка до Додатків набуває чинності для всіх Сторін
через 90 днів після засідання Конференції Сторін, на якому вона
була прийнята, за винятком тих Сторін, які зробили застереження
відповідно до пункту 6 цієї статті. 6. Протягом передбаченого в пункті 5 цієї статті терміну в 90
днів будь-яка Сторона письмовим повідомленням Депозитарія може
зробити застереження до поправки. Застереження до поправки може
бути скасоване письмовим повідомленням про це Депозитарія, і після
цього поправка набуває чинності для цієї Сторони через 90 днів
після скасування застереження.
Стаття XII
Вплив на міжнародні конвенції та інші законодавчі акти
1. Ніщо в цій Конвенції не зачіпає ні кодифікацію і розробку
норм морського права Конференцією Організації Об'єднаних Націй з
морського права, яка була скликана відповідно до резолюції 2750 C
(XXV) Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, ні
існуючі або майбутні вимоги і юридичні погляди будь-якої держави
щодо морського права, характеру та меж юрисдикції прибережної
держави та держави прапора. 2. Положення цієї Конвенції ніяким чином не зачіпають права
або зобов'язання будь-якої Сторони, які випливають з будь-яких
інших чинних договорів, конвенцій або угод. 3. Положення цієї Конвенції ніяким чином не зачіпають права
Сторін вживати більш суворих внутрішніх заходів щодо збереження
мігруючих видів, включених до Додатків I і II, або заходів щодо
збереження видів, які не включені до Додатків I і II.
Стаття XIII
Урегулювання спорів
1. Будь-який спір, який може виникнути між двома або більше
Сторонами про тлумачення або застосування положень цієї Конвенції,
має бути предметом переговорів Сторін, між якими він виник. 2. Якщо спір не може бути розв'язаним відповідно до пункту 1
цієї статті. Сторони можуть, за взаємною згодою, передати на
розгляд питання спору до арбітражу, зокрема в Постійну Палату
Третейського Суду в Гаазі; арбітражне рішення буде обов'язковим
для Сторін, які звернулись до арбітражу.
Стаття XIV
Застереження
1. До положень цієї Конвенції не можуть бути зроблені
загальні застереження. Спеціальні застереження можуть бути внесені
відповідно до положень цієї статті та статті XI. 2. Будь-яка держава та будь-яка регіональна організація
економічної інтеграції під час здачі на зберігання своєї
ратифікаційної грамоти, документа про прийняття, схвалення або
приєднання можуть зробити спеціальне застереження щодо включення
до Додатка I чи II або до обох Додатків будь-якого мігруючого виду
і не буде вважатись Стороною щодо предмета цього застереження до
закінчення терміну в 90 днів після того, як Депозитарій повідомить
усі Сторони про зняття застереження.
Стаття XV
Підписання
Ця Конвенція відкрита для підписання в Бонні для всіх держав
і для будь-якої регіональної організації економічної інтеграції до
двадцять другого червня 1980 року.
Стаття XVI
Ратифікація, прийняття та схвалення
Ця Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю або схваленню.
Ратифікаційні грамоти, документи про прийняття або схвалення
здаються на зберігання Уряду Федеративної Республіки Німеччини,
який є Депозитарієм.
Стаття XVII
Приєднання
Ця Конвенція відкрита з двадцять другого червня 1980 року для
приєднання всіх держав, які її ще не підписали, та будь-якої
регіональної організації економічної інтеграції. Документи про
приєднання здаються на зберігання Депозитарію.
Стаття XVIII
Набуття чинності
1. Ця Конвенція набуває чинності першого числа третього
місяця після здачі на зберігання Депозитарію п'ятнадцятої
ратифікаційної грамоти, документа про прийняття, схвалення або
приєднання. 2. Для кожної з держав та для кожної з регіональних
організацій економічної інтеграції, які ратифікують, приймають або
схвалюють цю Конвенцію або приєднуються до неї після здачі на
зберігання п'ятнадцятої ратифікаційної грамоти, документа про
прийняття, схвалення або приєднання, ця Конвенція набуває чинності
першого числа третього місяця після дати здачі на зберігання
державою або регіональною організацією своєї ратифікаційної
грамоти, документа про прийняття, схвалення або приєднання.
Стаття XIX
Денонсація
Будь-яка Сторона може денонсувати цю Конвенцію шляхом
письмового повідомлення Депозитарія в будь-який час. Денонсація
набуває чинності через 12 місяців після отримання Депозитарієм
повідомлення про денонсацію.
Стаття XX
Депозитарій
1. Оригінал цієї Конвенції, тексти якої англійською,
іспанською, німецькою, російською та французькою мовами є однаково
автентичними, здається на зберігання Депозитарію. Депозитарій
направляє завірені копії кожного з цих текстів усім державам і
регіональним організаціям економічної інтеграції, які підписали
Конвенцію або здали на зберігання документи про приєднання до неї. 2. Після консультацій із заінтересованими урядами,
Депозитарій підготовить офіційні тексти цієї Конвенції арабською і
китайською мовами. 3. Депозитарій інформує всі держави, що підписали Конвенцію
або приєдналися до неї, та регіональні організації економічної
інтеграції, а також Секретаріат про підписання, здачу
ратифікаційних грамот, документів про прийняття, схвалення або
приєднання, про набуття цією Конвенцією чинності, про поправки до
неї, про спеціальні застереження та повідомлення про денонсацію. 4. Відразу після набуття цією Конвенцією чинності, завірена
копія її передається Депозитарієм до Секретаріату Організації
Об'єднаних Націй для реєстрації та опублікування відповідно до
статті 102 Статуту Організації Об'єднаних Націй ( 995_010 ).
На посвідчення чого зазначені нижче, які належним чином
уповноважені, підписали цю Конвенцію.
Вчинено в Бонні двадцять третього червня одна тисяча
дев'ятсот сімдесят дев'ятого року.
Додатки I і II
до Конвенції про збереження мігруючих видів
диких тварин (CMS)
(з поправками, які прийняті на конференціях Сторін в
1985, 1988, 1991 і 1994 роках)
Дійсне з 9 вересня 1994 р.
Додаток I
Пояснення
1. Мігруючі види, які включені до цього Додатка, наведені у
вигляді: a) назви виду або підвиду; або b) назв всіх видів, які входять до таксону вищого порядку або
певної його частини. 2. Інші посилання на таксони вищого, ніж види, порядку
зроблені лише для інформаційних або класифікаційних потреб. 3. Скорочення "(s.1.)" призначене для того, щоб показати, що
наукова назва використовується в більш розширеному значенні. 4. Зірочка (*) навпроти назви видів означає, що ці види або
окремі популяції цих видів, або вищий таксон, до якого відносяться
ці види, занесені до Додатка II.
MAMMALIA - ССАВЦІ
CHIROPTERA - КАЖАНИ
Molossidae - Tadarida brasiliensis - Складчатогуб
Бульдогові кажани бразильський
PRIMATES - ПРИМАТИ
Pongidae - Gorilla gorilla beringei - Горила
Людиноподібні мавпи гірська
СЕТАСЕА - КИТОПОДІБНІ
Balaenopteridae - Balaenoptera muscuius - Кит синій
Смугастикові Megaptera novaeangliae - Кит-горбач
Balaenidae - Гладкі Balaena mysticetus - Кит гренландський
кити Eubaiaena glacialis /1 - Кит південний
гладкий
Eubaiaena australis - Кит південний
австралійський ____________
/1- Раніше відома як Eubalaena glacialis (s.1.).
CARNIVORA - ХИЖАКИ
Felidae - Котячі Panthera uncia - Сніговий барс
PINNIPEDIA - ЛАСТОНОГІ
Phocidae - Справжні Monachus monachus - Тюлень-монах
тюлені
PERISSODACTYLA - НЕПАРНОКОПИТІ
Equidae - Конячі Equus grevyi - Зебра Греві
ARTIODACTYLA - ПАРНОКОПИТІ
Camelidae - Верблюдові Vicugna vicugna /2 - Вікунья (за
винятком перуанських популяцій) ____________
/2 - Раніше згадувалась як Lama visugna* (за винятком
перуанських популяцій).
Cervidae - Оленеві Cervus elaphus barbarus - Олень
барбарійський
Bovidae - Порожнисторогі Bos sauveli - Купрей
Bos grunniens - Бик груньєнс
Addax nasomaculatus - Адакс
Gazella cuvieri - Газель Кюв'є
Gazella dama - Газель сахарська
Gazella dorcas - Газель доркас
(тільки північно-західно-африканські
популяції)
Gazella leptoceros - Газель піщана
Oryx dammah* - Антилопа шаблерога
AVES - ПТАХИ
PROCELLARIIFORMES - БУРЕВІСНИКОПОДІБНІ
Diomedeidae - Diomedea albatrus - Альбатрос
Альбатросові білоспинний
Procellariidae - Pterodroma cahow - Тайфунник кагоу
Буревісникові Pterodroma phaeopygia - Тайфунник
феопігія
PELECANIFORMES - ПЕЛІКАНОПОДІБНІ
Pelecanidae - Pelecanus crispus* - Пелікан кучерявий
Пеліканові Pelecanus onocrotalus* - Пелікан рожевий
(тільки популяції Палеарктики)
CICONIIFORMES - ЛЕЛЕКОПОДІБНІ
Ardeidae - Чаплеві Egretta eulophotes - Чапля жовтодзьоб
Ciconiidae - Ciconia boyciana - Лелека (білий)
Лелекові далекосхідний
Threskiornithidae - Geronticus eremia* - Ібіс гірський
Ібісові
ANSERIFORMES - ГУСЕПОДІБНІ
Anatidae - Качині Chloephaga rubidiceps* - Хлефага
Oxyura leucocephala* - Савка звичайна
FALCONIFORMES - СОКОЛОПОДІБНІ
Accipitridae - Haliaeetus albicilla* - Орлан-білохвіст
Яструбині Haiiaeetus pelagicus* - Орлан
білоплечий
GRUIFORMES - ЖУРАВЛЕПОДІБНІ
Gruidae - Журавлині Grus japonensis* - Журавель японський
Grus leucogeranus* - Журавель білий або
стерх
Grus nigricollis * - Журавель чорношиїй
Otididae - Дрофині Chlamydotis undulata* - Джек (тільки
північно-західно-африканські популяції)
Otis tarda - Дрофа (середньоєвразійські
популяції)
CHARADRIIFORMES - СИВКОПОДІБНІ
Scolopacidae - Numenius borealis* - Кроншнеп
Бекасові ескімоський
Numenius tenuirostris* - Кроншнеп
тонкодзьобий
Laridae - Мартинові Larus audouinii* - Мартин Одуена
Larus leucophthalmus* - Мартин білоокий
Larus relictus - Мартин реліктовий
Larus saundersi - Мартин Саундерса
Alcidae - Чистикові
Synthliboramphus wumizusume - Чистик
вумізусуме
PASSERIFORMES - ГОРОБЦЕПОДІБНІ
Parulidae - Лісові Dendroica kirtlandii - Співак
славки
Fringillidae - Serinus syriacus - В'юрок сирійський
В'юркові
REPTILA - ПЛАЗУНИ
TESTUDINATA - ЧЕРЕПАХИ
Cheloniidae - Chelonia mydas* - Черепаха зелена або
Морські черепахи супова
Caretta caretta* - Черепаха головаста
морська
Eretmochelys imbricata* - Біса
Lepidochelis kempii* - Черепаха
атлантична
Lepidochelis olivacea* - Черепаха
оливкова
Deriilochelyidae - Dermochelys coriacea* - Черепаха
Шкірясті черепахи шкіряста
Pelomedusidae - Podocnemis expansa* - Арау або тартаруга
Пеломедузові (тільки популяції верхів'я Амазонки)
CROCODYLIA - КРОКОДИЛИ
Gavialidae - Gavialis gangeticus - Гавіал ганзький
Гавіалові
крокодили
PISCES - РИБИ
SILURIFORMES - СОМОПОДІБНІ
Shilbeidae - Шильбові Pangasianodon gigas - Шильбовий сом
соми або пангазіанодон гігантський
Додаток II
Пояснення
1. Мігруючі види, які включені до цього Додатка, наведені у
вигляді: a) назви виду або підвиду; або b) назва всіх видів, які входять до таксону вищого порядку
або певної його частини. Якщо не позначено інше, посилання на таксон вищого за вид
рангу означає, що укладення угод значно сприяє збереженню всіх
мігруючих видів даного таксону. 2. Скорочення "spp." після назви родини чи роду означає всі
мігруючи види цієї родини або цього роду. 3. Інші посилання на таксони, вищі за види, зроблені тільки
для інформаційних або класифікаційних потреб. 4. Скорочення "(s.1.)" призначене для того, щоб показати, що
наукова назва таксону використовується в більш розширеному
значенні. 5. Зірочка (*) навпроти назви виду або вищого таксону
свідчить про те, що ці види або популяції цих видів, або один чи
більше видів, що належать до цього вищого таксону, занесені до
Додатка 1.
MAMMALIA - ССАВЦІ
CHIROPTERA - РУКОКРИЛІ
Rhinolophidae R .spp. - Всі види (тільки європейські
- Підковоноси популяції)
Vespertilionidae - V. spp. - Всі види (тільки європейські
Звичайні або популяції)
гладконосі кажани
Molossidae - Tadarida teniotis - Складчатозуб широковухий
Бульдогові кажани
CETACEA - КИТОПОДІБНІ
Piatanistidae - Piatanista gangetica - Дельфін ганзький
Річкові або
прісноводні
дельфіни
Pontoporiidae - Pontoporia blainvillei - Дельфін Ла-платський
Ла-платські
дельфіни
Iniidae - Inia geoffrensis - Інія амазонська або боуто
Амазонські інії
Monodontidae - Delphinapterus leucas - Білуха
Нарвалові Monodon monoceros - Нарвал або єдиноріг
Phocenidae - Phocoena phocoena - Морська свиня звичайна
Морські свині (популяції Північного та Балтійського морів,
західно-північної Атлантики та Чорного моря)
Neophocaena phocaenoides - Морська свиня
безпера
Phocoenoides daili - Морська свиня білокрила
Delphinidae - Sousa chinensis - Дельфін китайський білий
Дельфіни або горбатий
Sousa teuszii - Дельфін західно-африканський
або камерунський
Sotalia fluviatilis - Дельфін амазонський
Lagenorhynchus albirostris - Дельфін
біломордий (тільки популяції Балтійского та
Північного морів)
Lagenorhynchus acutus - Дельфін білобокий
(тільки популяції Балтійського та Північного
морів)
Lagenorhynchus australis - Дельфін
австралійський
Grampus griseus - Дельфін сірий (тільки
популяції Північного та Балтійського морів)
Tursiops truncatus - Афаліна (популяції
Північного, Балтійського та Чорного морів,
західної частини Середземного моря)
Stenella attenuata - Дельфін Атенуата
(популяція східної тропічної частини Тихого
океану)
Steneila longirostris - Дельфін верткий
(популяція східної тропічної частини Тихого
океану)
Stenelia coeruleoalba - Продельфін смугастий
(популяції східної тропічної частини Тихого
океану та західної частини Середземного моря)
Deiphinus delphis - Дельфін звичайний
(популяції Північного, Балтійського та
Чорного морів, західної частини Середземного
моря, східної тропічної частини Тихого
океану)
Orcaelia brevirostris - Дельфін іравадійський
Cephalorhynchus commersonii - Дельфін гнідий
(популяції Південної Америки)
Cephalorhynchus heavisidii - Дельфін
Гевісайда
Orcinus orca - Касатка (популяції
східно-північної частини Атлантичного та
Тихого океанів)
Globicephala melas /3 - Гринда звичайна
(тільки популяції Північного та Балтійського
морів) ___________
/3 - Раніше відома як Globicephala melaena.
Ziphiidae - Berardius bairdii - Плавун північний
Дзьоборилі Hyperoodon ampullatus - Пляшконіс
високолобий
PINNIPEDIA - ЛАСТОНОГІ
Phocidae - Тюленеві Phoca vitulina - Тюлень звичайний
(тільки популяції Балтійського та
ваденських морів)
Halichoerus grypus - Тевяк (тільки
популяції Балтійського моря)
Monachus monachus* - Тюлень-монах
PROBOSCIDEA - ХОБОТОВІ
Elephantidae - Loxodonta africana - Слон
Слонові
(африканський)
SIRENIA - СІРЕНИ
Dugongidae - Dugong dugon - Дюгонь звичайний
Дюгоневі
ARTIODACTYLA - ПАРНОКОПИТІ
Camelidae - Vicugna vicugna /4* - Вікунья
Верблюдові
Bovidae - Oryx dainitiah* - Орікс шаблерогий
Порожнисторогі Gazelia gazelia - Газель звичайна
(тільки азійські популяції) ____________
/4 - Раніше відома як Lama vicugna*.
AVES - ПТАХИ
GAVIIFORMES - ГАГАРОПОДІБНІ
Gavidae - Гагарові Gavia stellata - Гагара червоновола
(західнопалеарктичні популяції)
Gavia arctica arctica - Гагара чорновола
Gavia arctica suschkini - Гагара чорновола
Шушкіна
Gavia immer immer - Гагара полярна
(північно-західно-європейські популяції)
Gavia adamsii - Гагара білодзьоба
(західнопалеарктичні популяції)
PODICIPEDIFORMES - НОРЦЕПОДІБНІ
Podicipedidae - Норцеві Podiceps grisegena grisegena - Норець
сірощокий
Podiceps auritus - Норець червоношиїй
або вухатий
(західнопалеарктичні популяції)
PELECANIFORMES - ПЕЛІКАНОПОДІБНІ
Phalacrocoracidae - Phalacrocorax nigrogularis - Баклан
Бакланові нігрогуляріс
Phalacrocorax pygmaeus - Баклан
малий
Pelecanidae - Пеліканові
Pelecanus onocrotalus* - Пелікан
рожевий
(західнопалеарктичні популяції)
Pelecanus crispus* - Пелікан
кучерявий
CICONIIFORMES - ЛЕЛЕКОПОДІБНІ
Ardeidae - Чаплеві Botaurus stellaris stellaris - Бугай
(західнопалеарктичні популяції)
Ixobrychus minutus minutus - Бугайчик
малий
(західнопалеарктичні популяції)
Ixobrychus sturmii - Бугайчик Стурна
Ardeola rufiventris - Чапля
червоночерева
Ardeola idae - Чапля іде
Egretta vinaceigula - Чапля біла
Casmerodius albus albus - Чапля
велика біла
(західнопалеарктичні популяції)
Ardea purpurea purpurea - Чапля руда
(популяції, що розмножуються у
західній Палеарктиці)
Ciconiidae - Лелекові Mycteria ibis - Лелека-дзьобач
Ciconia nigra - Лелека чорний
Ciconia episcopus microscelis -
Лелека єпископський
Ciconia ciconia - Лелека білий
Threskiornithidae - Ібісові Plegadis falcinellus - Коровайка
Geronticus eremita* - Ібіс лисий
Thresciornis aethiopicus aethiopicus
- Ібіс ефіопський
Platalea alba - Колпиця вузькодзьоба
(за винятком малагасійських
популяцій)
Platalea leucorodia - Колпиця або
косар
Phenicopteridae - Ph. spp. - Всі види
Фламінгові
ANSERIFORMES - ГУСЕПОДІБНІ
Anatidae - Качині A.spp* - Всі види
FALCONIFORMES - СОКОЛОПОДІБНІ
Cathartidae - Американські С. spp. - Всі види
грифи
Pandionidae - Скопині Pandion haliaetus - Скопа
Accipeteridae - Яструбині A. spp.* - Всі види
Falconidae - Соколині F. spp. - Всі види
GALLIFORMES - КУРОПОДІБНІ
Phasianidae - Фазанові Coturnix coturnix coturnix -
Перепел
GRUIFORMES - ЖУРАВЛЕПОДІБНІ
Railidae - Пастушкові Porzana porzana - Погонич
(популяції, що розмножуються у
західній Палеарктиці)
Porzana parva parva - Курочка мала
Porzana pusilla intermedia -
Курочка-крихітка
Fulica atra atra - Лиска (популяції
Середземного та Чорного морів)
Aenigmatolimnas marginalis -
Енігматолімнас
Sarothrura boehmi - Саротрура
Gruidae - Журавлині Grus spp.* - Всі види
Antropoides virgo - Журавель
степовий
Otididae - Дрофині Chlamydotis undulata* - Джек
(тільки азійські популяції)
Otis tarda* - Дрофа
CHARADRIIFORMES - СИВКОПОДІБНІ
Recurvirostridae - R. spp. - Всі види
Шилодзьобкові
Dromadidae - Ржанкові Dromas ardeola - Ржанка ракова
Burhinidae - Лежневі Burhinus oedicnemus - Лежень або
авдотка
Glareolidae - Дерихвостові Glareola pratincoia - Дерихвіст
луговий
Glareola nordmanni - Дерихвіст
степовий
Charadriidae - Сивкові C. spp. - Всі види
Scolopacidae - Вальдшнепові S. spp.* - Всі види
Phalaropodidae - Плавунцеві Р. spp. - Всі види
Laridae - Мартинові Larus hemprichii - Мартин аденський
Larus leucophthalmus* - Мартин
білоокий
Larus ichthyaetus - Хохотун
чорноголовий
(західноєвразійські та африканські
популяції)
Larus melanocephalus - Мартин
середземноморський
Larus genei - Голубок морський
Larus audouinii - Мартин Одуена
Larus armenicus - Мартин
вірменський
Sternidae - Крячкові Sterna nilotica nilotica - Крячок
нілотіка
(західноєвразійські та африканські
популяції)
Sterna caspia - Крячок каспійський
(західноєвразійські та африканські
популяції)
Sterna maxima albidorsalis - Крячок
білоспинний
Sterna bergii - Крячок Берга
(популяції Африки та
південно-західної Азії)
Sterna bengalensis - Крячок
бенгальський (популяції Африки та
південно-західної Азії)
Sterna sandvicensis sandvicensis -
Крячок пістрявоносий
Sterna dougallii - Крячок
(атлантичні популяції)
Sterna hirundo hirundo - Крячок
річковий (популяції, що
розмножуються у західній
Палеарктиці)
Sterna paradisaea - Крячок полярний
(атлантичні популяції)
Sterna albifrons - Крячок малий
Sterna saundersi - Крячок Саундерса
Sterna balaenarum - Крячок
баленарум
Sterna repressa - Крячок репреса
Chlidonias niger niger - Крячок
чорний
Chlidonias leucopterus - Крячок
світлокрилий (західноєвразійські та
африканські популяції)
CORACIIFORMES - СИВОРАКШОПОДІБНІ
Meropidae - Бджолоїдкові Merops apiaster - Бджолоїдка
звичайна
Coracildae - Сиворакшові Coracias garrulus - Сиворакша
PASSERIFORMES - ГОРОБЦЕПОДІБНІ
Muscicapidae - Мухоловкові М. (s.1.) spp. - Всі види
REPTILA - ПЛАЗУНИ
TESTUDINATA - ЧЕРЕПАХИ
Cheloniidae - Морські С. spp.* - Всі види
черепахи
Dermochelyidae - Шкірясті D. spp.* - Всі види
черепахи
Pelomedusidae - Podocnemis expansa* - Арау або
Пеломедузові тартаруга
CROCODYLIA - КРОКОДИЛИ
Crocodylidae - Крокодилові Crocodylus porosus - Крокодил
гребіньчастий
PISCES - РИБИ
ACIPENSERIFORMES - ОСЕТРОПОДІБНІ
Acipenseridae - Осетрові Acipenser fulvescens - Осетер
озерний
INSECTA - КОМАХИ
LEPIDOPTERA - ЛУСКОКРИЛІ, або МЕТЕЛИКИ
Danaidae - Данаідові Danaus plexippus - Данаус.вгору