Документ 995_076, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 22.11.1996, підстава - 545/96-ВР
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 07.05.1997. Подивитися в історії? )

               Поправки 
до Монреальського протоколу
про речовини, що руйнують озоновий шар
{ Ратифіковано Законом N 545/96-ВР від 22.11.96 }
Дата підписання: 29.06.90 р. Дата ратифікації Україною: 22.11.96 р. Дата набрання чинності для України: 07.05.97 р.
{Прийняті на другій Нараді Сторін Монреальського протоколу
про речовини, що руйнують озоновий шар ( 995_215 )
(Лондон, 27-29 червня 1990 р.)}
[Джерело: додаток II до доповіді другої Наради Сторін]

Стаття 1. Поправки
A. Пункти преамбули
1. Пункт 6 преамбули Протоколу ( 995_215 ) замінюється таким
текстом:
"сповнені рішучості забезпечити охорону озонового шару шляхом
уживання превентивних заходів з належного регулювання всіх
глобальних викидів речовин, що його руйнують, з метою добитись у
кінцевому підсумку їхнього усунення на основі наукових знань і з
урахуванням міркувань технічного та економічного характеру, а
також ураховуючи потреби країн, що розвиваються, пов'язані з
розвитком".
2. Пункт 7 преамбули Протоколу ( 995_215 ) замінюється таким
текстом:
"визнаючи необхідність передбачити особливе становище для
задоволення потреб країн, що розвиваються, зокрема надання
додаткових фінансових ресурсів і доступу до відповідних
технологій, ураховуючи, що можна завбачити обсяг необхідних
коштів, і слід очікувати, що ці кошти внесуть значні зміни до
здатності світового співтовариства вирішити науково встановлену
проблему руйнування озону, та шкідливих наслідків такого
руйнування".
3. Пункт 9 преамбули Протоколу ( 995_215 ) замінюється таким
текстом:
"ураховуючи важливість сприяння міжнародному співробітництву
в дослідженнях, розробках та передачі альтернативних технологій,
які стосуються регулювання та скорочення викидів речовин, що
руйнують озоновий шар, беручи до уваги, зокрема, потреби країн, що
розвиваються".
B. Стаття 1: Визначення
1. Пункт 4 статті 1 Протоколу ( 995_215 ) замінюється таким
пунктом:
"4. "Регульована речовина" означає будь-яку речовину,
зазначену в додатку A або в додатку B до цього Протоколу, яка
існує самостійно або в суміші. Це поняття включає ізомери таких
речовин, за винятком речовин, зазначених у відповідному додатку,
але не стосується будь-яких таких речовин або сумішей, які є
складовою частиною готового продукту, що має форму, іншу, ніж
ємність, яка використовується для транспортування або зберігання
згаданої речовини".
2. Пункт 5 статті 1 Протоколу ( 995_215 ) замінюється таким
пунктом:
"5. "Виробництво" означає кількість вироблених регульованих
речовин, за винятком тієї кількості речовин, яка знищується із
застосуванням технології, що підлягає затвердженню Сторонами, а
також тієї кількості речовин, яка використовується виключно як
сировина для виробництва хімічних речовин. Кількість речовин, які
піддаються рециркуляції та обліку, не розглядається як
"виробництво".
3. До статті 1 Протоколу ( 995_215 ) додається такий пункт:
"9. "Перехідна речовина" означає речовину, зазначену в
додатку C до цього Протоколу, яка існує самостійно або в суміші.
Це стосується ізомерів будь-якої такої речовини, за винятком
речовин, перелічених у додатку C, але не стосується будь-яких
таких речовин або сумішей, які є складовою частиною готового
продукту, що має форму, іншу, ніж ємність, яка використовується
для транспортування або зберігання згаданих речовин".
C. Пункт 5 статті 2
Пункт 5 статті 2 Протоколу ( 995_215 ) замінюється таким
пунктом:
"5. Будь-яка Сторона може в рамках будь-якого одиничного або
кількох періодів регулювання передати будь-якій іншій Стороні
будь-яку частину квоти свого розрахункового рівня виробництва,
зазначеного в статтях A та 2E, за умови, що загальний сумарний
розрахунковий рівень виробництва для цих Сторін у будь-якій групі
регульованих речовин не виходить за межі обмеження виробництва,
яке встановлене цими статтями для цієї групи речовин. Кожна
Сторона, що бере участь у цьому процесі, повідомляє секретаріатові
про таку передачу, заявляючи про умови та період, протягом якого
діє така передача".
D. Пункт 6 статті 2
У пункті 6 статті 2 після першого згадування "регульованої
речовини" після коми слід поставити слова:
"перелічених у додатку A або додатку B".
E. Пункт 8 a) статті 2
У пункті 8 a) статті 2 Протоколу ( 995_215 ) після слів "цієї
статті" слід поставити слова:
"та статей 2A-2E".
F. Пункт 9 a) i) статті 2
У пункті 9 a) i) статті 2 Протоколу ( 995_215 ) після слів
"додаток A" слід добавити:
"та (або) додаток B".
G. Пункт 9 a) ii) статті 2
З пункту 9 a) ii) статті 2 Протоколу ( 995_215 ) виключаються
такі слова:
"порівняно з рівнями 1986 року".
H. Пункт 9 c) статті 2
У пункті 9 c) статті 2 Протоколу ( 995_215 ) слова:
"які складають не менше п'ятдесяти відсотків загального
споживання Сторонами регульованих речовин"
замінити словами:
"що представляють більшість Сторін, які діють у рамках
пункту 1 статті 5, що присутні та беруть участь у голосуванні, та
більшість Сторін, які не діють у рамках цього пункту, що присутні
та беруть участь у голосуванні".
I. Пункт 10 b) статті 2
Вилучити пункт 10 b) статті 2 Протоколу ( 995_215 ).
Пункт 10 a) статті 2 стає пунктом 10 статті 2.
J. Пункт 11 статті 2
Після слів "ця стаття" по всьому тексту пункту 11 статті 2
Протоколу ( 995_215 ) слід добавити такі слова:
"та статті 2A-2E".
K. Стаття 2C: Інші повністю галоїдовані ХФY
Як стаття 2C до Протоколу включаються такі пункти:
"Стаття 2C: Інші повністю галоїдовані ХФY
1. Кожна Сторона забезпечує, щоб за період дванадцяти
місяців, який починається 1 січня 1993 року, та за кожний
наступний період дванадцяти місяців щорічний розрахунковий рівень
споживання нею регульованих речовин, уключених до групи I в
додатку B, не перевищував вісімдесяти відсотків розрахункового
рівня її споживання в 1989 році. Кожна сторона, що виробляє одну
або кілька із цих речовин, за той самий період забезпечує, щоб
щорічний розрахунковий рівень її виробництва цих речовин не
перевищував вісімдесяти відсотків розрахункового рівня її
виробництва в 1989 році. Однак для задоволення основних внутрішніх
потреб Сторін, що діють у рамках пункту 1 статті 5, розрахунковий
рівень їхнього виробництва може перевищувати цю межу, але не
більше, ніж на десять відсотків розрахункового рівня їхнього
виробництва в 1989 році.
2. Кожна Сторона забезпечує, щоб за період дванадцяти
місяців, що починається 1 січня 1997 року, та за кожний наступний
період дванадцяти місяців щорічний розрахунковий рівень споживання
нею регульованих речовин, уключених до групи I в додатку B, не
перевищував п'ятнадцяти відсотків розрахункового рівня її
споживання в 1989 році. Кожна Сторона, що виробляє одну або кілька
із цих речовин, за ті самі періоди забезпечує, щоб щорічний
розрахунковий рівень виробництва нею цих речовин не перевищував
п'ятнадцяти відсотків розрахункового рівня її виробництва в
1989 році. Однак для задоволення основних внутрішніх потреб
Сторін, які діють у рамках пункту 1 статті 5, розрахунковий рівень
їхнього виробництва може перевищувати цю межу, але не більше ніж
на десять відсотків розрахункового рівня їхнього виробництва в
1989 році.
3. Кожна Сторона забезпечує, щоб за період дванадцяти
місяців, що починається 1 січня 2000 року, та за кожний наступний
період дванадцяти місяців розрахунковий рівень споживання нею
регульованих речовин, уключених до групи I в додатку B, не
перевищував нульового рівня. Кожна Сторона, що виробляє одну або
кілька із цих речовин, за той самий період забезпечує, щоб
розрахунковий рівень виробництва нею цих речовин не перевищував
нульового рівня. Однак для задоволення основних внутрішніх потреб
Сторін, що діють у рамках пункту 1 статті 5, розрахунковий рівень
їхнього виробництва може перевищувати цю межу, але не більше, ніж
на п'ятнадцять відсотків розрахункового рівня їхнього виробництва
в 1989 році".
L. Стаття 2D: Тетрахлорметан
Як стаття 2D до Протоколу ( 995_215 ) будуть добавлені такі
пункти:
"Стаття 2D: Тетрахлорметан
1. Кожна Сторона забезпечує, щоб за період дванадцяти
місяців, який починається 1 січня 1995 року, та за кожний
наступний період дванадцяти місяців щорічний розрахунковий рівень
споживання нею регульованої речовини, уключеної до групи II в
додатку B, не перевищував п'ятнадцяти відсотків розрахункового
рівня її споживання в 1989 році. Кожна Сторона, що виробляє цю
речовину, за ті самі періоди забезпечує, щоб щорічний
розрахунковий рівень виробництва нею цієї речовини не перевищував
п'ятнадцяти відсотків розрахункового рівня її виробництва в
1989 році. Однак для задоволення основних внутрішніх потреб
Сторін, що діють у рамках пункту 1 статті 5, розрахунковий рівень
її виробництва може перевищувати цю межу, але не більше, ніж на
десять відсотків розрахункового рівня її виробництва в 1989 році.
2. Кожна Сторона забезпечує, щоб за період дванадцяти
місяців, який починається 1 січня 2000 року, та за кожний
наступний період дванадцяти місяців розрахунковий рівень
споживання нею регульованої речовини, уключеної до групи II в
додатку B, не перевищував нульового рівня. Кожна Сторона, яка
виробляє цю речовину, за ті самі періоди забезпечує, щоб
розрахунковий рівень виробництва нею цих речовин не перевищував
нульового рівня. Однак для задоволення основних внутрішніх потреб
Сторін, що діють у рамках пункту 1 статті 5, розрахунковий рівень
її виробництва може перевищувати цю межу, але не більше, ніж на
п'ятнадцять відсотків розрахункового рівня її виробництва в
1989 році".
M. Стаття 2E: 1,1,1-трихлоретан (метилхлороформ)
Як стаття 2E до Протоколу ( 995_215 ) будуть добавлені такі
пункти:
"Стаття 2E: 1,1,1-трихлоретан (метилхлороформ)
1. Кожна Сторона забезпечує, щоб за період дванадцяти
місяців, який починається 1 січня 1993 року, та за кожний
наступний період дванадцяти місяців щорічний розрахунковий рівень
споживання нею регульованої речовини, уключеної до групи III в
додатку B, не перевищував розрахункового рівня її споживання в
1989 році. Кожна Сторона, яка виробляє цю речовину, за ті самі
періоди забезпечує, щоб щорічний розрахунковий рівень її
виробництва цієї речовини не перевищував розрахункового рівня її
виробництва в 1989 році. Однак для задоволення основних внутрішніх
потреб Сторін, що діють у рамках пункту 1 статті 5, розрахунковий
рівень виробництва нею може перевищувати цю межу, але не більше,
ніж на десять відсотків розрахункового рівня її виробництва в
1989 році.
2. Кожна Сторона забезпечує, щоб за період дванадцяти
місяців, який починається 1 січня 1995 року, та за кожний
наступний період щорічний розрахунковий рівень споживання нею
регульованої речовини, уключеної до групи III в додатку B, не
перевищував сімдесяти відсотків розрахункового рівня її споживання
в 1989 році. Кожна Сторона, яка виробляє цю речовину, за ті самі
періоди забезпечує, щоб щорічний розрахунковий рівень її
виробництва цієї речовини не перевищував сімдесяти відсотків
розрахункового рівня її споживання в 1989 році. Однак для
задоволення основних внутрішніх потреб Сторін, які діють у рамках
пункту 1 статті 5, розрахунковий рівень її виробництва може
перевищувати цю межу, але не більше, ніж на десять відсотків
розрахункового рівня її виробництва в 1989 році.
3. Кожна Сторона забезпечує, щоб за період дванадцяти
місяців, який починається 1 січня 2000 року, та за кожний
наступний період щорічний розрахунковий рівень споживання нею
регульованої речовини, уключеної до групи III в додатку B, не
перевищував тридцяти відсотків розрахункового рівня її споживання
в 1989 році. Кожна Сторона, яка виробляє цю речовину, за ті самі
періоди забезпечує, щоб щорічний розрахунковий рівень виробництва
нею цієї речовини не перевищував тридцяти відсотків розрахункового
рівня її виробництва в 1989 році. Однак для задоволення основних
внутрішніх потреб Сторін, які діють у рамках пункту 1 статті 5,
розрахунковий рівень її виробництва може перевищувати цю межу, але
не більше, ніж на десять відсотків розрахункового рівня її
виробництва в 1989 році.
4. Кожна Сторона забезпечує, щоб за період дванадцяти
місяців, який починається 1 січня 2005 року, та за кожний
наступний період дванадцяти місяців щорічний розрахунковий рівень
споживання нею регульованої речовини, уключеної до групи III в
додатку B, не перевищував нульового рівня. Кожна Сторона, що
виробляє цю речовину, за ті самі періоди забезпечує, щоб
розрахунковий рівень виробництва нею цієї речовини не перевищував
нульового рівня. Однак для задоволення основних внутрішніх потреб
Сторін, що діють у рамках пункту 1 статті 5, розрахунковий рівень
її виробництва може перевищувати цю межу, але не більше, ніж на
п'ятнадцять відсотків розрахункового рівня виробництва в
1989 році.
5. У 1992 році Сторони розглянуть можливість прискорення
графіка скорочень порівняно з тим, який передбачено цією статтею".
N. Стаття 3: Розрахунок регульованих рівнів
1. У статті 3 Протоколу ( 995_215 ) після слів "статей 2"
добавити:
", 2A-2E".
2. Після слів: "додатку A" щоразу, коли вони трапляються в
статті 3 Протоколу ( 995_215 ), додавати слова "або додатку B".
O. Стаття 4: Регулювання торгівлі з державами,
що не є Сторонами
1. Пункти 1-5 статті 4 Протоколу ( 995_215 ) замінюються
такими пунктами:
"1. Починаючи з 1 січня 1990 року кожна Сторона забороняє
імпорт регульованих речовин, перелічених у додатку A, з будь-якої
держави, що не є Стороною цього Протоколу.
1 біс. Протягом одного року після дати набрання чинності цим
пунктом кожна Сторона забороняє імпорт регульованих речовин,
перелічених у додатку B, з будь-якої держави, що не є Стороною
цього Протоколу.
2. Починаючи з 1 січня 1993 року кожна Сторона забороняє
експорт будь-яких регульованих речовин, перелічених у додатку A,
до будь-якої держави, що не є Стороною цього Протоколу.
2 біс. Після закінчення одного року від дати набрання
чинності цим пунктом кожна Сторона забороняє експорт будь-яких
регульованих речовин, перелічених у додатку B, до будь-якої
держави, що не є Стороною цього Протоколу.
3. До 1 січня 1992 року Сторони згідно з положеннями,
передбаченими в статті 10 Конвенції ( 995_088 ), підготують у
вигляді додатка список продуктів, що містять регульовані речовини,
перелічені в додатку A. Сторони, які не висловили заперечень проти
цього додатка, згідно із зазначеними процедурами в межах одного
року після набрання чинності цим додатком забороняють імпорт таких
продуктів з будь-якої держави, що не є Стороною цього Протоколу.
3 біс. У межах трьох років з дати набрання чинності цим
пунктом Сторони згідно з процедурами, установленими в статті 10
Конвенції ( 995_088 ), складають як додаток перелік продуктів, що
містять регульовані речовини, уключені до додатка B. Сторони, які
не висловили заперечень проти цього додатка, згідно із цими
процедурами забороняють у межах одного року з моменту набрання
чинності цим додатком імпорт цих продуктів з будь-якої держави, що
не є Стороною цього Протоколу.
4. До 1 січня 1994 року Сторони визначать практичну
можливість заборони чи обмеження імпорту продуктів, які
виробляються на основі регульованих речовин, які перелічено в
додатку A, але які не містять їх, з держав, що не є Сторонами
цього Протоколу. Сторони, якщо вони вважатимуть це за можливе,
згідно з процедурами, зазначеними в статті 10 Конвенції
( 995_088 ), готують у вигляді додатка список таких речовин.
Сторони, які не висловили проти нього заперечень, згідно із
зазначеними процедурами забороняють у межах одного року після
набрання чинності додатком імпорт таких продуктів з будь-якої
держави, що не є Стороною цього Протоколу.
4 біс. У межах п'яти років з дати набрання чинності цим
пунктом Сторони визначають практичну можливість заборони чи
обмеження імпорту продуктів, що виробляються на основі
регульованих речовин, які перелічено в додатку В, але які не
містять їх, з держав, що не є Сторонами цього Протоколу. Сторони,
якщо вони вважатимуть це за можливе, згідно з процедурами,
зазначеними в статті 10 Конвенції ( 995_088 ), готують у вигляді
додатка список таких речовин. Сторони, які не висловили заперечень
проти нього, згідно із зазначеними процедурами забороняють чи
обмежують у межах одного року після набрання чинності додатком
імпорт таких продуктів з будь-якої держави, що не є Стороною цього
Протоколу.
5. Кожна Сторона зобов'язується по можливості не заохочувати
експорту до будь-якої держави, що не є Стороною цього Протоколу,
технології для виробництва та використання регульованих речовин".
2. Пункт 8 статті 4 Протоколу ( 995_215 ) замінюється таким
пунктом:
"8. Незважаючи на положення цієї статті, імпорт, про який
ідеться в пунктах 1, 1 біс, 3, 3 біс, 4 та 4 біс, та експорт, про
який ідеться в пунктах 2 та 2 біс, можуть бути дозволені з
будь-якої держави, що не є Стороною цього Протоколу, або до
будь-якої такої держави, якщо Нарада Сторін визначає, що ця
держава повністю виконує положення статті 2, статей 2A-2E та цієї
статті, та якщо вона надала дані про це, як це встановлено в
статті 7".
3. До статті 4 Протоколу ( 995_215 ) включається як пункт 9
такий новий пункт:
"9. Для цілей цієї статті під терміном "держава, що не є
Стороною цього Протоколу", розуміється стосовно будь-якої
конкретної регульованої речовини держава або регіональна
організація з економічної інтеграції, які не погодилися бути
зв'язаними заходами регулювання, що діють стосовно цієї речовини".
P. Стаття 5: Особливе становище країн, що розвиваються
Стаття 5 Протоколу ( 995_215 ) замінюється таким текстом:
"1. Будь-яка Сторона, яка є країною, що розвивається, чий
щорічний розрахунковий рівень споживання регульованих речовин,
зазначених у додатку A, складає менше 0,3 кілограма на душу
населення на дату набрання чинності для неї Протоколом або в
будь-який наступний період до 1 січня 1999 року, має право для
цілей задоволення своїх основних внутрішніх потреб відстрочити на
десять років дотримання заходів регулювання, передбачених у
статтях 2A-2E.
2. Однак будь-яка Сторона, яка діє в рамках пункту 1 цієї
статті, не повинна перевищувати ні щорічного розрахункового рівня
споживання регульованих речовин, зазначених у додатку A, понад
0,3 кілограма на душу населення, ні щорічного розрахункового рівня
споживання регульованих речовин, зазначених у додатку B, понад
0,2 кілограма на душу населення.
3. У випадку застосування заходів регулювання згідно зі
статтями 2A-2E, будь-яка Сторона, що діє в рамках пункту 1 цієї
статті, має право використовувати:
a) для регульованих речовин, зазначених у додатку A, або
розрахунковий середньорічний рівень свого споживання за період з
1995 до 1997 року включно, або розрахунковий рівень споживання в
обсязі 0,3 кілограма на душу населення залежно від того, який
рівень є меншим, як основу для визначення критерію дотримання нею
заходів регулювання;
b) для регульованих речовин, зазначених у додатку B, або
розрахунковий середньорічний рівень свого споживання за період з
1998 до 2000 року включно, або розрахунковий рівень споживання в
обсязі 0,2 кілограма на душу населення залежно від того, який
рівень є меншим, як основу для визначення критерію дотримання нею
заходів регулювання.
4. Якщо Сторона, яка діє в рамках пункту 1 цієї статті, у
будь-який момент до набрання чинності для неї зобов'язаннями
стосовно заходів регулювання, передбачених у статтях 2A-2E,
виявляє неможливість отримання достатньої кількості регульованих
речовин, вона може повідомити про це секретаріатові. Секретаріат
негайно надсилає примірник такого повідомлення Сторонам, які
розглядають це питання на наступній Нараді та ухвалюють рішення
про належні заходи.
5. Забезпечення здатності виконувати зобов'язання Сторін, які
діють у рамках пункту 1 цієї статті, стосовно дотримання заходів
регулювання, передбачених статтями 2A-2E, та їхнє здійснення цими
Сторонами буде залежати від ефективного здійснення фінансового
співробітництва, передбаченого статтею 10, та передачі технології,
як це передбачено статтею 10.
6. Будь-яка Сторона, яка діє в рамках пункту 1 цієї статті,
може в будь-який момент повідомити в письмовій формі
секретаріатові про те, що, незважаючи на вживання всіх практично
можливих заходів, вона, однак, уважає себе не в змозі виконати
будь-яке або всі зобов'язання стосовно заходів регулювання,
передбачених статтями 2A-2E, через недостатньо точне виконання
статті 10 й 10A. Секретаріат негайно надсилає примірник цього
повідомлення Сторонам, які розглядають це питання на наступній
Нараді з належним урахуванням пункту 5 цієї статті й ухвалюють
рішення про необхідні заходи.
7. У період між отриманням повідомлення та проведенням Наради
Сторін, на якій повинні бути ухвалені рішення про необхідні
заходи, згадані в пункті 6 вище, або на будь-який наступний період
до Сторони, яка повідомляє, за рішенням Наради Сторін не
застосовуються процедури, пов'язані з недотриманням, про які
йдеться в статті 8.
8. Нарада Сторін не пізніше 1995 року проведе огляд становища
Сторін, які діють у рамках пункту 1 цієї статті, зокрема
ефективного здійснення фінансового співробітництва та передачі їм
технології, та проведе будь-які перегляди, які можуть уважатися
необхідними стосовно графіка заходів регулювання, застосовних до
цих Сторін.
9. Рішення Сторін, про які йдеться в пунктах 4, 6 та 7 цієї
статті, ухвалюються згідно з тією самою процедурою, яка
поширюється на ухвалення рішень у рамках статті 10.
Q. Стаття 6: Оцінка та огляд заходів регулювання
У статті 6 Протоколу ( 995_215 ) після слів "статті 2,"
додати фразу:
"статтях 2A-2E, а також становища з виробництвом, імпортом й
експортом перехідних речовин групи I додатка C,".
R. Стаття 7: Надання даних
Стаття 7 Протоколу ( 995_215 ) замінюється таким текстом:
"1. Кожна Сторона надає секретаріатові протягом трьох місяців
після того, як вона стане Стороною, статистичні дані про своє
виробництво, імпорт й експорт кожної з регульованих речовин
додатка A за 1986 рік або найнадійніші оцінні дані такого
характеру, якщо фактичні дані відсутні.
2. Кожна Сторона надає секретаріатові статистичні дані про
своє виробництво, імпорт й експорт кожної з регульованих речовин
додатка B, а також перехідних речовин групи I додатка C за
1989 рік або найнадійніші оцінні дані такого характеру, якщо
фактичні дані відсутні, не пізніше, ніж через три місяці після
дати набрання чинності для цієї Сторони положеннями Протоколу, які
стосуються речовин додатка B.
3. Кожна Сторона надає секретаріатові статистичні дані про
своє щорічне виробництво (як це визначено в пункті 5 статті 1) та
окремо:
- про кількість речовин, які використовуються для виробництва
промислової сировини;
- про кількість речовин, знищених із застосуванням
затверджених Сторонами технологій;
- про імпорт й експорт сторін та несторін, відповідно, кожної регульованої речовини групи I додатка C за рік, в
якому положення, що стосуються цих речовин, набрали чинності для
цієї Сторони, та за кожний наступний рік. Дані надсилаються не
пізніше, ніж через дев'ять місяців після закінчення року, якого
стосуються такі дані.
4. Стосовно Сторін, які діють у рамках положення пункту 8 a)
статті 2, вимоги стосовно надання статистичних даних про імпорт й
експорт, що містяться в пунктах 1, 2 й 3 цієї статті, виконуються
в тому випадку, якщо відповідна регіональна організація з
економічної інтеграції надає дані про імпорт й експорт між цією
організацією та державами, які не є членами цієї організації".
S. Стаття 9: Дослідження, розробки, інформування
громадськості й обмін інформацією
Пункт 1 a) статті 9 Протоколу ( 995_215 ) замінюється таким
текстом:
"a) найдосконалішої технології для поліпшення безпечного
зберігання, утилізації, рециркуляції або знищення регульованих та
перехідних речовин або скорочення іншим чином їхніх викидів;".
T. Стаття 10: Механізм фінансування
Стаття 10 Протоколу ( 995_215 ) замінюється такими пунктами:
"Стаття 10: Механізм фінансування
1. Сторони Монреальського протоколу запроваджують механізм
для забезпечення фінансового й технічного співробітництва, зокрема
передачі технологій Сторонам, які діють у рамках пункту 1 статті 5
цього Протоколу, для цілей сприяння дотриманню ними заходів
регулювання, передбачених у статтях 2A-2E Протоколу. Механізм,
внески в який робляться додатково до інших фінансових коштів, які
надсилаються Сторонам, що діють у рамках цього пункту, покриває
всі погоджені додаткові витрати цих Сторін для того, щоб
уможливити виконання заходів регулювання, передбачених у
Протоколі. Приблизний перелік додаткових витрат визначається
Нарадою Сторін.
2. Механізм, створений згідно з пунктом 1, уключає
Багатосторонній фонд. Він також може охоплювати інші форми
багатостороннього, регіонального та двостороннього
співробітництва.
3. Багатосторонній фонд:
a) на основі надання відповідно субсидій або пільг та згідно
з установленими Сторонами критеріями покриває погоджені додаткові
витрати;
b) фінансує функції механізму посередництва з метою: i) надання допомоги країнам, які діють у рамках пункту 1
статті 5, для визначення їхніх потреб у галузі співробітництва за
рахунок проведення досліджень по країнах та іншого технічного
співробітництва; ii) сприяння технічному співробітництву для задоволення цих
виявлених потреб; iii) поширення, як передбачено в статті 4, інформації й
розповсюдження відповідних матеріалів та проведення семінарів,
підготовчих занять, а також інших відповідних заходів для надання
допомоги Сторонам, які є країнами, що розвиваються, а також iv) сприяння іншому багатосторонньому, регіональному та
двосторонньому співробітництву з такими Сторонами та його
контролювання;
c) здійснює фінансування витрат з секретаріатського
обслуговування Багатостороннього фонду та інших пов'язаних з ним
допоміжних витрат.
4. Багатосторонній фонд функціонує під керівництвом Сторін,
які визначають загальні напрями його політики.
5. Сторони засновують Виконавчий комітет для розробки та
здійснення конкретної оперативної політики, керівних принципів та
адміністративних заходів, зокрема для розпорядження коштами, для
досягнення цілей Багатостороннього фонду. Виконавчий комітет
виконує свої завдання та функції відповідно до свого кола ведення,
який буде схвалений Сторонами, у співробітництві та за сприяння
Міжнародного банку реконструкції та розвитку (Світового банку),
Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища,
Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй або інших
відповідних установ залежно від їхніх галузей компетенції. Члени
Виконавчого комітету, що обираються на основі збалансованого
представництва Сторін, які діють та не діють у рамках пункту 1
статті 5, схвалюються Сторонами.
6. Багатосторонній фонд фінансується за рахунок внесків
Сторін, які не діють у рамках пункту 1 статті 5, у конвертованій
валюті або, у певних випадках, послугами та (або) в національній
валюті на підставі шкали внесків Організації Об'єднаних Націй.
Заохочуються внески інших Сторін. Двостороннє та в особливих
випадках, погоджених на підставі рішення Сторін, регіональне
співробітництво, до певної відсоткової частки та згідно з
будь-якими критеріями, які будуть визначені Сторонами, може
розглядатись як внесок до Багатостороннього фонду, за умов, що
таке співробітництво, принаймні:
a) точно пов'язане з дотриманням цього Протоколу;
b) забезпечує надходження додаткових ресурсів, а також
c) покриває погоджені додаткові витрати.
7. Сторони затверджують програмний бюджет Багатостороннього
фонду на кожний фінансовий період і визначають розміри внесків
окремих Сторін у відсотках.
8. Кошти в рамках Багатостороннього фонду надаються за
погодженням зі Стороною, яка є бенефіціаром.
9. Рішення Сторін у зв'язку із цією статтею ухвалюються по
можливості консенсусом. Якщо було докладено всіх зусиль, але
домовленостей досягнути не вдалося, рішення ухвалюються більшістю
у дві третини голосів Сторін, що присутні та беруть участь у
голосуванні, представляють більшість Сторін, які діють у рамках
пункту 1 статті 5, та більшість Сторін, які не діють у рамках
цього пункту, присутні та беруть участь у голосуванні.
10. Механізм фінансування, що визначається в цій статті, не
обмежує яких-небудь інших домовленостей, які можуть бути
розроблені для вирішення інших природоохоронних проблем".
U. Стаття 10A: Передача технології
Додати до Протоколу ( 995_215 ) як статтю 10 A таку статтю:
"Стаття 10A: Передача технології
Кожна Сторона вживає всіх можливих заходів, сумісних з
програмами, які підтримуються механізмом фінансування, для
забезпечення того, щоб:
a) найліпші наявні екологічно безпечні замінники та пов'язані
з ними технології негайно передавалися Сторонами, які діють у
рамках пункту 1 статті 5, а також
b) передачі технології, згадані в підпункті a), здійснювалися
за справедливих і найсприятливіших умов".
V. Стаття 11: Наради Сторін
Пункт 4 g) статті 11 Монреальського протоколу ( 995_215 )
замінюється таким текстом:
"g) розглядають згідно зі статтею 6 заходи регулювання та
становище з перехідними речовинами;".
W. Стаття 17: Сторони, які приєдналися до Протоколу
після набрання ним чинності
У статті 17 після слів "а також по" додати слова:
"статтях 2A-2E та".
X. Стаття 19: Вихід
Стаття 19 Протоколу ( 995_215 ) замінюється таким пунктом:
"Будь-яка Сторона може вийти із цього Протоколу, надавши
письмове повідомлення Депозитарієві в будь-який момент після
закінчення чотирьох років після прийняття зобов'язань, зазначених
у пункті 1 статті 2A. Будь-який такий вихід набирає чинності після
закінчення одного року після дати отримання Депозитарієм
повідомлення про вихід або на таку подальшу дату, яка може бути
зазначена в повідомленні про вихід".
Y. Додатки
До Протоколу ( 995_215 ) додаються такі додатки:
Додаток B

Регульовані речовини

------------------------------------------------------------------ | Група | Речовина | Озоноруйнівна | | | | здатність | |----------------------+----------------------+------------------| |Група I | | 1,0 | |----------------------+----------------------+------------------| |CF C |(ХФY-13) | 1,0 | | 3 1 | | | |----------------------+----------------------+------------------| |C FC |(ХФY-111) | 1,0 | | 2 15 | | | |----------------------+----------------------+------------------| |C F C |(ХФY-112) | 1,0 | | 2 2 14 | | | |----------------------+----------------------+------------------| |C FC |(ХФY-211) | 1,0 | | 3 17 | | | |----------------------+----------------------+------------------| |C F C |(ХФY-212) | 1,0 | | 3 2 16 | | | |----------------------+----------------------+------------------| |C F C |(ХФY-213) | 1,0 | | 3 3 15 | | | |----------------------+----------------------+------------------| |C F C |(ХФY-214) | 1,0 | | 3 4 14 | | | |----------------------+----------------------+------------------| |C F C |(ХФY-215) | 1,0 | | 3 5 13 | | | |----------------------+----------------------+------------------| |C F C |(ХФY-216) | 1,0 | | 3 6 12 | | | |----------------------+----------------------+------------------| |C F C |(ХФY-217) | 1,0 | | 3 7 1 | | | |----------------------+----------------------+------------------| |Група II | | | |----------------------+----------------------+------------------| |CC |тетрахлорметан | 1,1 | | 14 | | | |----------------------+----------------------+------------------| |Група III | | | |----------------------+----------------------+------------------| |C H C |1,1,1-трихлоретан | 0,1 | | 2 3 13 |(метилхлороформ) | | ------------------------------------------------------------------

Додаток C

Перехідні речовини

------------------------------------------------------------------ | Група | Речовина | |------------------------------------------+---------------------| |Група I | | |------------------------------------------+---------------------| |CHFCl |(ГХФY-21) | | 2 | | |------------------------------------------+---------------------| |CHF Cl |(ГХФY-22) | | 2 | | |------------------------------------------+---------------------| |CH FCl |(ГХФY-31) | | 2 | | |------------------------------------------+---------------------| |C HFCl |(ГХФY-121) | | 2 4 | | |------------------------------------------+---------------------| |C HF Cl |(ГХФY-122) | | 2 2 3 | | |------------------------------------------+---------------------| |C HF Cl |(ГХФY-123) | | 2 3 2 | | |------------------------------------------+---------------------| |C HF Cl |(ГХФY-124) | | 2 4 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H FCl |(ГХФY-131) | | 2 2 3 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H F Cl |(ГХФY-132) | | 2 2 2 2 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H F Cl |(ГХФY-133) | | 2 2 3 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H FCl |(ГХФY-141) | | 2 3 2 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H F Cl |(ГХФY-142) | | 2 3 2 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H FCl |(ГХФY-151) | | 2 4 | | |------------------------------------------+---------------------| |C HFCl |(ГХФY-221) | | 3 6 | | |------------------------------------------+---------------------| |C HF Cl |(ГХФY-222) | | 3 2 5 | | |------------------------------------------+---------------------| |C HF Cl |(ГХФY-223) | | 3 3 4 | | |------------------------------------------+---------------------| |C HF Cl |(ГХФY-224) | | 3 4 3 | | |------------------------------------------+---------------------| |C HF Cl |(ГХФY-225) | | 3 5 2 | | |------------------------------------------+---------------------| |C HF Cl |(ГХФY-226) | | 3 6 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H FCl |(ГХФY-231) | | 3 2 5 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H F Cl |(ГХФY-232) | | 3 2 2 4 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H F Cl |(ГХФY-233) | | 3 2 3 3 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H F Cl |(ГХФY-234) | | 3 2 4 2 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H F Cl |(ГХФY-235) | | 3 2 5 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H FCl |(ГХФY-241) | | 3 3 4 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H F Cl |(ГХФY-242) | | 3 3 2 3 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H F Cl |(ГХФY-243) | | 3 3 3 2 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H F Cl |(ГХФY-244) | | 3 3 4 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H FCl |(ГХФY-251) | | 3 4 3 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H F Cl |(ГХФY-252) | | 3 4 2 2 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H F Cl |(ГХФY-253) | | 3 4 3 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H FCl |(ГХФY-261) | | 3 5 2 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H F Cl |(ГХФY-262) | | 3 5 2 | | |------------------------------------------+---------------------| |C H FCl |(ГХФY-271) | | 3 6 | | ------------------------------------------------------------------
Стаття 2. Набрання чинності
1. Ця поправка набирає чинності 1 січня 1992 року за умови
здачі на зберігання не менше двадцяти документів про ратифікацію,
прийняття або схвалення поправок державами або регіональними
організаціями з економічної інтеграції, які є Сторонами
Монреальського протоколу ( 995_215 ) про речовини, що руйнують
озоновий шар. Якщо до цієї дати зазначена умова не буде дотримана,
поправки набирають чинності на дев'яностий день з моменту
виконання цієї умови.
2. Для цілей пункту 1 будь-який такий документ, зданий на
зберігання будь-якою регіональною організацією з економічної
інтеграції, не вважається додатковим стосовно документів, зданих
на зберігання державами - членами такої організації.
3. Після набрання чинності цією поправкою, як передбачено в
пункті 1, вона набирає чинності для будь-якої іншої Сторони
Протоколу ( 995_215 ) на дев'яностий день з моменту здачі на
зберігання свого документа про ратифікацію, прийняття, схвалення
або приєднання.вгору