Документ 995_002-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 04.10.2018

УГОДА
між Урядом України та Європейською економічною комісією Організації Об’єднаних Націй про приймання та організацію 9-го Міжнародного форуму «Енергетика для сталого розвитку» та щорічних сесій Групи експертів з відновлюваної енергетики та Групи експертів з енергоефективності

Київ, Україна, 12-15 листопада 2018 року


Дата підписання:

04.10.2018


Дата набрання чинності для України:

04.10.2018

Преамбула

Уряд України (далі - Уряд) та Європейська економічна комісія Організації Об’єднаних Націй (далі - ЄЕК ООН) (надалі спільно іменуються Сторони) та;

Відзначаючи посилення співпраці між Урядом України та ЄЕК ООН;

Керуючись розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 912-р «Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні у 2018 році 9-го Міжнародного форуму з енергетики для сталого розвитку» та рішенням ЄЕК ООН про проведення 9-го Міжнародного форуму «Енергетика для сталого розвитку» та щорічних сесій Групи експертів з відновлюваної енергетики і Групи експертів з енергоефективності (надалі - Заходи) 12-15 листопада 2018 року в місті Києві, столиці України, домовились про таке:

Стаття 1
Запрошені

1.1 Список запрошених до участі в Заходах погоджується Урядом України та секретаріатом ЄЕК ООН.

Стаття 2
Організація Заходів

2.1 Уряд України надає на безоплатній для ООН основі відповідні послуги та приміщення, у тому числі приміщення для зустрічей та службові приміщення, персонал, офісне забезпечення та обладнання, телефони, факси, інтернет-послуги, а також послуги письмового та усного перекладу, визначені в Додатку I до цієї Угоди, який є її невід’ємною частиною. Уряд України також покриває витрати, розрахунок яких наведений в Додатку II до цієї Угоди, який є її невід’ємною частиною, у тому числі витрати на:

(a) Придбання авіаквитків для членів Секретаріату Організації Об’єднаних Націй, які згідно з правилами та положеннями ООН, а також відповідними адміністративними практиками та стандартами Організації щодо відряджень, повинні брати участь у плануванні чи обслуговуванні заходів.

(b) Витрати на відрядження членів Секретаріату Організації Об’єднаних Націй для участі у Заходах у Києві.

2.2 Згідно з пунктом 17 частини A Резолюції Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй № 47/202, прийнятої Генеральною Асамблеєю 22 грудня 1992 року, Уряд України покриває фактично понесені додаткові витрати, які прямо або опосередковано пов’язані з проведенням Заходів.

2.3 Уряд України організовує відповідні медичні пункти для надання першої медичної допомоги в екстрених випадках та негайне транспортування і госпіталізацію у разі виникнення серйозних екстрених випадків.

2.4 ЄЕК ООН бере участь в організації Заходів, згідно із Додатком III до цієї Угоди, що є її невід’ємною частиною.

2.5 Житлові, службові та пов’язані з ними приміщення та інфраструктура, надані Урядом України для проведення Заходів є місцем проведення Заходів, яке на час проведення Заходів, у тому числі на етапі їхньої підготовки та згортання, вважається приміщенням Об’єднаних Націй у значенні, що закріплене розділом 3 статті II Конвенції про привілеї та імунітети Об’єднаних Націй від 13 лютого 1946 року.

2.6 Уряд України відповідає за вирішення питань, пов’язаних з будь-якими позовами, претензіями чи іншими вимогами, висунутими щодо Організації Об’єднаних Націй, у зв’язку з: (i) завданням шкоди особі чи майну у ході проведення Заходів чи у службових приміщеннях, наданих для проведення Заходу; (ii) транспортним забезпеченням, організованим Урядом України; (iii) працевлаштуванням персоналу, наданого чи залученого Урядом України для участі у Заході, і звільняє Організацію Об’єднаних Націй та її персонал від відповідальності за будь-якими такими позовами, претензіями чи іншими вимогами.

Стаття 3
Фінансування Заходів

3.1 Що стосується фінансування та ресурсного забезпечення, Сторони погоджуються брати участь у фінансуванні Заходів відповідно до Додатків до цієї Угоди.

Стаття 4
Привілеї та імунітети

4.1 До Заходів застосовуються положення Конвенції про привілеї та імунітети Об’єднаних Націй від 13 лютого 1946 року, до якої приєдналася Україна, зокрема:

(a) Представникам Держав надаються привілеї та імунітети, передбачені статтею IV Конвенції;

(b) Посадовим особам Організації Об’єднаних Націй, які беруть участь у Заходах або виконують пов’язані з ними функції, надаються привілеї та імунітети, передбачені статтями V та VII Конвенції;

(c) Усім учасникам Заходів надаються привілеї та імунітети, передбачені статтею IV Конвенції.

4.2 Без шкоди для положень Конвенції про привілеї та імунітети Об’єднаних Націй, усім учасникам та особам, які виконують пов’язані із Заходами функції, надаються привілеї та імунітети, можливості та дозволи, необхідні для самостійного виконання їхніх функцій, пов’язаних із Заходами.

4.3 Персонал, що надається Урядом України за цією Угодою, має судово-процесуальний імунітет щодо будь-яких письмових чи усних висловлювань, а також будь-яких дій у розрізі виконання їхніх офіційних функцій, пов’язаних із Заходами.

4.4 Усім учасникам та особам, які виконують пов’язані із Заходами функції, надається право безперешкодного в’їзду на територію України та виїзду за її межі. Візи та дозволи на в’їзд видаються своєчасно згідно із застосовними процедурами законодавства України.

Стаття 5
Безпека

5.1 Уряд України повідомляє місцевим органам влади про проведення Заходів та звертається до них з проханням про забезпечення відповідного поліцейського захисту.

5.2 Уряд України за власний кошт надає поліцейський захист та охорону, які можуть бути необхідними для забезпечення ефективного проведення Заходів без будь-яких втручань. Для забезпечення дотримання стандартів безпеки ООН для виїзних заходів, безпека у місці, яке згідно з цією Угодою вважається приміщеннями Об’єднаних Націй, контролюється спеціально призначеною Старшою уповноваженою особою з питань зв’язків з громадськістю Служби охорони та безпеки Організації Об’єднаних Націй згідно з Додатком I.

Стаття 6
Прикінцеві положення

6.1 Будь-які спори, пов’язані з тлумаченням чи виконанням цієї Угоди, окрім спорів, які регулюються відповідними положеннями Конвенції про привілеї та імунітети Об’єднаних Націй або будь-яких інших застосовних угод, якщо Сторони не вирішать інакше, повинні розглядатися судовою колегією у складі трьох арбітрів, один з яких призначається Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй, один - Урядом України і один (Голова судової колегії) - за домовленістю зазначених двох арбітрів. У разі непризначення будь-якою зі сторін арбітра протягом трьох місяців від моменту отримання від іншої сторони повідомлення про призначення арбітра або необрання двома арбітрами Голови протягом трьох місяців від моменту призначення останнього з таких двох арбітрів, відповідний арбітр призначається Головою Міжнародного суду на прохання будь-якої зі сторін спору.

6.2 Якщо Сторони не домовилися про інше, судова колегія затверджує власні процедурні правила, визначає винагороду для своїх членів та приймає рішення щодо розподілу витрат між сторонами. Усі відповідні рішення приймаються двома третинами голосів. Рішення такої колегії - як процесуальні, так і по суті - є остаточними і обов’язковими для виконання обома сторонами - навіть якщо вони приймаються за відсутності однієї зі сторін.

6.3 Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом строку проведення Заходів та будь-яких додаткових строків, необхідних для їхньої підготовки та згортання.

6.4 Ця Угода укладена у двох автентичних примірниках, українською та англійською мовою. Текст Угоди англійською мовою має переважну силу.


Від імені Уряду України

Від імені Європейської
економічної комісії
Організації Об’єднаних Націй


(підпис)

(підпис)


Ігор НАСАЛИК

Ольга АЛГАЄРОВА


Міністр енергетики
ти вугільної промисловості України

Виконавчий секретар


Дата:

Дата: 04/10/2018


Додатки: Додатки I, II, III

Додатки до договору з приймаючою країною

ДОДАТОК I
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УРЯДУ УКРАЇНИ У РОЗРІЗІ НАДАННЯ ПОСЛУГ, ПЕРСОНАЛУ ТА ПРИМІЩЕНЬ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 9-ГО МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ «ЕНЕРГЕТИКА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ», ТА ЩОРІЧНИХ СЕСІЙ ГРУПИ ЕКСПЕРТІВ З ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ І ГРУПИ ЕКСПЕРТІВ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У КИЄВІ 12-15 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ

I. УЧАСНИКИ

1. Очікується, що у Міжнародному форумі «Енергетика для сталого розвитку» та щорічній сесії засідань Групи експертів з відновлюваної енергетики (GERE) і Групи експертів з енерго-ефективності (GEEE), що відбудуться у рамках Форуму (надалі разом - Заходи) візьмуть участь приблизно 170 офіційних делегатів від Держав, 30 делегатів від Організації Об’єднаних Націй (у тому числі секретаріату ЄЕК ООН), 100 делегатів від інших міжнародних організацій та 100 представників громадських організацій. Окрім цього, до участі у Заходах будуть запрошені близько 100 представників приватного сектору. Таким чином, очікувана загальна кількість учасників складає 500 осіб.

2. Уряд України забезпечить підтримку в організації відряджень (авіаквитки, перевезення, 3-разове харчування, проживання) персоналу секретаріату ЄЕК ООН (до 10 працівників) (список працівників ЄЕК ООН буде підтверджений пізніше у ході переговорів між Урядом України та Секретаріатом ЄЕК ООН)

II. ГОТЕЛІ ТА ТРАНСФЕР ДО/З МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ З/ДО АЕРОПОРТУ

3. Уряд приймаючої країни забезпечує достатню кількість готельних номерів для розміщення до 500 учасників та організаторів у належних умовах за доступними цінами (щонайменше 200 номерів у 3-зіркових або вищих за рівнем готелях вартістю 100 дол. США за ніч). Уряд приймаючої країни має забезпечити легкість доступу до готелю з місця проведення Заходів та можливість бронювання номерів щонайменше за три місяці до проведення Заходів. При цьому, щонайменше в одному готелі має бути забезпечена наявність місць для бронювання за три тижні до початку Заходів.

4. Враховуючи відмінності у фінансових можливостях та потребах учасників Заходу очікується, що будуть запропоновані декілька варіантів розміщення.

Очікується, що Уряд приймаючої країни забезпечить наявність номерів для бронювання делегатами за кілька (щонайменше за три) місяці до дати проведення Заходів шляхом попереднього бронювання достатньої кількості номерів належної якості, до яких легко дістатися від місця проведення Заходів, без необхідності внесення передоплати з боку учасників. Учасники Заходів отримують підтвердження бронювань від відповідного готелю електронним листом, який має бути надісланий протягом трьох днів з моменту бронювання. Чітка інформація щодо готельних номерів, їхньої вартості та контакти для бронювання будуть опубліковані на відповідній веб-сторінці приймаючої країни. Інформація щодо готелів та контактної особи Уряду приймаючої країни, відповідальної за бронювання, має бути розміщена на спеціальній веб-сторінці (бажано - офіційними мовами Заходів, щонайменше - англійською та російською мовами) щонайменше за три місяці до дати проведення Заходів.

5. Для забезпечення трансферу учасників Заходів до готелів у відповідному аеропорті має бути організована довідково-інформаційна стійка,

6. Уряд приймаючої країни забезпечує трансфер персоналу ООН (10 співробітників) з аеропорту до готелю. Окрім цього, для учасників Заходів мають бути організовані регулярні автобусні перевезення між офіційно затвердженими готелями та місцем проведення Заходів.

III. МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ

7. Уряд приймаючої країни надає для проведення Заходів простір та приміщення, які відповідають формату заходу, а також приміщення для координаційної та підготовчої діяльності. Зокрема, такі приміщення повинні відповідати таким вимогам:

(a) Основний зал засідань має вміщувати приблизно 500 місць для сидіння, 3 зали для переговорів, які використовуватимуться для проведення двох паралельних заходів, повинні вміщувати 100 місць для сидіння. В усіх приміщеннях має бути забезпечене обладнання для усного перекладу щонайменше трьома офіційними мовами ЄЕК ООН (англійською, французькою та російською);

(b) У ході проведення Заходів, члени секретаріату ЄЕК ООН та інший уповноважений персонал повинні мати цілодобовий доступ до приміщення.

(c) Зазначені приміщення мають бути обладнані проекторами для електронних презентацій (напр., презентацій Powerpoint, Netscape, онлайн-презентацій) та одним великим екраном для проектування презентацій чи доповідачів; відео-камерою(-ами); трьома/чотирма екранами на трибуні, на які Голова та секретаріат зможуть проектувати проекти текстів, веб-трансляції або відео-матеріали через Інтернет (за рішенням Уряду України), два ПК з програмним забезпеченням для обробки тексту з англійським інтерфейсом та швидким доступом до Інтернету (безпровідним та/або кабельним), які мають бути під’єднаними до ПК та принтерів у службових приміщеннях секретаріату ЄЕК ООН (такі ПК мають бути встановлені на трибуні кожної конференц-зали для членів Секретаріату); табличками з іменами (мінімальна висота літер - 3,8 см) та стендами (розмірами щонайменше 30,5 - 10,75 см) для делегацій та співробітників, які розміщуватимуться на столах або у конференц-холах (забезпечуються Урядом України на основі інформації, наданої ЄЕК ООН).

8. Окрім цього, у місці проведення Заходів має бути забезпечений простір для координаційної, інформаційної та організаційної діяльності. Таким чином, очікується, що Уряд приймаючої країни забезпечить наявність у місці проведення Заходів:

(a) 2 пов’язаних між собою кімнат, загальною місткістю приблизно 10 місць, для використання у якості службових приміщень секретаріату ЄЕК ООН, із необхідним офісним обладнанням (таким як персональні комп’ютери з доступом до мережі, принтери та високоефективне копіювальне обладнання, папір формату А4 тощо);

(b) Прес-центру, у тому числі кімнати для прес-заходів та робочого приміщення для журналістів;

(c) Службового приміщення (підлягає уточненню) секретаріату організаторів супутніх заходів зі столами та обладнанням;

(d) Невеликих приміщень, які слугуватимуть службовими приміщеннями делегацій-учасниць та організацій, які їх потребуватимуть;

(e) За два дні до початку Заходів до низки службових приміщень має бути наданий цілодобовий доступ;

(f) Якщо в основному місці проведення Заходів недостатньо місця для приміщень та офісів, що описані вище, Уряд приймаючої країни надає додаткове місце проведення. Таке місце має знаходитися поблизу основного місця проведення Заходів.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОДАТКОВИХ ТА СУПУТНІХ ЗАХОДІВ У ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ

9. Уряд приймаючої країни забезпечує достатній простір для проведення виставкових заходів за межами основного залу засідань. Такий простір та необхідне обладнання для виставкових заходів Організації Об’єднаних Націй надаються Урядом України приймаючої країни на безоплатній основі. Вартість оренди виставкового простору для інших зацікавлених сторін визначається за рішенням Уряду України приймаючої країни.

V. ОБЛАШТУВАННЯ МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ

10. У місці проведення Заходів для усіх учасників має забезпечуватися доступ до таких приміщень і послуг:

(a) Реєстраційної/інформаційної стійки поблизу входу до приміщень, у яких проводитимуться Заходи;

(b) Інформаційного центру для розповсюдження можливих письмових матеріалів заходів (у формі шафи з комірками або окремого офісного приміщення);

(c) Пункту обміну валют та банкомату (ATM) для зняття готівки;

(d) Банківського відділення у місці проведення Заходів або поблизу нього (з можливістю обміну дорожніх чеків на готівку);

(e) Безкоштовний та безпечний доступ до високошвидкісного Wi-Fi має бути забезпечений в усіх приміщеннях, де проводитимуться Заходи, протягом усього терміну їхнього проведення. Обладнання, встановлене в основному залі засідань повинне бути розраховане на одночасне підключення не менш ніж 500 користувачів.

VI. ОБЛАШТУВАННЯ ОСНОВНОГО ЗАЛУ ЗАСІДАНЬ

11. Уряд приймаючої країни забезпечує надання та встановлення проекторів, екранів, відео-камери(-ер), основної трибуни, великого монітору біля трибуни, двох комп’ютерів з відповідним апаратним забезпеченням на трибуні / поблизу неї, принтера, табличок з іменами, державних прапорів, підставок для прапорів ООН та Уряду України приймаючої країни, промо-матеріалів ЄЕК ООН та інших матеріалів (плакатів, банерів) з інформацією щодо Заходів.

VII. ОБЛАШТУВАННЯ ІНШИХ ОСНОВНИХ ЗАЛІВ ЗАСІДАНЬ

12. Якщо порядком денним передбачене паралельне проведення сесій для інтерактивних обговорень, очікується, що Уряд приймаючої країни забезпечує відповідні основні зали засідання належним обладнанням. Це може передбачати надання та встановлення одного проектора, одного екрану, комп’ютера з відповідним апаратним забезпеченням та принтера.

VIII. ОБЛАШТУВАННЯ СЛУЖБОВОГО ПРИМІЩЕННЯ СЕКРЕТАРІАТУ ЄЕК ООН

13. Службове приміщення секретаріату ЄЕК ООН має бути забезпечене таким обладнанням:

(a) Трьома персональними комп’ютерами (ПК) з пакетом програм Microsoft Office версії 2010 року або новішої версії, у тому числі програмне забезпечення для обробки тексту з англійським інтерфейсом та клавіатурою, швидкісним доступом до Інтернету та з’єднанням з принтерами (одним локальним та двома мережевими принтерами), встановленими в службових приміщеннях секретаріату ЄЕК ООН. Усі мережеві принтери повинні мати швидкість друку не меншу за 10 копій за хвилину та функцію двостороннього друку. Щонайменше один принтер повинен дозволяти здійснювати кольоровий друк стандартної для лазерного принтера якості. Запасні картриджі для принтерів обох типів надаються до службового приміщення секретаріату ЄЕК ООН та зберігаються у ньому;

(b) Двома високоефективними копіювальними пристроями з функціями двостороннього друку, брошурування та зшивання, швидкістю друку не меншою за 15 сторінок за хвилину та можливістю друку на папері, виробленому із вторинної сировини; щодо таких пристроїв мають бути укладені договори про ремонт на випадок несправності. Щонайменше один з таких пристроїв повинен робити кольорові копії;

(c) Мобільні телефони з картами модуля ідентифікації абонента (SIM-картами), місцевими номерами та достатнім (обмеженим) кредитом для здійснення місцевих та міжнародних дзвінків надаються персоналу Організації Об’єднаних Націй, які обслуговують Заходи, для цілей місцевої та міжнародної комунікації (максимум 10 мобільних телефонів);

(d) Службове приміщення секретаріату має бути забезпечене канцелярським приладдям (папером, скріпками тощо). У спеціально призначеному місці будівлі, де будуть проводитися Заходи, має знаходитися запасне канцелярське приладдя.

IX. СЕКРЕТАРІАТ ПРИЙМАЮЧОЇ КРАЇНИ

Персонал (не передбачений у Додатку II)

14. Уряд приймаючої країни за достатню кількість часу до проведення Заходів призначає адміністратора Заходів, відповідального за координацію усіх організаційних питань від імені Уряду приймаючої країни. Особа, яка призначається на зазначену посаду, повинна мати підтверджений досвід організації міжнародних зустрічей та вільно володіти англійською і російською мовами та мовою приймаючої країни. Відповідна особа повинна бути доступною протягом усього підготовчого періоду та щонайменше протягом двох місяців після проведення Заходів. Адміністратор Заходів та його персонал формують секретаріат приймаючої країни.

15. За достатню кількість часу до проведення Заходів призначається особа, відповідальна за зв’язки з громадськістю. Контактні дані такої особи надаються зацікавленим учасникам, зокрема на веб-сайті Заходів. Така особа повинна володіти англійською, російською мовами та мовою приймаючої країни. Відповідальна особа з візових питань відповідає за комунікацію з учасниками Заходів, яким потрібно отримати візу на в’їзд до приймаючої країни.

16. За достатню кількість часу до проведення Заходів призначається особа відповідальна за вирішення фінансових питань з ЄЕК ООН. Така особа повинна вільно володіти англійською мовою.

17. За достатню кількість часу до проведення Заходів Уряд приймаючої країни призначає контактну особу, відповідальну за проведення супутніх заходів. Така контактна особа повинна вільно володіти англійською мовою.

18. За достатню кількість часу до проведення Заходів Уряд приймаючої країни призначає особу, відповідальну за врегулювання усіх формальностей, пов’язаних з доставкою матеріалів та обладнання ЄЕК ООН, іншими установами Організації Об’єднаних Націй та іншими учасниками Заходів.

19. За достатню кількість часу до проведення Заходів Уряд приймаючої країни призначає особу, відповідальну за вирішення усіх питань, пов’язаних з проживанням учасників, у тому числі складання списку готелів та бронювання номерів у готелях для учасників (за попередньою домовленістю з секретаріатом ЄЕК ООН). Така особа повинна вільно володіти англійською та російською мовами.

20. Для забезпечення реєстрації учасників Заходів набираються десять осіб, які володіють англійською та російською мовами і працюватимуть на реєстраційній/інформаційній стійці у перший день проведення Заходів. В другий і третій день проведення Заходів на реєстраційній стійці з 8:30 ранку до 7:30 вечора повинні знаходитися щонайменше дві особи, які володіють англійською і, бажано, російською мовами.

21. Уряд приймаючої країни залучає одного місцевого усного перекладача, що працює з англійською і/або французькою мовою, для надання підтримки уповноваженій особі ООН з питань безпеки (підлягає уточненню).

22. Уряд приймаючої країни призначає сім осіб для роботи із секретаріатом ЄЕК ООН, зокрема: надання допомоги у залах засідання, збору матеріалів, наданих делегаціями, за необхідності - зняття фотокопій, розповсюдження документів та виконання усіх функцій, пов’язаних з діловодством. Щонайменше четверо з таких осіб повинні володіти англійською мовою, щонайменше двоє - російською, і щонайменше одна - французькою.

23. Уряд приймаючої країни надає технічний персонал, відповідальний за роботу технічного обладнання, у тому числі ПК, відео- та аудіообладнання, комунікаційного та освітлювального обладнання. Щонайменше один технічний працівник повинен вільно володіти англійською мовою.

24. Щонайменше за чотири тижні до початку Заходів секретаріату ЄЕК ООН надається список призначених осіб із зазначенням сфери їхньої відповідальності та контактних номерів телефону.

Інші організаційні питання

25. Секретаріат приймаючої країни надає допомогу у вирішенні питань, пов’язаних з акредитацією ЗМІ.

26. Секретаріат приймаючої країни обслуговує відповідний сайт та розміщує на ньому інформацію, пов’язану з організаційним забезпеченням, у тому числі туристичну інформацію про приймаючу країну, інформацію про місце проведення Заходів, супутні заходи, акредитацію ЗМІ та готелі. На такому сайті розміщується посилання на сайт секретаріату ЄЕК ООН.

27. Секретаріат приймаючої країни забезпечує зберігання матеріалів та обладнання, яке використовується учасниками у ході Заходів та супутніх заходів, протягом щонайменше одного місяця після проведення Заходів для подальшого їх повернення. (Підлягає уточненню)

X. ЗАГАЛЬНІ ПОТРЕБИ У ЗВ’ЯЗКУ

28. Під час Заходів у делегатів часто виникає потреба комунікації з їхніми країнами, а також з іншими делегатами та секретаріатами. Аналогічні потреби мають і представники ЗМІ. У зв’язку з цим рекомендується встановити кілька платних телефонів для загального користування.

XI. ЗАГАЛЬНІ ПОТРЕБИ В ФОТОКОПІЮВАННІ

29. Заходи повинні ґрунтуватися на засадах розумного використання паперу. Документи Заходів розміщуватимуться на веб-сторінці ЄЕК ООН, присвяченій Заходам. Разом із цим, повний набір документів Заходів необхідно надати перекладачам-синхроністам. Також під час Заходів серед делегатів потрібно буде оперативно розповсюджувати можливі документи засідань (напр., міністерські декларації, складене Головою резюме засідання тощо).

30. Для забезпечення потреб делегатів у фотокопіюванні та друку виділяється приміщення, відокремлене від службових приміщень секретаріату (вартість відповідних послуг визначається Урядом приймаючої країни). (фотокопіювання - підлягає уточненню)

XII. ПОТРЕБИ В УСНОМУ ПЕРЕКЛАДІ ТА ОБЛАДНАННЯ

31. Уряд приймаючої країни забезпечує усний синхронний переклад усіма трьома робочими мовами ЄЕК ООН - англійською, французькою та російською. Для цього потрібна достатня кількість груп кваліфікованих усних перекладачів, приміщень та обладнання для перекладу - як у основному залі засідань, так і у залах для круглих столів та паралельних заходів.

32. Уряд України зобов’язаний дотримуватись вимог Міжнародного стандарту ISO 2603 щодо кабін для синхронного перекладу. Копія відповідних вимог надається секретаріатом ЄЕК ООН.

XIII. ДОСТАВКА МАТЕРІАЛІВ

33. Уряд приймаючої країни організовує доставку з аеропорту до місця проведення Заходів усіх друкованих та електронних матеріалів (компакт-дисків, флеш-накопичувачів USB тощо), які відправляються до країни для цілей проведення заходів, у тому числі виставок та супутніх заходів.

34. Персонал ЄЕК ООН надає відповідну інформацію та узгоджує питання доставки щонайменше за три тижні до проведення Заходу.

XIV. ІНШІ ПРАКТИЧНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

35. Очікується, що під час перерв усім учасникам пропонуватимуться холодні та гарячі напої (кава, чай, вода).

36. У місці проведення Заходів учасникам мають щоденно пропонуватися обіди, загальною вартістю еквівалентною до 15 доларів США (в достатній кількості, з розрахунку на приблизно 500 делегатів).

37. Окрім цього, під час проведення Заходів має працювати кафетерій, в якому учасникам за розумними цінами пропонуватимуться кава, чай, вода, безалкогольні напої та закуски. Графік роботи кафетерію повинен співпадати з офіційними годинами проведення Заходу. Приміщення кафетерію має вміщувати щонайменше 50 місць для сидіння.

38. В офіційні години проведення Заходу в залах засідання та на трибуні для учасників Заходу повинна бути передбачена безкоштовна питна вода належної якості.

39. Уряд приймаючої країни може організувати офіційний прийом чи обід (за власним рішенням).

40. Уряд приймаючої країни надає фотографа, який проводить фотозйомку Заходів, у тому числі робить групове фото усіх міністрів та голів делегацій.

XV. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПЕРСОНАЛУ ООН, ЩО ОБСЛУГОВУЄ ЗАХОДИ

41. Уряд приймаючої країни у повному обсязі покриває витрати на відрядження (авіаквитки, перевезення, 3-разове харчування, проживання) персоналу секретаріату ЄЕК ООН, який обслуговує Заходи. Список працівників Організації Об’єднаних Націй, які обслуговуватимуть Заходи, надається Уряду приймаючої країни заздалегідь.

42. Уряд приймаючої країни безпосередньо покриває усі витрати на відрядження, перевезення, проживання та харчування (3 рази на день). Що стосується проживання, Уряд приймаючої країни розміщує персонал Організації Об’єднаних Націй, який обслуговує Заходи, у готельних номерах. Проживання передбачає надання достатньої кількості одномісних номерів належної якості за розумну ціну у готелях, розташованих на розумній відстані від місця проведення Заходів. Увесь персонал секретаріату ЄЕК ООН розміщуються в одному готелі, який відповідає нормам безпеки Організації Об’єднаних Націй, має безкоштовний доступ до Wi-Fi та знаходиться неподалік від місця проведення Заходів.

XV. БЕЗПЕКА

43. Уряд приймаючої країни забезпечує поліцейський захист, який може бути необхідним для забезпечення ефективного проведення Заходів в безпечних та спокійних умовах без будь-яких втручань. Відповідна уповноважена особа тісно співпрацює зі спеціально призначеною Старшою уповноваженою особою Організації Об’єднаних Націй. Очікується, що обидві уповноважені особи будуть взаємодіяти між собою для підготовки плану безпеки на основі оцінки пов’язаних з безпекою ризиків, проведеної Службою охорони та безпеки Організації Об’єднаних Націй.

44. Зазначений План безпеки повинен охоплювати щонайменше такі питання:

(a) Підготовку плану акредитації, реєстрації та видачі перепусток з визначенням зовнішніх характеристик перепусток для різних категорій учасників, таких як персонал Уряду приймаючої країни, персонал секретаріату, високі гості (VIP), офіційні делегати, преса, НУО, спеціально запрошені учасники тощо;

(b) Впровадження стандартизованої стратегії контролю доступу Організації Об’єднаних Націй для забезпечення безперешкодного і безперервного доступу персоналу секретаріату і уповноважених учасників із забезпеченням належного рівня безпеки у приміщеннях;

(c) Надання достатньої кількості людських та технічних ресурсів для організації ефективної роботи пропускних пунктів без затримки делегатів на вході до місця проведення Заходів, згідно з погодженим планом дій обох уповноважених осіб з питань безпеки, а також створення щонайменше одного пропускного пункту, обладнаного двома сканерами для перевірки, чотирма рамковими металошукачами та чотирма ручними металошукачами;

(d) Підготовку та впровадження плану пожежної безпеки та евакуації для забезпечення дотримання у місці проведення Заходів правил пожежної безпеки, зокрема перевірки відповідності ізоляції та маркування електричних кабелів та з’єднувальних дротів;

(e) Уряд приймаючої країни забезпечує дотримання усіх правил пожежної безпеки.

45. Уряд приймаючої країни забезпечує облаштування пункту медичної допомоги у місці проведення Заходів під час робочих годин, у тому числі у дні встановлення обладнання та підготовки до Заходів, а також дні демонтажу та зборів після їх завершення. Окрім цього, на зазначений період часу має бути надана бригада швидкої медичної допомоги для проведення екстреної медичної евакуації.

46. Працівникам секретаріату ЄЕК ООН має надаватися необмежений доступ до приміщень, які використовуватимуться для проведення заходів, на умовах перевірки посвідчення особи.

47. Важливі рішення, від яких може залежати нормальна робота Заходів, такі як рішення щодо часткової чи повної евакуації з місця проведення Заходів, приймаються лише за погодженням зі Старшою уповноваженою особою з питань безпеки, призначеною Організацією Об’єднаних Націй, яка буде діяти у якості радника секретаріату.


ДОДАТОК II

Прогнозовані прямі додаткові витрати на проведення
МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ «ЕНЕРГЕТИКА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»,
ТА ЩОРІЧНИХ СЕСІЙ ГРУПИ ЕКСПЕРТІВ З ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
I ГРУПИ ЕКСПЕРТІВ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У КИЄВІ

Цей кошторис складений, виходячи з того, що витрати на переліт, проживання та перевезення у Києві покриваються Урядом приймаючої країни згідно з Додатком I до цієї Угоди.
Персонал ООН (10 осіб)

Кількість осіб

(i) Переліт в обидва боки - вартість квитків до Києва

10

(ii) Перевезення, проживання, 3-разове харчування

10

Визначені вище витрати покриваються безпосередньо Урядом приймаючої країни.

ДОДАТОК III
УЧАСТЬ ЄЕК ООН В ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ФОРУМУ «ЕНЕРГЕТИКА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ», ТА ЩОРІЧНИХ СЕСІЙ ГРУПИ ЕКСПЕРТІВ З ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ I ГРУПИ ЕКСПЕРТІВ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ У КИЄВІ 12-15 ЛИСТОПАДА 2018 РОКУ

I. ПЕРСОНАЛ

1. До 10 членів секретаріату ЄЕК ООН будуть відряджені до Києва для обслуговування Заходів.

II. ОБОВ’ЯЗКИ

2. Секретаріат ЄЕК ООН надаватиме основну та матеріально-технічну підтримку в процесі підготовки Заходів, їхнього проведення та діяльності за результатами їхнього проведення;

3. Розробка форми реєстрації та проведення процедури реєстрації спільно із секретаріатом приймаючої країни;

4. Обслуговування Заходів та пов’язаних із ними підготовчих зустрічей у Києві з 31 липня до 15 листопада 2018 року;

5. Забезпечення перекладу необхідних офіційних документів, підготованих перед проведенням Заходів, та надання їх секретаріату приймаючої країни в електронному варіанті перед проведенням Заходів; надання усіх офіційних документів делегаціям перед проведенням Заходів;

6. Підготовка документів засідань у ході Заходів та нагляд за їхнім перекладом і розповсюдженням;

7. Підготовка, переклад та оприлюднення звіту та усіх офіційних документів за результатами проведення Заходів;

8. Розміщення на веб-сайті документації та інформації щодо усіх пов’язаних зустрічей та порядку участі і реєстрації. На такому сайті розміщується посилання на сайт секретаріату приймаючої країни;

9. Зв’язок з міжнародними ЗМІ для інформування про заходи. Ім’я відповідальної контактної особи ЄЕК ООН з інформаційних питань буде повідомлене Уряду приймаючої країни;

10. Надання прапорів Організації Об’єднаних Націй.вгору