Документ 994_a47, поточна редакція — Прийняття від 18.11.2010

              Регламент 
Комісії (ЄС) N 1063/2010
про внесення змін та доповнень в Регламент (ЄЕС)
N 2454/93, що визначає правила застосування
Регламенту Ради (ЄЕС) N 2913/92
про створення Митного кодексу
Співтовариства
18 листопада 2010 року

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ
Прийнявши до уваги положення Договору про функціонування
Європейського Співтовариства, Регламент Ради (ЄЕС) N 2913/92
( 994_742 ) від 12 жовтня 1992 року про створення Митного кодексу
Співтовариства(1), та, в частині, його Статтю 247,
---------------- (1) Офіційний вісник L 302, 19.10.92, стр. 1.
а також враховуючи наступні обставини:
На основі Регламенту Ради (ЄЕС) N 732/2008 від 22 липня
2008 року про застосування схеми генеральних тарифних преференцій
в період з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2011 року, що вносить
зміни в Регламенти (ЄС) N 552/97, (ЄС) N 1933/2006 та Регламенти
Комісії (ЄС) N 1100/2006 та (ЄС) N 964/2007(2), Європейське
Співтовариство в рамках своєї схеми генеральних тарифних
преференцій (далі - "ГСП" (Генеральна система преференцій), або
"Схема") надає торгівельні преференції на користь країн, що
розвиваються. Відповідно до Статті 5(2) вищезазначеного
Регламенту, правила визначення країни походження товару в частині
набуття ними статусу виробленого на території країни, що
розвивається, а також відповідні процедури та методи
адміністративної співпраці при застосуванні таких правил
формулюються та здійснюються згідно з Регламентом Комісії (ЄЕС)
N 2454/93(3).
---------------- (2) Офіційний вісник L 211, 06.08.2008, стр. 1.
(3) Офіційний вісник L 253, 11.10.93, стр. 1.
1. Після дебатів, що розгорнулися навколо Зеленої книги
Європейської Комісії від 18 грудня 2008 року про майбутнє системи
правил визначення походження товарів, в рамках преференційних
торгівельних режимів(4), 16 березня 2005 року Комісія видала
Комюніке з назвою "Правила визначення походження товарів в рамках
преференційних торгівельних режимів. Орієнтири на майбутнє"(5)
(далі - "Комюніке"). В цьому Комюніке формулюється новий підхід до
правил визначення країни походження товарів в рамках всіх
преференційних торгівельних режимів за участі Європейського
Співтовариства та, особливо, таким механізмам, зорієнтованим на
розвиток, як ГСП.
--------------- (4) СОМ (2003) 787.
(5) СОМ (2005) 100.
2. В контексті Програми розвитку, прийнятій на конференції в
Дохе, держави-учасники визнали потребу в удосконаленні інтеграції
країн, що розвиваються, в світову економіку, в тому числі шляхом
розширення можливостей для виходу їх виробників на ринки
розвинутих країн.
За такої мети необхідно спростити правила преференційного
походження товарів та по можливості зробити їх більш гнучкими з
тим, щоб продукти, виготовлені в країнах - бенефіціаріях, могли
отримувати реальну вигоду від наданих їм пільг.
3. Для того, щоб преференції дійсно приносили користь тим,
хто їх потребує, а також з метою захисту власних ресурсів
Європейського Співтовариства, внесення змін в правила
преференційного походження має супроводжуватись опрацюванням
процедур контролю за їх застосуванням.
4. Оцінка Комісією значення даного Регламенту свідчить про
те, що правила походження товарів ГСП достатньо тяжкі для
розуміння та носять занадто обмежений характер. Більш того,
з'ясовується, що по відношенню до ряду продуктів преференції на
практиці використовуються достатньо вузько, особливо по відношенню
до продуктів, що представляють найбільший інтерес для
слаборозвинутих країн, і єдиною причиною такого положення справ є
саме правила, що стосуються походження товарів.
5. Оцінка наслідків також показала, що спрощення правил та
більш тісної прив'язки їх до завдань розвитку можна досягти шляхом
введення єдиного критерію для визначення походження всіх товарів,
які не повністю отримані в країні-бенефіціарі: походження таких
товарів має встановлюватися виходячи з їх доданої вартості, яка
створюється саме у відповідній країні-бенефіціарі, а також
враховуючи те, чи задовольняють вони критерії достатньої
переробки. В той же час з'ясувалось, що яким-небудь одним методом
забезпечити спрощення та прив'язку правил походження товарів із
завданнями розвитку не вдасться. Більш того, відповідно думок
зацікавлених сторін, для цілого ряду секторів критерій, заснований
на розрахунку доданої вартості, або не підходить, або має
використовуватися разом з іншими критеріями, - наприклад,
застосовуючи до сфер сільського господарства, переробки
сільськогосподарської продукції, продукції риболовства, хімічної
продукції, металів, текстилю, одягу та взуття. Тому в таких
галузях мають застосовуватися інші, прості критерії, легко
зрозумілі виробникам та такі, що без особливих зусиль
контролюються адміністрацією, - при чому вони можуть
використовуватись як замість критерію, заснованого на розрахунку
доданої вартості, так і разом з ним. До таких інших критеріїв
відносяться максимально допустимий вміст матеріалів іноземного
походження; зміна тарифної позиції або субпозиції; певні операції
з обробки/переробки кінцевого товару; а також використання у
виробництві матеріалів повністю отриманих на території країни, що
розвивається. Тим не менш, завдання спростити правила означає, що
їх кількість необхідно звести до мінімуму. Тому бажано, щоб
правила походження товарів встановлювались не для кожного
продукту, а для певної сфери в цілому.
6. Правила походження мають не лише відображати особливості
певних розділів ТН ЗЕД ( n0001410-92 ), але і робити режим
тарифних преференції доступним для тих країн-бенефіціарів, яким
він призначений. Крім того, ці правила по можливості мають
враховувати відмінності у промисловому потенціалі
країн-бенефіціарів. В цілях сприяння промисловому розвитку
слаборозвинутих країн, необхідно передбачити, щоб у випадках, коли
правила походження товарів засновані на принципі максимально
допустимого вмісту іноземного матеріалу, ця максимально допустима
величина була як можна більш високою, але в той же час
гарантувала, що операції, які виконуються в даній країні, є
оригінальними та економічно обґрунтованими, якщо максимально
допустимий вміст іноземних матеріалів досягає 70%, або щодо даної
слаборозвинутої країни діє інше співставне по м'якості правило для
визначення походження товарів, то це має сприяти збільшенню
експорту товарів з відповідної країни.
7. Для того, щоб процес обробки або переробки виробів, що
відбувається в країні-бенефіціарі, носив оригінальний та
економічно обґрунтований характер, був дійсно економічно вигідним
для даної країни, має зміст створити перелік "недостатніх"
операцій обробки або переробки, на основі яких ніяк не можна
вважати товар походженням з відповідної країни. Такий перелік може
практично співпадати з вже існуючим, однак, в нього необхідно
внести деякі корективи. Так, для уникнення порушень в торгівлі та
проблем на ринку цукру, а також для виконання положень, вже
затверджених в якості правил походження товарів в рамках інших
режимів преференційної торгівлі, слід ввести нове правило, яке
дозволить запобігти підмішування до цукру яких-небудь інших
матеріалів.
8. Деяку міру гнучкості слід забезпечити для сфер, для яких
критерій доданої вартості непридатний, як, наприклад, зараз, коли
підприємствам таких сфер дозволяється використовувати обмежену
частку матеріалів, що не задовольняють правилам. Проте, розмір
цієї частки необхідно уточнити стосовно продукції, що створюється
з використанням матеріалів, що повністю добуваються або
виготовляються в цій країні. Крім того, для забезпечення ще
більшої гнучкості при виборі вихідних матеріалів, допустиму частку
таких матеріалів необхідно підвищити, за виключенням деяких
чуттєвих товарів, до рівня 10%-15% від ціни франко-завод готового
товару. До вищезазначених чуттєвих товарів відносяться продукти,
перераховані в Главах 2 та 4-24 Гармонізованої системи, крім
підданої переробці продукції рибальства, зазначеної в Главі 16,
для якої більш оправдано встановлювати допустимі ліміти у ваговому
вираженні, а також продукти, перераховані в Главах 50-63
Гармонізованої системи, допустимі відхилення у виробництві та
складі яких мають бути виражені у вагових або вартісних величинах,
в залежності від конкретного випадку та виду товару.
9. Принцип кумуляції відповідно до походження товарів є
важливим інструментом, що сприяє кооперації країн, які мають
однакові правила походження товарів, в процесі виробництва
продукції, в якій може застосовуватися режим преференційних
тарифів. Умови для регіональної кумуляції походження, що склалися
на теперішній час, форми кумуляції, що використовуються сьогодні
трьома регіональними угрупуваннями країн, виявилися дуже жорсткими
та заплутаними. Їх необхідно спростити та зробити більш гнучкими
за рахунок видалення існуючого вартісного компонента. Більш того,
можливості для кумуляції походження товарів, які існують в країнах
однієї регіональної групи сьогодні, необхідно зберегти, не
дивлячись на диференціацію в правилах походження товарів між
слаборозвинутими країнами та іншими країнами-бенефіціарами, яка
передбачається даним Регламентом для певних випадків. Принцип
кумуляції має бути допустимий тільки за умови, що, відправляючи
матеріали в іншу країну групи з метою регіональної кумуляції,
кожна країна застосовує ті правила походження товарів, які діють в
рамках її торгівельних відносин з Європейським Співтовариством.
Однак, для уникнення порушень в торгівлі між країнами з
різноманітними рівнями тарифних преференцій, необхідно передбачити
механізми, що виключають розповсюдження принципу регіональної
кумуляції на деякі чуттєві товари.
10. В своєму Комюніке Комісія зазначила, що вона готова
розглянути будь-який запит на створення нового об'єднаного або
розширеного угрупування країн, в основі якого лежить взаємна
економічна компліментарність, якщо при її створенні будуть
враховані відмінності в преференційних схемах, що застосовуються
по відношенню до конкретних країн-учасниць, рівно як і неминучі
ризики уникнення деяких тарифів, а також якщо країнами-заявниками
створені необхідні структури та процеси адміністративної співпраці
для управління та контролю в такій сфері, як встановлення
походження товарів. За такої мети слід створити основи для
кумуляції походження в тих країнах, що входять в групи
регіональної кумуляції I та III, деякі задовольняють умовам, які
сформульовані вище. Нова група регіональної кумуляції (яка буде
називатися групою IV) має бути створена за заявкою зі сторони
міждержавного економічного об'єднання країн Південної Америки -
Mercosur. В її склад ввійдуть Аргентина, Бразилія, Парагвай та
Уругвай. Застосування принципу регіональної кумуляції по
відношенню до вищезазначених країн буде залежати від виконання
ними необхідних вимог.
11. Країнам-бенефіціарам необхідно надати можливості для
взаємовигідної кумуляції з країнами, які є учасницями угод про
вільну торгівлю (FTA), укладених в ЄС. Ця кумуляція нового типу -
так звана розширена кумуляція - має бути односпрямованою, тобто
допускати використання певних матеріалів тільки в
країнах-бенефіціарах, і право на неї має надаватися тільки після
ретельної експертизи запиту від відповідної країни-бенефіціара. В
силу своєї чуттєвості, товари, перераховані в Главах 1-24
Гармонізованої системи, підлягають виключенню із кумуляції даного
типу.
12. З 2001 року країнам-бенефіціарам дозволено застосовувати
принцип кумуляції походження на товари, що підпадають під
категорії, які перераховані в Главах 25-97 Гармонізованої системи,
та походять з Норвегії або Швейцарії. Кумуляцію в рамках цього
принципу слід продовжити та застосовувати по відношенню до
Туреччини, але за умови, що в Норвегії, Швейцарії та Туреччині
буде застосовуватися така сама концепція "походження товарів", що
і в Європейському Співтоваристві, та вони введуть аналогічний
режим для товарів, що імпортуються в ці країни, які вироблені з
використанням матеріалів, походженням з Європейського
Співтовариства. Для цього вони мають укласти угоду, що закріплює
їх обов'язки надавати Державам-учасницям та один одному необхідну
підтримку в сфері адміністративної співпраці (угода має бути
укладена в формі обміну офіційними листами або іншого закріплення
домовленостей між сторонами).
13. Однак, принцип регіональної кумуляції не має
розповсюджуватися на певні матеріали, якщо тарифні преференції,
передбачені в Європейському Співтоваристві, не аналогічні
преференціям для всіх країн, які приймають участь в кумуляції, та
по відношенню до відповідних матеріалів в результаті кумуляції
можна було б застосовувати більш вигідний тарифний режим, ніж той,
який застосовувався б до них у випадку їх прямого експорту в
Європейське Співтовариство. Якщо не намагатися вирішувати такі
проблемі шляхом виключення відповідних матеріалів, це призведе до
уникнення певних тарифів або порушень в торгівлі - наприклад,
експорту товарів в Європейське Співтовариство тільки з країн, по
відношенню до яких застосовуються найбільш сприятливі тарифні
преференції.
14. Перелік матеріалів, що виключаються з сфери застосування
принципу регіональної кумуляції, необхідно затвердити окремим
додатком. При цьому в цей додаток можна вносити зміни не тільки
кожного разу, коли виникає чергова подібна ситуація, але і для
випадків, коли такі ситуації можуть виникати як наслідок
застосування принципу кумуляції між країнами I та III групи
регіональної кумуляції.
Можливість застосування принципу кумуляції у відносинах між
країнами I та III групи регіональної кумуляції, а також розширеної
кумуляції є предметом певних умов, виконання яких, вирішуючи
питання про застосування принципу кумуляції, Комісія буде
перевіряти за допомогою відповідних процедур комітету та певних
критеріїв. Керуючись тими самими процедурами та критеріями,
Комісія, виявивши, що країни, яким була надана можливість
користуватися принципом кумуляції, згодом припинили виконувати
необхідні вимоги, або що це призвело до непередбачуваних
результатів, наприклад, порушень в торгівлі, уникнення деяких
тарифів і т.п., повинна мати право у будь-який час відкликати
дозвіл на застосування відповідного принципу кумуляції.
15. Існуючі правила походження зараз містять досить складні
положення, що стосуються риболовецьких суден, що ведуть вилов риби
за межами територіальних вод. Складність цих положень суперечить
цим цілям, та в результаті їх важко застосовувати, а застосування
практично неможливо контролювати. Таким чином, дані положення
також слід спростити.
Крім того, існуючі правила вимагають від країн доказів того,
що продукт прямо транспортується в Європейське Співтовариство,
отримати які достатньо непросто. Через цю вимогу постачальники
деяких товарів, що супроводжуються належним сертифікатом
походження, на практиці не можуть користуватися вигодами,
пов'язаними з преференціями. Отже, необхідно ввести нове, більш
просте та гнучке правило, зміст якого повинен полягати в
демонстрації того, що товари, пред'явлені на митниці та заявлені
як ті, що ввозяться для вільного обігу в Європейському
Співтоваристві, - є тими самими товарами, які залишили
країну-бенефіціара експорту, та не понесли на шляху жодних змін
або перетворень.
16. В теперішній час сертифікацію походження товарів
здійснюють компетентні органи країн-бенефіціарів, та у випадку,
якщо заявлене джерело походження виявиться неправдивим, імпортери,
як правило, не зобов'язані платити які-небудь мита, оскільки вони
діяли добросовісно, а помилка вважається допущеною з вини
вищезазначених компетентних органів. В результаті наноситься
збиток внутрішнім ресурсам Європейського Співтовариства, та в
кінці кінців саме його платники податку несуть тягар по ліквідації
цього збитку. Так як експортери краще всіх знають про походження
своєї продукції, вони зобов'язані напряму забезпечувати своїх
замовників заявою про походження товару.
17. Для полегшення контролю товарів в постекспортному періоді
необхідно передбачити реєстрацію експортерів в компетентних
органах країн-бенефіціарів. В цих цілях кожною
країною-бенефіціаром має бути створена електрона система звітності
зареєстрованих експортерів, дані якої відповідні державні органи
такої країни-бенефіціара зобов'язані повідомляти в Комісію. На
основі отриманої таким шляхом інформації Комісія буде формувати
центральну базу даних зареєстрованих експортерів для використання
операторами та адміністраціями Європейського Співтовариства.
Дякуючи такій базі даних, оператори зможуть перевіряти, чи є їх
постачальник зареєстрованим експортером у відповідній
країні-бенефіціарі, перед тим, як декларувати товари для ввозу у
вільний обіг. А компанії Європейського Співтовариства, що
здійснюють експорт товарів з метою двостороннього застосування
принципу кумуляції походження, повинні будуть реєструватися в
компетентних органах Держав-учасниць.
18. Через опублікування чисельності та неконфеденційних даних
про реєстрацію експортерів, інші учасники угоди отримують
можливість звертатись до таких даних з метою забезпечення
прозорості угоди та підвищення інформованості всіх зацікавлених
сторін. Однак, приймаючи до уваги наслідки розголошення такої
інформації, його слід допускати лише у випадках, коли від
експортера була заздалегідь отримана добровільна письмова згода на
розголошення своїх даних.
19. Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту та Ради
( 994_242 ) від 24 жовтня 1995 року про захист інтересів фізичних
осіб при обробці їх особистих даних та про вільний рух таких
даних(1) регламентує обробку особистих даних громадян в
Державах-учасниках. Принципи, викладені в Директиві 95/46/ЄС,
можна при необхідності уточнити та доповнити в рамках даного
Регламенту.
---------------- (1) Офіційний вісник L 281, 23.11.95, стр. 31.
20. Регламент (ЕС) N 45/2001 Європейського Парламенту та
Співтовариства від 18 грудня 2000 року про захист інтересів
фізичних осіб при обробці їхніх особистих даних інститутами та
органами Співтовариства, та про вільний рух таких даних(2)
регламентує дії Комісії, пов'язані з обробкою особистих даних.
Принципи, викладені в Регламенті (ЄС) N 45/2001, можна при
необхідності уточнити та доповнити в рамках даного Регламенту.
---------------- (2) Офіційний вісник L 8, 12.01.2001, стр. 1.
21. Відповідно до Статі 28 Директиви 95/46/ЕС ( 994_242 ),
національні наглядові органи мають контролювати обробку особистих
даних в Державах-учасницях з питань законності цих процедур, в той
час як згідно Регламенту (ЄС) N 45/2001, Орган нагляду в сфері
захисту інформації в Європейському Співтоваристві має контролювати
дії інститутів та органів ЄС, пов'язані з обробкою особистих даних
громадян. Орган нагляду в сфері захисту інформації в Європейському
Співтоваристві та національні наглядові органи, із врахуванням меж
своїх відповідних повноважень, повинні активно співпрацювати один
з одним, забезпечуючи скоординований контроль процедур, що
здійснюються з метою виконання даного Регламенту.
Створюючи системи реєстрації експортерів, слід враховувати
можливості країн-бенефіціарів з організації та ведення таких
систем, а також можливості Комісії з формування необхідної
централізованої бази даних. З цією метою Комісія повинна розробити
вимоги для користувачів системи та її технічні специфікації. Після
розробки централізованої бази даних можна буде достатньо точно
оцінити наслідки створення системи реєстрації з точки зору
доступності та захисту даних про експортерів. За результатами
оцінки у відповідні положення будуть внесені необхідні корективи.
У зв'язку з цим впровадження системи слід відстрочити до 1 січня
2017 року, що дозволить більш ретельно підготувати вимоги до
користувачів та технічні специфікації, а також внести відповідні
корективи, які можуть виявитися необхідними за введення таких
вимог та специфікацій. Однак, країнам, які не зможуть вкластися у
вищезазначений строк, має бути наданий додатковий трирічний
період.
У строк до 2017 року та протягом додаткового періоду,
передбаченого для країн-бенефіціарів, які до 2017 року ще не
будуть готові до впровадження нової системи, слід встановити
перехідні правила, що визначають процедури та методи
адміністративної співпраці. Ці правила мають бути засновані на
принципах, що застосовувались раніше. Зокрема, такі перехідні
правила мають зобов'язувати компетентні органи відповідної країни
до видачі сертифіката походження товарів. Крім того, існуючі
правила необхідно удосконалити, узгодивши їх у структурному
відношенні з правилами, які будуть застосовуватися після запуску
системи реєстрації експортерів. В результаті всі ці правила мають
стати більш ясними: їх необхідно чітко розділити за наступними
категоріям: загальні принципи, експортні процедури, які необхідно
виконувати в країнах-бенефіціарах, процедури ввезення товарів для
вільного обігу в Європейському Співтоваристві, а також методи
адміністративної співпраці. Одночасно слід обновити форму
сертифіката походження - Форму А. Зокрема, необхідно вставити в
неї примітки в редакції 2007 року, оскільки в цій версії враховані
останні зміни у складі ЄС та, відповідно, міститься повний список
країн, які на сьогодні використовують Форму А в цілях, пов'язаних
з ГСП.
22. Доступ до преференційного режиму має надаватися
країнам-бенефіціарам за умови створення та підтримки ними в силі
адміністративних структур, що дозволяють здійснювати ефективне
управління режимом преференцій, а також за умови, що вони приймуть
на себе зобов'язання за проханням Комісії надавати їй всю
необхідну підтримку в області контролю за належним управлінням
преференційною схемою. Зокрема, необхідно створити систему
адміністративної співпраці між компетентними органами всередині
Європейського Співтовариства та всередині країн-бенефіціарів, на
основі якого можна було б розробити механізми для визначення
походження товарів. В той же час необхідно чітко прописати
відповідальність експортерів за декларування походження товарів, а
також роль адміністративних органів в управлені системою. Слід
визначити, які відомості повинні міститися в сертифікаті
походження, зазначити обставини, за яких митні органи
Європейського Співтовариства мають право відмовити заявнику в
прийомі такого сертифіката або відправити його на перевірку.
23. Визначення та список операцій, що відповідають критерію
"достатньої обробки або переробки", які містяться в існуючому
регламенті, є єдині для ГСП та преференційних тарифних заходів, що
в односторонньому порядку приймаються Європейським Співтовариством
по відношенню до ряду країн або територій. Оскільки реформування
правил походження товарів в рамках цієї останньої системи буде
відбуватися на більш пізньому етапі, поки до неї необхідно
застосовувати поточні положення. Однак, заради гармонізації цієї
системи до ГСП та іншими режимами односторонніх преференцій в
торгівлі, визначення "продуктів, повністю добутих або отриманих в
країні", та перелік операцій, що складають "недостатню обробку або
переробку", які закріплені в таких інших односторонніх режимах,
слід привести у відповідність із визначеннями та переліками, що
передбачені правилами походження товарів в рамках ГСП.
24. У зв'язку із вищезазначеним, в Регламент (ЄЕК) N 2454/93
мають бути внесені відповідні зміни та доповнення.
25. Завдяки Правилам (ЄС) Комісії N 1613/2000(1),
(ЕС) N 1614/2000(2) и (ЕС) N 1615/2000(3), Співтовариство надало
часткову відмову від ГСП правил походження для окремої текстильної
продукції, що походить з Лаосу, Камбоджи та Непалу, що збігає
31 грудня 2010. Більш прості та гнучкі для розвитку правила
походження, представленні цим Регламентом, забезпечать продовження
тих часткових відмов.
---------------- (1) Офіційний вісник L85, 25.07.2000, стр. 38.
(2) Офіційний вісник L85, 25.07.2000, стр. 46.
(3) Офіційний вісник L85, 25.07.2000, стр. 54.
26. Заходи, передбачені цим Регламентом, узгоджуються з
думками Комітету по Митному кодексу,
ПРИЙНЯЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:
Стаття 1
Мета та область застосування
В Регламент (ЄЕС) N 2454/93 цим вносяться наступні зміни та
доповнення:
--------------- (1) В Главі 2 Частини I (IV) Статті 66-97 замінюються
наступним текстом:
"Розділ 1
Генеральна система преференцій
Підрозділ 1
Стаття 66
В цьому розділі формулюються правила в частині визначення
поняття "походження товару", процедур та методів адміністративної
співпраці по даному питанню, в цілях, пов'язаних із застосуванням
режиму генеральних тарифних преференцій (далі - "ГСП"), що
надається Європейським Співтовариством на основі Регламенту (ЄС)
N 732/2008(*) країнам, що розвиваються (далі - "схема").
---------------- (*) Офіційний вісник L 211, 06.08.2008, стр. 1
Стаття 67
1. В рамках цього Розділу та Розділу 1A цієї Глави діють
наступні визначення термінів:
(a) під "країною-бенефіціаром" розуміється країна або
територія, зазначена в переліку Регламенту (ЄС) N 732/2008; при
цьому поняття "країна-бенефіціар" також розповсюджується на
територіальні води (аж до кордонів таких) відповідної країни або
території в значенні, передбаченому Конвенцією Організації
Об'єднаних Націй по морському праву ( 995_057 ) (прийнята в
Монтего-Бэй 10 грудня 1982 року);
(b) під "виробництвом" розуміються будь-які процеси обробки
або переробки сировини, продукції або матеріалів, включаючи
збірку;
(c) під "матеріалами" розуміються будь-які інгредієнти, види
сировини, компоненти та комплектуючі, що використовуються при
виробництві продукту;
(d) під "продуктом" розуміється довільний продукт, навіть
якщо він не є кінцевим продуктом та призначається для використання
в подальших виробничих операціях;
(e) під "товарами" розуміються продукти та матеріали;
(f) під "двосторонньою кумуляцією" розуміється система, за
якою продукти, що походять відповідно до цього Регламенту з
Європейського Співтовариства, можуть вважатися матеріалами, які
мають походження в країні-бенефіціарі, якщо вони піддаються
подальшій переробці або стають частиною продукції, виробленої в
даній країні-бенефіціарі;
(g) під "кумуляцією з Норвегією, Швейцарією або Туреччиною"
розуміється система, за якої продукти, що походять з Норвегії,
Швейцарії або Туреччини, можуть вважатися матеріалами, що мають
походження в країні-бенефіціарі, якщо вони піддаються подальшій
переробці або стають частиною продукції, виробленої в даній
країні-бенефіціарі, та імпортуються в Європейське Співтовариство;
(h) під "регіональною кумуляцією" розуміється система, за
якої продукти, що походять відповідно до цього Регламенту з
країни, яка входить у склад регіональної групи, можуть вважатися
матеріалами, які мають походження в іншій країні тієї ж
регіональної групи (або в країні іншої регіональної групи, коли
мова може йти про кумуляцію між групами), якщо вони піддаються
подальшій переробці або стають частиною продукції, виробленої у
відповідній країні;
(i) під "розширеною кумуляцією" розуміється система, діюча за
умови задоволення Комісією відповідного запиту від
країни-бенефіціара, за якої певні матеріали, що походять з країни,
яка уклала з Європейським Співтовариством угоду про вільну
торгівлю згідно з Статтею XXIV чинної версії Генеральної угоди з
тарифів і торгівлі (GATT) ( 981_003 ), можуть вважатися
матеріалами, що мають походження у відповідній країні-бенефіціарі,
якщо вони піддаються подальшій переробці або стають частиною
продукції, виробленої у даній країні;
(j) під "взаємозамінними матеріалами" розуміють матеріали,
аналогічні один одному по типу, комерційним якостям, технічним та
фізичним характеристикам, які не можна відрізнити один від одного
з того моменту, як вони стали частиною кінцевої продукції;
(k) під "регіональною групою" розуміється група країн, до
яких застосовується принцип регіональної кумуляції;
(l) під "митною вартістю" розуміється вартість товару, яка
визначається відповідно до Договору 1994 року про реалізацію
положення Статті VII Генеральної угоди з тарифів та торгівлі
( 981_011 ) (Договір ВМО з оцінки митної вартості);
(m) під "вартістю матеріалів" з Переліку, який приводиться в
Додатку 13а, розуміється митна вартість іноземних матеріалів, які
використовуються при виробництві кінцевого продукту, в момент їх
імпорту або, якщо вона не відома та не може бути встановлена,
перша ціна продажу даних матеріалів в межах країни-бенефіціара. За
необхідності встановлення вартості іноземних матеріалів
застосовується дане положення із врахуванням вищезазначених
зауважень;
(n) під "ціною франко-завод" розуміється ціна, сплачена
виробнику, на підприємстві якого виконується остання обробка або
переробка даного продукту; в цю ціну включається вартість всіх
матеріалів, використаних при його виробництві, а також всі інші
виробничі витрати за виключенням будь-яких внутрішніх податків,
які відшкодовуються або можуть бути відшкодовані при експорті
даного продукту;
У випадках, коли фактично сплачена ціна не відображає всіх
витрат на виробництво продукту, реально понесених в
країні-бенефіціарі, під ціною франко-завод розуміється сума всіх
витрат за вирахуванням будь-яких внутрішніх податків, які
відшкодовуються або можуть бути відшкодовані при експорті даного
продукту;
(o) під "максимально допустимим вмістом іноземних матеріалів"
розуміється максимально допустимий вміст в продукті іноземних
матеріалів, при якому в процесі подальшої обробки/переробки
продукту буде наданий статус продукту, що походить з
країни-бенефіціара. Такий допустимий вміст може бути виражений у
відсотках від ціни франко-завод продукту або у відсотках від маси
нетто іноземних матеріалів, що використовуються в його
виробництві, які підпадають під певні групи, позиції або
підпозиції;
(p) під "масою нетто" розуміється вага товарів без будь-якого
роду пакувальних матеріалів та тари;
(q) під "групами", "позиціями" та "підпозиціями" розуміються
групи, позиції та підпозиції (коди на рівні чотирьох та шести
знаків), що використовуються в товарній номенклатурі
Гармонізованої системи, із врахуванням змін, внесених на основі
Рекомендації Ради по митній співпраці від 26 червня 2004 року;
(r) термін "класифікований" вказує на віднесення продукту або
матеріалу до певної позиції або підпозиції Гармонізованої системи;
(s) під "партією товару" розуміються товари, які:
- одночасно відправляються одним експортером одному
вантажоотримувачу; або
- оформлюються одним транспортним документом, що свідчить про
їх відправку експортером вантажоотримувачу (або, за відсутності
такого документу, одним інвойсом);
(t) під "експортером" розуміється особа, яка експортує товари
в Європейське Співтовариство або країну-бенефіціар, яка здатна
довести походження товарів, незалежно від того, чи є вона
виробником, а також від того, чи самостійно вона виконує експортні
формальності;
(u) під "зареєстрованим експортером" розуміється експортер,
зареєстрований у відповідних компетентних органах
країни-бенефіціара в цілях, пов'язаних з наданням інформації про
походження товарів, експорт яких може здійснюватися в рамках
режиму ГСП;
(v) під "заявою про походження" розуміється заява експортера,
яка свідчить про те, що відповідний товар задовольняє правила
походження товарів в рамках системи преференцій. На основі цієї
заяви особа, яка декларує товари для ввезення з метою вільного
обігу на території Європейського Співтовариства, має право
претендувати на режим тарифних преференцій. Така заява також надає
право господарському суб'єкту, що діє в країні-бенефіціарі та
імпортує матеріали для подальшої їх переробки за принципом
кумуляції, довести країну походження таких товарів.
2. В контексті пункту (n) параграфу 1, у випадках, коли
останні операції по обробці або переробці продукту делегуються
виробнику за договором субпідряду, поняття "виробник", яке
згадується в першому абзаці пункту (n) параграфу 1, може
відноситься до підприємства, яке найняло відповідного
субпідрядника.
Підрозділ 2
Визначення поняття товарів, що походять
з країни-бенефіціара
Стаття 72
Нижчезазначені товари вважаються походженням з
країни-бенефіціара:
1) товари, повністю отримані в даній країні у значенні,
передбаченому Статтею 75;
2) товари, отримані в даній країні та мають в своєму складі
матеріали, які не були повністю отримані в ній, за умови, що такі
матеріали піддавалися достатній обробці або переробці в значенні,
передбаченому Статтею 76.
Стаття 73
a) У відповідній країні-бенефіціарі повинні виконуватися
умови для надання продукту статусу "походженням з даної країни",
що викладені в цьому підрозділі.
b) У випадку повернення в країну-бенефіціара товарів з
підтвердженим походженням, раніш експортованих з неї в іншу
країну, такі товари не будуть вважатися походженням з цієї
країни-бенефіціара, якщо компетентним органам не будуть
пред'явлені переконливі докази того, що: (a) на момент повернення товари вважалися точно такими
самими, якими вони були на момент експорту; та
(b) вони не піддавалися ніяким операціям, крім тих, які
вимагались для збереження їх в належному стані в період
перебування в іншій країні або в процесі експорту
(транспортування).
Стаття 74
1. Товари, що ввозяться та випускаються у вільний обіг в
Європейському Співтоваристві, мають бути такими самими як і на
момент експорту з країни-бенефіціара, в якій вони вважаються
повністю виробленими або достатньо обробленими. До моменту випуску
у вільний обіг в Європейському Співтоваристві дані товари не
повинні піддаватися яким-небудь змінам, трансформаціям, а також
тим або іншим операціям, крім операцій, які вимагаються для
збереження їх у належному стані. Зберігання продуктів або партій
товару, а також розділення партій є допустимими операціями, якщо
відповідальність за їх виконання несе експортер або подальший
власник товарів, та такі товари залишаються під митним контролем в
країні (або країнах) транзиту.
2. Умови параграфу 1 вважаються виконаними, якщо у митних
органів не виникає підстав вважати протилежне; інакше представники
митних органів мають право вимагати від декларанта додаткових
доказів, які він може надати будь-якими способами, зокрема, це
можуть бути офіційні транспортні документи, наприклад, коносамент,
а також фактичні або конкретні дані, засновані, наприклад, на
маркуванні або нумерації упаковок, або інші докази, що відносяться
відповідно до товарів.
3. Положення параграфів 1 та 2 діють із відповідними змінами
у випадках, коли застосовується кумулятивний принцип походження,
як передбачено в Статтях 84, 85 або 86.
Стаття 75
1. Товари нижчезазначених категорій вважаються повністю
виробленими в країні-бенефіціарі:
a) корисні копалини, добуті на її території або в її
територіальних водах, на її континентальному шельфі та в морських
надрах;
b) рослинна продукція, вирощена та зібрана на її території;
c) живі тварини, народжені та вирощені на її території;
d) продукція живих тварин, вирощених на її території;
e) продукція, отримана з забитих тварин, народжених та
вирощених на її території;
f) продукція, отримана шляхом полювання або риболовства, що
велося на її території;
g) продукти аквакультури: риба, ракообразні та молюски,
народжені та вирощені на її території;
h) продукція морського риболовства та інша продукція,
отримана з моря на суднах країни-бенефіціара, але за межами її
територіальних вод;
i) продукція, вироблена на борту її плавучих рибозаводів
виключно з продукції, зазначеної у підпараграфі (h);
j) вторинна сировина, зібрана в країні-бенефіціарі виключно з
метою відновлення первинного матеріалу;
k) відходи та брухт, які отримуються в результаті виробничих
операцій, що ведуться на її території;
l) продукція, що видобувається з морського дна та його надр
за межами територіальних вод країни, за умови, що вона має
виняткові права на таке добування;
m) товари, які вироблено у країні виключно з продукції, яку
зазначено у підпараграфах (a)-(l).
2. Терміни "судна" та "плавучі рибозаводи" в параграфах 1(h)
та (i) відносяться тільки до суден та плавучих рибозаводів, які
задовольнять наступні критерії:
(a) вони зареєстровані в країні-бенефіціарі або
Державі-учасниці;
(b) вони ходять під прапором країни-бенефіціара або
Держави-учасниці;
(i) вони як мінімум наполовину належать громадянам
країни-бенефіціара або Держави-учасниці, або
(ii) вони належать компаніям,
(c) вони відповідають одній з наступних умов: - офіс(и) правління та основне місце діяльності яких
знаходяться в країні-бенефіціарі або Державах-учасницях; або - які як мінімум наполовину належать країні-бенефіціару,
Державам-учасницям, державним організаціям або громадянам
країн-бенефіціарів або Держав-учасниць.
3. Кожна з умов, передбачених в параграфі 2, може
виконуватися в Державах-учасницях або різних країнах-бенефіціарах,
якщо всі такі країни-бенефіціари беруть участь в регіональній
кумуляції походження відповідно до положень Статті 86(1) та (5). В
подібних випадках продукція вважається походженням з
країни-бенефіціара, під прапором якої ходить судно або плавучий
рибозавод, як зазначено вище в пункті (b) параграфу 2.
Положення попереднього абзацу застосовуються тільки у випадку
дотримання положень, що містяться в Статті 86(2)(b) та (c).
Стаття 76
1. Без обмеження для застосування Статей 78 та 79 товари, не
повністю отримані в країні-бенефіціарі в значенні, передбаченому
Статтею 75, вважаються походженням з цієї країни при дотриманні
відповідних умов, сформульованих в Додатку 13a.
2. Якщо продукт, що отримав статус достатньо
обробленого/переробленого в країні-бенефіціарі відповідно до
параграфу 1, в подальшому піддався переробці в тій же країні та
буде використаний в якості матеріалу для виробництва іншого
продукту, використання сировини іноземного походження, що входить
в склад вихідного продукту враховуватися не буде.
Стаття 77
1. Перевірка виконання вимог, сформульованих в Статті 76(1),
проводиться по відношенню до кожного найменування товару, що
експортується.
Однак у випадках, коли в основі відповідного правила лежить
такий критерій, як максимально допустимий вміст матеріалів
іноземного походження, в цілях обліку відмінностей в рівнях витрат
та валютних курсів, вартість матеріалів іноземного походження
можна визначати як середню величину в порядку, описаному в
параграфі 2.
2. У випадках, згаданих у другій частині параграфу 1, середня
ціна франко-завод продукту та середня вартість матеріалів
іноземного походження, використаних в його виробництві, є,
відповідно, середнім арифметичним суми всіх цін франко-завод, за
якими ці продукти продавалися протягом попереднього фінансового
року, та середнім арифметичним суми вартостей всіх матеріалів
іноземного походження використаних в його виробництві за останній
фінансовий рік в країні експорту. Однак, якщо дані за весь
фінансовий рік відсутні, в розрахунок береться більш короткий
період, але не менш трьох місяців.
3. Експортери, що обрали визначення середніх показників для
розрахунку ціни франко-завод, зобов'язані послідовно застосовувати
такий метод підрахунків протягом всього року, наступного за
базовим фінансовим роком, або, протягом року, наступного за більш
коротким обраним періодом, прийнятим за базу розрахунку.
Застосування такого методу може бути припинено експортером у
випадку, якщо він встановить, що протягом відповідного фінансового
року або більш короткого репрезентативного строку, який складає не
менш трьох місяців, коливання витрат або валютних курсів, на яких
засновано застосування даного методу, припинились.
4. Середні показники, зазначені вище в параграфі 2,
приймаються, відповідно, за ціну франко-завод та вартість
матеріалів іноземного походження, які можуть використовуватися для
перевірки виконання критерію "максимально допустимий вміст
матеріалів іноземного походження".
Стаття 78
1. Без обмеження для застосування параграфу 3, нижчезазначені
операції не відповідають критерію достатньої обробки/переробки
незалежно від виконання умов, викладених в Статті 76:
(a) операції із забезпечення схоронності товарів під час їх
зберігання та транспортування;
(b) ділення та сортування партій, формування відправок;
(c) операції чищення, миття, видалення пилу, окислу, масел,
фарби та інших шарів та покриття;
(d) прасування або пресування тканин та текстильних виробів;
(e) прості операції фарбування та полірування;
(f) шелушіння або повне перемелювання рису, полірування та
глазурування рису та круп;
(g) операції з надання цукру кольору та аромату, формування
кускового цукру; повне або часткове подрібнення кристалічного
цукру;
(h) очищення від шкірки, видалення кісточок, шелушіння
фруктів, горіхів та овочів;
(i) операції точіння, прості операції подрібнення або
нарізання;
(j) просіювання або відбір, сортування, класифікація по
якості, упорядкування, калібрування (включаючи комплектування)
продуктів;
(k) прості операції розливу та фасування продуктів в бутилі,
консервні банки, балони, пакети, ящики, коробки, фіксація
продукції на лотках, картоні, а також інші прості операції з
пакування продуктів;
(l) прикріплення або нанесення на продукт або його упаковку
маркування, етикеток, логотипів та інших подібних відмітних
знаків;
(m) просте змішування однотипних або різнотипних продуктів;
додавання цукру до любих матеріалів;
(n) просте додавання води, розведення водою, дегідратація або
денатурація продуктів;
(o) проста збірка компонентів виробу з метою отримання
повного виробу, а також розібрання продукту на компоненти;
(p) комбінація двох або декількох операцій, перерахованих
вище в пунктах (a)-(o);
(q) забій худоби.
2. В цілях, передбачених параграфом 1, операції вважаються
простими, якщо для їхнього виконання не потрібне застосування
особливих навичок, створення або установки спеціальних станків,
механізмів та інструментів.
3. Для вирішення питання про те, чи є обробка та переробка,
яким піддається продукт, "недостатніми" в значенні, передбаченому
параграфом 1, враховуються всі операції, які виконуються в
країні-бенефіціарі з даним продуктом.
Стаття 79
1. В порядку відхилення від положень Статті 76 та з
урахуванням параграфів 2 та 3 цієї Статті, матеріали іноземного
походження, які, відповідно до вимог Переліку, що міститься в
Додатку 13а, не підлягають використанню у виробництві певного
продукту, можуть використовуватися в його виробництві за умови, що
їх маса нетто або загальна вартість у складі даного продукту не
перевищують, відповідно:
(a) 15% від маси продукту, якщо він підпадає під коди,
перераховані в Главах 2 та 4-24 Гармонізованої системи, за
виключенням перероблених продуктів рибальства, зазначених в
Главі 16;
(b) 15% від ціни франко-завод готового товару, якщо він
підпадає під будь-які інші коди, за виключенням продуктів, що
підпадають під товарні групи, перераховані в Главах 50-63
Гармонізованої системи, на які розповсюджуються допустимі
відхилення, зазначені в Примітках 6 і 7 Частини I Додатку 13a.
2. Відхилення, описане вище в параграфі 1, не є підставою для
перевищення яких-небудь відсоткових значень, в яких виражається
максимально допустимий вміст матеріалів іноземного походження,
зазначених в переліку Додатку 13a.
3. Параграфи 1 та 2 не відносяться до продуктів, повністю
отриманих в країні-бенефіціарі в значенні, передбаченому
Статтею 75. Однак, без обмеження для застосування Статтею 78 та
80(2), допустимі відхилення, що згадуються в даних параграфах,
застосовуються до сукупності усіх іноземних матеріалів,
використаних у виробництві продукту, згідно Додатку 13a (по
відношенню до даного продукту), та мають бути повністю отриманими
у відповідній країні-бенефіціарі.
Стаття 80
1. Питання щодо застосування додатків, які містяться в цьому
розділі, вирішується по відношенню до конкретного виду товару,
який є базовою одиницею в класифікації товарів в рамках
Гармонізованої системи.
2. Якщо партія товарів складається з ідентичних продуктів,
віднесених в рамках Гармонізованої системи до однієї й тієї ж
позиції, то в цілях застосування положень цього розділу
враховується кожна одиниця товару у складі даної партії.
3. У випадках, коли, у відповідності із Загальним правилом
інтерпретації 5 Гармонізованої системи, в цілях класифікації
товару в рамках даної системи упаковка вважається невід'ємною
частиною такого, вона має прийматися до уваги й при встановленні
походження товару.
Стаття 81
Аксесуари, запасні частини та інструменти, що поставляються
разом з одиницями устаткування, станків, приладів або транспортних
засобів, які зазвичай є невід'ємною частиною відповідного
устаткування та враховуються в його ціні, вважаються складовими
одного цілого з цим устаткуванням, станком, приладом або
транспортним засобом.
Стаття 82
Комплекти в значенні, яке визначається в Загальному правилі
інтерпретації 3 Гармонізованої системи, вважаються походженням з
країни-бенефіціара, якщо всі їхні складові є товарами походженням
з країни-бенефіціара.
У випадках, коли у склад комплекту входять товари як отримані
в країні-бенефіціарі, так й іноземного походження, комплект в
цілому, тим не менш, може вважатися походженням з
країни-бенефіціара, якщо вартість товарів іноземного походження,
що входять в нього, не перевищує 15% від ціни франко-завод
комплекту.
Стаття 83
Питання про те, чи є товар походженням з країни-бенефіціара,
вирішується без врахування наступних факторів, які можуть
відігравати ту чи іншу роль у його виробництві:
(a) енергія та паливо;
(b) установки та устаткування;
(c) прилади та інструменти;
(d) всі інші предмети та матеріали, які не входять та не
призначені для включення в кінцевий склад продукту.
Підрозділ 3
Принцип кумуляції
Стаття 84
Принцип двосторонньої кумуляції дозволяє розцінювати
продукти, що походять з Європейського Союзу, як матеріали, що
походять з країни-бенефіціара, коли вони стають частиною товару,
виробленого в такій країні, за умови, що відповідна обробка або
переробка таких товарів перевищує обсяг операцій, описаних у
Статті 78(1).
Стаття 85
a) Оскільки Туреччина надає режим тарифних преференцій для
товарів, що є походженням з країн-бенефіціарів і використовує по
відношенню до них поняття походження в значенні, наданому в цьому
розділі, то принцип кумулятивного походження товарів з Туреччини
дозволяє розцінювати товари, що походять з Туреччини як матеріали,
що походять з країни-бенефіціара, коли вони стають частиною
товару, виробленого в такій країні, за умови, що відповідна
обробка або переробка таких товарів перевищує обсяг операцій,
описаних у Статті 78(1).
b) Положення параграфа 1 застосовуються за умови, що
Туреччина надає аналогічний режим для товарів, що походять з
країни-бенефіціара, коли до складу таких товарів входять
матеріали, що походять з Європейського Союзу.
c) Положення параграфа 1 не відносяться до товарів, що
підпадають під коди, перелічені в Главах 1-24 Гармонізованої
системи.
d) Комісія має намір публікувати в Офіційному журналі
Європейського Співтовариства (серії C) дати, з яких будуть
вважатись виконаними умови, викладені в параграфах 1 та 2."
"Розділ 1A
Процедури та методи адміністративної співпраці,
які залишаться чинними до застосування системи
реєстрації експортерів
Підрозділ 1
Основні положення
Стаття 97k
1. Кожна країна-бенефіціар повинна дотримуватись або
забезпечувати дотримання наступних правил:
a) правил походження експортованих продуктів, зазначених у
Розділі 1;
b) правил оформлення та видачі сертифікатів походження за
формою "A";
c) положення з використання декларацій на інвойсах, зразок
яких надається в Додатку 6;
d) положення про методи адміністративної співпраці відповідно
до Статті 97s;
2. Компетентні органи країни-бенефіціара зобов'язані
співпрацювати з Комісією або державами-учасницями. Це
співробітництво включає:
a) надання всієї необхідної підтримки по запитам з боку
Комісії з метою моніторингу Комісією належного виконання схеми у
відповідній країні, включаючи організацію виїзних перевірок для
представників Комісії або митних органів Держав-учасниць;
b) без обмеження для застосування Статей 97s та 97t,
перевірку статусу походження товарів та дотримання інших умов,
закріплених у цьому розділі, у тому числі відносно виїзних
перевірок, організованих по запитах з боку Комісії або митних
органів Країн-учасниць у рамках розслідувань, що стосуються
походження товарів.
3. Якщо в країні-бенефіціарі призначені компетентні органи,
відповідальні за видачу сертифікатів походження форми "A",
здійснюється перевірка документальних доказів походження та
видаються сертифікати походження за формою "A" для експорту
товарів у Європейський Союз, то така країна-бенефіціар вважається
згодної з умовами, закріпленими в параграфі 1.
4. У випадках, коли країна або територія одержує або заново
одержує статус країни-бенефіціара відносно продуктів, зазначених у
Регламенті (ЄС) N 732/2008, генеральна система преференцій буде
поширюватися на товари, що походять з цієї країни або з території,
якщо вони були експортовані з країни-бенефіціара або з
території-бенефіціара не раніше дати, зазначеної в Статті 97s.
5. Сертифікат походження товарів форми "A" дійсний протягом
10 місяців після дати його видачі в країні експорту й протягом
зазначеного строку підлягає поданню в митні органи країни, що
імпортує.
Підрозділ 2
Процедури, що підлягають виконанню
при експорті товарів з країни-бенефіціара
Стаття 97l
1. Сертифікати походження форми "А видаються на підставі
письмової заяви від експортера або його вповноваженого
представника з додаванням всіх інших, які відносяться до справи,
та допоміжних документів, що доводять можливість видачі
сертифікатів походження за формою "A" на ці продукти.
2. Сертифікат надається експортерові під час експорту товарів
або коли експорт гарантований. Однак, у виняткових випадках
сертифікати походження форми "A" надаються після вивозу продукції,
якщо:
(a) сертифікат не був виданий на момент вивозу через допущені
помилки, внаслідок яких-небудь ненавмисних подій або особливих
обставин; або
(b) компетентним органам були надані переконливі докази того,
що сертифікат походження за формою "A" був виданий, але не був
прийнятий на момент ввозу товарів з яких-небудь технічних причин.
3. Компетентні органи вправі видати сертифікат згодом, якщо
вони попередньо переконаються, що інформація, надана експортером у
своїй заяві, відповідає даним його експортної справи, та що
сертифікат походження за формою "A", який відповідає вимогам цього
розділу, не був виданий експортерові при вивозі продуктів. У
випадку видачі сертифіката згодом у графі 4 сертифікати походження
за формою "A" робиться позначка "Issued retrospectively" або
"Delivre a posteriori".
4. У випадку крадіжки, втрати або знищення сертифіката
походження форми "A", експортер може звернутися в компетентні
органи, які видали його, з проханням надати дублікат сертифіката
на підставі документів на вивіз товару, наявних у експортера. У
випадку видачі дубліката в графі 4 сертифіката походження за
формою "A" робиться позначка "Duplicate" або "Duplicata", а також
вказуються дата видачі й номер первинного сертифіката. Термін дії
дубліката рахується з моменту видачі первинного сертифіката.
5. З метою перевірки товару на відповідність правилам
походження, компетентні органи мають право вимагати від експортера
надання будь-яких додаткових документів і проводити будь-які
додаткові перевірки на свій розсуд.
6. Графа 2 сертифіката походження форми "A" заповнюється за
бажанням. У графі 12 необхідно вказати "Європейський Союз" або
назву однієї з Держав-учасниць. Дата видачі сертифіката походження
форми "A" вказується в графі 11. Підпис у цій графі, яка
призначена для заповнення компетентним органом, що видав
сертифікат, також як і підпис уповноваженого представника
експортера в графі 12, повинна бути зроблена від руки.
Стаття 97m
1. Декларація на інвойсі оформлюється будь-яким експортером
стосовно до будь-якої партії товару, яка складається з однієї або
більше упаковок з продуктами місцевого походження, загальна
вартість яких не перевищує 6000 євро, за умови, що до цієї
процедури застосовано механізм адміністративної співпраці,
описаний у Статті 97k(2).
2. Експортер, який включає декларацію на інвойсі, повинен
бути готовий до того, щоб у будь-який час, на вимогу митних або
інших компетентних органів країни експорту, надати всі необхідні
документи, що підтверджують статус походження товару.
3. Декларація на інвойсі робиться експортером на англійській
або французькій мові шляхом друкованого набору в рахунку-фактурі,
транспортній накладній або іншому комерційному документі або
шляхом проставляння на такому документі штампа з декларацією,
текст якої надається в Додатку 18. Якщо декларація робиться від
руки, варто користуватися стійким чорнилом і писати друкованими
літерами. Під декларацією на інвойсі ставиться оригінал підпису
експортера від руки.
4. Умови використання декларації на інвойсі:
(a) одна декларація на інвойсі оформляється для кожної
партії;
(b) якщо товари в складі партії вже пройшли перевірку в
країні, що експортує, на відповідність визначенню "продукти
місцевого походження", експортер може послатися на таку перевірку
в декларації на інвойсі.
5. Коли застосовується принцип кумуляції походження
відповідно до Статей 84, 85 або 86, компетентні органи країни -
бенефіціара, у яку надійшла заява на видачу сертифіката походження
форми "A" для продуктів, вироблених з використанням матеріалів, що
походять з країни, з якою можливе застосування принципу кумуляції,
повинні спиратися у своєму рішенні на наступні документи:
- у випадку двосторонньої кумуляції - на доказ походження,
наданий постачальником експортеру та оформлений відповідно до
положень підрозділу 5,
- у випадку кумуляції з Туреччиною, - на доказ походження,
наданий постачальником експортеру й оформлений відповідно до
правил походження ГСП, які діють у Туреччині,
У випадках, перерахованих у першому, другому, третьому та
четвертому абзацах першої частини параграфа 5, у графі 4
сертифіката походження за формою "A", залежно від конкретного
випадку, робиться позначка "EU cumulation" (кумуляція в межах ЄС),
"Turkey cumulation" ("кумуляція з Туреччиною"), "extended
cumulation with country x" ("розширена кумуляція з країною х") або
"Cumul UE" (франц. "кумуляція в межах ЄС") або "Cumul Turquie"
(франц. "кумуляція з Туреччиною"), "cumul etendu avec le pays x"
(франц. "розширена кумуляція із країною х"), відповідно.
Підрозділ 3
Процедури, що підлягають виконанню
при ввезенні товарів для вільного обігу
в Європейському Союзі
Стаття 97n
1. Сертифікати походження форми "A" або декларації на інвойсі
надаються в митні органи Країн-учасниць відповідно до порядку
подачі митних декларацій.
2. Докази походження товарів, пред'явлені митним органам
країни, що імпортує, по закінченню терміну дії, зазначеного в
Статті 97k(5), можуть бути прийняті з метою застосування тарифних
преференцій, якщо причиною несвоєчасного надання таких документів
стали які-небудь надзвичайні обставини. У всіх інших випадках
запізнього надання вищевказаних документів митні органи країни
імпорту вправі прийняти відповідні докази походження товарів, якщо
самі товари були пред'явлені митниці до завершення вищезазначеної
дати.
Стаття 97o
1. Якщо імпорт товарів у незібраному вигляді в значенні,
передбаченому Загальним правилом інтерпретації Гармонізованої
системи пунктом 2(a), на прохання імпортера та на умовах,
поставлених митними органами Країни-учасниці, а також за умови, що
ці товари підпадають під Розділи XVI-XVII або категорії 7308 або
9406 Гармонізованої системи, здійснюється частинами, то в момент
ввезення першої частини поставки митним органам може бути
пред'явлено єдине свідоцтво про походження таких товарів на всю
поставку.
2. На прохання імпортера та з урахуванням вимог, пред'явлених
митними органами Країни-учасника, що імпортує, єдиний доказ
походження товарів може бути надано митним органам при ввезенні
першої партії, якщо товари:
(a) імпортуються в рамках частих і постійних потоків товарів,
що мають істотну комерційну вартість;
(b) є предметом одного договору купівлі-продажу, сторони
якого засновані в країні експорту або в Державах-учасниках;
(c) мають той самий класифікаційний (восьмизначний) код в
Об'єднаній товарній номенклатурі;
(d) постачаються винятково тим самим експортером, призначені
для того самого імпортера й проходять процедури митного очищення в
тому самому офісі митної служби тієї ж Держави-учасниці.
Вищеописана процедура застосовується протягом строку,
встановленого компетентними митними органами.
Стаття 97p
1. Коли товари місцевого походження надходять у ведення
митної служби конкретної Держави-учасниці, первинний доказ
походження таких товарів може бути замінений одним або декількома
сертифікатами походження форми "A" з метою відправлення всіх або
частини таких товарів у будь-який інший пункт призначення в рамках
Європейського Союзу або в Туреччину.
2. Сертифікати, що заміняють сертифікати походження форми "A"
видаються митною службою, під контроль якої надходять відповідні
товари. Замінний сертифікат видається на письмовий запит особи, що
здійснює реекспорт продукції.
3. У верхній правій графі замінного сертифіката вказується
найменування країни транзиту, де він був виданий. У графі 4
робиться позначка "Replacement certificate" або "Certificat de
remplacement", а також вказуються дата видачі й номер первинного
сертифіката. Найменування особи, що здійснює реекспорт продукції,
вказується в графі 1. Найменування кінцевого вантажоодержувача
можна вказати в графі 2. Всі відомості про продукти, що
реекспортуються, які містяться в первинному сертифікаті,
переносяться в графи 3-9, а посилання на рахунок-фактуру особи, що
здійснює реекспорт продукції, надається в графі 10.
4. Представники митних органів, що видали замінний сертифікат
підписують його в графі 11. Обов'язки цих органів обмежуються
видачею сертифіката. У графі 12 вказуються відомості про країну
походження й країну призначення товарів відповідно до первинного
сертифіката. У даній графі ставиться підпис особи, що здійснює
реекспорт продукції. Особа, що здійснює реекспорт продукції,
розписавшись у даній графі, діючи сумлінно не несе
відповідальності за точність відомостей, що містились в первинному
сертифікаті.
5. Представники митних органів, які попросили виконати дії,
описані в параграфі 1, повинні вказати в первинному сертифікаті
вагу, кількість і склад товару, а також зазначити номери
відповідного замінного сертифіката або сертифікатів. Первинний
сертифікат повинен зберігатися в цих митних органах не менше трьох
років. До сертифіката, що заміняє, може додаватися ксерокопія
первинного сертифіката.
6. Якщо продукт придбав статус продукту місцевого походження
в результаті регіональної кумуляції, замінний сертифікат
походження може складатися при відправленні продуктів у Туреччину
тільки в тому випадку, якщо ця країна застосовує такі ж правила
регіональної кумуляції, що і Європейський Союз.
Стаття 97q
1. На товар, що відправляється в малих обсягах від одних
приватних осіб іншим приватним особам або являє собою частину
особистого багажу мандрівників, статус "товарів місцевого
походження" і система тарифних преференцій, що згадується в
Статті 66, поширюються без пред'явлення сертифіката походження
форми "А" або декларації на інвойсі, за умови, що:
(a) i) ввіз таких продуктів здійснюється не в рамках торговельної
угоди; ii) вони заявляються на митниці як ті, задовольняють критерії
для застосування схеми;
(b) вірогідність заяви, зазначеного в пункті (a)(ii), не
викликає сумнівів.
2. Імпорт товарів не розцінюється як ввіз таких у рамках
торговельної угоди, якщо виконуються всі нижченаведені умови:
(a) їхній ввіз не є систематичним;
(b) ввозяться тільки продукти, призначені для особистого
споживання їхніми одержувачами, мандрівниками або членами їхніх
родин;
(c) про відсутність комерційного призначення даних продуктів
можна судити за їхнім виглядом й кількістю.
3. Загальна вартість товару, зазначеного в параграфі 2, не
повинна перевищувати 500 євро, якщо це товар у малих обсягах, і
1200 євро, якщо цей товар входить до складу особистого багажу
мандрівника.
Стаття 97r
1. Виявлення незначних розбіжностей між відомостями,
зазначеними в сертифікаті походження форми "A" або в декларації на
інвойсі, і відомостями, зазначеними в документах, які
пред'являються митним органам з метою виконання митних
формальностей, пов'язаних з імпортом товару, саме по собі не тягне
визнання сертифіката походження за формою "A" або декларації на
інвойсі недійсними. Якщо митні органи в належному порядку
встановлять, що ці документи в цілому вірогідно відображають
основні характеристики товарів, то вони можуть прийняти
сертифікат.
2. Наявність у сертифікаті походження форми "A", сертифікаті
форми EUR.1 або декларації на інвойсі, очевидних технічних помилок
не є підставою для відмови в прийнятті цього документа, якщо такі
помилки не тягнуть виникнення сумнівів щодо вірогідності
відомостей, що містяться в даному документі.
Підрозділ 4
Методи адміністративної співпраці
Стаття 97s
1. Країни-бенефіціари зобов'язані повідомити в Комісію
найменування й адреси органів, що перебувають на їхніх територіях,
які вповноважені видавати сертифікати походження форми "A",
надавши зразки відбитків печатки, що використовується такими
органами, а також найменування й адреси державних органів,
відповідальних за контроль відносно сертифікатів походження за
форми "A" або декларацій на інвойсі.
Комісія буде передавати цю інформацію в митні органи
Держав-учасниць. Якщо така інформація передається у зв'язку із
внесенням змін у раніше передані відомості, Комісія повинна
вказувати дату введення в чинність відповідних нових печаток
відповідно до інструкцій, отриманих від компетентних органів
країни-бенефіціара. Подібна інформація призначається виключно для
службового користування; однак, у випадках ввезення товарів для
вільного обігу, що відповідають митні органи мають право
показувати зразки відбитків відповідних печаток імпортерам або
їхнім уповноваженим представникам.
Країни-бенефіціари, органи яких вже надали інформацію,
передбачену в першій частині даного параграфа, зобов'язані
надавати її повторно тільки у випадках, коли в ній відбулися
які-небудь зміни.
2. В цілях, пов'язаних зі Статтею 97k(4), Комісія має намір
публікувати в Офіційному журналі Європейського Співтовариства
(серії C) дати, з яких країни або території, прийняті або заново
прийняті в число країн-бенефіціарів по продуктах, зазначеним у
Регламенті ЄС N 732/2008, виконали зобов'язання, закріплені в
параграфі 1.
3. На прохання країн-бенефіціарів Комісія надасть зразки
відбитків печаток митних органів Держав-учасниць для засвідчення
сертифіката форми EUR.1.
Стаття 97t
1. Подальші перевірки сертифікатів походження форми "A" або
декларацій на інвойсі, виконуються періодично, або у випадках,
коли в митних органів Держав-учасниць виникають обґрунтовані
сумніви в їхній дійсності, статусі походження відповідних
продуктів або дотриманні інших вимог, передбачених цим розділом.
2. У випадках, коли митні органи Держав-учасниць вимагають
проведення додаткової перевірки, вони повинні повертати сертифікат
походження форми "A", рахунок-фактуру, якщо останній був їм
наданий, декларацію на інвойсі, або копії таких документів у
компетентні органи країни-бенефіціара, що експортує, по мірі
можливості вказуючи підстави для свого запиту. До запиту на
перевірку додаються будь-які добуті митними органами документи й
матеріали, з яких слідує, що вірогідність відомостей, зазначених у
сертифікаті або інших документах, перебуває під сумнівом.
Якщо митні органи Держав-учасниць вирішать призупинити дію
тарифних преференцій до одержання результатів перевірки, вони
можуть запропонувати імпортерові забрати відповідні продукти з
урахуванням обмежень, пов'язаних з необхідними заходами судового
захисту (можливого арешту продуктів та ін.).
3. Для проведення подальшої перевірки за запитом митних
органів Держав-учасниць та направлення їм результатів такої
перевірки призначається строк не більше шести місяців або, у
випадках, коли запити направляються в Туреччину з метою перевірки
замінних сертифікатів про походження, оформлених на території цієї
країни на основі сертифікатів походження за формою "A" або
декларацій на інвойсі, оформлених в країні-бенефіціарі, - не
більше восьми місяців від дня відправлення запиту. З результатів
перевірки повинно чітко випливати, чи відноситься відповідний
доказ походження товарів до фактично експортованих продуктів, і чи
можна вважати їх продуктами, що походять з країни-бенефіціара.
4. У випадках, коли сертифікати походження форми "A"
видаються на підставі двосторонньої кумуляції, до відповіді на
запит перевірки додаються копії свідоцтв про перевезення товарів
за формою EUR.1 або, при необхідності, відповідних декларацій,
включених у рахунки-фактури.
5. Якщо відповідь на запит про проведення відповідної
перевірки не надходить у митні органи в строк, зазначений вище в
параграфі 3, або отримана відповідь не містить достатньої
інформації, для встановлення дійсності розглянутих документів або
реального походження товарів, то в компетентні органи
країни-бенефіціара направляється повторне повідомлення про
необхідність перевірки. Якщо після відправлення другого
повідомлення, органи, що запросили перевірку, не одержать
інформації про її результати протягом чотирьох місяців від дня
відправлення другого запиту, або отримана відповідь не буде
містити достатньої інформації, для встановлення дійсності
розглянутих документів або реального походження товарів, органи,
що запросили перевірку, за винятком випадків, коли відсутність
задовільного результату викликана надзвичайними обставинами, мають
право відмовити відповідному експортерові в тарифних преференціях.
6. Якщо в результаті перевірки або на основі якої-небудь
іншої отриманої інформації буде встановлене порушення правил
походження, країна-бенефіціар, що експортує товари, повинна буде -
за власною ініціативою або на вимогу митних органів
Держав-учасниць - провести належні розслідування або організувати
їхнє проведення в терміновому порядку з метою виявлення й
припинення подібних порушень. Комісія або митні органи
Держав-учасниць можуть брати участь у проведенні таких
розслідувань.
7. На випадок подальших перевірок сертифікатів походження
форми "A" експортери зобов'язані зберігати всі необхідні
документи, що підтверджують статус походження відповідних товарів,
а компетентні органи країни-бенефіціара, що експортує, зобов'язані
зберігати копії таких сертифікатів, так само як і будь-яких
супутніх експортних документів. Такі документи підлягають
зберіганню протягом трьох років після закінчення року видачі
сертифіката походження форми "A".
Підрозділ 5
Процедури, що застосовуються у зв'язку
із двосторонньою кумуляцією
Стаття 97v
1. Як доказ статусу походження товарів з Європейського Союзу
слугує наступне:
(a) пред'явлення сертифіката форми EUR.1, зразок якого
надається в Додатку 21, або
(b) пред'явлення декларації на інвойсі, текст якої надається
в Додатку 18. Декларація на інвойсі, може бути складена будь-яким
експортером стосовно партій товару, що походить з Європейського
Союзу, загальна вартість яких не перевищує 6000 євро, або
уповноваженим експортером, зареєстрованим у Європейському Союзі.
2. Експортер або його вповноважений представник зазначає в
графі 2 сертифіката форми EUR.1 наступні дані: "GSP beneficiary
countries" та"EU" або "Pays beneficiaires du SPG" та "UE"
("країни-бенефіціари ГСП" та "ЄС" по-англійському або
по-французькому, відповідно).
3. Положення цього Розділу, що стосуються видачі,
використання й подальшої перевірки сертифікатів походження
форми "A", з відповідними змінами застосовуються до сертифікатів
форми EUR.1 та, крім положень, що стосуються їхньої видачі, до
декларацій на інвойсі.
4. Митні органи Держав-учасниць можуть дозволити будь-якому
експортерові (далі - "уповноважений експортер"), що часто
поставляє товари, походженням з Європейського Союзу, у рамках
системи двосторонньої кумуляції, надавати декларацію на інвойсі
незалежно від вартості відповідних товарів, якщо такий експортер
надасть митним органам переконливі гарантії, необхідні для
підтвердження:
(a) статусу походження товарів й
(b) дотримання інших вимог, що діють в даній
Державі-учасниці.
5. Митні органи можуть надавати експортерові статус
уповноваженого експортера за умови дотримання таким експортером
встановлених ними вимог. Митні органи присвоюють уповноваженому
експортерові номер митного дозволу, який він повинен буде
зазначати в декларації на інвойсі.
6. Митні органи зобов'язані контролювати використання
уповноваженим експортером такого дозволу й мають право в будь-який
час відкликати його.
Дозвіл відкликається митними органами в кожному з наступних
випадків:
(a) уповноважений експортер більше не надає гарантій,
зазначених у параграфі 4;
(b) уповноважений експортер не виконує умов, зазначених у
параграфі 5;
(c) уповноважений експортер використовує дозвіл іншим
неналежним чином.
7. Уповноважений експортер не зобов'язаний підписувати
декларацію на інвойсі, якщо він надасть митним органам лист, у
якому буде зазначено, що уповноважений експортер приймає на себе
всю відповідальність за будь-яку оформлену ним декларацію на
інвойсі. Маючи такий лист, митні органи будуть вважати, що
декларація підписана.
Стаття 2
Країни-бенефіціари повинні направити в Комісію інформацію,
передбачену в Статті 68(3) Регламенту (ЄС) N 2454/93, з
урахуванням змін, внесених цим Регламентом, та інформацію,
передбачену Статтею 69 вищевказаного Регламенту, не пізніше, ніж
за три місяці до початку застосування на їхніх територіях системи
зареєстрованих експортерів.
1 липня 2016 року й не пізніше 1 липня 2019 року Комісія
перевірить готовність країн-бенефіціарів до застосування системи
зареєстрованих експортерів і за результатами перевірки запропонує
їм внести необхідні корективи.
Стаття 3
1. Дійсний Регламент набуває чинності на сьомий день після
опублікування його тексту в "Офіційному журналі Європейського
Союзу".
2. Застосування дійсного Регламенту почнеться з 1 січня
2011 року.
3. З урахуванням пункту (1) параграфа 4 цієї Статті, стосовно
Статей 68-71, 90-97i і 97j(2), а також пункти (8) і (9) Статті 1
почнуть діяти з 1 січня 2017 року.
4. Країни-бенефіціари, які не готові впровадити на своїх
територіях системи зареєстрованих експортерів до дати, зазначеної
в параграфі 3, та ті, що направили письмовий запит у Комісію до
1 липня 2016 року, або яким Комісія, у відповідності із другим
абзацом Статті 2, запропонує зробити які-небудь корективи, вправі
продовжувати застосування положень, які містяться в Розділі 1A
Глави 2(IV) та Додатках 17 і 18 Регламенту (ЄС) N 2454/93 із
врахуванням змін, внесених дійсним Регламентом, до 1 січня
2020 року.
5. Пункт (2) Статті 1 діє до дати, зазначеної в параграфі 3,
або, стосовно країн-бенефіціарів, що згадані в параграфі 4, до
дати, зазначеної в параграфі 4.
Всі положення цього Регламенту мають обов'язкову чинність і
пряме відношення до всіх Держав-учасниць.
Текст Регламенту підписаний у Брюсселі 18 листопада
2010 року.
За дорученням Комісії: Голова Хосе Мануэль БАРРОЗО

Додаток I

Додаток 13a
(посилання у статті 76(1))

Вступні зауваження
до Переліку операцій по обробці або переробці,
які надають статус походження

Примітка 1 - Загальна інформація
1.1. Даний Додаток визначає правила для всієї продукції, але
факт включення продукції до Переліку не означає, що дана продукція
охоплена схемою розповсюдження тарифних преференцій (ГСП,
Генеральна система преференцій). Список продукції охопленої ГСП,
сфера преференцій ГСП та виключення застосування для деяких
країн-бенефіціарів, визначені в Регламенті (ЕС) N 723/2008 (на
період з 1 січня 2009 року по 31 грудня 2011 року).
1.2. Даним Додатком встановлено умови у відповідності зі
статтею 76, згідно яких продукція визнається походженням з
країни-бенефіціара, що розглядається. Існує 4 різні види правил,
які змінюються залежно від продукції:
(а) від початку та до кінця обробки або переробки
максимальний вміст матеріалів іноземного походження не повинен
бути перевищеним;
(б) від початку та до кінця обробки або переробки, 4-значна
позиція або 6-значна підпозиція виготовленої продукції, згідно з
Гармонізованою Системою, відмінна від 4-значної позиції або
6-значної підпозиції матеріалів, які використані, згідно з
Гармонізованою Системою;
(в) виконання спеціальних операцій з обробки та переробки;
(г) виконання обробки або переробки з деяких повністю
одержаних матеріалів
Примітка 2 - Структура Переліку
2.1. Стовпчик 1 і 2 описує одержану продукцію. У стовпчику 1
наведено присвоєний номер групи, номер 4-значної позиції або
6-значної підпозиції, згідно з Гармонізованою Системою. У
стовпчику 2 наведено опис товару, який використовується у цій
системі для даної товарної позиції або групи. В стовпчику 3 для
кожної позиції у стовпчиках 1 та 2, згідно з Примітками 2.4,
встановлено правило ("певні операції"). Ці певні операції
стосуються тільки матеріалів іноземного походження. Якщо в деяких
випадках запису в стовпчику 1 передує напис "ех" ("за
виключенням"), це означає, що правила стовпчика 3 поширюються
тільки на частину товарної позиції, яку описано в стовпчику 2.
2.2. Якщо в стовпчику 1 наведено декілька позицій або
підпозицій Гармонізованої Системи або надано номер групи та в
стовпчику 2 наведено загальний опис продукції, то правила
суміжного стовпчика 3 відносяться до всієї продукції, яка за
Гармонізованою Системою класифікується у позиції цієї групи або
тільки у позиції чи підпозиції згруповані разом у стовпчику 1.
2.3. Якщо у застосованому переліку наведено різні правила,
застосовані до різної продукції в межах однієї товарної позиції,
то у кожному підпункті міститься опис тієї частини товарної
позиції, для якої наведено правило стовпчика 3, розташоване поруч
з ним.
2.4. Якщо в стовпчику 3 знаходиться два альтернативних
правила, розділені сполучником "або", експортер має право обирати
одно з них.
2.5. В більшості випадків, правила зазначені в стовпчику 3
повинні застосовуватися до всіх країн бенефіціарів (також ті
бенефіціари "Спеціальні умови для найменш розвинених країн"
(LDCs НРК) (ГСП) також загальновизнаний відомий як "Все, крім
зброї" або EBA, і ті вигоди від генеральної схеми ГСП або
особливий стимул сталого розвитку та належного управління, також
відомий як "GSP +" "ГСП+". Однак до деякої продукції, походженням
з НРК слід застосовувати менш суворі правила. У цих випадках
стовпчик 3 розбивається на 2 колонки, (a) та (b), у колонці (a)
відображено правило, яке застосовується для НРК та у колонці (b)
відображено правило, яке застосовується до всіх інших країн
бенефіціарів.
Країни, які користуються спеціальними умовами для найменш
розвинених країн, перелічені у Регламенті (ЄС) N 732/2008.
Примітка 3 - Приклади того, як застосовувати правила
3.1. Положення статті 76(2), має відношення до продукції, яка
одержала статус походження й використовується у виробництві іншої
продукції, застосовується незалежно від того, чи було набуто цей
статус на підприємстві, де ці продукти використовувалися, або на
іншому заводі в країні-бенефіціарі або в ЄС.
3.2. У відповідності зі статтею 78, виконувані обробка або
переробка повинні виходити за рамки переліку операцій, згаданих у
цій статті. Якщо цього не відбудеться, товари не повинні
претендувати на надання переваг режиму пільгового тарифу, навіть
якщо умови, зазначені в списку нижче будуть виконані.
Відповідно до положення, зазначеного у першому абзаці,
правила у списку представляють мінімальну кількість потрібної
обробки або переробки, і виконання додаткової обробки або
переробки також надає статус походження, і навпаки, виконання
меншої кількості обробки або переробки не може надавати статус
походження. Таким чином, якщо правило передбачає застосування
матеріалів іноземного походження, які можуть бути використані на
певному рівні виробництва, використання такого матеріалу на
ранньому етапі виробництва допускається, та використання таких
матеріалів на більш пізньому етапі не дозволяється.
3.3. Без шкоди для Приміток 3.2, де правило містить вираз
"Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій", матеріали будь-яких
позицій (навіть матеріалів з тим же описом і позицією, що й
продукція) можуть бути використані, за умови, яких-небудь
конкретних обмежень, які можуть також міститися в правилах.
Проте, вираз "Виготовлення з матеріалів будь-яких позицій, у
тому числі інших матеріалів товарної позиції..." або "Виготовлення
з матеріалів будь-яких позицій, у тому числі інші матеріали тієї ж
позиції, що й продукція" означає, що матеріали будь-яких позицій
можуть бути використані, за винятком того ж самого опису, як і
продукція, зазначена в стовпчику 2 переліку.
3.4. Коли правила у переліку вказують, що продукція може бути
виготовлена з більш ніж одного матеріалу, це означає, що можуть
бути використані один або кілька матеріалів. Це не вимагає
використання всіх матеріалів.
3.5. Коли правила у переліку вказують, що продукція може бути
виготовлена з конкретного матеріалу, то правило не перешкоджає
використанню також інших матеріалів, які в силу притаманної їм
властивості, не в змозі задовольнити цій умові.
Примітка 4 - Загальні положення, що стосуються деяких видів
сільськогосподарської продукції
4.1. Сільськогосподарські товари, що класифікуються у групах
6, 7, 8, 9, 10, 12 і позиції 2401, які вирощені або зібрані на
території країни-бенефіціара, слідує трактувати як походження з
території цієї країни, навіть якщо вони вирощені з насіння,
цибулин, кореневища, живців, прищеп, пагонів, бруньок або інших
живих частини рослин, імпортованих з іншої країни.
4.2. У випадках, коли у відношенні вмісту цукру іноземного
походження в конкретній продукції є обмеження, то для розрахунку
такого обмеження враховується вага цукру позиції 1701 (сахароза) і
1702 (фруктози, глюкози, лактози, мальтози, ізоглюкози або
інвертного цукру), що використовуються у виробництві готової
(кінцевої) продукції та використовуються у виробництві товарів
іноземного походження, включених у готову(кінцеву) продукцію.
Примітка 5 - Термінологія, що використовується у відношенні
деяких видів текстильної продукції
5.1. Термін "натуральні волокна" використовується в Переліку
для позначення інших волокон, ніж штучні та синтетичні волокна.
Він обмежується тими стадіями, які відбуваються до стадії
прядіння, в тому числі відходи, і, якщо не вказано інше, включає в
себе волокна, які були піддані кардо- чи гребнечесанню, але не
піддані прядінню.
5.2. Термін "натуральні волокна" включає в себе кінське
волосся класифіковане за товарною позицією 0503, шовк за позиціями
5002 і 5003, а також вовняні волокна, тонкий або грубий волос
тварин за товарними позиціями з 5101 по 5105, бавовняні волокна за
товарними позиціями з 5201 по 5203, й інших волокон рослинного
походження за позиціями з 5301 по 5305.
5.3. Терміни "текстильна волокниста маса", "хімічні
матеріали" та "матеріали для виробництва паперу" використовуються
в переліку для опису матеріалів, які не класифіковані в
главах 50-63, які можуть бути використані для виробництва штучних,
синтетичних або паперових волокон або пряжі.
5.4. Термін "штучні штапельні волокна" використовується в
Переліку для позначення джгутів з синтетичних або штучних волокон,
штапельного волокна або відходів, із позиції з 5501 по 5507.
Примітка 6 - Припустимі відхилення застосовані до продукції
зробленої з суміші текстильних матеріалів
6.1. У випадках, коли для даної продукції з Переліку робиться
посилання на це Зауваження, умови, що викладені в стовпчику 3, не
можуть бути застосовані до будь-яких основних текстильних
матеріалів, використовуваних при виготовленні цієї продукції і
які, разом узяті, становлять 10% або менше від загальної ваги усіх
використаних основних текстильних матеріалів. (Див. також
Зауваження 6.3 і 6.4).
6.2. Однак, припустимі відхилення, зазначені у Зауваженні 6.1
можна застосовувати тільки до продукції зі змішаним складом, яку
було зроблено з двох або більше основних текстильних матеріалів.
Основними текстильними матеріалами є наступні:
- шовк,
- вовна,
- грубий волос тварин,
- тонкий волос тварин,
- кінський волос,
- бавовна,
- матеріали для виробництва паперу, папір,
- льон,
- волокно конопляне,
- джут та інші текстильні луб'яні волокна,
- сизаль та інші текстильні волокна рослин роду Agave
(агава),
- волокна кокосу, абаки, рами та інші рослинні текстильні
волокна,
- синтетичні хімічні нитки,
- штучні хімічні нитки,
- струмопровідні (електропровідні) нитки,
- синтетичні штучні волокна з поліпропілену,
- синтетичні штучні волокна з поліестру,
- синтетичні штучні волокна з поліаміду,
- синтетичні штучні волокна з поліакрілонітрилу,
- синтетичні штучні волокна з поліимиду,
- синтетичні штучні волокна з політетрафторетилену,
- синтетичні штучні волокна з поліфеніленсульфіду,
- синтетичні штучні волокна з полівінілхлориду,
- інші синтетичні штучні волокна,
- штучні волокна з віскози,
- інші штучні волокна,
- пряжа виготовлена з поліуретану, сегментована гнучкими
сегментами з поліефіру, позументна або не позументна,
- пряжа виготовлена з поліуретану, сегментована гнучкими
сегментами з поліестру, позументна або не позументна,
- вироби товарної позиції 5605 (металізована пряжа), що
включає стрічку, основа якої складається з алюмінієвої фольги або
пластикової плівки або без покриття алюмінієвим порошком,
завширшки не більше 5 мм, яка закріплена за допомогою прозорого
або кольорового клею між двома шарами пластикової плівки,
- інші вироби товарної позиції 5605,
- скловолокно,
- волокна з металу.
Приклад:
Пряжа, класифікована за товарною позицією 5205, яку вироблено
з бавовняних волокон товарної позиції 5203 та синтетичних волокон
товарної позиції 5506, є змішаною пряжею. Таким чином, синтетичні
волокна іноземного походження, які не задовольняють правилам
походження, можуть бути використані у її виробництві за умови, що
їх загальна вага не перевищує 10% від ваги пряжі.
Приклад:
Вовняна тканина товарної позиції 5112, вироблена з вовняної
пряжі товарної позиції 5107 та пряжі з синтетичних волокон
товарної позиції 5509, є змішаною тканиною. Таким чином, пряжа з
синтетичних волокон, яка не задовольняє правилам походження, або
пряжа з вовни, яка не задовольняє правилам походження, або
поєднання цих двох компонентів, можуть бути використані за умови,
що їх загальна вага не перевищує 10% від ваги тканини.
Приклад:
Тафтингові текстильні тканини (тканини з прошивним ворсом)
товарної позиції 5802, вироблені з бавовняної пряжі товарної
позиції 5205 та бавовняних тканин товарної позиції 5210, є тільки
змішаним продуктом у випадку, якщо бавовняна тканина сама являє
собою змішану тканину вироблену з пряжі, яка класифікується за
двома різними товарними позиціями, або якщо використана бавовняна
пряжа сама по собі являє суміш.
Приклад:
Якщо розглянуті тафтингові текстильні тканини були зроблені з
бавовняної пряжі товарної позиції 5205 та синтетичних тканин
товарної позиції 5407, то, очевидно, що пряжі, використані для
виробництва, складаються з двох окремих основних текстильних
матеріалів, та тафтингова текстильна тканина є, відповідно,
змішаною продукцією.
6.3. У випадку з продукцією, що включає "пряжу виготовлену з
поліуретану, сегментовану гнучкими сегментами з поліефіру,
позументну або не позументну", припустиме відхилення відносно цієї
пряжі становить 20%.
6.4. У випадку з продукцією, що включає "стрічку, основа якої
складається з алюмінієвої фольги або пластикової плівки або без
покриття алюмінієвим порошком, завширшки не більше 5 мм, яка
закріплена за допомогою прозорого або кольорового клею між двома
шарами пластикової плівки", припустиме відхилення відносно цієї
стрічки становить 30%.
Примітка 7 - Інші припустимі відхилення, застосовні до деякої
текстильної продукції
7.1. Коли в Переліку робиться посилання на це Зауваження,
текстильні матеріали, що не задовольняють правилу, викладеному в
переліку в стовпчику 3 для відповідної змішаної (штучної)
продукції, можуть бути використані за умови, що вони
класифікуються в іншій позиції ніж дана продукція та їх вартість
не перевищує 8% від відпускної (франко-завод) ціни продукції.
7.2. Без шкоди обмеження для Зауваження 7.3, матеріали, які
не класифікуються в межах Груп 50-63 можуть бути вільно
використані у виробництві текстильних виробів, незалежно від того
містять вони текстиль чи ні.
Приклад:
Якщо правило в Переліку передбачає, що для конкретної
текстильної продукції (наприклад, штани), повинна бути використана
пряжа, це не заважає використовувати вироби з металу, такі як
ґудзики, оскільки ґудзики не класифікуються в межах Груп 50-63. З
тієї ж причини, це не заважає використовувати застібки
"блискавки", хоча застібки "блискавки", зазвичай, містять
текстиль.
7.3. Коли застосовується відсоткове правило, вартість
матеріалів, які не класифікуються в межах Груп 50-63, повинні бути
прийняті до уваги при розрахунку вартості матеріалів іноземного
походження, які входять до складу продукції.
Примітка 8 - Визначення специфічних процесів і простих
операцій, які здійснюються у відношенні до деякої продукції
Групи 27
8.1. Для товарних позицій 2707 і 2713, "специфічними
процесами" є наступні:
(а) вакуумна дистиляція;
(б) процес вторинної дистиляції з ретельним процесом
фракціонування (');
(в) крекінг;
(г) риформінг;
(д) екстракція за допомогою селективних розчинників;
(е) процес, що включає всі наступні операції: обробку
концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або сірчаним ангідридом;
нейтралізацію лужними агентами; знебарвлення та очищення
природними активними землями, активованим деревного вугіллям чи
бокситом;
(ж) полімеризація;
(з) алкалізація;
(і) ізомеризація.
8.2. Для товарних позицій 2710, 2711 і 2712, "специфічними
процесами" є наступні:
(а) вакуумна дистиляція;
(б) процес вторинної дистиляції з ретельним процесом
фракціонування (');
(в) крекінг;
(г) риформінг;
(д) екстракція селективними розчинниками;
(е) процес, що включає всі наступні операції: обробку
концентрованою сірчаною кислотою, олеумом або сірчаним ангідридом;
нейтралізацію лужними агентами; знебарвлення та очищення
природними активними землями, активованим деревним вугіллям чи
бокситом;
(ж) полімеризація;
(з) алкілування;
(і) ізомеризація;
(к) щодо важких мастил, які підпадають тільки під товарну
позицію "ex" 2710, знесірчення із застосуванням водню, що
призводить до відновлення принаймні 85% сірки, яка міститься в
продуктах, що обробляються (ASTM D 1266-59 T метод);
(л) відносно продукції, що підпадає тільки під товарну
позицію 2710, видалення парафіну шляхом використання процесу
іншого, ніж фільтрації;
(м) щодо важких мастил, які підпадають тільки під товарну
позицію "ex" 2710, обробка воднем під тиском понад 20 бар і
температурі понад 250 град.C, з використанням каталізатора, який
призначений не для ефекту десульфурації (видалення сірки), коли
водень є активним елементом у хімічній реакції. Подальша обробка
воднем мастил товарної позиції 2710 (наприклад, гідроочищення або
знебарвлення), з метою, особливо, для поліпшення кольору або
стабільності не може, однак, вважатися специфічним процесам;
(н) у відношенні мазуту, який підпадає тільки під товарну
позицію "ex" 2710, атмосферна дистиляція, за умови, що менш ніж
30% цих продуктів за обсягом, включаючи втрати, очищується при
300 град.C по ASTM D 86 методу;
(о) у відношенні важких дистилятів, крім газойлів і мазуту,
які підпадають тільки під товарну позицію "ex" 2710, обробка за
допомогою високочастотного електричного кистьового розряду.
(п) у відношенні сирої нафти (крім вазеліну, озокериту, воску
буровугільного (лігнітнітного) або воску торф'яного, парафіну, які
містять за вагою менше 0,75% нафти мастил), які підпадають тільки
під товарну позицію "ex" 2712, знежирення шляхом дробової
кристалізації, знежирювання методом фракційної кристалізації
8.3. Для цілей товарних позицій "ex" 2707 і 2713, прості
операції, такі, як очищення, декантирування, знесолення,
сепарація, фільтрація, забарвлення, маркування, отримання вмісту
сірки в результаті змішування продукції з різним вмістом сірки,
або будь-яке поєднання цих операцій чи інші операції, не надають
статусу походження.
---------------- (') Див додаткову примітку 4 (б) до групи 27 Комбінованої
номенклатури.
Перелік
продуктів та операцій по обробці/переробці,
які надають продукції статус походження

---------------------------------------------------------------------------- | Позиція | Опис товару | Обробка або переробка, що застосовується | | ГС | |до матеріалів, що не походять з території | | | | країни, яка надає статус походження | |---------+---------------------+------------------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 1 |Живі тварини |Всі тварини групи 1, повністю отримані | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 2 |М'ясо і харчові |Виробництво, при якому все м'ясо та | | |м'ясні субпродукти |харчові м'ясні субпродукти в продуктах | | | |цієї глави повністю отримані | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Риба і ракоподібні, |Вся риба і ракоподібні, молюски та інші | |Група 3 |молюски та інші |водні безхребетні повністю отримані | | |водні безхребетні, за| | | |винятком: | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |О304 |Філе рибне та інше |Виробництво, при якому використовуються | | |м'ясо риби |всі матеріали Групи 3 повністю отримані | | |(подрібнене або | | | |неподрібнене), свіжі,| | | |охолоджені | | | |заморожених | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |О305 |Риба сушена, солона |Виробництво, при якому використовуються | | |або в розсолі; риба |всі матеріали Групи 3 повністю отримані | | |копчена; піддана або | | | |не піддіна тепловій | | | |обробці до або під | | | |час копчення; рибне | | | |борошно тонкого і | | | |грубого помелу і | | | |гранули з риби, | | | |придатні для | | | |споживання людьми | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 0306 |Ракоподібні, у |Виробництво, при якому використовуються | | |панцирі або без |всі матеріали Групи 3 повністю отримані | | |панцира, сушені, | | | |солоні або в | | | |розсолі; ракоподібні,| | | |у панцирі, зварені | | | |на пару або у | | | |киплячій воді, | | | |охолоджені або не | | | |охолоджені, морожені,| | | |сушені, солоні або в | | | |розсолі; борошно | | | |тонкого і грубого | | | |помелу і гранули з | | | |ракоподібних, | | | |придатні для | | | |споживання людьми | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 0307 |Молюски, у панцирі |Виробництво, при якому використовуються | | |або без панциря, |всі матеріали Групи 3 повністю отримані | | |сушені, солоні або в | | | |розсолі; водні | | | |безхребетні крім | | | |ракоподібних та | | | |молюсків, сушені, | | | |солоні або в | | | |розсолі; борошно | | | |тонкого і грубого | | | |помелу, крупи та | | | |гранули водяних | | | |безхребетних, крім | | | |ракоподібних, | | | |придатні для | | | |споживання людьми | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 4 |Молочна продукція; |Виробництво при якому: | | |яйця птахів; |- всі використані матеріали Групи 4 | | |натуральний мед; |повністю отримані; і | | |харчові продукти |- вага використаного цукру (?) не | | |тваринного |перевищує 40% від ваги кінцевої | | |походження, в іншому |продукції | | |місці не пойменовані | | | |або не включені; | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Продукти тваринного |Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 5 |походження, в іншому |позиції | | |місці не пойменовані | | | |або не включені, за | | | |винятком: | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 051191|Не придатні для |Вся ікра, яйця та молоки повінстю | | |вживання в їжу яйця |отримані | | |риб, ікра та молока | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 6 |Живі дерева та інші |Виробництво, при якому використовуються | | |рослини; цибулини, |всі матеріали Групи 6 повністю отримані | | |коріння і інші | | | |подібні; зрізані | | | |квіти і декоративна | | | |зелень | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 7 |Їстівні овочі, деякі |Виробництво, при якому використовуються | | |коренеплоди і |всі матеріали Групи 7 повністю отримані | | |бульбоплоди | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 8 |Їстівні фрукти і |Виробництво при якому: | | |горіхи; шкурка |- всі фрукти, горіхи і шкурки цитрусових | | |цитрусових або динь |або динь, які використовуються Групою 8 | | | |повністю отримані, і | | | |- вага використаного цукру (?) не | | | |перевищує 40% від ваги кінцевої | | | |продукції | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 9 |Кава, чай, мате та |Виробництво з матеріалів будь-яких | | |прянощі |позицій | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 10 |Злаки |Виробництво, при якому всі матеріали, що | | | |використовуються в Групі 10 повністю | | | |отримані | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Продукція |Виробництво, при якому всі використані | |Групи 11 |борошномельно- |матеріали, Груп 10 і 11, позицій 0701 і | | |круп'яної |2303, а також підпозиції 0710 10 повністю | | |промисловості; солод;|отримані | | |крохмаль; інулін, | | | |пшенична клейковина, | | | |за винятком: | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 1106 |Борошно тонкого і |Висушування і помел бобових овочів позиції| | |грубого помелу та |0708 | | |порошок з сушених і | | | |очищених бобових | | | |овочів позиції 0713 | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 12 |Олійне насіння і |Виробництво з матеріалів будь-яких | | |плоди; інше зерно, |позицій, крім позиції продукту | | |насіння і плоди; | | | |промислові або | | | |лікарські рослини; | | | |солома і фураж | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 13 |Природній лак; |Виробництво з матеріалів будь-якої позиції| | |камеді, смоли та інші|при якому вага використаного цукру (?) не | | |рослинні соки і |перевищує 40% від ваги кінцевої | | |екстракти |продукції | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 14 |Рослинні матеріали |Виготовлення з матеріалів будь-яких | | |для плетіння; |позицій | | |рослинні продукти не | | | |пойменовані або не | | | |включені в іншому | | | |місці | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Тваринні або рослинні|Виробництво з матеріалів будь-яких | |Групи 15 |жири і масла та |підпозицій, крім підпозиції подукту | | |продукти їх | | | |розщеплення; готові | | | |харчові жири; | | | |тваринного або | | | |рослинного походження| | | |воски; за винятком: | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |1501- |Жири з свиней, птиці,|Виробництво з матеріалів будь-яких | |1504 |великої рогатої |позицій, крім позиції продукту | | |худоби, овець або | | | |кіз, риби та інші | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |1505, |Жиропіт і одержувані |Виробництво з матеріалів будь-яких | |1506 і |з нього жирові |позицій | |1520 |речовини (включаючи | | | |ланолін). Інші жири | | | |та олії тваринного | | | |походження та їх | | | |фракції, рафіновані | | | |або нерафіновані, але| | | |не хімічно | | | |модифіковані. | | | |Гліцерин, сирий; | | | |гліцерин води та | | | |гліцерин лугу. | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |1509 і |Оливкова олія та її |Виробництво, при якому всі використовувані| |1510 |фракції |в ньому рослинні матеріали повинні | | | |повністю отримані | |---------+---------------------+------------------------------------------| |1516 і |Тваринні або рослинні|Виробництво з матеріалів будь-яких | |1517 |жири і масла та їх |позицій, крім позиції товару, при якому | | |фракції, частково або|вага всіх використовуваних матеріалів | | |повністю |Групи 4 не перевищує 40% від ваги | | |гідрогенізовані, |кінцевого продукту | | |інтеретеріфіціровані,| | | |реетеріфіціровані | | | |або елаїдинізовані, | | | |рафіновані або | | | |нерафіновані, але не | | | |піддані подальшій | | | |обробці. | | | |Маргарин; придатні в | | | |їжу суміші або готові| | | |продукти з тваринних | | | |або рослинних жирів | | | |або оліїй або фракцій| | | |різних жирів або олій| | | |з цієї Групи, крім | | | |харчових жирів або | | | |масел та їх фракцій | | | |позиції 1516 | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 16 |Готові продукти з |Виробництво: | | |м'яса, риби або |- з матеріалів будь-яких позицій, крім | | |ракоподібних, |м'яса і харчових субпродуктів м'яса | | |молюсків або інших |Групи 2 і матеріалів Групи 16, які | | |водяних безхребетних |отримані з м'яса та їстівних м'ясних | | | |субпродуктів Групи 2, і | | | |- у якому всі використовувані матеріали | | | |Групи 3 і матеріали Групи 16 отримані з | | | |риби і ракоподібних, молюсків та інших | | | |водних безхребетних Групи 3 повністю | | | |отримані | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 17 |Цукор і кондитерські |Виробництво з матеріалів будь-яких | | |вироби з цукру, за |позицій, крім позиції продукту | | |винятком: | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 1702 |Інші види цукру, |Виробництво з матеріалів будь-яких | | |включаючи хімічно |позицій, крім позиції продукту в якому | | |чисті лактозу і |маса використовуваних матеріалів під | | |глюкозе, у твердому |позиціями 1101-1108, 1701 та 1703 не | | |стані; цукрові |перевищує 30% від маси кінцевої | | |сиропи, штучний мед, |продукції | | |змішаний або не | | | |змішаний з | | | |натуральним медом; | | | |карамелі | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 1702 |Хімічно чисті |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |мальтоза та фруктоза |позиції, включаючи інші матеріали позиції | | | |1702 | |---------+---------------------+------------------------------------------| |1704 |Кондитерські вироби з|Виробництво з матеріалів будь-яких | | |цукру (включаючи |позицій, крім позиції продукту, і в якому:| | |білий шоколад), не |- індивідуальний вага цукру (?) і | | |містять какао |матеріали з Групи 4 не перевищувала 40% | | | |від ваги кінцевого продукту, і | | | |- загальна (сумарна) вага цукру (?) і | | | |матеріали з Групи 4 не перевищувала 60% | | | |від ваги кінцевого продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 18 |Какао та продукти з |Виробництво з матеріалів будь-яких | | |нього |позицій, крім позиції товару, і в якому: | | | |- індивідуальний вага цукру (?) і | | | |матеріали з Групи 4 не перевищувала 40% | | | |від ваги кінцевого продукту, і | | | |- загальна (сумарна) вага цукру (?) і | | | |матеріали з Групи 4 не перевищувала 60% | | | |від ваги кінцевого продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 19 |Виготовлення із зерна|Виробництво з матеріалів будь-яких | | |хлібних злаків, |позицій, крім позиції продукту, і в якому:| | |борошна, крохмалю |- вага використовуваних матеріалів Групи | | |або молока; борошняні|2, 3 і 16, не перевищує 20% від ваги | | |кондитерські вироби |кінцевої продукції, і | | | |- вага використовуваних матеріалів позицій| | | |1006 і 1101-1108, не перевищує 20% від | | | |ваги кінцевої продукції, і | | | |- індивідуальний вага цукру (?) і | | | |матеріали з Групи 4 не перевищувала 40% | | | |від ваги кінцевого продукту, і | | | |- загальна (сумарна) вага цукру (?) і | | | |матеріали з Групи 4 не перевищувала 60% | | | |від ваги кінцевого продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Продукти переробки |Виробництво з матеріалів будь-яких | |Група 20 |овочів, фруктів, |позицій, крім позиції продукту, при якому | | |горіхів або інших |вага використаного цукру (?) не перевищує | | |частин рослин, за |40% від ваги кінцевої продукції | | |винятком: | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |2002 і |Помідори, гриби і |Виробництво, при якому всі матеріали, що | |2003 |трюфелі приготовлені |використовуються Групами 7 і 8 повністю | | |або консервовані без |отримані | | |додавання оцту | | | |оцтової кислоти | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Різні харчові |Виробництво з матеріалів будь-яких | |Група 21 |продукти; за |позицій, крім позиції продукту, в які: | | |винятком: |- індивідуальний вага цукру (?) і | | | |матеріали з Групи 4 не перевищувала 40% | | | |від ваги кінцевого продукту, і | | | |- загальна (сумарна) вага цукру (?) і | | | |матеріали з Групи 4 не перевищувала 60% | | | |від ваги кінцевого продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |2103 |Соуси і продукти для |Виробництво з матеріалів будь-яких | | |приготування соусів; |позицій, крім позиції продукту. Проте, | | |змішані приправи і |можливе використання гірчичного порошку | | |продукти для |або гірчичної муки або готової гірчиці | | |приготування приправ;|Виробництво з матеріалів будь-яких | | |гірчичний порошок і |позицій | | |гірчична мука і | | | |готова гірчиця | | | |- Соуси і продукти | | | |для приготування | | | |соусів; змішані | | | |приправи і продукти | | | |для приготування | | | |приправ | | | |- гірчичний порошок і| | | |гірчична мука і | | | |готова гірчиця | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 22 |Алкогольні і |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |безалкогольні напої |позиції, крім позиції відповідного | | |та оцет |продукту і позицій 2207 та 2208, в якому: | | | |- усі використані матеріали підпозицій | | | |0806 10, 2009 61 і 2009 69 повинні бути | | | |повністю отримані, і | | | |- індивідуальний вага цукру (?) і | | | |матеріали з Групи 4 не перевищувала 40% | | | |від ваги кінцевого продукту, і | | | |- загальна (сумарна) вага цукру (?) і | | | |матеріали з Групи 4 не перевищувала 60% | | | |від ваги кінцевого продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Залишки і відходи |Виробництво з матеріалів будь-яких | |Групи 23 |харчової |позицій, крім позиції продукту | | |промисловості; готові| | | |корми для тварин, за | | | |винятком: | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 2303 |Залишки від |Виробництво з матеріалів будь-яких | | |виробництва крохмалю |позицій, крім позиції продукту, в якому | | | |вага використовуваних матеріалів Групи 10 | | | |не перевищує 20% від ваги кінцевої | | | |продукції | |---------+---------------------+------------------------------------------| |2309 |Продукти, що |Виробництво з матеріалів будь-яких | | |використовуються для |позицій, крім позиції продукту, в які: | | |годівлі тварин |- всі використані матеріали Груп 2 і 3 | | | |повинні бути повністю отримані, і | | | |- вага використовуваних матеріалів Груп 10| | | |і 11 і позицій 2302 і 2303, не перевищує | | | |20% від ваги кінцевої продукції, і | | | |- індивідуальний вага цукру (?) і | | | |матеріали з Групи 4 не перевищувала 40% | | | |від ваги кінцевого продукту, і | | | |- загальна (сумарна) вага цукру і | | | |матеріали з Групи 4 не перевищувала 60% | | | |від ваги кінцевого продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Тютюн і промислові |Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 24 |замінники тютюну; за |позиції, при якому вага використовуваних | | |винятком: |матеріалів Групи 24, не перевищує 30% від | | | |загальної ваги використовуваних матеріалів| | | |Групи 24 | |---------+---------------------+------------------------------------------| |2401 |Тютюнова сировина; |Вся тютюнова сировина та тютюнові відходи | | |тютюнові відходи |Групи 24 повинні бути повністю отримані | |---------+---------------------+------------------------------------------| |2402 |Сигари, сигари з |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |відрізаними кінцями, |позиції, крім позиції продукту та позиції | | |сигарили та сигарети |2403, при якому вага використовуваних | | |з тютюну або з |матеріалів з позиції 2401 не перевищує 50%| | |заміннику тютюну |від загальної ваги використовуваних | | | |матеріалів позиції 2401 | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Сіль; сірка; землі та|Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 25 |каміння; штукатурні |позиції, крім позиції відповідного | | |матеріали, вапно і |продукту, | | |цемент; за винятком: |або | | | |Виробництво, при якому вартість усіх | | | |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 2519 |Подрібнений природний|Виробництво з матеріалів будь-якої | | |карбонат магнію |позиції, крім позиції відповідного | | |(магнезит), в |продукту. Однак, може бути використаний | | |герметично закритих |природний карбонат магнію (магнезит) | | |контейнерах, і оксид | | | |магнію, з домішками | | | |або без домішок, крім| | | |плавленої магнезії | | | |або перепаленої | | | |(агломерованої) | | | |магнезії | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 26 |Руди, шлак і зола |Виробництво з матеріалів будь-якої | | | |позиції, крім позиції відповідного | | | |продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Паливо мінеральне, |Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 27 |нафта та продукти її |позиції, крім позиції відповідного | | |перегонки; |продукту, | | |бітумінозні речовини,|або | | |мінеральні воски, за |Виробництво, при якому вартість усіх | | |винятком: |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 2707 |Масла, в яких вага |Операції по рафінуванню та/або один чи | | |ароматичних складових|більше специфічних процесів (?) | | |частин перевищує вагу|або | | |неароматичних |Інші операції, в яких усі використані | | |складових, аналогічні|матеріали повинні класифікуватися в | | |мінеральні масла, |позиції, відмінній від позиції продукту. | | |одержані дистиляцією |Однак, матеріали тієї ж позиції, що і | | |високотемпературного |продукт, можуть використовуватися за | | |кам'яновугільного |умови, що їх загальна вартість не | | |дьогтю, понад 65% |перевищує 50% від ціни франко-завод | | |обсягу дистилюється |продукту | | |при температурі до | | | |250 град.С (включаючи| | | |суміші нафтових | | | |спиртів та бензолу), | | | |що використовуються | | | |для виробництва | | | |енергії або нагріву | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |2710 |Нафта і |Операції по рафінуванню та/або один чи | | |нафтопродукти, |більше специфічних процесів (?) | | |отримані з |або | | |бітумінозних |Інші операції, в яких усі використані | | |матеріалів, крім |матеріали повинні класифікуватися в | | |сирих; продукти, в |позиції, відмінній від позиції продукту. | | |іншому місці не |Однак матеріали тієї ж позиції, що і | | |пойменовані або не |продукт, можуть використовуватися за | | |включені, що містять |умови, коли їх загальна вартість не | | |70% ваги або більше |перевищує 50% від ціни франко-завод | | |нафти або |продукту | | |нафтопродуктів, | | | |отриманих з | | | |бітумінозних | | | |матеріалів, причому | | | |ці нафтопродукти є | | | |основними складовими | | | |підготовки; | | | |відпрацьовані | | | |мастила | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |2711 |Гази нафтові та інші |Операції по рафінуванню та/або один чи | | |газоподібні |більше специфічних процесів (?) | | |вуглеводні |або | | | |Інші операції, в яких усі використані | | | |матеріали повинні класифікуватися в | | | |позиції, відмінній від позиції продукту. | | | |Однак матеріали тієї ж позиції, що і | | | |продукт, можуть використовуватися за | | | |умови, коли їх загальна вартість не | | | |перевищує 50% від ціни франко-завод | | | |продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |2712 |Вазелін нафтовий; |Операції по рафінуванню та/або один чи | | |парафін, віск |більше специфічних процесів (?) | | |нафтовий |або | | |мікрокристалічний, |Інші операції, в яких усі використані | | |гач парафіновий, |матеріали повинні класифікуватися в | | |озокерит, віск |позиції, відмінній від позиції продукту. | | |буровугільний, віск |Однак матеріали тієї ж позиції, що і | | |торф'яний, інші |продукт, можуть використовуватися за | | |мінеральні воски та |умови, коли їх загальна вартість не | | |аналогічні продукти, |перевищує 50% від ціни франко-завод | | |отримані в |продукту | | |результаті синтезу | | | |або інших процесів, | | | |забарвлені або | | | |незабарвлені | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |2713 |Кокс нафтовий, бітум |Операції по рафінуванню та/або один чи | | |нафтовий та інші |більше специфічних процесів (?) | | |залишки від переробки|або | | |нафти або |Інші операції, в яких усі використані | | |нафтопродуктів, |матеріали повинні класифікуватися в | | |отриманих з |позиції, відмінній від позиції продукту. | | |бітумінозних порід |Однак матеріали тієї ж позиції, що і | | | |продукт, можуть використовуватися за | | | |умови, коли їх загальна вартість не | | | |перевищує 50% від ціни франко-завод | | | |продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Продукти неорганічної|(a) |(b) Інших країн-бенефіціарів | |Група 28 |хімії; органічних або|Найменш |Виробництво з матеріалів | | |неорганічних сполук |розвинені|будь-якої позиції, крім позиції | | |дорогоцінних металів,|країни |відповідного продукту. Однак, | | |рідкоземельних |(Далі |використання матеріалів однієї | | |металів, |"НРС") |з продуктом коду можливо, коли | | |радіоактивних | |їх загальна вартість не | | |елементів або | |перевищує 20% від ціни | | |ізотопів; за | |франко-завод продукту, | | |винятком: | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |ex 2811 |Сірки триоксид | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | | | |Виготовлення з двоокису сірки | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |ex 2840 |Перборат натрію | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | | | |Виробництво з динатрію | | | | |тетрабората пентагідратного | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |2843 |Метали дорогоцінні у |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |колоїдному стані; |позиції, включаючи інші матеріали позиції | | |органічні та |2843 | | |неорганічні сполуки | | | |дорогоцінних металів,| | | |з відомою або | | | |невідомою хімічною | | | |речовиною; амальгами | | | |дорогоцінних металів | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 2852 |- Сполуки ртуті у | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |внутрішніх ефірах та | |Виробництво з матеріалів | | |їх галогеновані, | |будь-якої позиції. Проте, | | |сульфовані, | |вартість усіх використаних | | |нітровані або | |матеріалів позиції 2909 не | | |нітрозовані похідні | |повинна перевищувати 20% від | | | | |ціни франко-завод продукту | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | | |---------------------+---------+--------------------------------| | |- Сполуки ртуті в | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |нуклеїнових кислотах | |Виробництво з матеріалів | | |та їх солях, з | |будь-якої позиції. Проте, | | |відомою або невідомою| |вартість усіх використаних | | |хімічною речовиною; | |матеріалів позицій 2852, 2932, | | |інші гетероциклічні | |2933 і 2934 не повинна | | |сполуки | |перевищувати 20% від ціни | | | | |франко-завод продукту | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |ex |Органічна хімія, за | |(b) Інших країн-бенефіціарів | |Група 29 |винятком: | |Виробництво з матеріалів | | | | |будь-якої позиції, крім позиції | | | | |відповідного продукту. Однак, | | | | |матеріали тієї ж позиції, що і | | | | |сам продукт можливо | | | | |використання, коли їх загальна | | | | |вартість не перевищує 20% від | | | | |ціни франко-завод продукту | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |ex 2905 |Алкоголят металів у | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |спиртах цієї позиції | |Виробництво з матеріалів | | |та з етанолу, за | |будь-якої позиції, включаючи | | |винятком: | |інші матеріали з позиції 2905. | | | | |Однак, використання алкоголятов | | | | |металів цієї позиції можливо, | | | | |коли їх загальна вартість не | | | | |перевищує 20% від ціни | | | | |франко-завод продукту | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |2905 43 |Маніт; Д-глюціт | |(b) Інших країн-бенефіціарів | |2905 44 |(сорбітол); гліцерин | |Виробництво з матеріалів | |2905 45 | | |будь-якої підпозиції, крім | | | | |підпозиції відповідного | | | | |продукту. Однак, використання | | | | |матеріалів однієї з продуктом | | | | |підпозиції можливо, коли їх | | | | |загальна вартість не перевищує | | | | |20% від ціни франко-завод | | | | |продукту | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |2915 |Кислоти ациклічні | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |монокарбонові | |Виробництво з матеріалів | | |насичені та їх | |будь-якої позиції. Проте, | | |ангідриди, | |вартість усіх використаних | | |галогенангідриди, | |матеріалів позицій 2915 і 2916 | | |пероксиди та | |не повинна перевищувати 20% від | | |пероксикислоти; їх | |ціни франко-завод продукту | | |галогеновані, | |або | | |сульфовані, | |Виробництво, при якому вартість | | |нітровані або | |усіх використаних матеріалів не | | |нітрозовані похідні | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |ex 2932 |- Внутрішні ефіри та | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |їх галогеновані, | |Виробництво з матеріалів | | |сульфовані, | |будь-якої позиції. Проте, | | |нітровані або | |вартість усіх використаних | | |нітрозовані похідні | |матеріалів позиції 2909 не | | | | |повинна перевищувати 20% від | | | | |ціни франко-завод продукту | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | | |---------------------+---------+--------------------------------| | |- Циклічних ацеталей | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |і внутрішніх | |Виробництво з матеріалів | | |напівацеталі та їх | |будь-якої позиції. | | |галогеновані, | |або | | |сульфовані, нітровані| |Виробництво, при якому вартість | | |або нітрозовані | |усіх використаних матеріалів не | | |похідні | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |2933 |Гетероциклічні | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |сполуки, що містять | |Виробництво з матеріалів | | |тільки гетероатом(и) | |будь-якої позиції. Проте, | | |азоту | |вартість усіх використаних | | | | |матеріалів позицій 2932 і 2933 | | | | |не повинна перевищувати 20% від | | | | |ціни франко-завод продукту | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |2934 |Нуклеїнові кислоти та| |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |їх солі, з відомою та| |Виробництво з матеріалів | | |невідомою хімічною | |будь-якої позиції. Проте, | | |речовиною; інші | |вартість усіх використаних | | |гетероциклічні | |матеріалів позицій 2932, 2933 і | | |сполуки | |2934 не повинна перевищувати | | | | |20% від ціни франко-завод | | | | |продукту | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 30 |Фармацевтична |Виготовлення з матеріалів будь-яких | | |продукція |позицій | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 31 |Добрива | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | | | |Виробництво з матеріалів | | | | |будь-якої позиції, крім позиції | | | | |відповідного продукту. Однак, | | | | |використання матеріалів однієї | | | | |з продуктом позиції можливо, | | | | |коли їх загальна вартість не | | | | |перевищує 20% від ціни | | | | |франко-завод продукту | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |Група 32 |Екстракти дубильні | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |або фарбувальні; | |Виробництво з матеріалів | | |таніни та їх похідні;| |будь-якої позиції, крім позиції | | |барвники, пігменти та| |відповідного продукту. Однак, | | |інші фарбувальні | |використання матеріалів однієї | | |речовини, фарби і | |з продуктом позиції можливо, | | |лаки; шпаклівки та | |коли їх загальна вартість не | | |інших мастики; | |перевищує 20% від ціни | | |чорнило | |франко-завод продукту | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |ex |Ефірні олії та | |(b) Інших країн-бенефіціарів | |Група 33 |резиноїди; | |Виробництво з матеріалів | | |парфумерні, | |будь-якої позиції, крім позиції | | |косметичні або | |відповідного продукту. Однак, | | |туалетні засоби; за | |використання матеріалів однієї | | |винятком: | |з продуктом позиції можливо, | | | | |коли їх загальна вартість не | | | | |перевищує 20% від ціни | | | | |франко-завод продукту | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |ex 3301 |Ефірні олії (що | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |містять або не | |Виробництво з матеріалів | | |містять терпени), | |будь-якої позиції, крім позиції | | |включаючи конкрети і | |відповідного продукту. Однак, | | |абсолюти; резиноїди; | |використання матеріалів однієї | | |екстраговані ефірні | |з продуктом позиції можливо, | | |олії; концентрати | |коли їх загальна вартість не | | |ефірних олій у жирах,| |перевищує 20% від ціни | | |в жирних оліях, у | |франко-завод продукту | | |восках або як, | |або | | |отримані шляхом | |Виробництво, при якому вартість | | |анфлеражу або | |усіх використаних матеріалів не | | |мацерації; терпенові | |перевищує 50% від ціни | | |побічні продукти | |франко-завод продукту | | |детерпенаціі ефірних | | | | |олій; водні дистиляти| | | | |та водні розчини | | | | |ефірних олій | | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Мило, поверхнево- |Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 34 |активні органічні |позиції, крім позиції відповідного | | |речовини, миючі |продукту. Однак, використання матеріалів | | |засоби, мастильні |однієї з продуктом позиції можливо, коли | | |матеріали, штучні |їх загальна вартість не перевищує 20% від | | |воски, готові воски, |ціни франко-завод продукту | | |для чищення або |або | | |полірування, свічки |Виробництво, при якому вартість усіх | | |та аналогічні вироби,|використаних матеріалів не перевищує 70% | | |модельні пасти, |від ціни франко-завод продукту | | |"зуболікарський віск | | | |"і суміші на основі | | | |гіпсу, за винятком: | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 3404 |Штучні воски та |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |готові воски: |позиції | | |- На основі парафіну,| | | |нафтових віск, | | | |восків, отриманих з | | | |бітумінозних | | | |мінералів, м'який | | | |віск або очищений | | | |віск | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 35 |Білкові речовини; | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |модифіковані | |Виробництво з матеріалів | | |крохмалі, клеї; | |будь-якої позиції, крім позиції | | |ферменти | |відповідного продукту, при якому| | | | |вартість усіх використаних | | | | |матеріалів не перевищує 50% від | | | | |ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |Група 36 |Вибухові речовини; | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |піротехнічні вироби; | |Виробництво з матеріалів | | |сірники; сплави | |будь-якої позиції, крім позиції | | |пірофорні, деякі | |відповідного продукту. Однак, | | |горючі речовини | |використання матеріалів однієї | | | | |з продуктом позиції можливо, | | | | |коли їх загальна вартість не | | | | |перевищує 20% від ціни | | | | |франко-завод продукту | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |Група 37 |Фотографічні або | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |кінематографічні | |Виробництво з матеріалів | | |товари | |будь-якої позиції, крім позиції | | | | |відповідного продукту. Однак, | | | | |використання матеріалів однієї | | | | |з продуктом позиції можливо, | | | | |коли їх загальна вартість не | | | | |перевищує 20% від ціни | | | | |франко-завод продукту | | | | |або | | | | |використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |ex |Різні хімічні | |(b) Інших країн-бенефіціарів | |Група 38 |продукти; за | |Виробництво з матеріалів | | |винятком: | |будь-якої позиції, крім позиції | | | | |відповідного продукту. Однак, | | | | |використання матеріалів однієї | | | | |з продуктом позиції можливо, | | | | |коли їх загальна вартість не | | | | |перевищує 20% від ціни | | | | |франко-завод продукту | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |ex 3803 |Масло талове | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |рафіноване | |Переробка з сирої талової олії | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |ex 3805 |Спирти сульфітного | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |скипидару, очищені | |Очищення шляхом дистиляції або | | | | |рафінування сирих спиртів | | | | |сульфітного скипидару | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |ex 3806 |Каніфоль | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | | | |Виробництво із смоляних кислот | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |ex 3807 |Дьоготь деревний | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |(дьоготь з деревної | |Перегонки деревної смоли | | |смоли) | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |3809 10 |Оздоблювальні | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |матеріали, барвники | |Виробництво, при якому вартість | | |для прискорення | |усіх використаних матеріалів не | | |фарбування або | |перевищує 50% від ціни | | |фіксації барвників та| |франко-завод продукту | | |інші продукти і | | | | |препарати (наприклад,| | | | |перев'язувальні | | | | |матеріали і | | | | |протрави), які | | | | |використовуються в | | | | |текстильній, | | | | |паперовій, шкіряній | | | | |та такого типу | | | | |промисловостях, в | | | | |іншому місці не | | | | |пойменовані або не | | | | |зазначені: На основі | | | | |крохмалистих речовин | | | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |3823 |Промислові | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |монокарбонові жирні | |Виробництво з матеріалів | | |кислоти; кислотні | |будь-якої позиції, включаючи | | |олії після переробки;| |інші матеріали позиції 3823 | | |промислові жирні | |або | | |спирти | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |3824 60 |Сорбіт, крім | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |підпозиції 2905 44 | |Виробництво з матеріалів | | | | |будь-якої підпозиції, крім | | | | |підпозиції відповідного продукту| | | | |та матеріалів з підпозиції | | | | |2905 44. Однак, використання | | | | |матеріалів однієї з продуктом | | | | |підпозиції можливо, коли їх | | | | |загальна вартість не перевищує | | | | |20% від ціни франко-завод | | | | |продукту | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |ex |Пластмаси та вироби з| |(b) Інших країн-бенефіціарів | |Група 39 |них; за винятком: | |Виробництво з матеріалів | | | | |будь-якої позиції, крім позиції | | | | |відповідного продукту. | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |ex 3907 |- Сополимер, | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |виготовлений з | |Виробництво з матеріалів | | |полікарбонату і | |будь-якої позиції, крім позиції | | |акрилонітрил | |відповідного продукту. Однак, | | |бутадієн-стиролу | |використання матеріалів однієї | | |(ABS) | |з продуктом коду можливо, коли | | | | |їх загальна вартість не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту(5) | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | | |---------------------+---------+--------------------------------| | |- Поліестер | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | | | |Виробництво з матеріалів | | | | |будь-якої позиції, крім позиції | | | | |відповідного продукту. | | | | |або | | | | |Виробництво з полікарбонату | | | | |тетрабромо-(бісфенолу A) | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |ex 3920 |Іономірні лист або | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |фільм (плити або | |Виробництво з термопластичної | | |плівки з | |частки солі, що представляє | | |іоносодержащіх | |собою сополімер етилену та | | |полімерів) | |метакрилової кислоти, частково | | | | |нейтралізованої іонами металу, в| | | | |основному цинку, і натрію | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |ex 3921 |Плівка із пластику, | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |металізовані | |Виробництво з поліефірних плівок| | | | |високої прозорості і товщиною | | | | |менше 23 мікрон(6) | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Гума та вироби з неї;|Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 40 |за винятком: |позиції, крім позиції відповідного | | | |продукту. | | | |або | | | |Виробництво, при якому вартість усіх | | | |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |4012 |Шини пневматичні з | | | |каучуку відновлені, | | | |що були у вжитку; | | | |шини масивні або | | | |пневматичні, | | | |протектори і стрічки | | | |бандажні з каучуку: | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Шини пневматичні |Відновлення протектора шин, що були у | | |відновлені; шини |вжитку | | |масивні або | | | |пневматичні з | | | |каучуку | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Інше |Виробництво з матеріалів будь-якої | | | |позиції, крім позицій 4011 і 4012 | | | |або | | | |Виробництво, при якому вартість усіх | | | |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Необроблені шкури |Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 41 |(крім натурального |позиції, крім позиції відповідного | | |хутра) та шкіра, за |продукту | | |винятком: | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |з 4101 |Необроблені шкури |Виробництво з матеріалів будь-якої | |по 4103 |великої рогатої |позиції | | |худоби (включаючи | | | |буйволів) або тварин | | | |родини конячих (свіжі| | | |або солоні, сушені, | | | |оброблені вапном, | | | |зольні, мариновані | | | |або консервовані | | | |іншим способом, але | | | |не дублені, не | | | |пергаментовані і не | | | |піддані будь-якої | | | |додаткової обробки), | | | |в тому числі | | | |неострижені і спилок;| | | |необроблені шкури | | | |овець або шкурки | | | |ягнят (свіжі або | | | |солоні, сушені, | | | |оброблені вапном, | | | |зольні, мариновані | | | |або консервовані | | | |іншим способом, але | | | |не дублені, не | | | |пергаментовані або | | | |піддані подальшій | | | |обробці), в тому | | | |числі з шерстю і | | | |спилок, крім тих, які| | | |виключені приміткою | | | |1(c) до Групи 41; | | | |інші сиром'ятні шкури| | | |(свіжі або солоні, | | | |сушені, оброблені | | | |вапном, зольні, | | | |мариновані або | | | |консервовані іншим | | | |способом, але не | | | |дублені, не | | | |пергаментовані або | | | |піддані подальшій | | | |обробці), у тому | | | |числі неострижені і | | | |спилок, крім | | | |зазначених у примітці| | | |1(b) або 1(c) до | | | |Групи 41 | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |з 4104 |Шкіри й шкіри |Повторне дублення вже дублених або | |по 4106 |дублені, краст, в |попередньо дублених шкір і шкір з | | |тому числі з шерстю і|підпозицій 4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106| | |волосяним покровом |21, 4106 31 і 4106 91 | | |або спилок, але не |або | | |піддані будь-якої |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |додаткової обробки |позиції, крім позиції відповідного | | | |продукту. | |---------+---------------------+------------------------------------------| |4107, |Шкіра, додатково |Виробництво з матеріалів будь-якої | |4112, |оброблена після |позиції, крім позиції відповідного | |4113 |дублення або краста |продукту. Однак, використання матеріалів з| | | |підпозицій 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106| | | |22, 4106 32 і 4106 92 можливо тільки у | | | |випадку, якщо виробничим процесом | | | |передбачаються операції повторного | | | |дублення вже дублених шкір або краста в | | | |сухому стані | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 42 |Вироби із шкіри; |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |шорно-сідельні |позиції, крім позиції відповідного | | |вироби; товари для |продукту | | |подорожі, сумки і |або | | |подібні товари; |Виробництво, при якому вартість усіх | | |вироби з кишок тварин|використаних матеріалів не перевищує 70% | | |(крім кетгуту з |від ціни франко-завод продукту | | |натурального шовку) | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Натуральне хутро та |Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 43 |штучне хутро, вироби |позиції, крім позиції відповідного | | |з нього, за |продукту | | |винятком: |або | | | |Виробництво, при якому вартість усіх | | | |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |4301 |Сировина пушно- |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |хутрова (включаючи |позиції | | |голови, хвости, лапи | | | |та інші частини або | | | |обрізки, придатні для| | | |виготовлення хутряних| | | |виробів), крім | | | |необроблених шкур | | | |товарної коду 4101, | | | |4102 або 4103 | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 4302 |Дублені чи вичинені | | | |хутряні шкурки, | | | |зібрані: | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Хутряні шкурки |Відбілювання або фарбування, додатково до | | |цілі, що не мають або|стрижки та складанні незібраних дублених | | |мають голову, хвіст |або вироблених хутряних шкурок | | |або лапи | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- інші |Виробництво з незібраних, дублених або | | | |вичинених хутрових шкурок | |---------+---------------------+------------------------------------------| |4303 |Предмети одягу, |Виробництво з незібраних дублені або | | |аксесуари та інші |вичинені хутрові шкурки товарної позиції | | |вироби з натурального|4302 | | |хутра | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Деревина і вироби з |Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 44 |деревини, деревне |позиції, крім позиції відповідного | | |вугілля, за |продукту | | |винятком: |або | | | |Виробництво, при якому вартість усіх | | | |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 4407 |Лісоматеріали |Стругання, шліфування, з'єднання в шип | | |розпиляні або | | | |розколоті уздовж, | | | |розділені на шари | | | |або лущені, завтовшки| | | |більше 6 мм, | | | |стругані, шліфовані | | | |або мають торцеві | | | |з'єднання | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 4408 |Листи для облицювання|Поділ на верстви, стругання, шліфування, | | |(включаючи листи, |з'єднання в шип | | |отримані розділенням | | | |шаруватої деревини), | | | |листи для клеєної | | | |фанери з товщиною не | | | |більше 6 мм, для | | | |подібної шаруватої | | | |деревини, та інші | | | |лісоматеріали, | | | |розпиляні уздовж, | | | |розділені на шари | | | |або лущені, товщиною | | | |не більше 6 мм, | | | |стругані, шліфовані | | | |або мають торцеві | | | |з'єднання | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 4410- |Плити |Профілювання або формування | |ex 4413 |древесностружечі, | | | |древесноволокністі, | | | |включаючи плити з | | | |орієнтованою | | | |стружкою, вафельні | | | |плити з деревини та | | | |інші профільовані | | | |вироби з пресованої | | | |деревини | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 4415 |Ящики, коробки, |Виробництво з плит з обрізкою до | | |пакувальні корзини, |потрібного розміру | | |барабани та | | | |аналогічна тара з | | | |деревини | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 4418 |- Вироби столярні та |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |теслярські з |позиції, крім позиції відповідного | | |деревини |продукту. Однак, можливе використання | | | |ніздрюватих дерев'яних панелей, | | | |покрівельних дощок і гонтів | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Плити |Профілювання або формування | | |древесностружечні і | | | |древесноволокністі | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 4421 |Дерев'яні частини |Виробництво з деревини будь-якого коду, | | |сірників; шпальні |крім пиломатеріалів позиції 4409 | | |пробки або колодки | | | |для взуття | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 45 |Пробка та вироби з |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |пробки |позиції, крім позиції відповідного | | | |продукту | | | |або | | | |Виробництво, при якому вартість усіх | | | |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 46 |Вироби із соломи, |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |альфи та інших |позиції, крім позиції відповідного | | |матеріалів для |продукту | | |плетіння; кошикові та|або | | |плетені вироби |Виробництво, при якому вартість усіх | | | |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 47 |Маса з деревини або з|Виробництво з матеріалів будь-якої | | |інших волокнистих |позиції, крім позиції відповідного | | |целюлозних |продукту | | |матеріалів; папір або|або | | |картон (макулатура та|Виробництво, при якому вартість усіх | | |відходи) |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 48 |Папір і картон; |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |вироби з паперової |позиції, крім позиції відповідного | | |маси, паперу або |продукту | | |картону |або | | | |Виробництво, при якому вартість усіх | | | |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 49 |Друковані книги, |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |газети, фотографії |позиції, крім позиції відповідного | | |та інша продукція |продукту | | |поліграфічної |або | | |промисловості; |Виробництво, при якому вартість усіх | | |рукописи, машинописні|використаних матеріалів не перевищує 70% | | |тексти та плани |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Шовк; за винятком: |Виробництво з матеріалів любих позицій. | |Групи 50 | |крім тієї ж позиції, що і продукт | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 5003 |Відходи шовкові |Кардо- або гребенечесання відходів | | |(включаючи кокони, не|шовкових | | |придатні для | | | |розмотування, відходи| | | |коконової ниті та | | | |розпущенні відходи), | | | |піддані кардо- або | | | |гребенечесанню | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5004- |Пряжа шовкова або |Прядіння з натуральних волокон або | |ex 5006 |плетена з відходів |екструзія хімічних ниток, що | | |шовку |супроводжується прядінням або | | | |крученням(7) | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5007 |Тканини з | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |натурального шовку | |Прядіння натурального та/або | | |або відходів шовку: | |штучного штапельного волокна або| | | | |екструзія хімічної нитки або | | | | |кручення, в кожному випадку, що | | | | |супроводжується ткацтвом | | | | |або | | | | |Ткацтво, що супроводжується | | | | |фарбуванням | | | | |або | | | | |Фарбування пряжі, що | | | | |супроводжується ткацтвом | | | | |або | | | | |Друкування, що супроводжується | | | | |принаймні двома підготовчими та | | | | |кінцевими операціями (такими як | | | | |промивка, очищення, | | | | |відбілювання, мерсеризація, | | | | |термостабілізація, | | | | |каландрування, обробка проти | | | | |збігання, перманентне | | | | |апретування, декатування, | | | | |просочення, мілкий ремонт та | | | | |формування вузлів), за умови, де| | | | |вартість використаної не | | | | |підданої друкуванню тканини не | | | | |перевищує 47,5% від ціни | | | | |франко-завод продукту(7) | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Вовна, тонкий та |Виробництво з матеріалів любих позицій. | |Група 51 |грубий волос тварин, |крім тієї ж позиції, що і продукт | | |пряжа та тканина із | | | |кінського волосся; за| | | |винятком: | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5106- |Пряжа вовняна, з |Прядіння з натурального волокна або | |5110 |тонкого або грубого |екструзія штучних волокон, що | | |волосу тварин або |супроводжується прядінням(7) | | |кінського волосу | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5111- |Тканини з вовни, | |(b) Інших країн-бенефіціарів | |5113 |тонкого або грубого | |Прядіння з натурального та/або | | |волосу тварин або | |штучного штапельного волокна або| | |кінського волосу: | |екструзія хімічної нитки або | | | | |кручення, в кожному випадку, що | | | | |супроводжується ткацтвом | | | | |або | | | | |Ткацтво, що супроводжується | | | | |фарбуванням | | | | |або | | | | |Фарбування пряжі, що | | | | |супроводжується ткацтвом | | | | |або | | | | |Друкування, що супроводжується | | | | |принаймні двома підготовчими та | | | | |кінцевими операціями (такими як | | | | |промивка, очищення, | | | | |відбілювання, мерсеризація, | | | | |термостабілізація, | | | | |каландрування, обробка проти | | | | |збігання, перманентне | | | | |апретування, декатування, | | | | |просочення, мілкий ремонт та | | | | |формування вузлів), за умови, де| | | | |вартість використаної не | | | | |підданої друкуванню тканини не | | | | |перевищує 47,5% від ціни | | | | |франко-завод продукту(7) | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Бавовна; за |Виробництво з матеріалів любих позицій. | |Група 52 |винятком: |крім тієї ж позиції, що і продукт | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5204- |Пряжа та нитка |Прядіння з натуральних волокон або | |5207 |бавовняні |екструзія штучних волокон, що | | | |супроводжується прядінням(7) | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5208- |Тканини бавовняні: | |(b) Інших країн-бенефіціарів | |5212 | | |Прядіння з натурального та/або | | | | |штучного штапельного волокна або| | | | |екструзія хімічної нитки або | | | | |кручення, в кожному випадку, що | | | | |супроводжується ткацтвом | | | | |або | | | | |Ткацтво, що супроводжується | | | | |фарбуванням | | | | |або | | | | |Фарбування пряжі, що | | | | |супроводжується ткацтвом | | | | |або | | | | |Друкування, що супроводжується | | | | |принаймні двома підготовчими та | | | | |кінцевими операціями (такими як | | | | |промивка, очищення, | | | | |відбілювання, мерсеризація, | | | | |термостабілізація, | | | | |каландрування, обробка проти | | | | |збігання, перманентне | | | | |апретування, декатування, | | | | |просочення, мілкий ремонт та | | | | |формування вузлів), за умови, де| | | | |вартість використаної не | | | | |підданої друкуванню тканини не | | | | |перевищує 47,5% від ціни | | | | |франко-завод продукту(7) | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Інші рослинні |Виробництво з матеріалів любих позицій. | |Група 53 |текстильні волокна; |крім тієї ж позиції, що і продукт | | |паперова пряжа та | | | |тканини з неї; за | | | |винятком: | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5306- |Пряжа з інших |Прядіння з натурального волокна або | |5308 |рослинних текстильних|екструзія штучних волокон, що | | |волокон; паперова |супроводжується прядінням(7) | | |пряжа | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5309- |Тканини з інших | |(b) Інших країн-бенефіціарів | |5311 |рослинних текстильних| |Прядіння з натурального та/або | | |волокон; | |штучного штапельного волокна або| | | | |екструзія хімічної нитки або | | | | |кручення, в кожному випадку, що | | | | |супроводжується ткацтвом | | | | |або | | | | |Ткацтво, що супроводжується | | | | |фарбуванням | | | | |або | | | | |Фарбування пряжі, що | | | | |супроводжується ткацтвом | | | | |або | | | | |Друкування, що супроводжується | | | | |принаймні двома підготовчими та | | | | |кінцевими операціями (такими як | | | | |промивка, очищення, | | | | |відбілювання, мерсеризація, | | | | |термостабілізація, | | | | |каландрування, обробка проти | | | | |збігання, перманентне | | | | |апретування, декатування, | | | | |просочення, мілкий ремонт та | | | | |формування вузлів), за умови, де| | | | |вартість використаної не | | | | |підданої друкуванню тканини не | | | | |перевищує 47,5% від ціни | | | | |франко-завод продукту(7) | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5401- |Пряжа, моноволокно та|Екструзія штучних волокон, що | |5406 |штучні волокна |супроводжується прядінням або прядіння | | | |натуральних волокон(7) | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5407 і |Тканини з штучних | |(b) Інших країн-бенефіціарів | |5408 |комплексних волокон: | |Прядіння з натурального та/або | | | | |штучного штапельного волокна або| | | | |екструзія хімічної нитки або | | | | |кручення, в кожному випадку, що | | | | |супроводжується ткацтвом | | | | |або | | | | |Ткацтво, що супроводжується | | | | |фарбуванням або покриттям | | | | |або | | | | |Кручення або текстуріровання, що| | | | |супроводжується ткацтвом, за | | | | |умови, що вартість | | | | |незкрученної/нетекструрірованної| | | | |нитки не перевищує 47,5% ціни | | | | |франко-завод продукту | | | | |або | | | | |Друкування, що супроводжується | | | | |принаймні двома підготовчими та | | | | |кінцевими операціями (такими як | | | | |промивка, очищення, | | | | |відбілювання, мерсеризація, | | | | |термостабілізація, | | | | |каландрування, обробка проти | | | | |збігання, перманентне | | | | |апретування, декатування, | | | | |просочення, мілкий ремонт та | | | | |формування вузлів), за умови, де| | | | |вартість використаної не | | | | |підданої друкуванню тканини не | | | | |перевищує 47,5% від ціни | | | | |франко-завод продукту(7) | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5501- |Штучні штапельні |Екструзія штучних волокон | |5507 |волокна | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5508- |Пряжа та нитки для |Прядіння з натурального волокна або | |5511 |шиття, із штучних |екструзія штучних волокон, що | | |штапельних волокон |супроводжується прядінням(7) | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5512- |Тканини зі штучних | |(b) Інших країн-бенефіціарів | |5516 |штапельних волокон | |Прядіння з натурального та/або | | | | |штучного штапельного волокна або| | | | |екструзія хімічної пряжі або | | | | |кручення, в кожному випадку, що | | | | |супроводжується ткацтвом | | | | |або | | | | |Ткацтво, що супроводжується | | | | |фарбуванням або покриттям | | | | |або | | | | |Фарбування пряжі, що | | | | |супроводжується ткацтвом | | | | |або | | | | |Друкування, що супроводжується | | | | |принаймні двома підготовчими та | | | | |кінцевими операціями (такими як | | | | |промивка, очищення, | | | | |відбілювання, мерсеризація, | | | | |термостабілізація, | | | | |каландрування, обробка проти | | | | |збігання, перманентне | | | | |апретування, декатування, | | | | |просочення, мілкий ремонт та | | | | |формування вузлів), за умови, де| | | | |вартість використаної не | | | | |підданої друкуванню тканини не | | | | |перевищує 47,5% від ціни | | | | |франко-завод продукту(7) | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Вата, повсть та |Екструзія штучних волокон, що | |Група 56 |неткані матеріали, |супроводжується прядінням або прядіння | | |спеціальна пряжа, |натуральних волокон | | |мотузки, канати та |або | | |троси й вироби з них;|Флокірування, що супроводжується | | |за винятком: |фарбуванням або друком(7) | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5602 |Повсть та фетр, | | | |просочені або не | | | |просочені, з | | | |покриттям або без | | | |покриття, дубльовані | | | |або не дубльовані | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Ткана повсть |Екструзія штучних волокон, що | | | |супроводжується формуванням тканини, | | | |Проте: | | | |- поліпропіленові нитки позиції 5402, | | | |- поліпропіленові волокна позиції 5503 або| | | |5506, або | | | |- поліпропіленові обчеси ниток позиції | | | |5501 | | | |з товщиною одиничного волокна або | | | |одиничної нитки, у всіх випадках менше 9 | | | |децитекс, | | | |можуть бути використані за умови, що їх | | | |загальна вартість не перевищує 40% ціни | | | |франко-завод продукту | | | |або тільки формування тканини у випадках з| | | |повсть, зробленим з натуральних | | | |волокон(7) | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Інше |Екструзія штучних волокон, що | | | |супроводжується формуванням тканини, | | | |або | | | |тільки формування тканини у випадках з | | | |повсть, зробленим з натуральних | | | |волокон(7) | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5603 |Неткані матеріали. | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |просочені або не | |Екструзія штучних волокон або | | |просочені, з | |використання натуральних | | |покриттям або | |волокон, що супроводжуються | | |дубльовані | |нетканими технологіями, | | | | |включаючи голкопробивання | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5604 |Гумові нитки та корд,| | | |покритті текстилем | | | |текстильна пряжа, | | | |стрічкові та | | | |аналогічні вироби | | | |позиції 5404 або | | | |5405, просочені, з | | | |покриті або з | | | |оболонкою гуми або | | | |пластмаси: | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Гумові нитки та |Виробництво з гумових ниток та корду, | | |корд, покриті |непокритих текстилем | | |текстилем | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Інше |Екструзія штучних волокон, що | | | |супроводжується плетінням або плетінням з | | | |натуральних волокон(7) | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5605 |Нитка металізована, |Екструзія штучних волокон, що | | |позументна або |супроводжується плетінням або плетінням з | | |непозументна, що є |натуральних чи/або штучних штапельних | | |текстильною ниткою |волокон(7) | | |або стрічковою | | | |ниткою, або | | | |аналогічною ниткою | | | |позиції 5404 або | | | |5405, комбінована з | | | |металом у формі | | | |нитки, стрічки або | | | |порошку або покрита | | | |металом | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5606 |Нитка позумента,та |Екструзія штучних волокон, що | | |стрічкова або |супроводжується плетінням або плетінням з | | |аналогічна нитка |натуральних та/або штучних штапельних | | |позиції 5404 або |волокон | | |5405, позументна |або | | |(крім позиції 5605 та|Прядіння, що супроводжується флокіруванням| | |позументної нитки з |або | | |кінського волосу); |Флокірування, що супроводжується | | |пряжа синельна |фарбуванням | | |(включаючи синель з | | | |пуху); фасонна | | | |петляста пряжа | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 57 |Килими та інші |Прядіння з натурального та/або штучного | | |текстильні покриття |штапельного волокна або екструзія хімічної| | |для підлоги |пряжі або кручення, в кожному випадку, що | | | |супроводжується ткацтвом | | | |або | | | |Виробництво з кокосової, джутової пряжі | | | |або сизальової пряжі | | | |або | | | |Флокірування, що супроводжується | | | |фарбування або друком | | | |або | | | |Тафтінг, що супроводжується фарбування або| | | |друком | | | |Екструзія штучних волокон, що | | | |супроводжується нетканими технологіями, | | | |включаючи голкопробивання(7) | | | |Проте: | | | |- поліпропіленові нитки позиції 5402, | | | |- поліпропіленові волокна позиції 5503 або| | | |5506, | | | |або | | | |- поліпропіленові обчеси ниток позиції | | | |5501 | | | |з товщиною одиничного волокна або | | | |одиничної нитки, у всіх випадках менше | | | |9 децитекс, можуть бути використані за | | | |умови, що їх загальна вартість не | | | |перевищує 40% ціни франко-завод продукту | | | |Джутова тканина може використовуватися як | | | |основна | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Спеціальні тканини; | |(b) Інших країн-бенефіціарів | |Група 58 |тканини з прошивним | |Прядіння з натурального та/або | | |ворсом; мереживо; | |штучного штапельного волокна або| | |гобелени, | |екструзія хімічної пряжі, в | | |оздоблювальні | |кожному випадку, що | | |матеріали; вишивка; | |супроводжується ткацтвом | | |за винятком: | |або | | | | |Ткацтво, що супроводжується | | | | |фарбуванням або покриттям | | | | |або | | | | |Флокірування, що супроводжується| | | | |фарбування або друком | | | | |або | | | | |Фарбування пряжі, що | | | | |супроводжується ткацтвом | | | | |або | | | | |Друкування, що супроводжується | | | | |принаймні двома підготовчими та | | | | |кінцевими операціями (такими як | | | | |промивка, очищення,відбілювання,| | | | |мерсеризація, | | | | |термостабілізація, | | | | |каландрування, обробка проти | | | | |збігання, перманентне | | | | |апретування, декатування, | | | | |просочення, мілкий ремонт та | | | | |формування вузлів), за умови, де| | | | |вартість використаної не | | | | |підданої друкуванню тканини не | | | | |перевищує 47,5% від ціни | | | | |франко-завод продукту(7) | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5805 |Ткані вручну гобелени|Виробництво з матеріалів любих позицій. | | |типу гобеленів |крім тієї ж позиції, що і продукт | | |бельгійських, | | | |обюсонських, бове та | | | |аналогічних | | | |гобеленів, вишиті | | | |голкою (наприклад, | | | |способами "мілкий | | | |стібок" або | | | |"хрестиком"), | | | |оздоблені або не | | | |оздоблені | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5810 |Вишивка в шматку, в |Виготовлення, де вартість всіх | | |стрічках або у |використаних матеріалів не перевищує 50% | | |вигляді окремих |від ціни франко-завод продукту | | |орнаментів | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5901 |Текстильні матеріали,|Ткацтво, що супроводжується фарбуванням | | |просмолені або |або флокіруванням або покриттям | | |накрохмалені, які |або Флокірування, що супроводжується | | |використовуються для |фарбуванням або друком | | |виготовлення | | | |політурок та | | | |аналогічних цілей; | | | |калька; заґрунтоване | | | |полотно для живопису;| | | |бортівки та | | | |аналогічні жорсткі | | | |текстильні матеріали | | | |для каркасів | | | |капелюхів | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5902 |Тканини кордові для | | | |шин з високоміцних | | | |нейлонових та інших | | | |поліамідних, | | | |поліефірних та | | | |віскозних ниток | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- З містом у вазі не |Ткацтво | | |більше 90% | | | |текстильних | | | |матеріалів | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- інше |Екструзія штучних волокон, що | | | |супроводжується ткацтвом | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5903 |Тканини текстильні |Ткацтво, що супроводжується фарбуванням та| | |просочені, з |покриттям | | |покриттям та |або | | |дубльовані |Друкування, що супроводжується принаймні | | |пластмасами. Крім |двома підготовчими та кінцевими операціями| | |вказаних у позиції |(такими як промивка, очищення, | | |5902 |відбілювання, мерсеризація, | | | |термостабілізація, каландрування, обробка | | | |проти збігання, перманентне апретування, | | | |декатування, просочення, мілкий ремонт та | | | |формування вузлів), за умови, де вартість | | | |використаної не підданої друкуванню | | | |тканини не перевищує 47,5% від ціни | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5904 |Лінолеум, викроєний |Ткацтво, що супроводжується фарбуванням та| | |або не викроєний по |покриттям(7) | | |формі; покриття для | | | |підлоги на | | | |текстильній основі, | | | |викроєні або не | | | |викроєні по формі | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5905 |Шпалери з текстильних| | | |матеріалів | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Просочені, з |Ткацтво, що супроводжується фарбуванням та| | |покриттям або |покриттям | | |дубльовані гумою, | | | |пластмасами або | | | |інших матеріалів | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Інше |Прядіння з натурального та/або штучного | | | |штапельного волокна або екструзія хімічної| | | |пряжі в кожному випадку, що | | | |супроводжується ткацтвом | | | |або | | | |Ткацтво, що супроводжується фарбуванням | | | |або покриттям | | | |або | | | |Фарбування пряжі, що супроводжується | | | |ткацтвом | | | |або | | | |Друкування, що супроводжується принаймні | | | |двома підготовчими та кінцевими операціями| | | |(такими як промивка, очищення, | | | |відбілювання, мерсеризація, | | | |термостабілізація, каландрування, обробка | | | |проти збігання, перманентне апретування, | | | |декатування, просочення, мілкий ремонт та | | | |формування вузлів), за умови, де вартість | | | |використаної не підданої друкуванню | | | |тканини не перевищує 47,5% від ціни | | | |франко-завод продукту(7) | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5906 |Текстильні матеріали | | | |прогумовані, крім | | | |матеріалів позиції | | | |5902 | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Тканини трикотажні |Прядіння з натурального та/або штучного | | |машинного або ручного|штапельного волокна або екструзія хімічної| | |в'язання |пряжі в кожному випадку, що | | | |супроводжується в'язанням | | | |або | | | |В'язання, що супроводжується фарбуванням | | | |або покриттям | | | |або | | | |Фарбування пряжі з натуральних волокон, що| | | |супроводжується в'язанням(7) | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Інші тканини з |Екструзія штучних волокон, що | | |синтетичних |супроводжується ткацтвом | | |комплексних ниток, що| | | |містять понад 90% | | | |ваги текстильних | | | |матеріалів | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Інші |Ткацтво, що супроводжується фарбування або| | | |нанесенням покриття | | | |або | | | |Фарбування пряжі з натуральних волокон, що| | | |супроводжується ткацтвом | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5907 |Текстильні матеріали,|Ткацтво, що супроводжується фарбуванням | | |покриті чи просочені |або флокіруванням або покриттям | | |іншим способом; |або | | |розмальовані полотна |Флокірування, що супроводжується | | |для художніх студій, |фарбуванням або друком | | |театральних |або | | |декорацій або |Друкування, що супроводжується принаймні | | |аналогічні |двома підготовчими та кінцевими операціями| | | |(такими як промивка, очищення, | | | |відбілювання, мерсеризація, | | | |термостабілізація, каландрування, обробка | | | |проти збігання, перманентне апретування, | | | |декатування, просочення, мілкий ремонт та | | | |формування вузлів), за умови, де вартість | | | |використаної не підданої друкуванню | | | |тканини не перевищує 47,5% від ціни | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5908 |Фітілі текстильні, | | | |ткані, плетені або | | | |трикотажні для ламп, | | | |гасничок, | | | |запальничок, свічок | | | |та аналогічних | | | |виробів; ковпачки для| | | |ламп розжарювання; | | | |трубчасте трикотажне | | | |полотно для газових | | | |горілок, з просочкою | | | |або без неї: | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Ковпачки для ламп |Виготовлення з трубчатого трикотажного | | |розжарювання, |полотна для газових горілок | | |просочені | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Інше |Виробництво з матеріалів любих позицій. | | | |крім тієї ж позиції, що і продукт | |---------+---------------------+------------------------------------------| |5909- |Текстильні вироби | | |5911 |придатні для | | | |промислового | | | |використання: | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Шліфувальні диски |Ткацтво | | |або круги, окрім | | | |повсті позиції 5911 | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Тканини, які | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |зазвичай | |Прядіння з натурального та/або | | |використовуються для | |штучного штапельного волокна або| | |виготовлення паперу | |екструзія хімічної пряжі в | | |або інших технічних | |кожному випадку, що | | |цілей, покриті фетром| |супроводжується ткацтвом | | |або ні; просочені або| |або | | |не просочені, покриті| |Ткацтво, що супроводжується | | |та не покриті | |фарбуванням або покриттям | | |оболонкою; з | |Можуть бути використані тільки | | |трубчатою або | |такі волокна: | | |багатошаровою основою| |- кокосова пряжя | | |та/або підкладкою з | |- пряжі з | | |тканини позиції 5911 | |політетрафтороетилену(8) | | | | |- пряжа, багато ниткова, | | | | |поліамідна, просочена або | | | | |покрита фенольною смолою | | | | |- пряжа з синтетичних | | | | |текстильних волокон з | | | | |ароматичних поліамідів, | | | | |отриманих поліконденсацією | | | | |m-фенілендіаміну та ізофталевої | | | | |кислоти, | | | | |- мономолекулярна плівка з | | | | |політетрафтороетилену(8), | | | | |- пряжа з синтетичних ниток з | | | | |полі (p-фенілену терефлатаміду),| | | | |- пряжа із скловолокна, | | | | |покрита фенольною смолою та | | | | |прошита акриловою пряжею(8), | | | | |- сополіефірні моноволокна з | | | | |поліестру та гуми з | | | | |терефталатової кислоти та | | | | |1,4-циклогексанеметанолону та | | | | |ізофталевої кислоти | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Інше |Прядіння з натурального та/або штучного | | | |штапельного волокна або екструзія хімічної| | | |пряжі в кожному випадку, що | | | |супроводжується ткацтвом(7) | | | |або | | | |Ткацтво, що супроводжується фарбуванням | | | |або покриттям | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 60 |Трикотажні полотна |Прядіння з натурального та/або штучного | | |машинного або ручного|штапельного волокна або екструзія хімічної| | |в'язання |пряжі в кожному випадку, що | | | |супроводжується в'язанням | | | |або | | | |В'язання, що супроводжується фарбуванням | | | |або покриттям | | | |або | | | |Флокірування, що супроводжується | | | |фарбуванням або друком або | | | |Фарбування пряжі з натуральних волокон, що| | | |супроводжується в'язанням | | | |або | | | |Кручення або текстурування, що | | | |супроводжується в'язанням за умови, що | | | |вартість некрученої/нетекстурованої | | | |пряжі не перевищує 47,5% ціни | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 61 |Одяг та речі одягу | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |трикотажні машинного | |В'язання або складання | | |та ручного в'язання: | |(включаючи розкрій)(7) (9). | | |- Отримані шляхом | | | | |зшивання разом або | | | | |зборки деталей | | | | |будь-яким шляхом, | | | | |двох або більше | | | | |частин трикотажної | | | | |тканини, вив'язаних | | | | |машиною або ручною | | | | |в'язкою, обрізані | | | | |або викроєні по | | | | |формі | | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Інші |Прядіння з натурального та/або штучного | | | |штапельного волокна або екструзія хімічної| | | |пряжі в кожному випадку, що | | | |супроводжується в'язанням (в'язані по | | | |формі виробу) | | | |або | | | |Фарбування пряжі з натуральних волокон, що| | | |супроводжується в'язанням (в'язані по | | | |формі виробу)(7). | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Одяг та речі одягу | |(b) Інших країн-бенефіціарів | |Група 62 |текстильні (крім | |Ткацтво, що супроводжується | | |трикотажних машинного| |складанням (включаючи розкрій) | | |або ручного | |або | | |в'язання), за | |Складання з попереднім друком, | | |винятком: | |що супроводжується принаймні | | | | |двома підготовчими та кінцевими | | | | |операціями (такими як промивка, | | | | |очищення, відбілювання, | | | | |мерсеризація, | | | | |термостабілізація, | | | | |каландрування, обробка проти | | | | |збігання, перманентне | | | | |апретування, декатування, | | | | |просочення, мілкий ремонт та | | | | |формування вузлів), за умови, де| | | | |вартість використаної тканини, | | | | |не підданої друкуванню, не | | | | |перевищує 47,5% від ціни | | | | |франко-завод продукту(7) (9). | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |ex 6202, |Одяг та речі одягу | |(b) Інших країн-бенефіціарів | |ex 6204, |жіночі, для дівчат та| |Ткацтво, що супроводжується | |ex 6206, |немовлят, вишиті | |зборкою (включаючи розкрій) | |ex 6209 | | |або | |та | | |Виробництво з невишитої тканини,| |ex 6211 | | |за умови, що вартість невишитої | | | | |тканини не перевищує 40% від | | | | |ціни франко-завод продукту(9). | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |ex 6210 |Вогнестійке | |(b) Інших країн-бенефіціарів | |та |обладнання з тканини,| |Ткацтво, що супроводжується | |ex 6216 |покритої фольгою з | |зборкою (включаючи розкрій) | | |алюмінієвого | |або | | |поліестру | |Нанесення покриття, за умови, що| | | | |вартість використаної тканини | | | | |без покриття не перевищує 40% | | | | |від ціни франко-завод продукту, | | | | |що супроводжується надаванням | | | | |формі продукту (включаючи | | | | |розкрій)(9). | |---------+---------------------+------------------------------------------| |6213 та |Хусточки носові, | | |6214 |шалі, шарфи, кашне, | | | |мантильї, вуалі та | | | |аналогічні вироби: | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Вишиті |Ткацтво, що супроводжується зборкою | | | |(включаючи розкрій) | | | |або | | | |Виробництво з невишитої тканини, за умови,| | | |що вартість невишитої тканини не | | | |перевищує 40% від ціни франко-завод | | | |продукту(9) | | | |або | | | |Складання з попереднім друком, що | | | |супроводжується принаймні двома | | | |підготовчими та кінцевими операціями | | | |(такими як промивка, очищення, | | | |відбілювання, мерсеризація, | | | |термостабілізація, каландрування, обробка | | | |проти збігання, перманентне апретування, | | | |декатування, просочення, мілкий ремонт та | | | |формування вузлів), за умови, де вартість | | | |використаної тканини, не підданої | | | |друкуванню, не перевищує 47,5% від ціни | | | |франко-завод продукту(7) (9). | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Інші |Ткацтво, що супроводжується зборкою | | | |(включаючи розкрій) | | | |або | | | |Складання з попереднім друком, що | | | |супроводжується принаймні двома | | | |підготовчими та кінцевими операціями | | | |(такими як промивка, очищення, | | | |відбілювання, мерсеризація, | | | |термостабілізація, каландрування, обробка | | | |проти збігання, перманентне апретування, | | | |декатування, просочення, мілкий ремонт та | | | |формування вузлів), за умови, де вартість | | | |використаної тканини, не підданої | | | |друкуванню, не перевищує 47,5% від ціни | | | |франко-завод продукту(7) (9). | |---------+---------------------+------------------------------------------| |6217 |Речі одягу інші; | | | |деталі одягу або речі| | | |одягу, крім тих, що | | | |включені в позиції | | | |6212: | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Вишиті |Ткацтво, що супроводжується зборкою | | | |(включаючи розкрій) | | | |або | | | |Виробництво з невишитої тканини, за умови,| | | |що вартість невишитої тканини не | | | |перевищує 40% від ціни франко-завод | | | |продукту(9). | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Вогнестійке |Ткацтво, що супроводжується зборкою | | |обладнання з тканини,|(включаючи розкрій) | | |покритої фольгою з |або | | |алюмінієвого |Нанесення покриття, за умови, що вартість | | |поліестру |використаної тканини без покриття не | | | |перевищує 40% від ціни франко-завод | | | |продукту, що супроводжується надаванням | | | |формі продукту (включаючи розкрій)(9). | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Прокладки для |Виробництво з матеріалів любих позицій. | | |комірців та манжет, |крім тієї ж позиції, що і продукт, в | | |вирізані по формі |якому вартість всіх використаних | | | |матеріалів не перевищує 40% від ціни | | | |франко-завод продукту | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Інші | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | | | |Ткацтво, що супроводжується | | | | |зборкою (включаючи розкрій) | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Інші готові |Виробництво з матеріалів любих позицій, | |Група 63 |текстильні вироби; |крім тієї ж позиції, що і продукт | | |комплекти; ношений | | | |одяг та текстильні | | | |вироби; ганчір'я; за | | | |винятком: | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |6301- |Ковдри, дорожні | | |6304 |пледи, постільна | | | |білизна і т.д.; | | | |штори і т.д.; інші | | | |предмети інтер'єру: | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- з фетру, нетканих | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |матеріалів | |Екструзія штучних волокон або | | | | |використання натуральних волокон| | | | |у кожному випадку, що | | | | |супроводжується нетканими | | | | |процесами включаючи | | | | |голкопробивання та зборку | | | | |(включаючи розкрій)(7) | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Інші | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Вишиті |Ткацтво, що супроводжується зборкою | | | |(включаючи розкрій) | | | |або | | | |Виробництво з невишитої тканини, за умови,| | | |що вартість невишитої тканини не | | | |перевищує 40% від ціни франко-завод | | | |продукту(9) (10) | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Інші |Ткацтво, що супроводжується зборкою | | | |(включаючи розкрій) | |---------+---------------------+------------------------------------------| |6305 |Мішки та пакети | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |пакувальні | |Екструзія штучних волокон або | | | | |використання натуральних волокон| | | | |у кожному випадку, що | | | | |супроводжується машинним | | | | |в'язанням (включаючи | | | | |розкрій)(7) | |---------+---------------------+------------------------------------------| |6306 |Брезенти, навіси, | | | |тенти; намети; | | | |вітрила для човнів, | | | |дощки для | | | |віндсерфінгу або | | | |сухопутних | | | |транспортних засобів;| | | |спорядження для | | | |кемпінгу: | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- З нетканих | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |матеріалів | |Екструзія штучних волокон або | | | | |використання натуральних волокон| | | | |у кожному випадку, що | | | | |супроводжується нетканими | | | | |процесами включаючи | | | | |голкопробивання | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Інші |Ткацтво, що супроводжується зборкою | | | |(включаючи розкрій)(7) (9) | | | |або | | | |Покриття за умови, якщо вартість | | | |використаної непокритої тканини, не | | | |перевищує 40% від ціни франко-завод | | | |продукту, що супроводжується зборкою | | | |(включаючи розкрій) | |---------+---------------------+------------------------------------------| |6307 |Інші готові вироби, |Виробництво, в якому вартість всіх | | |включаючи викройки |використаних матеріалів не перевищує 40% | | |одягу |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |6308 |Комплекти, що | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |складаються з кусків | |Кожний предмет у комплекті | | |тканини та пряжі, з | |повинен задовольняти правилу, | | |аксесуарами та без | |яке вимагає до нього, якби він | | |них, для виготовлення| |не входив у комплект. Проте, до | | |килимів, гобеленів, | |комплекту можуть включатися | | |вишитих скатертин | |вироби, які не походять з | | |або серветок, або | |території країни, якщо їх | | |аналогічних | |загальна вартість не перевищує | | |текстильних виробів, | |15% від ціни франко-завод | | |упакованих для | |комплекту. | | |продажу в роздріб | | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Взуття, гетри та |Виготовлення з матеріалів будь-яких | |Група 64 |аналогічні вироби; їх|позицій, окрім деталей верху взуття, | | |частини; за |прикріплених до устілок або інших | | |винятком: |компонентів підошви позиції 6406 | |---------+---------------------+------------------------------------------| |6406 |Частини взуття |Виробництво з матеріалів любих позицій, | | |(включаючи верх |крім тієї ж позиції, що і продукт | | |прикріплений або не | | | |прикріплений до | | | |підошв); вкладні | | | |устілки, | | | |підп'яточники та | | | |аналогічні вироби; | | | |гетри, гамаші | | | |аналогічні вироби, та| | | |їх частини | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 65 |Головні убори та їх |Виробництво з матеріалів любих позицій. | | |частини |крім тієї ж позиції, що і продукт | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 66 |Парасольки, |Виробництво з матеріалів любих позицій, | | |парасольки від |крім тієї ж позиції, що і продукт | | |сонця, палиці, |або | | |палиці-сидіння, |Виробництво, в якому вартість всіх | | |хлисти батоги для |використаних матеріалів не перевищує 70% | | |верхової їзди та їх |від ціни франко-завод продукту | | |частини: | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 67 |Оброблені пір'я та |Виробництво з матеріалів любих позицій, | | |пух та вироби з них; |крім тієї ж позиції, що і продукт | | |штучні квіти; вироби | | | |з людського волосся | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Вироби з каменю, |Виробництво з матеріалів любих позицій. | |Група 68 |гіпсу, цементу, |крім тієї ж позиції, що і продукт | | |азбесту, слюди або |або | | |подібних матеріалів, |Виробництво, в якому вартість всіх | | |за винятком |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 6803 |Вироби зі сланцю або |Виготовлення з обробленого сланцю | | |агломерованого | | | |сланцю | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 6812 |Вироби з азбесту; |Виробництві з матеріалів любих позиції | | |вироби із сумішей на | | | |основі азбесту або із| | | |сумішей на основі | | | |азбесту та карбонату | | | |магнію | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 6814 |Вироби із слюди, |Виробництво з обробленої слюди (включаючи | | |включаючи |агломеровану або регенеровану слюду) | | |агломеровану або | | | |регенеровану слюду на| | | |паперовій, картонній | | | |або іншій основі | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 69 |Керамічні вироби | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | | | |Виробництво з матеріалів любих | | | | |позицій, крім тієї ж позиції, що| | | | |і продукт | | | | |або | | | | |Виробництво, в якому вартість | | | | |всіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Скло та вироби зі |Виробництво з матеріалів любих позицій, | |Група 70 |скла, за винятком: |крім тієї ж позиції, що і продукт | | | |або | | | |Виробництво, в якому вартість всіх | | | |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7006 |Скло, позицій 7003, | | | |7004 або 7005, | | | |гнуте, грановане, | | | |гравіроване, | | | |свердлень. | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Скляні пластини |Виробництво з непокритих скляних пластин | | |підкладки, покриті |підкладки позиції 7006 | | |тонкою діелектричною | | | |плівкою | | | |напівпровідникового | | | |класу згідно | | | |стандартів SEMII(11) | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Інші |Виробництво з матеріалів позиції 7001 | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7010 |Бутлі, пляшки, |Виробництво з матеріалів любих позицій. | | |флакони, глечики, |крім тієї ж позиції, що і продукт | | |горщики, банки, |або Різка скла, за умови, що загальна | | |ампули та інші |вартість нерозрізананого скла не перевищує| | |скляні місткості |50% від ціни франко-завод продукту | | |для зберігання, | | | |транспортування або | | | |упаковки товарів; | | | |банки консервні | | | |скляні; запобіжні | | | |пробки із скла, | | | |пробки, кришки та | | | |інші аналогічні | | | |вироби зі скла | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7013 |Посуд столовий та |Виробництво з матеріалів любих позицій. | | |кухонний, скляний, |крім тієї ж позиції, що і продукт | | |приналежності |або | | |туалетні та |Різка скла, за умови, що загальна вартість| | |канцелярські, скляні |нерозрізананого скла не перевищує 50% від | | |вироби для домашнього|ціни франко-завод продукту | | |оздоблення або |або | | |аналогічних цілей |Ручне декорування (окрім методом | | |(крім виробів, |шовкографії) скляних виробів видутих | | |класифікованих в |вручну, за умови, що загальна вартість | | |позиціях 7010 або |всіх використаних скляних виробів, видутих| | |7018) |вручну не перевищує 50% від ціни | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 7019 |Вироби (крім пряжі) |Виготовлення з: | | |зі скловолокон |- нефарбованих стрічок, пучків | | | |скловолокна, ниток із скловолокна або | | | |рубаної склопряжі, або | | | |- скловати | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Перли природні або |Виробництво з матеріалів любих позицій. | |Група 71 |культивовані, |крім тієї ж позиції, що і продукт | | |дорогоцінне або |або | | |напівдорогоцінне |Виробництво, в якому вартість всіх | | |каміння, дорогоцінні |використаних матеріалів не перевищує 70% | | |метали, метали, |від ціни франко-завод продукту | | |плаковані | | | |дорогоцінними | | | |металами, та вироби | | | |із них; біжутерія; | | | |монети, за винятком: | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7106, |Дорогоцінні метали: | | |7108 та |---------------------+------------------------------------------| |7110 |- Необроблені |Виробництво з матеріалів любих позицій, | | | |крім позицій 7106, 7108 та 7110 | | | |або | | | |Електролітичне, термічне або хімічне | | | |збагачення дорогоцінних металів, що | | | |відносяться к позиціям 7106, 7108 або 7110| | | |або | | | |Легування та/або сплавляння дорогоцінних | | | |металів позицій 7106, 7108 або 7110, один | | | |з одним або з основними металами | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Напівоброблені або |Виробництво з необроблених дорогоцінних | | |у вигляді порошку |металів | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 7107, |Метали, плаковані |Виробництво з металів, плакованих | |ex 7109 |дорогоцінними |дорогоцінними металами, необроблених | |та |металами, | | |ex 7111 |напівоброблені | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7115 |Інші вироби з |Виробництво з матеріалів любих позицій, | | |дорогоцінних металів |крім тієї ж позиції, що і продукт | | |та металів, | | | |плакованих | | | |дорогоцінними | | | |металами | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7117 |Біжутерія |Виробництво з матеріалів любих позицій, | | | |крім тієї ж позиції, що і продукт | | | |або | | | |Виробництво із частин недорогоцінних | | | |металів, не плакованих та не покритих | | | |дорогоцінними металами, за умови що | | | |вартість всіх використаних матеріалів не | | | |перевищує 50% ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Залізо та сталь, за |Виробництво з матеріалів любих позицій, | |Група 72 |винятком: |крім тієї ж позиції, що і продукт | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7207 |Напівфабрикати із |Виробництво з матеріалів позицій 7201, | | |заліза та нелегованої|7207, 7203, 7204, 7205 або 7206 | | |сталі | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7208- |Прокат плоский, |Виробництво зі зливок або інших первинних | |7216 |прутки, кутки, |форм або напівфабрикатів позиції 7206 або | | |фасонні та |7207 | | |спеціальні профілі з | | | |заліза або | | | |нелегованої сталі | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7217 |Дріт із заліза або |Виробництво з напівфабрикатів позиції | | |нелегованої сталі |7207 | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7218 91 |Напівфабрикати |Виробництво з матеріалів позицій 7201, | |та | |7202, 7203, 7204, 7205 або субпозиції | |7218 99 | |7218 10 | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7219- |Плоский прокат, |Виробництво зі зливок або інших первинних | |7222 |прутки, кутки, |форм або напівфабрикатів позиції 7218 | | |фасонні та | | | |спеціальні профілі з | | | |нержавіючої сталі | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7223 |Дріт із нержавіючої |Виробництво з напівфабрикатів позиції | | |сталі |7218 | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7224 90 |Напівфабрикати |Виробництво з матеріалів позицій 7201, | | | |7202, 7203, 7204, 7205 або субпозиції | | | |7224 10 | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7225- |Плоский прокат, |Виробництво зі зливок або інших первинних | |7228 |гарячекатані прутки, |форм або напівфабрикатів позиції 7206, | | |у вільно змотаних |7207, 7218 або 7224 | | |бухтах; кутки, | | | |фасонні та | | | |спеціальні профілі, з| | | |інших легованих | | | |сталей; прутки та | | | |стержні порожнисті із| | | |легованої або | | | |нелегованої сталі | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7229 |Дріт із інших |Виробництво з напівфабрикатів позиції | | |легованих сталей |7224 | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Вироби з чорних |Виробництво з матеріалів любих позицій, | |Група 73 |металів; за |крім тієї ж позиції, що і продукт | | |винятком: | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 7301 |Вироби з чорних |Виробництво з матеріалів любих позицій, | | |металів; за |крім тієї ж позиції, що і продукт | | |винятком: | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7302 |Вироби із чорних |Виробництво з матеріалів позиції 7206 | | |металів, що | | | |використовуються для | | | |залізничних та | | | |трамвайних колій: | | | |рейки, котррейки та | | | |зубчасті рейки, | | | |перевідні рейки, | | | |хрестовини глухого | | | |перетину, перевідні | | | |штанги та інші | | | |поперечні з'єднання, | | | |шпали, стикові | | | |накладки та | | | |підкладки, клинки, | | | |опорні плити, | | | |гачкові рейкові | | | |болти, подушки та | | | |розтяжки, станини, | | | |поперечки та інші | | | |деталі, призначені | | | |для з'єднання та | | | |скріплення рейок | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7304, |Труби, трубки та |Виробництво з матеріалів позицій 7206, | |7305 та |профілі порожнисті, з|7207, 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7218, | |7306 |чорних металів (крім |7219, 7220 або 7224 | | |чавуну) або сталі | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 7307 |Фітинги для труб або |Обточування, свердління, розвертання, | | |трубок із нержавіючої|нарізка різьби, зняття задирок та | | |сталі |піскоструминна обробка кованих заготовок, | | | |за умови, що загальна вартість кованих | | | |заготовок не перевищує 35% ціни | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7308 |Металоконструкції із |Виробництво з матеріалів любих позицій, | | |чорних металів (крім |крім тієї ж позиції, що і продукт. Однак, | | |збірних будівельних |не можуть використовуватися зварні кути, | | |конструкцій позиції |фасонні та спеціальні профілі позиції | | |9406) та їх частини |7301 | | |(наприклад: мости та | | | |їх секції, ворота | | | |шлюзів, башти, | | | |ґратчасті щогли, | | | |перекриття для даху, | | | |будівельні ферми, | | | |двері, вікна та їх | | | |рами, пороги для | | | |дверей, жалюзі, | | | |балюстради, опори та | | | |колони); листи, | | | |прутки, кутики, | | | |фасонні профілі, | | | |труби та аналогічні | | | |вироби, призначені | | | |для використання в | | | |металоконструкціях із| | | |чорних металів | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 7315 |Ланцюг протиковзання |Виробництво, при якому вартість усіх | | | |використаних матеріалів товарної позиції | | | |7315 не перевищує 50% від ціни | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Мідь і вироби з неї; |Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 74 |за винятком: |позиції, крім позиції відповідного | | | |продукту. | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7403 |Мідь рафінована та |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |сплави мідні |позиції | | |необроблені | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 75 |Нікель і вироби з |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |нього |позиції, крім позиції відповідного | | | |продукту. | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Алюміній і вироби з |Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 76 |нього, за винятком: |позиції, крім позиції відповідного | | | |продукту. | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7601 |Необроблений |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |алюміній |позиції, крім позиції відповідного | | | |продукту. | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7607 |Фольга алюмінієва |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |(без основи або на |позиції, крім позиції відповідного | | |основі з паперу, |продукту та позицій 7606 | | |картону, пластмаси | | | |або аналогічних | | | |матеріалів) завтовшки| | | |(без урахування | | | |основи) не більше | | | |0,2 мм | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 77 |Зарезервовано для | | | |можливого | | | |використання в | | | |майбутньому в у | | | |Гармонізованій | | | |системі | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Свинець і вироби з |Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 78 |нього, за винятком: |позиції, крім позиції відповідного | | | |продукту. | |---------+---------------------+------------------------------------------| |7801 |Необроблений | | | |свинець: | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Очищений |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |(рафінований) |позиції | | |свинець | | | |---------------------+------------------------------------------| | |- Інші |Виробництво з матеріалів будь-якої | | | |позиції, крім позиції відповідного | | | |продукту. | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 79 |Цинк і вироби з |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |нього |позиції, крім позиції відповідного | | | |продукту. | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 80 |Олово і вироби з |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |нього |позиції, крім позиції відповідного | | | |продукту. | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 81 |Інші недорогоцінні |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |метали; |позиції, крім позиції відповідного | | |металокераміка; |продукту. | | |вироби з них | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Інструменти, ножові |Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 82 |вироби, ложки та |позиції, крім позиції відповідного | | |виделки з |продукту. | | |недорогоцінних |або | | |металів; їх частини з|Виробництво, при якому вартість усіх | | |недорогоцінних |використаних матеріалів не перевищує 70% | | |металів, за |від ціни франко-завод продукту | | |винятком: | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |8206 |Інструменти з двох |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |або більше товарних |позиції, крім позицій 8202-8205. Проте, | | |позицій 8202-8205, |інструменти позицій 8202-8205 можуть | | |у наборах, |включатися в набори, за умови, що їх | | |призначених для |загальна вартість не перевищує 15% від | | |роздрібної торгівлі |ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |8211 |Ножі з ріжучими |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |лезами, зубчасті або |позиції, крім позиції відповідного | | |ні (включаючи ножі |продукту. Також можуть використовуватися | | |для обрізування |леза і рукоятки для ножів, зроблені з | | |дерев), крім ножів |недорогоцінних металів | | |товарної позиції | | | |8208, та леза для них| | |---------+---------------------+------------------------------------------| |8214 |Вироби ріжучі інші |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |(наприклад, машинки |позиції, крім позиції відповідного | | |для стрижки волосся, |продукту. Проте можуть використовуватися | | |спеціальні ножі для |рукоятки, зроблені з недорогоцінних | | |м'ясників або |металів | | |спеціальні кухонні | | | |ножі та січки, ножі | | | |для паперу); | | | |манікюрні або | | | |педикюрні набори та | | | |інструменти | | | |(включаючи пилки для | | | |нігтів) | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |8215 |Ложки, вилки, |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |ополоники, шумівки, |позиції, крім позиції відповідного | | |лопаточки для |продукту. Проте, можуть використовуватися | | |тортів, ножі для |рукоятки, зроблені з недорогоцінних | | |риби, масла, щипці |металів | | |для цукру та | | | |аналогічні кухонні | | | |або столові прилади | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Інші вироби з |Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 83 |недорогоцінних |позиції, крім позиції відповідного | | |металів; за |продукту або | | |винятком: |Виробництво, при якому вартість усіх | | | |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 8302 |Інша кріпильна |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |арматура, фурнітура |позиції, крім позиції відповідного | | |та аналогічні вироби |продукту. Також можуть використовуватися | | |відповідних для |інші матеріали товарної позиції 8302, за | | |будівель і |умови, що їх загальна вартість не | | |автоматичного |перевищує 20% від ціни франко-завод | | |закривання дверей |продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 8306 |Статуетки та інші |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |прикраси з |позиції, крім позиції відповідного | | |недорогоцінних |продукту. Також можуть використовуватися | | |металів |інші матеріали товарної позиції 8306, за | | | |умови, що їх загальна вартість не | | | |перевищує 30% від ціни франко-завод | | | |продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Ядерні реактори, |Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 84 |котли, апарати і |позиції, крім позиції відповідного | | |механічні техніки та |продукту. | | |їх частини; за |або | | |винятком: |Виробництво, при якому вартість усіх | | | |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |8401 |Ядерні реактори; |Виробництво, при якому вартість усіх | | |тепловиділяючі |використаних матеріалів не перевищує 70% | | |елементи (твели), |від ціни франко-завод продукту | | |неопромінені, для | | | |ядерних реакторів; | | | |машини і пристрої для| | | |розділення ізотопів | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |8407 |Двигуни внутрішнього | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |згоряння з іскровим | |Виробництво, при якому вартість | | |запалюванням, з | |усіх використаних матеріалів не | | |обертовим або | |перевищує 50% від ціни | | |зворотно-поступальним| |франко-завод продукту | | |рухом поршня | | | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |8408 |Двигуни внутрішнього | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |згоряння поршневі з | |Виробництво, при якому вартість | | |запалюванням від | |усіх використаних матеріалів не | | |стиснення (дизелі або| |перевищує 50% від ціни | | |напівдизелі) | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |8427 |Автонавантажувачі з |Виробництво, при якому вартість усіх | | |вилковим захватом; |використаних матеріалів не перевищує 70% | | |інші навантажувачі, |від ціни франко-завод продукту | | |оснащені | | | |підіймальним чи | | | |вантажно- | | | |розвантажувальним | | | |обладнанням | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |8482 |Підшипники кулькові | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |або роликові | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Електричні машини і |Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 85 |устаткування та їх |позиції, крім позиції відповідного | | |частини; звукозаписна|продукту | | |і звуковідтворююча |або | | |апаратура, апаратура |Виробництво, при якому вартість усіх | | |для запису і |використаних матеріалів не перевищує 70% | | |відтворення |від ціни франко-завод продукту | | |телевізійного | | | |зображення і звуку, | | | |їх частини та | | | |приладдя, за | | | |винятком: | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |8501, |Двигуни та генератори| |(b) Інших країн-бенефіціарів | |8502 |електричні; | |Виробництво з матеріалів | | |електрогенераторні | |будь-якої позиції, крім позиції | | |установки та обертові| |відповідного продукту та позиції| | |електричні | |8503 | | |перетворювачі | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |8513 |Ліхтарі портативні | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |електричні, що | |Виробництво з матеріалів | | |працюють від власного| |будь-якої позиції, крім позиції | | |джерела енергії | |відповідного продукту | | |(наприклад, на сухих | |або | | |батарейках, | |Виробництво, при якому вартість | | |акумуляторах, | |усіх використаних матеріалів не | | |магнето), крім | |перевищує 50% від ціни | | |освітлювального | |франко-завод продукту | | |обладнання товарної | | | | |позиції 8512 | | | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |8519 |Звукозаписна та | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |апаратура для | |Виробництво з матеріалів | | |відтворення звуку | |будь-якої позиції, крім позиції | | | | |відповідного продукту та позиції| | | | |8522 | | | | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |8521 |Апаратура відеозапису| |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |або відтворення | |Виробництво з матеріалів | | |відеозаписів, | |будь-якої позиції, крім позиції | | |поєднана чи не | |відповідного продукту та позиції| | |поєднана з | |8522 | | |відеотюнером | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |8523 |Диски, стрічки, | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |твердотільні, | |Виробництво, при якому вартість | | |неруйнівні носії для | |усіх використаних матеріалів не | | |зберігання | |перевищує 50% від ціни | | |інформації, "смарт- | |франко-завод продукту | | |карти" та інші засоби| | | | |для запису звуку або | | | | |аналогічного запису | | | | |інших явищ, з | | | | |записами та без, | | | | |включаючи матриці та | | | | |шаблони для | | | | |виробництва диском, | | | | |крім виробів групи 37| | | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |8525 |Передавальна | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |апаратура для | |Виробництво з матеріалів | | |радіомовлення або | |будь-якої позиції, крім позиції | | |телебачення, що | |відповідного продукту та позиції| | |включає або не | |8529 | | |включає в себе | |або | | |приймальну, | |Виробництво, при якому вартість | | |звукозаписуючу або | |усіх використаних матеріалів не | | |звуковідтворюючу | |перевищує 50% від ціни | | |апарату; телевізійні | |франко-завод продукту | | |камери, цифрові | | | | |камери і інші | | | | |записувальні | | | | |відеокамери | | | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |8526 |Апаратура | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |радіолокаційна, | |Виробництво з матеріалів | | |радіонавігаційна та | |будь-якої позиції, крім позиції | | |радіоапаратура | |відповідного продукту та позиції| | |дистанційного | |8529 | | |керування | |або | | | | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |8527 |Апаратура приймальна | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |для радіомовлення, | |Виробництво з матеріалів | | |поєднана чи не | |будь-якої позиції, крім позиції | | |поєднана в одному | |відповідного продукту та позиції| | |корпусі зі | |8529 | | |звукозаписною, | |або | | |звуковідтворювальною | |Виробництво, при якому вартість | | |апаратурою або | |усіх використаних матеріалів не | | |годинником | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |8528 |Відеомонітори і | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |відеопроектори, не | |Виробництво з матеріалів | | |поєднані з апаратурою| |будь-якої позиції, крім позиції | | |приймальні для | |відповідного продукту та позиції| | |телевізійного | |8529 | | |зв'язку; апаратура | |або | | |приймальна для | |Виробництво, при якому вартість | | |телевізійного | |усіх використаних матеріалів не | | |зв'язку, поєднана чи | |перевищує 50% від ціни | | |не поєднана з | |франко-завод продукту | | |радіомовним приймачем| | | | |або апаратурою, що | | | | |записує або відтворює| | | | |звук або зображення | | | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |8535- |Електрична апаратура | |(b) Інших країн-бенефіціарів | |8537 |для комутації або | |Виробництво з матеріалів | | |захисту електричних | |будь-якої позиції, крім позиції | | |кіл чи для приєднання| |відповідного продукту та позиції| | |до електричних | |8538 | | |ланцюгів або в | |або Виробництво, при якому | | |електричних ланцюгах,| |вартість усіх використаних | | |з'єднувачі для | |матеріалів не перевищує 50% від | | |оптичних волокон, | |ціни франко-завод продукту | | |оптоволоконних | | | | |джгутів або кабелів; | | | | |пульти, панелі, | | | | |консолі, столи, | | | | |розподільні щити та | | | | |підстави для | | | | |електричної апаратури| | | | |інші, призначені для | | | | |керування або | | | | |розподілу | | | | |електричного струму | | | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |8540 11 |Трубки телевізійні | |(b) Інших країн-бенефіціарів | |та |електронно-променеві,| |Виробництво, при якому вартість | |8540 12 |включаючи | |усіх використаних матеріалів не | | |електронно-променеві | |перевищує 50% від ціни | | |трубки для | |франко-завод продукту | | |відеомоніторів | | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |8542 31 |Схеми інтегральні |Виробництво, при якому вартість усіх | |- |монолітні |використаних матеріалів не перевищує 50% | |8542 33 | |від ціни франко-завод продукту | |та | |або | |8542 39 | |Операція дифузії, в процесі якої | | | |створюються інтегральні схеми на | | | |напівпровідниковому субстраті шляхом | | | |селективного введення відповідних легуючих| | | |сумішей, в зібраному і незібраному вигляді| | | |та/або з тестуванням в незалежній | | | |організації | |---------+---------------------+------------------------------------------| |8544 |Проводи ізольовані | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |(включаючи емальовані| |Виробництво, при якому вартість | | |чи анодовані), кабелі| |усіх використаних матеріалів не | | |(включаючи | |перевищує 50% від ціни | | |коаксіальні) та інші | |франко-завод продукту | | |ізольовані електричні| | | | |провідники зі | | | | |з'єднувальними | | | | |пристроями чи без | | | | |них; кабелі | | | | |волоконно-оптичні, | | | | |складені з волокон з | | | | |індивідуальними | | | | |оболонками, незалежно| | | | |від того, знаходяться| | | | |вони або ні в зборі з| | | | |електропровідниками | | | | |або з'єднувальними | | | | |пристроями | | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |8545 |Електроди вугільні, |Виробництво, при якому вартість усіх | | |вугільні щітки, |використаних матеріалів не перевищує 70% | | |вугілля для ламп або |від ціни франко-завод продукту | | |батарейок і вироби з | | | |графіту або інших | | | |видів вуглецю з | | | |металом або без | | | |металу, інші, що | | | |застосовуються в | | | |електротехніці | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |8546 |Ізолятори електричні | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |з будь-яких | |Виробництво, при якому вартість | | |матеріалів | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |8547 |Арматура ізолююча для| |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |електричних машин, | |Виробництво, при якому вартість | | |пристроїв або | |усіх використаних матеріалів не | | |обладнання, | |перевищує 50% від ціни | | |виготовлена повністю | |франко-завод продукту | | |з ізоляційних | | | | |матеріалів, не | | | | |рахуючи деяких | | | | |металевих компонентів| | | | |(наприклад, муфт з | | | | |гвинтовою нарізкою), | | | | |вмонтованих при | | | | |формуванні виключно з| | | | |метою складання, крім| | | | |золяторів товарної | | | | |позиції 8546; трубки | | | | |для електропроводки і| | | | |сполучні деталі для | | | | |них, з недорогоцінних| | | | |металів, облицьовані | | | | |ізоляційним | | | | |атеріалом | | | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |8548 |Відходи та брухт | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |первинних елементів, | |Виробництво, при якому вартість | | |первинних батарей і | |усіх використаних матеріалів не | | |електричних | |перевищує 50% від ціни | | |акумуляторів; | |франко-завод продукту | | |відпрацьовані | | | | |первинні елементи, | | | | |які відпрацювали | | | | |первинні батареї та | | | | |відпрацьовані | | | | |електричні | | | | |акумулятори; | | | | |електричні частини | | | | |апаратури та | | | | |обладнання, не | | | | |перелічені в інших | | | | |категоріях даної | | | | |групи та не включені | | | | |до неї | | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 86 |Залізничні локомотиви|Виробництво, при якому вартість усіх | | |або моторні вагони |використаних матеріалів не перевищує 70% | | |трамвая, рухомий |від ціни франко-завод продукту | | |склад та їх частини; | | | |шляхове обладнання та| | | |пристрої для | | | |залізничної та | | | |трамвайної мережі та | | | |їх частини; механічне| | | |(включаючи | | | |електромеханічне) | | | |обладнання | | | |сигналізації для | | | |шляхів | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Засоби наземного | |(b) Інших країн-бенефіціарів | |Група 87 |транспорту, крім | |Виробництво, при якому вартість | | |залізничного або | |усіх використаних матеріалів не | | |трамвайного рухомого | |перевищує 50% від ціни | | |складу, їх частини та| |франко-завод продукту | | |приладдя; за | | | | |винятком: | | | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |8711 |Мотоцикли (включаючи | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |мопеди) та велосипеди| |Виробництво з матеріалів | | |обладнані з | |будь-якої позиції, крім позиції | | |допоміжним двигуном, | |відповідного продукту | | |з коляскою або без | |або | | |коляски; коляски | |Виробництво, при якому вартість | | | | |усіх використаних матеріалів не | | | | |перевищує 50% від ціни | | | | |франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Літаки, космічні |Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 88 |апарати та їх |позиції, крім позиції відповідного | | |частини, за |продукту | | |винятком: |або | | | |Виробництво, при якому вартість усіх | | | |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 8804 |Ротошути |Виробництво з матеріалів будь-якої | | | |позиції, включаючи інші матеріали позиції | | | |8804 | | | |або | | | |Виробництво, при якому вартість усіх | | | |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 89 |Судна, човни та |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |плавучі конструкції |позиції, крім позиції відповідного | | | |продукту | | | |або | | | |Виробництво, при якому вартість усіх | | | |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Прилади та апарати |Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 90 |оптичні, |позиції, крім позиції відповідного | | |фотографічні, |продукту | | |кінематографічні, |або | | |вимірювальні, |Виробництво, при якому вартість усіх | | |контрольні, |використаних матеріалів не перевищує 70% | | |прецизійні, медичні |від ціни франко-завод продукту | | |або хірургічні; їх | | | |частини та приладдя, | | | |за винятком: | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |9002 |Лінзи, призми, | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |дзеркала та інші | |Виробництво, при якому вартість | | |оптичні елементи з | |усіх використаних матеріалів не | | |будь-якого матеріалу,| |перевищує 50% від ціни | | |в оправлені, для | |франко-завод продукту | | |інструментів або | | | | |апаратури, крім таких| | | | |елементів з оптично | | | | |необробленого скла | | | |---------+---------------------+---------+--------------------------------| |9033 |Частини та приладдя | |(b) Інших країн-бенефіціарів | | |(не перелічені в | |Виробництво, при якому вартість | | |інших категоріях | |усіх використаних матеріалів не | | |даної групи та не | |перевищує 50% від ціни | | |включені до неї) до | |франко-завод продукту | | |машин, приладів, | | | | |інструментів або | | | | |апаратури групи 90 | | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 91 |Годинники всіх видів |Виробництво, при якому вартість усіх | | |та їх частини |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 92 |Інструменти музичні, |Виробництво, при якому вартість усіх | | |їх частини та |використаних матеріалів не перевищує 70% | | |приладдя |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 93 |Зброя та боєприпаси; |Виробництво, при якому вартість усіх | | |їх частини та |використаних матеріалів не перевищує 50% | | |приладдя |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 94 |Меблі; постільні |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |речі, матраци, |позиції, крім позиції відповідного | | |матрацні основи, |продукту | | |диванні подушки та |або | | |аналогічні набивні |Виробництво, при якому вартість усіх | | |приналежності меблів;|використаних матеріалів не перевищує 70% | | |освітлювальні |від ціни франко-завод продукту | | |прилади, в іншому | | | |місці не пойменовані | | | |або не включені; | | | |світлові вимассакі, | | | |світлові таблички з | | | |ім'ям або назвою, або| | | |адресою та аналогічні| | | |вироби; збірні | | | |будівельні | | | |конструкції | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Іграшки, ігри та |Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 95 |спортивний інвентар; |позиції, крім позиції відповідного | | |їх частини та |продукту | | |приладдя, за |або | | |винятком: |Виробництво, при якому вартість усіх | | | |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex 9506 |Ключки для гри в |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |гольф та їх частини |позиції, крім позиції відповідного | | | |продукту. Також можуть використовуватися | | | |грубо оброблені блоки для виготовлення | | | |клюшечних головок | |---------+---------------------+------------------------------------------| |ex |Різні промислові |Виробництво з матеріалів будь-якої | |Група 96 |товари, за винятком: |позиції, крім позиції відповідного | | | |продукту | | | |або | | | |Виробництво, при якому вартість усіх | | | |використаних матеріалів не перевищує 70% | | | |від ціни франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |9601 та |Оброблені і придатні |Виробництво з матеріалів будь-якої | |9602 |для різьблення кістка|позиції | | |слонова, кістка, | | | |панцир черепахи, | | | |ріг, роги оленячі, | | | |корали, перламутр, | | | |інші матеріали | | | |тваринного походження| | | |та вироби з цих | | | |матеріалів (включаючи| | | |вироби, отримані | | | |шляхом формування). | | | |Опрацьовані матеріали| | | |рослинного або | | | |мінерального | | | |походження для | | | |різьблення та вироби | | | |з них; вироби | | | |формовані або | | | |різьблені з воску, | | | |стеарину, каучуку | | | |або модельних паст та| | | |інші формовані або | | | |різьблені вироби, не | | | |перелічені в інших | | | |категоріях та не | | | |включені до них; | | | |оброблений | | | |незастиглий желатин | | | |(крім желатину | | | |позиції 3503) та | | | |вироби з незастившего| | | |желатину | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |9603 |Мітли, щітки |Виробництво, при якому вартість усіх | | |(включаючи щітки, що |використаних матеріалів не перевищує 70% | | |є частинами |від ціни франко-завод продукту | | |механізмів, приладів | | | |або транспортних | | | |засобів), щітки ручні| | | |механічні без | | | |двигунів для | | | |прибирання підлоги, | | | |швабри та вінички з | | | |пір'я для змахування | | | |пилу; вузли і пучки, | | | |підготовлені для | | | |виготовлення мітел | | | |або щіткових виробів;| | | |подушечки і валики | | | |малярські для фарби; | | | |гумові швабри (крім | | | |гумових валиків для | | | |видалення вологи) | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |9605 |Набори дорожні для |Кожен предмет у наборі повинен | | |особистої гігієни, |задовольняти правилу, яке відносилося б до| | |шиття або чищення |нього до включення в набір. Проте, | | |взуття або чищення |включення в набір предметів немісцевого | | |одягу |походження можливо за умови, що їх | | | |загальна вартість не перевищує 15% від | | | |ціни франко-завод набору | |---------+---------------------+------------------------------------------| |9606 |Гудзики, кнопки, |Виробництво: | | |застібки-защіпки, |- З матеріалів будь-якого коду, крім | | |форми для гудзиків |позиції відповідного продукту, і | | |та інші частини цих |- При якому вартість усіх використаних | | |виробів; заготовки |матеріалів не перевищує 70% від ціни | | |для гудзиків |франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |9608 |Ручки кулькові; ручки|Виробництво з матеріалів будь-якої | | |і маркери з |позиції, крім позиції відповідного | | |наконечником з фетру |продукту. Проте, можливе використання | | |та інших пористих |стрижнів і головок тієї ж позиції, що і | | |матеріалів; авторучки|продукт. | | |чорнильні, стилографи| | | |і ручки інші; пір'я | | | |копіювальні; олівці | | | |механічні; тримачі | | | |ручок, тримачі | | | |олівців та аналогічні| | | |тримачі; частини | | | |(включаючи ковпачки | | | |та затискачі) | | | |виробів, | | | |перерахованих вище, | | | |крім виробів | | | |товарної позиції | | | |9609 | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |9612 |Стрічки для |Виробництво: | | |друкарських машинок |- З матеріалів будь-якого коду, крім | | |або аналогічні |позиції відповідного продукту, і | | |стрічки, просочені |- При якому вартість усіх використаних | | |фарбою або оброблені |матеріалів не перевищує 70% від ціни | | |іншим способом, |франко-завод продукту | | |призначені для | | | |отримання відбитків, | | | |на бобінах, касетах | | | |або без них; подушки | | | |штемпельні, просочені| | | |або не просочені | | | |фарбою, у футлярі чи | | | |без футляра | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |9613 20 |Запальнички |Виробництво, при якому вартість усіх | | |кишенькові газові, |використаних матеріалів товарної позиції | | |які підлягають |9613 не перевищує 30% від ціни | | |повторній заправці |франко-завод продукту | |---------+---------------------+------------------------------------------| |9614 |Трубки курильні |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |(включаючи |позиції | | |чашоподібні частини),| | | |мундштуки для сигар | | | |чи сигарет, та їх | | | |частини | | |---------+---------------------+------------------------------------------| |Група 97 |Вироби мистецтва, |Виробництво з матеріалів будь-якої | | |предмети |позиції, крім позиції відповідного | | |колекціонування та |продукту | | |антикваріат | | ----------------------------------------------------------------------------
--------------- (1) Див. Вступні зауваження 4.2.
(2) Для спеціальних умов щодо "певних процесів", див.
Вступний коментар 8.1 і 8.3.
(3) Для спеціальних умов щодо "певних процесів", див. Вступні
зауваження 8.2.
(4) "група" розглядається, як окремий заголовок відділений
від решти тексту крапкою з комою.
(5) Стосовно до продуктів, що складається з матеріалів, які
віднесені одночасно і до позицій 3901-3906, і до позицій
3907-3911, це обмеження діє тільки для групи матеріалів, які в
масовому відношенні є переважаючими в складі продукту.
(6) Під "плівками високої прозорості" слід розуміти: плівки,
мутність яких (т.з. "Хейз-фактор"), виміряна за стандартом ASTM-D
1003-16 приладом Gardner Hazemeter, становить менше 2%.
(7) При особливих умовах, що відносяться до продуктів,
виготовленим із суміші текстильних матеріалів, див. вступне
примітка 6.
(8) Використання даного матеріалу обмежується виробництвом
тканих полотен для використання в папероробної промисловості.
(9) Див. вступне примітка 7.
(10) Стосовно до виробів машинного чи ручного в'язання,
нееластичним і непрорезиненним, одержуваних за допомогою зшивання
або іншого з'єднання шматків трикотажу машинного або ручного
в'язання (скроєних або відразу пов'язаних за певною формою), див.
вступне примітка 7.
(11) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute
Incorporated (фірма "Інститут напівпровідникового устаткування і
матеріалів").вгору