Документ 994_a24, текущая редакция — Принятие от 06.05.2009

            Директива 2009/40/ЄС 
Європейського Парламенту і Ради
"Про перевірку технічного стану моторних
транспортних засобів та їхніх причепів
на придатність до експлуатування"
від 6 травня 2009 року
(Перероблене видання)
(Текст стосується ЄЕП)

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського
Співтовариства ( 994_017 ), зокрема статтю 71 цього Договору,
Беручи до уваги пропозицію Комісії,
Беручи до уваги висновок Європейського комітету з економічних
і соціальних питань(1),
---------------- (1) OB C 224, 30.08.2008, c. 66.
Після консультації з Комітетом регіонів,
Діючи відповідно до процедури, яку запроваджено статтею 251
Договору(2) ( 994_017 ),
---------------- (2) Висновок Європейського Парламенту від
23 вересня 2008 року (ще не опубліковано в "Офіційному віснику")
та Рішення Ради від 30 березня 2009 року.
Оскільки:
(1) Директиву 96/96/ЄС від 20 грудня 1996 року про наближення
законодавств держав-членів щодо перевірок з придатності до
експлуатування колісних транспортних засобів та їхніх причепів(3)
істотно змінювали кілька разів(4). Для внесення подальших змін
Директиву необхідно переглянути з метою надання ясності.
---------------- (3) OB L 46, 17.02.1997, c. 1.
(4) Див. Додаток III, частина A.
(2) В рамках спільної транспортної політики дорожній рух
певних транспортних засобів у межах Співтовариства має відбуватися
за найсприятливіших обставин стосовно безпеки та умов конкуренції,
які встановлюють для перевізників у державах-членах.
(3) Через зростання інтенсивності дорожнього руху та,
відповідно, небезпеки і несприятливого впливу перед всіма
державами-членами постають схожі за походженням і складністю
проблеми дотримання безпеки.
(4) Перевіряння технічного стану транспортного засобу
впродовж його життєвого циклу повинне бути відносно простим,
швидким і недорогим.
(5) Мінімальні вимоги стандартів Співтовариства та методи
перевірки технічного стану за параметрами, наведеними у цій
Директиві, потрібно визначити в окремих Директивах.
(6) Необхідно швидко адаптувати до технічного прогресу
стандарти та методи, впроваджені окремими Директивами, та для
сприяння імплементації заходів, необхідних для цього, визначити
процедуру тісної співпраці між державами-членами та Комісією в
рамках комітету з адаптування до технічного прогресу Директиви про
перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх
причепів на придатність до експлуатування.
(7) Щодо гальмових систем важко визначити значення для
налаштувань тиску повітря та часу наповнення компресора з огляду
на те, що обладнання та методи різняться в межах Співтовариства.
(8) Всі, хто пов'язаний із перевірками технічного стану
транспортних засобів, вважають, що метод перевірки і, зокрема, чи
транспортний засіб перевіряють із повною навантагою, частковою або
без навантаги, може впливати на ступінь впевненості випробувачів у
придатності до експлуатування гальмової системи.
(9) Визначення еталонних значень гальмового зусилля за умов
різної навантаги для кожної моделі транспортних засобів допоможе
відновити таку впевненість. Ця Директива уможливить перевіряння
технічного стану у такому режимі як альтернативу перевірянню
мінімальних вимог до експлуатаційних характеристик кожної
категорії транспортних засобів.
(10) Щодо гальмових систем сфера застосування даної Директиви
охоплюватиме більшою мірою транспортні засоби, яким надають
затвердження типу складників згідно із Директивою Ради 71/320/ЄЕС
від 26 липня 1971 року про наближення законодавства держав-членів
стосовно гальмових пристроїв деяких категорій моторних
транспортних засобів та їхніх причепів(5), хоча у Директиві
визнано, що певні типи транспортних засобів отримали такі
затвердження згідно із національними стандартами, які можуть
відрізнятися від вимог цієї Директиви.
---------------- (5) OB L 202, 06.09.1971, c. 37.
(11) Держави-члени можуть розширити сферу перевірок гальмової
системи, щоб охопити транспортні засоби або їх складники поза
сферою застосування цієї Директиви.
(12) Держави-члени можуть перевіряти гальмові системи
суворіше або збільшити частоту перевірок.
(13) Ця Директива призначена підтримувати низький рівень
шкідливих викидів впродовж усього періоду експлуатування
транспортних засобів регулярними перевірками рівня шкідливих
викидів та забезпечувати вилучення найбільш неекологічних
транспортних засобів із експлуатації, доки їх не приведуть у
відповідний технічний стан.
(14) Погане відрегулювання та невідповідне технічне
обслуговування шкідливі не лише для двигуна, але й для довкілля,
оскільки спричинюють підвищення забруднення та споживання палива.
Важливо розвивати екологічно безпечний транспорт.
(15) У разі двигунів із запалюванням від стискування
(дизелів) дані вимірювання задимленості газових викидів є
достатнім показником технічного стану транспортних засобів за
шкідливими викидами.
(16) Для двигунів із примусовим запалюванням (бензинових)
значення кількості монооксиду вуглецю у викидній трубі в режимі
неробочого ходу є достатнім показником технічного стану
транспортних засобів за шкідливими викидами.
(17) Кількість незадовільних результатів перевірок щодо рівня
шкідливих викидів для транспортних засобів, які не отримують
регулярного технічного обслуговування, може бути більш високою.
(18) У випадку транспортних засобів, обладнаних бензиновими
двигунами, для яких стандарти із затвердження типу визначають, що
їх повинні обладнувати поліпшеними системами контролювання
викидів, такими, як трикомпонентні каталітичні нейтралізатори,
якими управляє лямбда-зонд, стандарти щодо регулярних перевірок
рівня шкідливих викидів повинні бути більш суворими, ніж для
звичайних транспортних засобів.
(19) Директива Європейського Парламенту і Ради 98/69/ЄС від
13 жовтня 1998 року про заходи, які необхідно розробити для
запобігання забрудненню повітря викидами моторних транспортних
засобів(1), вимагає впровадити з 2000 року бортові діагностичні
системи (OBD) для автомобілів із бензиновим двигуном та легких
транспортних засобів комерційного призначення, щоб відстежувати
функціювання системи контролю викидів транспортних засобів під час
експлуатування. Так само з 2003 року системи OBD вимагають також і
для нових транспортних засобів, обладнаних дизелями.
---------------- (1) OB L 350, 28.12.1998, c. 1.
(20) Держави-члени можуть, якщо це доцільно, вилучати із
сфери дії цієї Директиви певні види транспортних засобів, які
вважають такими, що мають історичну цінність. Вони можуть також
встановлювати власні стандарти перевірок для таких транспортних
засобів. Проте це право не повинне призводити до застосування
жорсткіших стандартів, ніж ті, вимогам яких мали відповідати
згадані транспортні засоби, коли їх проектували.
(21) Існують доступні прості загальнопоширені діагностичні
системи, які можуть використовувати органи контролю, щоб
перевіряти переважну більшість встановлених обмежувачів швидкості.
Для тих транспортних засобів, які не можливо перевірити такими
широкодоступними діагностичними інструментами, органи влади
потребуватимуть або застосовувати доступне обладнання від
оригінального виробника транспортних засобів, або впроваджувати
для затвердження результатів сертифікацію відповідної перевірки
від виробника транспортних засобів чи його франчайзингових
підприємств.
(22) Необхідно сприяти періодичній верифікації відповідного
функціювання обмежувачів швидкості для транспортних засобів, які
обладнано новим записувальним пристроєм (цифровим тахографом)
згідно із Регламентом Ради (ЄС) N 2135/98 від
24 вересня 1998 року, що вносить зміни до Регламенту (ЄЕС)
N 3821/85 про записувальне обладнання на дорожньому транспорті та
Директивою 88/599/ЄЕС про застосування Регламенту (ЄЕС) N 3820/85
та (ЄЕС) N 3821/85(2). З 2003 року нові транспортні засоби
обладнують такими пристроями.
---------------- (2) OB L 274, 09.10.1998, c. 1.
(23) Технічні вимоги стосовно таксі та машин швидкої допомоги
подібні до вимог стосовно приватних автомобілів. Параметри, що
перевіряють, можуть, таким чином, бути схожими, хоча частота
випробувань відрізняється.
(24) Кожна держава-член повинна забезпечувати на своїй
території та у межах власної юрисдикції систематичне проведення та
високий рівень перевірок технічного стану транспортних засобів.
(25) Комісія повинна перевіряти практичне застосування цієї
Директиви.
(26) Оскільки цілі запропонованих дій, а саме гармонізація
правил перевірок транспортних засобів на придатність до
експлуатування, запобігання порушенню правил конкуренції між
перевізниками та гарантування того, що транспортні засоби
перевіряють та підтримують у відповідному стані належним чином, не
можуть бути досягнутими кожною державою-членом окремо, а отже, з
огляду на масштабність дій цих цілей легше досягти на рівні
Співтовариства, Співтовариство може розробити заходи відповідно до
принципу субсидіарності, як визначено у статті 5 Договору
( 994_017 ). Згідно із принципом пропорційності, як визначено у
вказаній статті, ця Директива не виходить за межі необхідного для
досягнення зазначених цілей.
(27) Заходи, необхідні для імплементації цієї Директиви,
мають ухвалюватися відповідно до Рішення Ради 1999/468/ЄС від
28 червня 1999 року, що визначає процедури здійснення
імплементаційних повноважень, наданих Комісії(3).
---------------- (3) OB L 184, 17.07.1999, c. 23.
(28) Зокрема, Комісії необхідно надати повноваження визначити
певні мінімальні стандарти й методи для перевірок та адаптувати їх
до технічного прогресу. Оскільки ці заходи мають загальну сферу
застосування та розроблені для внесення змін та доповнень до
неістотних елементів цієї Директиви, їх потрібно приймати
відповідно до підконтрольної регуляторної процедури, яку
впроваджує стаття 5а Рішення 1999/468/ЕС.
(29) Ця Директива не перешкоджає виконанню зобов'язань
держав-членів стосовно граничних термінів для транспонування у
національне законодавство директив, наведених у частині В
Додатка III.
УХВАЛИЛИ ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
ГЛАВА I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1
1. У кожній державі-члені транспортні засоби, зареєстровані
на території даної держави, та їхні причепи і напівпричепи повинні
підлягати періодичним перевіркам на придатність до експлуатування
згідно із цією Директивою.
2. Категорії транспортних засобів, що підлягають таким
випробуванням, частота цих випробувань та параметри, які потрібно
перевіряти, наведено у додатках I та II до Директиви.
Стаття 2
Перевірки придатності до експлуатування, передбачені цією
Директивою, повинні виконувати держави-члени або державні
установи, яким доручено це державою, або організації чи установи,
створені та безпосередньо керовані державою, включаючи, відповідно
уповноважені приватні організації. Зокрема, якщо установи,
створені як пункти контролю, одночасно виконують ремонт
транспортних засобів, держави-члени повинні зробити все можливе,
щоб забезпечити об'єктивність та високу якість перевірки
технічного стану транспортних засобів.
Стаття 3
1. Держави-члени повинні вжити таких заходів, які вони
вважають необхідними для можливості доведення того, що
транспортний засіб витримав перевірку на придатність до
експлуатування, яка відповідає щонайменше положенням цієї
Директиви.
Про ці заходи слід повідомляти інші держави-члени та Комісію.
2. Кожна держава-член повинна на тих самих підставах, що й
власні, визнавати підтвердження, видані іншою державою-членом, які
зазначають, що транспортний засіб, зареєстрований на території
цієї іншої держави разом із причепом або напівпричепом, витримав
перевірку на придатність до експлуатування, яка відповідає
щонайменше положенням цієї Директиви.
3. Держави-члени повинні застосовувати відповідні процедури,
щоб встановити у міру можливості, що ефективність гальмової
системи транспортних засобів, зареєстрованих на їхніх територіях,
відповідає вимогам, визначеним цією Директивою.
ГЛАВА II
ВИНЯТКИ
Стаття 4
1. Держави-члени повинні мати право вилучити зі сфери
застосування цієї Директиви транспортні засоби, що належать
армійським, правоохоронним та пожежним підрозділам.
2. Держави-члени можуть після консультації з Комісією
вилучити зі сфери застосування цієї Директиви або підпорядкувати
спеціальним положенням окремі транспортні засоби, які функціюють
або які застосовують за спеціальних умов, і транспортні засоби,
які ніколи або дуже рідко експлуатують на дорогах загального
призначення, включаючи, транспортні засоби, що мають історичну
цінність і виготовлені до 1 січня 1960 року або які тимчасово
вилучені з дорожнього руху.
3. Держави-члени можуть після консультації з Комісією
встановлювати власні стандарти перевірки технічного стану для
транспортних засобів, що мають історичну цінність.
Стаття 5
Незважаючи на положення Додатків I та II, держави-члени
можуть:
(а) передбачити більш ранні терміни першої обов'язкової
перевірки технічного стану та, якщо потрібно, вимагати, щоб
транспортні засоби перевіряли перед реєстрацією;
(b) зменшити інтервал між двома послідовними обов'язковими
перевірками технічного стану;
(c) зробити перевірку додаткового обладнання обов'язковою;
(d) збільшити кількість параметрів, які необхідно перевіряти;
(e) поширити вимоги періодичної перевірки технічного стану на
інші категорії транспортних засобів;
(f) призначити спеціальні додаткові перевірки технічного
стану;
(g) вимагати, щоб транспортні засоби, зареєстровані на їхній
території, відповідали вищим від визначених у Додатку II
мінімальним стандартам стосовно ефективності гальмової системи та
впровадити перевірку транспортних засобів з більшою навантагою,
але вжити заходів, щоб такі вимоги не перевищували вимог
затвердження типу базового транспортного засобу.
ГЛАВА III
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 6
1. Комісія повинна ухвалити окремі Директиви, необхідні, щоб
визначити мінімальні вимоги стандартів та методи для перевіряння
технічного стану згідно з пунктами, наведеними у Додатку II, а
також будь-які зміни, необхідні для адаптування цих стандартів і
методів до технічного прогресу.
2. Ці заходи, розроблювані для зміни і доповнення неістотних
елементів цієї Директиви, ухвалюються відповідно до підконтрольної
регуляторної процедури, як зазначено у статті 7(2).
Стаття 7
1. Комісії допомагає комітет з адаптування до технічного
прогресу Директиви про перевірку технічного стану моторних
транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до
експлуатування.
2. Якщо є посилання на цю частину, застосовують
статті 5а(1)-(4) та 7 Рішення 1999/468/ЄС, зважаючи на положення
статті 8 цього Рішення.
Стаття 8
Не пізніше ніж через три роки після впровадження регулярного
перевіряння технічного стану обмежувачів швидкості Комісія повинна
дослідити на основі накопиченого досвіду, чи достатньо обсягу
впроваджених перевірок для виявлення дефектів обмежувачів
швидкості або незаконного втручання в їхню роботу, чи правила
потрібно змінити.
Стаття 9
Держави-члени повинні надавати Комісії тексти основних
положень національного законодавства, які вони ухвалили у сфері
застосування цієї Директиви.
Стаття 10
Директиву 96/96/ЄС із змінами, переліченими у частині А
Додатку III скасовано, що не перешкоджає виконанню зобов'язань
держав-членів стосовно термінів транспонування у національне
законодавство Директив, наведених у частині В Додатка III.
Посилання на скасовану Директиву розглядають як посилання на
цю Директиву згідно із таблицею відповідностей, наведеною в
Додатку IV.
Стаття 11
Ця Директива набирає чинності на 20-й день після
опублікування її в "Офіційному віснику Європейського Союзу".
Стаття 12
Цю Директиву адресовано державам-членам.
Вчинено у Страсбурзі, 6 травня 2009 року.
За Європейський Парламент За Раду
Голова Голова
H.-G.POTTERING J.KOHOUT

ДОДАТОК I

КАТЕГОРІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ,
ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕВІРКАМ НА ПРИДАТНІСТЬ
ДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ І ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТАКИХ ПЕРЕВІРОК

------------------------------------------------------------------ | Категорії транспортних засобів | Періодичність перевірок | |--------------------------------+-------------------------------| |1. Транспортні засоби для |Через рік після початку | |перевезення пасажирів, що мають |експлуатації і далі щорічно | |понад 8 місць, не враховуючи | | |місця водія | | |--------------------------------+-------------------------------| |2. Вантажні транспортні засоби з|Через рік після початку | |максимальною допустимою масою |експлуатації і далі щорічно | |понад 3,5 т | | |--------------------------------+-------------------------------| |3. Причепи та напівпричепи з |Через рік після початку | |максимальною допустимою масою |експлуатації і далі щорічно | |понад 3,5 т | | |--------------------------------+-------------------------------| |4. Таксі, швидка допомога |Через рік після початку | | |експлуатації і далі щорічно | |--------------------------------+-------------------------------| |5. Вантажні транспортні засоби, |Через чотири роки після початку| |що мають принаймні чотири |експлуатації і далі кожні два | |колеса, з максимально допустимою|роки | |масою не більше 3,5 т, за | | |винятком сільськогосподарських | | |тракторів і машин | | |--------------------------------+-------------------------------| |6. Транспортні засоби для |Через чотири роки після початку| |перевезення пасажирів, що мають |експлуатації і далі кожні два | |принаймні чотири колеса, і не |роки | |більше 8 місць, не враховуючи | | |місця водія | | ------------------------------------------------------------------

ДОДАТОК II

ПАРАМЕТРИ, ЩО ОБОВ'ЯЗКОВО ПЕРЕВІРЯЮТЬ
ПІД ЧАС ПЕРЕВІРОК НА ПРИДАТНІСТЬ ДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ

Перевірка повинна охоплювати щонайменше параметри, перелічені
нижче, за умови, що ці параметри стосуються обов'язкового
обладнання транспортних засобів, що випробовують у зацікавленій
державі-члені.
Перевірки, розглянуті у цьому додатку, можуть здійснюватися
візуально, не роз'єднуючи частини транспортного засобу.
Якщо транспортний засіб визнали таким, що має невідповідності
перевірюваних параметрів, наведених нижче, уповноважені органи
влади держав-членів повинні затвердити процедуру встановлення
умов, згідно з якими транспортний засіб можна застосовувати до
наступної перевірки технічного стану щодо придатності до
експлуатування.
------------------------------------------------------------------ | Транспортні засоби категорій 1, 2, 3, 4, 5 ТА 6 | |----------------------------------------------------------------| |1. Гальмові системи | |Технічний стан гальмової системи транспортних засобів | |перевіряють за нижченаведеними параметрами. Результати перевірки| |гальмових систем, за можливості, повинні відповідати технічним | |вимогам Директиви 71/320/ЄЕС | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Параметри, що перевіряють | Причини невідповідностей | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1. Механічний стан і | | |функціювання | | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1.1. Вісь (елементи кріплення)|- тугий хід; | |педалі гальма |- знос підшипника; | | |- надмірний знос | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1.2. Технічний стан педалі та |- надмірний чи недостатній хід | |її хід |педалі; | | |- педаль повертається у | | |початкове положення неповністю;| | |- протиковзне покриття на | | |педалі гальма відсутнє, | | |нещільно прикріплене або | | |повністю зношене | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1.3. Вакуумний насос або |- надмірний час встановлення | |компресор і резервуари |тиску/вакууму повітря; | | |- недостатній/надмірний тиск у | | |системі для щонайменше двох | | |загальмовувань після подачі | | |попереджувального сигналу (або | | |небезпечних показів приладу); | | |- витікання повітря з системи, | | |що спричиняє помітне падіння | | |тиску, або витікання повітря з | | |відчутним звуком | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1.4. Індикатор або прилад |- незадовільна робота | |попередження падіння тиску |індикатора/приладу | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1.5. Гальмовий клапан ручного |- зламано або пошкоджено орган | |регулювання |регулювання, надмірний знос; | | |- клапан не функціює; | | |- клапан невідповідно | | |відрегулювано або підтікає; | | |- розриви або витікання | | |робочого тіла з системи; | | |- незадовільна робота | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1.6. Стоянкове гальмо, |- храповик стоянкового гальма | |рукоятка, храповий механізм |не фіксує встановлене положення| | |рукоятки; | | |- надмірний знос рукоятки або | | |храпового механізму; | | |- надмірний хід рукоятки через | | |невідповідне регулювання | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1.7. Гальмові клапани |- ушкоджено, витікає повітря; | |(зворотні клапани, |- витікає олива з насоса; | |розвантажувальні, регулятори |- невідповідно закріплено; | |тощо) |- витікає гальмова рідина | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1.8. З'єднини для гальмових |- порушено ізоляцію заглушок | |систем причепа |або герметизацію гальмових | | |клапанів; | | |- невідповідно закріплено; | | |- витікає робоче тіло | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1.9. Ресивер робочого тіла |- механічне, корозійне | | |ушкодження, витікає робоче | | |тіло; | | |- не функціює зливна система; | | |- невідповідно закріплено | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1.10. Підсилювач гальмової |- гідропідсилювач ушкоджено або| |системи, головний циліндр |не функціює; | |(гідравлічні системи) |- головний циліндр ушкоджено | | |або витікає робоче тіло; | | |- головний циліндр погано | | |закріплений; | | |- занизький рівень гальмової | | |рідини; | | |- відсутня кришка бачка | | |головного циліндра; | | |- невідповідно функціює | | |сигналізатор низького рівня | | |робочої рідини | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1.11. Жорсткі трубопроводи |- ризик ушкодження або розламу;| |гальмової системи |- витікання робочого тіла з | | |трубопроводів або у місцях | | |з'єднання; | | |- надмірні механічні або | | |корозійні ушкодження; | | |- невідповідно встановлено | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1.12. Гнучкі гальмові шланги |- ризик ушкодження або розламу;| | |- ушкоджені, зношені від тертя,| | |закороткі, перекручені; | | |- витікання робочого тіла зі | | |шлангів або у місцях з'єднання;| | |- здуття під тиском; | | |- поруватість | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1.13. Гальмові накладки |- надмірний знос; | | |- забрудненість (оливою, | | |мастилом тощо) | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1.14. Гальмові барабани, диски|- зношені, протерті, | | |невідповідно закріплені, | | |із тріщинами; | | |- забруднені (оливою, мастилом | | |тощо); | | |- зі зворотної сторони | | |невідповідно закріплено | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1.15. Гальмові троси, тяги, |- троси ушкоджено, перекручено;| |важелі |- надмірний знос або корозійні | | |ушкодження; | | |- трос або тягу ушкоджено; | | |- ушкоджено направляючу троса; | | |- опір вільному ходу в | | |гальмовій системі; | | |- нестандартний рух | | |важелів/тяг/з'єднин через | | |невідповідне регулювання або | | |надмірний знос | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1.16. Гальмові виконавчі |- зламано або ушкоджено; | |механізми (у т.ч. пружинні |- витікає робоче тіло; | |гальма або колісні гідравлічні |- надмірне корозійне | |циліндри) |ушкодження; | | |- ненадійне/невідповідне | | |закріплення; | | |- збільшений хід робочого | | |поршня або діафрагмового | | |механізму; | | |- відсутній або ушкоджений | | |пиловик | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1.17. Регулятор гальмових сил |- пошкоджено з'єднувальні | | |елементи (тяги); | | |- невідповідно відрегульовано; | | |- заклинив, не функціює; | | |- відсутній | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1.18. Механізм автоматичного |- заклинив, невідповідний рух, | |регулювання зазору з індикатором|надмірний знос, невідповідно | | |відрегульовано; | | |- ушкоджено | |--------------------------------+-------------------------------| |1.1.19. Система уповільнення |- ненадійні з'єднини або | |(якщо встановлена або |кріплення; | |обов'язкова) |- ушкоджено | |--------------------------------+-------------------------------| |1.2. Експлуатаційні | | |характеристики та ефективність | | |робочої гальмової системи | | |--------------------------------+-------------------------------| |1.2.1. Експлуатаційні |- невідповідне гальмове зусилля| |характеристики (щодо поступового|на одному чи кількох колесах; | |зростання до максимального |- значення гальмового зусилля | |зусилля) |колеса менше 70% максимального | | |значення зусилля, досягнутого | | |іншим колесом на тій самій осі.| | |Під час перевірки гальмової | | |системи на дорозі - надмірне | | |відхилення транспортного засобу| | |від прямолінійного руху під час| | |гальмування; | | |- немає поступової зміни | | |гальмового зусилля під час | | |гальмування (рух ривками); | | |- затримка задіяння гальмового | | |механізму на одному з коліс; | | |- надмірні коливання гальмового| | |зусилля через деформації диска | | |або овальність барабана | |--------------------------------+-------------------------------| |1.2.2. Ефективність |- коефіцієнти ефективності | | |гальмування, пов'язані з | | |максимально допустимою масою | | |або, для напівпричепів, | | |сумарною допустимою навантагою | | |на осі, менші таких: | | |мінімальна ефективність | | |гальмування | | |категорія 1: 50% (1) | | |категорія 2: 43% (2) | | |категорія 3: 40% (3) | | |категорія 4: 50% | | |категорія 5: 45% (4) | | |категорія 6: 50% | | |- або гальмове зусилля менше | | |встановлених значень, якщо вони| | |визначені виробником | | |транспортних засобів для кожної| | |осі(5) | |--------------------------------+-------------------------------| |1.3. Експлуатаційні | | |характеристики додаткової | | |(аварійної) гальмової системи та| | |її ефективність (якщо це окрема | | |система) | | |--------------------------------+-------------------------------| |1.3.1. Експлуатаційні |- гальмові механізми не діють з| |характеристики |одного боку; | | |- значення гальмового зусилля | | |колеса менше 70% найбільшого | | |значення гальмового зусилля, | | |досягнутого іншим колесом тієї | | |самої осі; | | |- немає поступової зміни | | |гальмової ефективності під час | | |гальмування (рух ривками); | | |- автоматична гальмова система | | |(у причепів) не функціює | |--------------------------------+-------------------------------| |1.3.2. Ефективність |- для транспортних засобів усіх| | |категорій коефіцієнт | | |ефективності гальмування менше | | |50% (6) експлуатаційних | | |характеристик робочої гальмової| | |системи, як визначено у | | |пункті 1.2.2. для максимально | | |допустимої маси або, для | | |напівпричепів, сумарної | | |допустимої навантаги на осі | |--------------------------------+-------------------------------| |1.4. Експлуатаційні | | |характеристики й ефективність | | |стоянкової гальмової системи | | |--------------------------------+-------------------------------| |1.4.1. Експлуатаційні |- гальмові механізми не діють з| |характеристики |одного боку | |--------------------------------+-------------------------------| |1.4.2. Ефективність |- для транспортних засобів усіх| | |категорії коефіцієнт | | |ефективності гальмування менше | | |16% для максимально допустимої | | |маси, або менше 12% для | | |легкових транспортних засобів | | |для максимально допустимої | | |повної маси транспортних | | |засобів | |--------------------------------+-------------------------------| |1.5. Характеристика |- немає поступової зміни | |уповільнювача гальмової системи |гальмової ефективності | |або зносостійкої гальмової |(уповільнювач); | |системи |- ушкоджено | |--------------------------------+-------------------------------| |1.6. Антиблокувальна гальмова |- не працює система | |система |сигналізації; | | |- ушкоджена | |----------------------------------------------------------------| |_______________ | | (1) 48% для транспортних засобів категорії 1, не обладнаних | |антиблокувальною системою (ABS), або тип яких затверджено до | |1 жовтня 1991 року (дата заборони першого допуску до | |експлуатування без затвердження типу ЄС) | |(вимога Директиви 71/320/ЄЕС). | | (2) 45% для транспортних засобів, зареєстрованих після | |1988 року або після набрання чинності Директивою 71/320/ЄЕС чи | |за національним законодавством держав-членів, дивлячись, що | |пізніше. | |(3) 43% для напівпричепів і причепів з дишлом, зареєстрованих | |після 1988 року або після набрання чинності Директивою | |71/320/ЄЕС чи за національним законодавством держав-членів, | |дивлячись, що пізніше. | |(4) 50% для транспортних засобів категорії 5, зареєстрованих | |після 1988 р. або після набрання чинності Директивою 71/320/ЄЕС | |чи за національним законодавством держав-членів, дивлячись, | |що пізніше. | |(5) Встановлене значення для осі транспортного засобу - це | |гальмове зусилля (виражене у Ньютонах), необхідне для | |досягнення мінімально допустимої гальмової сили для певної маси | |транспортного засобу. | |(6) Для транспортних засобів категорій 2 і 5 мінімальне значення| |сповільнення від дії додаткової гальмової системи становить | |2,2 м/кв.с (тому що характеристики додаткової гальмової | |системи не були охоплені Директивою 71/320/ЄЕС). | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Транспортні засоби категорій | Транспортні засоби категорій | | 1, 2 та 3 | 4, 5 та 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |2. Кермовий механізм і кермо |2. Кермовий механізм | |--------------------------------+-------------------------------| |2.1. Механічний стан |2.1. Механічний стан | |2.2. Кермо |2.2. Люфт кермового механізму | |2.3. Люфт кермового механізму |2.3. Кріплення системи | |2.4. Підшипники керма |кермування | |--------------------------------+-------------------------------| |3. Оглядовість |3. Оглядовість | |--------------------------------+-------------------------------| |3.1. Поле оглядовості |3.1. Поле оглядовості | |3.2. Технічний стан скла |3.2. Технічний стан скла | |3.3. Дзеркала заднього виду |3.3. Дзеркала заднього виду | |3.4. Склоочисники |3.4. Склоочисники | |3.5. Склоомивачі |3.5. Склоомивачі | |--------------------------------+-------------------------------| |4. Фари, рефлектори та |4. Освітлювальне обладнання | |електрообладнання | | |--------------------------------+-------------------------------| |4.1. Фари дальнього і ближнього |4.1. Фари дальнього і ближнього| |світла |світла | |4.1.1. Стан і функціювання |4.1.1. Стан і функціювання | |4.1.2. Світлорозподіл |4.1.2. Світлорозподіл | |4.1.3. Вимикачі |4.1.3. Вимикачі | |4.1.4. Візуальна ефективність | | |--------------------------------+-------------------------------| |4.2. Бічні ліхтарі і покажчики |4.2. Стан і функціювання, стан | |повороту |лінз, колір і візуальна | |4.2.1. Стан і робота |ефективність: | |4.2.2. Колір і візуальна |4.2.1. бічних і задніх ліхтарів| |ефективність |4.2.2. стоп-сигналів | | |4.2.3. покажчиків повороту | | |4.2.4. ліхтарів заднього ходу | | |4.2.5. протитуманних ліхтарів | | |4.2.6. ліхтарів освітлення | | |номерних знаків | | |4.2.7. світлоповертачів | | |4.2.8. ліхтарів аварійної | | |сигналізації | |--------------------------------+-------------------------------| |4.3. Стоп-сигнали | | |4.3.1. Стан і робота | | |4.3.2. Колір і візуальна | | |ефективність | | |--------------------------------+-------------------------------| |4.4. Покажчики повороту | | |4.4.1. Стан і функціювання | | |4.4.2. Колір і візуальна | | |ефективність | | |4.4.3. Вимикачі | | |4.4.4. Частота миготіння | | |--------------------------------+-------------------------------| |4.5. Передні і задні | | |протитуманні фари | | |4.5.1. Розташування | | |4.5.2. Стан і функціювання | | |4.5.3. Колір і візуальна | | |ефективність | | |--------------------------------+-------------------------------| |4.6. Ліхтарі заднього ходу | | |4.6.1. Стан і функціювання | | |4.6.2. Колір і візуальна | | |ефективність | | |--------------------------------+-------------------------------| |4.7. Ліхтар освітлення номерних | | |знаків | | |--------------------------------+-------------------------------| |4.8. Світловідбивачі | | |технічний стан і колір | | |--------------------------------+-------------------------------| |4.9. Покажчики | | |--------------------------------+-------------------------------| |4.10. Електричні з'єднини | | |тягача, причепа і напівпричепа | | |--------------------------------+-------------------------------| |4.11. Електрична мережа | | |--------------------------------+-------------------------------| |5. Осі, колеса, шини, підвіска |5. Осі, колеса, шини, підвіска | |--------------------------------+-------------------------------| |5.1. Осі |5.1. Осі | |5.2. Колеса і пневматичні шини |5.2. Колеса і пневматичні шини | |5.3. Підвіска |5.3. Підвіска | |--------------------------------+-------------------------------| |6. Кузов і його складники |6. Кузов і його складники | |--------------------------------+-------------------------------| |6.1. Кузов або рама і складники |6.1. Кузов або рама і складники| |6.1.1. Загальний стан |6.1.1.Загальний стан | |6.1.2. Випускні труби і глушники|6.1.2. Випускні труби і | |6.1.3. Паливний бак або |глушники | |трубопроводи |6.1.3. Паливний бак або | |6.1.4. Геометричні особливості і|трубопроводи | |стан задньої частини вантажних |6.1.4. Кронштейн запасного | |транспортних засобів |колеса | |6.1.5. Кронштейн запасного |6.1.5. Надійність механізму | |колеса |зчеплення (за наявності) | |6.1.6. Механізм зчеплення на | | |тягачах, причепах і | | |напівпричепах | | |--------------------------------+-------------------------------| |6.2. Кабіна і кузов |6.2. Кузов | |6.2.1. Загальний технічний стан |6.2.1. Відповідність | |6.2.2. Кріплення |конструкції | |6.2.3. Двері і замки |6.2.2. Двері і замки | |6.2.4. Дно | | |6.2.5. Сидіння водія | | |6.2.6. Підніжки | | |--------------------------------+-------------------------------| |7. Інше обладнання |7. Інше обладнання | |--------------------------------+-------------------------------| |7.1. Ремені безпеки |7.1. Закріплення сидіння водія | |--------------------------------+-------------------------------| |7.2. Вогнегасник |7.2 Закріплення акумуляторної | | |батареї | |--------------------------------+-------------------------------| |7.3. Замки і пристрій захисту |7.3 Пристрій звукового | |від викрадення |попередження | |--------------------------------+-------------------------------| |7.4. Попереджувальний трикутник |7.4 Попереджувальний трикутник | |--------------------------------+-------------------------------| |7.5. Аптечка |7.5. Ремені безпеки | |--------------------------------+-------------------------------| |7.5.1. Безпека кріплень | | | |7.5.2. Стан ременів безпеки | |7.5.3. Функціювання | | |--------------------------------+-------------------------------| |7.6. Противідкатний(-і) упор(-и)| | |--------------------------------+-------------------------------| |7.7. Пристрій звукового | | |попередження | | |--------------------------------+-------------------------------| |7.8. Спідометр | | |--------------------------------+-------------------------------| |7.9 Тахограф (наявність та | | |цілісність опломбування): | | |- перевірити відповідність | | |калібрувальної таблички | | |тахографа, згідно з Регламентом | | |(ЄЕС) N 3821/85(1); | | |- перевірити, у разі сумнівів, | | |чи відповідають номінальний | | |діаметр або розмір шини даним на| | |калібрувальній табличці | | |тахографа; | | |- якщо це практично можливо, | | |перевірити, чи є неторканим | | |опломбування тахографа або, в | | |разі наявності, будь-які інші | | |засоби захисту з'єднин від | | |протиправного втручання | | |--------------------------------+-------------------------------| |7.10 Обмежувач швидкості: | | |- якщо можливо, перевірити, чи | | |обмежувач швидкості встановлено | | |відповідно до | | |Директиви 92/6/ЄЕС(2); | | |- перевірити відповідність | | |калібрувальної таблички | | |обмежувача швидкості; | | |- якщо це практично можливо, | | |перевірити, чи є неторканим | | |опломбування обмежувача | | |швидкості або, в разі наявності,| | |будь-які інші засоби захисту | | |з'єднин від протиправного | | |втручання; | | |- перевірити, якщо тільки це | | |практично можливо, чи обмежувач | | |швидкості транспортних засобів, | | |зазначених у статтях 2 та 3 | | |Директиви 92/6/ЄЕС, запобігає | | |перевищенню ними визначених | | |значень максимальної швидкості | | |--------------------------------+-------------------------------| |8. Завади |8. Завади | |--------------------------------+-------------------------------| |8.1. Шум |8.1. Шум | |----------------------------------------------------------------| |_______________ | | (1) Регламент Ради (ЄЕС) N 3821/85 від 20 грудня 1985 року | |про записуючі пристрої на дорожньому транспорті (ОВ N L 370, | |31.12.1985, с. 8). | | (2) Директива Ради 92/6/ЄЕС від 1 лютого 1992 року про | |встановлення та застосування обмежувачів швидкості для деяких | |категорій моторних транспортних засобів у Співтоваристві | |(ОВ N L 57, 02.03.1992, с. 27). | ------------------------------------------------------------------
Транспортні засоби категорі 1, 2, 3, 4, 5, 6.
8.2 Газові викиди
8.2.1 Транспортні засоби, обладнані двигунами з примусовим
запалюванням, що живляться бензином
(а) Якщо викиди не контролює поліпшена система контролю за
викидами, така, як трикомпонентний каталітичний нейтралізатор, яка
регулюється лямбда-зондом:
1. Зовнішнім оглядом перевіряють випускну систему
транспортного засобу щодо укомплектованості, технічного стану і
відсутності витоків газових викидів.
2. Зовнішнім оглядом перевіряють обладнання для контролю
викидів, встановлене виробником транспортного засобу, щодо
укомплектованості, технічного стану і відсутності витоків газових
викидів.
Після прийнятного періоду роботи двигуна (зважаючи на
рекомендації виробника) вміст оксиду вуглецю (СО) у газових
викидах вимірюють в режимі неробочого ходу (без навантаги).
Максимально дозволений вміст СО у газових викидах повинен
відповідати встановленому виробником транспортного засобу. Якщо
така інформація недоступна або якщо компетентний орган
держави-члена вирішив не використовувати її як еталонне значення,
вміст СО не повинен перевищувати:
(i) для транспортних засобів, зареєстрованих або введених в
експлуатацію вперше в період від дати, коли держави-члени
встановили вимоги відповідності транспортних засобів положенням
Директиви 70/220/ЄЕС(1) ( 994_294 ), до 1 жовтня 1986 року:
СО - 4,5 об.%;
---------------- (1) Директива Ради 70/220/ЄЕС ( 994_294 ) від
20 березня 1970 року про наближення законодавства держав-членів
щодо заходів, яких необхідно вжити для запобігання забрудненню
повітря викидами моторних транспортних засобів (OB L 76,
06.04.1970, c. 1.).
(ii) для транспортних засобів, зареєстрованих або введених в
експлуатацію вперше після 1 жовтня 1986 року: СО - 3,5 об.%.
(b) Якщо викиди контролює поліпшена система контролю за
викидами, така як трикомпонентний каталітичний нейтралізатор, яка
регулюється лямбда-зондом:
1. Зовнішнім оглядом перевіряють випускну систему
транспортного засобу щодо укомплектованості, технічного стану і
відсутності витоків газових викидів.
2. Зовнішнім оглядом перевіряють обладнання для контролю
викидів, встановлене виробником транспортного засобу, щодо
укомплектованості, технічного стану і відсутності витоків газових
викидів.
3. Визначають ефективність системи контролю за викидами
транспортного засобу вимірюванням значення лямбди та вмісту СО у
газових викидах згідно з пунктом 4 або згідно з процедурами,
запропонованими виробником транспортного засобу та схваленими під
час затвердження типу. Для кожного з випробувань двигун повинен
функціювати в режимах згідно з рекомендаціями виробника
транспортного засобу.
4. Викиди з випускної труби - граничні значення об'ємної
концентрації газів
Максимально допустимий вміст СО у газах має бути таким, який
встановив виробник транспортного засобу.
Якщо така інформація недоступна, вміст СО не повинен
перевищувати:
(i) Вимірювання в режимі неробочого ходу
Максимально допустимий вміст СО у газових викидах, не повинен
перевищувати 0,5 об.%, а для транспортних засобів, що мають
затвердження типу згідно з граничними значеннями, наведеними в
рядку А або В таблиці пункту 5.3.1.4 додатка I Директиви
70/220/ЄЕС ( 994_294 ), максимальний вміст СО не повинен
перевищувати 0,3 об.%. Якщо відповідність Директиві 70/220/ЄЕС
неможлива, тоді наведене вище стосується транспортних засобів, які
зареєстровано або вперше введено у сферу експлуатації після
1 липня 2002 року.
(ii) Вимірювання на максимальній частоті обертання неробочого
-1
ходу (без навантаги) не менше 2000 хв :
вміст СО: максимальне значення 0,3 об.%, а для транспортних
засобів, що мають затвердження типу згідно з граничними
значеннями, наведеними в рядку А або В таблиці пункту 5.3.1.4.
Додатка I до Директиви 70/220/ЄЕС ( 994_294 ), максимальний вміст
СО не повинен перевищувати 0,2 об.%. Якщо відповідність Директиві
70/220/ЄЕС неможлива, тоді наведене вище стосується транспортних
засобів, які зареєстровано або вперше введено у сферу експлуатації
після 1 липня 2002 року.
Значення коефіцієнта лямбда: 1 +- 0,03 або згідно з
технічними вимогами виробника транспортних засобів.
(iii) Для автомобілів, обладнаних бортовою системою
діагностування (OBD) згідно з Директивою 70/220/ЄЕС ( 994_294 ),
держави-члени можуть, як альтернативу випробуванням, зазначеним в
пункті (i), встановити належне функціювання випускної системи
через зчитування відповідних даних з пристрою OBD з одночасною
перевіркою належності функціювання системи OBD.
8.2.2. Автомобілі, обладнані двигунами із запалюванням від
стискання (дизелями)
(а) Димність газових викидів вимірюють під час вільного
прискорення (без навантаги, від мінімальної частоти неробочого
ходу до максимальної частоти обертання) на нейтральній передачі з
увімкненим зчепленням.
(b) Підготовка транспортних засобів до випробувань:
1. Транспортний засіб випробовують без попередньої
підготовки, але для убезпечення випробування перевіряють, чи
двигун прогріто і чи він у задовільному технічного стані.
2. Крім визначеного підпунктом (d)(5), автомобіль вважатимуть
підготовленим до випробування, якщо виконано такі вимоги:
(i) Двигун повинен бути повністю прогрітий, наприклад,
температура моторної оливи, виміряна в патрубку щупа для
визначення рівня оливи, повинна становити принаймні 80 град.C, або
відповідати нормальній робочій температурі, якщо вона нижча; або
температура блоку циліндрів, визначена за рівнем інфрачервоного
випромінювання, повинна бути еквівалентною зазначеній температурі.
Якщо, через особливості конструкції транспортного засобу, виміряти
це неможливо, значення нормальної робочої температури блоку
встановлюють іншими способами, наприклад, за характеристиками
роботи вентилятора системи охолодження двигуна.
(ii) Випускну систему очищають, принаймні, трьома циклами
вільного прискорення або рівноцінними методами.
(с) Процедура випробування:
1. Зовнішнім оглядом перевіряють випускну систему
транспортного засобу, встановлену виробником, щодо
укомплектованості, технічного стану і відсутності витоків газових
викидів.
2. І двигун без турбонаддува, і обладнаний турбонаддувом
повинні бути в режимі неробочого ходу перед кожним циклом вільного
прискорення. Для високопотужних дизелів це означає режим витримки
впродовж, принаймні, 10 секунд після відпускання важеля управління
паливоподачею.
3. Щоб розпочати кожен цикл вільного прискорення, важіль
управління паливоподачею необхідно натискати повністю, швидко і
неперервно (швидше ніж за 1 секунду), але не різко, щоб отримати
максимальну подачу від паливного насосу.
4. Протягом кожного циклу вільного прискорення, двигун
повинен досягти максимальної частоти обертання або, для
транспортного засобу з автоматичною коробкою передач, частоти
обертання, визначеної виробником, або, якщо такі дані
недоступні, - двох третин від максимальної частоти обертання,
перед відпусканням важеля управління паливоподачею. Це
перевіряють, наприклад, відстежуючи частоту обертання двигуна або
допускаючи достатній проміжок часу від початку натискання до
відпускання важеля управління паливоподачею, що для транспортних
засобів категорій 1 і 2 згідно з додатком I, становить, принаймні,
дві секунди.
(d) Норми викидів:
1. Рівень концентрації не повинен перевищувати рівень,
зазначений на табличці, виконаній згідно з Директивою Ради
72/306/ЄЕС(1).
---------------- (1) Директива Ради 72/306/ЄЕС від 2 серпня 1972 року про
наближення законодавства держав-членів щодо заходів, які необхідно
вжити проти викидів забруднювачів автомобільними дизелями (OB L
190, 20.08.1942, c. 1.).
2. Якщо ця інформація не доступна, або якщо компетентний
орган держави-члена вирішив не використовувати її як рекомендацію,
рівень концентрації не повинен перевищувати рівень, встановлений
виробником транспортного засобу або такі граничні значення
коефіцієнта поглинання:
Максимальний коефіцієнт поглинання:
-1
- для дизелів без турбонаддуву = 2,5 м
-1
- для дизелів з турбонаддувом = 3,0 м
-1
- значення 1,5 м застосовують до таких транспортних
засобів, що мають затвердження типу згідно з граничними
значеннями, наведеними в:
(а) рядку В таблиці пункту 5.3.1.4. додатка I Директиви
70/220/ЄЕС ( 994_294 ) (дизелі малопотужних транспортних засобів -
Євро 4);
(b) рядку В1 таблиць пункту 6.2.1 додатка I Директиви
88/77/ЄЕС(2) (дизелі високопотужних транспортних засобів -
Євро 4);
---------------- (2) Директива Ради 88/77/ЄЕС від 3 грудня 1987 року про
наближення законодавства держав-членів щодо заходів, яких
необхідно вжити для запобігання викидам газоподібних і твердих
забруднювачів з двигунів із запалюванням від стискання для
застосування на транспортних засобах та викидів газоподібних
забруднювачів з двигунів із примусовим запалюванням, для живлення
яких застосовують природний газ або зріджений нафтовий газ для
застосування на транспортних засобах (OB L 36, 09.02.1988, c. 33).
(с) рядку В2 таблиць пункту 6.2.1 додатка I Директиви
88/77/ЄЕС (дизелі високопотужних транспортних засобів - Євро 5);
(d) рядку С таблиць пункту 6.2.1 додатка I Директиви
88/77/ЄЕС (дизелі високопотужних транспортних засобів - EEV);
або граничні значення, встановлені подальшими змінами до
Директиви 70/220/ЄЕС ( 994_294 ), або граничні значення,
встановлені подальшими змінами до Директиви 88/77/ЄЕС, або
еквівалентні значення, якщо застосовують обладнання типу,
відмінного від того, що використовували для затвердження типу в
ЄС.
Якщо відповідність положенням пункту 5.3.1.4. додатка I до
Директиви 70/220/ЄЕС(*) ( 994_294 ) або пункту 6.2.1 додатка I до
Директиви 88/77/ЄЕС(**) неможлива, тоді наведене вище застосовують
до транспортних засобів, зареєстрованих або вперше введених у
сферу експлуатації після 1 липня 2008 року.
3. Транспортні засоби, які зареєстровано або вперше введено у
сферу експлуатації до 1 січня 1980 року, звільняють від цих вимог.
4. Транспортні засоби не допускають до експлуатування, якщо
середнє арифметичне вимірів, принаймні, за останніми трьома
циклами вільного прискорення перевищує допустиме граничне
значення. Це можливо визначати, відкидаючи будь-які значення
вимірювань, які значно відрізняються від середнього значення
вимірювань, або як результат будь-якого іншого статистичного
обчислення, яке враховує розсіювання значень вимірювань.
Держави-члени можуть обмежувати максимальну кількість
випробувальних циклів.
5. Щоб уникнути зайвих випробувань, держави-члени можуть, як
виняток з вимог пункту 8.2.2 (d) (4), забороняти експлуатування
транспортних засобів, в яких виміряні значення істотно перевищують
граничні значення після менш ніж трьох циклів вільного прискорення
або після циклів очищення (чи еквівалентних їм), зазначених в
пункті 8.2.2 (b) 2 (ii). Так само, щоб уникати зайвих випробувань,
держави-члени можуть, як виняток з вимог пункту 8.2.2 (d) (4),
дозволяти експлуатування транспортних засобів, для яких виміряні
значення значно нижче граничних значень, отриманих після менш ніж
трьох циклів вільного прискорення або після циклів очищення (чи
еквівалентних їм), зазначених в пункті 8.2.2 (b) 2 (ii).
8.2.3. Випробувальне обладнання
Викиди транспортних засобів перевіряють, застосовуючи
обладнання, спроектоване так, щоб точно визначити чи було
дотримано граничних значень викидів, встановлених або зазначених
виробником.
8.2.4. Якщо під час затвердження типу тип транспортних
засобів не задовольняє граничним значенням, встановленим цією
Директивою, держава-член може встановити більші граничні значення
для цього типу транспортних засобів на основі доказів, наданих
виробником. Вони повинні поінформувати про це Комісію, а та, в
свою чергу, - всі інші держави-члени.

------------------------------------------------------------------ | ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ | ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ | | КАТЕГОРІЇ 1, 2 та 3 | КАТЕГОРІЙ 4, 5 та 6 | |--------------------------------+-------------------------------| |8.3. Придушення радіозавад | | |--------------------------------+-------------------------------| |9. Додаткові перевірки | | |транспортних засобів | | |громадського призначення | | |--------------------------------+-------------------------------| |9.1. Аварійні виходи (молотки | | |для розбивання вікон, знаки | | |аварійних виходів включно) | | |--------------------------------+-------------------------------| |9.2. Система обігріву | | |--------------------------------+-------------------------------| |9.3. Система вентиляції | | |--------------------------------+-------------------------------| |9.4. Схема розміщення сидінь | | |--------------------------------+-------------------------------| |9.5. Освітлення салону | | |--------------------------------+-------------------------------| |10. Ідентифікаційні дані |10. Ідентифікаційні дані | |транспортних засобів |транспортних засобів | |--------------------------------+-------------------------------| |10.1. Номерний знак |10.1. Номерний знак | |--------------------------------+-------------------------------| |10.2. Номер шасі |10.2. Номер шасі | ------------------------------------------------------------------

ДОДАТОК III

Частина А
Скасована Директива з переліком її послідовних змін
(стосується статті 10)
Директива Ради 96/96/ЄС
(ОВ L 46, 17.02.1997, с. 1)
Директива Комісії 1999/52/ЄС,
(ОВ L 142, 05.06.1999, с. 26)
Директива Комісії 2001/9/ЄС,
(ОВ L 48, 17.02.2001, с. 18)
Директива Комісії 2001/11/ЄС,
(ОВ L 48, 17.02.2001, с. 20)
Директива Комісії 2003/27/ЄС,
(ОВ L 90, 08.04.2003, с. 41)
Регламент (ЄС) N 1882/2003 лише пункт 86 Додатка III
Європейського Парламенту і Ради
(ОВ L 284, 31.10.2003, с. 1)

Частина В
Терміни впровадження у національне законодавство
(стосується статті 10)
------------------------------------------------------------------ | Директива | Терміни | |---------------------------+------------------------------------| | 96/96/ЄС | 9 березня 1998 року | |---------------------------+------------------------------------| | 1999/52/ЄС | 30 вересня 2000 року | |---------------------------+------------------------------------| | 2001/9/ЄС | 9 березня 2002 року | |---------------------------+------------------------------------| | 2001/11/ЄС | 9 березня 2003 року | |---------------------------+------------------------------------| | 2003/27/ЄС | 1 січня 2004 року | ------------------------------------------------------------------

ДОДАТОК IV
КОРЕЛЯЦІЙНА ТАБЛИЦЯ

------------------------------------------------------------------ | Директива 96/96/ЄС | Ця Директива | |-------------------------------------+--------------------------| |Статті з 1 по 4 |Стаття з 1 по 4 | |Стаття 5, вступний вираз |Стаття 5, вступний вираз | |Стаття 5, абзаци з першого по сьомий |пункт з а) по g) статті 5 | |Стаття 6 |- | |Стаття 7 |Частина 1 статті 6 | |- |Частина 2 статті 6 | |Частина 1 статті 8 |Частина 1 статті 7 | |Перший підпункт частини 2 статті 8 |Частина 2 статті 7 | |Другий підпункт частини 2 статті 8 |- | |Частина 3 статті 8 |- | |Частина 1 статті 9 |- | |Частина 2 статті 9 |Стаття 8 | |Стаття 10 |- | |Частина 1 статті 11 |- | |Частина 2 статті 11 |Стаття 9 | |Частина 3 статті 11 |- | |- |Стаття 10 | |Стаття 12 |Стаття 11 | |Стаття 13 |Стаття 12 | |Додатки I-II |Додатки I-II | |Додатки III-IV |- | |- |Додаток III | |- |Додаток IV | ------------------------------------------------------------------вверх