Рекомендація Ради 79/167/ЄСВС, ЄЕС, Євратом "Про зменшення енергетичних потреб для споруд Співтовариства" від 5 лютого 1979 року
Рада Європи; Рекомендації, Міжнародний документ від 05.02.197979/167/ЄСВС,ЄЕС,Євратом
Документ 994_992, поточна редакція — Прийняття від 05.02.1979

           Рекомендація Ради 79/167/ЄСВС, ЄЕС, Євратом 
"Про зменшення енергетичних потреб
для споруд Співтовариства"
від 5 лютого 1979 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ
Беручи до уваги Договори про заснування Європейських
Співтовариств ( 994_017 , 994_026, 994_027 ),
Беручи до уваги пропозицію Комісії(1),
Беручи до уваги висновок Європейського Парламенту(2),
Беручи до уваги висновок Економічно-соціального комітету(3)
Оскільки Рада в своїй Резолюції від 17 грудня 1974 року
стосовно завдань енергетичної політики Співтовариства на
1985 рік(4) ухвалила завдання по скороченню норм приросту
енергоспоживання для Співтовариства в цілому до рівня 15% нижче
прогнозів, зроблених в січні 1973 року; оскільки Рада прийняла в
той же час Резолюцію щодо програми дій Співтовариства по
раціональному використанню енергії(5);
---------------- (1) OB N C 138, 11.6.1977, C. 4.
(2) OB N C 266, 7.11.1977, C. 55.
(3) OB N C 287, 30.11.1977, C. 3.
(4) OB N C 153, 9.7.1975, C. 2.
(5) OB N C 153, 9.7.1975, C. 5
Оскільки на засіданні Ради 6 і 7 липня 1978 року керівництво
держав або уряду держав-членів ухвалило завдання по скороченню до
0-8 співвідношення між нормою приросту енергоспоживання і нормою
зростання валового внутрішнього продукту Співтовариства до
1985 року;
Оскільки згідно з оцінкою істотні додаткові заощадження
енергії можуть бути досягнуті до 1985 року через інвестування в
поліпшену теплову ізоляцію споруд, зменшення непотрібного обміну
повітря і покращення ефективності систем нагрівання і
охолоджування;
Оскільки такі інвестиції принесуть вигоду суспільству в
цілому і сторонам, що безпосередньо зацікавлені у зменшенні
енергетичних потреб - через сприяння захисту і покращенню
довкілля, забезпечення додаткової зайнятості і через зниження
вартості обмінного курсу при здійсненні імпорту енергії;
Оскільки деякі вигоди можуть бути досягнуті досить швидко у
формі підвищення стандартів комфорту, майбутні підвищення цін на
енергію будуть поглинені населенням з меншими труднощами і з
меншим інфляційним тиском - за умови, що вся галузь будівництва
відповідатиме досить високим стандартам теплової ізоляції до кінця
цього сторіччя;
Оскільки всі держави-члени мають зобов'язання до невідкладних
і повномасштабних програм дій, необхідних для досягнення цих
вигод;
Оскільки має бути заснована постійна консультаційна
процедура - для визначення відповідного внеску, зробленого
програмами держав-членів у напрямку реалізації завдань
Співтовариства і полегшення обміну досвідом,
ЦИМ РЕКОМЕНДУЄ ДЕРЖАВАМ-ЧЛЕНАМ:
1. Реалізацію в контексті програм, згаданих в другому
підпункті, політики, розробленої для збереження енергії - через
зменшення енергетичних потреб шляхом поліпшення теплової
ефективності споруд.
Ця політика має реалізовуватись в контексті програми,
розрахованої, як мінімум, на чотири роки, що приймає до уваги
зміни в суспільних, економічних і кліматичних умовах. Виконання
цієї програми залежатиме від необхідності короткострокового
економічного управління і наявності суспільних фондів.
Держави-члени без упередження до розподілу обов'язків між
центральним, федеральним, регіональним або місцевим урядом мають
прийняти рішення щодо категорій споруд - для включення в програму
дій, надаючи пріоритет істотному поліпшенню споруд під прямим
контролем і управлінням органами державної влади і спорудам
житлового використання.
2. Прийняття програм, зазначених в пункті 1, до
31 грудня 1979 року та інформування про це Комісії.
Рада має періодично перевіряти виконання цієї Рекомендації;
перша перевірка повинна мати місце не пізніше 31 серпня 1980 року.
Ця перевірка має базуватись на звіті разом з будь-якими
необхідними пропозиціями, що Комісія надішле в Раду та
Європейський Парламент. Цей звіт має містити аналіз ефективності і
витрат щодо інвестицій, спрямованих на зменшення енергетичних
потреб для споруд Співтовариства, і аналіз відповідних внесків
програм держав-членів в реалізацію завдань Співтовариства - беручи
до уваги стандарти комфорту.
Комісія організує відповідні консультації держав-членів в
контексті Комітету з питань енергії - для того, щоб:
- підготувати звіти, згадані в попередньому підпункті;
- покращити обміни інформацією з питань, що мають відношення
до виконання даної рекомендації, що могло б бути корисним для
держав-членів в застосуванні їхніх програм.
Вчинено в Брюсселі, 5 лютого 1979 року.
За Раду P.MEHAIGNERIE
Головавгору