Документ 994_980, поточна редакція — Прийняття від 25.10.1977

                   Рекомендація Ради 77/713/ЄЕС 
"Щодо раціонального споживання енергії
промисловими підприємствами"
від 25 жовтня 1977 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського
Економічного Співтовариства ( 994_017 ),
Беручи до уваги проект документу від Комісії,
Оскільки, в своїй Резолюції від 17 вересня 1974 року стосовно
стратегії нової енергетичної політики Співтовариства(1) Рада
ухвалила завдання щодо скорочення норм зростання внутрішнього
споживання - через раціональне й ощадливе використання енергії без
створення ризику для завдань соціального й економічного зростання;
---------------- (1) OB N C 153, 9.7.1975, C. 1.
Оскільки, удосконалення в раціональному використанні енергії
є загалом вигідним для довкілля;
Оскільки, в своїй Резолюції від 17 грудня 1974 року щодо
плану дій Співтовариства з раціонального використання енергії(2)
Рада відзначила, що в своєму повідомленні до Ради під назвою
"Раціональне використання енергії" Комісія склала план дій
Співтовариства в цій сфері;
---------------- (2) OB N C 153, 9.7.1975, C. 5.
Оскільки, промисловий сектор також намагається більш
ефективно використовувати енергію, дотримуючись своїх економічних
цілей; тоді, як ця можливість змінюється згідно з розміром,
положенням, виробничим процесом і продукцією підприємства;
Оскільки, бажано інформувати, збільшувати усвідомлення і
заохочувати, згідно з статтею 92 et seq. Договору ( 994_017 ),
зусилля по збереженню енергії, деякі ініціативи, що вже були
розпочаті державами-членами з метою залучення суспільних або
ухвалених установ до виконання цих завдань, мають бути розширені;
Оскільки, практика, вже прийнята деякими підприємствами,
зокрема енергоємними, щодо призначення особи відповідальної за
питання енергії, має бути розширена;
Оскільки установи, згадані вище, мають контролювати прогрес,
досягнутий підприємствами при реалізації своїх енергозберігаючих
програм;
Оскільки однією з найприбутковіших ініціатив на рівні
Співтовариства є систематичний і регулярний обмін інформацією щодо
енергозберігаючих процесів між підприємствами Співтовариства і,
особливо, між малими і середніми підприємствами, професійні
організації мають порівняти інформацію від осіб відповідальних за
питання енергії щодо набутого досвіду і виявлених труднощів - для
поширення цієї інформацію; в той час, як ті ж самі організації
мають також організувати наради або семінари для обміну
подробицями свого досвіду,
ЦИМ РЕКОМЕНДУЄ ДЕРЖАВАМ-ЧЛЕНАМ:
1. Вживати необхідних заходів, щоб розпочати кампанії по
забезпеченню інформацією, збільшенню усвідомлення і заохоченню,
згідно з статтею 92 et seq. Договору ( 994_017 ), у досягненні
заощаджень енергії; в зв'язку з цим, треба заснувати, якщо вони ще
не існують, або паралельно з ініціативами, вже розпочатими деякими
державами-членами, одну або більше суспільних або ухвалених
установ або відділів з особливою відповідальністю за ці завдання;
2. Запрошувати галузеві і загальні професійні організації, а
також технічні і наукові асоціації і консультаційні послуги, до
організації періодичних зустрічей і семінарів для обміну
подробицями досвіду на національному рівні і, можливо, на рівні
Співтовариства, щоб забезпечити найширше і найшвидше
розповсюдження можливої інформації;
3. Заохочувати промислові підприємства:
- до створення енергетичних відділів в межах своїх
організацій, якщо це ще не було зроблено, або до запрошення
зовнішніх експертів.
Обов'язки і завдання таких відділів або осіб могли б
узгоджуватись з запропонованими в Додатку до цієї рекомендації;
- при підготовці річного звіту, одна частина має бути
присвячена енергоспоживанню, також включаючи будь-які
енергозберігаючі заходи, що вжиті або плануються, і одержані
результати;
4. Ефективно зіставляти, наскільки можливо, всю корисну
інформацію по результатам енергозберігаючих заходів, вжитих
промисловими підприємствами, що згадані в пункті 3;
5. Регулярно інформувати Комісію про заходи, вжиті в сфері,
що охоплюється даною рекомендацією, і про результати одержані або
передбачувані від цих заходів.
Вчинено в Люксембурзі, 25 жовтня 1977 року.
За Раду Президент
W.Claes

Додаток

Запропоновані обов'язки і завдання
особи відповідальної за енергетичні питання
на промислових підприємствах

1. Згідно з економічними цілями підприємства, функції
відділів або осіб відповідальних за енергетичні питання, могли б
бути сконцентровані на таких завданнях:
(i) В межах підприємства
Вибір відповідних шляхів і засобів здійснення
енергозберігаючої програми, створеної підприємством, зокрема:
- постійна перевірка того, що підприємство не марнує енергію,
- пропонування шляхів можливої модифікації промислового
обладнання і процесів для більш раціонального використання
енергії; в зв'язку з цим, будь-яка інвестиція в нове або додаткове
обладнання чи процес має оцінюватись з енергетичної точки зору так
само як і з фінансової,
- встановлення каналів зв'язку між різними секторами або
відділами з інженерним і робітничим персоналом, інформуючи їх про
цілі збереження енергії.
(ii) Поза межами підприємства
Підтримка контакту з іншими зацікавленими промисловими
секторами, таким чином, щоб їхні підприємства могли застосовувати
досвід одержаний в іншому місці.
2. Для забезпечення можливості щодо належного виконання цих
обов'язків, відділ з питань енергії має безпосередньо доповідати
повноважним установам свого підприємства.вгору