Документ 994_971, поточна редакція — Прийняття від 06.12.1999

              Рекомендація Комісії 1999/829/Євратом 
"Про застосування статті 37 Договору Європейського
Співтовариства з атомної енергії (Євратом)"
від 6 грудня 1999 року

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського
Співтовариства з атомної енергії ( 994_027 ), зокрема його
статті 37 і 124,
Проконсультувавшись з групою спеціалістів, призначених
Науково-технічним комітетом відповідно до статті 34 Договору
( 994_027 ),
(1) Оскільки стаття 37 передбачає, що кожна держава-член має
надавати Комісії загальні відомості про будь-який проект видалення
радіоактивних відходів у будь-якій формі, які дозволять визначити
чи запровадження цього проекту здатне призвести до радіоактивного
забруднення води, ґрунту або повітряного простору іншої
держави-члена. Комісія має надати свій висновок протягом 6 місяців
після консультації з групою експертів, посилання на яку міститься
в статті 31 Договору ( 994_027 );
(2) Враховуючи досвід, набутий у застосуванні Рекомендацій
Комісії від 16 листопада 1960 року(1), 82/181/Євратом(2) та
91/4/Євратом(3) стосовно застосування статті 31 Договору
( 994_027 );
---------------- (1) ОВ 81, 21.12.1960, С. 1893/60
(2) ОВ L 83, 29.3.1982, С. 15.
(3) ОВ L 6, 9.1.1991, С. 16.
(4) (1988) ECR, С. 5013
(3) Оскільки Суд Європейських Співтовариств у своєму рішенні
від 20 вересня 1988 року у справі 187/87 постановив таке:
"стаття 37 Договору ( 994_027 ) від 25 березня 1957 року про
заснування Європейського Співтовариства з атомної енергії має
тлумачитись як така, що передбачає, що Комісія Європейських
Співтовариств має бути забезпечена загальними відомостями про
будь-який проект з видалення радіоактивних відходів, перш ніж таке
видалення буде дозволеним компетентними органами зацікавленої
держави-члена";
(4) Оскільки у тому самому рішенні Судом було проголошено:
"Якщо будь-якою державою-членом подається заявка на отримання
дозволу на видалення радіоактивних відходів, потрібно визнати що,
для того, щоб висновок Комісії набув чинності, зміст цього
висновку має бути обов'язково доведений до відома цієї держави до
моменту видачі зазначеного дозволу";
(5) Оскільки стаття 37 має на меті запобігти будь-якій
можливості радіоактивного забруднення будь-якої іншої
держави-члена; оскільки Комісія, після консультації з зазначеною
вище групою експертів, визнала видалення радіоактивних відходів,
пов'язані з певними видами діяльності, такими, що не здатні
призвести до радіоактивного забруднення будь-якої іншої
держави-члена;
(6) Оскільки, у виняткових випадках, обґрунтованих отриманою
інформацією Комісія, на підставі цієї Рекомендації, може вимагати
надання загальних відомостей про проект видалення радіоактивних
відходів, що зазвичай вважаються не здатними призвести до
радіоактивного забруднення будь-якої іншої держави-члена; оскільки
висновок Комісії може тоді відноситись до дозволу, який був
наданий на попередньому етапі;
(7) Оскільки основні до стандартів техніки безпеки для
охорони здоров'я населення і працівників проти небезпеки
іонізуючого випромінювання були внесені зміни Директивою
96/29/Євратом(1) ( 994_491 ) та застосування статті 37 повинно, в
разі необхідності, враховувати зазначені зміни;
---------------- (1) ОВ L 159, 29.6.1996, С. 1 для імплементації до травня
2000 року
(8) Оскільки для систематизованої оцінки планів видалення,
необхідно уточнити види діяльності, які можуть призвести до
видалення радіоактивних відходів відповідно до змісту статті 37
Договору ( 994_027 ) та уточнити, для різних видів діяльності,
інформацію, що має надаватись в якості загальних відомостей;
(9) Оскільки всі держави-члени віднині заявили, що вони
відмовляться від скидання відходів в море,
РЕКОМЕНДУЄ:
1. Щоб під "видаленням радіоактивних відходів", у значенні
статті 37 Договору ( 994_027 ), розумілось будь-яке заплановане
видалення або випадкові викиди радіоактивних речовини, пов'язані з
операціями, перелік яких подається нижче, у газоподібній, рідкій
або твердій формі у навколишнє природне середовище.
1. Експлуатація ядерних реакторів.
2. Повторна обробка опроміненого ядерного палива.
3. Видобуток, переробка та перетворення урану і торію.
4. Збагачення урану U235.
5. Виготовлення ядерного палива.
6. Зберігання опроміненого ядерного палива у
спеціалізованих підприємствах(2).
7. Обробка радіоактивних речовин у промислових
масштабах(3).
8. Обробка та зберігання радіоактивних відходів(2) у
зв'язку з операціями (1) до (7) та (9).
9. Демонтаж ядерних реакторів та підприємств переробки.
10. Розміщення на поверхні землі та під землею
радіоактивних відходів без наміру їх використання.
11. Скидання радіоактивних відходів у море(4).
12. Захоронення радіоактивних відходів під морським
дном(4).
13. Діяльність пов'язана з природними джерелами радіації
і визначена зацікавленими державами-членами
відповідно до положень Розділу 7 Базових стандартів
безпеки, як така, що має значення для остаточного
видалення радіоактивних відходів, і така, що потребує
отримання попереднього дозволу.
14. Всі інші операції.
---------------- (2) За умови, що операція не входить до поданого під іншою
назвою проекту.
(3) Виключаючи промислову діяльність (пов'язану з присутністю
природних джерел радіації), на які розповсюджується дія
Розділу VII Базових стандартів безпеки (Директива 26/29/Євратом).
(4) На цей час жодна держава-член не має наміру виконувати цю
операцію.
2. Щоб "загальні відомості" у значенні статі 37 Договору
( 994_027 ) означали:
- для операцій, зазначених в пунктах (1) до (8) - інформацію,
передбачену Додатком 1,
- для операцій, зазначених в пункті (9) - інформацію,
передбачену Додатком 2,
- для операцій, зазначених в пункті (10) - інформацію,
передбачену Додатком 3,
- для операцій, зазначених в пунктах (11) і (12) -
інформацію, що буде вимагатися Комісією в залежності від
конкретного випадку,
- для операцій, зазначених в пункті (13) - відповідні розділи
інформації, передбачені Додатком 1, як така, як вимагається для
спеціальної професійної діяльності (зазвичай Глави 6 і 7 не
застосовуються).
3. Щоб операції, що належать до сфери застосування
пункту 1 (14) вважались такими, що не здатні призвести до значного
з точки зору охорони здоров'я радіоактивного забруднення будь-якої
іншої держави-члена, якщо тільки в будь-якому конкретному випадку
Комісією не вимагається надання загальних відомостей;
4. Щоб, якщо держава-член передбачає внести зміни до проекту
видалення радіоактивних відходів, надання загальних відомостей
здійснювалось за таких умов:
4.1.(а) Якщо держава-член передбачає внести зміни до проекту
видалення радіоактивних відходів, з приводу якого вже було
зроблено висновок відповідно до статті 37, надання загальних
відомостей, що містять принаймні інформацію, передбачену типовою
формою Додатку 4 є необхідним, якщо дозволені межі або пов'язані
приписи, що застосовуються до видалення радіоактивних відходів є
менш обмежуючими, ніж межі або приписи існуючого проекту або, якщо
ускладнились потенційні наслідки еталонних аварій, оцінені під час
надання дозволу;
4.1.(б) Якщо тільки останнє не вимагалось Комісією, надання
загальних відомостей не є необхідним, якщо не вимагається новий
дозвіл або ліцензія,
або:
- якщо внесення змін до проекту видалення радіоактивних
відходів передбачає дозволені межі або пов'язані ідентичні або
більш обмежуючі приписи, ніж в існуючому проекті, та
- якщо потенційні наслідки еталонної аварії (еталонних
аварій) є ідентичними або меншими.
4.2 У випадку проекту видалення радіоактивних відходів,
відносно якого не було зроблено висновку відповідно до статті 37,
надання загальних відомостей є необхідним, якщо тільки
державою-членом не було надано Комісії документацію, з якої
випливає, що передбачені пунктом 4.1.(б) умови виконано.
5. Щоб Комісії надавались "загальні відомості":
5.1 Якщо таке можливо за один рік, але, щонайменше, за шість
місяців:
- до надання компетентними органами дозволу на видалення
радіоактивних відходів,
або
- до початку операцій, для яких не передбачено жодного
дозволу на видалення, або
- для операцій, передбачених пунктом (9), якщо дозволені межі
або пов'язані приписи, що застосовуються до видалення
радіоактивних відходів є менш обмежуючими ніж ті, що передбачені у
проекті для існуючої установки, або якщо ускладнились потенційні
наслідки еталонної аварії (еталонних аварій) до надання
компетентними органами будь-якого нового відповідного дозволу на
видалення радіоактивних відходів, та
5.2 У випадках, коли Комісією були запитані загальні
відомості на підставі пункту 3, найпізніше 6 місяців починаючи з
подання запиту, без шкоди будь-якому дозволу, належним чином
наданому компетентними органами до отримання запиту Комісії.
Будь-який дозвіл, наданий до подання Комісією запиту на отримання
загальних відомостей повинен переглядатись з урахуванням
подальшого висновку Комісії.
6. Щоб, надання проекту видалення радіоактивних відходів
належить до компетенції зацікавленої держави-члена, така
держава-член бере на себе відповідальність за всю інформацію,
повідомлену Комісії з приводу цього проекту.
7. Щоб зацікавлена держава-член інформувала Комісію про
заходи, які вона передбачає вжити для виконання, в разі
необхідності, рекомендацій, що містяться у висновку Комісії про
проект видалення.
8. Щоб держави-члени надавали Комісії в якості інформації для
ознайомлення:
а) відомості про будь-який дозвіл (дозволи) на видалення
радіоактивних відходів з метою порівняння з інформацією, що
міститься у загальних відомостях, на підставі яких було
підготовлено зазначений висновок.
б) найкраще щороку або, щонайменше, кожні два роки,
повідомлення про радіоактивні рідкі та атмосферні викиди відходів
у навколишнє природне середовище з ядерних реакторів та переробних
підприємств та, в разі необхідності, повідомлення про перегляд
дозволів на видалення радіоактивних відходів, що відбувся за
вказаний період. Це повідомлення повинно надаватись протягом
9 місяців після вказаного періоду.
Цю Рекомендацію адресовано державам-членам.
Нею замінюється Рекомендація 91/4/Євратом.
Вчинено у Брюсселі, 6 грудня 1999 року.
За Комісію Margot WALLSTROM
Член Комісії

Додаток I

"ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ"
що застосовуються до операцій (1) до (8)

ВСТУП
- загальна презентація проекту
- поточний стан процедури надання дозволу, передбачені етапи
введення в експлуатацію
1. Об'єкт і прилегла територія
1.1 Географічні, топографічні та геологічні відмінності
об'єкта та регіону у порівнянні з:
- картою регіону, на якій зазначається розміщення і
географічні координати (градуси, хвилини) об'єкта
- відповідні характеристики регіону
- розміщення установки по відношенню до інших установок,
викиди з яких необхідно враховувати у зв'язку з викидами
установки, що розглядається
- розміщення об'єкта відносно інших держав-членів з
зазначенням відстаней від кордонів і найближчих поселень, разом з
кількістю їх населення.
1.2 Сейсмологія
- ступінь сейсмічної активності у регіоні; ймовірна
максимальна сейсмічна активність і розрахунковий сейсмічний опір
установки.
1.3 Гідрологія
Для установки, яка розміщена поряд з водоймою, що забезпечує
потенціальний шлях забруднення до іншої держави-члена, короткий
опис відповідних гідрологічних характеристик, які розповсюджуються
на інші держави-члени, наприклад:
- короткий опис шляхів, приток, гирл річок, водозабору,
паводкові рівнини і таке інше
- середній, максимальний та мінімальний потік води та їх
частотність
- горизонт ґрунтових вод, рівні і потоки
- короткий опис літоральних зон
- напрямок та інтенсивність потоків, характер циркуляції,
місцевої та регіональної
- ризик повіні і захист установки.
1.4 Метеорологія
Місцева кліматологія з частотним розподілом:
- напрямку та швидкості вітру
- опадів, інтенсивності та тривалості
- для кожного сектору вітру, умов атмосферного розсіювання,
тривалості температурних інверсій
1.5 Природні джерела і продукти харчування
Короткий опис:
- характеристик ґрунту та екологічних особливостей регіону
- використання води у регіоні, в разі необхідності, у
сусідніх державах-членах
- основні харчові ресурси регіону, та, в разі необхідності,
інших держав-членів: зернові, вирощування тварин, рибне
господарство, полювання, інформація про скиди в море, рибальство в
територіальних та екстра територіальних водах
- система розподілу продуктів харчування та, зокрема, експорт
в інші держави-члени з відповідних регіонів, тою мірою, наскільки
вони пов'язані з ризиком потрапити під дію викидів через значні
шляхи впливу.
1.6 Інша діяльність поблизу об'єкта
- В разі необхідності, будь-яка промислова або військова
діяльність, рух на поверхні та у повітрі, будь-які інші фактори,
які можуть вплинути на безпеку установки
- заходи захисту
2. Установка
2.1 Основні характеристики установки
- короткий опис установки
- тип, призначення та основні характеристики технологічних
процесів
- план об'єкта
- техніка безпеки
2.2 Системи вентиляції і обробка газових та повітряних
відходів
Опис систем вентиляції, розпаду, фільтрації та викидів за
нормальних умов і у випадку аварії, враховуючи блок-схеми
2.3 Обробка рідких відходів
Опис засобів обробки рідких відходів, емність для зберігання
та систем видалення, враховуючи блок-схеми
2.4 Обробка твердих відходів
Опис засобів обробки твердих відходів і засобів зберігання
2.5 Локалізація
Опис, включаючи специфікацію герметизації та тести
2.6 Виведення з експлуатації і демонтаж
- передбачений період експлуатації установки
- характеристика виведення з експлуатації та демонтажу
- опис нормативних та адміністративних положень про виведення
з експлуатації і демонтаж
3. Радіоактивні повітряні викиди з установки за нормальних
умов
3.1 Чинна процедура надання дозволу
- опис чинної процедури
- межі викидів і пов'язані вимоги, передбачені органами
влади, враховуючи передбачений склад радіонуклідів,
3.2 Технічні аспекти
- передбачені річні викиди
- походження радіоактивних викидів, їх склад та
фізико-хімічні форми
- управління цими викидами, методи і шляхи виходу
3.3 Моніторинг викидів
- відбір зразків, вимірювання та аналіз викидів, що
виконуються оператором або компетентними органами
- основні характеристики вимірювального обладнання
- рівні аварійної сигналізації, засоби втручання (ручні та
автоматичні)
3.4 Оцінка передачі людині
3.4.1 Моделі та параметри, що використовуються для обчислення
наслідків викидів
- атмосферне розсіювання викидів
- ґрунтові накопичення і ресуспензія
- ланцюги харчування, вдихання, зовнішнє опромінення і т.ін.
- звичаї (дієта, тривалість опромінення і т.ін.)
- інші параметри, що використовуються в обчисленні
3.4.2 Оцінка концентрацій і рівнів впливу, пов'язаних з
межами викидів, зазначеними у 3.1:
- річні середні концентрації діяльності в атмосфері біля
землі і рівні поверхневого забруднення, для територій, що зазнали
найбільшого впливу поблизу установки та в інших державах-членах,
- для еталонної групи (груп) в інших державах-членах
відповідні річні рівні опромінення: ефективна доза для дорослих,
дітей і немовлят, враховуючи всі значні шляхи впливу
3.5 Радіоактивні викиди в атмосферу з інших установок
Процедура для координування з радіоактивними викидами з інших
установок, зазначених в 1.1, третій частині.
4. Рідкі радіоактивні викиди з установки за нормальних умов
4.1 Чинна процедура надання дозволу
- опис загальної процедури, що використовується
- межі викидів і відповідні вимоги, передбачені органами
влади, враховуючи передбачений склад радіонуклідів.
4.2 Технічні аспекти
- передбачені річні викиди
- походження радіоактивних викидів, їх склад і хімічні форми
- керування викидами, методи і шляхи викидів
4.3 Моніторинг викидів
- відбір проб, вимірювання та аналіз викидів, що здійснюються
оператором або компетентними органами
- основні характеристики вимірювального обладнання
- рівні аварійної сигналізації, засоби втручання (ручні та
автоматичні)
4.4 Оцінка переносу на людину
4.4.1 Моделі та параметри, що використовуються для обчислення
наслідків викидів:
- водяна дисперсія викидів
- їх перенесення за допомогою седиментації та іонного обміну
- ланцюги харчування, вдихання морських бризок, зовнішній
вплив і т.ін.
- спосіб життя (дієта, тривалість опромінення і т.ін.)
- інші параметри, що використовуються у обчисленнях
4.4.2 Оцінка концентрацій та рівнів опромінення, пов'язаних з
зазначеними в пункті 4.1 межами викидів
- річні середні рівні концентрації радіоактивності у
поверхневих водах, в місцях, де такі концентрації є найвищими,
поблизу установки та в інших державах-членах
- для еталонної групи (груп) в інших державах-членах:
ефективна доза для дорослих, дітей і немовлят, беручи до уваги всі
значні шляхи опромінення
4.5 Радіоактивні викиди в ті ж самі приймаючі води з інших
установок
Процедура координації викидів з інших установок, зазначених в
1.1, 3-й абзац
5. Видалення з установки твердих радіоактивних відходів
5.1 Категорії твердих радіоактивних відходів у тому числі, де
це доцільно, опромінене паливо та кількості які оцінюються
5.2 Обробка та упаковка
5.3 Зберігання
5.4 Радіологічні ризики для середовища, вжиті заходи
5.5 Дії для переміщення і пункти призначення різних категорій
відходів, які переносяться поза межі об'єкта
5.6 Критерії для забруднених матеріалів, які будуть звільнені
від виконання вимог Основних стандартів безпеки
- Передбачені компетентними органами рівні дозволу
6. Незаплановані викиди радіоактивних відходів
6.1 Огляд аварій внутрішнього та зовнішнього походження, які
могли призвести до незапланованих викидів радіоактивних речовин
Перелік аварій, досліджених у звіті про техніку безпеки
6.2 Еталонна аварія (аварії), розглянута компетентними
національними органами для оцінки можливих радіологічних наслідків
у випадку незапланованих викидів
Короткий опис розглянутої аварії (аварій) та обґрунтування її
(їх) вибору
6.3 Оцінка радіологічних наслідків еталонної аварії (аварій)
6.3.1 При наявності викидів у атмосферу
- Припущення, що використовуються для обчислення викидів у
атмосферу.
- Шляхи викидів; часові особливості викидів.
- Кількості та фізико-хімічні форми тих радіонуклідів, що є у
викидах і, які мають значення з точки зору охорони здоров'я.
- Модель та параметри, що використовуються для обчислення
викидів, їх атмосферного розсіювання, осідання на поверхні ґрунту,
ресуспензії та передачі через ланцюги харчування, а також для
визначення максимальних рівнів впливу через значні шляхи
опромінення.
- Максимальні інтегровані у часі концентрації радіоактивності
в атмосфері над землею та максимальні рівні поверхневого
забруднення (у суху та вологу погоду) для ділянок, на які
здійснюється найбільший вплив поблизу установки та для відповідних
ділянок інших держав-членів.
- Відповідні максимальні рівні опромінення: ефективні дози
для дорослих, дітей та немовлят, що живуть у відповідних районах
інших держав-членів, беручи до уваги всі значні шляхи опромінення.
6.3.2 За наявності викидів у водне середовище:
- Припущення, що використовується для обчислення рідких
викидів.
- Шляхи викидів, часові характеристики викидів.
- Кількість та фізико-хімічні форми тих радіонуклідів у
викидах, які мають значення з точки зору охорони здоров'я.
- Моделі та параметри, що використовуються для обчислення
викидів, їх водяного розсіювання, їх передачі седиментацією та
іонним обміном, їх передачі через ланцюги харчування та для
визначення максимальних рівнів опромінення через значні шляхи
опромінення.
- Відповідні максимальні рівні опромінення: ефективні дози
для дорослих, дітей та немовлят, що живуть поряд з підприємством
та у відповідних регіонах інших держав-членів, беручи до уваги всі
значні шляхи опромінення.
7. Аварійні плани, угоди з іншими державами-членам
Що стосується можливих радіологічних аварій, здатних завдати
шкоду іншим державам-членам, з метою полегшення організації
радіологічного захисту у цих країнах
Короткий опис:
- Рівнів втручання, визначених для різних типів контрзаходів.
- Аварійних планів, включаючи аварійні зони планування,
створених для установки.
- Організації на місцях своєчасного обміну інформацією з
іншими державами-членами, двосторонніх та багатосторонніх угод про
обмін інформацією через кордон: координація аварійних планів, їх
запровадження та взаємна допомога.
- Аварійний план дослідів з конкретним спрямуванням на
залучення інших держав-членів.
8. Екологічний моніторинг
- Моніторинг зовнішньої радіації.
- Моніторинг радіоактивності у повітрі, воді, ґрунті та
ланцюгах харчування, який здійснюється оператором або
компетентними органами.
- З посиланням на 3.1 та 4.1, програми моніторингу,
затверджені компетентними національними органами, організація,
форми зразків та частотність, типи інструментів моніторингу, що
використовуються за нормальних або аварійних обставин: в разі
необхідності, будь-які заходи співробітництва у цьому аспекті між
сусідніми державами-членами.

Додаток II

"ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ"
що застосовуються до операцій (9)

ВСТУП
- загальна презентація проекту
- опис різних передбачених фаз демонтажу
- процедури надання дозволу на проведення демонтажу
1. Об'єкт і прилегла територія
1.1 Географічні, топографічні та геологічні відмінності
об'єкта та регіону у порівнянні з:
- картою регіону, на якій вказується розміщення та
географічні координати (градуси, хвилини) об'єкта
- відповідні характеристики регіону
- розміщення установки, відносно подібних установок, викиди з
яких необхідно враховувати у зв'язку з викидами з установки, що
розглядається
- розміщення об'єкта відносно інших держав-членів з
відстанями від кордонів і найближчих поселень, із зазначенням їх
населення
1.2 Гідрологія
Для розміщеної поряд з водоймищем установки, що забезпечує
потенціальний шлях забруднення іншої держави-члена, короткий опис
відповідних гідрологічних характеристик, які розповсюджуються на
інші держави-члени, наприклад:
- короткий опис шляхів, приток, гирл річок, водозабору,
паводкових рівнин і т.ін.
- середній, максимальний та мінімальний потоки води та їх
частотність
- горизонт ґрунтових вод, рівні і потоки
- короткий опис літоральних територій
- напрямок та інтенсивність потоків, характер циркуляції,
місцевої та регіональної
- ризик повіні та захист установки.
1.3 Метеорологія
Місцева кліматологія з частотним розподілом:
- напрямків і швидкості вітру
- опадів, інтенсивності та тривалості
- для кожного сектору вітру, умов атмосферної дисперсії,
тривалості температурних інверсій
1.4 Природні джерела і продукти харчування
Короткий опис:
- характеристик ґрунту та екологічних особливостей регіону
- використання води у регіоні, в разі необхідності, у
сусідніх державах-членах
- основних продуктів харчування у регіоні, та, в разі
необхідності, в інших державах-членах: зернові, вирощування
тварин, риболовство, полювання та інформація про скиди у море,
риболовство у територіальних та екстратериторіальних водах
- система розподілу харчових продуктів і зокрема експорт в
інші держави-члени з відповідних регіонів, у тій мірі, наскільки
вони пов'язані з ризиком потрапити під дію викидів через значні
шляхи впливу.
2. Установка
2.1 Короткий опис та історія установки, яка підлягає
демонтажу
2.2 Системи вентиляції і обробка газоподібних та повітряних
відходів
Опис систем вентиляції, розпаду, фільтрації, та видалення, за
звичайних умов та у випадку аварії, враховуючи блоксхеми
2.3 Обробка рідких відходів
Опис засобів обробки рідких відходів, ємностей для зберігання
та систем видалення, враховуючи блок-схеми.
2.4 Обробка твердих відходів
Опис засобів обробки твердих відходів і засобів зберігання
2.5 Локалізація
Опис зі специфікаціями та випробовуваннями на герметичність
3. Викиди з установки в атмосферу радіоактивних відходів за
звичайних умов
3.1 Чинна процедури надання дозволу
- опис чинної процедури
- межі викидів і пов'язані вимоги, передбачені органами
влади, враховуючи передбачений склад радіонуклідів
3.2 Технічні аспекти
- передбачені річні викиди
- походження радіоактивних викидів, їх склад та
фізико-хімічні форми
- керування викидами, методи і шляхи викидів
3.3 Моніторинг викидів
- відбір зразків
- вимірювання і аналіз викидів, що виконуються оператором або
компетентними органами
- основні характеристики вимірювального обладнання
- рівні аварійної сигналізації, засоби втручання (ручні та
автоматичні)
3.4 Оцінка передачі людині
3.4.1 Моделі і параметри, що використовуються для обчислення
наслідків викидів
- атмосферне розсіювання викидів
- ґрунтові накопичення та ресуспензія
- ланцюги харчування, вдихання, зовнішнє опромінення і т.ін.
- спосіб життя (дієта, час впливу і т.п.)
- інші параметри, що використовуються в обчисленні
3.4.2 Оцінка концентрацій і рівнів впливу, пов'язаних з
межами викидів, зазначених у 3.1:
- річна середня концентрація радіоактивності в атмосфері біля
землі та рівні поверхневого забруднення, для територій, що
зазнають найбільшого впливу поблизу установки та в інших
державах-членах
- для еталонної групи (груп) в інших державах-членах
відповідні річні рівні опромінення: ефективна доза для дорослих,
дітей і немовлят, враховуючи всі значні шляхи опромінення
4. Викиди з установки рідких радіоактивних відходів за
звичайних умов
4.1 Чинна процедура надання дозволу
- опис загальної процедури, що використовується
- межі викидів і відповідні вимови, передбачені органами
влади, враховуючи передбачений склад радіонуклідів
4.2 Технічні аспекти
- передбачені річні викиди
- походження радіоактивних викидів, їх склад і хімічні форми
- управління викидами, методи і шляхи викидів.
4.3 Моніторинг викидів
- відбір проб, вимірювання і аналіз викидів, що здійснюються
оператором або компетентними органами
- основні характеристики вимірювального обладнання
- рівні аварійної сигналізації, засоби втручання (ручні та
автоматичні)
4.4 Оцінка переносу на людину
4.4.1 Моделі та параметри, що використовуються для обчислення
наслідків викидів:
- водяна дисперсія викидів
- їх перенесення шляхом седиментації та іонного обміну
- ланцюги харчування, вдихання морських бризок, зовнішнє
опромінення і т.ін.
- спосіб життя (дієта, час опромінення і т.ін.)
- інші параметри, що використовуються в обчисленнях
4.4.2 Оцінка концентрацій та рівнів опромінення, пов'язаних з
зазначеними в пункті 4.1 викидами
- річні середні рівні концентрації радіоактивності у
поверхневих водах, в місцях, де такі концентрації є найвищими,
поблизу установки та в інших державах-членах
- для еталонної групи (груп) в інших державах-членах:
ефективна доза для дорослих, дітей і немовлят, беручи до уваги усі
значні шляхи опромінення.
5. Видалення з установки твердих радіоактивних відходів
5.1 Категорії твердих радіоактивних відходів у тому числі, в
разі необхідності, опромінене паливо та кількості, які оцінюються
5.2 Обробка та упаковка
5.3 Зберігання
5.4 Радіологічні ризики для середовища, заходи, що здійснені
5.5 Дії для переміщення і пункти призначення різних категорій
відходів, які переносяться з об'єкта
5.6 Критерії для забруднених матеріалів, які будуть звільнені
від основних вимог стандартів безпеки
- Передбачені компетентними органами рівні дозволу
5.7 Передбачувані типи та кількості матеріалів, що
виводяться.
6. Незаплановані викиди радіоактивних відходів
6.1 Огляд аварій внутрішнього та зовнішнього походження, які
могли призвести до незапланованих викидів радіоактивних речовин
Перелік аварій, досліджених у звіті про техніку безпеки
6.2 Еталонна аварія (аварії), які розглянуті компетентними
національними органами для оцінки можливих радіологічних наслідків
у випадку незапланованих викидів
Короткий опис аварії (аварій), що розглянуті та обґрунтування
її (їх) вибору
6.3 Оцінка радіологічних наслідків еталонної аварії (аварій)
6.3.1 При наявності викидів у атмосферу
- Припущення, що використовуються для обчислення викидів у
атмосферу.
- Шляхи викидів; часові особливості викидів.
- Кількості та фізико-хімічні форми тих радіонуклідів, що є у
викидах і, які мають значення з точки зору охорони здоров'я.
- Модель та значення параметрів, що використовуються для
обчислення викидів, їх атмосферного розсіювання, осідання на
поверхню ґрунту, ресуспензії і передачі через ланцюги харчування,
а також для визначення максимальних рівнів опромінення через
значні шляхи опромінення.
- Максимальні інтегровані у часі концентрації радіоактивності
у атмосфері над землею та максимальні рівні поверхневого
забруднення (у суху та вологу погоду) для ділянок, на які
здійснюється найбільший вплив поряд з підприємством та для
відповідних ділянок у інших держав-членів.
- Відповідні максимальні рівні опромінення: ефективні дози
для дорослих, дітей та немовлят, що живуть у відповідних районах
інших держав-членів, беручи до уваги всі значні шляхи опромінення.
6.3.2 При наявності викидів у водне середовище
- Припущення, що використовується для обчислення рідких
викидів.
- Шляхи викидів, часові характеристики викидів.
- Кількість та фізико-хімічні форми тих радіонуклідів у
викидах, які мають значення з точки зору охорони здоров'я.
- Моделі і параметри, що використовуються для обчислення
викидів, їх водяного розсіювання, їх передачі седиментацією та
іонним обміном, їх передачі через ланцюги харчування та з метою
визначення максимальних рівнів опромінення через значні шляхи
опромінення.
- Відповідні максимальні рівні опромінення: ефективні дози
для дорослих, дітей та немовлят, що живуть поблизу установки та у
відповідних регіонах інших держав-членів, беручи до уваги всі
значні шляхи опромінення.
7. Аварійні плани, угоди з іншими державами-членами
Що стосується значних радіологічних аварій, які можуть
вплинути на інші держави-члени для полегшення організації
радіологічного захисту у цих країнах
Короткий опис наступного:
- Рівні втручання, визначені для різних типів контрзаходів.
- Аварійні плани, включаючи аварійні зони планування,
створені для установки.
- Організація на місцях для своєчасного обміну інформацією з
іншими державами-членами, двосторонні та багатосторонні угоди про
транскордонний обмін інформацією: координація аварійних планів, їх
запровадження та взаємна допомога.
- Аварійний план дослідів з конкретним спрямуванням на
залучення інших держав-членів.
8. Екологічний моніторинг
- Моніторинг зовнішньої радіації.
- Моніторинг радіоактивності у повітрі, воді, ґрунті та
ланцюгах харчування, який здійснюється оператором або
компетентними органами.
Посилаючись на 3.1 та 4.1, програми моніторингу, затверджені
компетентними національними органами, організація, форми зразків
та частотність, тип інструментів моніторингу, який
використовується за звичайних або аварійних умов: в разі
необхідності, будь-які заходи співробітництва у цьому аспекті з
сусідніми державами-членами.

Додаток III

"ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ"
що застосовуються до операції (10)

ВСТУП
- загальна презентація проекту
- поточний стан проекту та процедури надання дозволу,
передбачені подальші етапи
- часова шкала, передбачена дата запуску, період експлуатації
та дата закриття.
1. Об'єкт і прилегла територія
1.1 Географічні, топографічні та геологічні відмінності
об'єкта та регіону у порівнянні з:
- карта регіону, на якій зазначається розміщення та
географічні координати (градуси, хвилини) об'єкта
- відповідні характеристики регіону
- розміщення установки, відносно подібних інших установок,
викиди яких необхідно враховувати у зв'язку з викидами з
зазначеної установки
- розміщення об'єкта відносно інших держав-членів з
відстанями від кордонів і найближчих поселень, разом з їх
населенням.
1.2 Сейсмологія
- ступінь сейсмічної активності у регіоні; ймовірна
максимальна сейсмічна активність і розрахунковий сейсмічний опір
установки.
1.3 Гідрологія
Для установки, яка розміщена поряд з водоймищем, що
забезпечує потенційний шлях забруднення іншої держави-члена,
короткий опис відповідних гідрологічних характеристик, які
розповсюджуються на інші держави-члени, наприклад:
- короткий опис шляхів, приток, гирл річок, водозбору,
паводкових рівнин і т.ін.
- середній, максимальний та мінімальний потоки води та їх
частотність
- підземні горизонти, рівні і потоки води
- короткий опис літоральних територій
- напрямок та інтенсивність потоків, характер циркуляції,
місцевої та регіональної
- ризик повіні та захист установки.
1.4 Метеорологія
Місцева кліматологія з частотним розподілом:
- напрямки та швидкість вітру
- опади, інтенсивність та тривалість
- для кожного сектору вітру, умови атмосферної дисперсії,
тривалість температурних інверсій
1.5 Природні джерела і продукти харчування
Короткий опис:
- характеристики ґрунту та екологічні особливості регіону
- використання води у регіоні, в разі необхідності, у
сусідніх державах-членах
- основні ресурси харчування у регіоні та, в разі
необхідності, в інших державах-членах: зернові, вирощування
тварин, риболовство, полювання та інформація про скиди у море,
дані про риболовство у територіальних та екстратериторіальних
водах
- система розподілу продуктів харчування і, зокрема експорт в
інші держави-члени з відповідних регіонів в тій мірі, наскільки
вони пов'язані з ризиком потрапити під дію викидів через значні
шляхи впливу.
1.6 Інша діяльність поблизу об'єкта
- В разі необхідності, будь-яка промислова або військова
діяльність, рух на поверхні та у повітрі, а також будь-які інші
фактори, що можуть вплинути на безпеку установки
- засоби захисту
1.7 Зміна ділянки
Прогнозована зміна ділянки в період часу, який визначений для
оцінки довгострокового впливу:
- Природне середовище; прогнозовані зміни у географії,
топографії, геології, гідрології, гідрогеології, метеорології та
екології, наслідки обмерзання та для прибережних зон - зміни рівня
моря та ерозія берегів.
- Людські зовнішні фактори: припущення щодо майбутнього
населення, звичаїв та джерел продуктів харчування.
- Джерела інформації та недостовірність даних.
2. Сховище
2.1 Концептуальний підхід і конструкція
- Основні характеристики сховища
- розміщення, глибина та конструкція відносно геологічних
шарів
- методи розміщення, методи засипки і герметизації, час
засипки і герметизації
- плани втручання в разі виникнення проблем на різних етапах
будівництва/експлуатації
- підхід щодо можливості відновлювати відходи
- плани закриття (графік та стадії закриття)
- плани управління після закриття
- короткий опис підзаконних актів та адміністративних
положень для періоду закриття та періоду після закриття
2.2 Відходи, які мають бути видалені у сховище
- перелік відходів: концентрації та кількості радіонуклідів;
обмеження щодо, наприклад, речовин, концентрацій, специфічних
радіоізотопів або періодів напіврозпаду
- типи пакування відходів
- тип і ємність буферних сховищ, що використовуються для
відходів, що надходять, методи та умови зберігання
- моніторинг відходів для забезпечення виконання підзаконних
актів та місцевих норм і правил, ухвалених операторами
2.3 Системи вентиляції та обробка газових та повітряних
відходів
Опис систем вентиляції, фільтрації і викидів, за звичайних
умов та у випадку аварії, враховуючи блок-схеми
2.4 Підприємства для обробки рідких відходів
Опис підприємств з обробки рідких відходів, ємності для
зберігання та системи видалення, враховуючи блок-схеми.
3. Викиди в атмосферу радіоактивних відходів з установки за
звичайних умов
3.1 Чинна процедура надання дозволу
- опис чинної процедури
- межі викидів і пов'язані вимоги, передбачені органами
влади, враховуючи передбачуваний склад суміші радіонуклідів
3.2 Технічні аспекти
- передбачені річні викиди
- походження радіоактивних викидів, їх склад та
фізико-хімічні форми
- управління цими викидами, методи і шляхи викидів
3.3 Моніторинг викидів
- відбір зразків
- вимірювання і аналіз викидів, що виконуються оператором або
компетентними органами
- основні характеристики вимірювального обладнання
- рівні аварійної сигналізації, засоби втручання (ручні та
автоматичні)
3.4 Оцінка передачі людині
3.4.1 Моделі та параметри, що використовуються для обчислення
наслідків викидів
- атмосферне розсіювання викидів
- ґрунтові накопичення і ресуспензія
- ланцюги харчування, вдихання, зовнішнє опромінення і т.ін.
- звичаї (дієта, тривалість опромінення і т.ін.)
- значення інших параметрів, що використовуються в обчисленні
3.4.2 Оцінка концентрацій і рівнів опромінення, пов'язаних з
межами опромінення, передбаченими в 3.1:
- річні середні концентрації радіоактивності в атмосфері біля
землі і рівні поверхневого забруднення, для територій, що зазнали
найбільшого опромінення поблизу установки та в інших
державах-членах
- для еталонної групи (груп) в інших держав-членів відповідні
річні рівні опромінення: ефективна доза для дорослих, дітей і
немовлят, враховуючи всі значні шляхи опромінення.
3.5 Радіоактивні викиди в атмосферу з інших установок
В разі необхідності, процедура координування радіоактивних
викидів з викидами з інших установок, якщо можливі нашарування
рівнів опромінення.
4. Викиди з установки рідких радіоактивних викидів за
нормальних умов
4.1 Чинна процедура надання дозволу
- опис загальної процедури, що використовується
- межі викидів і відповідні вимоги, передбачені органами
влади, враховуючи передбачуваний склад радіонуклідів
4.2 Технічні аспекти
- передбачені річні викиди
- походження радіоактивних викидів, їх склад і фізико-хімічні
форми
- управління викидами, методи і шляхи викидів
4.3 Моніторинг викидів
- відбір проб, вимірювання і аналіз викидів, що здійснюються
оператором або компетентними органами
- основні характеристики вимірювального обладнання
- рівні аварійної сигналізації, засоби втручання (ручні та
автоматичні)
4.4 Оцінка переносу на людину
4.4.1 Моделі і параметри, що використовуються для обчислення
наслідків викидів:
- водяна дисперсія викидів
- їх перенесення за допомогою седиментації та іонного обміну
- ланцюги харчування, вдихання морських бризок, зовнішнє
опромінення і т.ін.
- спосіб життя (дієта, час опромінення і т.ін.)
- рівні опромінення через значні шляхи опромінення
- інші параметри, що використовуються в обчисленнях
4.4.2 Оцінка концентрації і рівнів опромінення, пов'язаних з
межами викидів зазначених у 4.1
- річні середні рівні концентрації радіоактивності у
поверхневих водах, в місцях найвищих концентрацій, поблизу
установки та в інших державах-членах
- для еталонної групи (груп) в інших державах-членах:
ефективна доза для дорослих, дітей і немовлят, беручи до уваги всі
значні шляхи опромінення
4.4.3 Радіоактивні викиди в атмосферу з інших установок
Процедура для координування з радіоактивними викидами від
інших установок, якщо можливе нашарування рівнів опромінення.
5. Видалення з установки твердих радіоактивних відходів
5.1 Категорії твердих радіоактивних відходів та передбачувана
кількість
5.2 Обробка та упаковка
5.3 Зберігання
5.4 Радіологічні ризики для середовища, вжиті заходи
5.5 Дії для переміщення і пункт призначення різних категорій
відходів, які переносяться з об'єкта
5.6 Критерії для забруднених матеріалів, які будуть видалені
згідно з вимогами основних стандартів безпеки
- Встановлені компетентними органами рівні дозволу
6. Незаплановані викиди радіоактивних відходів
6.1 Огляд аварій внутрішнього та зовнішнього походження, які
могли призвести до незапланованих викидів радіоактивних речовин
Перелік досліджених аварій у звіті про техніку безпеки
6.2 Еталонна аварія (аварії), які розглянуті компетентними
національними органами для оцінки можливих радіологічних наслідків
у випадку незапланованих викидів
Короткий опис аварії (аварій), що розглянуті та обґрунтування
її (їх) вибору
6.3 Оцінка радіологічних наслідків еталонної аварії (аварій)
6.3.1 За наявності викидів у атмосферу
- Припущення, що використовуються для обчислення викидів у
атмосферу.
- Шляхи викидів: часові особливості викидів.
- Кількості та фізико-хімічні форми тих радіонуклідів, що є у
викидах і, які мають значення з точки зору охорони здоров'я.
- Модель та параметри, що використовуються для обчислення
викидів, їх атмосферного розсіювання, осідання на поверхню ґрунту,
ресуспензії та передачі через ланцюги харчування, а також для
визначення максимальних рівнів опромінення через значні шляхи
опромінення.
- Максимальні інтегровані у часі концентрації радіоактивності
в атмосфері над землею та максимальні рівні поверхневого
забруднення.
- Рівні (у суху та вологу погоду) для ділянок, що піддаються
найбільшому опроміненню поблизу установки та для відповідних
ділянок в інших державах-членах.
- Відповідні максимальні рівні опромінення ефективні дози для
дорослих, дітей та немовлят, що живуть у відповідних районах інших
держав-членів, беручи до уваги всі значні шляхи опромінення.
6.3.2 За наявності скидів у водне середовище
- Припущення, що використовується для обчислення рідких
викидів.
- Шляхи викидів, часові характеристики викидів.
- Кількість та фізико-хімічні форми тих радіонуклідів у
викидах, які мають значення з точки зору охорони здоров'я.
- Моделі і параметри, що використовуються для обчислення
викидів, їх водяного розсіювання, передачі седиментацією та іонним
обміном, передачі через ланцюги харчування та для визначення
максимальних рівнів опромінення через значні шляхи опромінення.
- Відповідні максимальні рівні опромінення: ефективні дози
для дорослих, дітей та немовлят, що живуть поблизу установки та у
відповідних регіонах інших держав-членів, враховуючи всі значні
шляхи опромінення.
7. Аварійні плани, угоди з іншими державами-членами
Що стосується можливих радіологічних аварій, які можуть
завдати шкоду іншим державам-членам, з метою полегшення
організації радіологічного захисту в цих країнах
Короткий опис:
- Рівні втручання для різних типів контрзаходів.
- Аварійні плани, враховуючи аварійні зони планування,
створені для установки.
- Організація на місцях для своєчасного обміну інформацією з
іншими державами-членами, двосторонні та багатосторонні угоди про
транскордонний обмін інформацією: координація аварійних планів,
запровадження та взаємна допомога.
- Аварійний план дослідів з конкретним спрямуванням на
залучення інших держав-членів.
8. Екологічний моніторинг
- Моніторинг зовнішньої радіації.
- Моніторинг радіоактивності у повітрі, воді, ґрунті та
ланцюгах харчування, який здійснюються оператором або
компетентними органами.
Посилаючись на пункти 3.1 та 4.1, програми моніторингу,
затверджені компетентними національними органами, організація,
форми зразків та частотність, тип інструментів моніторингу, який
використовується за звичайних або аварійних умов: в разі
необхідності, будь-які заходи співробітництва у цьому аспекті з
сусідніми державами-членами.
9. Радіологічний вплив під час етапу після закриття
9.1 Курс для забезпечення довгострокової безпеки
- залежність від відповідних бар'єрів, дублювання бар'єрів,
щодо локалізації частини/всіх радіонуклідів, що включені у
перелік.
9.2 Прийняття критеріїв, що застосовані до сховища
- використання кількісних і якісних показників безпеки
- використання еталонних груп
- періоди часу, передбачені для застосування показників
9.3 Методи, що використовуються для оцінки довгострокового
впливу сховища.
- підхід до питань вивчення сценаріїв
- опис сценаріїв, що передбачаються: характеристики,
враховані події та процеси, а також характеристики, події та
процеси, які були навмисно не враховані
- методи оцінки впливу
- джерела похибок і підходи до управління ними
- плани перегляду впливу та оновлення питань безпеки під час
періоду експлуатації до закриття
9.4 Результати оцінки довгострокового впливу сховища
- основні шляхи опромінення поблизу сховища та в інших
державах-членах в результаті звичайної динаміки (див. 1.7)
- розрахункові кількості, форми радіонуклідів у викидах,
розрахункова швидкість і час викидів, час повернення газу і
ґрунтової води після закриття
- відповідні максимальні рівні опромінення: ефективні дози
та/або розрахункові ризики для дорослих, дітей і немовлят, що
проживають у відповідних зонах інших держав-членів, враховуючи всі
значні шляхи опромінення
- визначення похибок у оцінках
9.5 Процедура надання дозволу
- короткий опис застосованої процедури, яка буде застосована
- включені до дозволу обмеження
9.6 Пропозиції з управління об'єктом після закриття
- пропозиції про моніторинг для ділянки після закриття
- форма та управління звітами

Додаток IV

СТАНДАРТНА ФОРМА
Застосовується до змін, внесених до існуючого проекту
видалення радіоактивних відходів

1. Назва та розміщення відповідного підприємства
.................................................................
.................................................................
.................................................................
2. Дата висновку Комісії: ...................................
3. Короткий опис запланованих змін
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
4. Санкціоновані обмеження викидів в існуючому проекті та
інші відповідні умови
4.1 Газоподібні викиди
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
4.2 Рідкі викиди
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
4.3 Тверді відходи
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
5. Нові обмеження викидів, передбачені владою, включаючи
зміни передбачуваного складу радіонуклідів, та інші умови.
5.1 Газоподібні викиди
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
5.2 Рідкі викиди
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
5.3 Тверді відходи
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
6. Наслідки нових обмежень викидів та відповідні вимоги (про
газоподібні та/або рідкі викиди) відповідно до оцінки впливу на
населення в інших державах-членах
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
7. Наслідки внесення змін щодо видалення твердих відходів
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
8. Наслідки внесення змін щодо еталонних аварій, які
враховувались у попередньому висновку
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
9. У випадку нової еталонної аварії (аварій): опис та оцінка
радіологічних наслідків
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
10. Наслідки внесення змін щодо існуючих планів дії в
надзвичайних ситуаціях та існуючого екологічного моніторингу.вгору