Директива Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість
Рада Європи; Директива, Перелік, Міжнародний документ від 28.11.20062006/112/ЄС
Документ 994_928, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2007. Подивитися в історії? )

                    Директива Ради 2006/112/ЄС 
про спільну систему податку на додану вартість
28 листопада 2006 року

РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,
Беручи до уваги Договір про заснування Європейського
Співтовариства ( 994_017 ), та зокрема його Статтю 93,
Беручи до уваги пропозицію Комісії,
Беручи до уваги Висновок Європейського Парламенту,
Беручи до уваги Висновок Європейського економічно-соціального
Комітету,
Оскільки:
(1) Директива Ради 77/388/ЄЕС від 17 травня 1977 року про
гармонізацію законодавства Держав-членів про податки з обороту -
Спільна система податку на додану вартість: єдина база
оподаткування(1) кілька разів зазнавала суттєвих доповнень. Через
внесення нових поправок до вищезгаданої Директиви її бажано
викласти в новій редакції з міркувань ясності та раціоналізації.
---------------- (1) OB L 145, 13.6.1977, С. 1. Директива з останніми змінами,
внесеними Директивою 2006/98/ЄС (OB L 221, від 12.8.2006 року,
С. 9).
(2) Викладений у новій редакції текст має містити всі ті
положення Директиви Ради 67/227/ЄЕС ( 994_201 ) від
11 квітня 1967 року про гармонізацію законодавства Держав-членів
про податки з обороту(2), котрі досі зберігають чинність. Отже,
зазначена Директива вважається такою, що втратила чинність.
--------------- (2) OB 71, 14.4.1967, С. 1301) Директива з останніми змінами,
внесеними Директивою 69/463/ЄЕС ( 994_512 ) (OB L 320, від
20.12.1969 року, С. 34).
(3) Для забезпечення ясного та зрозумілого викладення
положень у відповідності з принципом кращого регулювання доцільно
переглянути структуру й формулювання Директиви, хоча це, в
принципі, не призведе до суттєвих змін у наявному законодавстві.
Невелика кількість змістовних поправок, водночас, є необхідною з
огляду на викладення в новій редакції, й тому вони все одно
підлягають внесенню. При внесенні подібних поправок у складі
положень щодо перенесення в законодавство й набрання чинності
подається вичерпний перелік таких поправок.
(4) Досягнення мети утворення внутрішнього ринку передбачає
застосування в Державах-членах такого законодавства щодо податків
з обороту, що не викривлює умов конкуренції й не заважає вільному
рухові товарів і послуг. З огляду на це необхідно досягти такої
гармонізації законодавства про податки з обороту шляхом
впровадження системи податку на додану вартість (ПДВ), що усуне,
наскільки це є можливим, фактори, котрі можуть призвести до
викривлення умов конкуренції чи то на національному рівні, чи то
на рівні Співтовариства.
(5) Система ПДВ забезпечує підвищену простоту та
нейтральність тоді, коли податок стягується в якнайзагальніший
спосіб, і застосовується до всіх етапів виробництва та збуту, а
також поставки послуг. Отже, впровадження спільної системи, що
також стосуватиметься роздрібної торгівлі, є в інтересах
внутрішнього ринку та Держав-членів.
(6) Заходи мають здійснюватися поетапно, оскільки
гармонізація податків з обороту призводить у Державах-членах до
змін у структурі оподаткування й суттєвих наслідків у бюджетній,
економічній та соціальній царині.
(7) Спільна система ПДВ має, навіть якщо ставки та звільнення
не будуть повністю гармонізовані, забезпечити нейтральність по
відношенню до конкуренції в тому сенсі, що на території кожної
Держави-члена на подібні товари й послуги покладається однаковий
податковий тягар незалежно від довжини ланцюжка виробництва та
збуту.
(8) Згідно з Рішенням Ради 2000/597/ЄС, Євратом від
29 вересня 2000 року про систему власних ресурсів Європейських
Співтовариств(3), бюджет Європейських Співтовариств має
фінансуватися, без обмеження інших доходів, повністю за рахунок
власних ресурсів Співтовариств. До цих ресурсів мають належати й
ті, що формуються за рахунок ПДВ й надходять шляхом застосування
єдиної ставки податку до баз оподаткування, визначених у єдиний
спосіб та згідно з правилами Співтовариства.
--------------- (3) OB L 253, від 7.10.2000, С. 42.
(9) Життєво важливо передбачити перехідний період для
забезпечення можливості поступової адаптації національного
законодавства у відповідних сферах.
(10) Протягом зазначеного перехідного періоду операції в
межах Співтовариства, що проводяться платниками податку, які не є
звільненими платниками податку, оподатковуються в Державі-члені
призначення за ставками й на умовах, установлених зазначеною
Державою-членом.
(11) Крім того, доцільно, щоб, упродовж такого перехідного
періоду, операції з придбання в межах Співтовариства на певну
суму, які здійснюються звільненими від оподаткування особами або
юридичними особами, що не є платниками податку, певні операції
дистанційного продажу в межах Співтовариства та поставка нових
транспортних засобів фізичним особам чи звільненим від
оподаткування особам, або особам, що не є платниками податку,
також оподатковувалися в Державі-члені призначення за ставками й
на умовах, установлених такою Державою-членом, у тій мірі, в якій
такі операції, за відсутності спеціальних положень, можуть
призвести до суттєвого викривлення конкуренції між
Державами-членами.
(12) З міркувань свого географічного, економічного та
соціального становища певні території підлягають виключенню з
обсягу застосування цієї Директиви.
(13) Для посилення недискримінаційної природи податку термін
"платник податку" визначається в такий спосіб, щоб Держави-члени
могли використовувати його до осіб, котрі час від часу проводять
певні операції.
(14) Термін "операція, що підлягає оподаткуванню" може
призводити до труднощів, зокрема, в тому, що стосується операцій,
котрі вважаються такими, що підлягають оподаткуванню. Отже, ці
поняття мають бути роз'яснені.
(15) Маючи на меті заохочення торгівлі в межах Співтовариства
роботами на рухомому матеріальному майні, доцільно впровадити
податкові положення, які стосуються таких операцій, якщо вони
виконуються для замовника, ідентифікованого в цілях ПДВ в іншій
Державі-члені, ніж та, в якій операція виконується фізично.
(16) Транспортна операція в межах території Держави-члена
вважається транспортуванням товарів у межах Співтовариства, якщо
вона безпосередньо пов'язана з транспортною операцією, яка
здійснюється між Державами-членами, для того, щоб спростити не
лише принципи й положення щодо оподаткування подібних внутрішніх
транспортних послуг, але й правила, які стосуються допоміжних
послуг і послуг посередників, котрі беруть участь у постачанні
різноманітних послуг.
(17) Визначення місця, в якому здійснюються операції, що
підлягають оподаткуванню, може призвести до суперечок про
юрисдикцію між Державами-членами, зокрема, з приводу поставки
товарів для монтажу чи поставки послуг. Хоча місцем, у якому
здійснюється поставка послуг, у принципі має вважатися місце
здійснення постачальником підприємницької діяльності, воно має
бути визначене як таке, що знаходиться в Державі-члені замовника,
зокрема, у випадку операцій із поставки певних послуг між
платниками податку, якщо вартість послуг включається до ціни
товарів.
(18) Необхідно роз'яснити визначення місця оподаткування
певних операцій, що проводяться на борту кораблів, повітряних
суден або потягів під час перевезення пасажирів у межах
Співтовариства.
(19) Електроенергія та газ у цілях ПДВ вважаються товарами.
При цьому, водночас, особливо важко визначити місце поставки. У
цілях уникнення подвійного оподаткування чи неоподаткування, й
формування справжнього внутрішнього ринку, вільного від бар'єрів,
пов'язаних із режимом ПДВ, місцем поставки газу через
газорозподільну систему або поставки електроенергії до досягнення
цими товарами останнього етапу споживання вважається, таким чином,
місце реєстрації замовника як суб'єкта підприємницької діяльності.
Поставка електроенергії та газу на останньому етапі, тобто від
торгівців та збутових підприємств кінцевому споживачеві,
оподатковується за місцем фактичного використання та споживання
товарів замовником.
(20) У випадку надання в оренду рухомого матеріального майна,
застосування загального правила, за яким поставка послуг
оподатковується в тій Державі-члені, в якій постачальник здійснює
підприємницьку діяльність, може призвести до суттєвого викривлення
конкуренції, якщо орендодавець і орендар зареєстровані в різних
Державах-членах, а ставки оподаткування в цих Державах
відрізняються одна від одної. Отже, необхідно визначити, що місцем
поставки послуги є місце реєстрації замовника як суб'єкта
підприємницької діяльності чи фіксоване місце здійснення
підприємницької діяльності, для якого здійснюється поставка
послуг, або, за їхньої відсутності, місце постійного або
звичайного проживання.
(21) Водночас, у разі надання в оренду транспортних засобів,
є доцільним, з міркувань контролю, суворо дотримуватися загального
правила, а отже вважати місцем поставки місце реєстрації замовника
як суб'єкта підприємницької діяльності.
(22) Усі телекомунікаційні послуги, що споживаються в межах
Співтовариства, підлягають оподаткуванню для запобігання
викривленню конкуренції в зазначеній царині. З цією метою
телекомунікаційні послуги, що постачаються платникам податку,
зареєстрованим у Співтоваристві, чи замовникам, зареєстрованим у
третіх країнах, мають, у принципі, оподатковуватися за місцем
реєстрації споживача зазначених послуг. Для забезпечення
однакового оподаткування телекомунікаційних послуг, що
постачаються платниками податку, зареєстрованими на третіх
територіях чи у третіх країнах, особам, що не є платниками
податку, зареєстрованим у Співтоваристві, та фактично
використовуються й споживаються у Співтоваристві, Держави-члени
мають, водночас, встановити, що місце поставки знаходиться в межах
Співтовариства.
(23) Зокрема, для запобігання викривленню конкуренції,
послуги радіомовлення та телевізійного мовлення, й послуги, що
постачаються в електронній формі, з третіх територій або третіх
країн особам, зареєстрованим у Співтоваристві, або з території
Співтовариства замовникам, розташованим на третіх територіях або в
третіх країнах, мають оподатковуватися за місцем реєстрації
замовника.
(24) Поняття "факту виникнення податкового зобов'язання" та
"податкового зобов'язання з ПДВ" мають бути гармонізовані, якщо
впровадження спільної системи ПДВ та внесення будь-яких подальших
поправок до неї мають одночасно набирати чинності в усіх
Державах-членах.
(25) База оподаткування має бути гармонізована так, щоб
застосування ПДВ до операцій, що підлягають оподаткуванню,
призводило до порівнюваних результатів у всіх Державах-членах.
(26) У цілях запобігання втраті податкових надходжень через
використання пов'язаних осіб для отримання податкових пільг,
Держави-члени повинні мати можливість, за конкретних обмежених
обставин, здійснювати втручання в тому, що стосується визначення
бази оподаткування поставки товарів або послуг, і придбання
товарів у межах Співтовариства.
(27) У цілях боротьби з ухиленням від оподаткування та
уникненням оподаткування Держави-члени повинні мати можливість
включати до бази оподаткування операції з обробки інвестиційного
золота, наданого замовником, вартість такого інвестиційного
золота, якщо в силу такої обробки золото втрачає свій статус
інвестиційного золота. У разі вжиття таких заходів Державам-членам
надається певна свобода дій.
(28) У цілях уникнення викривлень, скасування фінансового
контролю на кордонах передбачає не лише єдину базу оподаткування,
але й достатнє узгодження між Державами-членами числа ставок та
рівнів ставок.
(29) Стандартна ставка ПДВ, що є чинною в різних
Державах-членах, у поєднанні з механізмом перехідної системи
забезпечує належне функціонування зазначеної системи. Для
запобігання виникненню структурної неврівноваженості у
Співтоваристві та викривленню конкуренції в деяких царинах
діяльності внаслідок застосування Державами-членами різних
стандартних ставок ПДВ, встановлюється мінімальна стандартна
ставка в розмірі 15% з можливістю перегляду.
(30) Для збереження нейтральності ПДВ ставки, встановлені
Державами-членами, мають забезпечити можливість, як правило,
віднесення на зменшення податкового зобов'язання ПДВ, справленого
на попередньому етапі.
(31) Протягом перехідного періоду мають бути можливими певні
відступи в тому, що стосується числа й рівня ставок.
(32) Для забезпечення кращого розуміння впливу зниження
ставок. Комісії слід підготувати звіт про оцінку впливу зниження
ставок на послуги, що постачаються на місцевому ринку, зокрема, з
точки зору утворення робочих місць, економічного зростання, й
належного функціонування внутрішнього ринку.
(33) Для розв'язання проблеми безробіття ті Держави-члени, що
бажають це зробити, повинні мати змогу проводити експерименти з
застосування та впливу зниження ставки ПДВ, яка застосовується до
трудомістких послуг, на утворення робочих місць. Також імовірно,
що таке зниження зменшить стимули для відповідних суб'єктів
підприємницької діяльності розпочинати роботу або залишатися на
чорному ринку.
(34) Водночас, подібне зниження ставки ПДВ може поставити під
загрозу безперебійну роботу внутрішнього ринку та податкову
нейтральність. Отже, необхідно передбачити положення щодо
впровадження порядку надання дозволів на фіксований термін, що є
достатньо тривалим, для забезпечення можливості оцінки впливу
зменшення ставок, які застосовуються до послуг, які постачаються
на місцевому ринку. Для забезпечення можливості перевірки й
обмеження такого заходу, його обсяг має бути детально визначений.
(35) Спільний перелік звільнень має бути складений для того,
щоб забезпечити збирання власних ресурсів Співтовариств у єдиному
порядку в усіх Державах-членах.
(36) На користь як осіб, що мають сплачувати ПДВ, так і
компетентних адміністративних органів, методи застосування ПДВ до
певних поставок та придбання підакцизної продукції в межах
Співтовариства повинні бути узгоджені з порядками й
зобов'язаннями, які стосуються обов'язку декларувати продукцію в
разі її поставки в іншу Державу-члена й встановлені Директивою
Ради 92/12/ЄЕС ( 994_361 ) від 25 лютого 1992 про загальні заходи
щодо підакцизних продуктів та про зберігання, перевезення та
моніторинг таких продуктів(4).
--------------- (4) OB L 76, від 23.3.1992, С. 1. Директива з останніми
змінами, внесеними Директивою 2004/106/ЄС (OB L 359,
4.12.2004 року, С. 30).
(37) Поставка газу за допомогою газорозподільних систем, а
також електроенергії оподатковуються за місцем замовника. Отже,
для уникнення подвійного оподаткування імпорт таких продуктів
звільняється від ПДВ.
(38) У тому, що стосується операцій, що підлягають
оподаткуванню, на внутрішньому ринку, які пов'язані з торгівлею
товарами в межах Співтовариства, котра здійснюється протягом
перехідного періоду платниками податку, не зареєстрованими на
території Держави-члена, в котрій відбувається придбання товарів у
межах Співтовариства, включаючи ланцюжкові операції, необхідно
передбачити заходи зі спрощення, які забезпечують застосування
однакового режиму в усіх Державах-членах. З цією метою положення
щодо системи оподаткування та осіб, зобов'язаних сплачувати ПДВ,
нарахований у зв'язку з такими операціями, підлягають
гармонізації. Водночас, в принципі слід вилучити з-під дії таких
заходів товари, призначені для поставки на роздрібному етапі.
(39) Правила, що регулюють віднесення на зменшення
податкового зобов'язання, підлягають гармонізації тією мірою, якою
вони впливають на суми, що фактично стягуються. Частка, що
підлягає віднесенню на зменшення податкового зобов'язання, має
розраховуватися в подібний спосіб у всіх Державах-членах.
(40) Схеми, що передбачають коригування сум, що відносяться
на зменшення податкового зобов'язання, для засобів виробництва
протягом строку служби активу, з урахуванням його фактичного
використання, мають також застосовуватися до певних послуг, що
мають характер засобів виробництва.
(41) Доцільно визначати осіб, що відповідають за сплату ПДВ,
зокрема, у випадку послуг, що постачаються особою, не
зареєстрованою в тій Державі-члени, в якій ПДВ підлягає сплаті.
(42) Держави-члени повинні мати змогу, в конкретно визначених
випадках, визначити отримувача товарів або послуг, що
постачаються, як особу, що відповідає за сплату ПДВ. Це має
допомогти Державам-членам у спрощенні правил та протидії уникненню
оподаткування й ухиленню від оподаткування у визначених галузях та
за операціями певних типів.
(43) Держави-члени повинні мати повну свободу у визначенні
особи, що відповідає за сплату ПДВ на імпорт.
(44) Держави-члени повинні мати змогу встановлювати, що інша
сторона, ніж особа, яка відповідає за сплату ПДВ, несе солідарну
та окрему відповідальність за його сплату.
(45) Обов'язки платників податку мають бути максимально
гармонізовані для забезпечення вжиття необхідних захисних заходів
для стягнення ПДВ в однаковий спосіб у всіх Державах-членах.
(46) Використання електронних рахунків має дозволяти
податковим органам здійснювати свою діяльність із моніторингу. У
зв'язку з цим доцільно, аби забезпечити належне функціонування
внутрішнього ринку, скласти гармонізований на рівні Співтовариства
перелік обов'язкових реквізитів рахунків, і визначити низку
спільних заходів, які регулюють використання електронних рахунків
та електронне зберігання рахунків, а також самофактурування й
аутсорсинг діяльності з виставлення рахунків.
(47) Відповідно до встановлених ними умов Держави-члени мають
дозволяти подання певних відомостей та декларацій електронними
засобами, й можуть вимагати використання електронних засобів.
(48) Необхідне прагнення до зменшення адміністративних і
статистичних формальностей, які мають виконуватися суб'єктами
підприємницької діяльності, а зокрема малими й середніми
підприємствами, мають узгоджуватися з впровадженням ефективних
контрольних заходів та необхідністю забезпечення якості
статистичних інструментів Співтовариства як з економічних, так і з
податкових міркувань.
(49) Держави-члени повинні мати змогу й надалі застосовувати
встановлені ними спеціальні схеми для малих підприємств відповідно
до спільних положень і з метою більшої гармонізації.
(50) Держави-члени можуть вільно застосовувати спеціальну
схему, котра передбачає фіксовані ставки знижки з вхідного ПДВ
фермерів, не охоплених звичайною схемою. Мають бути встановлені
основні принципи такої спеціальної схеми й має бути запроваджений
спільний метод для розрахунку вартості, доданої такими фермерами,
в цілях збирання власних ресурсів.
(51) Доцільно впровадити на рівні Співтовариства систему
оподаткування вживаних товарів, витворів мистецтва, предметів
колекціонування та антикваріату, маючи на меті запобігання
подвійному оподаткуванню та викривленню конкуренції між платниками
податку.
(52) Застосування звичайних правил ПДВ до золота значно
перешкоджає його використанню в цілях здійснення фінансових
інвестицій, а отже й виправдовує застосування спеціальної схеми
оподаткування, що має на меті також зміцнення міжнародної
конкурентоспроможності ринку золота Співтовариства.
(53) Поставка золота в інвестиційних цілях є внутрішньо
подібною до інших фінансових інвестицій, що звільнені від ПДВ.
Отже, звільнення видається найбільш доцільним режимом
оподаткування поставок інвестиційного золота.
(54) Визначення інвестиційного золота має охоплювати золоті
монети, чия вартість віддзеркалює, головним чином, ціну золота,
яке вони містять. Для забезпечення прозорості та юридичної
визначеності щороку має складатися перелік монет, до яких
застосовується схема для інвестиційного золота, щоб забезпечити
впевненість операторів, які торгують такими монетами. Такий
перелік не повинен перешкоджати звільненню від оподаткування
монет, що не включені до переліку, але відповідають критеріям,
викладеним у цій Директиві.
(55) Для запобігання ухиленню від оподаткування з одночасним
полегшенням фінансового тягаря для поставок золота зі ступенем
чистоти, вищим від певного рівня, є цілком виправданим надання
Державам-членам дозволу на визначення замовника як особи, що
відповідає за сплату ПДВ.
(56) Для забезпечення дотримання фіскальних вимог
операторами, які надають послуги, що постачаються в електронній
формі, котрі ані зареєстровані в цілях ПДВ, ані повинні бути
ідентифіковані в цілях ПДВ у Співтоваристві, має бути встановлена
спеціальна схема. За цією схемою має бути передбачена можливість
надання будь-якому операторові, що постачає такі послуги в
електронній формі особам, що не є платниками податку, у межах
Співтовариства, якщо він не ідентифікований у цілях ПДВ в межах
Співтовариства в інший спосіб, можливості отримання ідентифікації
в одній Державі-члені.
(57) Положення щодо радіомовлення та телевізійного мовлення,
й певних послуг, що постачаються в електронній формі, бажано
впровадити лише на тимчасових засадах та незабаром переглянути їх
у світлі накопиченого досвіду.
(58) Необхідно забезпечувати однакове застосування положень
цієї Директиви, для його має бути утворений консультативний
комітет з податку на додану вартість, щоб уможливити тісну
співпрацю між Державами-членами та Комісією.
(59) Держави-члени повинні мати змогу, за певних обмежень та
з урахуванням певних умов, впроваджувати чи надалі застосовувати
спеціальні заходи, що відхиляються від цієї Директиви, щоб
спростити справляння податку або запобігти певним формам ухилення
від оподаткування чи уникнення оподаткування.
(60) Для того, щоб Держава-член, яка подала запит на таке
відхилення, не мала сумнівів з приводу того, яких заходів Комісія
планує вжити у відповідь, мають бути встановлені строки, протягом
яких Комісія має подати Раді або пропозицію щодо надання
відповідного дозволу, або повідомлення з викладенням своїх
заперечень.
(61) Необхідно забезпечити однакове застосування системи ПДВ.
Заходи із впровадження є достатніми для досягнення цієї мети.
(62) Зазначені заходи мають, зокрема, розв'язати проблему
подвійного оподаткування транскордонних операцій, що може
виникнути внаслідок розбіжностей між Державами-членами у
впровадженні правил, які регулюють місце виконання операцій, що
підлягають оподаткуванню.
(63) Хоча обсяг заходів із впровадження буде обмеженим, ці
заходи можуть справити вплив на бюджет, який може виявитися
суттєвим для однієї чи кількох Держав-членів. Відповідно, Рада
обгрунтовано залишає за собою право на реалізацію впроваджувальних
повноважень.
(64) З огляду на їхній обмежений обсяг заходи із впровадження
мають бути ухвалені Радою шляхом одностайного схвалення
пропозиції, поданої Комісією.
(65) Оскільки, з цих причин, цілі цієї Директиви не можуть
бути в достатній мірі досягнуті Державами-членами, а отже вони
можуть бути краще досягнуті на рівні Співтовариства, то
Співтовариство може запроваджувати заходи згідно з принципом
субсидіарності, викладеним у Статті 5 Договору ( 994_017 ). Згідно
з принципом пропорційності, викладеним у зазначеній Статті, ця
Директива не виходить за межі того, що є необхідним для досягнення
зазначених цілей.
(66) Обов'язок перенесення цієї Директиви в національне
законодавство має бути обмежений тими положеннями, котрі
впроваджують значні зміни в порівнянні з попередніми Директивами.
Обов'язок перенесення в національне законодавство положень, що
залишаються незмінними, виникає за попередніми Директивами.
(67) Ця Директива не впливає на обов'язки Держав-членів у
тому, що стосується строків впровадження в національне
законодавство Директив за переліком, поданим у Частині B
Додатку IX,
УХВАЛИЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
РОЗДІЛ I. ПРЕДМЕТ ТА СФЕРА ДІЇ
Стаття 1
1. Ця Директива утворює спільну систему податку на додану
вартість (ПДВ).
2. Принцип спільної системи ПДВ передбачає застосування до
товарів та послуг загального податку на споживання, точно
пропорційного ціні товарів і послуг, незалежно від числа операцій
у рамках процесу виробництва та збуту до моменту нарахування
податку.
За кожною операцією нараховується ПДВ, розрахований
відповідно до ціни товарів або послуг за ставкою, встановленою для
таких товарів або послуг, після віднесення на зменшення
податкового зобов'язання суми ПДВ, що безпосередньо припадає на
різні складові собівартості.
Спільна система ПДВ застосовується до етапу роздрібної
торгівлі включно.
Стаття 2
1. ПДВ оподатковуються такі операції:
(a) поставка товарів за винагороду в межах території
Держави-члена платником податку, що діє як такий;
(b) придбання усередині Співтовариства товарів за винагороду
в межах території Держави-члена:
(i) платником податку, що діє як такий, або юридичною особою,
що не є платником податку, якщо продавець є платником податку, що
діє як такий і не має права на звільнення як мале підприємство
згідно з положеннями Статей 282-292, й не підпадає під дію Статей
33 або 36;
(ii) у випадку нових транспортних засобів, платником податку
чи юридичною особою, що не є платником податку, інші придбання
яких не оподатковуються ПДВ згідно з частиною 1 Статті 3, або
будь-якою іншою особою, що не є платником податку;
(iii) у випадку підакцизної продукції, якщо акцизний збір при
придбанні в межах Співтовариства стягується згідно з Директивою
92/12/ЄЕС ( 994_361 ), у межах території Держави-члена, платником
податку або юридичною особою, що не є платником податку, інші
придбання яких не оподатковуються ПДВ згідно частиною 1 Статті 3;
(c) поставка послуг за винагороду в межах території
Держави-члена платником податку, що діє як такий;
(d) імпорт товарів.
2. (a) У цілях підпункту (ii) частини 1(b) цієї статті,
"транспортним засобом" вважається зазначене нижче, якщо воно
передбачене для перевезення осіб чи товарів: (i) механічні наземні транспортні засоби з двигунами об'ємом
більше 48 кубічних сантиметрів чи потужністю більше 7,2 кіловат;
(ii) судна більше 7,5 метрів завдовжки, окрім суден, що
використовуються для морського судноплавства й перевезення
пасажирів за винагороду, а також суден, які використовуються для
комерційної, промислової або риболовної діяльності, чи для
спасіння або надання допомоги на морі, або для риболовлі у
внутрішніх водах;
(iii) літальні апарати зі злітною масою більше
1550 кілограмів, за винятком літальних апаратів, що
використовуються авіакомпаніями, котрі працюють за винагороду,
головним чином, на міжнародних маршрутах.
(b) Зазначені нижче транспортні засоби вважаються "новими" в
таких випадках:
(i) механічні транспортні засоби, поставка яких відбувається
протягом шести місяців від дати першого введення в експлуатацію,
або якщо транспортний засіб проїхав не більше 6000 кілометрів;
(ii) судна, поставка яких відбувається протягом трьох місяців
від дати першого введення в експлуатацію, або якщо судно пройшло
не більше 100 годин;
(iii) літальні апарати, поставка яких відбувається протягом
трьох місяців від дати першого введення в експлуатацію, або якщо
літальний апарат налітав не більше 40 годин.
(c) Держави-члени визначають умови, на яких факти,
передбачені підпунктом (b), можуть вважатися підтвердженими.
3. "Підакцизні продукти" - енергоносії, алкоголь та
алкогольні напої, й тютюнові вироби, визначені чинним
законодавством Співтовариства, окрім газу, що постачається через
газорозподільні системи, або електроенергії.
Стаття 3
1. На відступ від Статті 2(1)(b)(i), зазначені нижче операції
не підлягають оподаткуванню ПДВ:
(a) придбання товарів у межах Співтовариства платником
податку чи юридичною особою, що не є платником податку, якщо
поставка таких товарів у межах території Держави-члена придбання
підлягає звільненню від оподаткування згідно зі Статтями 148 та
151;
(b) придбання товарів у межах Співтовариства, окрім операцій,
зазначених у підпункті (a) та Статті 4, та товарів інших, ніж нові
транспортні засоби або підакцизні продукти, платником податку для
власної сільськогосподарської, лісогосподарської або
рибогосподарської діяльності згідно зі спільною схемою з
фіксованою ставкою для фермерів, або платником податку, котрий
здійснює лише поставку товарів або послуг, за якими ПДВ не
підлягає віднесенню на зменшення податкового зобов'язання, або
юридичною особою, що не є платником податку.
2. Підпункт (b) частини 1 застосовується лише в разі
дотримання таких умов:
(a) за поточний календарний рік сукупна вартість придбання
товарів у межах Співтовариства не перевищує порогу, що
визначається Державами-членами, але не може бути нижчим від
10 000 євро чи еквівалентної суми в національній валюті;
(b) протягом попереднього календарного року сукупна вартість
придбання товарів у межах Співтовариства не перевищувала порогу,
передбаченого підпунктом (a). Поріг, що береться як базовий,
складається з сукупної вартості придбання товарів, передбачених у
підпункті (b) частини 1 у межах Співтовариства без урахування ПДВ,
що підлягає сплаті або сплачується в тій Державі-члені, в якій
розпочалося відвантаження або перевезення товарів.
3. Держави-члени надають платникам податку та юридичним
особам, що не є платниками податку, передбаченим пунктом (b)
частини 1, право на використання загальної схеми, передбаченої
Статтею 2(1)(b)(i). Держави-члени визначають докладні правила
використання можливості, передбаченої в першому пункті, котрі в
будь-якому разі мають охоплювати період тривалістю в два
календарних роки.
Стаття 4
Окрім операцій, зазначених у Статті 3, зазначені нижче
операції не підлягають оподаткуванню ПДВ:
(a) придбання в межах Співтовариства вживаних товарів,
витворів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату, що
визначені в підпунктах (1)-(4) Статті 311(1), якщо продавець є
платником податку-перепродавцем, що діє як такий, а ПДВ був
стягнутий із товарів у тій Державі-члені, в якій розпочалося їхнє
відвантаження чи перевезення, згідно з маржинальною схемою,
передбаченою Статтями 312-325;
(b) придбання в межах Співтовариства вживаних транспортних
засобів, що визначені у Статті 327(3), якщо продавець є платником
податку-перепродавцем, що діє як такий, а ПДВ був стягнутий із
транспортних засобів у тій Державі-члені, в якій розпочалося їхнє
відвантаження чи перевезення, згідно з перехідними положеннями для
вживаних транспортних засобів;
(c) придбання в межах Співтовариства вживаних товарів,
витворів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату, що
визначені в підпунктах (1)-(4) Статті 311(1), якщо продавець є
організатором продажу з публічних торгів, що діє як такий, а ПДВ
був стягнутий із товарів у тій Державі-члені, в якій розпочалося
їхнє відвантаження чи перевезення, згідно зі спеціальними
положеннями для продажу з публічних торгів.
РОЗДІЛ II. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИМІР
Стаття 5
У цілях застосування цієї Директиви застосовуються такі
визначення:
(1) "Співтовариство" та "територія Співтовариства" -
території Держав-членів, визначені в підпункті (2);
(2) "Держава-член" та "територія Держави-члена" - територія
кожної Держави-члена Співтовариства, якої стосується Договір про
заснування Європейського Співтовариства ( 994_017 ), згідно зі
Статтею 299 зазначеного Договору, за винятком усіх територій,
зазначених у Статті 6 цієї Директиви;
(3) "треті території" - території, зазначені у Статті 6;
(4) "третя країна" - будь-яка Держава або територія, до якої
не застосовується Договір ( 994_017 ).
Стаття 6
1. Ця Директива не застосовується до зазначених нижче
територій, котрі входять до складу митної території
Співтовариства:
(a) Святого Афону;
(b) Канарських островів;
(c) заморських департаментів Франції;
(d) Аландських островів;
(e) Нормандських островів.
2. Ця Директива не застосовується до зазначених нижче
територій, котрій не входять до складу митної території
Співтовариства:
(a) острову Гельголанд;
(b) території Бюзінген;
(c) Сеути;
(d) Мелільї;
(e) Лівіньо;
(f) Кампіоне д'Італія;
(g) італійські води озера Лугано.
Стаття 7
1. З огляду на конвенції й договори, укладені відповідно з
Францією, Сполученим Королівством та Кіпром, Князівство Монако,
острів Мен та Суверенні території баз Сполученого Королівства
Акротірі та Декелія не вважаються третіми країнами в цілях
застосування цієї Директиви.
2. Держави-члени вживають необхідних заходів до забезпечення
того, щоб усі операції, котрі ініціюються у Князівстві Монако чи
призначені для нього, вважалися операціями, котрі ініціюються у
Франції чи призначені для неї, щоб операції, котрі ініціюються на
острові Мен або призначені для нього, вважалися операціями, котрі
ініціюються у Сполученому Королівстві або призначені для нього, та
щоб операції, котрі ініціюються на Суверенних територіях баз
Сполученого Королівства Акротірі та Декелія чи призначені для них,
вважалися операціями, котрі ініціюються на Кіпрі або для нього.
Стаття 8
Якщо Комісія вважатиме положення, викладені у Статтях 6 і 7
більше невиправданими, зокрема, з точки зору справедливої
конкуренції або власних ресурсів, вона подасть відповідні
пропозиції Раді.
РОЗДІЛ III. ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ
Стаття 9
1. "Платник податку" - це будь-яка особа, котра самостійно
веде в будь-якому місці будь-яку підприємницьку діяльність, якими
б не були мета чи результати такої діяльності.
Будь-яка діяльність виробників, торгівців або осіб, що
постачають послуги, включаючи гірничу та сільськогосподарську
діяльність, а також професійну діяльність, вважається
"підприємницькою діяльністю". Експлуатація матеріального або
нематеріального майна в цілях отримання від неї доходу на
постійній основі, зокрема, вважається підприємницькою діяльністю.
2. Додатково до осіб, зазначених у частині 1, будь-яка особа,
котра на нерегулярній основі постачає новий транспортний засіб,
котрий відвантажується або перевозиться замовникові продавцем або
замовником, або від імені продавця чи замовника до місця
призначення за межами території Держави-члена, але в межах
території Співтовариства, вважається платником податку.
Стаття 10
Положення Статті 9(1) про те, що підприємницька діяльність
проводиться "самостійно", звільняє найманих працівників та інших
осіб від ПДВ настільки, наскільки вони пов'язані з наймачем
трудовою угодою або будь-якими іншими юридичними зв'язками, котрі
пов'язують працедавця й працівника в тому, що стосується умов
роботи, оплати праці та відповідальності працедавця.
Стаття 11
Після консультацій із консультативним комітетом з питань
податку на додану вартість (надалі "Комітетом з ПДВ") кожна
Держава-член може вважати єдиним платником податку будь-яких осіб,
що мають постійне місце здійснення підприємницької діяльності на
території такої Держави-члена, котрі, незважаючи на юридичну
самостійність, тісно пов'язані одна з одною фінансовими,
економічними та організаційними зв'язками.
Держава-член, яка використовує можливість, передбачену в
першій частині статті, може вживати будь-яких заходів, необхідних
для запобігання ухиленню від оподаткування або уникненню
оподаткування шляхом використання цього положення.
Стаття 12
1. Держави-члени можуть вважати платником податку будь-кого,
хто на нерегулярних засадах проводить операцію, пов'язану з
діяльністю, передбаченою другим пунктом Статті 9(1), та, зокрема,
одну з таких операцій:
(a) поставка, до першого заселення, будівлі чи частин
будівлі, та землі, на якій знаходиться будівля;
(b) поставка земель забудови.
2. У цілях частини 1(a), "будівлею" є будь-яка споруда,
прикріплена до ґрунту чи в ньому.
Держави-члени можуть установлювати докладні правила
застосування критерію, передбаченого в частині 1(a), до перебудов
будівель, та можуть визначати, що означає вислів "земля, на якій
знаходиться будівля".
Держави-члени можуть застосовувати критерії інші, ніж
критерій першого заселення, на кшталт періоду між датою завершення
будівництва й датою першої поставки, або періоду між датою першого
заселення й датою подальшої поставки, за умови того, що ці періоди
не перевищуватимуть відповідно п'ять років та два роки.
3. У цілях частини 1(b) "землями забудови" вважаються
будь-які необлаштовані чи облаштовані земельні ділянки, визначені
як така Державами-членами.
Стаття 13
1. Держави, регіональні та місцеві органи влади, й інші
органи, які регулюються публічним правом, не вважаються платниками
податку в тому, що стосується діяльності чи операцій, які
проводяться ними як державними органами, навіть якщо вони
справляють збори, комісії, внески або платежі у зв'язку з такою
діяльністю чи такими операціями.
Водночас, коли вони проводять таку діяльність або такі
операції, вони вважаються платниками податку в тому, що стосується
цієї діяльності або цих операцій, якщо поводження з ними як із
особами, що не є платниками податку, призвело б до суттєвих
викривлень конкуренції. У будь-якому разі, органи, що регулюються
публічним правом, вважаються платниками податку у зв'язку з
діяльністю, зазначеною в Додатку I, якщо така діяльність не
здійснюється в настільки малому обсязі, що нею можна знехтувати.
2. Держави-члени можуть вважати діяльність, звільнену від
податку за Статтями 132, 135, 136, 371, 374-377, а також Статтею
378(2), Статтею 379(2), або Статтями 380-390, що її ведуть органи
публічного права, діяльністю, що ведеться ними як державними
органами.
РОЗДІЛ IV. ОПЕРАЦІЇ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОПОДАТКУВАННЮ
ГЛАВА 1. Поставка товарів
Стаття 14
1. "Поставка товарів" означає передання права на
розпорядження рухомим майном як власник.
2. Окрім операції, передбаченої в частині 1, поставкою
товарів вважається кожна з зазначених нижче операцій:
(a) передання права власності на майно за винагороду на
підставі наказу державного органу або від його імені, або на
виконання закону;
(b) фактичне передання товарів відповідно до угоди про оренду
товарів на певний строк, або про продаж товарів із відстроченням,
який передбачає за нормального розвитку подій передання права
власності не пізніше виплати останнього внеску;
(c) передання товарів відповідно до угоди, за якою
сплачується комісія за продаж чи купівлю.
3. Держави-члени можуть вважати передання певних будівельних
об'єктів поставкою товару.
Стаття 15
1. Електроенергія, газ, теплова енергія, охолоджування
вважаються матеріальним майном.
2. Держави-члени можуть вважати матеріальним майном;
(a) певні майнові права в нерухомому майні;
(b) речові права, що надають їхньому власникові право
користування нерухомим майном;
(c) частки власності або паї, еквівалентні часткам власності,
що надають їхньому власникові юридичне або фактичне право
власності на нерухоме майно чи його частку, або право володіння
ним чи його часткою.
Стаття 16
Застосування платником податку товарів, що входять до складу
його ділових активів, у приватних цілях або в приватних цілях його
працівників, або їхнє безоплатне передання або, загалом, їхнє
використання в інших цілях, ніж цілі підприємницької діяльності,
вважається поставкою товарів за винагороду, якщо ПДВ на такі
товари або їхні складові повністю або частково підлягав віднесенню
на зменшення податкового зобов'язання.
Водночас, використання товарів для потреб ведення
підприємницької діяльності як взірців або подарунків невеликої
вартості не вважається поставкою товарів за винагороду.
Стаття 17
1. Передання платником податку товарів, що входять до складу
його ділових активів, в іншу Державу-члена вважається поставкою
товарів за винагороду.
"Передання в іншу Державу-члена" означає пересилання або
перевезення рухомого матеріального майна платником податку або за
його дорученням у цілях його підприємницької діяльності до місця
призначення за межами території тієї Держави-члена, в якій
розташоване майно, але в межах Співтовариства.
2. Пересилання або перевезення товарів у цілях будь-яких
зазначених нижче операцій не вважається переданням в іншу
Державу-члена:
(a) поставка товарів платником податку в межах території
Держави-члена, в якій завершується пересилання або перевезення,
згідно з умовами, викладеними у Статті 33;
(b) поставка товарів для встановлення або монтажу, або від
імені постачальника платником податку в межах території
Держави-члена, в якій завершується пересилання або перевезення,
згідно з умовами, викладеними у Статті 36;
(c) поставка товарів платником податку на борту судна,
літального апарату чи потяга впродовж операції з перевезення
пасажирів, згідно з умовами, викладеними у Статті 37;
(d) поставка газу через газорозподільну систему або
електроенергії згідно з умовами, викладеними у Статтях 38 і 39;
(e) поставка товарів платником податку в межах території
Держави-члена згідно з умовами, викладеними у Статтях 138, 146,
147, 148, 151 або 152;
(f) поставка послуги, наданої для платника податку, котра
складається з обробки відповідних товарів, які фізично
переміщуються в межах території Держави-члена, в котрій
завершується пересилання або перевезення товарів, якщо товари,
після їхньої обробки, повертаються зазначеному платникові податку
в тій Державі-члені, звідки вони були первісне переслані або
перевезені;
(g) тимчасове користування товарами в межах території
Держави-члена, в якій завершується пересилання або перевезення
товарів, у цілях поставки послуг платником податку, що має
постійне місце здійснення підприємницької діяльності в тій
Державі-члені, в якій розпочалося пересилання або перевезення
товарів;
(h) тимчасове користування товарами протягом строку, що не
перевищує двадцяти чотирьох місяців, у межах території іншої
Держави-члена, в якій імпорт таких самих товарів із третьої країни
в цілях тимчасового користування регулювався б положеннями про
тимчасове ввезення з повним звільненням від імпортного мита.
3. Якщо одна з умов, які регулюють прийнятність згідно з
частиною 2, більше не виконується, то товари вважаються такими, що
були передані в іншу Державу-члена. У таких випадках вважається,
що передання відбулося в момент припинення виконання такої умови.
Стаття 18
Держави-члени можуть вважати кожну з зазначених нижче
операцій поставкою товарів за винагороду:
(a) застосування платником податку в цілях своєї
підприємницької діяльності товарів, виготовлених, збудованих,
добутих, оброблених, закуплених чи імпортованих у рамках такої
діяльності, якщо ПДВ на такі товари не підлягав би віднесенню на
зменшення податкового зобов'язання в повному обсязі, якби вони
були придбані в іншого платника податку;
(b) використання товарів платником податку в цілях проведення
діяльності, що не підлягає оподаткуванню, якщо ПДВ на такі товари
підлягає повному або частковому віднесенню на зменшення
податкового зобов'язання після їхнього придбання чи після їхнього
використання згідно з підпунктом (a);
(c) за винятком випадків, передбачених Статтею 19, утримання
товарів платником податку чи його правонаступниками після
припинення ним здійснення підприємницької діяльності, що підлягає
оподаткуванню, якщо ПДВ на такі товари підлягає повному або
частковому віднесенню на зменшення податкового зобов'язання після
їхнього придбання чи після їхнього використання згідно з
підпунктом (a).
Стаття 19
У разі передання сукупності активів або їхньої частки чи то
за винагороду, чи то як внесок у статутний фонд підприємства,
Держави-члени можуть вважати, що поставка товарів не відбулася, а
особа, якій були передані товари, є правонаступником того, хто
передає товар. Держави-члени можуть, якщо отримувач не підлягає
оподаткуванню в повному обсязі, вживати заходів, необхідних, щоб
уникнути викривлення конкуренції. Вони можуть також вживати
будь-яких заходів, необхідних для запобігання ухиленню від
оподаткування або уникненню оподаткування шляхом використання цієї
Статті.
ГЛАВА 2. Придбання товарів у межах Співтовариства
Стаття 20
"Придбання товарів у межах Співтовариства" - це придбання
права розпоряджатися як власник рухомим матеріальним майном, що
пересилається або перевозиться особі, яка придбаває товари,
продавцем або від його імені, або особою, що придбаває товари, в
іншій Державі-члені, ніж та, в котрій розпочалося пересилання або
перевезення товарів.
Якщо товари придбані юридичною особою, що не є платником
податку, пересилаються або перевозяться з третьої території або
третьої країни та імпортуються такою юридичною особою, що не є
платником податку, в Державу-члена іншу, ніж Держава-член, у якій
завершується пересилання або перевезення товарів, то такі товари
вважаються такими, що були переслані або перевезені з
Держави-члена, до якої їх було імпортовано. Така держава-член
відшкодовує імпортерові, визначеному або визнаному за Статтею 201
як платник ПДВ, той ПДВ, що був сплачений у зв'язку з імпортом
товарів, якщо імпортер доведе, що ПДВ був стягнутий з придбаних
ним товарів у тій Державі-члені, в якій завершується пересилання
або перевезення товарів.
Стаття 21
Застосування платником податку в цілях власної
підприємницької діяльності товарів, пересланих або перевезених
таким платником податку чи від його імені з іншої Держави-члена, в
якій зазначені товари були виготовлені, добуті, оброблені,
закуплені або придбані відповідно до визначення Статті 2(1)(b),
або в яку вони були імпортовані таким платником податку в цілях
власної підприємницької діяльності, вважається придбанням товарів
у межах Співтовариства за винагороду.
Стаття 22
Застосування збройними силами Держави, що є стороною
Північноатлантичного договору ( 950_008 ), у власних цілях або для
користування цивільним персоналом, що їх супроводжує, товарів,
котрі не були придбані ними відповідно до загальних правил
оподаткування, чинних на внутрішньому ринку Держави-члена,
вважається придбанням товарів у межах Співтовариства за
винагороду, якщо імпорт цих товарів не надає права на звільнення,
передбаченого підпунктом (h) Статті 143.
Стаття 23
Держави-члени вживають необхідних заходів до забезпечення
того, що операція, котра вважалася б поставкою товарів, якби вона
здійснювалась на їхній території платником податку, що діє як
такий, розцінювалася як придбання товарів у межах Співтовариства.
ГЛАВА 3. Поставка послуг
Стаття 24
1. "Поставка послуг" - будь-яка операція, що не є поставкою
товарів.
2. "Телекомунікаційні послуги" - це послуги, пов'язані з
передаванням, поширенням або прийманням сигналів, слів, зображень
та звуків або інформації будь-якого характеру за допомогою
провідних, радіотехнічних, оптичних або інших електромагнітних
систем, включаючи відповідне надання або передання права на
використання можливості такого передавання, поширення або
приймання, включаючи надання доступу до глобальних інформаційних
мереж.
Стаття 25
Поставка послуг може складатися, зокрема, з однієї з таких
операцій:
(a) передання нематеріального майна, незалежно від того, чи
воно регулюється правовстановчим документом;
(b) зобов'язання утриматися від дії або змиритися з дією чи
ситуацією;
(c) надання послуг на замовлення державного органу або від
його імені, чи на виконання закону.
Стаття 26
1. Кожна з зазначених нижче операцій вважається поставкою
послуг за винагороду:
(a) використання платником податку товарів, що входять до
складу його ділових активів, у приватних цілях або в приватних
цілях його працівників, або, загалом, їхнє використання в інших
цілях, ніж цілі підприємницької діяльності, якщо ПДВ на такі
товари повністю або частково підлягав віднесенню на зменшення
податкового зобов'язання;
(b) поставка послуг, здійснена безоплатно платником податку
для власного приватного користування або приватного користування
його працівниками, або, загалом, в інших цілях, ніж цілі
підприємницької діяльності.
2. Держави-члени можуть відступити від частини 1, якщо такий
відступ не призведе до викривлення конкуренції.
Стаття 27
Для запобігання викривленню конкуренції та після консультацій
із Комітетом з ПДВ Держави-члени можуть вважати поставкою послуг
за винагороду поставку платником податку послуги в цілях власної
підприємницької діяльності, якщо ПДВ за таку послугу не підлягав
би віднесенню на зменшення податкового зобов'язання в повному
обсязі, якби її постачав інший платник податку.
Стаття 28
Якщо платник податку, котрий діє від власного імені, але за
дорученням іншої особи, бере участь у постачанні послуг, то
вважається, що він отримав і надав ці послуги сам.
Стаття 29
Стаття 19 аналогічно застосовується до поставок послуг.
ГЛАВА 4. Імпорт товарів
Стаття 30
"Імпорт товарів" - це ввезення у Співтовариство товарів,
котрі не перебувають у вільному обігу згідно з визначенням
Статті 24 Договору ( 994_017 ).
Окрім операції, передбаченої в першій частині, ввезення у
Співтовариство товарів, котрі перебувають у вільному обігу, й
надходять із третьої території, котра входить до складу митної
території Співтовариства, вважається імпортом товарів.
РОЗДІЛ V. МІСЦЕ ОПЕРАЦІЙ,
ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОПОДАТКУВАННЮ
ГЛАВА 1. Місце поставки товарів
Секція 1. Поставка товарів без перевезення
Стаття 31
Якщо товари не пересилаються або не перевозяться, то місцем
поставки вважається місце, в якому перебувають товари під час
здійснення поставки.
Секція 2. Поставка товарів із перевезенням
Стаття 32
Якщо товари пересилаються або перевозяться постачальником чи
замовником, чи третьою стороною, то місцем поставки вважається
місце, в якому перебувають товари під час початку пересилання або
перевезення товарів замовникові.
Водночас, якщо пересилання або перевезення товарів
розпочинається на третій території або в третій країні, то як
місце поставки імпортером, визначеним або визнаним за Статтею 201
платником ПДВ, так і місце будь-якої подальшої поставки вважаються
такими, що знаходяться в межах Держави-члена, в яку імпортуються
товари.
Стаття 33
1. На відступ від Статті 32, місцем поставки товарів, що
пересилаються або перевозяться постачальником із іншої
Держави-члена, ніж та, в якій завершуються пересилання або
перевезення товарів, або за його дорученням, вважається місце, в
якому товари перебувають під час завершення пересилання або
перевезення товарів замовникові, в разі дотримання таких умов:
(a) поставка товарів здійснюється для платника податку чи
юридичної особи, котра не є платником податку, чиї придбання
товарів у межах Співтовариства не оподатковуються ПДВ згідно з
частиною 1 Статті 3, або для будь-якої іншої особи, що не є
платником податку;
(b) товари, що постачаються, не є ні новими транспортними
засобами, ні товарами, що постачаються після монтажу або
встановлення, з дослідним пуском чи без нього, постачальником або
за його дорученням.
2. Якщо товари пересилаються або перевозяться з третьої
території або третьої країни та імпортуються постачальником у
Державу-члена іншу, ніж та, в якій завершується пересилання або
перевезення товарів замовникові, то такі товари вважаються такими,
що були переслані або перевезені з Держави-члена, до якої їх було
імпортовано.
Стаття 34
1. У разі дотримання викладених нижче умов Стаття 33 не
застосовується до поставки товарів, котрі всі пересилаються або
перевозяться постачальником до однієї й тієї самої Держави-члена,
якщо ця Держава-член є тієї Державою-членом, у якій завершуються
пересилання або перевезення товарів:
(a) товари, що постачаються, не є підакцизними продуктами;
(b) сукупна вартість без урахування ПДВ таких поставок, що
здійснюються на умовах, передбачених Статтею 33, в межах такої
Держави-члена не перевищує в жодному календарному році суми в
100 000 євро або еквівалентної суми в національній валюті;
(c) сукупна вартість без урахування ПДВ товарів, що
постачаються, крім підакцизних продуктів, на умовах, передбачених
Статтею 33, в межах такої Держави-члена не перевищувала в
попередньому календарному році суми в 100 000 євро або
еквівалентної суми в національній валюті.
2. Держава-член, на території якої перебувають товари під час
завершення їхнього пересилання або перевезення замовникові, можуть
обмежувати поріг, передбачений частиною 1, сумою в 35 000 євро або
еквівалентною сумою в національній валюті, якщо така Держава-член
побоюється, що поріг у 100 000 євро може суттєво викривити
конкуренцію.
Держави-члени, котрі використовують можливість, надану першим
пунктом, вживають необхідних заходів до відповідного інформування
компетентних державних органів у Державі-члені, в котрій
розпочинається пересилання або перевезення.
3. Комісія за першої нагоди надасть Раді звіт про
застосування спеціального порогу в 35 000 євро, передбаченого в
частині 2 в супроводі, за потреби, відповідних пропозицій.
4. Держава-член, на території якої перебувають товари на час
початку їхнього пересилання або перевезення, надають тим платникам
податку, котрі здійснюють поставку товарів, що підпадають під
частину 1, право на визначення місця поставки згідно зі
Статтею 33.
Відповідні Держави-члени визначають докладні правила
використання можливості, передбаченої в першому пункті, котрі в
будь-якому разі мають охоплювати період тривалістю в два
календарних роки.
Стаття 35
Статті 33 та 34 не застосовуються до поставки вживаних
товарів, витворів мистецтва, предметів колекціонування та
антикваріату, що визначені в підпунктах (1)-(4) Статті 311(1) й до
поставки вживаних транспортних засобів, визначених у
Статті 327(3), котрі оподатковуються ПДВ згідно з відповідними
спеціальними положеннями.
Стаття 36
Якщо товари, котрі пересилаються або перевозяться
постачальником, замовником, чи третьою стороною, встановлюються
або монтуються з пробним пуском чи без нього постачальником або за
його дорученням, то місцем поставки вважається місце, в якому
здійснюється встановлення чи монтаж товарів.
Якщо встановлення або монтаж здійснюються в іншій
Державі-члені, ніж держава постачальника, то Держава-член, на чиїй
території відбувається встановлення або монтаж, вживає заходів,
необхідних для уникнення подвійного оподаткування в такій
Державі-члені.
Секція 3. Поставка товарів на борт суден,
літальних апаратів або потягів
Стаття 37
1. Якщо поставка товарів здійснюється на борту суден,
літальних апаратів або потягів на ділянці пасажирського
перевезення, що здійснюється в межах Співтовариства, то місцем
поставки вважається пункт відправлення пасажирського транспортного
засобу.
2. У цілях частини 1 "ділянкою пасажирського перевезення, що
здійснюється в межах Співтовариства" вважається ділянка, на якій
відбувається таке перевезення без зупинок за межами Співтовариства
між пунктом відправлення та пунктом прибуття пасажирського
транспортного засобу.
"Пункт відправлення пасажирського транспортного засобу" - це
перший за графіком пункт посадки пасажирів у межах Співтовариства,
за необхідності, після зупинки за межами Співтовариства.
"Пункт прибуття пасажирського транспортного засобу" - це
останній за графіком пункт висадки у межах Співтовариства
пасажирів, що сіли у Співтоваристві, за необхідності, перед
зупинкою за межами Співтовариства.
У випадку поїздки туди й назад плече повернення вважається
окремою транспортною операцією.
3. Комісія, за першої нагоди, подасть Раді звіт, що
супроводжуватиметься, за потреби, відповідними пропозиціями щодо
місця оподаткування поставки товарів, призначених для споживання
на борту, та поставки послуг, включаючи ресторанні послуги,
пасажирам на борту суден, літальних апаратів або потягів.
До схвалення пропозицій, про які йдеться в першому пункті,
Держави-члени можуть звільнити або надалі звільняти від
оподаткування, з можливістю віднесення на зменшення податкового
зобов'язання ПДВ, сплаченого на попередньому етапі, операції з
поставки товарів для споживання на борту, для яких місце
оподаткування визначається згідно з частиною 1.
Секція 4. Поставка товарів через системи розподілу
Стаття 38
1. У випадку поставки газу через газорозподільну систему або
електроенергії платникові податку-перепродавцю місцем поставки
вважається місце реєстрації платника податку-перепродавця як
суб'єкта підприємницької діяльності чи фіксоване місце здійснення
підприємницької діяльності, до якого здійснюється поставка послуг,
або, за відсутності такого місця реєстрації чи здійснення
підприємницької діяльності, місце постійного або звичайного
проживання.
2. У цілях частини 1 "платник податку-перепродавець" - це
платник податку, чиєю основною діяльністю у зв'язку з закупівлею
газу або електроенергії є перепродаж зазначених продуктів, а
власним споживанням цих продуктів можна знехтувати.
Стаття 39
У випадку поставки газу через газорозподільну систему або
електроенергії, якщо така поставка не підпадає під дію Статті 38,
місцем поставки вважається місце фактичного використання та
споживання товарів замовником.
Якщо замовник фактично не споживає газ або електроенергію
повністю або частково, то неспожиті товари вважаються такими, що
були використані й спожиті в місці, в котрому замовник
зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності або має місце
здійснення підприємницької діяльності, до якого постачаються
товари. За відсутності такого місця реєстрації або місця
здійснення підприємницької діяльності, вважається, що замовник
використав і спожив товари за місцем постійного чи звичайного
проживання.
ГЛАВА 2. Місце придбання товарів
у межах Співтовариства
Стаття 40
Місцем придбання товарів у межах Співтовариства вважається те
місце, в якому завершується пересилання або перевезення товарів
особі, що їх набуває.
Стаття 41
Без обмеження положень Статті 40, вважається, що місце
придбання товарів у межах Співтовариства, зазначене у
Статті 2(1)(b)(i) розташоване на території тієї Держави-члена,
котра надала ідентифікаційний номер ПДВ, під яким особа, котра
придбала товари, здійснила зазначене придбання, якщо особа, котра
придбала товари, доведе, що ПДВ було стягнуто з зазначеного
придбання згідно зі Статтею 40.
Якщо ПДВ стягується з придбання згідно з першою частиною, а
потім застосовується, згідно зі Статтею 40, до придбання в
Державі-члені, в котрій завершується пересилання або перевезення
товарів, то база оподаткування відповідно зменшується в тій
Державі-члені, котра надала ідентифікаційний номер ПДВ, під яким
особа, котра придбала товари, здійснила зазначене придбання.
Стаття 42
Перша частина Статті 41 не застосовується, та вважається, що
ПДВ був застосований до придбання товарів у межах Співтовариства
згідно зі Статтею 40, якщо виконуються такі умови:
(a) особа, котра придбала товари, довела, що вона здійснила
придбання в межах Співтовариства в цілях подальшої поставки в
межах території Держави-члена, визначеної згідно зі Статтею 40,
для чого сторону, котрій здійснюється поставка, було визначено
згідно зі Статтею 197 як відповідальну за сплату ПДВ;
(b) особа, яка придбала товари, виконала обов'язки,
передбачені Статтею 65 в тому, що стосується подання зведеного
звіту.
ГЛАВА 3. Місце поставки послуг
Секція 1. Загальне правило
Стаття 43
Місцем поставки послуг вважається місце реєстрації
постачальника як суб'єкта підприємницької діяльності чи місце
здійснення підприємницької діяльності, до якого здійснюється
поставка послуги, або, за відсутності такого місця реєстрації або
місця здійснення підприємницької діяльності, місце постійного або
звичайного проживання.
Секція 2. Конкретні положення
Підсекція 1. Поставка послуг посередниками
Стаття 44
Місцем поставки послуг посередником, що діє від імені й за
дорученням іншої особи, окрім зазначених у Статтях 50 і 54, та у
Статті 56(1), вважається місце здійснення поставки за базовою
операцією згідно з цією Директивою.
Водночас, якщо замовник послуг, котрі постачаються
посередником, ідентифікований у цілях ПДВ в іншій Державі-члені,
ніж та, в межах якої здійснюється зазначена операція, то місцем
поставки послуг посередником вважається місце в межах території
тієї Держави-члена, котра надала замовникові ідентифікаційний
номер ПДВ, під яким йому було надано послугу.
Підсекція 2. Поставка послуг, пов'язаних
із нерухомим майном
Стаття 45
Місцем поставки послуг, пов'язаних із нерухомим майном,
включаючи послуги агентів та експертів з нерухомості, й послуги з
підготовки та координації будівельних робіт на кшталт послуг
архітекторів та фірм, які здійснюють нагляд на будівельному
майданчику, є місце розташування майна.
Підсекція 3. Поставка перевезень
Стаття 46
Місцем поставки перевезень, окрім перевезення товарів у межах
Співтовариства, є місце, в якому відбувається транспортування
пропорційно до пройдених відстаней.
Стаття 47
Місцем поставки послуги з транспортування товарів у межах
Співтовариства є місце відправлення транспорту.
Водночас, якщо транспортування товарів у межах Співтовариства
здійснюється замовникам, ідентифікованим у цілях ПДВ в іншій
Державі-члені, ніж та, з якої відправляється транспорт, то місцем
поставки послуг посередником вважається місце в межах території
тієї Держави-члена, котра надала замовникові ідентифікаційний
номер ПДВ, під яким йому було надано послугу.
Стаття 48
"Транспортування товарів у межах Співтовариства" - це
будь-яке транспортування товарів, при якому місце відправлення та
місце прибуття розташовані на територіях двох різних
Держав-членів.
"Місце відправлення" - це місце, в якому фактично
розпочинається транспортування товарів, незалежно від відстаней,
пройдених до місця, в якому перебувають товари.
"Місце призначення" - це місце, в якому фактично завершується
транспортування товарів.
Стаття 49
Транспортування товарів, при якому місце відправлення та
місце прибуття розташовані на території однієї Держави-члена,
вважається транспортуванням товарів у межах Співтовариства, якщо
таке транспортування безпосередньо пов'язане з транспортуванням
товарів, при якому місце відправлення й місце прибуття розташовані
на територіях двох різних Держав-членів.
Стаття 50
Місцем поставки послуг посередником, що діє від імені й за
дорученням іншої особи, якщо посередник бере участь у
транспортуванні товарів у межах Співтовариства, вважається місце
відправлення транспорту. Водночас, якщо замовник послуг, котрі
постачаються посередником, ідентифікований у цілях ПДВ в іншій
Державі-члені, ніж та, з якої відправляється транспорт, то місцем
поставки послуг посередником вважається місце на території тієї
Держави-члена, котра надала замовникові ідентифікаційний номер
ПДВ, під яким йому було надано послугу.
Стаття 51
Держави-члени можуть не стягувати ПДВ з тієї частини
транспортування товарів у межах Співтовариства, що відбувається у
водах, котрі не входять до складу території Співтовариства.
Підсекція 4. Поставка культурних та подібних
послуг, допоміжних транспортних послуг або послуг,
пов'язаних із рухомим матеріальним майном
Стаття 52
Місцем поставки зазначених нижче послуг є місце, в якому ці
послуги фізично надаються:
(a) культурна, мистецька, спортивна, наукова, освітня,
розважальна або подібна діяльність, включаючи діяльність
організаторів такої діяльності та, за потреби, допоміжні послуги;
(b) допоміжні транспортні послуги на зразок завантаження,
розвантаження, перевалки й подібна діяльність;
(c) оцінка рухомого матеріального майна або робота з таким
майном.
Стаття 53
На відступ від Статті 52(b), місцем поставки послуг, що
передбачають здійснення допоміжної діяльності при транспортуванні
у межах Співтовариства товарів, котрі поставляються замовникам,
ідентифікованим у цілях ПДВ в іншій Державі-члені, ніж та, в якій
фізично здійснюється зазначена діяльність, вважається місце в
межах території тієї Держави-члена, котра надала замовникові
ідентифікаційний номер ПДВ, під яким йому було надано послугу.
Стаття 54
Місцем поставки послуг посередником, що діє від імені й за
дорученням іншої особи, якщо посередник бере участь у постачанні
послуг, які складаються з допоміжної діяльності при
транспортуванні товарів у межах Співтовариства, вважається місце
фізичного здійснення допоміжної діяльності.
Водночас, якщо замовник послуг, котрі поставляються
посередником, ідентифікований у цілях ПДВ в іншій Державі-члені,
ніж та, в межах якої фізично здійснюється допоміжна діяльність, то
місцем поставки послуг посередником вважається місце в межах
території тієї Держави-члена, котра надала замовникові
ідентифікаційний номер ПДВ, під яким йому було надано послугу.
Стаття 55
На відступ від Статті 52(c), місцем поставки послуг, що
передбачають оцінку рухомого матеріального майна або виконання
робіт із таким майном, котрі поставляються замовникам,
ідентифікованим у цілях ПДВ в іншій Державі-члені, ніж та, в якій
фізично надаються зазначені послуги, вважається місце в межах
території тієї Держави-члена, котра надала замовникові
ідентифікаційний номер ПДВ, під яким йому було надано послугу.
Відступ, зазначений у першій частині цієї статті,
застосовується лише тоді, коли товари пересилаються або
перевозяться з Держави-члена, в якій було фізично надано зазначені
послуги.
Підсекція 5. Поставка різних послуг
Стаття 56
1. Місцем поставки зазначених нижче послуг замовникам,
зареєстрованим за межами Співтовариства, або платникам податку,
зареєстрованим у Співтоваристві, але не в тій країні, в якій
зареєстровано постачальника, вважається місце, в якому замовник
зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності або має місце
здійснення підприємницької діяльності, до якого постачається
послуга, або, за відсутності такого місця, місце постійного або
звичайного проживання:
(a) передання та надання авторських прав, патентів, ліцензій
знаків для товарів та послуг, і подібних прав;
(b) рекламні послуги;
(c) послуги консультантів, інженерів, консалтингових бюро,
адвокатів, бухгалтерів, та інші подібні послуги, а також обробка
даних і надання інформації;
(d) зобов'язання утриматися від здійснення або використання,
повністю або частково, підприємницької діяльності чи права, про
які йдеться в цій частині;
(e) банківські, фінансові та страхові операції, включаючи
операції перестрахування, за винятком надання сейфів в оренду;
(f) постачання персоналу;
(g) надання в оренду рухомого матеріального майна, за
винятком усіх транспортних засобів;
(h) надання доступу до газорозподільних систем й систем
розподілу електроенергії, а також транспортування й передавання
газу та електроенергії через такі системи, й надання інших послуг,
безпосередньо з ними пов'язаних;
(i) телекомунікаційні послуги;
(j) послуги радіомовлення та телевізійного мовлення;
(k) послуги, що поставляються в електронній формі, на кшталт
зазначених у Додатку II;
(l) поставка послуг посередниками, що діють від імені й за
дорученням інших осіб, якщо такі посередники беруть участь у
постачанні послуг, зазначених у цій частині.
2. Якщо постачальник послуги та замовник спілкуються
електронною поштою, це саме по собі не означає, що надана послуга
є послугою, поставленою в електронній формі, у цілях підпункту (k)
частини 1.
3. Підпункти (j) та (k) частини 1 та частина 2 застосовуються
до 31 грудня 2006 року.
Стаття 57
1. Якщо послуги, зазначені в підпункті (k) Статті 56(1)
поставляються особам, що не є платниками податку та зареєстровані
в Державі-члені, або постійно чи звичайно мешкають у
Державі-члені, платником податку, який зареєстрований як суб'єкт
підприємницької діяльності за межами Співтовариства або має там
постійне місце здійснення підприємницької діяльності, з якого
постачається послуга, або, за відсутності такого місця реєстрації
як суб'єкта підприємницької діяльності чи постійного місця
здійснення підприємницької діяльності, має місце постійного або
звичайного проживання за межами Співтовариства, то місцем поставки
є місце, в якому зареєстровано особу, що не є платником податку,
або місце її постійного чи звичайного проживання.
2. Частина 1 цієї статті застосовується до 31 грудня 2006
року.
Підсекція 6. Критерій фактичного
користування та володіння
Стаття 58
Для уникнення подвійного оподаткування, неоподаткування або
викривлення конкуренції Держави-члени можуть у зв'язку з поставкою
послуг, зазначених у Статті 56(1), та наданням в оренду
транспортних засобів:
(a) вважати місце поставки будь-яких або всіх таких послуг,
якщо воно розташоване на їхній території, таким, що знаходиться за
межами Співтовариства, якщо фактичне користування й володіння цими
послугами має місце за межами Співтовариства;
(b) вважати місце поставки будь-яких або всіх таких послуг,
якщо воно розташоване за межами Співтовариства, таким, що
знаходиться на їхній території, якщо фактичне користування й
володіння цими послугами має місце на їхній території. Водночас,
це положення не стосується послуг, зазначених у пункті (k)
Статті 56(1), якщо ці послуги надаються особам, що не є платниками
податку.
Стаття 59
1. Держави-члени застосовують Статтю 58(b) до
телекомунікаційних послуг, що постачаються особам, котрі не є
платниками податку, що зареєстровані в Державі-члені, або постійно
чи звичайно мешкають у Державі-члені, платником податку, який
зареєструвався як суб'єкт підприємницької діяльності за межами
Співтовариства або має там постійне місце здійснення
підприємницької діяльності, з якого постачається послуга, або, за
відсутності такого місця реєстрації як суб'єкта підприємницької
діяльності чи постійного місця здійснення підприємницької
діяльності, має місце постійного або звичайного проживання за
межами Співтовариства.
2. До 31 грудня 2006 року Держави-члени застосовують
Статтю 58(b) до послуг радіомовлення та телевізійного мовлення
відповідно до підпункту (j) Статті 56(1), що постачаються особам,
що не є платниками податку, які зареєстровані в Державі-члені, або
постійно чи звичайно мешкають у Державі-члені, платником податку,
яка зареєструвалася як суб'єкт підприємницької діяльності за
межами Співтовариства або має там постійне місце здійснення
підприємницької діяльності, з якого постачається послуга, або, за
відсутності такого місця реєстрації як суб'єкта підприємницької
діяльності чи постійного місця здійснення підприємницької
діяльності, має місце постійного або звичайного проживання за
межами Співтовариства.
ГЛАВА 4. Місце імпорту товарів
Стаття 60
Місцем імпорту товарів є Держава-член, на чиїй території
товари перебувають після ввезення до Співтовариства.
Стаття 61
На відступ від Статті 60, якщо після ввезення до
Співтовариства товари, не випущені у вільний обіг, проходять
оформлення за одним із режимів чи однією з ситуацій, передбачених
Статтею 156, або згідно з положеннями про тимчасове ввезення з
повним звільненням від імпортного мита, або згідно з положеннями
про зовнішній транзит, то місцем імпорту таких товарів є
Держава-член, на чиїй території товари виходять з-під таких
режимів або ситуацій.
Подібним чином, якщо після ввезення до Співтовариства товари,
що перебувають у вільному обсягу, розміщуються в один із режимів
чи одну з ситуацій, передбачених Статтею 276 та 277, то місцем
імпорту є Держава-член, на чиїй території товари виходять з-під
таких режимів або ситуацій.
РОЗДІЛ VI. ФАКТ ВИНИКНЕННЯ
ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТА ВИНИКНЕННЯ
ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПДВ
ГЛАВА 1. Загальні положення
Стаття 62
У цілях цієї Директиви:
(1) "факт виникнення податкового зобов'язання" - це подія, в
силу якої виконуються юридичні умови, потрібні для того, щоб
нарахування ПДВ стало необхідним;
(2) "Податкове зобов'язання з ПДВ" виникає тоді, коли
податковий орган отримує право за законом, у певний момент,
вимагати податку від особи, відповідальної за його сплату, навіть
якщо строк платежу може бути відкладений.
ГЛАВА 2. Поставка товарів або послуг
Стаття 63
Факт виникнення податкового зобов'язання має місце, а
податкове зобов'язання з ПДВ виникає тоді, коли відбувається
поставка товарів або послуг.
Стаття 64
1. Якщо поставка товарів, окрім надання товарів в оренду на
певний строк чи продажу товарів з відстроченням платежу, що
передбачені в підпункті (b) Статті 14(2), або поставка послуг
створюють підстави для послідовних виписок з рахунку чи
послідовних платежів, то вони вважаються такими, що закінчуються
після завершення періодів, яких стосуються такі виписки з рахунку
або платежі.
2. Держави-члени можуть встановлювати, в певних випадках, що
постійне постачання товарами або послугами протягом певного строку
має вважатися таким, що закінчується принаймні через певні
інтервали протягом одного року.
Стаття 65
Якщо платіж має бути здійснений на рахунок до поставки
товарів або послуг, то податкове зобов'язання з ПДВ виникає після
надходження платежу на отриману суму.
Стаття 66
На відступ від Статей 63, 64 та 65, Держави-члени можуть
встановлювати, що податкове зобов'язання з ПДВ виникає в один із
зазначених нижче моментів за певними операціями або для певних
категорій платників податку:
(a) не пізніше моменту виставлення рахунку;
(b) не пізніше моменту отримання платежу;
(c) якщо рахунок не виставляється чи виставляється в пізніший
термін, то протягом певного строку від дати факту виникнення
податкового зобов'язання.
Стаття 67
1. Якщо, згідно з умовами, викладеними у Статті 138, товари,
які пересилаються чи перевозяться в іншу Державу-члена, ніж та, в
котрій розпочинається пересилання або перевезення товарів,
постачаються зі звільненням від ПДВ або якщо товари передаються зі
звільненням від ПДВ в іншу Державу-члена платником податку в цілях
своєї власної підприємницької діяльності, то податкове
зобов'язання з ПДВ виникає в 15-й день місяця, що настає після
місяця, в якому мав місце факт виникнення податкового
зобов'язання.
2. На відступ від частини 1, податкове зобов'язання виникає
після виставлення рахунку, передбаченого Статтею 220, якщо такий
рахунок виставляється до 15-го дня місяця, що настає після місяця,
в якому відбулася подія для нарахування.
ГЛАВА 3. Придбання товарів у межах Співтовариства
Стаття 68
Факт виникнення податкового зобов'язання має місце при
здійсненні придбання товарів у межах Співтовариства.
Придбання товарів у межах Співтовариства вважається таким, що
відбувається, коли поставка подібних товарів вважається таким, що
відбувається в межах території відповідної Держави-члена.
Стаття 69
1. У випадку придбання товарів у межах Співтовариства,
податкове зобов'язання з ПДВ виникає на 15-й день місяця, що
настає після місяця, в якому мав місце факт виникнення податкового
зобов'язання.
2. На відступ від частини 1, податкове зобов'язання з ПДВ
виникає після виставлення рахунку, передбаченого Статтею 220, якщо
такий рахунок виставляється до 15-го дня місяця, що настає після
місяця, в якому мав місце факт виникнення податкового
зобов'язання.
ГЛАВА 4. Імпорт товарів
Стаття 70
Факт виникнення податкового зобов'язання має місце, а
податкове зобов'язання з ПДВ виникає тоді, коли відбувається
імпорт товарів.
Стаття 71
1. Якщо після ввезення до Співтовариства товари проходять
оформлення за одним із режимів чи однією з ситуацій, передбачених
Статтями 156, 276 та 277 або згідно з положеннями про тимчасове
ввезення з повним звільненням від імпортного мита, або згідно з
положеннями про зовнішній транзит, то факт виникнення податкового
зобов'язання має місце і податкове зобов'язання з ПДВ виникає
тоді, коли товари виходять з-під таких режимів або ситуацій.
Водночас, якщо імпортовані товари обкладаються митом,
сільськогосподарськими зборами або платежами еквівалентного
характеру, передбаченими спільною політикою, то факт виникнення
податкового зобов'язання має місце і податкове зобов'язання з ПДВ
виникає тоді, коли відбувається подія для нарахування таких мит і
виникає необхідність нарахування таких мит.
2. Якщо імпортовані товари не підпадають ні під яке з мит,
передбачених у другому пункті частини 1, Держави-члени
застосовують чинні положення, що регулюють мито, для визначення
моменту настання факту виникнення податкового зобов'язання й
моменту виникнення податкового зобов'язання з ПДВ.
РОЗДІЛ VII. БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ
ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 72
У цілях цієї Директиви, "ринкова вартість" - це повна сума,
котру мав би сплатити замовник для отримання відповідних товарів
або послуг у відповідний час на тому самому етапі збуту, на якому
відбувається поставка товарів або послуг, в умовах вільної
конкуренції незалежному постачальникові в межах території
Держави-члена, в якій поставка оподатковується.
Якщо неможливо визначити порівнювану поставку товарів або
послуг, то "ринкова вартість" означає таке:
(1) у випадку товарів - суму, що є не меншою від купівельної
ціни товарів або подібних товарів, або, за відсутності купівельної
ціни, собівартість, визначена станом на час поставки;
(2) у випадку послуг - сума, що є не меншою, ніж повна
собівартість надання послуги для платника податку.
ГЛАВА 2. Поставка товарів або послуг
Стаття 73
У випадку поставок товарів або послуг, що не зазначені у
Статтях 74-77, до складу бази оподаткування включається все, що
становить винагороду, отриману чи очікувану до отримання
постачальником в обмін на поставку від замовника або третьої
сторони, включаючи субсидії, напряму пов'язані з ціною поставки.
Стаття 74
Якщо платник податку застосовує товари, що входять до складу
активів його підприємницької діяльності, чи розпоряджається ними,
або якщо товари утримуються платником податку чи його
правонаступниками в разі припинення ним підприємницької
діяльності, що підлягає оподаткуванню, згідно з положеннями
Статей 16 та 18, то базою оподаткування є купівельна ціна товарів
чи подібних товарів, або, за відсутності купівельної ціни,
собівартість визначена станом на час застосування, розпорядження
або утримання.
Стаття 75
У зв'язку з поставкою послуг згідно з положеннями Статті 26,
якщо товари входять до складу активів суб'єкта підприємницької
діяльності, використовуються в приватних цілях, або послуги
надаються безоплатно, базою оподаткування є повна собівартість
надання послуг для платника податку.
Стаття 76
У тому, що стосується поставки товарів, яка складається з
їхнього передання в іншу Державу-члена, базою оподаткування є
купівельна ціна товарів або подібних товарів, або, за відсутності
купівельної ціни, собівартість, визначена станом на час передання.
Стаття 77
У зв'язку з поставкою платником податку послуг у цілях
власної підприємницької діяльності, згідно з положеннями
Статті 27, базою оподаткування є ринкова вартість наданої послуги.
Стаття 78
До бази оподаткування включаються такі чинники:
(a) податки, мита, збори та обов'язкові платежі за винятком
самого ПДВ;
(b) побічні витрати на кшталт витрат на сплату комісійних,
пакування, перевезення та страхування, за які постачальник
виставляє замовникові рахунок.
У цілях підпункту (b) першої частини Держави-члени можуть
вважати витрати, які регулюються окремою угодою, побічними
витратами.
Стаття 79
До бази оподаткування не включаються такі чинники:
(a) знижки з ціни у вигляді дисконту за дострокову оплату;
(b) дисконти та знижки, надані замовникові та отримані ним
під час поставки;
(c) суми, отримані платником податку від замовника, на кшталт
погашення витрат, здійснених від імені й за дорученням замовника,
та проведених по рахунках до з'ясування в бухгалтерській
звітності.
Платник податку має надати підтвердження фактичної суми
витрат, зазначених у підпункті (c) першої частини, й не може
відносити на зменшення податкового зобов'язання ПДВ, що міг бути
нарахований.
Стаття 80
1. Для запобігання ухиленню від оподаткування або уникненню
оподаткування Держави-члени можуть у будь-якому з зазначених нижче
випадків вживати заходів до забезпечення відповідності бази
оподаткування ринковій вартості в разі поставки товарів або послуг
із використанням родинних або інших тісних особистих зв'язків,
відносин управління, власності, членства, фінансових або юридичних
зв'язків, визначених Державою-членом:
(a) якщо винагорода є нижчою від ринкової ціни, а отримувач
поставки не має повного права на віднесення на зменшення
податкового зобов'язання за Статтями 167-171 та Статтями 173-177;
(b) якщо винагорода є нижчою від ринкової ціни, а
постачальник не має повного права на віднесення на зменшення
податкового зобов'язання за Статтями 167-171 та Статтями 173-177,
а поставка підлягає звільненню згідно зі Статтями 132, 135, 136,
371, 375, 376, 377, 378(2), 379(2) або Статтями 380-390;
(c) якщо винагорода є вищою від ринкової ціни, а постачальник
не має повного права на віднесення на зменшення податкового
зобов'язання за Статтями 167-171 та Статтями 173-177.
У цілях першого пункту до складу юридичних зв'язків можуть
включатися стосунки між працедавцем та найманим працівником або
членом родини працівника, або іншими тісно пов'язаними особами.
2. У разі використання Державами-членами можливостей,
передбачених у частині 1, вони можуть обмежувати категорії
постачальників або отримувачів, до яких застосовуються зазначені
заходи.
3. Держави-члени повідомляють Комітет з ПДВ про національні
законодавчі заходи, вжиті згідно з частиною 1 у тому обсязі, в
якому вони не є заходами, дозволеними Радою до 13 серпня 2006 року
згідно з частинами (1)-(4) Статті 27 Директиви 77/388/ЄЕС, і які
тривають згідно з частиною 1 цієї Статті.
Стаття 81
Держави-члени, котрі станом на 1 січня 1993 року не
скористалися з можливості застосування зниженої ставки, наданої
Статтею 98, можуть, якщо вони скористаються з можливості, наданої
Статтею 89, установити, що у зв'язку з поставкою витворів
мистецтва, зазначених у Статті 103(2) база оподаткування має
дорівнювати частці суми, визначеної згідно зі Статтями 73, 74, 76,
78 та 79.
Частка, про яку йдеться в першій частині, визначається так,
щоб ПДВ, який належить до сплати, дорівнював принаймні 5% суми,
визначеної згідно зі Статтями 73, 74, 76, 78 та 79.
Стаття 82
Держави-члени можуть установлювати, що у зв'язку з поставкою
товарів і послуг база оподаткування має включати в себе вартість
звільненого від оподаткування інвестиційного золота згідно з
положеннями Статті 346, котре було надане замовником для
використання як основи для обробки й котре, внаслідок цього,
втрачає свій статус інвестиційного золота, звільненого від ПДВ,
при поставці таких товарів і послуг. При цьому має
використовуватися ринкова вартість інвестиційного золота станом на
час поставки цих товарів і послуг.
ГЛАВА 3. Придбання товарів у межах Співтовариства
Стаття 83
У зв'язку з придбанням товарів у межах Співтовариства база
оподаткування визначається на основі тих самих чинників, що
використовувалися згідно з Главою 1 для визначення бази
оподаткування за поставкою таких самих товарів у межах території
відповідної Держави-члена. У випадку операцій, що вважаються
придбанням товарів у межах Співтовариства, передбаченим у Статтях
21 та 22, базою оподаткування є купівельна ціна товарів або
подібних товарів, або, за відсутності купівельної ціни,
собівартість, визначена станом на час поставки.
Стаття 84
1. Держави-члени вживають необхідних заходів до забезпечення
того, щоб акцизний збір, який належить до сплати або був сплачений
особою, котра здійснює придбання всередині підакцизного продукту,
включався до складу бази оподаткування згідно з підпунктом (a)
першої частини Статті 78.
2. Якщо після здійснення придбання товарів у межах
Співтовариства особа, що придбала товари отримує відшкодування
акцизного збору, сплаченого в Державі-члені, в котрій розпочалося
пересилання чи перевезення товарів, то база оподаткування має бути
відповідно зменшена в тій Державі-члені, на чиїй території було
здійснено придбання.
ГЛАВА 4. ІМПОРТ ТОВАРІВ
Стаття 85
У зв'язку з імпортом товарів базою оподаткування є митна
вартість, визначена згідно з чинними положеннями актів
Співтовариства.
Стаття 86
1. До бази оподаткування включаються такі чинники, якщо їх до
неї ще не включено:
(a) податки, мита, збори та обов'язкові платежі, які належать
до сплати за межами Держави-члена імпорту, та ті, що належать до
сплати з причини імпорту, за винятком ПДВ, що нараховується;
(b) побічні витрати на кшталт витрат на сплату комісійних,
пакування, перевезення та страхування, за які постачальник
виставляє замовникові рахунок, понесені до першого місця
призначення на території Держави-члена імпорту, а також ті з них,
що обумовлені перевезенням до іншого місця призначення в межах
Співтовариства, якщо таке інше місце стає відомим при настанні
факту виникнення податкового зобов'язання.
2. У цілях підпункту (b) частини 1, "першим місцем
призначення" є місце, зазначене у вантажній накладній чи в
будь-якому іншому документі, за яким здійснюється імпорт товарів у
Державу-член імпорту. Якщо таке місце не зазначене, то першим
місцем призначення вважається місце першого передання вантажу в
Державі-члені імпорту.
Стаття 87
До бази оподаткування не включаються такі чинники:
(a) знижки з ціни у вигляді дисконту за дострокову оплату;
(b) дисконти та знижки, надані замовникові та отримані ним
під час імпорту.
Стаття 88
Якщо товари, тимчасово вивезені зі Співтовариства, знов
ввозяться після ремонту, обробки, адаптації, модернізації чи
переробки за межами Співтовариства, Держави-члени вживають заходів
до забезпечення дії по відношенню до цих товарів такого самого
режиму оподаткування ПДВ, що той, котрий застосовувався б до них у
разі здійснення ремонту, обробки, адаптації, модернізації чи
переробки в межах їхньої території.
Стаття 89
Держави-члени, котрі станом на 1 січня 1993 року не
скористалися з можливості застосування зниженої ставки, наданої
Статтею 98, можуть установити, що у зв'язку з поставкою витворів
мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату, визначених у
пунктах (2), (3) та (4) Статті 311(1), база оподаткування має
дорівнювати частці суми, визначеної згідно зі Статтями 85, 86 та
87.
Частка, про яку йдеться в першій частині, визначається так,
щоб ПДВ, який належить до сплати під час імпорту, дорівнював
принаймні 5% суми, визначеної згідно зі Статтями 85, 86 та 87.
ГЛАВА 5. Різні положення
Стаття 90
1. У випадку скасування, відмови, повної або часткової
несплати, або в разі зниження ціни після здійснення поставки, база
оподаткування відповідним чином знижується на умовах, що
визначаються Державами-членами.
2. У випадку повної або часткової несплати Держави-члени
можуть відступити від частини 1.
Стаття 91
1. Якщо чинники, які використовуються для визначення бази
оподаткування імпорту, деноміновані в іншій валюті, ніж валюта
Держави-члена, в якій здійснюється стягнення, то курс обміну валют
визначається згідно з положеннями актів Співтовариства про
розрахунок вартості в митних цілях.
2. Якщо чинники, які використовуються для визначення бази
оподаткування за операцією іншою, ніж імпорт, деноміновані в іншій
валюті, ніж валюта Держави-члена, в якій здійснюється стягнення,
то чинний курс обміну валют визначається за останнім курсом
продажу, зареєстрованим у момент виникнення податкового
зобов'язання з ПДВ, на найрепрезентативнішому валютному ринку чи
ринках відповідних Держав-членів, або за курсом, визначеним із
посиланням на такий або такі ринки за правилами, встановленими
зазначеною Державою-членом.
Водночас, Держави-члени можуть використовувати для деяких
операцій, передбачених у першому пункті, або для деяких категорій
платників податку курси обміну валют, визначені згідно з
положеннями чинних актів Співтовариства про розрахунок вартості в
митних цілях.
Стаття 92
Що стосується витрат на пакувальний матеріал, що підлягає
поверненню, Держава-член може вжити один із таких заходів:
(a) виключити їх зі складу бази оподаткування та вжити
заходів, необхідних для забезпечення коригування зазначеної суми в
разі неповернення пакувального матеріалу;
(b) включити їх до складу бази оподаткування та вжити
заходів, необхідних для забезпечення коригування зазначеної суми в
разі повернення пакувального матеріалу.
РОЗДІЛ VIII. СТАВКИ
ГЛАВА 1. Застосування ставок
Стаття 93
До операцій, що підлягають оподаткуванню, застосовується
ставка, чинна на момент факту виникнення податкового зобов'язання.
Водночас, у зазначених нижче ситуаціях застосовується ставка,
чинна на момент виникнення податкового зобов'язання з ПДВ:
(a) у випадках, передбачених Статтями 65 та 66;
(b) у випадку придбання товарів у межах Співтовариства;
(c) у випадках, пов'язаних із імпортом товарів та зазначених
у другому пункті Статті 71(1) та Статті 71(2).
Стаття 94
1. До придбання товарів у межах Співтовариства застосовується
та ставка, що застосовувалася б до поставки подібних товарів у
межах території відповідної Держави-члена.
2. З урахуванням можливості застосування зниженої ставки за
Статтею 103(1) до імпорту витворів мистецтва, предметів
колекціонування чи антикваріату, до імпорту товарів застосовується
ставка, що застосовувалася б до поставки подібних товарів у межах
території Держави-члена.
Стаття 95
У разі зміни ставок Держави-члени можуть вносити корективи у
випадках, передбачених Статтями 65 та 66, для врахування ставки,
що була чинною на момент поставки товарів або послуг.
Держави-члени можуть також вживати всіх необхідних перехідних
заходів.
ГЛАВА 2. Структура та рівень ставок
Секція 1. Стандартна ставка
Стаття 96
Держави-члени застосовують стандартну ставку ПДВ, котра
визначається кожною Державою-членом як процентна частка бази
оподаткування й має бути однаковою для поставки товарів і поставки
послуг.
Стаття 97
1. З 1 січня 2006 року до 31 грудня 2010 року стандартна
ставка не може бути меншою від 15%.
2. Рада ухвалює рішення згідно зі Статтею 93 Договору
( 994_017 ) про рівень стандартної ставки, що застосовуватиметься
після 31 грудня 2010 року.
Секція 2. Знижені ставки
Стаття 98
1. Держави-члени можуть застосовувати одну або дві знижених
ставки.
2. Знижені ставки застосовуються лише до поставки товарів або
послуг за категоріями, визначеними в Додатку III.
Знижені ставки не застосовуються до послуг, зазначених у
пункті (k) Статті 56(1).
3. При застосуванні знижених ставок, передбачених частиною 1,
до категорій товарів Держави-члени можуть використовувати
Комбіновану Номенклатуру для точного визначення відповідної
категорії.
Стаття 99
1. Знижені ставки встановлюються як процентна частка бази
оподаткування котра не може бути нижчою від 5%.
2. Кожна знижена ставка встановлюється таким чином, щоб сума
ПДВ, отримана внаслідок її застосування, забезпечувала можливість
нормального віднесення на зменшення податкового зобов'язання в
повному обсязі суми ПДВ, що підлягає віднесенню на зменшення
податкового зобов'язання за Статтями 167-171 та Статтями 173-177.
Стаття 100
На підставі звіту Комісії Рада, починаючи з 1994 року,
переглядає обсяг застосування знижених ставок раз на два роки.
Згідно зі Статтею 93 Договору ( 994_017 ) Рада може ухвалити
рішення про внесення змін до переліку товарів і послуг, поданого в
Додатку III.
Стаття 101
Не пізніше 30 червня 2007 року Комісія подасть Європейському
Парламентові та Раді загальний звіт про оцінку впливу застосування
знижених ставок до послуг, що постачаються на місцевому ринку,
включаючи ресторанні послуги, зокрема, з точки зору утворення
робочих місць, економічного зростання й належної роботи
внутрішнього ринку на основі дослідження, проведеного незалежним
економічним експертним центром.
Секція 3. Конкретні положення
Стаття 102
Держави-члени можуть застосовувати знижену ставку до поставки
природного газу, електроенергії або централізованого
теплопостачання, якщо внаслідок цього не виникає ризик викривлення
конкуренції.
Будь-яка Держава-член, що має намір застосовувати знижену
ставку згідно з першою частиною, має відповідно проінформувати
Комісію до вжиття таких заходів. Комісія ухвалює рішення про те,
чи існує ризик викривлення конкуренції. Якщо Комісія не ухвалить
зазначене рішення протягом трьох місяців після отримання
інформації, то вважається, що ризику викривлення конкуренції
немає.
Стаття 103
1. Держави-члени можуть установити, що знижена ставка чи одна
зі знижених ставок, які застосовуються ними згідно зі Статтями 98
та 99, має також застосовуватися до імпорту витворів мистецтва,
предметів колекціонування та антикваріату, визначених у пунктах
(2), (3) та (4) Статті 311(1).
2. Якщо Держави-члени скористаються з можливості, наданої
частиною 1, вони також можуть застосовувати знижену ставку до
таких операцій:
(a) поставка витворів мистецтва їхнім автором чи його
правонаступниками;
(b) поставка витворів мистецтва на нерегулярній основі
платником податку, що не є платником податку-перепродавцем, якщо
витвори мистецтва були імпортовані самим платником податку або
якщо вони були поставлені йому їхнім автором чи його
правонаступниками, або якщо вони надають йому право на віднесення
ПДВ на зменшення податкового зобов'язання.
Стаття 104
Австрія може застосовувати в громадах Юнґгольц та Міттельберґ
(Малий Вальзерталь) другу стандартну ставку, що є нижчою за
відповідну ставку, яка застосовується на решті території Австрії,
але не меншою від 15%.
Стаття 105
У випадку операцій, що проводяться в автономних регіонах
Азорських островів та острову Мадейра, та у випадку прямого
імпорту в зазначені регіони Португалія може застосовувати нижчі
ставки, ніж ті, що застосовуються на материковій території.
ГЛАВА 3. Тимчасові положення
для окремих трудомістких послуг
Стаття 106
Рада, шляхом одностайного схвалення поданої Комісією
пропозиції, може дозволити Державам-членам застосовувати до
31 грудня 2010 року знижені ставки, передбачені Статтею 98, до
послуг згідно з Додатком IV.
Знижені ставки можуть застосовуватися до послуг не більш ніж
із двох категорій, зазначених у Додатку IV.
У виняткових випадках Державі-членові може бути дозволено
застосовувати знижені ставки до послуг із трьох таких категорій.
Стаття 107
Послуги, зазначені у Статті 106, мають відповідати таким
умовам:
(a) вони мають бути трудомісткими;
(b) вони мають в основному надаватися кінцевим споживачам;
(c) вони повинні мати переважно місцевий характер і не вести
до ймовірного викривлення конкуренції.
Крім того, має існувати тісний зв'язок між зниженням цін,
обумовленим зниженням ставки, та передбачуваним зростанням попиту
та зайнятості. Застосування зниженої ставки не повинне ставити під
загрозу безперебійну роботу внутрішнього ринку.
Стаття 108
Будь-яка Держава-член, що бажає застосувати вперше після
31 грудня 2005 року знижену ставку до однієї чи кількох послуг,
зазначених у Статті 106, згідно з цією Статтею повідомляють про це
Комісію не пізніше 31 березня 2006 року. Вона має повідомити їй у
зазначений термін усю доречну інформацію з приводу нових заходів,
що вона їх бажає впровадити, й зокрема, такі відомості:
(a) обсяг заходу та докладний опис зачеплених ним послуг;
(b) докладні дані, що підтверджують дотримання умов,
зазначених у Статті 107;
(c) докладні дані про вплив передбаченого заходу на бюджет.
ГЛАВА 4. Спеціальні положення, що застосовуються
до ухвалення остаточних заходів
Стаття 109
До впровадження остаточних заходів, зазначених у Статті 402,
застосовуються положення цієї Глави.
Стаття 110
Держави-члени, котрі станом на 1 січня 1991 року надавали
звільнення, що передбачали віднесення на зменшення податкового
зобов'язання ПДВ, сплаченого на попередньому етапі, або
застосовували знижені ставки, що є нижчими за мінімальну ставку,
зазначену у Статті 99, можуть і надалі надавати такі звільнення чи
застосовувати такі знижені ставки.
Звільнення та знижені ставки, передбачені частиною першою,
мають відповідати законодавству Співтовариства й повинні бути
впроваджені з чітко визначених соціальних міркувань і на користь
кінцевого споживача.
Стаття 111
З урахуванням умов, викладених у частині другій Статті 110,
звільнення, що передбачають віднесення на зменшення податкового
зобов'язання ПДВ, сплаченого на попередньому етапі, може
застосовуватися й надалі в таких випадках:
(a) Фінляндією в частині поставки газет і періодичних видань,
що продаються за передплатою, та другу публікацій, котрі
поширюються серед членів корпорацій на користь суспільства;
(b) Швецією в частині поставки газет, включаючи радіопередачі
та касетні газети для сліпих, фармацевтичних продуктів, що
постачаються в лікарні або за рецептом, а також виготовлення
періодичних видань для неприбуткових організацій, або надання
інших пов'язаних із ним послуг.
Стаття 112
Якщо положення Статті 110 викличуть для Ірландії викривлення
конкуренції у сфері поставок енергоносіїв для опалення та
освітлення, то Ірландії, на її окремий запит, може бути наданий
Комісією дозвіл на застосування зниженої ставки до таких поставок
згідно зі Статтями 98 та 99.
У випадку, зазначеному в частині першій, Ірландія подає запит
у Комісію разом із усією необхідною інформацією. Якщо Комісія не
ухвалить відповідне рішення протягом трьох місяців від отримання
запиту, то вважається, що Ірландії дозволено застосовувати
запропоновані нею знижені ставки.
Стаття 113
Держави-члени, котрі станом на 1 січня 1991 року згідно з
законодавством Співтовариства надавали звільнення, що передбачали
віднесення на зменшення податкового зобов'язання ПДВ, сплаченого
на попередньому етапі, або застосовували знижені ставки, що є
нижчими за мінімальну ставку, зазначену у Статті 99, в частині
інших товарів і послуг, ніж зазначені в Додатку III, можуть і
надалі застосовувати знижену ставку, або одну з двох знижених
ставок, передбачених Статтею 98 для поставки таких товарів або
послуг.
Стаття 114
1. Держави-члени, котрі станом на 1 січня 1993 року були
зобов'язані підняти свою стандартну ставку, чинну станом на
1 січня 1991 року, більш ніж на 2%, можуть застосовувати знижену
ставку, нижчу за мінімальне значення, передбачене Статтею 99, до
поставки товарів і послуг за категоріями, зазначеними в
Додатку III.
Держави-члени, зазначені в першому пункті, можуть також
застосовувати таку ставку до ресторанних послуг, дитячого одягу,
дитячого взуття та житла.
2. Держави-члени не можуть використовувати частину 1 для
впровадження звільнення з можливістю віднесення на зменшення
податкового зобов'язання ПДВ, сплаченого на попередньому етапі.
Стаття 115
Держави-члени, котрі станом на 1 січня 1991 року
застосовували знижену ставку до ресторанних послуг, дитячого
одягу, дитячого взуття або житла, можуть і надалі застосовувати
таку ставку до поставки таких товарів чи послуг.
Стаття 116
Португалія може застосовувати одну з двох знижених ставок,
передбачених Статтею 98, якщо ця ставка є не нижчою від 12%.
Стаття 117
1. У цілях застосування Статті 115 Австрія може й надалі
застосовувати знижену ставку до ресторанних послуг.
2. Австрія може застосовувати одну з двох знижених ставок,
передбачених Статтею 98, до надання нерухомості в оренду під
житло, якщо ця ставка є не нижчою від 10%.
Стаття 118
Держави-члени, котрі станом на 1 січня 1991 року
застосовували знижені ставки до поставки інших товарів і послуг,
ніж зазначені в Додатку III, можуть застосовувати знижену ставку,
або одну з двох знижених ставок, передбачених Статтею 98 для
поставки таких товарів або послуг, якщо така ставка є не нижчою
від 12%.
Частина перша не застосовується до поставки вживаних товарів,
витворів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату, що
визначені в підпунктах (1)-(4) Статті 311(1), котрі
оподатковуються ПДВ за маржинальною схемою, передбаченою Статтями
312-325 або положеннями для продажу з публічних торгів.
Стаття 119
У цілях застосування Статті 118 Австрія може застосовувати
знижену ставку до вин, виготовлених виробниками-фермерами на
сільськогосподарських фермах, якщо ця ставка є не нижчою від 12%.
Стаття 120
У департаментах Лесбос, Хіос, Самос, Додеканес та Кіклади, й
на островах Тасос, Південні Споради, Самотракія та Скірос Греція
може застосовувати ставки, знижені не більш ніж на 30% у
порівнянні з відповідними ставками, які застосовуються в
материковій частині Греції.
Стаття 121
Держави-члени, котрі станом на 1 січня 1993 року, розглядали
роботу за договором підряду як поставку товарів, можуть
застосовувати до виконання робіт за договором підряду ставку, що
застосовується до товарів, отриманих після виконання роботи за
договором підряду.
У цілях застосування частини першої "виконання робіт за
договором підряду" означає передання підрядником своєму
замовникові рухомого майна, виготовленого або змонтованого
підрядником із матеріалів чи предметів, довірених йому замовником
із цією метою, незалежно від того, чи надав підрядник будь-яку
частину використаних матеріалів.
Стаття 122
Держави-члени можуть застосовувати знижену ставку до поставки
живих рослин та іншої продукції рослинництва, включаючи цибулини,
корені тощо, зрізані квіти та орнаменти з листя, а також дерева на
дрова.
ГЛАВА 5. Тимчасові положення
Стаття 123
Чеська Республіка може й надалі застосовувати до
31 грудня 2007 року знижену ставку в розмірі, не меншому від 5%,
до таких операцій:
(a) постачання тепловою енергією, що використовується
домогосподарствами й малими підприємцями, котрі не є платниками
ПДВ, для опалення й гарячого водопостачання, за винятком сировини,
що використовується для генерації теплової енергії;
(b) поставка будівельних робіт для житла, що не надається в
рамках соціальної політики, за винятком будівельних матеріалів.
Стаття 124
Естонія може й надалі до 30 червня 2007 року застосовувати
знижену ставку в розмірі, не меншому від 5%, до постачання
тепловою енергією, що продається фізичним особам, житловим
кооперативам, товариствам співвласників житла, церквам, парафіям,
установам або органам, що фінансуються з державного бюджету,
сільських або міських бюджетів, а також до постачання фізичних
осіб торфом, паливними брикетами, вугіллям та дровами.
Стаття 125
1. Кіпр може до 31 грудня 2007 року й надалі надавати
звільнення, що передбачає можливість віднесення на зменшення
податкового зобов'язання ПДВ, сплаченого на попередньому етапі, в
частині поставки фармацевтичних і харчових продуктів для
споживання людьми, за винятком морозива, фруктового морозива,
замороженого йогурту, льоду з води й подібних продуктів, та пряних
харчових продуктів (картопляних чіпсів та паличок, тістечок і
подібних продуктів, спакованих для споживання людьми без
подальшого готування).
2. Кіпр може й надалі застосовувати знижену ставку в розмірі,
не меншому від 5%, до поставки ресторанних послуг до
31 грудня 2007 року або до впровадження остаточних заходів,
передбачених Статтею 402, залежно від того, що настане раніше.
Стаття 126
Угорщина може й надалі застосовувати знижену ставку в
розмірі, не меншому від 12%, до таких операцій:
(a) постачання вугіллям, вугільними брикетами та коксом,
дровами та деревним вугіллям, й надання послуг централізованого
теплопостачання до 31 грудня 2007 року;
(b) поставки ресторанних послуг та харчових продуктів, що
продаються в ресторанах до 31 грудня 2007 року або до впровадження
остаточних заходів, передбачених Статтею 402, залежно від того, що
настане раніше.
Стаття 127
Мальта може до 1 січня 2010 року й надалі надавати звільнення
з можливістю віднесення на зменшення податкового зобов'язання ПДВ,
сплаченого на попередньому етапі, в частині поставки харчових
продуктів для людей і фармацевтичних продуктів.
Стаття 128
1. Польща може до 31 грудня 2007 року й надалі надавати
звільнення з можливістю віднесення на зменшення податкового
зобов'язання ПДВ, сплаченого на попередньому етапі, в частині
поставок певних книжок та фахових періодичних видань.
2. Польща може й надалі застосовувати знижену ставку в
розмірі, не меншому від 7%, до поставки ресторанних послуг до
31 грудня 2007 року або до впровадження остаточних заходів,
передбачених Статтею 402, залежно від того, що настане раніше.
3. Польща може й надалі застосовувати знижену ставку в
розмірі, не меншому від 3%, до поставок харчових продуктів,
зазначених у підпункті (1) Додатку III, до 30 квітня 2008 року.
4. Польща може й надалі застосовувати знижену ставку в
розмірі, не меншому від 3%, до поставок товарів і послуг, зазвичай
призначених для використання в сільськогосподарському виробництві,
за винятком засобів виробництва на кшталт машин або споруд,
зазначених у підпункті (11) Додатку III, до 30 квітня 2008 року.
5. Польща може й надалі застосовувати знижену ставку в
розмірі, не меншому від 7%, до поставок послуг з будівництва,
ремонту та модернізації житла, що не надаються в рамках соціальної
політики, за винятком будівельних матеріалів, і до поставок до
першого заселення житлових будинків або частин житлових будинків,
зазначених у підпункті (a) Статті 12(1) до 31 грудня 2007 року.
Стаття 129
1. Словенія може й надалі застосовувати знижену ставку в
розмірі, не меншому від 8,5%, до готування їжі до
31 грудня 2007 року або до впровадження остаточних заходів,
передбачених Статтею 402, залежно від того, що настане раніше.
2. Словенія може й надалі застосовувати знижену ставку в
розмірі, не меншому від 5%, до поставки послуг з будівництва,
ремонту та модернізації житла, що не надаються в рамках соціальної
політики, за винятком будівельних матеріалів до
31 грудня 2007 року.
Стаття 130
Словаччина може й надалі застосовувати знижену ставку в
розмірі, не меншому від 5%, до таких операцій:
(a) поставки будівельних робіт для житла, що не надається в
рамках соціальної політики, за винятком будівельних матеріалів, до
31 грудня 2007 року;
(b) поставка теплової енергії, що використовується
домогосподарствами й малими підприємцями, котрі не є платниками
ПДВ, для опалення й гарячого водопостачання, за винятком сировини,
що використовується для генерації теплової енергії, до
31 грудня 2008 року.
РОЗДІЛ IX. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ
ГЛАВА 1. Загальні положення
Стаття 131
Звільнення від оподаткування, передбачені Главами 2-9,
застосовуються без обмеження дії інших положень Співтовариства та
згідно з умовами, котрі встановлюються Державами-членами в цілях
забезпечення правильного й прозорого застосування таких звільнень,
і для уникнення всіляких можливих випадків ухилення, уникнення чи
зловживань.
ГЛАВА 2. Звільнення від оподаткування
певних видів діяльності в суспільних інтересах
Стаття 132
1. Держави-члени звільняють від оподаткування такі операції:
(a) поставка державних поштових послуг, інших ніж послуги
пасажирського транспорту та телекомунікаційні послуги, та поставка
суміжних із ними товарів;
(b) лікарняне й медичне лікування, та тісно пов'язану з ним
діяльність, що ведеться органами, що регулюються публічним правом,
або за соціальних умов, порівняних із тими, котрі є чинними для
органів, що регулюються публічним правом, лікарнями, лікувальними
або діагностичними центрами, й іншими належним чином визнаними
закладами подібного характеру;
(c) надання медичної допомоги при здійсненні професійної
медичної та парамедичної діяльності в обсязі, визначеному
відповідною Державою-членом;
(d) поставка людських органів, крові та молока;
(e) поставка послуг зубних техніків у рамках їхньої
професійній діяльності та поставка зубних протезів стоматологами
та зубними техніками;
(f) поставка послуг незалежними групами осіб, котрі проводять
діяльність, звільнену від ПДВ, або діяльність, по відношенню до
якої вони не є платниками податку, в цілях надання своїм членам
послуг, безпосередньо необхідних для проведення такої діяльності,
якщо ці групи вимагають від своїх членів лише точного
відшкодування відповідної частки спільних витрат, якщо таке
звільнення навряд чи призведе до викривлення конкуренції;
(g) поставка послуг та товарів, тісно пов'язаних із
соціальним забезпеченням та роботою з соціального захисту,
включаючи ті, що надаються будинками для людей похилого віку,
органами, що регулюються публічним правом, або іншими органами,
визнаними Державою-членом як такі, що працюють в інтересах
соціального добробуту;
(h) поставка послуг та товарів, тісно пов'язаних із захистом
дітей та молоді органами, що регулюються публічним правом, або
іншими організаціями, визнаними Державою-членом як такі, що
працюють в інтересах соціального добробуту;
(i) навчання дітей або молоді, навчання у школах або вишах,
професійне навчання або професійна перепідготовка, включаючи
поставку послуг і товарів, тісно з ними пов'язаних, органами, що
регулюються публічним правом, які ставлять собі таке навчання за
мету, або іншими організаціями, визнаними відповідними
Державами-членами як такі, що мають подібні цілі;
(j) приватне навчальна діяльність учителів у сфері шкільної
та вищої освіти;
(k) надання персоналу релігійними або філософськими
установами в цілях проведення діяльності, зазначеної в підпунктах
(b), (g), (h) та (i), і в цілях духовного добробуту;
(l) поставка послуг і поставка тісно пов'язаних з ними
товарів неприбутковими організаціями, що переслідують цілі
політичного, профспілкового, релігійного, патріотичного,
філософського, філантропічного або громадянського характеру, своїм
членам у їхніх спільних інтересах в обмін на передплату, визначену
відповідно до їхніх правил, якщо це навряд чи призведе до
викривлення конкуренції;
(m) поставка певних послуг, тісно пов'язаних зі спортом або
фізичним вихованням, неприбутковими організаціями особам, що
беруть участь у спортивній діяльності чи у фізичному вихованні;
(n) поставка певних культурних послуг та товарів, тісно
пов'язаних із ними, органами, що регулюються публічним правом, або
іншими культурними органами, визнаними відповідною
Державою-членом;
(o) поставка послуг і товарів організаціями, чия діяльність
звільнена від оподаткування згідно з підпунктами (b), (g), (h),
(i), (l), (m) та (n), у зв'язку з заходами з залучення коштів,
організованими ними на власну користь, якщо звільнення навряд чи
призведе до викривлення конкуренції;
(p) надання належно вповноваженими органами транспортних
послуг хворим або травмованим особам за допомогою спеціально
призначених для цього транспортних засобів;
(q) діяльність суспільних організацій радіомовлення та
телевізійного мовлення, що не має комерційного характеру.
2. У цілях пункту (o) частини 1, Держави-члени можуть
впроваджувати будь-які необхідні обмеження, зокрема, в тому, що
стосується числа заходів або суми надходжень, що надають право на
звільнення від оподаткування.
Стаття 133
Держави-члени можуть поставити надання органам, що не
регулюються публічним правом, кожного зі звільнень, передбачених
підпунктами (b), (g), (h), (i), (l), (m) та (n) Статті 132(1) у
кожному конкретному випадку в залежність від таких умов:
(a) відповідні органи не повинні систематично мати на меті
отримання прибутку, а будь-які надлишки, що виникають, повинні не
розподілятися, а надаватися на продовження чи вдосконалення
послуг, що надаються;
(b) управління такими органами та їхнє адміністрування має
здійснюватися на принципово добровільних засадах особами, що не
мають прямої або опосередкованої зацікавленості в результатах
відповідної діяльності ні самі по собі, ні через посередників;
(c) такі органи мають установлювати ціни, що затверджуються
державними органами або не перевищують таких затверджених тарифів,
або, стосовно тих послуг, що не підлягають затвердженню, ціни,
нижчі від тих, що встановлені за подібні послуги комерційними
підприємствами, що є платниками ПДВ;
(d) звільнення не повинні призводити до викривлення
конкуренції на шкоду комерційним підприємствам, що є платниками
ПДВ.
Держави-члени, котрі згідно з Додатком E до Директиви
77/388/ЄЕС від 1 січня 1989 року стягували ПДВ з операцій,
зазначених у підпунктах (m) та (n) Статті 132(1), можуть також
застосовувати умови, визначені підпунктом (d) першого пункту в
разі надання звільнення для такої поставки товарів або послуг
органами, що регулюються публічним правом.
Стаття 134
Поставка товарів або послуг не підлягає звільненню за
підпунктами (b), (g), (h), (i), (l), (m) та (n) Статті 132(1) в
таких випадках:
(a) якщо поставка не є суттєвою для звільнених операцій;
(b) якщо основною метою поставки є отримання додаткового
доходу для відповідного органу через операції, котрі створюють
безпосередню конкуренцію операціям комерційних підприємств, що є
платниками ПДВ.
ГЛАВА 3. Звільнення інших видів діяльності
від оподаткування
Стаття 135
1. Держави-члени звільняють такі операції:
(a) операції страхування та перестрахування, включаючи
пов'язані ними послуги, що надаються страховими брокерами та
страховими агентами;
(b) надання й передання кредиту, та управління кредитом з
боку особи, що його надає;
(c) укладення або передання будь-яких оборудок з гарантування
кредитів чи будь-якого іншого забезпечення кредитних гарантій та
управління ними з боку особи, що надає кредит;
(d) операції, в тому числі передавальні, пов'язані з
депозитними й поточними рахунками, платежами, переказами, боргами,
чеками та іншими обіговими інструментами, але за винятком
стягнення боргів;
(e) операції, в тому числі передавальні, що пов'язані з
валютою, банкнотами й монетами, котрі використовуються як законний
засіб платежу, за винятком предметів колекціонування на кшталт
золота, срібла та інших металевих монет і банкнот, котрі зазвичай
не використовуються як законний засіб платежу, або нумізматичних
монет;
(f) операції, включаючи передання, але не управління частками
участі в компаніях або асоціаціях, борговими та іншими цінними
паперами чи їхнє зберігання, за винятком правовстановчих
документів на товари, а також прав або цінних паперів, зазначених
у Статті 15(2);
(g) управління спеціальними інвестиційними фондами,
визначеними Державами-членами;
(h) поставка за номінальною вартістю поштових марок,
придатних для використання в поштовому обігу на відповідній
території, фіскальних марок та інших подібних марок;
(i) парі, лотереї та інші форми грального бізнесу на умовах і
з урахуванням обмежень, установлених кожною Державою-членом;
(j) поставка будівлі або її частин, а також землі, на якій
вона розташована, окрім поставки, зазначеної в підпункті (a)
Статті 12(1);
(k) поставка незабудованої землі, що не є поставкою земель
забудови, про яке йдеться в підпункті (b) Статті 12(1);
(l) надання нерухомого майна в лізинг або в оренду.
2. Зі складу звільнень, передбачених підпунктом (l) частини 1
виключаються такі операції:
(a) розміщення для проживання, згідно з законодавством
Держав-членів, у готельному секторі або в секторах із подібними
функціями, включаючи розміщення для проживання на базах відпочинку
чи на місцях, обладнаних для використання під кемпінг;
(b) надання приміщень і майданчиків для паркування
транспортних засобів;
(c) надання в оренду обладнання та машин, установлених на
постійній основі;
(d) прокат сейфів.
Держави-члени можуть застосовувати подальші винятки з обсягу
звільнення від оподаткування, передбаченого підпунктом (l)
частини 1.
Стаття 136
Держави-члени звільняють такі операції:
(a) поставка товарів, що продаються лише для діяльності,
звільненої від оподаткування згідно зі Статтями 132, 135, 371,
375, 376 та 377, Статтею 378(2), Статтею 379(2) та
Статтями 380-390, якщо ці товари не надали підстав для віднесення
на зменшення податкового зобов'язання;
(b) поставка товарів, під час придбання або застосування яких
ПДВ не підлягав віднесенню на зменшення податкового зобов'язання,
згідно зі Статтею 176.
Стаття 137
1. Держави-члени можуть надавати платникам податку право на
оподаткування по відношенню до таких операцій:
(a) фінансових операцій, зазначених у підпунктах (b)-(g)
Статті 135(1);
(b) поставка будівлі або її частин, а також землі, на якій
вона розташована, окрім поставки, зазначеної в підпункті (a)
Статті 12(1);
(c) поставка незабудованої землі, що не є поставкою земель
забудови, про яке йдеться в підпункті (b) Статті 12(1);
(d) надання нерухомого майна в лізинг або в оренду.
2. Держави-члени визначають докладні правила використання
можливості, передбаченої частиною 1.
Держави-члени можуть обмежити обсяг права на таку можливість.
ГЛАВА 4. Звільнення операцій у межах
Співтовариства від оподаткування
Секція 1. Звільнення від оподаткування, пов'язані
з поставками товарів
Стаття 138
1. Держави-члени звільняють поставку товарів, які
пересилаються чи перевозяться до місця призначення за межами
їхньої території, але всередині, продавцем або особою, що
придбаває товари, чи за їхнім дорученням для іншого платника
податку або для іншої юридичної особи, котра не є платником
податку, що діє як така в Державі-члені, іншій ніж та, в якій
розпочалося пересилання або перевезення товарів.
2. Окрім поставок товарів, зазначених у частині 1,
Держави-члени звільняють такі операції:
(a) поставку нових транспортних засобів, які пересилаються чи
перевозяться замовникові до місця призначення за межами їхньої
території, але в межах Співтовариства, продавцем або замовником,
чи за їхнім дорученням для платників податку або юридичних осіб,
що не є платниками податку, придбання якими товарів у межах
Співтовариства не обкладається ПДВ згідно зі Статтею 3(1), або
будь-якій іншій особі, що не є платником податку;
(b) поставку підакцизних продуктів, які пересилаються чи
перевозяться до місця призначення замовникові за межами їхньої
території, але в межах Співтовариства, продавцем або замовником,
чи за їхнім дорученням для платників податку або юридичних осіб,
що не є платниками податку, придбання якими у межах Співтовариства
товарів, що не є підакцизними продуктами, не обкладається ПДВ
згідно зі Статтею 3(1), якщо такі продукти були переслані або
перевезені згідно з частинами (4) та (5) Статті 7 або Статтею 16
Директиви 92/12/ЄЕС ( 994_361 );
(c) поставку товарів, що полягає в переданні в іншу
Державу-члена, котре підпадало б під звільнення від оподаткування
за частиною 1 і підпунктами (a) та (b), якби здійснювалося за
дорученням іншого платника податку.
Стаття 139
1. Звільнення від оподаткування, передбачене Статтею 138(1)
не застосовується до поставок товарів, що здійснюється платниками
податку, котрі підпадають під звільнення для малих підприємств,
передбачене Статтями 282-292.
Крім того, зазначене звільнення не застосовується до поставок
товарів для платників податку чи юридичних осіб, що не є
платниками податку, чиї придбання товарів у межах Співтовариства
не підлягають оподаткуванню ПДВ згідно з частиною 1 Статті 3.
2. Звільнення, передбачене Статтею 138(2)(b) не
застосовується до поставок підакцизної продукції, що здійснюється
платниками податку, котрі підпадають під звільнення для малих
підприємств, передбачене Статтями 282-292.
3. Звільнення, передбачене в підпунктах (b) and (c) частини 2
та в частині 1 Статті 138, не застосовується до поставки товарів,
котрі оподатковуються ПДВ за маржинальною схемою, передбаченою
Статтями 312-325 або положеннями для продажу з публічних торгів.
Звільнення, передбачене в підпункті (c) частини 2 та в частині 1
Статті 138, не застосовується до поставки вживаних транспортних
засобів, визначених у Статті 327(3), котрі оподатковуються ПДВ
згідно з перехідними положеннями для вживаних транспортних
засобів.
Секція 2. Звільнення від оподаткування
при придбанні товарів у межах Співтовариства
Стаття 140
Держави-члени звільняють такі операції:
(a) придбання товарів у межах Співтовариства, чия поставка
платниками податку за всіх обставин була б звільнена від
оподаткування на їхніх територіях;
(b) придбання товарів у межах Співтовариства, чий імпорт за
всіх обставин підпадав би під звільнення від оподаткування згідно
з підпунктами (a), (b) та (c), й (e)-(l) Статті 143;
(c) придбання товарів у межах Співтовариства під час якого,
згідно зі Статтями 170 та 171, особа, що придбаває товари за всіх
обставин мала б право на повне відшкодування ПДВ за
Статтею 2(1)(b).
Стаття 141
Кожна Держава-член вживає конкретних заходів до забезпечення
нестягнення ПДВ з придбання товарів у межах Співтовариства на
їхній території, що здійснюється згідно зі Статтею 40, за
дотримання таких у мов:
(a) придбання товарів здійснюється платником податку, що не
має постійного місця здійснення підприємницької діяльності в такій
Державі-члени, але є ідентифікованим у цілях ПДВ в іншій
Державі-члені;
(b) придбання товарів здійснюється в цілях подальшої поставки
цих товарів у відповідній Державі-члені платником податку,
зазначеним у підпункті (a);
(c) товари, придбані в такий спосіб платником податку,
зазначеним у підпункті (a), безпосередньо пересилаються чи
перевозяться з іншої Держави-члена, ніж та, в якій він
ідентифікована в цілях ПДВ, особі, для якої він має виконати
подальшу поставку;
(d) особа, якій здійснюється подальша поставка, є іншим
платником податку або юридичною особою, що не є платником податку,
ідентифікованими в цілях ПДВ в іншій Державі-члені;
(e) особу, зазначену в підпункті (d), було визначено згідно
зі Статтею 197 як відповідальну за сплату ПДВ, що підлягає сплаті
за поставку, здійснену платником податку, не зареєстрованим у тій
Державі-члені, де податок належить до сплати.
Секція 3. Звільнення від оподаткування
для певних транспортних послуг
Стаття 142
Держави-члени звільняють поставку послуг з транспортування
товарів у межах товариства на острови, що складають автономні
регіони Азорських островів та острову Мадейра, і з них, а також
поставку послуг з транспортування товарів між цими островами.
ГЛАВА 5. Звільнення від оподаткування
під час імпорту
Стаття 143
Держави-члени звільняють такі операції:
(a) остаточний імпорт товарів, чия поставка платником податку
за всіх обставин була б звільненою від оподаткування на їхніх
територіях;
(b) остаточний імпорт товарів, що регулюється Директивами
Ради 69/169/ЄЕС ( 994_203 ) (5), 83/181/ЄЕС ( 994_344 ) (6) та
2006/79/ЄС(7);
--------------- (5) Директива Ради 69/169/ЄЕС ( 994_203 ) від
28 травня 1969 року про гармонізацію положень, установлених
законами, нормативними документами або адміністративними заходами
про звільнення імпорту в міжнародних поїздках від податку з
обороту та акцизного збору (OB L 133, 4.6.1969, С. 6). Директива з
поправками, востаннє внесеними Директивою 2005/93/ЄС (OB L 346,
29.12.2005 року, С. 16).
(6) Директива Ради 83/181/ЄЕС ( 994_344 ) від
28 березня 1983 року, що визначає обсяг Статті 14(1)(d) Директиви
77/388/ЄЕС стосовно звільнення від податку на додану вартість
остаточного імпорту певних товарів (OB L 105, 23.4.1983, С. 38).
Директива з поправками, востаннє внесеними Актом про приєднання
1994 року.
(7) Директива Ради 2006/79/ЄС від 5 жовтня 2006 року про
звільнення від податків імпорту малих партій товарів
некомерційного характеру з третіх країн (кодифікована версія)
(OB L 286, 17.10.2006, С. 15).
(c) остаточний імпорт товарів для вільного обігу з третьої
території, котра входить до складу митної території
Співтовариства, який підпадав би під звільнення за підпунктом (b),
якби імпорт здійснювався згідно з визначеннями частини першої
Статті 30;
(d) імпорт товарів, що пересилаються або перевозяться із
третьої території або третьої країни в іншу Державу-члена, ніж та,
в якій закінчується пересилання або перевезення товарів, якщо
поставка таких товарів імпортером, визначеним або визнаним за
Статтею 201 платником ПДВ, звільняється від ПДВ за Статтею 138;
(e) зворотне ввезення товарів у стані, в якому вони були
вивезені, особою, що вивозила їх, якщо такі товари звільнені від
мита;
(f) імпорт товарів, звільнених від мита, згідно з
дипломатичними та консульськими домовленостями;
(g) імпорт товарів міжнародними організаціями, що визнані
державними органами Держави-члена, що приймає, або працівниками
таких організацій, у межах та за умов, передбачених міжнародними
конвенціями про утворення таких організацій, або угодами,
укладеними з їхніми штаб-квартирами;
(h) імпорт товарів у Держави-члени, що є сторонами
Північноатлантичного Договору ( 950_008 ), збройними силами інших
Держав, що є сторонами зазначеного Договору, для використання
зазначеними збройними силами чи цивільним персоналом, який їх
супроводжує, або для поставки в їхні їдальні та крамниці, якщо
такі сили беруть участь у спільних оборонних заходах;
(i) імпорт товарів збройними силами Сполученого Королівства
Великої Британії та Північної Ірландії, розміщеними на острові
Кіпр за Угодою про утворення Республіки Кіпр від
16 серпня 1960 року, що призначені для використання зазначеними
збройними силами чи цивільним персоналом, який їх супроводжує, або
для поставки в їхні їдальні та крамниці;
(j) ввезення в порти улову морськими риболовними
підприємствами без обробки або після захисної обробки для збуту,
але до поставки;
(k) ввезення золота центральними банками;
(l) імпорт газу через газорозподільну систему, або
електроенергії.
Стаття 144
Держави-члени звільняють поставку послуг, пов'язаних із
імпортом товарів, якщо вартість таких послуг включена до бази
оподаткування згідно зі Статтею 86(1)(b).
Стаття 145
1. Комісія, за необхідності, якнайшвидше подасть Раді
пропозиції, спрямовані на визначення обсягу звільнень,
передбачених Статтями 143 та 144, й викладення докладних правил
їхнього впровадження.
2. До набрання чинності правилами, передбаченими частиною 1,
Держави-члени зберігають власні чинні національні положення.
Держави-члени можуть адаптувати свої національні положення
для зведення до мінімуму викривлення конкуренції та, зокрема, для
уникнення неоподаткування чи подвійного оподаткування в межах
Співтовариства.
Держави-члени можуть використовувати будь-які адміністративні
процедури, які вони вважають найдоцільнішими для забезпечення
звільнення від оподаткування.
3. Держави-члени повідомляють Комісію, котра має відповідно
проінформувати інші Держави-члени, про положення чинного
національного законодавства, якщо вони ще не були оголошені, а
також про ті з них, що ухвалюються згідно з частиною 2.
ГЛАВА 6. Звільнення від оподаткування
під час експорту
Стаття 146
1. Держави-члени звільняють такі операції:
(a) поставку товарів, що пересилаються або перевозяться до
місця призначення за межами Співтовариства продавцем або за його
дорученням;
(b) поставку товарів, які пересилаються чи перевозяться до
місця призначення за межами Співтовариства замовником, не
зареєстрованим на їхніх територіях, чи за його дорученням, за
винятком товарів, що перевозяться самим замовником для обладнання,
заправки та екіпірування прогулянкових човнів і приватних
літальних апаратів, або будь-яких інших транспортних засобів,
призначених для приватного користування;
(c) поставку товарів уповноваженим органам, що експортують їх
зі Співтовариства в рамках своєї гуманітарної, благодійної чи
викладацької діяльності за межами Співтовариства;
(d) поставку послуг, що полягають у виконанні робіт на
рухомому майні, придбаному або імпортованому замовником для
виконання таких робіт у межах Співтовариства, яке пересилається
або перевозиться за межі Співтовариства постачальником, якщо
замовник не зареєстрований на їхній території, або за дорученням
будь-кого з них;
(e) поставку послуг, включаючи транспортні та допоміжні
операції, за винятком поставки послуг, звільнених від
оподаткування згідно зі Статтями 132 та 135, якщо вони
безпосередньо пов'язані з експортом або імпортом товарів, що
підпадають під Статтю 61 та Статтю 157(1)(a).
2. Звільнення, передбачене підпунктом (c) частини 1, може
надаватися шляхом відшкодування ПДВ.
Стаття 147
1. Якщо поставка товарів, зазначених у пункті (b) частини (1)
Статті 146, стосується товарів, що перевозяться в особистому
багажі подорожніх, то звільнення застосовується лише за дотримання
таких у мов:
(a) подорожній не є має постійного місця здійснення
підприємницької діяльності в межах Співтовариства;
(b) товари вивозяться зі Співтовариства до кінця третього
місяця після місяця здійснення поставки;
(c) сукупна вартість поставки, включаючи ПДВ, перевищує
175 євро або еквівалентну суму в національній валюті, що
встановлюється щороку за курсом обміну валют, чинним станом на
перший робочий день жовтня місяця, та вводиться в дію з 1 січня
наступного року.
Водночас, Держави-члени можуть звільняти від оподаткування
поставки сукупною вартістю, меншою від суми, зазначеної в
підпункті (c) першого пункту.
2. У цілях частини 1, "подорожнім, що не є резидентом
Співтовариства" вважається подорожній, чиє місце постійного або
звичайного проживання не розташоване в межах Співтовариства. У
такому разі "місце постійного або звичайного проживання" означає
місце, зазначене як таке у паспорті, внутрішньому паспорті або
іншому документі, що визнається як посвідчення особи
Державою-членом, у межах чиєї території відбувається поставка.
Підтвердження вивезення подається у вигляді рахунку або
іншого документу, що його замінює, з відміткою митниці на виїзді
зі Співтовариства.
Кожна Держава-член надсилає Комісії зразки печаток, що
використовуються нею для виконання відміток, зазначених у другому
пункті. Комісія пересилає зазначену інформацію податковим органам
інших Держав-членів.
ГЛАВА 7. Звільнення від оподаткування,
що стосуються міжнародних перевезень
Стаття 148
Держави-члени звільняють такі операції:
(a) поставку товарів для заправки або екіпірування суден, що
використовуються для морського судноплавства й перевезення
пасажирів за винагороду, а також суден, які використовуються для
комерційної, промислової або риболовної діяльності, чи для
спасіння або надання допомоги на морі, або для риболовлі у
внутрішніх водах, за винятком екіпірування суден, призначених для
риболовлі у внутрішніх водах;
(b) поставку послуг з заправки та екіпірування бойових
кораблів, що підпадають під код 8906 10 00 комбінованої
номенклатури (CN), котрі покидають їхню територію й прямують у
порти чи на місця стоянки за межами відповідної Держави-члена;
(c) постачання, модифікація, ремонт, технічне обслуговування,
фрахтування або надання в оренду суден, зазначених у
підпункті (a), та постачання, оренда, ремонт і технічне
обслуговування обладнання, включаючи обладнання для риболовлі,
вбудованого в них чи використовуваного на них;
(d) поставку інших послуг, ніж зазначені в підпункті (c), на
задоволення прямих потреб суден, зазначених у підпункті (a), або
їхніх вантажів;
(e) поставку товарів для заправки та екіпірування літальних
апаратів, що використовуються авіакомпаніями, котрі працюють за
винагороду, головним чином, на міжнародних маршрутах;
(f) поставку, модифікація, ремонт, технічне обслуговування,
фрахтування або надання в оренду літальних апаратів, зазначених у
підпункті (e), та постачання, оренда, ремонт і технічне
обслуговування обладнання, вбудованого в них чи використовуваного
на них;
(g) поставку інших послуг, ніж зазначені в підпункті (f), на
задоволення прямих потреб літальних апаратів, зазначених у
підпункті (e), або їхніх вантажів.
Стаття 149
Португалія може вважати морські та повітряні перевезення між
островами, що складають автономні регіони Азорських островів та
острову Мадейра, та між цими регіонами й материковою частиною
міжнародними перевезеннями.
Стаття 150
1. Комісія, за необхідності, якнайшвидше подасть Раді
пропозиції, спрямовані на визначення обсягу звільнень,
передбачених Статтею 148, й викладення докладних правил їхнього
впровадження.
2. До набрання чинності положеннями, згаданими в частині 1,
Держави-члени можуть обмежити обсяг звільнень, передбачених
підпунктами (a) та (b) Статті 148.
ГЛАВА 8. Звільнення від оподаткування
певних операцій, що вважаються експортними
Стаття 151
1. Держави-члени звільняють такі операції:
(a) поставку товарів або послуг згідно з дипломатичними та
консульськими домовленостями;
(b) поставку товарів або послуг міжнародним організаціям, що
визнані державними органами Держави-члена, що приймає, та
працівникам таких організацій, у межах та за умов, передбачених
міжнародними конвенціями про утворення таких організацій, або
угодами, укладеними з їхніми штаб-квартирами;
(c) поставку товарів або послуг у межах Держави-члена, що є
стороною Північноатлантичного Договору ( 950_008 ), котрі
призначені або для збройних сил інших Держав, що є сторонами
зазначеного Договору, для використання зазначеними збройними
силами чи цивільним персоналом, який їх супроводжує, або для
поставки в їхні їдальні та крамниці, якщо такі сили беруть участь
у спільних оборонних заходах;
(d) поставку товарів або послуг до іншої Держави-члена, що
призначені або для збройних сил інших Держав, котрі є сторонами
Північноатлантичного Договору ( 950_008 ), окрім самої
Держави-члена призначення, для використання зазначеними збройними
силами чи цивільним персоналом, який їх супроводжує, або для
поставки в їхні їдальні та крамниці, якщо такі сили беруть участь
у спільних оборонних заходах;
(e) імпорт товарів збройним силам Сполученого Королівства
Великої Британії та Північної Ірландії, розміщеними на острові
Кіпр за Угодою про утворення Республіки Кіпр від
16 серпня 1960 року, що призначені для використання зазначеними
збройними силами чи цивільним персоналом, який їх супроводжує, або
для поставки в їхні їдальні та крамниці.
До впровадження спільних правил оподаткування винятки,
передбачені в першому пункті надаються з урахуванням обмежень,
установлених Державою-членом, що є отримувачем.
2. У тих випадках, коли товари не пересилаються або не
перевозяться з Держави-члена, в якій відбувається поставка, та у
випадку послуг звільнення може надаватися шляхом відшкодування
ПДВ.
Стаття 152
Держави-члени звільняють від оподаткування поставки золота
центральним банкам.
ГЛАВА 9. Звільнення від оподаткування
для поставки послуг посередниками
Стаття 153
Держави-члени звільняють від оподаткування поставку послуг
посередниками, які діють від імені та за дорученням інших осіб,
якщо вони є частиною операцій, зазначених у Главах 6, 7 та 8, або
операцій, що здійснюються за межами Співтовариства.
Звільнення, передбачене частиною першою, не застосовується до
турагентів, котрі від імені та за дорученням подорожніх постачають
послуги, котрі надаються в інших Державах-членах.
ГЛАВА 10. Звільнення від оподаткування операцій,
пов'язаних із міжнародною торгівлею
Секція 1. Митні склади, склади,
що не є митними складами, та подібні заклади
Стаття 154
У цілях цієї Секції вираз "склади, що не є митними складами"
означає, у випадку підакцизних продуктів, місця, що визначені як
податкові склади Статтею 4(b) Директиви 92/12/ЄЕС ( 994_361 ), а у
випадку непідакцизних продуктів, місця, визначені як такі
Державами-членами.
Стаття 155
Без обмеження інших податкових положень Співтовариства,
Держави-члени можуть після консультацій із Комітетом з ПДВ вжити
спеціальних заходів, спрямованих на звільнення від оподаткування
всіх або деяких операцій, про які йдеться в цій Секції, якщо такі
заходи не мають на меті кінцеве використання або споживання, а
сума ПДВ, що належить до сплати після завершення дії положень або
ситуацій, про які йдеться в цій Секції, відповідає сумі податку,
що належав би до сплати, якби кожна з цих операцій
оподатковувалася в межах їхньої території.
Стаття 156
1. Держави-члени можуть звільняти такі операції:
(a) поставку товарів, призначених для представлення на митний
огляд та, за необхідності, розміщення на тимчасове зберігання;
(b) поставку товарів, призначених для розміщення у безмитній
зоні або вільному складі;
(c) поставку товарів, призначених для розміщення в режими
митного складу або внутрішньої переробки;
(d) поставку товарів, призначених для допущення в
територіальні води в цілях установлення на бурових або видобувних
платформах, у цілях будівництва, ремонту, технічного
обслуговування, модернізації або оснащення таких платформ, або для
зв'язування таких бурових або видобувних платформ із суходолом;
(e) поставку товарів, призначених для допущення в
територіальні води для заправки та екіпірування бурових або
видобувних платформ.
2. Місця, згадані в частині 1, є тими, що визначені як такі
чинними митними нормами Співтовариства.
Стаття 157
1. Держави-члени можуть звільняти такі операції:
(a) імпорт товарів, призначених для розміщення в режими
складу, що не є режимом митного складу;
(b) поставку товарів, призначених для розміщення на їхній
території в режими складу, що не є режимом митного складу.
2. Держави-члени не можуть передбачати режими складів, що не
є митними складами, для непідакцизних товарів, якщо ці товари
призначені для поставки на роздрібному етапі.
Стаття 158
1. На відступ від Статті 157(2) Держави-члени можуть
передбачати режими складів, інші ніж режим митного складу, у таких
випадках:
(a) якщо товари призначені для крамниць, звільнених від
оподаткування, в цілях поставки товарів, призначених для
перевезення в особистому багажі подорожніх, що перевозяться
рейсами повітряного або морського транспорту на треті території чи
в треті країни, якщо така поставка звільнена від оподаткування
згідно з підпунктом (b) Статті 146(1);
(b) якщо такі товари призначені для платників податку в цілях
поставки подорожнім на борту літальних апаратів чи суден під час
рейсів повітряного або морського транспорту, якщо пункт
призначення розташований за межами Співтовариства;
(c) якщо товари призначені для платників податку в цілях
здійснення поставки, звільненої від ПДВ згідно зі Статтею 151.
2. Якщо Держави-члени використовують можливість звільнення,
передбачену підпунктом (a) частини 1, вони вживають заходів,
необхідних для забезпечення правильного та прозорого застосування
такого звільнення й уникнення будь-яких випадків ухилення,
уникнення чи зловживання.
3. У цілях підпункту (a) частини 1, вираз "крамниця,
звільнена від оподаткування" означає будь-який заклад,
розташований в аеропорту чи порту, що відповідає умовам,
установленим компетентними державними органами.
Стаття 159
Держави-члени можуть звільняти від оподаткування поставку
послуг, пов'язаних із поставкою товарів, зазначених у Статті 156,
Статті 157(1)(b) або Статті 158.
Стаття 160
1. Держави-члени можуть звільняти від оподаткування такі
операції:
(a) поставку товарів або послуг, які виконуються в місцях,
зазначених у Статті 156(1), якщо одна з зазначених у ній ситуацій
досі має місце в межах її території;
(b) поставку товарів або послуг, які виконуються в місцях,
зазначених у Статті 157(1)(b) чи Статті 158, якщо одна з ситуацій,
зазначених у Статті 157(1)(b) чи Статті 158(1), досі має місце в
межах її території.
2. Якщо Держави-члени використовують можливість, передбачену
підпунктом (a) частини 1, по відношенню до операцій, які
виконуються на митних складах, вони вживають необхідних заходів
для забезпечення можливості застосування режимів складів, що не є
митними складами згідно з підпунктом (b) частини 1, до тих самих
операцій, якщо вони виконуються по відношенню до товарів згідно з
переліком, наведеним у Додатку V, і виконуються на складах, що не
є митними складами.
Стаття 161
Держави-члени можуть звільняти поставку зазначених нижче
товарів та послуг, пов'язаних із ними:
(a) поставку товарів, передбачених частиною першою Статті 30,
якщо вони залишаються під режимом тимчасового ввезення із повним
звільненням від імпортного мита, або режимом зовнішнього транзиту;
(b) поставку товарів, передбачених частиною другою Статті 30,
якщо вони залишаються під режимом транзиту в межах Співтовариства,
передбаченим Статтею 276.
Стаття 162
У разі використання Державами-членами можливості,
передбаченої цією Секцією, вони вживають заходів, необхідних для
забезпечення того, щоб придбання товарів у межах Співтовариства,
призначених для розміщення під один із режимів або одну з
ситуацій, зазначених у Статті 156, Статті 157(1)(b) або
Статті 158, регулювалося тими самими нормами, що й поставка
товарів, яке здійснюється в межах їхньої території на тих самих
умовах.
Стаття 163
Якщо товари більше не підпадають під режими або ситуації,
передбачені цією Секцією, внаслідок чого має місце імпорт у цілях
Статті 61, то Держава-член імпорту вживає заходів, необхідних для
запобігання подвійному оподаткуванню.
Секція 2. Операції, звільнені від оподаткування
з метою експорту та в рамках торгівлі
між Державами-членами
Стаття 164
1. Держави-члени після консультацій із Комітетом з ПДВ можуть
звільняти від оподаткування зазначені нижче операції, що
виконуються платником податку або призначені для платника податку,
на суму, яка дорівнює вартості експортних операцій, здійснених
такою особою протягом попередніх 12 місяців:
(a) придбання товарів у межах Співтовариства, виконаного
платником податку, імпорт товарів для платника податку й поставка
товарів для платника податку з метою їхнього вивезення зі
Співтовариства в незмінному вигляді або після обробки;
(b) поставка послуг, пов'язаних із експортною підприємницькою
діяльністю платника податку.
2. Якщо Держави-члени використовують можливість звільнення
від оподаткування, передбачену частиною 1, вони застосовують таке
звільнення після консультацій із Комітетом з ПДВ також до
операцій, пов'язаних із поставкою, що виконується платником
податку, згідно з умовами, зазначеними у Статті 138, у розмірі до
суми, яка дорівнює вартості операцій поставки, виконаних такою
особою на тих самих умовах протягом попередніх 12 місяців.
Стаття 165
Держави-члени можуть установити спільну максимальну суму для
операцій, що звільняються ними від оподаткування згідно зі
Статтею 164.
Секція 3. Норми, спільні для Секцій 1 і 2
Стаття 166
Комісія, за необхідності, якнайшвидше подасть Раді
пропозиції, спрямовані на визначення спільних заходів із
застосування ПДВ до операцій, передбачених Секціями 1 та 2.
РОЗДІЛ X. ВІДНЕСЕННЯ НА ЗМЕНШЕННЯ
ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ГЛАВА 1. Походження та обсяг права
на віднесення на зменшення податкового зобов'язання
Стаття 167
Право на віднесення на зменшення податкового зобов'язання
виникає за фактом виникнення податкових зобов'язань за податком,
що може бути віднесений на зменшення податкового зобов'язання.
Стаття 168
У тому обсязі, в якому товари й послуги використовуються в
цілях операцій платника податку, що підлягають оподаткуванню,
такому платникові податку надається право відносити на зменшення
податкового зобов'язання зазначені нижче суми з ПДВ, що має бути
ним сплачений, у Державі-члені, в якій такий платник податку
виконує зазначені операції:
(a) ПДВ, що належить до сплати або був сплачений у такій
Державі-члені, у зв'язку з поставкою такому платникові податку
товарів і послуг, що були чи мають бути надані іншим платником
податку;
(b) ПДВ, що належить до сплати у зв'язку з операціями, котрі
вважаються поставками товарів або послуг згідно зі Статтею 18(a)
та Статтею 27;
(c) ПДВ, що належить до сплати у зв'язку з придбанням товарів
у межах Співтовариства згідно зі Статтею 2(1)(b)(i);
(d) ПДВ, що належить до сплати за операціями, котрі
вважаються придбанням у межах Співтовариства згідно зі Статтями 21
та 22;
(e) ПДВ, що належить до сплати або був сплачений у зв'язку з
імпортуванням товарів у таку Державу-члена.
Стаття 169
Окрім віднесення на зменшення податкового зобов'язання,
передбаченого Статтею 168, платникові податку надається право
відносити на зменшення податкового зобов'язання передбачений нею
ПДВ в тому обсязі, в якому товари й послуги використовуються в
таких цілях:
(a) операцій, пов'язаних із діяльністю, передбаченою другим
пунктом Статті 9(1), що ведеться за межами Держави-члена, в якій
належить до сплати або сплачується податок, стосовно яких ПДВ
підлягав би віднесенню на зменшення податкового зобов'язання, якби
вони виконувалися в межах такої Держави-члена;
(b) операцій, звільнених від оподаткування за Статтями 138,
142 або 144, Статтями 146-149, Статтями 151, 152, 153 або 156,
Статтею 157(1)(b), Статтями 158-161 або Статтею 164;
(c) операцій, звільнених від оподаткування за підпунктами
(a)-(f) Статті 135(1), якщо замовник не має у Співтоваристві
постійного місця здійснення підприємницької діяльності, або якщо
такі операції стосуються безпосередньо товарів, що експортуються
зі Співтовариства.
Стаття 170
Усі платники податку, котрі, відповідно до визначення
Статті 1 Директиви 79/1072/ЄЕС, Статті 1 Директиви 86/560/ЄЕС
( 994_365 ) та Статті 171 цієї Директиви, не мають постійного
місця здійснення підприємницької діяльності в Державі-члені, в
якій вони закуповують товари й послуги або імпортують
оподатковувані ПДВ товари, мають право на відшкодування такого ПДВ
в тому обсязі, в якому ці товари та послуги використовуються в
таких цілях:
(a) операцій, зазначених у Статті 169;
(b) операцій, за якими податок сплачується лише замовником
згідно зі Статтями 194-197 або Статтею 199.
Стаття 171
1. ПДВ відшкодовується платникам податку, що не є мають
постійного місця здійснення підприємницької діяльності в
Державі-члені, в якій вони закуповують товари й послуги або
імпортують оподатковувані ПДВ товари, але мають таке місце в іншій
Державі-члені згідно з докладними впроваджувальними правилами,
викладеними в Директиві 79/1072/ЄЕС.
Платники податку, зазначені у Статті 1 Директиви 79/1072/ЄЕС
також вважаються, в цілях застосування цієї Директиви, платниками
податку, що не мають постійного місця здійснення підприємницької
діяльності у відповідній Державі-члені, якщо в Державі-члені, в
котрій вони закуповують товари та послуги або імпортують
оподатковувані ПДВ товари, вони лише здійснили поставку товарів
або послуг особі, визначеній відповідно до Статей 194-197 або
Статті 199 як така, що відповідає за сплату ПДВ.
2. ПДВ відшкодовується платникам податку, що не мають
постійного місця здійснення підприємницької діяльності у
Співтоваристві згідно з докладними впроваджувальними правилами,
викладеними в Директиві 86/560/ЄЕС ( 994_365 ).
Платники податку, зазначені у Статті 1 Директиви 86/560/ЄЕС
( 994_365 ) також вважаються, в цілях застосування цієї Директиви,
платниками податку, що не мають постійного місця здійснення
підприємницької діяльності у Співтоваристві, якщо в Державі-члені,
в котрій вони закуповують товари та послуги або імпортують
оподатковувані ПДВ товари, вони лише здійснили поставку товарів
або послуг особі, визначеній відповідно до Статей 194-197 або
Статті 199 як така, що відповідає за сплату ПДВ.
3. Директиви 79/1072/ЄЕС та 86/560/ЄЕС ( 994_365 ) не
застосовуються до поставки товарів, котрі є або можуть бути
звільненими від оподаткування згідно зі Статтею 138, якщо товари,
що постачаються в такий спосіб, пересилаються або перевозяться
особою, що придбаває товари, або за її дорученням.
Стаття 172
1. Будь-яка особа, що вважається платником податку через те,
що вона постачає на нерегулярній основі новий транспортний засіб
згідно з умовами, зазначеними у частині 1 та підпункті (a)
частини 2 Статті 138, має право відносити на зменшення податкового
зобов'язання у Державі-члені, в котрій відбувається поставка, ПДВ,
що був включений до купівельної ціни або сплачений у зв'язку з
імпортуванням або придбанням зазначеного транспортного засобу в
межах Співтовариства в сумі, що не перевищує суми ПДВ, яка
належала б до сплати, якби поставку не було звільнено від
оподаткування.
Право на віднесення на зменшення податкового зобов'язання
виникає та може бути використане лише в момент поставки такого
нового транспортного засобу.
2. Держави-члени визначають докладні правила впровадження
частини 1.
ГЛАВА 2. Пропорційне віднесення на зменшення
податкового зобов'язання
Стаття 173
1. У випадку товарів або послуг, що використовуються
платником податку як для операцій, за якими ПДВ підлягає
віднесенню на зменшення податкового зобов'язання згідно зі
Статтями 168, 169 та 170, так і для операцій, за якими ПДВ не
підлягає такому віднесенню, лише та частка ПДВ, що може бути
віднесена на першу групу операцій, підлягає віднесенню на
зменшення податкового зобов'язання.
Частка, що підлягає віднесенню на зменшення податкового
зобов'язання, визначається згідно зі Статтями 174 і 175 для всіх
операцій, виконаних платником податку.
2. Держави-члени можуть вживати таких заходів:
(a) надавати платникові податку повноваження визначати частки
для кожного напрямку його підприємницької діяльності за умови
ведення окремого обліку за кожним таким напрямком;
(b) вимагати від платника податку визначення частки кожного
напрямку його підприємницької діяльності та ведення окремого
обліку за кожним таким напрямком;
(c) уповноважувати платника податку або вимагати від платника
податку здійснювати віднесення на зменшення податкового
зобов'язання на основі напрямків використання всіх товарів та
послуг, або їхньої частини;
(d) уповноважувати платника податку або вимагати від платника
податку здійснення віднесення на зменшення податкового
зобов'язання згідно з правилом, передбаченим першим пунктом
частини 1, стосовно всіх товарів і послуг, що використовуються для
всіх операцій, зазначених у ній;
(e) встановлювати норми, за якими в тому разі, якщо сума ПДВ,
що не підлягає віднесенню на зменшення податкового зобов'язання
платником податку, є незначною, вона вважатиметься нульовою.
Восьма Директива Ради 79/1072/ЄЕС від 6 грудня 1979 року про
гармонізацію законодавства Держав-членів щодо податків з обороту -
Положення щодо відшкодування податку на додану вартість платникам
податку, не зареєстрованим на території країни (OB L 331,
27.12.1979, С. 11). Директива з поправками, востаннє внесеними
Актом про приєднання 2003 року ( 994_710 ).
Тринадцята Директива Ради 86/560/ЄЕС ( 994_365 ) від
17 листопада 1986 року про гармонізацію законодавства
Держав-членів щодо податків з обороту - Положення щодо
відшкодування податку на додану вартість платникам податку, не
зареєстрованим на території Співтовариства (OB L 326, 21.11.1986,
С. 40).
Стаття 174
1. Частка, що підлягає віднесенню на зменшення податкового
зобов'язання, визначається як дріб на основі таких сум:
(a) у чисельнику - сукупна сума річного обороту без
урахування ПДВ, що може бути віднесена на операції, за якими ПДВ
підлягає віднесенню на зменшення податкового зобов'язання згідно
зі Статтями 168 та 169;
(a) у знаменнику - сукупна сума річного обороту без
урахування ПДВ, що може бути віднесена на операції, наведені в
чисельнику, та операції, за якими ПДВ не підлягає віднесенню на
зменшення податкового зобов'язання.
Держави-члени можуть включати до знаменника суму субсидій,
окрім тих, що безпосередньо прив'язані до ціни поставки товарів
або послуг, зазначених у Статті 73.
2. На відступ від частини 1, з розрахунку частки, що підлягає
віднесенню на зменшення податкового зобов'язання, вилучаються такі
суми:
(a) сума оборотів, які можуть бути віднесені на поставку
засобів виробництва, що використовуються платником податку в цілях
власної підприємницької діяльності;
(b) сума оборотів, які можуть бути віднесені до побічних
операцій з нерухомістю та фінансових операцій;
(c) сума оборотів, які можуть бути віднесені до операцій,
зазначених у підпунктах (b)-(g) Статті 135(1) в тому обсязі, в
якому такі операції є побічними.
3. Якщо Держави-члени використовують можливість, передбачену
Статтею 191, не вимагати коригування в тому, що стосується засобів
виробництва, вони можуть включати відчуження засобів виробництва
до розрахунку частки, що підлягає віднесенню на зменшення
податкового зобов'язання.
Стаття 175
1. Частка, що підлягає віднесенню на зменшення податкового
зобов'язання, визначається в перерахунку на рік у вигляді
процентної частки, й округлюється до числа, що не перевищує
найближчого цілого числа.
2. Тимчасова частка на рік розраховується за операціями
попереднього року. За відсутності операцій, що можуть бути взяті
за основу, або якщо їхня сума є незначною, частка, що підлягає
віднесенню на зменшення податкового зобов'язання, оцінюється
тимчасово під контролем з боку податкових органів платником
податку на основі його власних прогнозів.
Водночас, Держави-члени можуть зберегти чинність правил, що
діяли станом на 1 січня 1979 року, або, у випадку Держав-членів,
що вступили до Співтовариства після зазначеної дати, станом на
дату їхнього вступу.
3. Віднесення на зменшення податкового зобов'язання,
здійснені на підставі таких тимчасових часток, коригуються при
визначенні остаточної частки протягом наступного року.
ГЛАВА 3. Обмеження права на віднесення
на зменшення податкового зобов'язання
Стаття 176
Рада, шляхом одностайного схвалення поданої Комісією
пропозиції, визначить витрати, по яких ПДВ не підлягатиме
віднесенню на зменшення податкового зобов'язання. Ні за яких
обставин ПДВ не повинен підлягати віднесення на зменшення
податкового зобов'язання в тому, що стосується витрат, які не є
витратами суворо на підприємницьку діяльність, на кшталт витрат на
предмети розкоші, розваги або забави.
До набрання чинності нормами, про які йдеться в частині
першій, Держави-члени можуть зберегти чинність усіх винятків,
передбачених їхнім національним законодавством станом на
1 січня 1979 року або, у випадку Держав-членів, що вступили до
Співтовариства після цієї дати, станом на дату їхнього вступу.
Стаття 177
Після консультацій із Комітетом з ПДВ кожна Держава-член
може, з міркувань економічного циклу, повністю або частково
виключити всі чи деякі засоби виробництва або інші товари з
системи віднесення на зменшення податкового зобов'язання.
Для збереження однакових умов конкуренції Держави-члени
можуть, замість заборони віднесення на зменшення податкового
зобов'язання, оподатковувати товари, виготовлені платником податку
самостійно або товари, які він закупив у межах Співтовариства або
імпортував, у такий спосіб, щоб податок не перевищував суми ПДВ,
що справлялася б із придбання подібних товарів.
ГЛАВА 4. Правила, що регулюють використання права
на віднесення на зменшення податкового зобов'язання
Стаття 178
Для використання права на віднесення на зменшення податкового
зобов'язання платник податку має відповідати таким умовам:
(a) у цілях віднесення на зменшення податкового зобов'язання
за Статтею 168(a), в тому, що стосується поставки товарів або
послуг, вона повинна мати рахунок, складений згідно зі
Статтями 220-236 та Статтями 238, 239 й 240;
(b) у цілях віднесення на зменшення податкового зобов'язання
за Статтею 168(b), в тому, що стосується операцій, які вважаються
поставкою товарів або послуг, вона має виконати формальності,
передбачені кожною з Держав-членів;
(c) у цілях віднесення на зменшення податкового зобов'язання
згідно зі Статтею 168(c), у тому, що стосується придбання товарів
у межах Співтовариства, вона має скласти декларацію ПДВ,
передбачену Статтею 250 з поданням у ній усієї інформації,
необхідної для розрахунку суми ПДВ, що належить до сплати за
такими операціями з придбання товарів у межах Співтовариства, й
повинні мати рахунок, складений згідно зі Статтями 220-236;
(d) у цілях віднесення на зменшення податкового зобов'язання
за Статтею 168(d), в тому, що стосується операцій, які вважаються
придбанням товарів у межах Співтовариства, вона має виконати
формальності, передбачені кожною з Держав-членів;
(e) у цілях віднесення на зменшення податкового зобов'язання
згідно зі Статтею 168(e), в тому, що стосується імпорту товарів,
вона повинна мати документ про імпорт, що визначає її
вантажоотримувачем або імпортером, і містить суму ПДВ, що належить
до сплати, або забезпечує можливість розрахунку його суми;
(f) якщо вона має сплатити ПДВ як замовник за
Статтями 194-197 або Статтею 199, то вона має виконати
формальності, передбачені кожною з Держав-членів.
Стаття 179
Платник податку здійснює віднесення на зменшення податкового
зобов'язання, віднімаючи з сукупної суми ПДВ, що належить до
сплати за відповідний податковий період, сукупну суму ПДВ, за якою
за той самий період виникло право віднесення на зменшення
податкового зобов'язання, що використовується згідно зі
Статтею 178.
Водночас, Держави-члени можуть вимагати від платників
податку, що виконують нерегулярні операції, згідно з визначеннями
Статті 12, використання права на віднесення на зменшення
податкового зобов'язання лише під час поставки.
Стаття 180
Держави-члени можуть надавати платникові податку дозвіл на
віднесення на зменшення податкового зобов'язання, яке не було
зроблене ним згідно зі Статтями 178 та 179.
Стаття 181
Держави-члени можуть надати платникові податку, що не має
рахунку, складеного згідно зі Статтями 220-236, дозвіл на
віднесення на зменшення податкового зобов'язання, передбачене
Статтею 168(c) у зв'язку з придбаннями ним товарів у межах
Співтовариства.
Стаття 182
Держави-члени визначають умови й докладні правила
застосування Статей 180 та 181.
Стаття 183
Якщо за певний податковий період сума, віднесена на зменшення
податкового зобов'язання, перевищує суму ПДВ, що належить до
сплати, то Держави-члени можуть, на встановлених ними умовах, або
здійснити відшкодування, або перенести надлишок на наступний
період.
Водночас, Держави-члени можуть відмовитися від відшкодування
або перенесення надлишку на майбутній період, якщо сума надлишку є
незначною.
ГЛАВА 5. Коригування сум, віднесених на зменшення
податкового зобов'язання
Стаття 184
Початкове віднесення на зменшення податкового зобов'язання
коригується тоді, коли воно є вищим або нижчим за те, на яке має
право платник податку.
Стаття 185
1. Зокрема, коригування має здійснюватися тоді, коли після
подання декларації ПДВ відбуваються певні зміни в чинниках, на
основі яких визначалася сума до віднесення на зменшення
податкового зобов'язання, наприклад, у разі скасування закупівель
або отримання знижок з ціни.
2. На відступ від частини 1, коригування не здійснюється у
випадку операцій, що залишаються повністю або частково
несплаченими, або у випадку належним чином доведених чи
підтверджених руйнування, втрати чи крадіжки майна, або у випадку
товарів, зарезервованих у цілях надання подарунків малої вартості
чи надання зразків згідно з положеннями Статті 16. Водночас, у
випадку операцій, що залишаються повністю або частково
несплаченими, або в разі крадіжки, Держави-члени можуть вимагати
здійснення коригування.
Стаття 186
Держави-члени визначають докладні правила застосування
Статей 184 та 185.
Стаття 187
1. У випадку засобів виробництва коригування розподіляється
на п'ятирічний період, включаючи рік придбання або виготовлення
товарів.
Держави-члени можуть, водночас, здійснювати коригування на
основі п'ятирічного періоду, що розпочинається з дати першого
використання товарів.
У випадку придбання нерухомого майна як засобу виробництва,
період коригування може бути продовжений до 20 років.
2. Річне коригування здійснюється лише по відношенню до
однієї п'ятої частини ПДВ, стягнутого з засобів виробництва, або,
якщо період коригування був продовжений, то по відношенню до
відповідної його частини.
Коригування, передбачене першим пунктом, здійснюється на
підставі розбіжностей у розмірі права на віднесення на зменшення
податкового зобов'язання за наступні роки в порівнянні з роком
придбання, виготовлення або, за потреби, першого використання
товарів.
Стаття 188
1. Якщо засоби виробництва постачаються протягом періоду
коригування, то вони мають розглядатися як такі, що були
застосовані в підприємницькій діяльності платника податку до
завершення періоду коригування. У випадку поставки засобів
виробництва приймається, що підприємницька діяльність
оподатковується в повному обсязі. У випадку звільнення від
оподаткування поставки засобів виробництва приймається, що
підприємницька діяльність є звільненою від оподаткування в повному
обсязі.
2. Коригування, передбачене частиною 1, здійснюється лише
один раз за весь час, що охоплюється залишком періоду коригування.
Водночас, у разі звільнення поставки засобів виробництва від
оподаткування, Держави-члени можуть відмовитися від вимоги про
коригування в тому ступені, в якому покупець є платником податку,
що використовує відповідні засоби виробництва лише для виконання
операцій, у зв'язку з якими ПДВ підлягає віднесенню на зменшення
податкового зобов'язання.
Стаття 189
У цілях застосування Статей 187 та 188 Держави-члени можуть
вживати таких заходів:
(a) визначати поняття засобів виробництва;
(b) установлювати суму ПДВ, що має враховуватися для
коригування;
(c) вживати будь-яких заходів, необхідних для забезпечення
того, щоб коригування не призвело до виникнення будь-яких
невиправданих переваг;
(d) надавати дозволи на адміністративні спрощення.
Стаття 190
У цілях Статей 187, 188, 189 та 191 Держави-члени можуть
вважати засобами виробництва ті послуги, чиї характеристики є
подібними до характеристик, що їх зазвичай мають засоби
виробництва.
Стаття 191
Якщо в будь-якій Державі-члені практичні наслідки
застосування Статей 187 та 188 є незначними, то така Держава-член
може після консультацій із Комітетом з ПДВ утриматися від
застосування зазначених норм з урахуванням сукупного впливу на ПДВ
у відповідній Державі-члені та потреби в адміністративному
спрощенні, якщо внаслідок цього не виникне викривлення
конкуренції.
Стаття 192
Якщо платник податку переходить із загального режиму
оподаткування на спеціальну схему та навпаки, Держави-члени можуть
вжити всіх необхідних заходів до забезпечення того, щоб платник
податку не отримав невиправданих переваг або не зазнав
невиправданої шкоди.
РОЗДІЛ XI. ОБОВ'ЯЗКИ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ
ТА ПЕВНИХ ОСІБ, ЩО НЕ Є ПЛАТНИКАМИ ПОДАТКУ
ГЛАВА 1. Обов'язок платити
Секція 1. Особи, відповідальні за сплату ПДВ
податковим органам
Стаття 193
ПДВ підлягає сплаті будь-яким іншим платником податку, що
здійснює поставку товарів або послуг, яка підлягає оподаткуванню,
за винятком випадків, коли ПДВ підлягає сплаті іншою особою у
випадках, зазначених у Статтях 194-199 та у Статті 202.
Стаття 194
1. Якщо поставка товарів або послуг, що підлягає
оподаткуванню, здійснюється платником податку, не зареєстрованим у
тій Державі-члені, в якій ПДВ належить до сплати, то Держави-члени
можуть установити, що особою, відповідальною за сплату ПДВ, є
особа, якій було поставлено товари або послуги.
2. Держави-члени визначають умови впровадження частини 1.
Стаття 195
ПДВ належить до сплати будь-якою особою, ідентифікованою в
цілях ПДВ в тій Державі-члені, в якій податок належить до сплати,
котрій товари поставлялися за обставин, зазначених у Статтях 38
або 39, якщо поставка здійснюється платником податку, що не має
постійного місця здійснення підприємницької діяльності у
відповідній Державі-члені.
Стаття 196
ПДВ належить до сплати будь-яким платником податку, котрому
постачаються послуги, зазначені у Статті 56, або будь-якою особою,
ідентифікованою в цілях ПДВ в тій Державі-члені, в якій податок
належить до сплати, котрій постачаються послуги, зазначені у
Статтях поставлялися за обставин, зазначених у Статтях 44, 47, 50,
53, 54 та 55, якщо поставка послуг здійснюється платником податку,
що не має постійного місця здійснення підприємницької діяльності у
відповідній Державі-члені.
Стаття 197
1. ПДВ підлягає сплаті особою, котрій постачаються товари, у
разі дотримання таких умов:
(a) операцією, що підлягає оподаткуванню, є поставка товарів,
що здійснюється на умовах, викладених у Статті 141;
(b) особою, якій здійснюється поставка товарів, є інший
платник податку або юридична особа, що не є платником податку,
ідентифікована в цілях ПДВ в тій Державі-члені, в якій
відбувається поставка;
(c) рахунок, виставлений платником податку, що не має
постійного місця здійснення підприємницької діяльності в
Державі-члені особи, якій здійснюється поставка товарів, складено
відповідно до Статей 220-236.
2. Якщо особою, відповідальною за сплату ПДВ, призначається
податковий агент згідно зі Статтею 204, Держави-члени можуть
відступити від положень частини 1 цієї Статті.
Стаття 198
1. Якщо певні операції з інвестиційним золотом між платником
податку, що є учасником регульованого ринку золотих зливків, та
іншим платником податку, що не є учасником зазначеного ринку,
оподатковуються за Статтею 352, то Держави-члени визначають
замовника як особу, відповідальну за сплату ПДВ.
Якщо замовник, що не є учасником регульованого ринку золотих
зливків, є платником податку, що підлягає ідентифікації в цілях
ПДВ в тій Державі-члені, в якій податок належить до сплати лише у
зв'язку з операціями, зазначеними у Статті 352, то продавець
виконує податкові зобов'язання від імені замовника згідно з
законодавством такої Держави-члена.
2. Якщо платник податку, що користується однією з
можливостей, наданих Статтями 348, 349 та 350, постачає золоті
матеріали або напівфабрикати 325-ї або вищої проби, чи
інвестиційне золото, визначене у Статті 344(1), то Держави-члени
можуть визначити замовника як особу, відповідальну за сплату ПДВ.
3. Держави-члени визначають процедури та умови застосування
частин 1 та 2.
Стаття 199
1. Держави-члени можуть установлювати, що особою, яка
відповідає за сплату ПДВ, є платник податку, котрому здійснюється
одна з таких поставок:
(a) поставка будівельних робіт, включаючи послуги з ремонту,
прибирання, технічного обслуговування, перебудови та знесення, які
стосуються нерухомого майна, а також передання будівельних робіт,
що вважається поставкою товарів за Статтею 14(3);
(b) поставка персоналу, залученого до діяльності, що підпадає
під підпункт (a);
(c) поставка нерухомого майна, зазначеного у підпунктах (j)
та (k) частини 1 Статті 135, якщо постачальник скористався з
можливості оподаткування поставки за Статтею 137;
(d) поставка вживаних матеріалів, вживаних матеріалів, котрі
не можуть бути повторно використані в незмінному вигляді, брухту,
промислових і непромислових відходів, відходів до утилізації,
частково перероблених відходів, і певних товарів та послуг за
переліком, наведеним у Додатку VI;
(e) поставка товарів, наданих у заставу одним платником
податку іншому в разі звернення стягнення на заставлене майно;
(f) поставка товарів після переуступлення права вимоги
правонаступникові, й використання цього права правонаступником;
(g) поставка нерухомого майна, що продається боржником за
постановою суду в межах процедури примусового відчуження.
2. У разі використання можливості, передбаченої частиною 1,
Держави-члени можуть зазначити поставки товарів і послуг, для яких
вона надається, а також категорії постачальників або отримувачів,
яких можуть стосуватися зазначені заходи.
3. У цілях частини 1 Держави-члени можуть вживати таких
заходів:
(a) установлювати, що платник податку, котрий також проводить
діяльність або операції, що не вважаються поставкою товарів або
послуг, що підлягає оподаткуванню, згідно зі Статтею 2, має
вважатися платником податку в тому, що стосується отриманих
поставок згідно з частиною 1 цієї Статті;
(b) установлювати, що орган, який не є платником податку, що
регулюється публічним правом, має вважатися платником податку в
тому, що стосується отриманих поставок, зазначених у
підпунктах (e), (f) та (g) частини 1.
4. Держави-члени повідомляють Комітет з ПДВ про національні
законодавчі заходи, вжиті згідно з частиною 1 у тому обсязі, в
якому вони не є заходами, дозволеними Радою до 13 серпня 2006 року
згідно з частинами (1)-(4) Статті 27 Директиви 77/388/ЄЕС, і які
тривають згідно з частиною 1 цієї Статті.
Стаття 200
ПДВ належить до сплати будь-якою особою, що здійснює
придбання товарів у межах Співтовариства, що підлягає
оподаткуванню.
Стаття 201
Під час імпорту ПДВ належить до сплати будь-якою особою чи
особами, визначеними або визнаними Державою-членом імпорту як
такі, що відповідають за сплату.
Стаття 202
ПДВ сплачується будь-якою особою, котра виводить товари з під
режимів або ситуацій, зазначених у Статтях 156, 157, 158, 160 та
161.
Стаття 203
ПДВ належить до сплати будь-якою особою, яка зазначає ПДВ в
рахунку.
Стаття 204
1. Якщо, згідно зі Статтями 193-197 та Статтями 199 й 200
особою, відповідальною за сплату ПДВ, є платник податку, що не має
постійного місця здійснення підприємницької діяльності в
Державі-члені, в якій ПДВ належить до сплати, то Держави-члени
можуть дозволити такій особі призначити податкового агента особою,
відповідальною за сплату ПДВ.
Крім того, якщо операція, що підлягає оподаткуванню,
виконується платником податку, що не має постійного місця
здійснення підприємницької діяльності в Державі-члені, в якій ПДВ
належить до сплати, й не існує юридичного інструменту з країною, в
якій такий платник податку є резидентом або має штаб-квартиру, про
взаємну допомогу, котра була б подібною за обсягом положенням
Директиви 76/308/ЄЕС(8) та Регламенту (ЄС) N 1798/2003(9),
Держави-члени можуть вживати заходів до того, щоб особою,
відповідальною за сплату ПДВ, був податковий агент, призначений
платником податку, що не має постійного місця здійснення
підприємницької діяльності.
--------------- (8) Директива Ради 76/308/ЄЕС від 15 березня 1976 року про
взаємну допомогу у здійсненні прав вимоги щодо певних зборів, мит,
платежів та інших заходів (OB L 73, 19.3.1976, С. 18.). Директива
з поправками, востаннє внесеними Актом про приєднання 2003 року
( 994_710 ).
(9) Регламент Ради (ЄС) N 1798/2003 від 7 жовтня 2003 року
про адміністративну співпрацю в царині податку на додану вартість
(OB L 264, 15.10.2003. С. 1.). Регламент з поправками, внесеними
Регламентом (ЄС) N 885/2004 (OB L 168, 1.5.2004, С. 1).
Водночас, Держави-члени не можуть використовувати можливість,
передбачену другим пунктом, до платника податку, який не має
постійного місця здійснення підприємницької діяльності, що
підпадає під визначення підпункту (1) Статті 358, котрий обрав
спеціальну схему, встановлену для послуг, що поставляються в
електронній формі.
2. Можливість, передбачена першим пунктом частини 1,
використовується на умовах та в порядку, що встановлюються кожною
Державою-членом.
Стаття 205
У ситуаціях, передбачених Статтями 193-200 та Статтями 202,
203 й 204, Держави-члени можуть установити, що особа, інша ніж
особа, відповідальна за сплату ПДВ, несе солідарну й індивідуальну
відповідальність за сплату ПДВ.
Секція 2. Порядок сплати
Стаття 206
Платник податку, що відповідає за сплату ПДВ, має сплатити
чисту суму ПДВ, подаючи декларацію ПДВ, передбачену Статтею 250.
Водночас, Держави-члени можуть установлювати інший термін сплати
зазначеної суми або можуть вимагати здійснення проміжних платежів.
Стаття 207
Держави-члени вживають необхідних заходів до забезпечення
того, щоб особи, котрі вважаються відповідальними за сплату ПДВ
замість платника податку, що не має постійного місця здійснення
підприємницької діяльності їхніх територіях, згідно зі
Статтями 194-197 та Статтями 199 і 204, виконували платіжні
зобов'язання, передбачені зазначеною Секцією.
Держави-члени також вживають необхідних заходів до
забезпечення того, щоб особи, котрі, згідно зі Статтею 205, несуть
солідарну та індивідуальну відповідальність за сплату ПДВ,
виконували відповідні платіжні зобов'язання.
Стаття 208
Якщо Держави-члени визначають замовника інвестиційного золота
як особу, відповідальну за сплату ПДВ згідно зі Статтею 198(1),
або якщо, у випадку золотої сировини, напівфабрикатів або
інвестиційного золота, визначеного Статтею 344(1), вони
використовують можливість, передбачену Статтею 198(2), щодо
визначення замовника як особи, відповідальної за сплату ПДВ, то
вони вживають заходів, необхідних до забезпечення виконання такими
особами своїх платіжних зобов'язань, передбачених цією Секцією.
Стаття 209
Держави-члени вживають необхідних заходів до забезпечення
того, щоб юридичні особи, що не є платниками податку,
відповідальні за сплату ПДВ, що належить до сплати у зв'язку з
придбанням товарів у межах Співтовариства, передбаченим
Статтею 2(1)(b)(i), виконували платіжні зобов'язання, передбачені
зазначеною Секцією.
Стаття 210
Держави-члени установлюють порядок сплати ПДВ за придбання в
межах Співтовариства нових транспортних засобів, згідно з
положеннями Статті 2(1)(b)(ii), та за придбання в межах
Співтовариства підакцизної продукції, згідно з положеннями
Статті 2(1)(b)(iii).
Стаття 211
Держави-члени визначають докладні правила сплати в тому, що
стосується імпорту товарів. Зокрема, Держави-члени можуть
установити, що в разі імпорту товарів платниками податку або
певними категоріями таких платників, або особами, відповідальними
за сплату ПДВ, або певними категоріями таких осіб, ПДВ, який
належить до сплати у зв'язку з імпортом, може не сплачуватися під
час ввезення за умови його включення як такого до декларації ПДВ,
що подається згідно зі Статтею 250.
Стаття 212
Держави-члени можуть звільняти платників податку від сплати
належного ПДВ, якщо сума є незначною.
ГЛАВА 2. Ідентифікація
Стаття 213
1. Кожний платник податку заявляє про початок своєї
діяльності як платника податку, зміни в ній або її припинення.
Держави-члени дозволяють, і можуть вимагати подання заяви
електронними засобами згідно з установленими ними умовами.
2. Без обмеження першого пункту частини 1, кожний платник
податку або кожна юридична особа, що не є платником податку, котрі
здійснюють придбання товарів у межах Співтовариства, котрі не
обкладаються ПДВ згідно зі Статтею 3(1), має заявити про те, що
вона здійснює таке придбання, якщо умови, передбачені зазначеним
положенням для неоподаткування таких операцій ПДВ, більше не
виконуються.
Стаття 214
1. Держави-члени вживають необхідних заходів до забезпечення
ідентифікації на основі індивідуальних номерів таких осіб:
(a) усіх платників податку, за винятком зазначених у
Статті 9(2), котрі виконують на їхній території поставки товарів
або послуг, за якими ПДВ підлягає віднесенню на зменшення
податкового зобов'язання, окрім поставок товарів або послуг, за
якими ПДВ належить до сплати лише замовником або особою, для якої
призначені товари або послуги, згідно зі Статтями 194-197, і
Статтею 199;
(b) кожного платника податку або кожної юридичної особи,
котра не є платником податку, що здійснює придбання товарів у
межах Співтовариства, котрі обкладаються ПДВ згідно зі
Статтею 2(1)(b), та кожного платника податку або юридичної особи,
яка не є платником податку, що використовує можливість,
передбачену Статтею 3(3), яка передбачає обкладення ПДВ їхніх
операцій з придбання в межах Співтовариства;
(c) кожного платника податку, котрий на їхній території
здійснює придбання товарів у межах Співтовариства в цілях
операцій, пов'язаних із діяльністю, передбаченою другим пунктом
Статті 9(1), що проводяться за межами такої території.
2. Держави-члени можуть не ідентифікувати певних платників
податку, що виконують операції на нерегулярній основі, про яких
йдеться у Статті 12.
Стаття 215
Кожний індивідуальний ідентифікаційний номер ПДВ має префікс
за кодом ISO 3166 - літерний код 2 - який дозволяє визначити
Державу-члена, що надала такий код. Попри це, Греція може
користуватися префіксом "EL".
Стаття 216
Держави-члени вживають необхідних заходів до забезпечення
того, щоб їхні системи ідентифікації забезпечували ідентифікацію
платників податку, зазначених у Статті 214, та забезпечували
належне застосування перехідних положень щодо оподаткування
операцій у межах Співтовариства, наведених у Статті 402.
ГЛАВА 3. Виставлення рахунків
Секція 1. Визначення
Стаття 217
У цілях цієї Глави вираз "передання або надання електронними
засобами" означає передання або надання адресатові даних із
використанням електронного обладнання для обробки (включаючи
цифрове стискання) та зберігання, із застосуванням дротів, радіо,
оптичних та інших електромагнітних засобів.
Секція 2. Поняття рахунку
Стаття 218
У цілях цієї Директиви Держави-члени приймають документи чи
повідомлення на папері або в електронному вигляді як рахунки, якщо
вони задовольняють умовам, викладеним у цій Статті.
Стаття 219
Будь-який документ або повідомлення, що вносить зміни й
конкретно та недвозначно посилається на первісний рахунок,
вважається рахунком.
Секція 3. Виставлення рахунків
Стаття 220
Кожний платник податку має забезпечити виставлення рахунку за
зазначене нижче або самостійно, або його замовником, або третьою
стороною від його імені та за його дорученням:
(1) поставка товарів або послуг, здійснена ним іншому
платникові податку або юридичній особі, що не є платником податку;
(2) поставка товарів, передбачена Статтею 33;
(3) поставка товарів, проведена на умовах, зазначених у
Статті 138;
(4) будь-який платіж їй на рахунок до здійснення однієї з
поставок товарів, передбачених у підпунктах (1), (2) та (3);
(5) будь-який платіж йому на рахунок з боку іншого платника
податку або іншої юридичної особи, що не є платником податку, до
завершення надання послуг.
Стаття 221
1. Держави-члени можуть покладати на платників податку
обов'язок виставляти рахунок у зв'язку зі здійсненою на їхній
території поставкою інших товарів або послуг, ніж зазначені у
Статті 220.
У тому, що стосується рахунків, передбачених першим пунктом,
Держави-члени можуть покладати менше обов'язків, ніж передбачено
Статтями 226, 230, 233, 244 та 246.
2. Держави-члени можуть звільняти платників податку від
передбаченого Статтею 220 обов'язку виставляти рахунок за поставку
товарів або послуг, здійснену на їхній території, що є звільненою
від оподаткування як з віднесенням ПДВ, сплаченого на попередньому
етапі, на зменшення податкового зобов'язання, так і без нього
згідно зі Статтями 110 та 111, Статтею 125(1), Статтею 127,
Статтею 128(1), Статтями 132, 135, 136, 371, 375, 376 та 377,
Статтею 378(2), Статтею 379(2) та Статтями 380-390.
Стаття 222
Держави-члени можуть накладати часові обмеження на платників
податку стосовно виставлення рахунків у разі поставки товарів і
послуг на їхній території.
Стаття 223
Згідно з умовами, встановленими Державами-членами, на чиїй
території відбувається поставка товарів або послуг, зведений
рахунок може бути складений за кілька окремих постачань товарів
або послуг.
Стаття 224
1. Рахунки можуть бути складені замовником за поставку
товарів або послуг, здійснену йому платником податку, за
попереднім узгодженням обох сторін та за умови існування процедури
прийняття кожного рахунку платником податку, що постачає товари
або послуги.
2. Держави-члени, на чиїй території здійснюється поставка
товарів або послуг, визначають умови таких попередніх узгоджень та
процедур прийняття між платником податку та замовником.
3. Держави-члени можуть установлювати додаткові умови для
платників податку, що постачають товари або послуги на їхній
території, стосовно виставлення рахунків замовником. Вони можуть,
зокрема, вимагати, щоб такі рахунки виставлялися від імені та за
дорученням платника податку. Умови, зазначені в першому пункті,
мають бути однаковими незалежно від місця реєстрації замовника.
Стаття 225
Держави-члени можуть установлювати особливі умови для
платників податку, що постачають товари або послуги на їхній
території, у тих випадках, коли третя сторона або замовник, що
виставляє рахунки, є резидентом країни, з якою відсутні юридичні
інструменти щодо взаємної допомоги в обсязі, аналогічному обсягові
Директиви 76/308/ЄЕС та Регламенту (ЄС) N 1798/2003.
Секція 4. Зміст рахунків
Стаття 226
Без обмеження конкретних положень, викладених у цій
Директиві, у цілях справляння ПДВ в рахунках, виставлених згідно
зі Статтями 220 та 221, обов'язково мають міститися лише такі
реквізити:
(1) дата виставлення рахунку;
(2) порядковий номер за однією чи кількома серіями, що
забезпечує унікальну ідентифікацію рахунку;
(3) ідентифікаційний номер ПДВ, передбачений Статтею 214, під
яким платник податку здійснював поставку товарів або послуг;
(4) ідентифікаційний номер ПДВ замовника, передбачений
Статтею 214, під яким замовник отримав поставку товарів або
послуг, щодо яких він відповідає за сплату ПДВ, або отримав
поставку товарів, зазначених у Статті 138;
(5) повне найменування й адреса платника податку та
замовника;
(6) кількість та характер поставлених товарів або обсяг та
характер наданих послуг;
(7) дата здійснення або завершення поставки товарів або
послуг, чи дата, коли було здійснено платіж на рахунок, про який
йдеться в підпунктах (4) та (5) Статті 220, якщо така дата може
бути визначена й відрізняється від дати виставлення рахунку;
(8) база оподаткування по кожній ставці або звільнення від
оподаткування, ціна за одиницю без ПДВ, та всі дисконти й знижки,
якщо вони не враховані в ціні за одиницю;
(9) застосована ставка ПДВ;
(10) сума ПДВ до сплати, за винятком випадків застосування
спеціального режиму, за яким, згідно з цією Директивою, цей
реквізит вилучається;
(11) у випадку звільнення від оподаткування або в тому
випадку, коли замовник відповідає за сплату ПДВ, посилання на
чинне положення цієї Директиви або відповідне положення
національного законодавства, чи будь-яке інше посилання, що вказує
на звільнення поставки товарів або послуг від оподаткування або
застосування до неї процедури зворотного нарахування;
(12) у випадку поставки нового транспортного засобу згідно з
положеннями, наведеними у частині 1 та пункті (a) частини 2
Статті 138, характеристики, передбачені підпунктом (b)
Статті 2(2);
(13) у разі застосування маржинальної схеми для турагентів,
посилання на Статтю 306 або відповідні положення національного
законодавства, або будь-яке інше посилання, що вказує на
застосування маржинальної схеми;
(14) у разі застосування одного зі спеціальних режимів,
передбачених для вживаних товарів, витворів мистецтва, предметів
колекціонування та антикваріату, посилання на Статті 313, 326 або
333, або на відповідні положення національного законодавства, або
будь-яке інше посилання, що вказує на застосування одного з цих
режимів;
(15) якщо особа, відповідальна за сплату ПДВ, є податковим
агентам у цілях Статті 204, ідентифікаційний номер ПДВ,
передбачений Статтею 214, такого податкового агента із зазначенням
його повного найменування та адреси.
Стаття 227
Держави-члени можуть вимагати від платників податку, що є
їхніми резидентами та постачають товари чи послуги в них,
зазначення передбаченого Статтею 214 ідентифікаційного номера ПДВ
замовника у випадках, що не передбачені підпунктом (4) Статті 226.
Стаття 228
Держави-члени, на чиїй території відбувається поставка
товарів або послуг, можуть дозволити не зазначати деякі з
обов'язкових реквізитів у документах або повідомленнях, що
вважаються рахунками згідно зі Статтею 219.
Стаття 229
Держави-члени не вимагають, щоб рахунки були підписані.
Стаття 230
Суми, зазначені в рахунку, можуть бути наведені в будь-якій
валюті, якщо сума ПДВ, яка належить до сплати, деномінована в
національній валюті Держави-члена, в яку здійснюється поставка
товарів або послуг, за механізмом перерахунку, передбаченим
Статтею 91.
Стаття 231
У цілях контролю Держави-члени можуть вимагати перекладу на
свої національні мови рахунків щодо поставки товарів або послуг на
їхній території, а також рахунків, отриманих платниками податку,
що мають постійне місце здійснення підприємницької діяльності на
їхній території.
Секція 5. Відправлення рахунків
електронними засобами
Стаття 232
Рахунки, виставлені згідно з Секцією 2, можуть надсилатися на
папері або, якщо це є прийнятним для отримувача, пересилатися або
надаватися електронними засобами.
Стаття 233
1. Рахунки, що пересилаються або надаються електронними
засобами, приймаються Державами-членами, якщо автентичність
походження та цілісність їхнього змісту гарантуються одним із
зазначених нижче методів:
(a) просунутим електронним підписом згідно з визначенням
підпункту (2) Статті 2 Директиви 1999/93/ЄС Європейського
Парламенту та Ради ( 994_240 ) від 13 грудня 1999 року про
структуру Співтовариства для електронних підписів(10);
--------------- (10) OB L, 19.1.2000, C. 12.
(b) шляхом електронного обміну даними (EDI), визначеного у
Статті 2 Рекомендації Комісії 1994/820/ЄС від 19 жовтня 1994 року
про юридичні аспекти електронного обміну даними, якщо угода, яка
стосується обміну, передбачає використання процедур, котрі
гарантують автентичність походження й цілісність даних.
Водночас, рахунки можуть пересилатися або надаватися іншими
електронними засобами за умови їхньої прийнятності для відповідних
Держав-членів.
2. У цілях підпункту (a) першого пункту частини 1,
Держави-члени можуть також вимагати того, щоб просунутий
електронний підпис базувався на кваліфікованому сертифікаті й був
сформований пристроєм формування захищених підписів згідно з
визначеннями підпунктів (6) та (10) Статті 2 Директиви 1999/93/ЄС
( 994_240 ).
3. У цілях підпункту (b) першого пункту частини 1
Держави-члени можуть вимагати відправлення додаткового зведеного
документу на папері на умовах, визначених ними.
Стаття 234
Держави-члени не можуть накладати на платників податку, що
постачають товари або послуги на їхній території, інші обов'язки
або формальності, пов'язані з відправленням або наданням рахунків
електронними засобами.
Стаття 235
Держави-члени можуть установлювати особливі умови для
рахунків, виставлених електронними засобами, що стосуються товарів
або послуг, поставлених на їхню території з країни, з якою
відсутні юридичні інструменти щодо взаємної допомоги в обсязі,
аналогічному обсягові Директиви 76/308/ЄЕС та Регламенту (ЄС)
N 1798/2003.
Стаття 236
У разі відправлення або надання електронними засобами одному
й тому самому отримувачеві пакетів, що містять кілька рахунків,
реквізити, що є спільними для окремих рахунків, можуть зазначатися
лише раз, якщо за кожним рахунком можна отримати всю інформацію.
Стаття 237
Не пізніше 31 грудня 2008 року Комісія представить звіт та,
за потреби, пропозиції щодо внесення змін до умов електронного
виставлення рахунків для врахування майбутнього технологічного
розвитку в цій сфері.
Секція 6. Заходи зі спрощення
Стаття 238
1. Після консультацій із Комітетом з ПДВ Держави-члени
можуть, відповідно до визначених ними умов, установити, що в
зазначених нижче випадках можна не наводити в рахунках, що
стосуються поставки товарів або послуг на їхній території, деякі з
реквізитів, яких вимагають Статті 226 та 230, з урахуванням
можливостей, які використовуються Державами-членами за
Статтями 227, 228 та 231:
(a) якщо сума рахунку є незначною;
(b) якщо комерційна або адміністративна практика відповідної
галузі, або технічні умови виставлення рахунків ускладнюють
дотримання всіх обов'язків, передбачених Статтями 226 та 230.
2. У будь-якому разі рахунки повинні містити такі відомості:
(a) дату виставлення рахунку;
(b) ідентифікаційні реквізити платника податку;
(c) ідентифікаційні реквізити типу поставлених товарів або
послуг;
(d) суму ПДВ, що належить до сплати, або відомості, необхідні
для її розрахунку.
3. Заходи зі спрощення, передбачені частиною 1, не можуть
застосовуватися до операцій, зазначених у Статтях 20, 21, 22, 33,
36, 138 та 141.
Стаття 239
Якщо Держави-члени використовують передбачену підпунктом (b)
першого пункту частини 1 Статті 272 можливість не надавати
ідентифікаційний номер ПДВ платникам податку, котрі не проводять
ніякі операції з-поміж згаданих у Статтях 20, 21, 22, 33, 36, 138
та 141, і якщо постачальникові чи замовникові не був наданий
ідентифікаційний номер такого типу, то замість нього в рахунку
зазначається інший номер, що йменується податковим
ідентифікаційним номером, який встановлюється відповідними
Державами-членами.
Стаття 240
Якщо платникові податку був наданий ідентифікаційний номер
ПДВ, то Держави-члени, що використовують можливість, передбачену
підпунктом (b) першого пункту частини 1 Статті 272, можуть також
вимагати подання в рахунку таких реквізитів:
(1) у разі поставки послуг, передбачених Статтями 44, 47, 50,
53, 54 та 55, і поставки товарів, передбачених Статтями 138 та
141, ідентифікаційного номера ПДВ та податкового ідентифікаційного
номера постачальника;
(2) у випадку поставки інших товарів або послуг, тільки
податкового ідентифікаційного номера постачальника чи тільки
ідентифікаційного номера ПДВ.
ГЛАВА 4. Облік
Секція 1. Визначення
Стаття 241
У цілях цієї Глави вираз "електронне зберігання рахунку"
означає зберігання даних із використанням електронного обладнання
для обробки (включаючи цифрове стискання) та зберігання, із
застосуванням дротів, радіо, оптичних та інших електромагнітних
засобів.
Секція 2. Загальні обов'язки
Стаття 242
Кожний платник податку повинен вести облік, достатньо
детальний для застосування ПДВ й перевірки його справляння
податковими органами.
Стаття 243
1. Кожний платник податку веде реєстр товарів, відісланих або
перевезених такою особою або за її дорученням до місця призначення
за межами території Держави-члена відправлення, але в межах
території Співтовариства в цілях операцій, що складаються з робіт
на цих товарах або їхнього тимчасового використання, що
передбачені підпунктами (f), (g) та (h) Статті 17(2).
2. Кожний платник податку веде достатньо докладний реєстр, що
забезпечує ідентифікацію товарів, відправлених йому з іншої
Держави-члена платником податку, ідентифікованим у цілях ПДВ в
такій іншій Державі-члені, або за його дорученням, й використаних
для послуг з оцінки таких товарів або обробки таких товарів згідно
з положеннями підпункту (c) Статті 52.
Секція 3. Конкретні обов'язки зі зберігання
всіх рахунків
Стаття 244
Кожний платник податку забезпечує зберігання копій рахунків,
виставлених ним або його замовником, або, від його імені та за
його дорученням, третьою стороною, а також усіх рахунків,
отриманих ним.
Стаття 245
1. У цілях цієї Директиви платник податку може ухвалювати
рішення про місце зберігання всіх рахунків, якщо він надає рахунки
або інформацію, що зберігається згідно зі Статтею 244,
компетентним органам без непотрібних затримок на їхній запит.
2. Держави-члени можуть вимагати від платників податку, що
мають постійне місце здійснення підприємницької діяльності на
їхній території, повідомляти їх про місце зберігання, якщо воно
розташоване за межами їхньої території.
Держави-члени можуть також вимагати від платників податку, що
мають у них постійне місце здійснення підприємницької діяльності,
зберігати на своїй території рахунки, виставлені ними або їхніми
замовниками або, від їхнього імені та за їхнім дорученням, третьою
стороною, а також усі рахунки, отримані ними, якщо таке зберігання
не забезпечується електронними засобами, котрі гарантують повний
онлайновий доступ до відповідних даних.
Стаття 246
Автентичність походження й цілісність змісту рахунків, що
зберігаються, а також можливість їхнього читання мають бути
гарантовані протягом усього строку зберігання.
Що стосується рахунків, зазначених у другому пункті
Статті 233(1), то реквізити, що в них містяться, не повинні
змінюватися й мають залишатися доступними для читання протягом
усього строку зберігання.
Стаття 247
1. Кожна Держава-член визначає строк, протягом якого платники
податку мають забезпечити зберігання рахунків, що стосуються
поставки товарів або послуг на їхній території, та рахунків,
отриманих платниками податку, що мають постійне місце здійснення
підприємницької діяльності на їхній території.
2. Для забезпечення дотримання умов, установлених
Статтею 246, Держави-члени, згадані в частині 1, можуть вимагати,
щоб рахунки зберігалися у своєму первісному вигляді, в якому їх
було надіслано чи надано, чи то на папері, чи то в електронній
формі.
Крім того, у випадку рахунків, що зберігаються електронними
засобами, Держава-член може вимагати зберігання також даних, що
гарантують автентичність походження рахунків та цілісність їхнього
змісту згідно з положеннями частини першої Статті 246.
3. Держави-члени, зазначені в частині 1, можуть установлювати
особливі умови, що забороняють або обмежують зберігання рахунків у
країні, з якою відсутні юридичні інструменти щодо взаємної
допомоги в обсязі, аналогічному обсягові Директиви 76/308/ЄЕС та
Регламенту (ЄС) N 1798/2003, або щодо права, передбаченого
Статтею 249, на доступ електронними засобами, завантаження й
використання.
Стаття 248
Держави-члени можуть згідно з установленими ними умовами
вимагати зберігання рахунків, отриманих особами, що не є
платниками податку.
Секція 4. Право доступу до рахунків,
що зберігаються електронними засобами
в іншій Державі-члені
Стаття 249
Якщо платник податку зберігає виставлені ним рахунки чи
отримує їх електронними засобами, котрі гарантують онлайновий
доступ до даних, і якщо місце зберігання розташоване в іншій
Державі-члені, ніж та, в якій він є резидентом, то компетентні
органи Держави-члена, в якій він є резидентом, мають, у цілях цієї
Директиви, право отримувати доступ до таких рахунків електронними
засобами, завантажувати їх та користуватися ними в межах,
визначених правилами тієї Держави-члена, в якій платник податку є
резидентом, в обсязі, в якому цього потребують такі органи в цілях
контролю.
ГЛАВА 5. Декларації
Стаття 250
1. Кожний платник податку подає декларацію ПДВ із зазначенням
усієї інформації, необхідної для розрахунку податкового
зобов'язання, що виникло, й відповідних сум, що відносяться на
зменшення податкового зобов'язання, включаючи, наскільки це є
необхідним для визначення бази оподаткування, сукупну вартість
операцій, що стосуються такого податку й сум, віднесених на
зменшення податкового зобов'язання, а також вартість усіх
звільнених від оподаткування операцій.
2. Держави-члени дозволяють, і можуть вимагати подання
декларації ПДВ, передбаченої частиною 1, електронними засобами
згідно з установленими ними умовами.
Стаття 251
Окрім інформації, зазначеної у Статті 250, декларація ПДВ за
певний податковий період має містити такі відомості:
(a) сукупну вартість без урахування ПДВ поставок товарів,
передбачених у Статті 138, щодо яких виникло податкове
зобов'язання з ПДВ протягом відповідного податкового періоду;
(b) сукупну вартість без урахування ПДВ поставок товарів,
зазначених у Статтях 33 та 36, виконаних у межах території іншої
Держави-члена, щодо яких виникло податкове зобов'язання з ПДВ
протягом відповідного податкового періоду, якщо місце, в якому
розпочалося пересилання чи перевезення товарів, розташоване в тій
Державі-члені, в якій має бути подана декларація;
(c) сукупну вартість без урахування ПДВ придбання товарів у
межах Співтовариства або операцій, що ними вважаються, згідно зі
Статтями 21 або 22, виконаних у межах території Держави-члена, в
якій має бути подана декларація, та щодо яких виникло податкове
зобов'язання з ПДВ протягом відповідного податкового періоду;
(d) сукупну вартість без урахування ПДВ поставок товарів,
зазначених у Статтях 33 та 36, виконаних у Державі-члені, в якій
має бути подана декларація, щодо яких виникло податкове
зобов'язання з ПДВ протягом відповідного податкового періоду, якщо
місце, в якому розпочалося пересилання чи перевезення товарів,
розташоване на території іншої Держави-члена;
(e) сукупну вартість без урахування ПДВ поставок товарів,
виконаних у Державі-члені, в якій має бути подана декларація, і по
котрих було призначено платника податку згідно зі Статтею 197,
відповідального за сплату ПДВ, щодо яких виникло податкове
зобов'язання з ПДВ протягом відповідного податкового періоду.
Стаття 252
1. Декларація ПДВ подається в термін, визначений
Державами-членами. Строк подання не може перевищувати двох місяців
від дати завершення кожного податкового періоду.
2. Податковий період визначається кожною Державою-членом як
один місяць, два місяці або три місяці. Водночас, Держави-члени
можуть установлювати інші податкові періоди, якщо їхня тривалість
не перевищує одного року.
Стаття 253
Швеція може застосовувати спрощену процедуру для малих і
середніх підприємств, за якою платники податку, що проводять лише
операції, котрі підлягають оподаткуванню на національному рівні,
можуть подавати декларації ПДВ протягом трьох місяців від дати
закінчення річного податкового періоду для прямих податків.
Стаття 254
У разі поставки нових транспортних засобів, що здійснюється
згідно з умовами, зазначеними у Статті 138(2)(a), платником
податку, ідентифікованим у цілях ПДВ, замовникові, не
ідентифікованому в цілях ПДВ, чи платником податку, визначеним у
Статті 9(2), Держави-члени вживають заходів, необхідних для
забезпечення подання продавцем усієї інформації, необхідної для
справляння ПДВ й перевірки його стягнення податковими органами.
Стаття 255
Якщо Держави-члени визначають замовника інвестиційного золота
як особу, відповідальну за сплату ПДВ згідно зі Статтею 198(1),
або якщо, у випадку золотої сировини, напівфабрикатів або
інвестиційного золота, визначеного Статтею 344(1), вони
використовують можливість, передбачену Статтею 198(2), щодо
визначення замовника як особи, відповідальної за сплату ПДВ, то
вони вживають заходів, необхідних для забезпечення виконання
такими особами своїх обов'язків щодо подання декларації ПДВ,
передбачених цією Главою.
Стаття 256
Держави-члени вживають необхідних заходів до забезпечення
того, щоб особи, котрі вважаються відповідальними за сплату ПДВ
замість платника податку, не зареєстрованого на їхніх територіях,
згідно зі Статтями 194-197 та Статтею 204, виконували обов'язки
щодо подання декларації ПДВ, передбачені цією Главою.
Стаття 257
Держави-члени вживають необхідних заходів до забезпечення
того, щоб юридичні особи, що не є платниками податку,
відповідальні за сплату ПДВ, що належить до сплати у зв'язку з
придбанням товарів у межах Співтовариства, передбаченим
Статтею 2(1)(b)(i), виконували обов'язки щодо подання декларації
ПДВ, передбачені цією Главою.
Стаття 258
Держави-члени установлюють докладні правила подання
декларації ПДВ щодо придбання в межах Співтовариства нових
транспортних засобів, згідно з положеннями Статті 2(1)(b)(ii), та
щодо придбання в межах Співтовариства підакцизної продукції,
згідно з положеннями Статті 2(1)(b)(iii).
Стаття 259
Держави-члени можуть вимагати від осіб, які здійснюють
придбання в межах Співтовариства нових транспортних засобів згідно
з положеннями Статті 2(1)(b)(ii), надання всієї інформації,
необхідної для справляння ПДВ та перевірки його справляння
податковими органами, під час подання декларації ПДВ.
Стаття 260
Держави-члени визначають докладні правила подання декларацій
ПДВ в тому, що стосується імпорту товарів.
Стаття 261
1. Держави-члени можуть вимагати від платника податку подання
декларації з зазначенням усіх реквізитів, передбачених
Статтями 250 та 251, по всіх операціях, проведених за попередній
рік. Така декларація має містити всі відомості, необхідні для
будь-яких коригувань.
2. Держави-члени дозволяють, і можуть вимагати подання
декларації, передбаченої частиною 1, електронними засобами згідно
з установленими ними умовами.
ГЛАВА 6. Зведені звіти
Стаття 262
Кожний платник податку, ідентифікований у цілях ПДВ, подає
зведений звіт про набувачів, ідентифікованих у цілях ПДВ, яким він
поставляв товари на умовах, передбачених підпунктом (c) частини 2
та частиною 1 Статті 138, а також про осіб, ідентифікованих у
цілях ПДВ, котрим він поставляв товари, поставлені йому в рамках
придбання в межах Співтовариства, передбаченого Статтею 42.
Стаття 263
1. Зведений звіт складається за кожний календарний квартал у
строк та в порядку, що встановлюються Державами-членами.
Водночас, Держави-члени можуть передбачити подання зведених
звітів щомісяця.
2. Держави-члени дозволяють, і можуть вимагати подання
зведених звітів, передбачених частиною 1, електронними засобами
згідно з установленими ними умовами.
Стаття 264
1. Зведений звіт має містити такі відомості:
(a) ідентифікаційний номер ПДВ платника податку з
Держави-члену, в якій має подаватися зведений звіт, під котрим він
здійснив поставку товарів на умовах, зазначених у Статті 138(1);
(b) ідентифікаційний номер ПДВ платника податку, що придбаває
товари в іншій Державі-члені, в якій має подаватися зведений звіт,
під котрим було здійснено поставку товарів такій особі;
(c) ідентифікаційний номер ПДВ платника податку з
Держави-члену, в якій має подаватися зведений звіт, під котрим він
здійснив передання в іншу Державу-члена, передбачене
Статтею 138(2)(c), та номер, під яким він є ідентифікованим у тій
Державі-члені, в якій завершилося пересилання або перевезення;
(d) за кожною особою, що придбавала товари, сукупну вартість
поставок товарів, здійснених платником податку;
(e) у випадку поставки товарів, що складається з передання в
іншу Державу-члена, передбаченого Статтею 138(2)(c), сукупну
вартість поставок, визначену згідно зі Статтею 76;
(f) суми коригувань, здійснених згідно зі Статтею 90.
2. Вартість, зазначена в підпункті (d) частини 1,
декларується за календарний квартал, упродовж якого виникло
податкове зобов'язання з ПДВ.
Суми, зазначені в підпункті (f) частини 1, декларуються за
календарний квартал, упродовж якого особа, що придбаває товари,
була повідомлена про коригування.
Стаття 265
1. У випадку придбання товарів у межах Співтовариства,
передбаченого Статтею 42, платник податку, визначений у цілях ПДВ
в тій Державі-члені, що надала йому ідентифікаційний номер ПДВ,
під яким такий платник податку здійснив зазначене придбання, чітко
зазначає у зведеному звіті таку інформацію:
(a) свій ідентифікаційний номер ПДВ у такій Державі-члені,
під котрим він здійснив придбання й подальшу поставку товарів;
(b) ідентифікаційний номер ПДВ особи, котрій платник податку
здійснив подальшу поставку, наданий у тій Державі-члені, в якій
завершилося пересилання або перевезення товарів;
(c) сукупна вартість без урахування ПДВ всіх поставок,
здійснених платником податку в тій Державі-члені, в якій
завершилося пересилання або перевезення товарів, у розрізі осіб,
яким здійснювалася подальша поставка.
2. Вартість, зазначена в підпункті (c) частини 1 декларується
за календарний квартал, упродовж якого виникло податкове
зобов'язання з ПДВ.
Стаття 266
На відступ від Статей 264 та 265 Держави-члени можуть
вимагати подання у зведених звітах додаткової інформації.
Стаття 267
Держави-члени вживають необхідних заходів до забезпечення
того, щоб особи, котрі вважаються відповідальними за сплату ПДВ
замість платника податку, що не має на їхніх територіях постійного
місця здійснення підприємницької діяльності, згідно зі
Статтями 194 та 204, виконували обов'язки щодо подання зведеного
звіту, передбачені цією Главою.
Стаття 268
Держави-члени можуть вимагати від платників податку, котрі
здійснюють придбання товарів у межах Співтовариства чи проводять
операції, які вважаються таким придбанням, згідно зі Статтями 21
або 22 на їхній території, подання заяв із зазначенням докладних
відомостей про такі придбання, якщо, однак, такі заяви не
вимагаються за період тривалістю, меншою від одного місяця.
Стаття 269
Рада, шляхом одностайного схвалення поданої Комісією
пропозиції, може дозволити будь-якій Державі-членові впровадити
спеціальні заходи, передбачені Статтями 270 та 271, для спрощення
виконання обов'язку з подання зведеного звіту, передбаченого цією
Главою. Такі заходи не можуть ставити під загрозу належний
моніторинг операцій у межах Співтовариства.
Стаття 270
На підставі дозволу, зазначеного у Статті 269, Держави-члени
можуть дозволяти платникам податку подавати річні зведені звіти з
зазначеннями наданих іншими Державами-членами ідентифікаційних
номерів ПДВ осіб, котрим такі платники податку постачали товари на
умовах, зазначених у підпункті (c) частини 2 та частині 1
Статті 138, якщо платники податку відповідають таким трьом умовам:
(a) сукупний річний обсяг без урахування ПДВ здійснених ними
поставок товарів і послуг не перевищує 35 000 євро або
еквівалентної суми в національній валюті, що є величиною річного
обороту, котра використовується як базова для застосування
звільнення малих підприємств від оподаткування за
Статтями 282-292;
(b) сукупний річний обсяг без урахування ПДВ поставок
товарів, здійснених ними на умовах, передбачених Статтею 138, не
перевищує суми в 15000 євро або еквівалентної суми в національній
валюті;
(c) жодна з поставок товарів, здійснених ними на умовах,
зазначених у Статті 138, не є поставкою нового транспортного
засобу.
Стаття 271
На підставі дозволу, зазначеного у Статті 269, Держави-члени,
котрі встановлюють довші за три місяці податкові періоди, за які
платники податку мають подавати декларацію ПДВ, передбачену
Статтею 250, можуть дозволяти таким платникам податку подавати
зведені звіти за такі самі періоди, якщо ці платники податку
відповідають таким трьом умовам:
(a) сукупний річний обсяг без урахування ПДВ здійснених ними
поставок товарів і послуг не перевищує суми в 200 000 євро або
еквівалентної суми в національній валюті;
(b) сукупний річний обсяг без урахування ПДВ поставок
товарів, здійснених ними на умовах, передбачених Статтею 138, не
перевищує суми в 15 000 євро або еквівалентної суми в національній
валюті;
(c) жодна з поставок товарів, здійснених ними на умовах,
зазначених у Статті 138, не є поставкою нового транспортного
засобу.
ГЛАВА 7. Різні положення
Стаття 272
1. Держави-члени можуть звільняти зазначених нижче платників
податку від деяких або всіх обов'язків, передбачених Главами 2-6:
(a) платників податку, чиї придбання товарів у межах
Співтовариства не оподатковуються ПДВ згідно зі Статтею 3(1);
(b) платників податку, що не виконують жодну з операцій,
передбачених Статтями 20, 21, 22, 33, 36, 138 та 141;
(c) платників податку, що здійснюють лише звільнені від
оподаткування поставки товарів або послуг згідно зі Статтями 132,
135 та 136, Статтями 146-149 і Статтями 151, 152 або 153;
(d) платників податку, що підпадають під звільнення малих
підприємств за Статтями 282-292;
(e) платників податку, що підпадають під спільну схему з
фіксованою ставкою для фермерів.
Держави-члени не можуть звільняти платників податку,
зазначених у підпункті (b) першого пункту, від обов'язку
виставляти рахунки, передбаченого Статтями 220-236 і Статтями 238,
239 та 240.
2. Якщо Держави-члени використовують можливість звільнення,
передбачену підпунктом (e) першого пункту частини 1, вони вживають
заходів, необхідних для забезпечення правильного застосування
перехідних положень щодо оподаткування операцій, які здійснюються
в межах Співтовариства.
3. Держави-члени можуть звільняти інших платників податку,
ніж зазначені в частині 1, від деяких обов'язків з обліку,
передбачених Статтею 242.
Стаття 273
Держави-члени можуть накладати інші обов'язки, що їх вони
вважають необхідними для забезпечення належного справляння ПДВ та
запобігання ухиленню від оподаткування, з урахуванням необхідності
однакового ставлення до внутрішніх операцій та операцій, які
проводяться між Державами-членами платниками податку, й за умови
того, що такі обов'язки не призводять до виникнення в торгівлі між
Державами-членами формальностей, пов'язаних із перетином кордонів.
Передбачена частиною першою можливість не може
використовуватися для встановлення додаткових обов'язків з
виставлення рахунків понад обсяг, передбачений Главою 3.
ГЛАВА 8. Обов'язки, пов'язані з певними імпортними
та експортними операціями
Секція 1. Імпорт
Стаття 274
Статті 275, 276 та 277 застосовуються до імпорту товарів для
вільного обігу, що надходять до Співтовариства з третьої
території, котра входить до складу митної території
Співтовариства.
Стаття 275
Формальності, пов'язані з імпортом товарів, зазначених у
Статті 274, є аналогічними формальностям, передбаченим чинними
митними правилами Співтовариства для імпорту товарів на митну
територію Співтовариства.
Стаття 276
Якщо пересилання або перевезення товарів, зазначених у
Статті 274, завершується в місці, розташованому за межами
Держави-члена їхнього ввезення у Співтовариство, вони перебувають
в обігу у Співтоваристві згідно з режимом внутрішнього транзиту у
Співтоваристві, передбачену чинними митними правилами
Співтовариства, в тому обсязі, в якому вони були задекларовані в
зазначеному режимі під час ввезення у Співтовариство.
Стаття 277
Якщо після ввезення на територію Співтовариства товари,
зазначені у Статті 274, знаходяться в одній із ситуацій, що надала
б можливість застосування до них, якби їх було імпортовано в сенсі
частини першої Статті 30, одного з режимів чи однієї з ситуацій,
передбачених Статтею 156, або режиму тимчасового ввезення з повним
звільненням від імпортного мита, Держави-члени вживають заходів,
необхідних для забезпечення того, щоб ці товари могли залишатися у
Співтоваристві на тих самих умовах, що передбачені для
застосування таких режимів чи ситуацій.
Секція 2. Експорт
Стаття 278
Статті 279 та 280 застосовуються до експорту товарів для
вільного обігу, що пересилаються або перевозяться з Держави-члена
на третю територію, котра входить до складу митної території
Співтовариства.
Стаття 279
Формальності, пов'язані з експортом товарів, зазначених у
Статті 278, з території Співтовариства є аналогічними
формальностям, передбаченим чинними митними правилами
Співтовариства для експорту товарів із митної території
Співтовариства.
Стаття 280
У випадку тимчасового вивезення товарів зі Співтовариства для
подальшого зворотного ввезення, Держави-члени вживають заходів,
необхідних для забезпечення того, щоб після зворотного ввезення у
Співтовариство до таких товарів застосовувалися ті самі положення,
що застосовувалися б до них, якби їх було тимчасово вивезено з
митної території Співтовариства.
РОЗДІЛ XII. СПЕЦІАЛЬНІ СХЕМИ
ГЛАВА 1. Спеціальна схема для малих підприємств
Секція 1. Спрощені процедури нарахування та справляння
Стаття 281
Держави-члени, котрі можуть зіткнутися зі складнощами при
застосуванні звичайного режиму ПДВ до малих підприємств з огляду
на діяльність чи структуру таких підприємств, можуть застосовувати
спрощені процедури на кшталт схем з фіксованою ставкою для
нарахування та справляння ПДВ на встановлених ними умовах та у
встановлених ними межах після консультацій із Комітетом з ПДВ,
якщо такі процедури не призводять до зменшення ПДВ.
Секція 2. Звільнення від оподаткування
або диференційовані пільги
Стаття 282
Передбачені цією Секцією звільнення від оподаткування та
диференційовані податкові пільги застосовуються до поставки
товарів і послуг малими підприємствами.
Стаття 283
1. Передбачені цією Секцією заходи не застосовуються до таких
операцій:
(a) операцій, що проводяться на нерегулярній основі,
зазначених у Статті 12;
(b) поставки нових транспортних засобів, що здійснюється на
умовах, зазначених у підпункті (a) частини 2 та частині 1
Статті 138;
(c) поставки товарів або послуг, що здійснюється платником
податку, який не має постійного місця здійснення підприємницької
діяльності в Державі-члені, в якій ПДВ належить до сплати.
2. Держави-члени можуть виводити інші операції, ніж зазначені
в частині 1, із-під дії заходів, передбачених цією Секцією.
Стаття 284
1. Держави-члени, котрі скористалися з наданої Статтею 14
Директивою Ради 67/228/ЄЕС від 11 квітня 1967 року про
гармонізацію законодавства Держав-членів про податки з обороту -
Структура та процедури застосування спільної системи податку на
додану вартість можливості впровадити звільнення від оподаткування
або диференційовані податкові пільги, можуть зберегти їх та заходи
з їхнього застосування, якщо вони відповідають правилам ПДВ.
2. Держави-члени, котрі станом на 17 травня 1977 року,
надавали звільнення від податку платникам податку, річний оборот
яких був меншим, ніж еквівалент 5000 європейських розрахункових
одиниць у національній валюті за курсом обміну на зазначену дату,
можуть підняти відповідний ліміт до 5000 євро.
Держави-члени, котрі застосовували диференційовані податкові
пільги, не можуть ні піднімати ліміт для надання диференційованих
пільг, ні робити умови надання таких пільг сприятливішими.
Стаття 285
Держави-члени, котрі не скористалися з наданої Статтею 14
Директиви 67/228/ЄЕС можливості, можуть звільняти від податку
платників податку, чий річний оборот не перевищує 5000 євро або
еквівалентної суми в національній валюті.
Зазначені в частині першій Держави-члени можуть надавати
диференційовані податкові пільги тим платникам податку, чий річний
оборот перевищує верхній ліміт, установлений ними для його
застосування.
Стаття 286
Держави-члени, котрі станом на 17 травня 1977 року, надавали
звільнення від податку платникам податку, річний оборот яких
дорівнював еквівалентові 5000 європейських розрахункових одиниць у
національній валюті за курсом обміну на зазначену дату, чи був
вищим від нього, можуть підняти відповідний ліміт для збереження
реальної величини такого звільнення.
Стаття 287
Держави-члени, що вступили до Співтовариства після
1 січня 1978 року, можуть звільняти від податку платників податку,
чий річний оборот не перевищує еквіваленту в національній валюті
зазначених нижче сум за курсом обміну на дату їхнього вступу:
(1) Греція: 10 000 європейських розрахункових одиниць;
(2) Іспанія: 10 000 екю;
(3) Португалія: 10 000 екю;
(4) Австрія: 35 000 екю;
(5) Фінляндія: 10 000 екю;
(6) Швеція: 10 000 екю;
(7) Чеська Республіка: 35 000 євро;
(8) Естонія: 16 000 євро;
(9) Кіпр: 15 600 євро;
(10) Латвія: 17 200 євро;
(11) Литва: 29 000 євро;
(12) Угорщина: 35 000 євро;
(13) Мальта: 37 000 євро, якщо підприємницька діяльність
полягає в основному в постачанні товарів; 24 300 євро, якщо
підприємницька діяльність полягає в основному в постачанні послуг
із низькою доданою вартістю (високі витрати); та 14 600 євро в
інших випадках, а саме в разі поставки послуг із високою доданою
вартістю (низькі витрати);
(14) Польща: 10 000 євро;
(15) Словенія: 25 000 євро;
(16) Словаччина: 35 000 євро.
Стаття 288
Оборот, що приймається за базовий у цілях застосування
заходів, передбачених цією Секцією, складається з таких сум без
урахування ПДВ:
(1) вартості поставок товарів і послуг у тому обсязі, в якому
вони оподатковуються;
(2) вартості операцій із віднесенням на зменшення податкового
зобов'язання ПДВ, сплаченого на попередньому етапі, що звільнені
від оподаткування за Статтями 110 або 111, Статтею 125(1),
Статтею 127 або Статтею 128(1);
(3) вартості операцій, що звільнені від оподаткування за
Статтями 146-149 і Статтями 151, 152 або 153;
(4) вартості операцій з нерухомістю, фінансових операцій,
зазначених у підпунктах (b)-(g) Статті 135(1), та страхових
послуг, якщо такі операції не є побічними.
Водночас, відчуження матеріальних або нематеріальних
капітальних активів підприємства не враховується в розрахунку
обороту.
Стаття 289
Платники податку, звільнені від ПДВ, не мають права відносити
ПДВ на зменшення податкового зобов'язання згідно зі
Статтями 167-171 і Статтями 173-177, і не можуть зазначати ПДВ у
своїх рахунках.
Стаття 290
Платники податку, що мають право на звільнення від ПДВ,
можуть або обрати звичайний режим ПДВ, або спрощені процедури,
передбачені Статтею 281. У такому випадку вони мають право на
будь-які диференційовані податкові пільги, передбачені
національним законодавством.
Стаття 291
За умови застосування Статті 281 платники податку, що
користуються диференційованими пільгами, вважаються платниками
податку, що підпадають під дію звичайного режиму ПДВ.
Стаття 292
Заходи, передбачені в цій Секції, застосовуються до дати, що
має бути визначена Радою згідно зі Статтею 93 Договору
( 994_017 ), котра не може настати пізніше дати набрання чинності
остаточними заходами, згаданими у Статті 402.
Секція 3. Звітність та контроль
Стаття 293
Раз на чотири роки, починаючи від ухвалення цієї Директиви,
Комісія подає Раді складений на підставі отриманої від
Держав-членів інформації звіт про застосування цієї Глави разом із
пропозиціями з зазначених нижче питань, котрі, за потреби,
враховують необхідність забезпечення довгострокового наближення
національних норм регулювання:
(1) з удосконалення спеціальної схеми для малих підприємств;
(2) з адаптації національних систем у тому, що стосується
звільнення від оподаткування та диференційованих податкових пільг;
(3) застосування верхніх лімітів, передбачених Секцією 2.
Стаття 294
Згідно зі Статтею 93 Договору ( 994_017 ) Рада ухвалює
рішення про необхідність спеціальної схеми для малих підприємств у
рамках остаточних заходів та, за потреби, визначає спільні ліміти
й умови застосування зазначеної схеми.
ГЛАВА 2. Спільна схему
з фіксованою ставкою для фермерів
Стаття 295
1. У цілях цієї Глави застосовуються такі визначення:
(1) "фермер" - будь-який платник податку, що здійснює
діяльність у формі сільськогосподарського, лісогосподарського чи
рибогосподарського підприємства;
(2) "сільськогосподарське, лісогосподарське або
рибогосподарське підприємство" - це підприємство, визнане як таке
кожною Державою-членом у рамках виробничої діяльності, зазначеної
в Додатку VII;
(3) "фермер на фіксованій ставці" - будь-який фермер, що
працює за схемою з фіксованою ставкою, передбаченою цією Главою;
(4) "сільськогосподарська продукція" - товари, вироблені
сільськогосподарським, лісогосподарським або рибогосподарським
підприємством у кожній Державі-члені в результаті діяльності,
зазначеної в Додатку VII;
(5) "сільськогосподарські послуги" - це послуги, зокрема,
зазначені в Додатку VIII, що надаються фермером із використанням
своєї робочої сили чи обладнання, яке зазвичай використовується на
його сільськогосподарських, лісогосподарських або
рибогосподарських підприємствах, та зазвичай застосовується у
сільськогосподарському виробництві;
(6) "нарахований вхідний ПДВ" - це сума сукупного ПДВ за
товарами й послугами, придбаними всіма сільськогосподарськими,
лісогосподарськими й рибогосподарськими підприємствами кожної
Держави-члена, що використовує схему з фіксованою ставкою, якщо
такий податок підлягав би віднесенню на зменшення податкового
зобов'язання згідно зі Статтями 167, 168 та 169 і
Статтями 173-177, якби фермер працював за звичайним режимом ПДВ;
(7) "фіксовані компенсаційні процентні норми" - це процентні
норми, установлені Державами-членами згідно зі Статтями 297, 298
та 299, що застосовуються ними у випадках, зазначених у
Статті 300, для надання фермерам на фіксованій ставці можливості
компенсувати нарахований вхідний ПДВ за фіксованою ставкою;
(8) "компенсація за фіксованою ставкою" - сума, визначена
шляхом множення фіксованої компенсаційної процентної норми на
оборот фермера на фіксованій ставці у випадках, зазначених у
Статті 300.
2. Якщо фермер обробляє продукцію, в основному вироблену на
його сільськогосподарському виробництві, використовуючи засоби, що
зазвичай застосовуються сільськогосподарськими, лісогосподарськими
або рибогосподарськими підприємствами, така діяльність з обробки
вважається діяльністю зі сільськогосподарського виробництва,
включеною до Додатку VII.
Стаття 296
1. Якщо застосування до фермерів звичайного режиму ПДВ або
спеціальної схеми, передбаченої Главою 1, може призвести до
труднощів, Держави-члени можуть застосовувати до фермерів,
відповідно до цієї Глави, схему з фіксованою ставкою, спрямовану
на взаємозалік ПДВ, нарахованого на купівлю товарів і послуг,
здійснену фермерами на фіксованій ставці.
2. Кожна Держава-член може виключати з-під дії схеми з
фіксованою ставкою певні категорії фермерів на кшталт фермерів,
для яких застосування звичайного режиму ПДВ або спрощених
процедур, передбачених Статтею 281, не робитиме ймовірним
виникнення адміністративних труднощів.
3. Кожний фермер на фіксованій ставці може зробити вибір на
користь застосування звичайного режиму ПДВ або, за потреби,
спрощених процедур, передбачених Статтею 281, згідно з правилами й
умовами, встановленими кожною Державою-членом.
Стаття 297
Держави-члени, за необхідності, встановлюють фіксовані
компенсаційні процентні норми. Вони можуть установлювати різні
процентні норми для лісового господарства, а також для різних
підгалузей сільського господарства й рибного господарства.
Держави-члени доводять до відома Комісії фіксовані компенсаційні
процентні норми, встановлені згідно з частиною першою, перш ніж їх
застосовувати.
Стаття 298
Фіксовані компенсаційні процентні норми розраховуються на
основі макроекономічної статистики лише по фермерах на фіксованій
ставці за три попередніх роки.
Процентні норми можуть округлюватися в бік збільшення або
зменшення до найближчої половини. Держави-члени можуть також
зменшувати такі процентні норми до нуля.
Стаття 299
Фіксовані компенсаційні процентні норми не повинні
забезпечувати надання фермерам на фіксованій ставці відшкодувань в
обсязі, більшому від нарахованого вхідного ПДВ.
Стаття 300
Фіксовані компенсаційні процентні норми застосовуються до цін
без урахування ПДВ на такі товари й послуги:
(1) сільськогосподарська продукція, що постачаються фермерами
на фіксованій ставці іншим платникам податку, ніж ті, що
підпадають під цю схему, в Державі-члені, в якій здійснюється
поставка такої продукції;
(2) сільськогосподарська продукція, що постачаються фермерами
на фіксованій ставці на умовах, визначених у Статті 138, юридичним
особам, що не є платниками податку, чиє придбання товарів у межах
Співтовариства оподатковується ПДВ, згідно зі Статтею 2(1)(b), в
Державі-члені, в якій завершується пересилання або транспортування
такої сільськогосподарської продукції;
(3) сільськогосподарські послуги, що постачаються фермерами
на фіксованій ставці іншим платникам податку, ніж ті, що
підпадають під цю схему, в Державі-члені, в якій здійснюється
поставка таких послуг.
Стаття 301
1. У випадку поставки сільськогосподарської продукції або
сільськогосподарських послуг, зазначених у Статті 300,
Держави-члени передбачають сплату компенсації за фіксованою
ставкою або замовником, або державними органами.
2. У випадку будь-якої поставки сільськогосподарської
продукції або сільськогосподарських послуг, не зазначених у
Статті 300, вважається, що компенсація за фіксованою ставкою
виплачується замовником.
Стаття 302
Якщо фермер на фіксованій ставці має право на компенсацію за
фіксованою ставкою, він не має права на віднесення на зменшення
податкового зобов'язання з ПДВ в тому, що стосується діяльності,
яка підпадає під зазначену схему з фіксованою ставкою.
Стаття 303
1. Якщо замовник-платник податку сплачує компенсацію за
фіксованою ставкою згідно зі Статтею 301(1), він має право, на
умовах, викладених у Статтях 167, 168 та 169 і Статтях 173-177, та
в порядку, встановленому Державами-членами, відносити на зменшення
податкового зобов'язання суму компенсації з ПДВ, що має бути ним
сплачена в тій Державі-члені, в якій виконуються його операції, що
підлягають оподаткуванню.
2. Держави-члени відшкодовують замовникові сплачену ним суму
компенсації за фіксованою ставкою за будь-якими з поданих нижче
операцій:
(a) поставки сільськогосподарської продукції, здійснені на
умовах, визначених у Статті 138, платникам податку чи юридичним
особам, які не є платниками податку, що діють як такі в іншій
Державі-члені, на чиїй території їхнє придбання товарів у межах
Співтовариства оподатковується ПДВ згідно зі Статтею 2(1)(b);
(b) поставки сільськогосподарської продукції, здійснені на
умовах, зазначених у Статтях 146, 147, 148 та 156,
Статті 157(1)(b) та Статей 158, 160 і 161, замовникові-платникові
податку, що не є резидентом Співтовариства, в тому обсязі, в якому
продукція використовується таким замовником для виконання
операцій, зазначених у підпунктах (a) та (b) Статті 169, або в
цілях поставки послуг, котрі вважаються наданими на території
Держави-члена, в якій замовник є резидентом, та по яких ПДВ
належить до сплати лише замовником згідно зі Статтею 196;
(c) поставки сільськогосподарських послуг
замовникові-платникові податку, що є резидентом Співтовариства,
але в іншій Державі-члені, або замовникові-платникові податку, що
не є резидентом Співтовариства, в тому обсязі, в якому послуги
використовується таким замовником для виконання операцій,
зазначених у підпунктах (a) та (b) Статті 169, або в цілях
поставки послуг, котрі вважаються наданими на території
Держави-члена, в якій замовник є резидентом, та по яких ПДВ
належить до сплати лише замовником згідно зі Статтею 196.
3. Держави-члени визначають методику відшкодування,
передбаченого частиною 2. Зокрема, вони можуть застосовувати
положення Директив 79/1072/ЄЕС та 86/560/ЄЕС ( 994_365 ).
Стаття 304
Держави-члени вживають усіх необхідних заходів до перевірки
виплат компенсації за фіксованою ставкою фермерам на фіксованій
ставці.
Стаття 305
У разі застосування Державами-членами цієї схеми з фіксованою
ставкою вони мають вжити всіх необхідних заходів до забезпечення
того, щоб поставки сільськогосподарської продукції між
Державами-членами, що здійснюються згідно з умовами, викладеними у
Статті 33, завжди оподатковувалися однаково, незалежно від того,
чи здійснюється поставка фермером на фіксованій ставці, чи іншим
платником податку.
ГЛАВА 3. Спеціальна схема для турагентів
Стаття 306
1. Держави-члени застосовують спеціальну схему сплати ПДВ
згідно з цією Главою до операцій, що виконуються турагентами,
котрі працюють з замовниками від власного імені й використовують
поставки товарів або послуг, надані іншими платниками податку, для
надання туристичних продуктів.
Ця спеціальна схема не застосовується до турагентів, котрі
діють лише як посередники, й до яких застосовується підпункт (c)
частини першої Статті 79 в цілях розрахунку суми, що підлягає
оподаткуванню.
2. У цілях цієї Глави туроператори вважаються турагентами.
Стаття 307
Операції, проведені на умовах, викладених у Статті 306,
турагентом у зв'язку з поїздкою, вважаються єдиною послугою,
поставленою турагентом подорожньому.
Єдина послуга оподатковується в тій Державі-члені, в якій
турагент зареєструвався як суб'єкт підприємницької діяльності чи
має місце здійснення підприємницької діяльності, із якого турагент
здійснює поставку послуг.
Стаття 308
Базою оподаткування та ціною без урахування ПДВ згідно з
визначенням підпункту (8) Статті 226, що стосується єдиної
послуги, наданої турагентом, є маржа турагента, тобто різниця між
сукупною сумою без урахування ПДВ, що має бути сплачена
подорожнім, та фактичною собівартістю для турагента поставок
товарів або послуг, наданих іншими платниками податку, якщо ці
операції здійснюються безпосередньо на користь подорожнього.
Стаття 309
Якщо операції, доручені турагентом іншим платникам податку,
виконуються такими особами за межами Співтовариства, то поставка
послуг, здійснена турагентом, вважається посередницькою
діяльністю, звільненою від оподаткування за Статтею 153.
Якщо операції виконуються як у межах Співтовариства, так і за
його межами, може бути звільнена від оподаткування лише та частка
послуг турагента, що стосується операцій за межами Співтовариства.
Стаття 310
ПДВ, нарахований на турагента іншими платниками податку у
зв'язку з операціями, зазначеними у Статті 307, що здійснюються
безпосередньо на користь подорожнього, не підлягає віднесенню на
зменшення податкового зобов'язання чи відшкодуванню в жодній
Державі-члені.
ГЛАВА 4. Спеціальні положення для вживаних
товарів, витворів мистецтва, предметів колекціонування
та антикваріату
Секція 1. Визначення
Стаття 311
1. У цілях цієї Глави та з урахуванням інших норм
Співтовариства застосовуються такі визначення:
(1) "вживані товари" - це рухоме матеріальне майно, придатне
для подальшого користування в незмінному стані чи після ремонту,
окрім витворів мистецтва, предметів колекціонування або
антикваріату, та окрім дорогоцінних металів чи дорогоцінних
каменів, згідно з визначеннями Держав-членів;
(2) "витвори мистецтва" - це предмети, включені до переліку,
наведеного в Частині A Додатку IX;
(3) "предмети колекціонування" - це предмети, включені до
переліку, наведеного в Частині B Додатку IX;
(4) "предмети антикваріату" - це предмети, включені до
переліку, наведеного в Частині C Додатку IX;
(5) "платник податку-перепродавець" - це будь-який платник
податку, котрий, здійснюючи підприємницьку діяльність і маючи на
меті перепродаж, купує, застосовує у своїй підприємницькій
діяльності, або імпортує вживані товари, витвори мистецтва,
предмети колекціонування або антикваріату, незалежно від того, чи
діє такий платник податку на власну користь чи за дорученням іншої
особи за договором, що передбачає сплату комісії за купівлю або
продаж;
(6) "організатор продажу з публічних торгів" - це будь-який
платник податку, котрий, здійснюючи підприємницьку діяльність,
пропонує товари на продаж на публічних торгах, маючи на меті
передання їх тому, хто пропонує найвищу ціну;
(7) "принципал організатора продажу з публічних торгів" - це
будь-яка особа, котра надає товари організаторові продажу з
публічних торгів на підставі договору, що передбачає сплату
комісії за продаж.
2. Держави-члени можуть не вважати витворами мистецтва
предмети, зазначені в підпунктах (5), (6) або (7) Частини A
Додатку IX.
3. Договір, що передбачає сплату комісії за продаж, згаданий
у підпункті (7) частини 1, має передбачати виставлення
організатором продажу товарів на публічних торгах від власного
імені, але за дорученням його принципала, й передання ним товарів
від власного імені, але за дорученням його принципала особі, що
запропонувала найвищу ціну на публічних торгах.
Секція 2. Спеціальні положення для платників
податку-перепродавців
Підсекція 1. Маржинальна схема
Стаття 312
У цілях цієї Підсекції застосовуються такі визначення:
(1) "ціна продажу" - це все, що становить винагороду, що
отримується або належить до отримання платником
податку-перепродавцем від замовника чи від третьої сторони,
включаючи субсидії, безпосередньо пов'язані з операцією, податки,
мита, збори та обов'язкові платежі, й побічні витрати на кшталт
витрат на сплату комісії, пакування, транспортування й
страхування, що справляються платником податку-перепродавцем з
замовника, але за винятком сум, зазначених у Статті 79;
(2) "ціна купівлі" - це все, що становить винагороду в цілях
підпункту (1), що отримується або належить до отримання з платника
податку-перепродавця його постачальником.
Стаття 313
1. У тому, що стосується поставки вживаних товарів, витворів
мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату платниками
податку-перепродавцями, Держави-члени застосовують спеціальну
схему оподаткування маржинального прибутку, отриманого платником
податку-перепродавцем, відповідно до положень цієї Підсекції.
2. До впровадження остаточних заходів, передбачених
Статтею 402, зазначена в частині 1 цієї Статті схема не
застосовується до поставки нових транспортних засобів, що
здійснюється на умовах, викладених у підпункті (a) частини 2 та в
частині 1 Статті 138.
Стаття 314
Маржинальна схема застосовується до поставки платником
податку-перепродавцем вживаних товарів, витворів мистецтва,
предметів колекціонування або антикваріату, якщо ці предмети були
поставлені йому в межах Співтовариства однією з зазначених нижче
осіб:
(a) особою, що не є платником податку;
(b) іншим платником податку, в частині звільнення поставки
товарів таким платником податку від оподаткування за Статтею 136;
(c) іншим платником податку, в частині застосування до
поставок товарів таким іншим платником-податку звільнення малих
підприємств від оподаткування згідно зі Статтями 282-292, якщо
йдеться про засоби виробництва;
(d) іншим платником податку-перепродавцем, якщо ПДВ був
справлений з поставки товарів таким іншим платником
податку-перепродавцем за цією маржинальною схемою.
Стаття 315
Базою оподаткування у зв'язку з поставкою товарів, про які
йдеться у Статті 314, є маржинальний прибуток, отриманий
платником-податку перепродавцем, мінус сума ПДВ на маржинальний
прибуток.
Маржинальний прибуток платника податку-перепродавця дорівнює
різниці між ціною продажу, яку справляє платник
податку-перепродавець за товари, й ціною купівлі.
Стаття 316
1. Держави-члени надають платникам податку-перепродавцям
можливість обрання маржинальної схеми для таких операцій:
(a) поставки витворів мистецтва, предметів колекціонування
або антикваріату, що були імпортовані самим платником
податку-перепродавцем;
(b) поставки витворів мистецтва, поставлених платникові
податку-перепродавцеві їхніми авторами чи їхніми
правонаступниками;
(c) поставки витворів мистецтва платникові
податку-перепродавцеві платником податку, що не є платником
податку-перепродавцем, якщо до цієї поставки була застосована
знижена ставка згідно зі Статтею 103.
2. Держави-члени визначають докладні правила використання
можливості, передбаченої в частині 1, котре в будь-якому разі має
охоплювати період тривалістю не менше двох календарних років.
Стаття 317
Якщо платник податку-перепродавець користується можливістю,
передбаченою Статтею 316, то база оподаткування визначається
згідно зі Статтею 315.
У тому, що стосується поставки витворів мистецтва, предметів
колекціонування або антикваріату, що були імпортовані самим
платником податку-перепродавцем, то ціна купівлі, що береться до
розрахунку маржинального прибутку, має дорівнювати базі
оподаткування імпорту, визначеній згідно зі Статтями 85-89, плюс
ПДВ, що належить до сплати або був сплачений на імпорт.
Стаття 318
1. Для спрощення порядку справляння податку й після
консультацій із Комітетом з ПДВ, Держави-члени можуть установити,
що для певних операцій або певних категорій платників
податку-перепродавців база оподаткування в разі поставки товарів,
що підпадають під маржинальну схему, має визначатися для кожного
податкового періоду, протягом якого платник податку-перепродавець
має подавати декларацію ПДВ, передбачену Статтею 250.
Якщо така норма встановлюється згідно з першим пунктом, то
базою оподаткування при поставці товарів, до яких застосовується
така сама ставка ПДВ, є сукупний маржинальний прибуток, отриманий
платником податку-перепродавцем, мінус сума ПДВ з такої маржі.
2. Сукупний маржинальний прибуток дорівнює різниці між такими
двома сумами:
(a) сукупною вартістю поставок товарів, що підпадають під
маржинальну схему, здійснених платником податку перепродавцем
протягом податкового періоду, охопленого декларацією, тобто
сукупною сумою цін продажу;
(b) сукупною вартістю закупівель товарів, зазначених у
Статті 314, здійснених платником податку-перепродавцем протягом
податкового періоду, охопленого декларацією, тобто сукупною сумою
цін купівлі.
3. Держави-члени вживають необхідних заходів до забезпечення
того, щоб платники податку-перепродавці, зазначені в частині 1, не
отримували невиправданих переваг і не зазнавали невиправданої
шкоди.
Стаття 319
Платник податку-перепродавець може застосовувати звичайний
режим ПДВ до будь-яких поставок, що підпадають під маржинальну
схему.
Стаття 320
1. Якщо платник податку-перепродавець застосовує звичайний
режим ПДВ до поставки витвору мистецтва, предмету колекціонування
або антикваріату, що був імпортований ним самим, він має право
віднести на зменшення податкового зобов'язання з ПДВ, що належить
до сплати, ПДВ, що належить до сплати або був сплачений під час
імпорту.
Якщо платник податку-перепродавець застосовує звичайний режим
ПДВ до поставки витвору мистецтва, поставленого йому автором
витвору або його правонаступниками, чи платником податку, що не є
платником податку-перепродавцем, то він має право віднести на
зменшення податкового зобов'язання з ПДВ, що належить до сплати,
ПДВ, що належить до сплати або був сплачений у зв'язку з поставкою
йому витвору мистецтва.
2. Право на віднесення на зменшення податкового зобов'язання
виникає тоді, коли виникає податкове зобов'язання з ПДВ, належного
за поставку, стосовно якої платник податку-перепродавець зробив
вибір на користь застосування звичайного режиму ПДВ.
Стаття 321
У разі поставки вживаних товарів, витворів мистецтва,
предметів колекціонування чи антикваріату, що підпадають під
маржинальну схему, на умовах, наведених у Статтях 146, 147, 148
або 151, така поставка звільняється від оподаткування.
Стаття 322
У тому обсязі, в якому товари використовуються в цілях
поставки, що здійснюється ним і підпадає під маржинальну схему,
платник податку-перепродавець не може відносити на зменшення
податкового зобов'язання з ПДВ, який належить до сплати, такі
суми:
(a) ПДВ, що належить до сплати або був сплачений при поставці
витворів мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату, що
були імпортовані самим платником податку-перепродавцем;
(b) ПДВ, що належить до сплати або був сплачений по витворах
мистецтва, що постачалися або постачатимуться йому автором або
правонаступниками автора;
(c) ПДВ, що належить до сплати або був сплачений по витворах
мистецтва, що постачалися або постачатимуться йому платником
податку, котрий не є платником податку-перепродавцем.
Стаття 323
Платники податку не можуть відносити на зменшення податкового
зобов'язання з ПДВ, який належить до сплати, ПДВ, що належить до
сплати або був сплачений по товарах, котрі постачалися чи
постачатимуться йому платником податку-перепродавцем, якщо
поставка таких товарів платником податку-перепродавцем
здійснюється за маржинальною схемою.
Стаття 324
Якщо платник податку-перепродавець застосовує як звичайний
режим ПДВ, так і маржинальну схему, він має вести окремий облік
операцій, що підпадають під кожний із цих режимів, за правилами,
встановленими Державами-членами.
Стаття 325
Платник податку-перепродавець не може зазначати окремо у
виставлених ним рахунках ПДВ за поставки товарів, до яких він
застосовує маржинальну схему.
Підсекція 2. Перехідні положення для вживаних
транспортних засобів
Стаття 326
Держави-члени, котрі станом на 31 грудня 1992 року
застосовували інші спеціальні податкові режими, ніж маржинальна
схема, для поставки платниками податку-перепродавцями вживаних
транспортних засобів, можуть до впровадження остаточних заходів,
передбачених Статтею 402, і надалі застосовувати такі режими, якщо
вони відповідають або приведені у відповідність умовам, викладеним
у цій Підсекції.
Данії надається право впровадити податкові режими,
передбачені частиною першою.
Стаття 327
1. Зазначені нижче перехідні положення застосовуються до
поставки вживаних транспортних засобів, здійсненої платниками
податку-перепродавцями за маржинальною схемою.
2. Ці перехідні положення не застосовується до поставки нових
транспортних засобів, що здійснюється на умовах, викладених у
підпункті (a) частини 2 та в частині 1 Статті 138.
3. У цілях частини 1, "вживаними транспортними засобами"
вважаються наземні транспортні засоби, судна та літальні апарати,
зазначені в підпункті (a) Статті 2(2), якщо вони є вживаними
товарами, котрі не відповідають критеріям, установленим для нових
транспортних засобів.
Стаття 328
ПДВ, що належить до сплати за кожну поставку, зазначену у
Статті 327, дорівнює сумі ПДВ, що належала б до сплати, якби така
поставка здійснювалася за звичайним режимом ПДВ, мінус сума ПДВ,
що вважається включеною платником податку-перепродавцем до ціни
купівлі транспортного засобу.
Стаття 329
ПДВ, що вважається включеним платником податку-перепродавцем
у ціну купівлі транспортного засобу, розраховується за такою
методикою:
(a) ціною купівлі, що береться до розрахунку, є ціна купівлі
згідно з підпунктом (2) Статті 312;
(b) вважається, що до ціни купівлі, сплаченої платником
податку-перепродавцем, включений ПДВ, що належав би до сплати,
якби постачальник платника податку-перепродавця застосовував до
поставки звичайний режим ПДВ;
(c) ставкою, що приймається до розрахунку, є ставка, чинна
згідно зі Статтею 93 в Державі-члені, на території якої вважається
розташованим місце поставки платникові податку-перепродавцю,
визначене згідно зі Статтями 31 та 32.
Стаття 330
ПДВ, що належить до сплати за кожну поставку транспортного
засобу, зазначену у Статті 327(1), визначений відповідно до
Статті 328, не може бути меншим від суми ПДВ, що належала б до
сплати, якби така поставка здійснювалася за маржинальною схемою.
Держави-члени можуть вимагати, щоб маржа становила не менше 10%
ціни продажу згідно з визначенням підпункту (1) Статті 312, якщо
поставка здійснюється за маржинальною схемою.
Стаття 331
Платники податку не можуть відносити на зменшення податкового
зобов'язання з ПДВ, який належить до сплати, ПДВ, що належить до
сплати або був сплачений по вживаних транспортних засобах, котрі
постачалися йому платником податку-перепродавцем, якщо поставка
таких товарів платником податку-перепродавцем здійснюється зі
сплатою ПДВ відповідно до цих перехідних положень.
Стаття 332
Платник податку-перепродавець не може зазначати окремо у
виставлених ним рахунках ПДВ за поставки товарів, до яких він
застосовує ці перехідні положення.
Секція 3. Спеціальні положення для продажу
з публічних торгів
Стаття 333
1. Держави-члени, відповідно до положень цієї Секції, можуть
застосовувати спеціальні положення щодо оподаткування
маржинального прибутку, отриманого організатором продажу з
публічних торгів у зв'язку з поставкою вживаних товарів, витворів
мистецтва, предметів колекціонування або антикваріату таким
організатором, що діє від власного імені й за дорученням осіб,
зазначених у Статті 334, на підставі договору, що передбачає
сплату комісії з продажу цих товарів з публічних торгів.
2. Положення, наведені в частині 1, не застосовується до
поставки нових транспортних засобів, що здійснюється на умовах,
викладених у підпункті (a) частини 2 та в частині 1 Статті 138.
Стаття 334
Ці спеціальні положення застосовуються до поставок, які
здійснюються організатором продажу з публічних торгів, який діє
від власного імені за дорученням однієї з таких осіб:
(a) особи, що не є платником податку;
(b) іншого платника податку, якщо поставка товарів, котра
здійснюється таким платником податку за договором, що передбачає
сплату комісії з продажу, звільнена від податку за Статтею 136;
(c) іншого платника податку, якщо до поставки товарів таким
іншим платником податку за договором, що передбачає сплату комісії
за продаж, застосовується звільнення малих підприємств від
оподаткування згідно зі Статтями 282-292, якщо йдеться про засоби
виробництва;
(d) платника податку-перепродавця, якщо поставка товарів,
котра здійснюється таким платником податку-перепродавцем за
договором, що передбачає сплату комісії з продажу, передбачає
сплату ПДВ за маржинальною схемою.
Стаття 335
Поставка товарів платникові податку, що є організатором
продажу з публічних торгів, вважається такою, що відбувається в
місці здійснення продажу таких товарів з публічних торгів.
Стаття 336
Базою оподаткування у зв'язку з кожною поставкою товарів, про
які йдеться в цій Секції, є сукупна сума рахунків, виставлених
згідно зі Статтею 339 покупцеві організатором продажу з публічних
торгів, мінус таке:
(a) чиста сума, що була сплачена або належить до сплати
організатором продажу з публічних торгів своєму принципалові,
визначена згідно зі Статтею 337;
(b) сума ПДВ, що належить до сплати організатором продажу з
публічних торгів, у зв'язку зі здійсненою ним поставкою.
Стаття 337
Чиста сума, що була сплачена або належить до сплати
організатором продажу з публічних торгів своєму принципалові,
дорівнює різниці між аукціонною ціною товарів та сумою комісії,
отриманої організатором продажу з публічних торгів чи належною
йому від принципала за договором, що передбачає сплату комісії за
продаж.
Стаття 338
Організатори продажу з публічних торгів, котрі постачають
товари згідно з умовами, викладеними у Статтях 333 та 334, мають
зазначати у своєму обліку, на рахунках до з'ясування, таке:
(a) суми, отримані або належні від покупця товарів;
(b) суми, повернуті або належні до повернення продавцеві
товарів.
Суми, зазначені в частині першій, мають бути належно
підтверджені.
Стаття 339
Організатор продажу з публічних торгів виставляє покупцеві
рахунок із детальним зазначенням:
(a) аукціонної ціни товарів;
(b) податків, мит, зборів та обов'язкових платежів;
(c) побічних витрат на кшталт витрат на сплату комісійних,
пакування, перевезення та страхування, за які організатор
виставляє покупцеві товарів рахунок.
Рахунок, виставлений організатором продажу з публічних
торгів, не повинен містити ПДВ окремим рядком.
Стаття 340
1. Організатор продажу з публічних торгів, якому були
передані товари згідно з договором, що передбачає сплату комісії
за продаж з публічних торгів, має надати своєму принципалові звіт.
У звіті, наданому організатором продажу з публічних торгів,
має бути окремо зазначена сума операції, тобто аукціонна ціна
товарів мінус та сума комісії, отриманої організатором продажу з
публічних торгів чи належною йому від принципала.
2. Звіт, складений згідно з частиною 1, слугує рахунком, що
має бути наданий принципалом, якщо він є платником податку,
організаторові продажу з публічних торгів згідно зі Статтею 220.
Стаття 341
Держави-члени, що застосовують положення, викладені в цій
Секції, застосовують ці положення також до поставок вживаних
транспортних засобів, визначених у Статті 327(3), які здійснюються
організатором продажу з публічних торгів, що діє від власного
імені за договором, котрий передбачає сплату комісії за продаж
таких товарів з публічних торгів, за дорученням платника
податку-перепродавця, якщо такі поставки з боку такого платника
податку-перепродавця оподатковувалися б ПДВ згідно з перехідними
положеннями для вживаних транспортних засобів.
Секція 4. Заходи щодо запобігання викривленню
конкуренції та ухиленню від оподаткування
Стаття 342
Держави-члени можуть вживати заходів щодо права на віднесення
на зменшення податкового зобов'язання для забезпечення того, щоб
платники податку-перепродавці, до яких застосовуються спеціальні
положення, викладені в Секції 2, не мали невиправданих переваг або
не зазнавали невиправданої шкоди.
Стаття 343
Рада, шляхом одностайного схвалення поданої Комісією
пропозиції, може дозволити будь-які Державі-членові впровадити
спеціальні заходи з боротьби проти ухилення від оподаткування, за
якими ПДВ, що належить до сплати за маржинальною схемою, не може
бути меншим від суми ПДВ, що належала б до сплати, якби
маржинальний прибуток дорівнював певній відсотковій частці ціни
продажу.
Відсоткова частка ціни продажу фіксується з огляду на
звичайний маржинальний прибуток, що його отримують суб'єкти
підприємницької діяльності у відповідному секторі.
ГЛАВА 5. Спеціальна схема для інвестиційного золота
Секція 1. Загальні положення
Стаття 344
1. У цілях цієї Директиви та з урахуванням інших норм
Співтовариства термін "інвестиційне золото" означає:
(1) золото у вигляді зливку чи пластин вагою, прийнятою на
ринках зливків, 995-ї або вищої проби, незалежно від того, чи воно
представлене цінними паперами;
(2) золоті монети 900-ї або вищої проби, відкарбовані після
1800 року, що є або були законним засобом платежу в країні свого
походження, й зазвичай продаються за ціною, котра не перевищує
ринкову вартість золота, що міститься в монетах, більш ніж на 80%.
2. Держави-члени можуть виключати з під цієї спеціальної
схеми малі зливки або пластини вагою 1 г або менше.
3. У цілях цієї Директиви монети, зазначені в підпункті (2)
частини 1, не вважаються такими, що продаються в нумізматичних
цілях.
Стаття 345
Починаючи з 1999 року, кожна Держава-член повідомляє Комісію
до 1 липня кожного року про монети, які відповідають критеріям,
викладеним у підпункті (2) Статті 344(1), та знаходяться в обігу в
такій Державі-члені. Комісія до 1 грудня кожного року оприлюднює
вичерпний перелік таких монет у серії "C" Офіційного вісника
Європейського Союзу. Монети, включені до оприлюдненого переліку,
вважаються такими, що відповідають зазначеним критеріям протягом
року, на який оприлюднюється зазначений перелік.
Секція 2. Звільнення від ПДВ
Стаття 346
Держави-члени звільняють від ПДВ поставку, придбання в межах
Співтовариства й імпорт інвестиційного золота, включаючи
інвестиційне золото у вигляді сертифікатів алокованого або
неалокованого золота, чи золота на золотих рахунках, включаючи,
зокрема, позики золотом та свопи з використанням права власності
або права вимоги на інвестиційне золото, а також операцій з
інвестиційним золотом з використанням ф'ючерсних та форвардних
договорів, що ведуть до передання права власності або права вимоги
на інвестиційне золото.
Стаття 347
Держави-члени звільняють послуги агентів, які діють від імені
та за дорученням іншої особи, від оподаткування, якщо вони беруть
участь у постачанні інвестиційного золота своєму принципалові.
Секція 3. Можливість оподаткування
Стаття 348
Держави-члени надають платникам податку, котрі видобувають
інвестиційне золото чи перетворюють золото на інвестиційне золото,
право зробити вибір на користь оподаткування поставок
інвестиційного золота іншому платникові податку, котрі в іншому
випадку були б звільнені від оподаткування за Статтею 346.
Стаття 349
1. Держави-члени можуть дозволяти платникам податку, котрі
під час своєї підприємницької діяльності зазвичай постачають
золото в промислових цілях, робити вибір на користь оподаткування
поставок золотих зливків чи пластин, зазначених у підпункті (1)
частини 1 Статті 344, іншому платникові податку, котрі в іншому
випадку були б звільнені від оподаткування за Статтею 346.
2. Держави-члени можуть обмежити обсяг права на таку
можливість, передбаченого частиною 1.
Стаття 350
Якщо постачальник скористався з права на оподаткування,
передбаченого Статтями 348 та 349, Держави-члени надають агентові
можливість оподаткування послуг, зазначених у Статті 347.
Стаття 351
Держави-члени визначають докладні правила використання
можливостей, передбачених цією Секцією, й відповідно інформують
Комісію.
Секція 4. Операції на регульованому ринку
золотих зливків
Стаття 352
Кожна Держава-член, після консультацій із Комітетом з ПДВ,
може оподатковувати ПДВ конкретні операції, пов'язані з
інвестиційним золотом, що відбуваються в такій Державі-члені між
платниками податку, що є учасниками ринку золотих зливків,
регульованого відповідною Державою-членом, або між таким платником
податку й іншим платником податку, котрий не є учасником такого
ринку. Водночас, Держава-член не може оподатковувати ПДВ поставки,
які здійснюються згідно з умовами, передбаченими Статтею 138 або
встановленими для експорту інвестиційного золота.
Стаття 353
Держави-члени, котрі згідно зі Статтею 352 оподатковують
операції між платниками податку, що є учасниками регульованого
ринку золотих зливків, надають дозвіл на призупинення справляння
податку та звільняють платників податку від дотримання вимог до
обліку в тому, що стосується ПДВ.
Секція 5. Особливі права та обов'язки торгівців
інвестиційним золотом
Стаття 354
Якщо подальша поставка інвестиційного золота підлягає
звільненню від оподаткування згідно з цією Главою, то платник
податку має право на віднесення на зменшення податкового
зобов'язання;
(a) ПДВ, належного чи сплаченого у зв'язку з інвестиційним
золотом, поставленим йому особою, що скористалася з можливості,
передбаченої Статтями 348 та 349, чи поставленим йому згідно з
Секцією 4;
(b) ПДВ, належного або сплаченого у зв'язку з поставкою йому
або у зв'язку з придбанням ним у межах Співтовариства чи
здійсненим ним імпортом золота, котре не є інвестиційним золотом,
що потім було перетворене ним або за його дорученням на
інвестиційне золото;
(c) ПДВ, належного або сплаченого у зв'язку з наданими йому
послугами, що полягають у зміні форми, ваги чи проби золота,
включаючи інвестиційне золото.
Стаття 355
Платники податку, котрі виробляють інвестиційне золото чи
перетворюють золото на інвестиційне золото, мають право на
віднесення на зменшення податкового зобов'язання ПДВ, належного
або сплаченого ними у зв'язку з постачанням, придбанням у межах
Співтовариства чи імпортом товарів або послуг, пов'язаних із
виробництвом або перетворенням такого золота так, ніби подальша
поставка золота, звільненого від оподаткування за Статтею 346,
оподатковується.
Стаття 356
1. Держави-члени забезпечують ведення торгівцями
інвестиційним золотом, як мінімум, обліку всіх суттєвих операцій з
інвестиційним золотом і зберігання документів, що дозволяють
ідентифікувати замовників за такими операціями. Торгівці
зберігають відомості, передбачені першим пунктом протягом
принаймні п'яти років.
2. Держави-члени можуть приймати еквівалентні зобов'язання,
передбачені заходами, впровадженими згідно з іншим законодавством
Співтовариства, на зразок Директиви 2005/60/ЄС Європейського
Парламенту та Ради ( 994_774 ) від 26 жовтня 2005 року про
запобігання використанню фінансової системи для відмивання грошей
і фінансування терористичної діяльності(11), як такі, що
відповідають вимогам частини 1.
--------------- (11) OB L 309, 25.11.2005, С. 15.
3. Держави-члени можуть установлювати суворіші вимоги,
зокрема в тому, що стосується ведення спеціальної реєстрації чи
спеціального обліку.
ГЛАВА 6. Спеціальна схема для платників
податку, що не мають постійного місця здійснення
підприємницької діяльності, що постачають
послуги в електронній формі особам,
що не є платниками податку
Секція 1. Загальні положення
Стаття 357
Ця Глава застосовується до 31 грудня 2006 року.
Стаття 358
У цілях цієї Глави та з урахуванням інших норм Співтовариства
застосовуються такі визначення:
(1) "платник податку, що не має постійного місця здійснення
підприємницької діяльності" - платник податку, який не заснував
свою підприємницьку діяльність на території Співтовариства й не
має в ньому фіксованого місця здійснення підприємницької
діяльності, та не підлягає ідентифікації за Статтею 214 з інших
міркувань;
(2) "електронні послуги" та "послуги, що постачаються в
електронній формі" - це послуги, зазначені в пункті (k)
Статті 56(1);
(3) "Держава-член ідентифікації" - це Держава-член, з якою
платник податку, що не має постійного місця здійснення
підприємницької діяльності, зв'язується в разі початку своєї
діяльності як платника податку на території Співтовариства згідно
з положеннями цієї Глави;
(4) "Держава-член споживання" - це Держава-член, у якій, як
вважається згідно зі Статтею 57, відбувається поставка електронних
послуг;
(5) "Декларація ПДВ" - це звіт, що містить інформацію,
необхідну для визначення суми ПДВ, належної до сплати в кожній
Державі-члені.
Секція 2. Спеціальна схема для послуг,
що постачаються в електронній формі
Стаття 359
Держави-члени дозволяють будь-якому платникові податку,
котрий не має постійного місця здійснення підприємницької
діяльності, що постачає електронні послуги особі, що не є
платником податку, котра є резидентом у Державі-члені чи має в
Державі-члені місце постійного або звичайного проживання,
користуватися цією спеціальною схемою. Ця схема застосовується до
всіх електронних послуг, що постачаються у Співтоваристві.
Стаття 360
Платник податку, що не має постійного місця здійснення
підприємницької діяльності, заявляє Державі-членові ідентифікації
про початок або припинення своєї діяльності як платника податку,
або зміну характеру цієї діяльності у спосіб, що більше не
задовольняє умовам використання цієї спеціальної схеми. Він подає
таку інформацію електронними засобами.
Стаття 361
1. Інформація, що її має подати Державі-членові ідентифікації
платник податку, що не має постійного місця здійснення
підприємницької діяльності, починаючи діяльність, що підлягає
оподаткуванню, включає в себе такі відомості:
(a) ім'я;
(b) поштову адресу;
(c) електронні адреси, включаючи сайти;
(d) національний податковий номер, якщо такий є;
(e) заяву про те, що такий платник податку не є
ідентифікованим у Співтоваристві в цілях ПДВ.
2. Платник податку, що не має постійного місця здійснення
підприємницької діяльності, повідомляє Державу-члена ідентифікації
про всі зміни в наданих відомостях.
Стаття 362
Держава-член ідентифікації надає платникові податку, що не
має постійного місця здійснення підприємницької діяльності,
індивідуальний ідентифікаційний номер ПДВ й повідомляє йому цей
номер електронними засобами. На основі інформації, використаної
для такої ідентифікації, Держави-члени споживання можуть вдаватися
до використання власних ідентифікаційних систем.
Стаття 363
Держава-член ідентифікації вилучає платника податку, що не
має постійного місця здійснення підприємницької діяльності, з
ідентифікаційного реєстру в таких випадках;
(a) якщо вона повідомить Державу-члена про те, що вона більше
не постачає послуги в електронній формі;
(b) якщо можна з інших підстав вважати, що її діяльність,
котра підлягає оподаткуванню, припинилась;
(c) якщо вона більше не відповідає умовам, передбаченим для
використання цієї спеціальної схеми;
(d) якщо вона регулярно не дотримується правил, передбачених
для цієї спеціальної схеми.
Стаття 364
Платник податку, що не має постійного місця здійснення
підприємницької діяльності, подає електронними засобами
Державі-членові ідентифікації декларацію ПДВ за кожний календарний
квартал незалежно від того, чи здійснювалися поставки послуг в
електронній формі. Декларація ПДВ подається протягом 20 днів від
кінця податкового періоду, якого стосується декларація.
Стаття 365
У декларації ПДВ зазначається ідентифікаційний номер і, в
розрізі Держав-членів споживання, в яких ПДВ належить до сплати,
сукупна вартість наданих в електронній формі послуг без урахування
ПДВ, що постачалися протягом податкового періоду, й сукупна сума
відповідного ПДВ. У декларації мають також бути зазначені чинні
ставки ПДВ й сукупна сума ПДВ, що належить до сплати.
Стаття 366
1. Декларація ПДВ подається в євро.
Держави-члени, що не перейшли на євро, можуть вимагати
подання декларації ПДВ у своїх національних валютах. Якщо поставка
здійснювалася в інших валютах, то платник податку, що не має
постійного місця здійснення підприємницької діяльності,
використовує для заповнення декларації ПДВ курс обміну, чинний в
останній день податкового періоду.
2. Конвертація здійснюється шляхом застосування курсів
обміну, оприлюднених Європейським центральним банком на
відповідний день, або, за відсутності публікації за такий день,
станом на наступний день публікації.
Стаття 367
Платник податку, що не має постійного місця здійснення
підприємницької діяльності, сплачує ПДВ, під час подання
декларації ПДВ.
Платіж здійснюється на банківський рахунок в євро, визначений
Державою-членом ідентифікації. Держави-члени, що не перейшли на
євро, можуть вимагати здійснення платежу на банківський рахунок у
своїх національних валютах.
Стаття 368
Платник податку, що не має постійного місця здійснення
підприємницької діяльності, який використовує цю спеціальну схему,
не може відносити ПДВ на зменшення податкового зобов'язання згідно
зі Статтею 168 цієї Директиви. Незважаючи на положення Статті 1(1)
Директиви 86/560/ЄЕС ( 994_365 ), зазначеному платникові податку
виплачується відшкодування згідно з зазначеною Директивою. До
відшкодувань, що стосуються електронних послуг, які охоплені цією
спеціальною схемою, не застосовуються частини 2 та 3 Статті 2, й
частина 2 Статті 4 Директиви 86/560/ЄЕС.
Стаття 369
1. Платник податку, що не має постійного місця здійснення
підприємницької діяльності, веде облік операцій, що підпадають під
цю спеціальну схему. Відповідні облікові записи мають бути
достатньо докладними для того, щоб надати податковим органам
Держави-члена споживання перевірити правильність декларації ПДВ.
2. Записи, згадані в частині 1, надаються в електронній формі
на вимогу Держави-члена ідентифікації та Держави-члена споживання.
Ці записи мають зберігатися протягом десяти років від кінця
року, протягом якого було проведено операцію.
РОЗДІЛ XIII. ВІДСТУПИ
ГЛАВА 1. Відступи, що застосовуються
до ухвалення остаточних заходів
Секція 1. Відступи для Держав, що були членами
Співтовариства станом на 1 січня 1978 року
Стаття 370
Держави-члени, котрі станом на 1 січня 1978 року
оподатковували операції, зазначені в Частині A Додатку X, можуть і
надалі оподатковувати такі операції.
Стаття 371
Держави-члени, котрі станом на 1 січня 1978 року звільняли
від оподаткування операції, зазначені в Частині B Додатку X,
можуть і надалі звільняти від оподаткування ці операції на умовах,
чинних у Державі-члені станом на зазначену дату.
Стаття 372
Держави-члени, котрі станом на 1 січня 1978 року
застосовували положення, що відступали від принципу негайного
віднесення на зменшення податкового зобов'язання, передбаченого
частиною першою Статті 179, можуть і надалі застосовувати такі
положення.
Стаття 373
Держави-члени, котрі станом на 1 січня 1978 року
застосовували положення, що відступали від Статті 28 або від
підпункту (c) частини першої Статті 79, можуть і надалі
застосовувати такі положення.
Стаття 374
На відступ від Статей 169 та 309, Держави-члени, котрі станом
на 1 січня 1978 року звільняли від оподаткування послуги
турагентів, зазначені у Статті 309, без можливості віднесення на
зменшення податкового зобов'язання ПДВ, сплаченого на попередньому
етапі, можуть і надалі звільняти від оподаткування ці послуги. Цей
відступ застосовується також до турагентів, що діють від імені та
за дорученням подорожнього.
Секція 2. Відступи для Держав, що вступили
до Співтовариства після 1 січня 1978 року
Стаття 375
Греція може й надалі звільняти від оподаткування операції,
зазначені в підпунктах (2), (8), (9), (11) та (12) Частини B
Додатку X, на умовах, що були чинними в цій Державі-члені станом
1 січня 1987 року.
Стаття 376
Іспанія може й надалі звільняти від оподаткування поставку
послуг, наданих авторами, зазначені в підпункті (2) Частини B
Додатку X, та операції, зазначені в підпунктах (11) та (12)
Частини B Додатку X, на умовах, що були чинними в цій
Державі-члені станом 1 січня 1993 року.
Стаття 377
Португалія може й надалі звільняти від оподаткування
операції, зазначені в підпунктах (2), (4), (7), (9), (10) та (13)
Частини B Додатку X, на умовах, що були чинними в цій
Державі-члені станом 1 січня 1989 року.
Стаття 378
1. Австрія може й надалі оподатковувати операції, зазначені в
підпункті (2) Частини A Додатку X.
2. Доти, доки аналогічні звільнення застосовуються в
будь-яких інших Державах-членах, що були членами Співтовариства
станом на 31 грудня 1994 року, Австрія може й надалі звільняти від
оподаткування зазначені нижче операції на умовах, що були чинними
в такій Державі-члені станом на дату її вступу:
(a) операції, зазначені в підпунктах (5) та (9) Частини B
Додатку X;
(b) з можливістю віднесення на зменшення податкового
зобов'язання ПДВ, сплаченого на попередньому етапі, всі складові
міжнародних пасажирських перевезень повітряним, морським або
внутрішнім водним транспортом, окрім пасажирських перевезень на
Боденському озері.
Стаття 379
1. Фінляндія може й надалі оподатковувати операції, зазначені
в підпункті (2) Частини A Додатку X доти, доки аналогічні операції
оподатковуються в будь-яких інших Державах-членах, що були членами
Співтовариства станом на 31 грудня 1994 року.
2. Фінляндія може й надалі звільняти від оподаткування
поставку послуг, наданих авторами, митцями та акторами, зазначені
в підпункті (2) Частини B Додатку X, та операції, зазначені в
підпунктах (5), (9) та (10) Частини B Додатку X, на умовах, що
були чинними в цій Державі-члені станом на дату її вступу, доти,
доки такі самі звільнення застосовуються в будь-якій із
Держав-членів, що були членами Співтовариства станом на
31 грудня 1994 року.
Стаття 380
Швеція може й надалі звільняти від оподаткування поставку
послуг, наданих авторами, митцями та акторами, зазначені в
підпункті (2) Частини B Додатку X, та операції, зазначені в
підпунктах (1), (9) та (10) Частини B Додатку X, на умовах, що
були чинними в цій Державі-члені станом на дату її вступу, доти,
доки такі самі звільнення застосовуються в будь-якій із
Держав-членів, що були членами Співтовариства станом на
31 грудня 1994 року.
Стаття 381
Чеська Республіка може й надалі звільняти від оподаткування
міжнародні пасажирські перевезення, зазначені в підпункті (10)
Частини B Додатку X, на умовах, що були чинними в цій
Державі-члені станом на дату її вступу, доти, доки такі самі
звільнення застосовуються в будь-якій із Держав-членів, що були
членами Співтовариства станом на 30 квітня 2004 року.
Стаття 382
Естонія може й надалі звільняти від оподаткування міжнародні
пасажирські перевезення, зазначені в підпункті (10) Частини B
Додатку X, на умовах, що були чинними в цій Державі-члені станом
на дату її вступу, доти, доки такі самі звільнення застосовуються
в будь-якій із Держав-членів, що були членами Співтовариства
станом на 30 квітня 2004 року.
Стаття 383
Кіпр може й надалі звільняти від оподаткування зазначені
нижче операції на умовах, що були чинними в цій Державі-члені
станом на дату її вступу:
(a) поставка земель забудови, передбачене підпунктом (9)
Частини B Додатку X, до 31 грудня 2007 року;
(b) міжнародні пасажирські перевезення, зазначені в
підпункті (10) Частини B Додатку X, доти, доки таке саме
звільнення застосовується в будь-якій із Держав-членів, що були
членами Співтовариства станом на 30 квітня 2004 року.
Стаття 384
Доти, доки аналогічні звільнення застосовуються в будь-яких
інших Державах-членах, що були членами Співтовариства станом на
30 квітня 2004 року, Латвія може й надалі звільняти від
оподаткування зазначені нижче операції на умовах, що були чинними
в такій Державі-члені станом на дату її вступу:
(a) поставку послуг, наданих авторами, митцями та акторами,
зазначені в підпункті (2) Частини B Додатку X;
(b) міжнародні пасажирські перевезення, зазначені в
підпункті (10) Частини B Додатку X.
Стаття 385
Литва може й надалі звільняти від оподаткування міжнародні
пасажирські перевезення, зазначені в підпункті (10) Частини B
Додатку X, на умовах, що були чинними в цій Державі-члені станом
на дату її вступу, доти, доки такі самі звільнення застосовуються
в будь-якій із Держав-членів, що були членами Співтовариства
станом на 30 квітня 2004 року.
Стаття 386
Угорщина може й надалі звільняти від оподаткування міжнародні
пасажирські перевезення, зазначені в підпункті (10) Частини B
Додатку X, на умовах, що були чинними в цій Державі-члені станом
на дату її вступу, доти, доки такі самі звільнення застосовуються
в будь-якій із Держав-членів, що були членами Співтовариства
станом на 30 квітня 2004 року.
Стаття 387
Доти, доки аналогічні звільнення застосовуються в будь-яких
інших Державах-членах, що були членами Співтовариства станом на
30 квітня 2004 року, Мальта може й надалі звільняти від
оподаткування зазначені нижче операції на умовах, що були чинними
в такій Державі-члені станом на дату її вступу:
(a) без можливості віднесення ПДВ, сплаченого на попередньому
етапі, на зменшення податкового зобов'язання, постачання води
органом, що регулюється публічним правом, як зазначено в
підпункті (8) Частини B Додатку X;
(b) без можливості віднесення ПДВ, сплаченого на попередньому
етапі, на зменшення податкового зобов'язання, поставка будівель та
земель забудови, що зазначені в підпункті (9) Частини B Додатку X;
(c) без можливості віднесення ПДВ, сплаченого на попередньому
етапі, на зменшення податкового зобов'язання, внутрішні
пасажирські перевезення, міжнародні пасажирські перевезення та
внутрішні міжострівні морські пасажирські перевезення, зазначені в
підпункті (10) Частини B Додатку X.
Стаття 388
Польща може й надалі звільняти від оподаткування міжнародні
пасажирські перевезення, зазначені в підпункті (10) Частини B
Додатку X, на умовах, що були чинними в цій Державі-члені станом
на дату її вступу, доти, доки такі самі звільнення застосовуються
в будь-якій із Держав-членів, що були членами Співтовариства
станом на 30 квітня 2004 року.
Стаття 389
Словенія може й надалі звільняти від оподаткування міжнародні
пасажирські перевезення, зазначені в підпункті (10) Частини B
Додатку X, на умовах, що були чинними в цій Державі-члені станом
на дату її вступу, доти, доки такі самі звільнення застосовуються
в будь-якій із Держав-членів, що були членами Співтовариства
станом на 30 квітня 2004 року.
Стаття 390
Словаччина може й надалі звільняти від оподаткування
міжнародні пасажирські перевезення, зазначені в підпункті (10)
Частини B Додатку X, на умовах, що були чинними в цій
Державі-члені станом на дату її вступу, доти, доки такі самі
звільнення застосовуються в будь-якій із Держав-членів, що були
членами Співтовариства станом на 30 квітня 2004 року.
Секція 3. Норми, спільні для Секцій 1 і 2
Стаття 391
Держави-члени, котрі звільняють від оподаткування операції,
зазначені у Статтях 371, 375, 376 або 377, Статті 378(2),
Статті 379(2) або Статтях 380-390, можуть надавати платникам
податку право на оподаткування таких операцій.
Стаття 392
Держави-члени можуть установити, що у випадку поставки
будівель або земель забудови, придбаних для перепродажу платником
податку, для якої ПДВ на купівлю не підлягав віднесенню на
зменшення податкового зобов'язання, базою оподаткування є різниця
між ціною продажу та ціною купівлі.
Стаття 393
1. Маючи на меті спрощення переходу до остаточних заходів,
передбачених у Статті 402, Рада, на підставі звіту Комісії,
вивчить ситуацію щодо відступів, передбачених у Секціях 1 і 2 та,
діючи згідно зі Статтею 93 Договору ( 994_017 ), ухвалить рішення
про доцільність скасування будь-яких або всіх відступів,
зазначених там.
2. На підставі остаточних заходів пасажирські перевезення
оподатковуються в Державі-члені відправлення у стосунку до тієї
частини подорожі, що відбувається в межах Співтовариства, згідно з
докладними правилами, що мають бути встановлені Радою, котра
діятиме згідно зі Статтею 93 Договору ( 994_017 ).
ГЛАВА 2. Відступи, що підлягають затвердженню
Секція 1. Заходи зі спрощення
та заходи з запобігання ухиленню від оподаткування
й уникненню оподаткування
Стаття 394
Держави-члени, котрі станом на 1 січня 1977 року
застосовували спеціальні заходи щодо спрощення порядку справляння
ПДВ або запобігання певним формам ухилення від оподаткування чи
уникнення оподаткування, можуть зберегти їх, якщо вони надали
відповідне повідомлення Комісії до 1 січня 1978 року, а такі
заходи зі спрощення відповідають критерієві, наведеному в другому
підпункті Статті 395(1).
Стаття 395
1. Рада, шляхом одностайного схвалення поданої Комісією
пропозиції, може дозволити будь-якій Державі-членові впровадити
спеціальні заходи на відступ від положень цієї Директиви для
спрощення порядку справляння ПДВ або запобігання певним формам
ухилення від оподаткування чи уникнення оподаткування.
Заходи, спрямовані на спрощення порядку справляння ПДВ,
можуть справляти лише несуттєвий вплив на сукупну суму податкових
надходжень Держави-члена, що збираються на етапі кінцевого
споживання.
2. Держава-член, що бажає впровадити захід, передбачений
частиною 1, надсилає відповідну заяву Комісії й надає їй усю
необхідну інформацію. Якщо Комісія вважає, що в неї немає всієї
необхідної інформації, вона зв'язується з відповідною
Державою-членом протягом двох місяців від отримання заяви й
зазначає, яка саме додаткова інформація їй потрібна.
Після отримання Комісією всієї інформації, яку вона вважає за
необхідну для оцінки запиту, вона протягом одного місяця надає
відповідне повідомлення Державі-членові, що звернулася з заявою,
та передає її запит мовою оригіналу іншим Державам-членам.
3. Упродовж трьох місяців від надання повідомлення,
передбаченого другим пунктом частини 2, Комісія подає Раді або
відповідну пропозицію, або, якщо вона заперечує проти заявленого
відступу, повідомлення із викладенням своїх заперечень.
4. Процедура, описана в частинах 2 та 3, має в будь-якому
разі бути завершена впродовж восьми місяців від отримання Комісією
заяви.
Секція 2. Міжнародні угоди
Стаття 396
1. Рада, шляхом одностайного схвалення поданої Комісією
пропозиції, може дозволити будь-якій Державі-членові укласти з
третьою країною або міжнародною організацією угоду, що може
містити відступи від цієї Директиви.
2. Держава-член, що бажає укласти угоду, передбачену частиною
1, надсилає відповідну заяву Комісії й надає їй усю необхідну
інформацію. Якщо Комісія вважає, що в неї немає всієї необхідної
інформації, вона зв'язується з відповідною Державою-членом
протягом двох місяців від отримання заяви й зазначає, яка саме
додаткова інформація їй потрібна.
Після отримання Комісією всієї інформації, яку вона вважає за
необхідну для оцінки запиту, вона протягом одного місяця надає
відповідне повідомлення Державі-членові, що звернулася з заявою,
та передає її запит мовою оригіналу іншим Державам-членам.
3. Упродовж трьох місяців від надання повідомлення,
передбаченого другим пунктом частини 2, Комісія подає Раді або
відповідну пропозицію, або, якщо вона заперечує проти заявленого
відступу, повідомлення із викладенням своїх заперечень.
4. Процедура, описана в частинах 2 та 3, має в будь-якому
разі бути завершена впродовж восьми місяців від отримання Комісією
заяви.
РОЗДІЛ XIV. РІЗНЕ
ГЛАВА 1. Впроваджувальні заходи
Стаття 397
Рада, шляхом одностайного схвалення поданої Комісією
пропозиції, впроваджує заходи, необхідні для впровадження цієї
Директиви.
ГЛАВА 2. Комітет з ПДВ
Стаття 398
1. Утворюється консультативний комітет з податку на додану
вартість, що надалі йменується "Комітет з ПДВ".
2. Комітет з ПДВ складається з представників Держав-членів та
Комісії.
Головою Комітету є представник Комісії.
Секретарські послуги для Комітету надаються Комісією.
3. Комітет з ПДВ ухвалює власний регламент.
4. Окрім пунктів, що є предметом консультацій за цією
Директивою, Комітет з ПДВ вивчає питання, підняті його головою, за
власною ініціативою або на прохання представника Держави-члена, що
стосується застосування норм Співтовариства з питань ПДВ.
ГЛАВА 3. Курси конвертації
Стаття 399
З урахуванням обмежень, накладених будь-якими іншими
конкретними положеннями, еквіваленти сум євро в національній
валюті, передбачені цією Директивою, визначаються за курсом
конвертації в євро, чинним станом на 1 січня 1999 року.
Держави-члени, котрі вступили до Європейського Союзу після
зазначеної дати й не перейшли на євро як на єдину валюту,
використовують курс євро, чинний станом на дату їхнього вступу.
Стаття 400
Під час конвертації сум, передбачених у Статті 399 в
національні валюти, Держави-члени можуть коригувати суми, отримані
внаслідок конвертації, у бік збільшення або зменшення не більш ніж
на 10%.
ГЛАВА 4. Інші податки, збори та обов'язкові платежі
Стаття 401
Без обмеження інших норм законодавства Співтовариства, ця
Директива не забороняє Державам-членам зберігати або впроваджувати
податки на договори страхування, податки на парі та гральний
бізнес, акцизні збори, гербові збори або, загалом, будь-які
податки, збори чи обов'язкові платежі, що не можуть бути
охарактеризовані як податки з обороту, якщо збирання таких
податків, зборів або обов'язкових платежів не призводить до
виникнення формальностей, пов'язаних із перетином кордонів у
торгівлі між Державами-членами.
РОЗДІЛ XV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
ГЛАВА 1. Перехідні положення щодо оподаткування
торгівлі між Державами-членами
Стаття 402
1. Передбачені в цій Директиві заходи з оподаткування
торгівлі між Державами-членами є перехідними й підлягають заміні
на остаточні заходи, визначені на засадах оподаткування в
Державі-члені походження поставок товарів або послуг.
2. Дійшовши після вивчення звіту, згаданого у Статті 404,
висновку про виконання умов переходу до остаточних заходів. Рада,
діючи згідно зі Статтею 93 Договору ( 994_017 ), ухвалює норми,
необхідні для набрання чинності остаточними заходами та їхньої
дії.
Стаття 403
Рада, діючи згідно зі Статтею 93 Договору ( 994_017 ),
ухвалює Директиви, що відповідають меті доповнення спільної
системи ПДВ та, зокрема, поступового обмеження чи скасування
відступів від зазначеної системи.
Стаття 404
Раз на чотири роки, починаючи від ухвалення цієї Директиви,
Комісія подає Європейському Парламентові та Раді складений на
підставі отриманої від Держав-членів інформації звіт про
функціонування спільної системи ПДВ в Державах-членах і, зокрема,
про функціонування перехідних положень щодо оподаткування торгівлі
між Державами-членами. Цей звіт супроводжується, за потреби,
пропозиціями з приводу остаточних заходів.
ГЛАВА 2. Перехідні заходи, чинні в контексті
вступу в Європейський Союз
Стаття 405
У цілях цієї Глави застосовуються такі визначення:
(1) "Співтовариство" - це територія Співтовариства, визначена
в підпункті (1) Статті 5, до вступу нових Держав-членів;
(2) "нові Держави-члени" - це територія Держав-членів, що
вступили в Європейський Союз після 1 січня 1995 року, згідно з
визначеннями, поданими для кожної з цих Держав-членів у
підпункті (2) Статті 5;
(3) "розширене Співтовариство" - це територія Співтовариства,
визначена в підпункті (1) Статті 5, після вступу нових
Держав-членів;
Стаття 406
Положення, чинні на час оформлення товарів у режимі
тимчасового ввезення з повним звільненням від імпортного мита або
за одним із режимів чи однією з ситуацій, передбачених
Статтею 156, або за подібними режимами чи ситуаціями в одній із
нових Держав-членів, діють і надалі доти, доки ці товари не будуть
виведені з-під цих режимів або ситуацій після дати вступу, якщо
виконані такі умови:
(a) товари надійшли у Співтовариство або в одну з нових
Держав-членів до дати вступу;
(b) після ввезення у Співтовариство або в одну з нових
Держав-членів товари були оформлені в ці режими або ситуації;
(c) товари не вийшли з-під цих режимів або ситуацій до дати
вступу.
Стаття 407
Положення, чинні на час оформлення товарів у митні режими
транзиту, діють і надалі доти, доки ці товари не будуть виведені
з-під цих режимів після дати вступу, якщо виконані такі умови:
(a) товари були оформлені до дати вступу в митні режими
транзиту;
(b) товари не вийшли з-під цих режимів або ситуацій до дати
вступу.
Стаття 408
1. Зазначене нижче вважається імпортом товарів, якщо
доведено, що товари були у вільному обігу в одній із нових
Держав-членів або у Співтоваристві:
(a) виведення, в тому числі неправомірне, товарів з-під дії
режиму тимчасового ввезення, в який вони були розміщені до дати
вступу згідно з умовами, наведеними у Статті 406;
(b) виведення, в тому числі неправомірне, товарів з-під дії
одного з режимів або однієї з ситуацій, передбачених Статтею 156,
або з-під дії подібних режимів або ситуацій, в які їх було
розміщено до дати вступу згідно з умовами, наведеними у
Статті 406;
(c) припинення дії одного з режимів, зазначених у Статті 407,
що діяв до дати вступу на території однієї з нових Держав-членів,
у цілях поставки товарів за винагороду, здійсненої до зазначеної
дати на території такої Держави-члена платником податку, що діяв
як такий;
(d) будь-яке правопорушення чи злочин, скоєні під час дії
режимів митного транзиту, започаткованих на умовах, зазначених у
підпункті (c).
2. Окрім випадку, передбаченого частиною 1, використання
платником податку чи особою, що не є платником податку, після дати
вступу на території Держави-члена товарів, поставлених їй до дати
вступу, на територію Співтовариства або однієї з нових
Держав-членів вважається імпортом товарів, якщо дотримані такі
умови:
(a) поставку таких товарів було звільнено від оподаткування
чи могло б бути звільнено від нього чи то за підпунктами (a) та
(b) частини 1 Статті 146, чи то за іншою нормою в новій
Державі-члені;
(b) товари не були імпортовані в одну з нових Держав-членів
або у Співтовариство до дати вступу.
Стаття 409
У випадках, зазначених у Статті 408(1), місцем імпорту за
визначенням Статті 61 є Держава-член, на чиїй території товари
виходять з-під режимів або ситуацій, у які вони були оформлені до
дати вступу.
Стаття 410
1. На відступ від Статті 71, імпорт товарів згідно з
визначенням Статті 408 припиняється без настання факту виникнення
податкового зобов'язання в разі дотримання однієї з таких умов:
(a) імпортовані товари пересилаються або перевозяться за межі
розширеного Співтовариства;
(b) імпортовані товари згідно з визначенням Статті 408(1)(a)
не є транспортними засобами та пересилаються або перевозяться в
Державу-члена, з якої їх було вивезено, та особі, котра їх
вивезла;
(c) імпортовані товари за визначенням Статті 408(1)(a) є
транспортними засобами, що були придбані або імпортовані до дати
вступу згідно з загальними умовами оподаткування, що були чинними
на внутрішньому ринку однієї з нових Держав-членів або однієї з
Держав-членів Співтовариства, або які не підлягали у зв'язку з
експортом ніякому звільненню від ПДВ чи відшкодуванню ПДВ.
2. Умова, зазначена в пункті 1(c), вважається дотриманою в
таких випадках:
(a) якщо дата першого введення в експлуатацію транспортного
засобу мала місце більш ніж за вісім років до вступу в
Європейський Союз;
(b) якщо сума податку, належного в разі імпорту, є незначною.
ГЛАВА 3. Перенесення в законодавство
та набрання чинності
Стаття 411
1. Директива 67/227/ЄЕС ( 994_201 ) та Директива 77/388/ЄЕС
втрачають свою чинність без обмеження обов'язків Держав-членів
щодо часових лімітів перенесення цих Директив у національне
законодавство та їхнього впровадження, зазначених у Частині B
Додатку XI.
2. Посилання на Директиви, що втратили чинність, вважаються
посиланнями на цю Директиву й мають розглядатися відповідно до
кореляційної таблиці, поданої в Додатку XII.
Стаття 412
1. Держави-члени вводять у дію закони, нормативні документи
та адміністративні положення, необхідні для виконання Статті 2(3),
Статті 44, Статті 59(1), Статті 399 та підпункту (18) Додатку III,
з 1 січня 2008 року. Вони негайно доводять до відома Комісії текст
таких положень та таблицю кореляції між цими положеннями та цією
Директивою.
При ухваленні таких положень вони повинні містити посилання
на цю Директиву або супроводжуватися таким посиланням під час
свого офіційного оприлюднення. Держави члени визначають, як саме
робитиметься це посилання.
2. Держави-члени доводять до відома Комісії текст основних
положень національного законодавства, ухваленого ними в галузі, що
регулюється цією Директивою.
Стаття 413
Ця Директива набирає чинності з 1 січня 2007 року.
Стаття 414
Ця Директива адресована Державам-членам.
Вчинено в Брюсселі, 28 листопада 2006 року.
Від імені Ради
Президент E.HEINALUOMA

ДОДАТОК I. Перелік видів діяльності,
зазначених у третьому пункті Статті 13(1)
(1) Телекомунікаційні послуги;
(2) постачання води, газу, електроенергії та теплової
енергії;
(3) транспортування товарів;
(4) послуги портів та аеропортів;
(5) пасажирський транспорт;
(6) поставка нових товарів, виготовлених для продажу;
(7) операції з сільськогосподарською продукцією, котрі
здійснюються агентствами з інтервенцій на ринку
сільськогосподарських продуктів згідно з Регламентами про спільну
організацію ринків такої продукції;
(8) організація торговельних ярмарків та виставок;
(9) складське зберігання;
(10) діяльність комерційних рекламних організацій;
(11) діяльність турагентів;
(12) діяльність магазинів для персоналу, кооперативів,
промислових їдалень та подібних установ;
(13) діяльність органів радіо та телевізійного мовлення, якщо
вони не звільнені від оподаткування згідно зі Статтею 132(1)(q).

ДОДАТОК II. Індикативний перелік послуг,
що постачаються електронними засобами, які зазначено
в пункті (k) Статті 56(1)

(1) Надання сайтів, веб-хостинг, віддалена підтримка програм
та обладнання;
(2) постачання та оновлення програмного забезпечення;
(3) поставка зображень, тексту та інформації, й надання
доступу до баз даних;
(4) поставка музики, фільмів та ігор, включаючи азартні ігри,
а також політичні, культурні, мистецькі, спортивні, наукові й
розважальні передачі та заходи;
(5) дистанційне викладання.

ДОДАТОК III. Перелік поставок товарів і послуг,
до яких можуть застосовуватися знижені ставки,
передбачені Статтею 98

(1) Харчові продукти (в тому числі напої, за винятком
алкогольних напоїв) для споживання людьми та тваринами; живі
тварини, насіння, рослини та інгредієнти, зазвичай призначені для
приготування харчових продуктів; продукція, що зазвичай
використовується як доповнення до харчових продуктів або як
замінник харчових продуктів;
(2) водопостачання;
(3) фармацевтична продукція такого роду, що зазвичай
використовується для охорони здоров'я, профілактики захворювань, і
для лікування в медичних та ветеринарних цілях, включаючи
продукцію, призначену для контрацепції та санітарного захисту;
(4) медичне обладнання, допоміжні та інші пристрої, зазвичай
призначені для компенсації або лікування інвалідності, призначені
винятково для особистого користування інвалідами, включаючи ремонт
таких товарів, та поставка дитячих сидінь для автомобілів;
(5) перевезення пасажирів та їхнього ручного багажу;
(6) поставка, в тому числі позичання бібліотеками, книжок (в
тому числі, брошур, листівок та подібних друкованих матеріалів,
дитячих картинок, малюнків або книжок для розмальовування,
музикальних творів у друкованій чи рукописній формі, мап,
гідрографічних або подібних схем), газет і періодичних видань,
окрім матеріалів, повністю або переважно призначених для реклами;
(7) доступ на видовищні заходи, в театри, цирки, на ярмарки,
в розважальні парки, на концерти, в музеї, зоопарки, кінотеатри,
на виставки й подібні культурні заходи та об'єкти;
(8) приймання послуг радіомовлення та телевізійного мовлення;
(9) надання послуг письменниками, композиторами та акторами,
або належні їм гонорари;
(10) надання, будівництво, ремонт та перебудова житла в межах
соціальної політики;
(11) поставка товарів і послуг, зазвичай призначених для
використання у сільськогосподарському виробництві, за винятком
засобів виробництва на зразок механізмів або будівель;
(12) розміщення в готелях і подібних закладах, включаючи
розміщення на час відпустки, а також надання місць для кемпінгу та
на стоянках житлових причепів;
(13) доступ на спортивні заходи;
(14) користування спортивними об'єктами;
(15) поставка товарів та послуг організаціями, визнаними
Державами-членами як такі, що діють в інтересах соціального
добробуту, які працюють у сфері соціального забезпечення або
соціального захисту, якщо такі операції не звільнено від
оподаткування за Статтями 132, 135 та 136;
(16) поставка послуг з організації похоронів та кремації, а
також поставка ритуальних товарів;
(17) надання послуг медичної та стоматологічної допомоги,
термічної обробки, якщо такі послуги не звільнені від
оподаткування згідно з підпунктами (b)-(e) Статті 132(1);
(18) поставка послуг, що надаються у зв'язку з прибиранням
вулиць, вивезенням сміття та обробкою відходів, окрім надання
таких послуг органами, зазначеними у Статті 13.

ДОДАТОК IV. Перелік видів діяльності,
зазначених у Статті 106

(1) Дрібний ремонт:
(a) велосипедів;
(b) взуття та шкіряних товарів;
(c) одягу та домашньої білизни (включаючи штопання та
перешивання);
(2) реконструкція та ремонт приватного житла, за винятком
матеріалів, на які припадає значна частка вартості наданої
послуги;
(3) миття вікон та прибирання приватних осель;
(4) побутові послуги на кшталт допомоги по дому та догляд за
неповнолітніми, похилими, хворими або інвалідами;
(5) перукарська діяльність.

ДОДАТОК V. Категорії товарів, що підпадають
під режими складу, що не є режимами митного складу,
передбачені Статтею 160(2)

Код за Опис товарів комбінованою номенклатурою (CN)
(1) 0701 Картопля
(2) 071120 Маслини
(3) 0801 Горіхи кокосові, бразильські та кеш'ю
(4) 0802 Інші горіхи
(5) 0901 11 00 Кава несмажена
0901 12 00
(6) 0902 Чай
(7) 1001-1005 Зернові
1007-1008
(8) 1006 Лущений рис
(9) 1201-1207 Насіння злакових та олійних культур
(включаючи соєві боби) та оліїсті фрукти
(10) 1507-1515 Рослинне масло та жири, й їхні фракції,
рафіновані або нерафіновані, але
не піддані хімічній модифікації
(11) 1701 11 Цукор-сирець
1701 12
(12) 1801 Какао боби цілі чи розбиті, сирі або
смажені
(13) 2709 Мінеральні оливи (включаючи пропан і
бутан; також включаючи сиру нафту)
2710
2711 12
2711 13
(14) Глави 28 та Хімікати насипом
29
(15) 4001 Гума у початкових формах або плитах,
пластинах чи смугах
4002
(16) 5101 Вовна
(17) 7106 Срібло
(18) 7110 11 00 Платина (паладій, родій)
7110 21 00
7110 31 00
(19) 7402 Мідь
7403
7405
7408
(20) 7502 Нікель
(21) 7601 Алюміній
(22) 7801 Свинець
(23) 7901 Цинк
(24) 8001 Олово
(25) з 8112 92 з Індій
8112 99

ДОДАТОК VI. Перелік поставок товарів
і послуг, передбачений підпунктом (d) Статті 199(1)

(1) Поставка відходів і брухту чорних та кольорових металів,
вживаних матеріалів, включаючи напівфабрикати, отримані внаслідок
переробки, виробництва або плавлення чорних та кольорових металів
та їхніх сплавів;
(2) поставка напівфабрикатів із чорних та кольорових металів,
і певних суміжних послуг з переробки;
(3) поставка осадів та інших матеріалів, придатних для
утилізації, що складаються з чорних і кольорових металів, їхніх
сплавів, шлаку, золи та промислових відходів, що містять метали
або їхні сплави, і поставка послуг з відбирання, різання,
подрібнення та пресування такої продукції;
(4) поставка, з наданням певних послуг з обробки, відходів
чорних та кольорових металів, а також обрізків, брухту, відходів,
вживаних та придатних до утилізації матеріалів, що складаються з
битого скла, скла, паперу, картону та прес-картону, ганчір'я,
кісток, шкіри, штучної шкіри, пергаменту, необроблених шкур, жил,
мотузок, вірьовок, канатів, тросів, гуми та пластику;
(5) поставка матеріалів, зазначених у цьому додатку, після
обробки шляхом очищення, полірування, сортування, різання,
подрібнення, пресування або відливання у зливки;
(6) поставка брухту та відходів від обробки сировини.

ДОДАТОК VII. Перелік видів діяльності
зі сільськогосподарського виробництва, передбачений
підпунктом (4) Статті 295(1)

(1) Рослинництво:
(a) загальне сільське господарство, включаючи виноградарство;
(b) вирощування фруктів (у тому числі, маслин) та овочів,
квітів та орнаментальних рослин як у відкритому ґрунті, так і під
склом;
(c) вирощування грибів, пряних рослин, насіння та матеріалів
для розведення;
(d) діяльність розсадників;
(2) тваринництво, включаючи вирощування:
(a) загальне тваринництво;
(b) птахівництво;
(c) кролівництво;
(d) бджільництво;
(e) розведення шовкопряду;
(f) розведення слимаків;
(3) лісове господарство;
(4) рибний промисел:
(a) прісноводне рибальство;
(b) риборозведення;
(c) розведення мідій, устриць та інших молюсків і
ракоподібних;
(d) розведення жаб.

ДОДАТОК VIII. Індикативний перелік
сільськогосподарських послуг, передбачений
підпунктом (5) Статті 295(1)

(1) Польові роботи, жнива та косіння, пакування, збирання,
збирання врожаю, сіяння та садження;
(2) пакування й підготовка для ринку на кшталт сушіння,
очищення, подрібнення, дезінфекції та силосування
сільськогосподарської продукції;
(3) зберігання сільськогосподарської продукції;
(4) догляд за худобою, вирощування та відгодовування;
(5) надання напрокат, у сільськогосподарських цілях,
обладнання, яке зазвичай використовується на
сільськогосподарських, лісогосподарських та рибогосподарських
підприємствах;
(6) технічна допомога;
(7) виведення бур'янів та шкідників, обсипання та
обприскування рослин і землі;
(8) експлуатація зрошувального та осушувального обладнання;
(9) обрубування гілок, рубання дерев та інші лісогосподарські
послуги.

ДОДАТОК IX. Витвори мистецтва, предмети
колекціонування та антикваріату, про які йдеться
в підпунктах (2), (3) та (4) Статті 311(1)

ЧАСТИНА A. Витвори мистецтва
(1) Картини, колажі та подібні декоративні прикраси, картини
й малюнки, повністю виконані вручну митцем, крім планів і креслень
в архітектурних, інженерних, промислових, комерційних,
топографічних та інших цілях, прикрашені вручну предмети
промислового виробництва, театральні декорації, студійні задники
або подібне розписне полотно (код комбінованої номенклатури
CN 9701);
(2) оригінальні гравюри, відбитки та літографії, що є
відбитками, виготовленими в обмеженій кількості, чорно-білими або
кольоровими, з однієї або кількох пластин, повністю виконаних
вручну митцем, незалежно від застосовуваного процесу або
матеріалу, але не включаючи будь-який механічний чи фотомеханічний
процес (код комбінованої номенклатури CN 9702 00 00);
(3) оригінальні скульптури та статуї з будь-якого матеріалу,
якщо вони повністю виконані митцем; скульптурні відливки в
кількості не більше восьми примірників, виконані під наглядом
митця чи його правонаступників (код комбінованої номенклатури
CN 9703 00 00); або, на винятковій основі, у випадках,
передбачених Державами-членами, ліміт у вісім примірників може
бути перевищений для скульптурних відливок, виготовлених до 1
січня 1989 року;
(4) гобелени (код комбінованої номенклатури CN 5805 00 00) та
настінні килими (код комбінованої номенклатури CN 6304 00 00),
виконані вручну за оригінальним візерунком, створеним митцями,
якщо створюється не більше восьми примірників кожного з них;
(5) окремі керамічні предмети, повністю виконані митцем та
підписані ним;
(6) фініфть на міді, повністю виконана вручну в кількості не
більше восьми пронумерованих примірників із підписом митця або
студії, за винятком ювелірних виробів, і продукції золотих і
срібних справ майстрів;
(7) світлини, зняті митцем, і надруковані ним особисто чи під
його наглядом, підписані та пронумеровані, в кількості не більше
30 примірників будь-якого розміру та в будь-якій оправі.
ЧАСТИНА B. Предмети колекціонування
(1) Поштові або податкові марки, поштові штемпелі, конверти
першого дня, попередньо проштемпельований поштовий папір та
подібні речі, що є вживаними, а якщо вони не є вживаними, то не
такі, що перебувають в обігу й не передбачені для перебування в
обігу (код комбінованої номенклатури CN 9704 00 00);
(2) колекції та предмети колекціонування, що становлять
зоологічний, ботанічний, мінералогічний, анатомічний, історичний,
археологічний, палеонтологічний, етнографічний або нумізматичний
інтерес (код комбінованої номенклатури CN 9705 00 00).
ЧАСТИНА C. Предмети антикваріату
Товари інші, ніж витвори мистецтва або предмети
колекціонування, віком більше 100 років (код комбінованої
номенклатури CN 9706 00 00).

ДОДАТОК X. Перелік операцій, до яких
застосовуються відступи, передбачені Статтями 370
та 371, і Статтями 375-390

ЧАСТИНА A. Операції, що можуть і надалі оподатковуватися
Державами-членами
(1) поставка послуг зубних техніків у рамках їхньої
професійній діяльності та поставка зубних протезів стоматологами
та зубними техніками;
(2) діяльність суспільних організацій радіомовлення та
телевізійного мовлення, що не має комерційного характеру;
(3) поставку будівель або їхніх частин, або землі, на якій
вони розташовані, окрім зазначених у підпункті (a) Статті 12(1),
якщо воно здійснюється платниками податку, які мали право на
віднесення на зменшення податкового зобов'язання ПДВ, сплаченого
на попередньому етапі у зв'язку з відповідною будівлею;
(4) поставку послуг турагентами, передбачене Статтею 306, а
також турагентами, що діють від імені й за дорученням
подорожнього, у випадку поїздок за межі Співтовариства.
ЧАСТИНА B. Операції, що можуть і надалі звільнятися від
оподаткування Державами-членами
(1) Доступ на спортивні заходи;
(2) Надання послуг авторами, митцями, акторами, адвокатами та
іншими представниками вільних професій, окрім медичної та
парамедичної професії, за винятком:
(a) передання патентів, знаків для товарів та послуг, і
подібних прав, та надання ліцензій стосовно таких прав;
(b) роботи, окрім виконання підрядних робіт, на рухомому
матеріальному майні, що виконуються платником податку;
(c) послуги з підготовки або координації виконання
будівельних робіт на кшталт послуг архітекторів та фірм з нагляду
над виконанням робіт на будівельному майданчику;
(d) послуги комерційної реклами;
(e) перевезення та зберігання товарів, і суміжні послуги;
(f) надання в оренду рухомого матеріального майна платникові
податку;
(g) надання персоналу платникові податку;
(h) надання послуг консультантами, інженерами,
конструкторськими бюро, й подібних послуг у науковій, економічній
або технічній сфері;
(i) виконання зобов'язання утриматися від здійснення,
повністю або частково, підприємницької діяльності чи права, що
передбачені підпунктами (a)-(h) або підпунктом (j);
(j) послуги експедиторів, брокерів, бізнес-агентів та інших
незалежних посередників, якщо вони стосуються поставки або імпорту
товарів чи поставки послуг, передбачених пунктами (a)-(i);
(3) поставка телекомунікаційних послуг та суміжних товарів
державними поштовими службами;
(4) поставка послуг з організації похоронів та кремації, а
також поставка ритуальних товарів;
(5) операції, що виконуються сліпими або майстернями для
сліпих, якщо таке звільнення не призводить до суттєвого
викривлення конкуренції;
(6) поставка товарів та послуг офіціальним органам,
відповідальним за будівництво, облаштування та експлуатацію
цвинтарів, могил та пам'ятників жертвам воєн;
(7) операції, що виконуються лікарнями, не передбачені
підпунктом (b) Статті 132(1);
(8) постачання води органом, що регулюється публічним правом;
(9) поставка будівлі або її частин до першого заселення, а
також землі, на якій вона розташована, і поставка земель забудови,
передбачені Статтею 12;
(10) пасажирські перевезення та, в обсязі звільнення
пасажирських перевезень від оподаткування, перевезення
супроводжуваних ними товарів на кшталт ручного багажу або
механічних транспортних засобів, або надання послуг, пов'язаних із
перевезенням пасажирів;
(11) поставка, модифікація, ремонт, технічне обслуговування,
фрахтування або надання в оренду літальних апаратів для
використання державними установами, включаючи обладнання, що є
вбудованим або використовується в такому літальному апараті;
(12) поставка, модифікація, ремонт, технічне обслуговування,
фрахтування або надання в оренду військових кораблів;
(13) поставка послуг турагентами, передбачене Статтею 306, а
також турагентами, що діють від імені й за дорученням
подорожнього, у випадку поїздок за межі Співтовариства.

ДОДАТОК XI

ЧАСТИНА A. Скасовані Директиви з відповідними поправками
(1) Директива 67/227/ЄЕС ( 994_201 ) (OB 71, 14.4.1967,
С. 1301)
Директива 77/388/ЕЕС
(2) Директива 77/388/ЄЕС (OB L 145, 13.6.1977, С. 1)
Директива 78/583/ЄЕС (OB L 194, 19.7.1978, С. 16)
Директива 80/368/ЄЕС (OB L 90. 3.4.1980, С. 41)
Директива 84/386/ЄЕС (OB L 208, 3.8.1984, С. 58)
Директива 89/465/ЄЕС (OB L 226, 3.8.1989, С. 21)
Директива 91/680/ЄЕС (OB L 376, 31.12.1991, С. 1) - (крім
Статті 2)
Директива 92/77/ЄЕС (OB L 316, 31.10.1992, С. 1)
Директива 92/111/ЄЕС (OB L 384, 30.12.1992, С. 47)
Директива 94/4/ЄС ( 994_438 ) (OB L 60, 3.3.1994, С. 14) -
(лише Стаття 2)
Директива 94/5/ЄС (OB L 60, 3.3.1994, С. 16)
Директива 94/76/ЄС ( 994_440 ) (OB L 365, 31.12.1994, С. 53)
Директива 95/7/ЄС ( 994_490 ) (OB L 102, 5.5.1995, С. 18)
Директива 96/42/ЄС ( 994_496 ) (OB L 170, 9.7.1996, С. 34)
Директива 96/95/ЄС (OB L 338, 28.12.1996, С. 89)
Директива 98/80/ЄС (OB L 281, 17.10.1998, С. 31)
Директива 1999/49/ЄС (OB L 139, 2.6.1999, С. 27)
Директива 1999/59/ЄС (OB L 162, 26.6.1999, С. 63)
Директива 1999/85/ЄС (OB L 277, 28.10.1999, С. 34)
Директива 2000/17/ЄС (OB L 84, 5.4.2000, С. 24)
Директива 2000/65/ЄС (OB L 269, 21.10.2000, С. 44)
Директива 2001/4/ЄС (OB L 22, 24.1.2001, С. 17)
Директива 2001/115/ЄС (OB L 15, 17.1.2002, С. 24)
Директива 2002/38/ЄС (OB L 128, 15.5.2002, С. 41)
Директива 2002/93/ЄС (OB L 331, 7.12.2002, С. 27)
Директива 2003/92/ЄС (OB L 260, 11.10.2003, С. 8)
Директива 2004/7/ЄС (OB L 27, 30. 1.2004, С. 44)
Директива 2004/15/ЄС (OB L 52, 21.2.2004, С. 61)
Директива 2004/66/ЄС (OB L 168, 1.5.2004, С. 35) - (лише
підпункт V Додатку)
Директива 2005/92/ЄС (OB L 345, 28.12.2005, С. 19)
Директива 2006/18/ЄС (OB L 51, 22.2.2006, С. 12)
Директива 2006/58/ЄС (OB L 174, 28.6.2006, С. 5)
Директива 2006/69/ЄС (OB L 221, 12.8.2006, С. 9 - (лише
Стаття 1)
Директива 2006/98/ЄС (OB L..., ..., С.... (*) - (лише
підпункт 2 Додатку)
ЧАСТИНА B. Строки перенесення в національне законодавство
(передбачені Статтею 411)
------------------------------------------------------------------ | Директива | Термін для перенесення в законодавство | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 1970 року | |67/227/ЄЕС | | |( 994_201 ) | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 1978 року | |77/388/ЄЕС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 1979 року | |78/583/ЄЕС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 1979 року | |80/368/ЄЕС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 липня 1985 року | |84/386/ЄЕС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 1990 року | |89/465/ЄЕС | | |-------------+--------------------------------------------------| | |1 січня 1991 року | |-------------+--------------------------------------------------| | |1 січня 1992 року | |-------------+--------------------------------------------------| | |1 січня 1993 року | |-------------+--------------------------------------------------| | |1 січня 1994 року для Португалії | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 1993 року | |91/680/ЄЕС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |31 грудня 1992 року | |92/77/ЄЕС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 1993 року | |92/111/ЄЕС | | |-------------+--------------------------------------------------| | |1 січня 1994 року | |-------------+--------------------------------------------------| | |1 жовтня 1993 року для Німеччини | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 квітня 1994 року | |94/4/ЄС | | |( 994_438 ) | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 1995 року | |94/5/ЄС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 1995 року | |94/76/ЄС | | |( 994_440 ) | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 1996 року | |95/7/ЄС | | |( 994_490 ) | | |-------------+--------------------------------------------------| | |1 січня 1997 року для Німеччини та Люксембурга | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 1995 року | |96/42/ЄС | | |( 994_496 ) | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 1997 року | |96/95/ЄС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 2000 року | |98/80/ЄС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 1999 року | |1999/49/ЄС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 2000 року | |1999/59/ЄС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |- | |1999/85/СЕ | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |- | |2000/17/ЄС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |31 грудня 2001 року | |2000/65/ЄС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 2001 року | |2001/4/ЄС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 2004 року | |2001/115/ЄС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 липня 2003 року | |2002/38/ЄС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |- | |2002/93/ЄС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 2005 року | |2003/92/ЄС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |30 січня 2004 року | |2004/7/ЄС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |- | |2004/15/ЄС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 травня 2004 року | |2004/66/ЄС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 2006 року | |2005/92/ЄС | | |----------------------------------------------------------------| |(*) Примітка для OB: Вставте посилання на публікацію | |----------------------------------------------------------------| |Директива |- | |2006/18/ЄС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 липня 2006 року | |2006/58/ЄС | | |-------------+--------------------------------------------------| |Директива |1 січня 2008 року | |2006/69/ЄС | | ------------------------------------------------------------------

ДОДАТОК XII. Кореляційна таблиця

